Spring naar bijdragen

Waar komt de ziel vandaan?


Aanbevolen berichten

Lang heb ik mij afgevraagd wanneer de ziel is ontstaan en waar deze vandaan komt. Wordt een ziel geboren bij de geboorte van een mens of bestond de ziel al voor de geboorte en wat is dan de geschiedenis van de ziel als deze al bestond. Vragen waar ik lang mee worstelde.

Er staat geschreven dat God ons naar Zijn evenbeeld volmaakt heeft geschapen. Dat moet betekenen dat wij eens volmaakte geesten waren vol van liefde en in het bezit van de waarheid. Ook staat er geschreven dat wij allen goden zijn, wat impliceert dat de oorsprong van onze ziel een kopie van God zelf is.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat mijn ziel al bestond voordat de onvolmaaktheid zijn intrede deed. Dat ik de volmaaktheid op enig moment ben kwijtgeraakt doordat ik de liefde uit vrije wil heb verlaten terwijl ik in het volle bewustzijn van de waarheid was. Dat ik om die reden nu als mens ben belichaamd en zo de kans krijg om de volmaaktheid te bereiken die ik in het begin bezat. Door uit vrije wil naar de volmaaktheid te streven en mijn gevallen ziel om te vormen tot het liefdevolle wezen dat zij was in het begin.

Er staat in de Bijbel helaas maar weinig geschreven over de oorsprong van de ziel. Toch zullen er vast schriftgedeelten zijn die tipjes van deze sluier oplichten. Ik wil ik in dit topic daarover graag van gedachten wisselen omdat ik het een belangrijk onderwerp vind.

Laat maar horen hoe jullie erover denken … :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 54
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Gen.2:7 helpt om te begrijpen wat het woord "ziel" betekent. Het gaat over de schepping van Adam. In de NBG staat het zo: "toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen". In Hebreeuws staat hier het woord "nefesj". Dit woord wordt ook wel met "ziel" vertaald.

Paulus citeert deze tekst in 1 Kor.15:45; "Aldus staat er ook geschreven; de eerste mens, Adam, werd een levende ziel".

Het maakt duidelijk dat de mens niet een ziel heeft, maar een ziel is. Als je sterft, dan ben je een dode ziel. - Zie. Ezechiel 18:4.

Het Hebreeuwse woord "nefesj" of het Griekse equivalent, slaat meestal op de mens zelf. In het Nederlands zeggen we bijvoorbeeld ook; "hoe meer zielen, hoe meer vreugde". Maar het wordt ook gebruikt voor dieren (Gen.1:20) of voor het leven op zich (Exodus 4:19).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er staat geschreven dat God ons naar Zijn evenbeeld volmaakt heeft geschapen. Dat moet betekenen dat wij eens volmaakte geesten waren vol van liefde en in het bezit van de waarheid.
Er staat in Genesis 1 (vers 26): "En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over..."

Maar hetzelfde woord "beeld" wordt ook in Num 33:52 gebruikt, waar de tekst spreekt over "gesmolten beelden". Voorwerpen die "gemaakt zijn en verwijzen naar een bepaald aspect van..." De afgod viel niet samen met de afbeelding die ervan werd gemaakt - de afbeelding verwees naar de god. Het "beeld" heeft niet noodzakelijkerwijs alle kwaliteiten van "het origineel"... Het "beeld" verwijst naar (een bepaald aspect van) "het origineel".

In het geval van Genesis zou ik zeggen: naar het aspect "heersen" (en gelet op het werkwoord dat de LXX daar gebruikt zou ik zeggen: "Een heer zijn" - t.w. over de schepping).

Of die mens volmaakt was lees ik er niet. In Gen 1:31 lees ik: "God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was." Het was "tov meod" = héél erg goed... Niet noodzakelijkerwijs "éven goed als God"...!

Het kan dus ook zo zijn geweest dat de mens:

- schepsel was (met een begin).

- in zijn "heer zijn" de opdracht heeft gekregen (een "cultuurmandaat") om God te "representeren" op de aarde - als man/vrouw.

- en dat dat (binnen ook het geheel van de schepping) door God omschreven wordt als: heel goed!

Zonder dat dat direct betekent dat: "wij eens volmaakte geesten waren vol van liefde en in het bezit van de waarheid" - maar dus: gewoon een schepsel met als opdracht (en in den beginne als enige kennis): 'Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er staat geschreven dat God ons naar Zijn evenbeeld volmaakt heeft geschapen.

In de Hebreeuwse grondtekst staat niet dat wij naar Zijn evenbeeld zijn geschapen, maar dat de mens (Hebr. 'adam' grondwoord H120) als een schaduw/beeld (Hebr. 'tselem' grondwoord H6754) naar de aard (Hebr. 'demooth' grondwoord H1823) van God en de engelen geschapen zijn. Zie Gen. 1:26

Verder onderscheidt de mens zich van de dieren (een levend schepsel dat adem heeft. -- Hebr. nefesh chai) aangezien de mens 'extra' uitgerust is met goddelijke inspiratie / intellect (Hebr. 'neshama' grondwoord H5397). Zie Gen. 2:7

Verder staat nergens in de bijbel dat de mens volmaakt werd geschapen.

..

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gen.2:7 helpt om te begrijpen wat het woord "ziel" betekent. Het gaat over de schepping van Adam. In de NBG staat het zo: "toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen". In Hebreeuws staat hier het woord "nefesj". Dit woord wordt ook wel met "ziel" vertaald.

Paulus citeert deze tekst in 1 Kor.15:45; "Aldus staat er ook geschreven; de eerste mens, Adam, werd een levende ziel".

Het maakt duidelijk dat de mens niet een ziel heeft, maar een ziel is. Als je sterft, dan ben je een dode ziel. - Zie. Ezechiel 18:4.

Het Hebreeuwse woord "nefesj" of het Griekse equivalent, slaat meestal op de mens zelf. In het Nederlands zeggen we bijvoorbeeld ook; "hoe meer zielen, hoe meer vreugde". Maar het wordt ook gebruikt voor dieren (Gen.1:20) of voor het leven op zich (Exodus 4:19).

De bijbelse geschriften geven niet veel informatie prijs over de ziel. Dat is de vooral reden dat ik zolang met het begrip ziel heb geworsteld. Volgens mij gaat Genesis 2:7 niet over het scheppen van de ziel maar over het scheppen van de mens.

Uit andere schriftgedeelten blijkt dat de ziel deel uitmaakt van de mens en het woord 'ziel' niet synoniem staat voor 'mens'. Uit onderstaande bijbelteksten maak ik op dat we mens zijn en een ziel bezitten.

Lucas 12:20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

Johannes 10:24 De Joden dan omringden Hem en zeiden tot Hem: Hoelang houdt Gij onze ziel nog in spanning? Indien Gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit.

Johannes 12:27 Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen.

2 Korintiërs 12:15 Ik voor mij zal zeer gaarne offers brengen, ja, mijzelf opofferen voor uw zielen. Ontvang ik soms minder liefde, naarmate ik u meer liefheb?

1 Tessalonicenzen 5:23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven.

Hebreeën 10:39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

1 Petrus 2:25 Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.

Er zijn volgens mij twee mogelijkheden. Iedere ziel wordt geschapen bij de geboorte van een mens of, de ziel bestaat al en wordt bij de geboorte belichaamd in een menselijk lichaam. Als het zo is dat de ziel al bestond dan kan het niet anders zijn dan dat de ziel volmaakt is geschapen. God is volmaakt en een volmaakt wezen kan niet iets scheppen naar Zijn beeld wat onvolmaakt is. Daaruit concludeer ik dat de ziel de volmaaktheid later moet zijn kwijtgeraakt en onvolmaakt is geworden.

Mattheüs 5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

Wat mij vooral aan het denken heeft gezet is de volgende uitlating van Jezus. Wat bedoelt Hij met: Gij zijt Goden? Volgens mij heeft dat betrekking op de oorsprong van onze zielen, goden zijn immers geesten en geen mensen.

Johannes 10

34 Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd: Gij zijt goden?

35 Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden,

36 Zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er staat geschreven dat God ons naar Zijn evenbeeld volmaakt heeft geschapen.

In de Hebreeuwse grondtekst staat niet dat wij naar Zijn evenbeeld zijn geschapen, maar dat de mens (Hebr. 'adam' grondwoord H120) als een schaduw/beeld (Hebr. 'tselem' grondwoord H6754) naar de aard (Hebr. 'demooth' grondwoord H1823) van God en de engelen geschapen zijn. Zie Gen. 1:26

God en Zijn engelen zijn volmaakt. Als zij iets scheppen naar hun evenbeeld (beeld) kan deze schepping niet anders zijn dan volmaakt. Dat de eerste mensen hun volmaaktheid verloren door te zondigen doet er niets aan af dat ze als volmaakte schepping zijn gelanceerd.

Afhankelijk van de vertaling staat er 'beeld' of 'evenbeeld'. In de Leidse Vertaling staat:

Genesis 1:26 God sprak: Laten wij mensen maken als ons evenbeeld, ons gelijkende; ...

Genesis 1:27 Zo schiep God den mens als zijn evenbeeld; als beeld van God schiep hij hem; man en vrouw schiep hij hen.

Verder onderscheidt de mens zich van de dieren (een levend schepsel dat adem heeft. -- Hebr. nefesh chai) aangezien de mens 'extra' uitgerust is met goddelijke inspiratie / intellect (Hebr. 'neshama' grondwoord H5397). Zie Gen. 2:7

Ik geloof dat de ziel van een mens door de aarde is voortgebracht. Dat de zielen na hun val tot 'stof' (zeer kleine deeltjes) uiteengevallen zijn en door de aardse scheppingen heen een langzame weg omhoog bewandelen, tot alle deeltjes weer bijeen verzameld zijn tot een complete ziel die als mens belichaamd wordt. De ziel heeft een weg afgelegd door de mineralen-, planten- en dierenwereld heen voordat zij de laatste materiële vorm - die van een mens - betrekt. Alles is bezield naar zijn aard, wat duidt op de geestelijke inhoud die in de materiële vorm is ingelijfd. De natuur is er zo op ingericht dat de geestelijke inhoud na verloop van tijd van de ene materiële vorm overgaat in een andere door voortplanting en eten en gegeten worden. De mens is de kroon op de aardse schepping, de ziel is compleet en betrekt de laatste materiële vorm.

Zo kun je Genesis 1 dus ook lezen :D

Genesis 1 (Statenvertaling)

20 En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!

21 En God schiep de grote walvissen, en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten, naar haar aard; en alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

22 En God zegende ze, zeggende: Zijt vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de wateren in de zeeen; en het gevogelte vermenigvuldige op de aarde!

23 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vijfde dag.

24 En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo.

25 En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Hebreeuwse woord "nefesj" of het Griekse equivalent, slaat meestal op de mens zelf. In het Nederlands zeggen we bijvoorbeeld ook; "hoe meer zielen, hoe meer vreugde". Maar het wordt ook gebruikt voor dieren (Gen.1:20) of voor het leven op zich (Exodus 4:19).

De bijbelse geschriften geven niet veel informatie prijs over de ziel. Dat is de vooral reden dat ik zolang met het begrip ziel heb geworsteld. Volgens mij gaat Genesis 2:7 niet over het scheppen van de ziel maar over het scheppen van de mens.

Uit andere schriftgedeelten blijkt dat de ziel deel uitmaakt van de mens en het woord 'ziel' niet synoniem staat voor 'mens'. Uit onderstaande bijbelteksten maak ik op dat we mens zijn en een ziel bezitten.

Uit de teksten die je aanhaalt, blijkt dat het woord "ziel" ook betrekking kan hebben op het leven zelf. Iets wat ik ook al heb aangehaald.

Er ontstaat wel eens verwarring omdat de woorden "geest" en "ziel" door elkaar worden gebruikt. In het Hebreeuws en Grieks worden echter twee verschillende woorden gebruikt. Het woord voor "ziel" is "nefesj" en voor geest is "roeach". Het Griekse "equivalent is "pneuma".

Als we sterven dan keert onze geest of levenskracht weer terug naar God. Zie Pred.12:7. En God is ook Degene die ons weer tot leven kan brengen. Zie Ps.104:30.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Omdat alle Bijbvertalingen het zo vertalen dat t duidelijk niet alleen over mensen gaat.

Kennen, hoe zouden dieren God niet kunnen prijzen? Maar goed, zo mocht je de Bijbel nodig hebben om je dat te vertellen, lees Psalm 148 of Openbaringen5 eens.

Ach..., ik hou het liever op de Joodse interpretatie van het OT.

Ik schiet helemaal niks op met mensen die (al dan niet tegen beter weten in) letterlijk geloven in pratende bomen en dieren en die schijnbaar niks kunnen of willen begrijpen van symboliek, metaforen, hyperbolen, personificatie e.d.

Daarbij staat jouw toon mij totaal niet aan, laat staan de bijval die anderen daarbij menen te moeten geven i.p.v. inhoudelijk op de materie in te gaan.

Ik was eventjes vergeten dat deze site volledig verziekt wordt door reaguurders zoals jij.

Ik ben hier weer weg en veeg het stof van mijn kleding.

Adieu.

:*

..

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er staat geschreven dat God ons naar Zijn evenbeeld volmaakt heeft geschapen. Dat moet betekenen dat wij eens volmaakte geesten waren vol van liefde en in het bezit van de waarheid.
Er staat in Genesis 1 (vers 26): "En God zei: ‘Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over..."

Maar hetzelfde woord "beeld" wordt ook in Num 33:52 gebruikt, waar de tekst spreekt over "gesmolten beelden". Voorwerpen die "gemaakt zijn en verwijzen naar een bepaald aspect van..." De afgod viel niet samen met de afbeelding die ervan werd gemaakt - de afbeelding verwees naar de god. Het "beeld" heeft niet noodzakelijkerwijs alle kwaliteiten van "het origineel"... Het "beeld" verwijst naar (een bepaald aspect van) "het origineel".

In het geval van Genesis zou ik zeggen: naar het aspect "heersen" (en gelet op het werkwoord dat de LXX daar gebruikt zou ik zeggen: "Een heer zijn" - t.w. over de schepping).

Of die mens volmaakt was lees ik er niet. In Gen 1:31 lees ik: "God bekeek alles wat Hij gemaakt had, en Hij zag dat het heel goed was." Het was "tov meod" = héél erg goed... Niet noodzakelijkerwijs "éven goed als God"...!

Het kan dus ook zo zijn geweest dat de mens:

- schepsel was (met een begin).

- in zijn "heer zijn" de opdracht heeft gekregen (een "cultuurmandaat") om God te "representeren" op de aarde - als man/vrouw.

- en dat dat (binnen ook het geheel van de schepping) door God omschreven wordt als: heel goed!

Zonder dat dat direct betekent dat: "wij eens volmaakte geesten waren vol van liefde en in het bezit van de waarheid" - maar dus: gewoon een schepsel met als opdracht (en in den beginne als enige kennis): 'Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’

Mee eens, Hendrik-NG. Alleen......wat je zelf ook zegt, de mens die in zijn "heer zijn" God moest representeren, kon dat natuurlijk alleen met Christus in zich...... Aangezien God de mens die opdracht gaf, kan dat niet anders betekenen dan dat de mens toen, voordat hij viel, Christus in zich droeg.

Watchman Nee kan dat beterr verwoorden dan ik en die zegt m.i. eveneens in overeenstemming met de Schrift, het zo:

Allang voor de schepping bedacht God een eeuwig plan.Zoals we al eerder gezegd hebben dient Zijn plan een tweeledig doel, te weten (1) dat alle dingen Christus zullen openbaren en (2) dat de mens aan Christus gelijkvormig zal worden gemaakt, dat is, dat de mens het leven en de heerlijkheid van Christus zal hebben. Bij het realiseren van dit tweeledig doel heeft God echter twee problemen die dit in de weg staan, te weten: (1) de rebellie van Satan en (2) de val van de mens.

In vroegere tijden was er een aartsengel die, toen hij zag dat Christus het centrum van alle dingen was, door zijn trots jaloers werd. Hij wilde zichzelf verhogen en zich aan de Zoon van God gelijkstellen. Omdat hij vastbesloten was voor zichzelf de centrale plaats van Christus te veroveren, verviel hij tot rebellie. Een derde van de engelenscharen volgde hem in zijn rebellie tegen God. Zelfs de schepselen op aarde volgden. De rebellie van satan bracht totale chaos te weeg in alle dingen, zodat het voor "de dingen" niet meer mogelijk was Christus te openbaren. De dingen kunnen vandaag dan nog wel Gods heerlijkheid verkondigen (Ps.19:1), maar ze kunnen beslist niet meer God zelf openbaren.

God schiep de mens dus (1) opdat deze met het leven en de heerlijkheid van Christus in zich en door de hem gegeven heerschappij over alle dingen, alle dingen weer tot God terug zou brengen; en (2) opdat door zijn vereniging met God de mens door God gebruikt zou kunnen worden om af te rekenen met de rebellie van Satan. Maar helaas, de mens viel.

Bron: Watchman Nee, "Gods plan en de overwinnaars", p.47

Link naar bericht
Deel via andere websites
Giotto_di_Bondone_-_stygmatyzacja_sw__Franciszka_1295-1300.png?itok=aIPp3j3S

Ik denk dat MysticNetherlands Fransiscus wel oké zou vinden.

Ik denk dat Franciscus, zoals veel "bekende" historische figuren, nogal gereduceerd is tot een broodje aap verhaal.

Dat maakt de waardering er evt niet minder om :)

Mogelijk. Ik waag ernstig te betwijfelen dat je weet waarover je je waardering nu uitspreekt. Ik bedoel dat op geen enkele manier onaardig, maar mijn kennis van Franciscus en mijn kennis van de zoetsappige verhaaltjes die over hem verteld worden doet mij vermoeden dat je je waardering zou kunnen uitspreken zonder feitenkennis :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat heb je goed. Ik heb nooit meer van hem gehoord dan de zoetsappige verhalen over preken voordragen aan vogels etc.

:# dat dacht ik wel.

Frans was wat je tegenwoordig wel een Taliban-katholiek noemt. Nogal hardcore. Het hele "preken voor de dieren" moet je vooral verstaan als "als de mensen het niet willen horen, dan preken we wel voor het ongedierte (!)". Niet primair een dierenvriend, maar primair een nogal stevige kerkhervorming.

Ik heb jaren voor de vrouwelijke tak van de franciscanen, de clarissen, mogen preken. Franciscus was een diaken, en daarom hebben ze bij hun jaarlijkse noveen graag diakens, vandaar. Ik heb me in die tijd maar eens in Frans verdiept, en in Clara. Boeiende mensen. Maar nogal heftig zeg maar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God en Zijn engelen zijn volmaakt

Lucifer, de morgenster, zal blij zijn met zoveel waardering.

Ook Lucifer is als volmaakte engel geschapen maar is zijn volmaaktheid kwijtgeraakt door zich gelijk te willen stellen aan God. Toch durven de engelen van God geen smadelijk oordeel over hem uit te brengen, omdat zij weten dat Lucifer eens uit vrije wil terug zal keren naar de Vader en dan in ere wordt hersteld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid