Spring naar bijdragen

Onfeilbaarheid van het NT


Aanbevolen berichten

Waarschijnlijk een bijzonder simpele vraag. T'NaCH zegt dat niets mag worden verwijderd of toegevoegd. Het Christendom gaat eveneens uit van de onfeilbaarheid van het NT (corrigeer me a.u.b. indien ik er naast zit). Maar op welke autoriteit is dit uitgangspunt eigenlijk gebaseerd?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 53
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Dat het NT onfeilbaar zou zijn, wordt niet geheel gedeeld door alle christenen. Binnen het katholicisme, de orthodoxie en ook binnen verschillende protestantse gemeenschappen wordt de gehele Schrift niet als onfeilbaar gezien, dus ook niet het NT. Binnen het katholicisme en de orthodoxie worden de teksten van de evangelieën daarbij echter wel gezien als de woorden en handelingen van Jezus zelf. Waar men Paulus dus nog met enige reserve kan benaderen hier en daar, kan men om Jezus zelf natuurlijk niet zomaar heen. Maar ook de evangelieën kunnen, net als de andere geschriften, tekstkritisch worden onderzocht, vanuit het christelijke geloof.

De autoriteit van de Schrift, feilbaar of onfeilbaar, is vastgelegd door de vroege Kerk, daarin geleid door de heilige Geest, net zoals de joodse gemeenschap zo ook de Tenach en haar gezag vastlegde. Officiële canons binnen de katholieke kerk en de protestantse kerken werden echter pas vastgesteld tijdens en na de Reformatie. Het ontstaan van de canon is echter een ingewikkelde geschiedenis, maar kort door de bocht kan men zeggen dat vooral brieven die alreeds veel gelezen werden in verschillende gemeenten, langzaam maar zeker tot de canon van het NT zijn gaan behoren. Waarbij sommige brieven, zoals de Apokalyps, meer discussie behoeften dan de brieven van Paulus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dat het NT onfeilbaar zou zijn, wordt niet geheel gedeeld door alle christenen. Binnen het katholicisme, de orthodoxie en ook binnen verschillende protestantse gemeenschappen wordt de gehele Schrift niet als onfeilbaar gezien, dus ook niet het NT. Binnen het katholicisme en de orthodoxie worden de teksten van de evangelieën daarbij echter wel gezien als de woorden en handelingen van Jezus zelf. Waar men Paulus dus nog met enige reserve kan benaderen hier en daar, kan men om Jezus zelf natuurlijk niet zomaar heen. Maar ook de evangelieën kunnen, net als de andere geschriften, tekstkritisch worden onderzocht, vanuit het christelijke geloof.

Ik vind dit echt super interessant. Ik ging er altijd automatisch vanuit dat het NT onfeilbaar werd geacht. Je antwoord suggereert enerzijds een enorme flexibiliteit, maar anderzijds een grens. Is dat een correcte veronderstelling?

De autoriteit van de Schrift, feilbaar of onfeilbaar, is vastgelegd door de vroege Kerk, daarin geleid door de heilige Geest,...

Klopt het dat daarmee de Kerk de achterligende autoriteit is? Geeft de Schrift de gelovige anders niet het recht om de Schift als grenzeloos feilbaar en eveeens oneindig interpretabel te beschouwen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het idee dat de Bijbel in een keer, of in een aantal stappen door God geopenbaard is aan de schrijvers en daarmee letterlijk God's woord is, lijkt me niet christelijk. DAt is wel de visie van moslims op de Koran.

Wel is de Bijbel door God, in het bijzonder door de Heilige Geest geinspireerd. Wat dat inhoud is natuurlijk breed interpretabel, in elk geval noopt het ons wel de Bijbel niet op zich gelezen, maar juist ook weer vanuit die Geest.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoi henkjan37,

Je zegt dat de Bijbel door God, en in het bijzonder door de Heilige Geest is geinspireerd. Ik vermoed dat dit inderdaad het standpunt van de Kerk is. Maar indien een gelovige de Kerk niet als centraal leidende autoriteit beschouwt, op welk gezag is het dan gebaseerd? Is het dan niet impliciet de gelovige zelf die zich als autoriteit opwerpt en de Schrift als zodanig geinspireerd beschouwt? En biedt een gedecentraliseerde autoriteit of een persoonlijk gezag niet eveneens de mogelijkheid om de Schrift als volledig feilbaar te beschouwen (i.p.v. geinspireerd) en absoluut interpretabel (in plaats van binnen bepaalde grenzen van o.a. dogmatiek)?

Dit is een vraag zonder retorische intenties. Ik vind dit onderwerp razend interessant.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind dit echt super interessant. Ik ging er altijd automatisch vanuit dat het NT onfeilbaar werd geacht. Je antwoord suggereert enerzijds een enorme flexibiliteit, maar anderzijds een grens. Is dat een correcte veronderstelling?

Jazeker. Men mag de Schrift tot op zekere hoogte naar eigen inzicht interpreteren en toepassen in het eigen leven. Maar zodra men de interpretatie als deel van het algemeen geloof wil verkondigen, dan dient het getoetst te worden aan de geloofssschat van de Kerk: de dogma's, de Traditie, het kerkelijk leergezag. Er is dan veel mogelijk, maar niet alles. Een strikt letterlijke interpretatie van Genesis 1 en 2 wordt bijvoorbeeld resoluut afgewezen.

Klopt het dat daarmee de Kerk de achterligende autoriteit is?

Dat klopt. Zij heeft het leergezag, maar zij is ook net zo goed gebonden aan Schrift en Traditie. De continuïteit van het geloof en de eenheid van de Kerk wordt zo gewaarborgd, want wat men nu op fundamenteel niveau gelooft, mag nimmer in tegenstrijd zijn met wat men toen geloofde. Nieuwe ontwikkelingen kunnen nieuwe inzichten opleveren over meer gedetailleerde kwesties en wat men toen nog heel pril verwoordde, kan men nu al veel uitgebreider en diepgaander verwoorden (zoals bijvoorbeeld over de eucharistie, waar Paulus al veel soberder over schrijft dan Thomas van Aquino). Maar de fundamentele leerstellingen, ofwel de dogma's, veranderen niet. Binnen dat kader onderricht de Kerk haar gelovigen, opent zij voor hen de Schrift en geeft zij alle ruimte om het geloof te verdiepen en op eigen wijze vorm te geven, in samenspraak met het geweten.

Geeft de Schrift de gelovige anders niet het recht om de Schift als grenzeloos feilbaar en eveeens oneindig interpretabel te beschouwen?

Het katholieke geloof is de maatstaf. Elke katholiek wordt gevraagd te geloven wat de Kerk leert bij monde van paus en bisschoppen, daar ook naar te leven, en erop te vertrouwen dat Christus zijn Kerk niet zal laten dwalen en haar zal blijven leiden. Binnen dat nog altijd behoorlijk ruime kader (we weten meer niet dan wel; het wezen van het Offer is bijvoorbeeld al een mysterie) en door de sacramenten kan hij de eigen weg gaan met God, de Schrift lezen en bidden en zo God en zijn naasten beminnen. Waarbij in het persoonlijk geloof Kerk noch Schrift de hoogste autoriteit zijn: dat is uiteindelijk het eigen geweten, zo goed als mogelijk gevormd en uitgedaagd door het Evangelie.

Wellicht is dit wat eenvoudiger te begrijpen, zo bedenk ik me net, als je weet dat de Schrift binnen de katholieke Kerk niet zozeer het geloof vastlegd, maar het al bestaande geloof verwoordt. En zo mag de Schrift in het persoonlijk leven ook een mooie, diepgaande verwoording zijn van wat jij gelooft. De Schrift onderbouwt dan dus niet, maar zij illustreert wat jij wil zeggen en waarvoor je anders maar moeilijk woorden kan vinden. Wees daarom bijvoorbeeld niet verbaasd als in het schrijven van veel heiligen heel erg vrij met de Schrift wordt omgegaan en het kan lijken alsof ze de Schrift laten "buikspreken" (in feite zie je dat in de evangelieën al enigszins gebeuren met vooral de Psalmen). Ze doen dat dus echter niet om een eigen Schriftinterpretatie te presenteren, maar om mooie, bijbelse woorden te vinden voor hun gedachten en ervaringen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoi henkjan37,

Je zegt dat de Bijbel door God, en in het bijzonder door de Heilige Geest is geinspireerd. Ik vermoed dat dit inderdaad het standpunt van de Kerk is. Maar indien een gelovige de Kerk niet als centraal leidende autoriteit beschouwt, op welk gezag is het dan gebaseerd? Is het dan niet impliciet de gelovige zelf die zich als autoriteit opwerpt en de Schrift als zodanig geinspireerd beschouwt? En biedt een gedecentraliseerde autoriteit of een persoonlijk gezag niet eveneens de mogelijkheid om de Schrift als volledig feilbaar te beschouwen (i.p.v. geinspireerd) en absoluut interpretabel (in plaats van binnen bepaalde grenzen van o.a. dogmatiek)?

Dit is een vraag zonder retorische intenties. Ik vind dit onderwerp razend interessant.

Ik ben ook benieuwd naar een antwoord van Gereformeerde zijde op bovenstaande.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarschijnlijk een bijzonder simpele vraag. T'NaCH zegt dat niets mag worden verwijderd of toegevoegd. Het Christendom gaat eveneens uit van de onfeilbaarheid van het NT (corrigeer me a.u.b. indien ik er naast zit). Maar op welke autoriteit is dit uitgangspunt eigenlijk gebaseerd?

Het antwoord op uw vraagstelling is in feite te vinden in de Bijbel ( OT &NT) zelf die zichzelf als het Woord van God verklaart .

Hoe mensen hiermede omgaan of er op reageren is afhankelijk van het feit of ze “de kerk†beschouwen als een instituut, waarvan haar autoriteit en haar traditie de Schrift overstijgt.

Ofwel of men “ de kerk†ziet als een “gemeenschap†van de heiligen “ die zich onderwerpen aan hetgeen Christus in zijn Woord leert en zijn geboden bewaken en bewaren

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je hebt mensen die staan in de traditie die ook de Bijbel heeft voortgebracht en hieruit de Bijbel zien als een inspirerend woord.

En je hebt mensen zoals Bernard die zichzelf heilig verklaren en anderen verketteren, en de Bijbel gebruiken om anderen mee aan te vallen.

Toch is het opvallend dat ook zulke mensen natuurlijk zowel de Bijbel op zich, als het idee dat de Bijbel gezag heeft, halen uit de katholieke traditie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je hebt mensen die staan in de traditie die ook de Bijbel heeft voortgebracht en hieruit de Bijbel zien als een inspirerend woord. En je hebt mensen zoals Bernard die zichzelf heilig verklaren en anderen verketteren, en de Bijbel gebruiken om anderen mee aan te vallen.

Indien het geschreven woord als de enige bron van gezag geldt, op basis van welke autoriteit zou het dan incorrect moeten worden beschouwd om binnen de grenzen van dit geschreven woord te opereren, eventueel anderen te verketteren en de Schrift zelf te gebruiken om anderen mee aan te vallen?

Toch is het opvallend dat ook zulke mensen natuurlijk zowel de Bijbel op zich, als het idee dat de Bijbel gezag heeft, halen uit de katholieke traditie.

Je verwoordt het scherp. Klinkt logisch. Ben benieuwd naar het tegenargument (kan er zelf niet een bedenken).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarschijnlijk een bijzonder simpele vraag. T'NaCH zegt dat niets mag worden verwijderd of toegevoegd. Het Christendom gaat eveneens uit van de onfeilbaarheid van het NT (corrigeer me a.u.b. indien ik er naast zit). Maar op welke autoriteit is dit uitgangspunt eigenlijk gebaseerd?

Het antwoord op uw vraagstelling is in feite te vinden in de Bijbel ( OT &NT) zelf die zichzelf als het Woord van God verklaart .

Hoe mensen hiermede omgaan of er op reageren is afhankelijk van het feit of ze “de kerk†beschouwen als een instituut, waarvan haar autoriteit en haar traditie de Schrift overstijgt.

Ofwel of men “ de kerk†ziet als een “gemeenschap†van de heiligen “ die zich onderwerpen aan hetgeen Christus in zijn Woord leert en zijn geboden bewaken en bewaren

Waaruit blijkt dat ik de Schrift niet als feilbaar en absoluut interpretabel mag zien? De Schrift zelf legt me deze beperking niet op.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Chaim

Indien het geschreven woord als de enige bron van gezag geldt, op basis van welke autoriteit zou het dan incorrect moeten worden beschouwd om binnen de grenzen van dit geschreven woord te opereren, eventueel anderen te verketteren en de Schrift zelf te gebruiken om anderen mee aan te vallen?

Op het moment dat je jezelf buiten die context plaatst is er in feite niets dat je tegenhoud, daar heb je gelijk in.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Waarschijnlijk een bijzonder simpele vraag. T'NaCH zegt dat niets mag worden verwijderd of toegevoegd. Het Christendom gaat eveneens uit van de onfeilbaarheid van het NT (corrigeer me a.u.b. indien ik er naast zit). Maar op welke autoriteit is dit uitgangspunt eigenlijk gebaseerd?

Het antwoord op uw vraagstelling is in feite te vinden in de Bijbel ( OT &NT) zelf die zichzelf als het Woord van God verklaart .

Hoe mensen hiermede omgaan of er op reageren is afhankelijk van het feit of ze “de kerk†beschouwen als een instituut, waarvan haar autoriteit en haar traditie de Schrift overstijgt.

Ofwel of men “ de kerk†ziet als een “gemeenschap†van de heiligen “ die zich onderwerpen aan hetgeen Christus in zijn Woord leert en zijn geboden bewaken en bewaren

Waaruit blijkt dat ik de Schrift niet als feilbaar en absoluut interpretabel mag zien? De Schrift zelf legt me deze beperking niet op.

Als de Schrift zoals Paulus, Petrus e.a. beweren te zijn , namelijk het Woord van God dan kan je de Schrift niet als feilbaar of absoluut interpretabel aanzien. Het Woord van God dient dan zichzelf te verklaren en dient men schriftuurtekst met schriftuurtekst te vergelijken en zeker alle uitspraken in zijn context te bestuderen.

Eigen teksten of leerstellingen die die schrift duidelijk tegenspreken zijn dan ook, zowel figuurlijk als letterlijk, uit den boze.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoi henkjan37,

Je zegt dat de Bijbel door God, en in het bijzonder door de Heilige Geest is geinspireerd. Ik vermoed dat dit inderdaad het standpunt van de Kerk is. Maar indien een gelovige de Kerk niet als centraal leidende autoriteit beschouwt, op welk gezag is het dan gebaseerd? Is het dan niet impliciet de gelovige zelf die zich als autoriteit opwerpt en de Schrift als zodanig geinspireerd beschouwt? En biedt een gedecentraliseerde autoriteit of een persoonlijk gezag niet eveneens de mogelijkheid om de Schrift als volledig feilbaar te beschouwen (i.p.v. geinspireerd) en absoluut interpretabel (in plaats van binnen bepaalde grenzen van o.a. dogmatiek)?

Dit is een vraag zonder retorische intenties. Ik vind dit onderwerp razend interessant.

Ik ben ook benieuwd naar een antwoord van Gereformeerde zijde op bovenstaande.

Van Gereformeerde zijde wordt het NT, trouwens de hele bijbel als Goddelijk geïnspireerd gezien. Afgezien van de deuterocanonieke boeken wordt de canon uit de kerkelijke traditie aangehouden. De kerk heeft of beter de kerken hebben geen absoluut leergezag. Wel staat de bijbeluitleg in de traditie van twintig eeuwen en wordt getoetst of de uitleg/leer niet tegen de bijbel in gaat. Een belangrijk deel van de leer wordt weergegeven in de drie formulieren van eenheid: De Heidelbergse catechismus, de Dordtse leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Er is daarmee in de praktijk geen gedecentraliseerde autoriteit.

Overigens heeft de PKN waar een groot aantal gereformeerden in opgegaan is niet meer de drie formulieren van eenheid als uitgangspunt. Dat geeft wel ruimte voor decentrale autoriteit en dat is ook goed waarneembaar als je de lokale verschillen in de PKN beschouwt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als de Schrift zoals Paulus, Petrus e.a. beweren te zijn , namelijk het Woord van God dan kan je de Schrift niet als feilbaar of absoluut interpretabel aanzien. Het Woord van God dient dan zichzelf te verklaren en dient men schriftuurtekst met schriftuurtekst te vergelijken en zeker alle uitspraken in zijn context te bestuderen.

Eigen teksten of leerstellingen die die schrift duidelijk tegenspreken zijn dan ook, zowel figuurlijk als letterlijk, uit den boze.

De Katholieke Kerk hanteert dezelfde Schrift, maar komt soms tot een andere conclusie dan jij. De Gereformeerde gemeenschap hanteert dezelfde Schrift, maar komt soms tot een andere conclusie dan jij. Zelfs atheisten baseren hun mening over het NT op de Schrift, alleen komen tot een andere conclusie dan jij.

Al deze modellen zijn gebasseerd op dezelfde Schrift en al deze modellen zijn eveneens logisch.

Je beweert dat de Schrift onfeilbaar is, dat eveneens Paulus, Petrus e.a. onfeilbaar zijn en zegt dat men schriftuurtekst met schriftuurtekst dient te vergelijken. Maar de Schrift zelf legt me deze beperking blijkbaar niet op.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hoi Dingo,

Van Gereformeerde zijde wordt het NT, trouwens de hele bijbel als Goddelijk geïnspireerd gezien. Afgezien van de deuterocanonieke boeken wordt de canon uit de kerkelijke traditie aangehouden. De kerk heeft of beter de kerken hebben geen absoluut leergezag. Wel staat de bijbeluitleg in de traditie van twintig eeuwen en wordt getoetst of de uitleg/leer niet tegen de bijbel in gaat. Een belangrijk deel van de leer wordt weergegeven in de drie formulieren van eenheid: De Heidelbergse catechismus, de Dordtse leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Er is daarmee in de praktijk geen gedecentraliseerde autoriteit.

Overigens heeft de PKN waar een groot aantal gereformeerden in opgegaan is niet meer de drie formulieren van eenheid als uitgangspunt. Dat geeft wel ruimte voor decentrale autoriteit en dat is ook goed waarneembaar als je de lokale verschillen in de PKN beschouwt.

Bedankt voor je reactie! Je zegt, "Wel staat de bijbeluitleg in de traditie van twintig eeuwen en wordt getoetst of de uitleg/leer niet tegen de bijbel in gaat". In hoeverre is deze traditie gezaghebbend in de PKN? Ik begrijp dat het misschien niet eenvoudig is om een exact antwoord te geven, maar er is (althans, in zoverre ik het meen te hebben begrepen) een redelijk groot contrast met de Katholieke Kerk m.b.t. de autoriteit van deze traditie. Het ontbreken van de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis en de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten binnen de PKN, verklaart - denk ik - de sterkte van dit contrast niet.

(Maar, nogmaals, corrigeer me als ik ernaast zit).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Als de Schrift zoals Paulus, Petrus e.a. beweren te zijn , namelijk het Woord van God dan kan je de Schrift niet als feilbaar of absoluut interpretabel aanzien. Het Woord van God dient dan zichzelf te verklaren en dient men schriftuurtekst met schriftuurtekst te vergelijken en zeker alle uitspraken in zijn context te bestuderen.

Eigen teksten of leerstellingen die die schrift duidelijk tegenspreken zijn dan ook, zowel figuurlijk als letterlijk, uit den boze.

De Katholieke Kerk hanteert dezelfde Schrift, maar komt soms tot een andere conclusie dan jij. De Gereformeerde gemeenschap hanteert dezelfde Schrift, maar komt soms tot een andere conclusie dan jij. Zelfs atheisten baseren hun mening over het NT op de Schrift, alleen komen tot een andere conclusie dan jij.

Al deze modellen zijn gebasseerd op dezelfde Schrift en al deze modellen zijn eveneens logisch.

Je beweert dat de Schrift onfeilbaar is, dat eveneens Paulus, Petrus e.a. onfeilbaar zijn en zegt dat men schriftuurtekst met schriftuurtekst dient te vergelijken. Maar de Schrift zelf legt me deze beperking blijkbaar niet op.

Je spreekt in het algemeen , mijn vraag aan u is ;geef eens een paar specifieke voorbeelden waarbij men tot verschillende conclusies komt en waarbij men zich hierbij enkel baseert op de schrift en niet op eigen leerstellingen of traditie

Link naar bericht
Deel via andere websites

God wel of geen Drie-eenheid?

Kinderen wel of niet dopen?

Wel of geen vrouwen als dominee?

Gaven van de Geest wel of niet voor deze tijd?

Bedelingenleer of geen bedelingenleer?

Mag men kerst en pasen vieren?

Wat is de betekenis van de eredienst?

Homohuwelijk wel of niet mogelijk?

Welke rol speelt de katholieke Kerk in deze wereld?

Kan men beter vegetariër zijn?

Wie of wat is de antichrist?

Hoe zal de wederkomst verlopen?

Is Gods zegen ook financieel en materieel?

Is Genesis letterlijk historisch?

Is de Schrift onfeilbaar of feilbaar?

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden, waar christenen die zich enkel op de Schrift baseren het niet met elkaar over eens zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God wel of geen Drie-eenheid?

Kinderen wel of niet dopen?

Wel of geen vrouwen als dominee?

Gaven van de Geest wel of niet voor deze tijd?

Bedelingenleer of geen bedelingenleer?

Mag men kerst en pasen vieren?

Wat is de betekenis van de eredienst?

Homohuwelijk wel of niet mogelijk?

Welke rol speelt de katholieke Kerk in deze wereld?

Kan men beter vegetariër zijn?

Wie of wat is de antichrist?

Hoe zal de wederkomst verlopen?

Is Gods zegen ook financieel en materieel?

Is Genesis letterlijk historisch?

Is de Schrift onfeilbaar of feilbaar?

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden, waar christenen die zich enkel op de Schrift baseren het niet met elkaar over eens zijn.

Ik bedoelde wel voorbeelden "waarbij men ENKEL de schrift gebruikt" en niet deze waarbij men de Schrift als een soort buffettafel gebruikt en er enkel die delen uitpikt die de eigen leer en traditie ondersteunen

Link naar bericht
Deel via andere websites
God wel of geen Drie-eenheid?

Kinderen wel of niet dopen?

Wel of geen vrouwen als dominee?

Gaven van de Geest wel of niet voor deze tijd?

Bedelingenleer of geen bedelingenleer?

Mag men kerst en pasen vieren?

Wat is de betekenis van de eredienst?

Homohuwelijk wel of niet mogelijk?

Welke rol speelt de katholieke Kerk in deze wereld?

Kan men beter vegetariër zijn?

Wie of wat is de antichrist?

Hoe zal de wederkomst verlopen?

Is Gods zegen ook financieel en materieel?

Is Genesis letterlijk historisch?

Is de Schrift onfeilbaar of feilbaar?

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden, waar christenen die zich enkel op de Schrift baseren het niet met elkaar over eens zijn.

Ik bedoelde wel voorbeelden "waarbij men ENKEL de schrift gebruikt"

Die heeft RobertF je gegeven. Een heel lijstje, kies er maar twee uit en ga dat dan maar eens uitdiepen en bewijzen dat er slechts 1 zienswijze mogelijk is. Succes!

en niet deze waarbij men de Schrift als een soort buffettafel gebruikt en er enkel die delen uitpikt die de eigen leer en traditie ondersteunen

Makkelijk zeggen natuurlijk om maar passief te kunnen blijven en je eigen stelling niet te onderbouwen. Ga eerst maar eens aan de slag voordat je jezelf in zit te dekken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid