Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Ezechiel 3:5-11

En de Engel, Die met mij sprak, ging uit, en zeide tot mij: Hef nu uw ogen op, en zie, wat dit zij, dat er voortkomt.

En ik zeide: Wat is dat? En Hij zeide: Dit is een efa, die voortkomt.

Verder zeide Hij: Dit is het oog over henlieden in het ganse land.

En ziet, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden der efa.

En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid; en Hij wierp ze in het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op den mond derzelve.

En ik hief mijn ogen op, en ik zag; en ziet, twee vrouwen kwamen voort, en wind was in haar vleugelen, en zij hadden vleugelen, als de vleugelen eens ooievaars; en zij voerden de efa tussen de aarde en tussen de hemel.

Toen zeide ik tot den Engel, Die met mij sprak: Waarhenen brengen zij deze efa?

En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sinear; dat zij daar gevestigd en gesteld worde op haar grondvesting.

In de Bijbel wordt Israel vaak beschreven als "de vrouw" van God die Hij getrouwd heeft.

[Jeremia 3:14].

Ezechiel zag een efa [= een grote kist] waarin de vrouw werd opgesloten, met als bedekking een plaat van lood.

Deze efa werd gedragen naar het land Sinear, naar Babel.

In het verleden hoereerde het volk met de afgoden en pleegde overspel met haar Man.

Er kwam oordeel en zij werden weggevoerd naar Babel in ballingschap.

Door aanhoudend ongeloof zal Juda in de toekomst [opnieuw] weggevoerd worden naar Babel.

Deze hernieuwde wegvoering wijst niet terug op de Babylonische ballingschap, maar op een toekomstige, naar het land "Sinear" .

Daar zullen zij, in uiterste nood doen wat volgens de huidige Joodse religieuze regels strikt verboden is: De Naam des HEEREN aanroepen, en zij zullen zich bekeren en God zal hen aannemen, en Hij zal zeggen: Het is Mijn volk; en zij zullen zeggen: de HEERE is mijn God. [ Zacharia 13:9].

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 171
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

@henkjan

"het Woord" met een hoofdletter is het Woord van God, de Bijbel.

"het woord" met een kleine letter is het woord dat de HEERE heeft gesproken dat Hij ooit recht zou doen. Hij heeft een woord der gerechtigheid gesproken.

In Jesaja 45:23 staat: "Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is geen woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren".

Dit is een uitspraak van God Zelf, en dat dat woord niet zal wederkeren betekent dat er niet op teruggekomen zal worden.

Als er dus ooit veroordeling plaatsvindt, zal dat nooit veranderd worden.

God doet WEL een oproep tot bekering, en een ieder die zich zal bekeren, zal behouden worden, en komt NIET in het oordeel.

God zal vanaf Zijn troon rechtspreken, en de gerechtigheid is vastgelegd met eedzwering, want Hij zegt: "Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan".

Bekering is altijd de voorwaarde om niet in het oordeel te komen.

God komt echter nooit terug op het woord dat Hij gesproken heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites

"het Woord" met een hoofdletter is het Woord van God, de Bijbel.

Oh? Waarop baseer je dat? Ik dacht dat het Woord staat voor de gehele Boodschap van God aan Zijn/Haar creatie? Dus de natuur, de Bijbel en uiteindelijk Jezus Zelf?

God komt echter nooit terug op het woord dat Hij gesproken heeft.
Natuurlijk wel. Neem bijvoorbeeld Exodus 32:14. Is toch ook niets mis mee?
Link naar bericht
Deel via andere websites
@henkjan

"het Woord" met een hoofdletter is het Woord van God, de Bijbel.

"het woord" met een kleine letter is het woord dat de HEERE heeft gesproken dat Hij ooit recht zou doen. Hij heeft een woord der gerechtigheid gesproken.

In Jesaja 45:23 staat: "Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is geen woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan, en het zal niet wederkeren: dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren".

Dit is een uitspraak van God Zelf, en dat dat woord niet zal wederkeren betekent dat er niet op teruggekomen zal worden.

Als er dus ooit veroordeling plaatsvindt, zal dat nooit veranderd worden.

God doet WEL een oproep tot bekering, en een ieder die zich zal bekeren, zal behouden worden, en komt NIET in het oordeel.

God zal vanaf Zijn troon rechtspreken, en de gerechtigheid is vastgelegd met eedzwering, want Hij zegt: "Ik heb gezworen bij Mijzelven, er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan".

Bekering is altijd de voorwaarde om niet in het oordeel te komen.

God komt echter nooit terug op het woord dat Hij gesproken heeft.

= raar gegoochel met hoofdletters die in de Hebreeuwse tekst niet voorkomen...

Gods spreken is Gods spreken. En dat spreken van God werkt verschillende zaken uit. Sommige tijdelijk, andere eeuwig. En wil je er vanuit de Schrift achter komen welke dat zijn, dan zal je zorgvuldig moeten lezen.

Een puntje van zorgvuldig lezen: je Jesajacitaat. Ik weet niet welke bron je hier gebruikt, maar hij deugt niet. De tekst luidt niet: "...er is geen woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan...", maar: "...er is een woord der gerechtigheid uit Mijn mond gegaan..."

En die tekst is bijzonder interessant trouwens. Want hij zet een venster open naar niet zozeer "alverzoening", maar wel (met een neologisme) "algehoorzaamheid": "dat Mij alle knie zal gebogen worden, alle tong Mij zal zweren." (Of, zoals het in de KBG-vertaling staat: "voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal bij Mij zweren"...)

Rest de vraag of hier vooral een wens tot uitdrukking wordt gebracht, of (zoals jij suggereert) een stellig voornemen waarop niet zal worden teruggekomen... In dat laatste geval zal "elke knie zich buigen"... "Algehoorzaamheid" dus.

Niet "op de manier zoals IS hem wil afdwingen", trouwens. De tekst vervolgt immers:

De heer alleen’, zo zal men zeggen,

‘beschikt over rechtvaardigheid en kracht.’

Vol schaamte zullen al diegenen tot Hem komen

die vroeger tekeergingen tegen Hem.

Er bestaat nog een mogelijkheid om je te schamen en om tot Hem te komen... (Je kop ligt er niet af!) Het oordeel is hier: de knie buigen in erkenning van Gods almacht en in schaamte tot God komen... Vooral ook een zélfoordeel...

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

"Alle knie zal zich buigen" betekent gewoon dat alle knie gebogen zal worden en alle tong zal erkennen, wil nog niet zeggen dat men dit vrijwillig zal doen. Uit Jesaja 45:23 kan zelfs worden opgemaakt dat het NIET vrijwillig zal gebeuren.

Er staat dus niet: "Iedereen zal zich tot Mij wenden en zich bekeren". En zoals gezegd, staat er wel een oproep tot bekering, waardoor men behouden wordt.

De ongelovigen zullen de Heer MOETEN erkennen als de Machtige. Zij zullen hun knieen moeten buigen voor Jezus Christus.

Er wordt dus recht gedaan aan zowel gelovigen als ongelovigen. Gelovigen worden behouden en ongelovigen gaan verloren. In beide gevallen is het recht.

Ieder mens zal tijdens zijn leven hier op aarde zijn knieen moeten buigen voor God.

Gelovigen doen dit uit vrije wil. Ongelovigen zullen dat - als zij voor de Rechter zullen staan- moeten doen, maar dan onvrijwillig.

Welk recht er ook gedaan zal worden, het is definitief, en er zal NIET op teruggekomen worden.

DAT leert de Schrift.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

"Alle knie zal zich buigen" betekent gewoon dat alle knie gebogen zal worden en alle tong zal erkennen, wil nog niet zeggen dat men dit vrijwillig zal doen. Uit Jesaja 45:23 kan zelfs worden opgemaakt dat het NIET vrijwillig zal gebeuren.

Let wel: ik ben hier niet zo stellig als jij bent. Slechts dat deze tekst "een venster open zet naar"...

Om nu eens op een vergelijkbare manier aan bijbelstudie te doen als jij (twee andere teksten uit hun context nemen, en die laten meeresoneren). Over die 'buigende knieën' zegt ook Paulus iets:

Fil 2 [9] Daarom ook heeft God Hem hoog verheven

en Hem de naam* verleend

die boven alle namen staat,

[10] opdat in de naam van Jezus

iedere knie zich zou buigen,

in de hemel, op aarde en onder de aarde,

[11] en iedere tong zou belijden

tot eer van God, de Vader:

de Heer, dat is Jezus Christus.

Iedere (!) knie zal zich buigen - of dat nu vrijwillig is of niet laat ik in het midden.

Iedere (!) tong zal belijden: "Jezus Christus is Heer!".

En nu diezelfde Paulus, tegen de Corinthiërs:

1 Kor 12 [2] Weet u nog hoe u, als heidenen, onweerstaanbaar tot de stomme afgoden aangetrokken werd? [3] Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen: ‘Jezus is vervloekt’, en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.

Aan jou de vraag: moeten we er ook bij die schets van Paulus aan de gemeente te Filippi nu denken aan de invloed van de Geest, als iedere (!) tong zal belijden: "Jezus is Heer!"??

En zo ja, wat is daar dan de betekenis van voor de manier waarop je over dat "Oordeel" spreekt??

(En in dat licht leest uit Mat 7...)

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Ja, zoals iedereen die post op dit forum een "podium" krijgt.

Als Bijbelstudie je niet interesseert, hoef je ook niet te posten, zo simpel is dat.

Bijbelstudie interesseert me van tijd tot tijd best. Jouw monotone veelal onchristelijke lezingen (die hier dus valselijk als vragen gepresenteerd worden) irriteert me.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Kijk dan niet meer als het je zo irriteert.

Overigens bepaal jij niet of mijn "lezingen" veelal onchristelijk zijn, dat zal de Heer Zelf wel uitmaken.

Wees dan consequent en verkoop je zooi ook niet als christelijk. Laat dan aan de Heer zelf over.

Ik ben alleen aan Hem verantwoording schuldig en niet aan een mens, en zeker niet aan een ongelovige.

Een asociaal figuur dus. Duidelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Als je goed leest zegt de apostel Paulus tegen de Korinthiers, of zij nog wisten dat zij voor hun bekering de afgoden dienden toen zij nog heidenen waren, maar sinds zij gelovig waren geworden, zich lieten leiden door de Heilige Geest, en DAAROM maakte Paulus hen bekend dat niemand, die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand zal kunnen zeggen< Jezus den Heere te zijn DAN door Die Heilige Geest.

Toen zij dus nog heidenen waren, lieten zij zich leiden tot de stomme afgoden, maar sinds zij zich hadden bekeerd, door de Heilige Geest.

DAT is wat er staat.

Een ongelovige KAN zich niet laten leiden door de Heilige Geest, simpel omdat hij niet gelooft.

In Filippenzen 2:8-11 staat dat Christus Jezus Zich eerst ten zeerste vernederd heeft, maar later tot de uiterste maat verhoogd werd. Eveneens wordt uitgelegd wat daarvan de gevolgen [zullen] zijn. [vers 9-11].

De brieven aan Efeze, Filippenzen en Kolossenzen bevatten gemeentelijke [geestelijke] waarheden, want Filippenzen 2:10 is namelijk ontleend aan Jesaja 45:23.

Wat Paulus hier dus naar voren brengt, is gebaseerd op het O.T. En deze - aan het O.T. ontleende - Schriftplaatsen kunnen alleen verstaan worden, wanneer ze EERST gelezen worden in het kader van het O.T. ZELF.

Filippenzen 2:10,11 wordt door sommigen verkeerd geinterpreteerd. Men concludeert ten onrechte: " Er staat toch, dat alle knie van degenen, die op de aarde zijn, in de hemel zijn en onder de aarde zijn, zich zal buigen voor Hem.

Wie zijn knie buigt voor de Here Jezus Christus - dus wie Hem als Heer erkent - wordt behouden, ontvangt eeuwig leven en komt in de hemel.

Aangezien iedereen ooit zijn knie voor de Heer zal buigen en Zijn Naam zal [moeten] belijden, wordt iedereen behouden".

Het is een conclusie die niet terecht is en de Bijbel bevestigt die ook niet.

Dus met betrekking tot Filippenzen 2:10 is het citaat uit het O.T. Het betreffende vers zou dus eerst in het O.T. bestudeerd moeten worden.

In Jesaja 45 wordt de terugverzameling van het Joodse volk uit de ballingschap aangekondigd. Daarbij wordt in het algemeen gezegd, dat de Heer recht zal doen over Israel, over de volken en over de schepping.

Jesaja 45 is een oproep om tot bekering te komen.

Je leest daar [ m.n. in vers 23] dezelfde dingen als in Filippenzen 2:10-11; met enige toelichting.

De HEERE is alleen God. Hij is rechtvaardig. Hij is de Heiland, de Behouder.

DIT wordt door de apostel Paulus in Filippenzen 2:9 aangehaald.

De Heer riep het volk al in Jesaja 45:22 op zich te bekeren tot Hem, opdat het volk zich voor Hem zou buigen en door Hem ook zou worden behouden.

Er is geen Andere Naam Die onder de mensen gegeven is, dan de Naam van Christus Jezus, door Welken wij moeten zalig worden zegt Handelingen 4:12.

De zaligheid, de behoudenis, is er ALLEEN door geloof in de Here Jezus Christus, en Filippenzen 2:9 spreekt over Christus Jezus als de Verhoogde.

De mens krijgt tijdens zijn aardse leven de kans te kiezen voor het eeuwige leven, doet hij dat niet, dan blijft hij onder de toorn van God en zal in de toekomst veroordeeld worden.

Filippenzen 2:10 zegt niet dat iedereen behouden zal worden, maar zegt zelfs het tegenovergestelde. Gelovigen zullen behouden en beloond worden en ongelovigen zullen verloren gaan en gestraft worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
b. "vormwording" is iets wat tot stand komt.
Oké dank je. Van Dale en het Groene Boekje zeggen er niets over. Is dat nu Taale Kanaans weer?

Een ander woord voor vormwording is morfogenese. Dat kent mijn Kramers woordenboek ook niet, maar het is wel een bestaand woord, zie deze link: http://www.woorden.org/woord/morfogenese

Ik ken het woord in het kader van de ontwikkeling van het landschap, maar het is ook een begrip in de biologie.

Het is ook een term in de psychiatrie. : Fysiopathogenese: de manier waarop verstoorde neurobiologische mechanismen bijdragen tot het ontstaan van psychiatrische ziektebeelden. En psychopathogenese: de manier waarop psychische factoren bijdragen tot het ontstaan van een psychiatrische stoornis. Dus "de wording" van ziektebeelden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Als je goed leest zegt de apostel Paulus tegen de Korinthiers, of zij nog wisten dat zij voor hun bekering de afgoden dienden toen zij nog heidenen waren, maar sinds zij gelovig waren geworden, zich lieten leiden door de Heilige Geest, en DAAROM maakte Paulus hen bekend dat niemand, die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand zal kunnen zeggen< Jezus den Heere te zijn DAN door Die Heilige Geest.

Toen zij dus nog heidenen waren, lieten zij zich leiden tot de stomme afgoden, maar sinds zij zich hadden bekeerd, door de Heilige Geest.

DAT is wat er staat.

Een ongelovige KAN zich niet laten leiden door de Heilige Geest, simpel omdat hij niet gelooft.

In Filippenzen 2:8-11 staat dat Christus Jezus Zich eerst ten zeerste vernederd heeft, maar later tot de uiterste maat verhoogd werd. Eveneens wordt uitgelegd wat daarvan de gevolgen [zullen] zijn. [vers 9-11].

De brieven aan Efeze, Filippenzen en Kolossenzen bevatten gemeentelijke [geestelijke] waarheden, want Filippenzen 2:10 is namelijk ontleend aan Jesaja 45:23.

Wat Paulus hier dus naar voren brengt, is gebaseerd op het O.T. En deze - aan het O.T. ontleende - Schriftplaatsen kunnen alleen verstaan worden, wanneer ze EERST gelezen worden in het kader van het O.T. ZELF.

Filippenzen 2:10,11 wordt door sommigen verkeerd geinterpreteerd. Men concludeert ten onrechte: " Er staat toch, dat alle knie van degenen, die op de aarde zijn, in de hemel zijn en onder de aarde zijn, zich zal buigen voor Hem.

Wie zijn knie buigt voor de Here Jezus Christus - dus wie Hem als Heer erkent - wordt behouden, ontvangt eeuwig leven en komt in de hemel.

Aangezien iedereen ooit zijn knie voor de Heer zal buigen en Zijn Naam zal [moeten] belijden, wordt iedereen behouden".

Het is een conclusie die niet terecht is en de Bijbel bevestigt die ook niet.

Dus met betrekking tot Filippenzen 2:10 is het citaat uit het O.T. Het betreffende vers zou dus eerst in het O.T. bestudeerd moeten worden.

In Jesaja 45 wordt de terugverzameling van het Joodse volk uit de ballingschap aangekondigd. Daarbij wordt in het algemeen gezegd, dat de Heer recht zal doen over Israel, over de volken en over de schepping.

Jesaja 45 is een oproep om tot bekering te komen.

Je leest daar [ m.n. in vers 23] dezelfde dingen als in Filippenzen 2:10-11; met enige toelichting.

De HEERE is alleen God. Hij is rechtvaardig. Hij is de Heiland, de Behouder.

DIT wordt door de apostel Paulus in Filippenzen 2:9 aangehaald.

De Heer riep het volk al in Jesaja 45:22 op zich te bekeren tot Hem, opdat het volk zich voor Hem zou buigen en door Hem ook zou worden behouden.

Er is geen Andere Naam Die onder de mensen gegeven is, dan de Naam van Christus Jezus, door Welken wij moeten zalig worden zegt Handelingen 4:12.

De zaligheid, de behoudenis, is er ALLEEN door geloof in de Here Jezus Christus, en Filippenzen 2:9 spreekt over Christus Jezus als de Verhoogde.

De mens krijgt tijdens zijn aardse leven de kans te kiezen voor het eeuwige leven, doet hij dat niet, dan blijft hij onder de toorn van God en zal in de toekomst veroordeeld worden.

Filippenzen 2:10 zegt niet dat iedereen behouden zal worden, maar zegt zelfs het tegenovergestelde. Gelovigen zullen behouden en beloond worden en ongelovigen zullen verloren gaan en gestraft worden.

Dus een soort toverspreuk. 'Ik geloof in Je' en poef ik ben behouden. Wat lijkt t me heerlijk om zo'n eenzijdige en onjuiste visie uit de Bijbel te halen. Mooi ook hoe je dan tegen ongelovigen die hun hele leven wezen in sloppenwijken voeden aankijkt en hoe je tegen miljoenen verdienende tv evangelisten die kinderen misbruiken aankijkt, om maar even twee realistische scenario's te noemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Thorgrem

Ik laat het inderdaad aan de Heer Zelf over of je straks, als je voor Zijn troon staat, kunt verantwoorden dat je het "onchristelijke zooi" hebt genoemd.

Als je de Bijbel een beetje kent, weet je dat elk mens eens verantwoording af zal moeten leggen van ELK woord wat hij gesproken heeft.

Het is in elk geval duidelijk dat je niet weet wat je zegt, dus ik vergeef het je.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Oké dank je. Van Dale en het Groene Boekje zeggen er niets over. Is dat nu Taale Kanaans weer?

Een ander woord voor vormwording is morfogenese. Dat kent mijn Kramers woordenboek ook niet, maar het is wel een bestaand woord, zie deze link: http://www.woorden.org/woord/morfogenese

Ik ken het woord in het kader van de ontwikkeling van het landschap, maar het is ook een begrip in de biologie.

Het is ook een term in de psychiatrie. : Fysiopathogenese: de manier waarop verstoorde neurobiologische mechanismen bijdragen tot het ontstaan van psychiatrische ziektebeelden. En psychopathogenese: de manier waarop psychische factoren bijdragen tot het ontstaan van een psychiatrische stoornis. Dus "de wording" van ziektebeelden.

Dank Anja, maar ik snap t niet, waar staat vormwording?
Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Ik laat het inderdaad aan de Heer Zelf over of je straks, als je voor Zijn troon staat, kunt verantwoorden dat je het "onchristelijke zooi" hebt genoemd.

Als je de Bijbel een beetje kent, weet je dat elk mens eens verantwoording af zal moeten leggen van ELK woord wat hij gesproken heeft.

Het is in elk geval duidelijk dat je niet weet wat je zegt, dus ik vergeef het je.

Wat lankmoedig!!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, @Mystic, geen "toverspreuk" maar een Bijbelse waarheid, heel eenvoudig.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat..... een IEDER die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Geloof is dus inderdaad voldoende.

Degene die NIET gelooft IS reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. [Joh. 3:16,18].

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een ander woord voor vormwording is morfogenese. Dat kent mijn Kramers woordenboek ook niet, maar het is wel een bestaand woord, zie deze link: http://www.woorden.org/woord/morfogenese

Ik ken het woord in het kader van de ontwikkeling van het landschap, maar het is ook een begrip in de biologie.

Het is ook een term in de psychiatrie. : Fysiopathogenese: de manier waarop verstoorde neurobiologische mechanismen bijdragen tot het ontstaan van psychiatrische ziektebeelden. En psychopathogenese: de manier waarop psychische factoren bijdragen tot het ontstaan van een psychiatrische stoornis. Dus "de wording" van ziektebeelden.

Dank Anja, maar ik snap t niet, waar staat vormwording?

Wording van in dit geval zieke vormen, MysticNetherlands. Maar laat het maar los, het is maar een illustratie dat de morfogenese in vele wetenschapsdomeinen een gangbare term is. Zo ook de morfogenetische velden in de biologie, waar Peter het over heeft : https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Morfogenetisch_veld

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben alleen aan Hem verantwoording schuldig en niet aan een mens, en zeker niet aan een ongelovige.

Vergeef ons onze schuld zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. Hoort bij vergeving niet verantwoording? Jezus is gekomen om zondaren te redden. Gezonde mensen hebben geen arts nodig. Wij hebben allemaal Jezus nodig.

Zijn we andere mensen geen verantwoording schuldig? De opmerking "zeker niet aan een ongelovige" getuigt van hoogmoed en minachting voor de ongelovige. Leert Jezus ons niet onze vijanden lief te hebben? Leert Jezus niet dat Christenen een voorbeeld moeten zijn, ook of eigenlijk juist voor ongelovigen?

Het is helaas waar dat er mensen zijn die niet voor "de wereld" bidden. Ik denk dat Jezus ons hierop duidelijk aanspreekt, en zelfs nog een stap verder gaat. Niet alleen gebed, maar ook onze vijand en diegenen die ons vervolgen liefhebben. Een hele opgave, die niemand kan volbrengen, behalve Jezus! En, daarom hebben wij HEM zo hard nodig! Daarom zijn we elkaar wel degelijk verantwoording verschuldigd, gelovig of niet gelovig.

Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Als je goed leest zegt de apostel Paulus tegen de Korinthiers, of zij nog wisten dat zij voor hun bekering de afgoden dienden toen zij nog heidenen waren, maar sinds zij gelovig waren geworden, zich lieten leiden door de Heilige Geest, en DAAROM maakte Paulus hen bekend dat niemand, die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand zal kunnen zeggen< Jezus den Heere te zijn DAN door Die Heilige Geest.

Toen zij dus nog heidenen waren, lieten zij zich leiden tot de stomme afgoden, maar sinds zij zich hadden bekeerd, door de Heilige Geest.

DAT is wat er staat.

Nee. Dat is niet wat er staat. Dat is wat jij zou willen dat er staat... En er van maakt als je niet goed leest.

In het Grieks staat er simpelweg:

οá½Î´Îµá½¶Ï‚ δÏναται εἰπεῖν ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ, εἰ μὴ á¼Î½ ΠνεÏματι Ἁγίῳ. - niemand kan zeggen Heer Jezus, behalve in/door heilige Geest. (zie: http://biblehub.com/interlinear/1_corinthians/12.htm)

οá½Î´Îµá½¶Ï‚ (oudeis) betekent gewoon niemand. En niet "niemand van de gelovigen"... Dat niemand kent géén uitzonderingen. Anders was het geen "niemand"!!

En dan meldt Paulus die Corinthiërs gewoon:

12:1 Broeders en zusters, over de gaven van de Geest (τα πνευματικα, ta penumatica = "de (dingen van) de geest") wil ik u het volgende zeggen.

12:2 Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. 12:3 Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest.

= "die "geest-zaken" kennen jullie wellicht nog uit de tijd dat jullie nog heidenen waren, en in de ban van goden die taal noch teken gaven; en om die reden zeg ik jullie met nadruk (omdat deze God wél taal en teken geeft!): het is de Heilige Geest die zonder uitzondering (οá½Î´Îµá½¶Ï‚!) doet zeggen: "Jezus Heer!"."

Ofwel: de pneumatica van de Heer worden uitgewerkt door Heilige Geest, en geven de eer aan Heer Jezus...

Maar: het is God die daar achter zit, Hij werkt dat alles uit in de mens en is er de drijvende kracht achter... Het is God die bij ons "dat willen en werken (uit)werkt" (Fil 2:13).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Filippenzen 2:10,11 wordt door sommigen verkeerd geinterpreteerd. Men concludeert ten onrechte: " Er staat toch, dat alle knie van degenen, die op de aarde zijn, in de hemel zijn en onder de aarde zijn, zich zal buigen voor Hem.

Wie zijn knie buigt voor de Here Jezus Christus - dus wie Hem als Heer erkent - wordt behouden, ontvangt eeuwig leven en komt in de hemel.

Als je letterlijk citeert uit andermans werk, geef dat dan ook even aan s.v.p.

Zie: http://vlichthus.nl/wp-content/uploads/ ... igen_S.pdf

Aldaar, pagina 3:

Wat Paulus hier naar voren brengt, is gebaseerd op het Oude Testament. Deze - aan het Oude Testament ontleende - Schriftplaatsen kunnen alleen verstaan worden, wanneer ze éérst gelezen worden in het kader van het Oude Testament zelf. Filippenzen 2 : 10, 11 wordt door sommigen verkeerd geïnterpreteerd. Men concludeert ten onrechte: "Er staat toch, dat alle knie van degenen, die op de aarde zijn, in de hemel zijn en onder de aarde zijn (in het dodenrijk), zich zal buigen voor Hem. Wie zijn knie buigt voor de Here Jezus Christus - dus wie Hem als Heer erkent - wordt behouden, ontvangt eeuwig leven en komt in de hemel. Aangezien iedereen ooit zijn knie voor de Heer zal buigen en Zijn Naam zal (moeten) belijden, wordt íedereen behouden." De conclusie dat iedereen

Komt je die tekst ook zo bekend voor??
Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Ik heb toestemming te citeren wat ik wil van Vlichthus, en hoef dat niet te melden.

Alle "werk" van deze uitgever is vrij gegeven voor gebruik, en hoeft dus niet vermeld te worden. Als ik dus af en toe wat citeer uit Bijbelstudies van Vlichthus.

Er staan geen rechten op.

Duidelijk?

Je toon is onaangenaam, en je hebt duidelijk de forumrichtlijnen niet gelezen waar je mee akkoord ging bij aanmelding...

En daarbij verloopt ook dit gesprek met je weer net als de voorgaande gesprekken... Ontzettend jammer is dat toch!!

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid