Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Je hoeft mij er niet op te wijzen met Wie ik moet wandelen.

Je moet niks, ik geef een advies, net zoals jij doet:

Zorg jij nu maar dat jij zelf met de Heer wandelt

Dat geldt voor iedereen, ook voor mij. Ik wandel met HEM, maar helaas ben ik maar een mens en struikel ik regelmatig. En, omdat ik met Jezus wandel, kan ik er altijd op vertrouwen dat HIJ Zijn hand uitstrekt. Datzelfde geldt ook voor jou. Jij struikelt ook regelmatig. Als je dat ontkent, ben je niet in de Waarheid, maar in de leugen! Pak Zijn Hand.

Genoemde studie slaat de plank radicaal mis. Nogmaals daaruit:

Er is maar één zonde waardoor de mens voor eeuwig verloren gaat en dat is die van ongeloof

Ik heb al aangetoond dat slechts lastering van de Heilige Geest niet vergeven kan worden. Ongeloof hebben we allemaal, jij ook. Ook dan helpt Jezus ons:

Markus 9

Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.

De genoemde studie, http://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Alle_knie_buigen_S.pdf, is een zeer onsamenhangend deel. Zeker heb ik bezwaar tegen diverse passages:

Men behoort een keuze te maken (geloof of ongeloof); nog tijdens dit aardse leven. Geloof betekent niets als wij aanschouwen. Geloof betekent namelijk "geloven in de dingen, waarop wij hopen voor de toekomst".

Dit is een algemene omschrijving van het woord "geloof" en geldt derhalve gedurende alle

bedelingen. Die hoop (gebaseerd op het Woord van God!) is voor de gelovige een reële zekerheid. Als een ongelovige voor de grote witte troon tegen God zegt: "Ja, nu geloof ik in U!", is het te laat. Dat is geen reden voor zaligheid. Integendeel! Het tot geloof komen moet tijdens het leven op aarde gebeuren, want anders is men te laat!

Waarheid met onwaarheid vermengd. Natuurlijk "moet" men een keuze maken: voor Jezus of tegen Jezus! Zoals al aangegeven, de duivel gelooft ook! Geloof betekent niet alleen geloven in de dingen waarop wij hopen voor de toekomst. Geloof heeft meer te maken met vertrouwen.

De schrijver noemt Hebrëen 11:

Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.

De vertaling daarvan is te oppervlakkig. Nogmaals, de duivel gelooft ook. Bedelingen hebben hier trouwens niks mee te maken. Waarom die opmerking in de studie staat, is mij een raadsel. Het is verwarrend, overbodig, en mogelijk ook een stukje propaganda voor de bedelingenleer.

Waar draait geloof dan wel om? En, dat mis ik in de studie? Het draait om de relatie met Jezus Christus! We kunnen wel geloven dat HIJ voor ons gestorven is, maar als we het offer niet aannemen, en er niet naar wandelen, helpt ons dat geloof helemaal niks! Jezus aannemen als persoonlijke Verlosser, met als gevolg het opbouwen van een relatie met Jezus Christus. Dat is waar geloof, en daar heb ik de warrige studie niet voor nodig. Jij wel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 171
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

@Mystic

"Water bij de wijn doen" is dus gewoon een manier om het Woord van God te vervalsen, en net als de Korinthiers niet naar de apostel Paulus wilden luisteren, en zij het Oude Verbond wilden vermengen met het Nieuwe Verbond, is dat hier eveneens het geval.

Paulus legt uit dat die twee elkaar niet verdragen, en daarom is er zoveel tegenstand hier tegen het Woord van God.

Dus logisch dat je dan zegt: "hou toch eens op" want je verdraagt het niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Mystic

"Water bij de wijn doen" is dus gewoon een manier om het Woord van God te vervalsen, en net als de Korinthiers niet naar de apostel Paulus wilden luisteren, en zij het Oude Verbond wilden vermengen met het Nieuwe Verbond, is dat hier eveneens het geval.

Paulus legt uit dat die twee elkaar niet verdragen, en daarom is er zoveel tegenstand hier tegen het Woord van God.

Dus logisch dat je dan zegt: "hou toch eens op" want je verdraagt het niet.

Precies wat Mystic zegt.

Je vind jezelf God en elke kritiek op jou is dus blasfemisch;)

Link naar bericht
Deel via andere websites

En dan nog iets anders, ineke-kitty: Waarom plaats je de studies van Kl. Haneveld? Waarom zo fanatiek? Maak jij je zorgen om de mensen in het forum en de lezers? Dat zou ik trouwens zeer waarderen!! Wat zijn je beweegredenen?

De duivel wil dat we onenigheid hebben. Wat verlangt Jezus van ons?

Denk je dat mensen verloren gaan? Lopen de personen in dit forum gevaar? Maak je je daar zorgen over? Interesseert het je? Zo ja, wees een Griek bij de Grieken en een Jood bij de Joden. Laat je leiden door de Heilige Geest, en besef dat het ook goed mogelijk is dat God jou naar dit forum gestuurd hebt niet om te onderwijzen, maar om onderwezen te worden. Overweeg die mogelijkheid!?

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Gelooft.com

Wat mijn "beweegredenen" zijn, is iets tussen mij en de Heer, en ik maak me geen enkele zorg over wie dan ook.

De Heer heeft mij inmiddels duidelijk gemaakt dat het genoeg is geweest.

Zoals de apostel Paulus zegt in 2 Kor. 2:17: "Want wij dragen niet, gelijk velen, het Woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God, in de tegenwoordigheid Gods, spreken wij het in Christus".

Ik heb dat steeds gedaan uit oprechtheid, echter werd dat niet gewaardeerd, en dan houdt het gewoon een keer op.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@DeThomas

Wel, niet met een hoorbare stem of zo, wat sommigen nog wel eens claimen te horen.

Gods Geest woont in mijn hart beste DeThomas, en na meer dan 40 jaar weet je onderhand wel dat Hij je niet alleen leidt in alles wat je doet, maar ook in de beslissingen die je neemt in je leven, en Hij overtuigt niet alleen de mens van zonde, maar ook van gerechtigheid.

Hij vond het dus onderhand wel genoeg zoals ik hier behandeld ben.

O ja, en de raad van dierbare broeders en zusters in de Heer heeft Hij eveneens gebruikt om die beslissing te nemen. Deelname aan 'christelijke' fora heeft me geestelijk niets opgeleverd, dus ik blijf voortaan maar bij het onderwijs wat ik mag ontvangen, en deel mijn kennis van het Woord wel met mensen die het aanvaarden als GODS rijke zegen voor ieder mens die wil horen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Duidelijk is dus dat http://vlichthus.nl/wp-content/uploads/2014/12/Alle_knie_buigen_S.pdf de bron van de studie is. Iedere geinteresseerde kan deze studie dus raadplegen.

Mijn bezwaren tegen de studie:

We mogen geen conclusies trekken op grond van slechts één of twee teksten, terwijl wij alle andere teksten buiten beschouwing laten. Met andere woorden: wees voorzichtig met het trekken van conclusies!

De studie bevat dus een wijsheid, waar de studie zich zelf niet aan houdt. Nogmaals, ik twijfel absoluut niet aan de goede bedoelingen van de schrijver. Ik twijfel wel aan de inzichten en deel de visie van de schrijver slechts deels.

T/m pagina 5 heb ik geen inhoudelijke bezwaren tegen de studie. Wel heeft de schrijver een omhaal van woorden nodig om iets eenvoudigs duidelijk te maken:

Romeinen 10

Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.

De schrijver roept op tot bekering. Een omhaal van woorden lijkt mij onnodig!

מַהֵ֥ר שָ×לָ֖ל ×—Ö¸Ö¥×©× ×‘Ö·Ö¼Ö½×– = MAHER-SCHALAL, CHAZ-BAZ betekent "Haastende tot den roof, is hij spoedig tot den buit!", zoals inderdaad in Jesaja 8 wordt vermeld. Maar, wat zegt het over een oordeel en een rest of overblijfsel? En, is het relevant? De beide namen (Sear-Jasub) vormen een samenvatting van hetgeen Jesaja voorspelde: de verovering en verwoesting van Jeruzalem.

De studie concludeert:

Met andere woorden: er komt een oordeel in het algemeen en slechts een overblijfsel zal behouden worden.

Hoewel ik ook geloof dat er een oordeel komt, en ook ik geloof niet in de alverzoening, kan ik deze conclusie niet trekken uit de eerder genoemde tekst.

Men wordt slechts behouden door geloof in de Verlosser: de Here Jezus Christus. Dán maakt men deel uit van "het overblijfsel".

Hier kan ik me niet in vinden, hoewel ik de bedoeling van de schrijver begrijp. Niet het geloof in Jezus, maar het aannemen van Jezus als persoonlijke Verlosser brengt redding. Een subtiel, maar belangrijk verschil! Immers, de duivel gelooft ook:

Gij gelooft, dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

De duivelen horen niet bij "het overblijfsel", zoals de studie dit noemt. Geloof alleen is niet voldoende, het offer van Jezus moet aangenomen worden.

Mogelijk drukt de schrijver zich ongelukkig uit? Dat kan natuurlijk. Dan mijn suggestie: pas het aan!

Omdat de schrijver het herhaalt, vrees ik dat hij het toch zo bedoelt:

Alleen de gelovigen zullen deel uitmaken van het overblijfsel dat behouden is

Nee! Alleen diegenen die Jezus aangenomen hebben als persoonlijke Verlosser zullen behouden zijn. Jezus aannemen betekent een relatie met HEM hebben, opbouwen en onderhouden. Geloof alleen is niet voldoende!

Nogmaals herhaalt hij het:

Gelovigen worden behouden. Ongelovigen worden veroordeeld (gaan verloren). In beide gevallen is het recht.

Wederom: geloof alleen redt niet!

Een kleine toevoeging doet de schrijver:

Geloven wil zeggen: zich onderwerpen aan het Woord van God, namelijk aan hetgeen God gesproken heeft.

Is geloven werkelijk onderwerpen aan het Woord van God? En, wat is het Woord van God? De Bijbel? Tja, de Bijbel is het Woord van God, maar is het onderwerpen aan de Bijbel voldoende? Ik ben van mening van niet! Het draait om de relatie met Jezus Christus! Laten wij ons leiden door de Heilige Geest? Wandelen we met Jezus? Niemand kan zich onderwerpen aan de Bijbel, en daarom hebben we Jezus zo hard nodig! De definitie van geloven die de schrijver geeft, is onjuist!

T/m pagina 18 blijft de schrijver hierin hangen en blijft hij herhalen. Dan gebeurt er iets opvallends. De schrijver gaat naar 2 Petrus 3:

Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? Want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

Het is duidelijk dat Petrus hier schrijft over de laatste dagen, de eindtijd. De spotters die we in deze tijd, en de komende tijd, zullen ontmoeten. Mensen die vragen: "Waar blijft Jezus?", mensen die met HEM spotten.

De studie merkt op:

Het probleem van de apostel Petrus was, dat er in zijn dagen spotters waren.

Het is waar dat er ook in de tijd van Petrus spotters waren. Echter, 2 Petrus 3 handelt daar niet over!

Dit is een algemene omschrijving van het woord "geloof" en geldt derhalve gedurende alle bedelingen. Die hoop (gebaseerd op het Woord van God!) is voor de gelovige een reële zekerheid. Als een ongelovige voor de grote witte troon tegen God zegt: "Ja, nu geloof ik in U!", is het te laat. Dat is geen reden voor zaligheid. Integendeel! Het tot geloof komen moet tijdens het leven op aarde gebeuren, want anders is men te laat!

Er zijn verschillende tijdperken. Er zijn geen bedelingen in de zin, zoals de schrijver het bedoelt. Interessant filmpje:

De studie sluit af met onderstaande woorden:

Alleen gelovigen worden behouden. De Bijbelse leer is dat slechts een overblijfsel zal behouden worden. Slechts gelovigen zullen gezegend worden, samen met de gelovige Abraham.

De eerste zin klopt niet. De tweede zin klopt wel. Nogmaals, ik twijfel niet aan de bedoeling van de schrijver, wel aan zijn inzicht. Geloof alleen is niet voldoende! Jezus aannemen als Verlosser, een relatie met HEM hebben, opbouwen en onderhouden is de enige WEG.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je bezwaren zijn ongefundeerd en wederom selectief weergegeven.

Maar goed, jij hebt uiteraard meer verstand van Bijbelstudie dan iemand die al 50 jaar onderwijs geeft, ook in de collegezalen en wel degelijk leert dat de mens tot geloof moet komen en de Here Jezus Christus aan moet nemen als Verlosser.

Overigens leert de Schrift wel degelijk dat alleen gelovigen behouden worden.

Overigens heeft je hele verhandeling niets te maken met de topic titel , en kan beschouwd worden als off-topic.

En zou je ook even willen bedenken dat degene die je citeert, zich niet kan verdedigen tegen je bezwaren, omdat hij geen user is van dit forum.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Overigens heeft je hele verhandeling niets te maken met de topic titel , en kan beschouwd worden als off-topic.
De hele verhandeling lijkt mij te gaan over de vraag "hoe ga je nu om met het woord van God? Gaat het om een je onderwerpen aan dat woord - het zonder tegenspraak aannemen ervan? Of toch eerder om een "overpeinzen van Gods thora, onderwijzing, bij dag en bij nacht; zoals in Psalm 1 staat - als het ware het onderhouden van een relatie er mee".

En parallel daaraan: hoe ga je om met de Christus van God? Gaat het enkel om een je onderwerpen aan de Christus als Hem die heeft ontvangen alle macht in de hemel en op de aarde? Of gaat het vooral ook om een Hem aanvaarden als je persoonlijke Verlosser?

De tegenstelling: mogelijk geveinsde gehoorzaamheid vs. verandering van hartsgesteldheid.

Let op: het is een tegenstelling die aanwezig kan zijn, niet per se aanwezig is. Maar alles hangt af hoe je als mens dat begrip "geloof" definieert!

Zelf definieer ik dat begrip langs de lijnen zoals Ezechiël die schetst:

36:26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 36:27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.

Levend geloof vanuit een nieuw hart, een nieuwe geest, waardoor je leeft binnen de grenzen die God je voor houdt (in deze vertaling weergegeven met "wetten"), gehoor gevend aan Gods "misjpat": het recht zoals Hij je dat aanreikt (hier vertaald met "regels").

En als God je dan die weg aanwijst, dan ga je daar niet onwillig mokkend op voort, maar dan volg je die weg van harte... Vanuit een levende relatie met Hem. Dat is voor mij "geloof": denken én doen... Niet omdat het moet, maar omdat je het wil...

Ineke-Kitty: je hebt intussen zo veel gezegd over die "Wet", dat ik intussen wel ongeveer weet hoe jij daar tegenover staat. Wel: ik lees die Thora als "onderwijzing". En God geve dat ik dat mag doen op de manier zoals ik hem hierboven heb geschetst!!

En was die verhandeling nu off topic? Jij komt zelf met het onderwerp: "Hoe ga je om met Gods Woord":

Wat vertegenwoordigt die rol nu?

En wat is de uitbeelding van die rol?

Deze rol wordt gegeten. Wat betekent dat?

Wel: die rol in Zach 5 (je subtitel lijkt te zijn: "Zacharia 5:1-11") wordt niet gegeten. Dus feitelijk zijn je verwijzingen naar Ezech 3 en Openb 10 off topic.

Maar vraag je mij wat dat "eten van de Thora" betekent, dan zou ik zeggen: Gods Thora overpeinzen bij dag en bij nacht. Tot je nemen vanuit een nieuw hart en een nieuwe geest.

Zo "zal je zijn als een boom,

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt je vrucht,

je bladeren verdorren niet.

Alles wat je doet komt tot bloei"

Link naar bericht
Deel via andere websites
Overigens heeft je hele verhandeling niets te maken met de topic titel , en kan beschouwd worden als off-topic.
Overigens vind ik nog steeds dat het te pas en (vooral - en zeker als de mening van een ander je mogelijk niet aanstaat) te onpas roepen dat iets off-topic is niet zo erg positief bijdraagt aan het gesprek.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Je bezwaren zijn ongefundeerd en wederom selectief weergegeven.

Maar goed, jij hebt uiteraard meer verstand van Bijbelstudie dan iemand die al 50 jaar onderwijs geeft, ook in de collegezalen en wel degelijk leert dat de mens tot geloof moet komen en de Here Jezus Christus aan moet nemen als Verlosser.

Hou eens op met je continu roepen dat je 39042537 jaar onderwijs geeft, het heeft slechts n averechts effect.
Overigens leert de Schrift wel degelijk dat alleen gelovigen behouden worden.
Hou eens op met die overversimplificeerde en derhave incorrecte visie van jezelf als de Waarheid te presenteren.
Overigens heeft je hele verhandeling niets te maken met de topic titel , en kan beschouwd worden als off-topic.
Hou eens op met zaken die wel on-topic zijn met de inmiddels holle frase 'off-topic' weg te wuiven.
En zou je ook even willen bedenken dat degene die je citeert, zich niet kan verdedigen tegen je bezwaren, omdat hij geen user is van dit forum.
En zou jij je ajb aan je woord willen houden? Je geeft nu al diverse malen aan hier niet meer te komen. Hou je ajb aan je woord. Dank je.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Je bezwaren zijn ongefundeerd en wederom selectief weergegeven.

Nee! Ik behandel de hele bron, waaruit jij citeert! Dus niet selectief. Iedereen kan de bron raadplagen!

Maar goed, jij hebt uiteraard meer verstand van Bijbelstudie dan iemand die al 50 jaar onderwijs geeft, ook in de collegezalen

Doet dit ter zake? Jezus is duidelijk over de schriftgeleerden.

Overigens heeft je hele verhandeling niets te maken met de topic titel , en kan beschouwd worden als off-topic.

Nee, daar vergis jij je! Het is een reactie op een door jou gebruikte bron!

En zou je ook even willen bedenken dat degene die je citeert, zich niet kan verdedigen tegen je bezwaren, omdat hij geen user is van dit forum.

Dan moet jij dat dus maar doen. Je gebruikt toch ook zijn bron? Of moet iedereen het voor waar slikken, omdat de schrijver niet aanwezig is.

Je wijze van reageren toont weinig respect voor medegebruikers!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je bezwaren zijn ongefundeerd en wederom selectief weergegeven.

Maar goed, jij hebt uiteraard meer verstand van Bijbelstudie dan iemand die al 50 jaar onderwijs geeft, ook in de collegezalen en wel degelijk leert dat de mens tot geloof moet komen en de Here Jezus Christus aan moet nemen als Verlosser.

Hou eens op met je continu roepen dat je 39042537 jaar onderwijs geeft, het heeft slechts n averechts effect.
Overigens leert de Schrift wel degelijk dat alleen gelovigen behouden worden.
Hou eens op met die overversimplificeerde en derhave incorrecte visie van jezelf als de Waarheid te presenteren.
Overigens heeft je hele verhandeling niets te maken met de topic titel , en kan beschouwd worden als off-topic.
Hou eens op met zaken die wel on-topic zijn met de inmiddels holle frase 'off-topic' weg te wuiven.
En zou je ook even willen bedenken dat degene die je citeert, zich niet kan verdedigen tegen je bezwaren, omdat hij geen user is van dit forum.
En zou jij je ajb aan je woord willen houden? Je geeft nu al diverse malen aan hier niet meer te komen. Hou je ajb aan je woord. Dank je.

Waarschijnlijk is ze blij dat mensen hier haar stukken lezen, weliswaar om ze daarna makkelijk te pareren, maar op andere plekken leest niemand deze onzin...en dan is haar jehova taak helemaal mislukt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je bezwaren zijn ongefundeerd en wederom selectief weergegeven.

Maar goed, jij hebt uiteraard meer verstand van Bijbelstudie dan iemand die al 50 jaar onderwijs geeft, ook in de collegezalen en wel degelijk leert dat de mens tot geloof moet komen en de Here Jezus Christus aan moet nemen als Verlosser.

Hou eens op met je continu roepen dat je 39042537 jaar onderwijs geeft, het heeft slechts n averechts effect.
Overigens leert de Schrift wel degelijk dat alleen gelovigen behouden worden.
Hou eens op met die overversimplificeerde en derhave incorrecte visie van jezelf als de Waarheid te presenteren.
Overigens heeft je hele verhandeling niets te maken met de topic titel , en kan beschouwd worden als off-topic.
Hou eens op met zaken die wel on-topic zijn met de inmiddels holle frase 'off-topic' weg te wuiven.
En zou je ook even willen bedenken dat degene die je citeert, zich niet kan verdedigen tegen je bezwaren, omdat hij geen user is van dit forum.
En zou jij je ajb aan je woord willen houden? Je geeft nu al diverse malen aan hier niet meer te komen. Hou je ajb aan je woord. Dank je.

Waarschijnlijk is ze blij dat mensen hier haar stukken lezen, weliswaar om ze daarna makkelijk te pareren, maar op andere plekken leest niemand deze onzin...en dan is haar jehova taak helemaal mislukt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid