Spring naar bijdragen

Maak je geen zorgen om je leven


Aanbevolen berichten

21 minuten geleden zei sjako:
2 uur geleden zei Ricky Tjin:

Het zijn juist de nederigen van geest die hun wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend maken bij Yahweh.

Nederigen van geest is wat anders dan armen van geest. Het is wat ik al zei mensen die zich bewust zijn van hun geestelijke nood.

Maar dat klopt toch niet met de zaligsprekingen Sjako

Math. 5 sv

3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

12 minuten geleden zei thom:

3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Hierin lees ik ook Rom. 8, waar door de 'arme' alle 'rijkdom' van de wereld overgegeven is, ten gunste van de Geest.

 

 

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 135
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Wijze les om al je zorgen in Gods handen te leggen, dit geeft zoveel meer vrede.

Hoe extreem moeten we dit opvatten wanneer Jezus zegt dat je jezelf geen zorgen moet maken om morgen? Ten eerste niet om wat je eet of je kleding. En dat de Vader je overal in voorziet. Maar ik heb no

Je suggestie dat ik heb aangeven dat de mammon een afgod is, dat klopt. Maar ik heb niet gezegd dat de mammon geen betrekking heeft op geld/rijkdom. Kun je aangeven wáár (tijdstip van plaatsing d

1 uur geleden zei thom:

Maar dat klopt toch niet met de zaligsprekingen Sjako

Ik zou niet weten waarom niet. Je koppelt het arme van geest aan rijkdom, maar heeft niks met geld te maken, of geestelijke gesteldheid. De BasisBijbel vertaalt het ook goed. Dat is een vertaling in eenvoudige taal. Zalig zijn degene die beseffen dat ze God nodig hebben. Past perfect in de zaligsprekingen.

1 uur geleden zei thom:

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Dit geldt enkel voor de uitverkorenen, gezalfden, de 144.000.

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei sjako:
1 uur geleden zei thom:

Hierin lees ik ook Rom. 8,

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Dit geldt enkel voor de uitverkorenen, gezalfden, de 144.000.

Op basis van welke Bijbeltekst(en) baseer je die conclusie? Of is het je eigen redenering?

Link naar bericht
Deel via andere websites
56 minuten geleden zei Ricky Tjin:
1 uur geleden zei sjako:
2 uur geleden zei thom:

Hierin lees ik ook Rom. 8,

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Dit geldt enkel voor de uitverkorenen, gezalfden, de 144.000.

Expand  

Op basis van welke Bijbeltekst(en) baseer je die conclusie? Of is het je eigen redenering?

Inderdaad Ricky, Joh.1 spreekt duidelijke taal over de kinderen  Gods;

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
10 uur geleden zei Ricky Tjin:

Op basis van welke Bijbeltekst(en) baseer je die conclusie? Of is het je eigen redenering?

Ik heb al eerder beredeneert dat er een groep is die naar de hemel toegaat en een groep die de aarde beërven. Mattheus 5:5 laat dat o.a. zien

Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn, want van hen zal de aarde worden.

Volgens Romeinen 8 legt de Geest getuigenis af met Zijn Geest. Het eerste vers van hoofdstuk 8 laat zien aan wie de brief is gericht. Degenen die in eendracht met Christus Jezus zijn, worden daarom niet veroordeeld. En ook bij de opening van de brief zie je het. Rom 1:7: die te Rome zijn als Gods geliefden, geroepen om heiligen te zijn.

In vers 23 staat dan ook dat zei hopen verlost te worden van hun fysieke lichaam. 
Ze worden door de losprijs rechtvaardig verklaard (vers 30) en kunnen daardoor  als zonen worden aangenomen (Rom 3:23-26;4:25). Dat heeft ook weer betrekking op mensen met een hemelse hoop.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei sjako:

Ik heb al eerder beredeneert dat er een groep is die naar de hemel toegaat en een groep die de aarde beërven. Mattheus 5:5 laat dat o.a. zien

Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn, want van hen zal de aarde worden.

Volgens Romeinen 8 legt de Geest getuigenis af met Zijn Geest. Het eerste vers van hoofdstuk 8 laat zien aan wie de brief is gericht. Degenen die in eendracht met Christus Jezus zijn, worden daarom niet veroordeeld. En ook bij de opening van de brief zie je het. Rom 1:7: die te Rome zijn als Gods geliefden, geroepen om heiligen te zijn.

In vers 23 staat dan ook dat zei hopen verlost te worden van hun fysieke lichaam. 
Ze worden door de losprijs rechtvaardig verklaard (vers 30) en kunnen daardoor  als zonen worden aangenomen (Rom 3:23-26;4:25). Dat heeft ook weer betrekking op mensen met een hemelse hoop.

Het gaat om Zijn volgelingen inderdaad. Volg Mij, neem uw kruis op en volg Mij. 

En Mij.. is het Licht.

10 uur geleden zei thom:

9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

Daarom is het tot geloof komen, het tot geloof komen van Jezus Christus.. dat is; Hem aanvaarden; want de Zoon.. zijn wij, in onze oorspronkelijkheid; Ik..het Licht en het Leven.. want Joh. 1'.. het Leven was het Licht der mensen, het Zijne.

11 uur geleden zei sjako:

Zalig zijn degene die beseffen dat ze God nodig hebben. Past perfect in de zaligsprekingen.

Nou dan.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 uur geleden zei sjako:
13 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je suggestie dat armen van geest in jou ogen zwakzinnigen zijn, is ook niet Bijbels, Sjako.

Het Griekse grondwoord dat vertaald is als armen (van geest) kan ook vertaald worden als nederigen en/of behoeftigen (van geest).
Het zijn juist de nederigen van geest die hun wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend maken bij Yahweh.

Filippenzen 4:6 NBG51
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Nederigen van geest is wat anders dan armen van geest.

Het Griekse grondwoord voor armen (ptōchos / GG4434) van geest kan óók vertaald worden als nederigen van geest; het is maar hoe men het interpreteert.

Matteüs 5:3
Zalig de armen (ptōchos / GG4434 van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Het Griekse grondwoord voor armen (van geest) is ptōchos (G4434) en wordt volgens de Grieks Nederlandse Lexicon omschreven als:
1) tot bedelarij gebracht, bedelende, aalmoezen vragend
2) geen rijkdom, invloed, positie, eer genietend
2a) nederig, gekweld, zonder de christelijke deugden en eeuwige rijkdom
2b) hulpeloos, niet in staat iets ten einde te brengen
2c) arm, behoeftig
3) aan alles gebrek hebben
3a) met betrekking tot hun geest
3a1) zonder rijkdom of kennis of intellectuele beschaving zoals de scholen bieden (mensen van deze groep zijn het meest bereid zich over te geven aan het onderwijs van Christus en tonen zich geschikt om de hand te leggen op de hemelse schatten.

Matthew 5:3 Interlinear Bible
https://biblehub.com/interlinear/matthew/5-3.htm

NVBLVTL0_o.png

Biblehub.com  »  Strong's Greek: G4434 ptóchos
https://biblehub.com/greek/4434.htm

X8uATD0n_o.png
 

11 uur geleden zei sjako:
13 uur geleden zei Ricky Tjin:

Je suggestie dat armen van geest in jou ogen zwakzinnigen zijn, is ook niet Bijbels, Sjako.

Het Griekse grondwoord dat vertaald is als armen (van geest) kan ook vertaald worden als nederigen en/of behoeftigen (van geest).
Het zijn juist de nederigen van geest die hun wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend maken bij Yahweh.

Filippenzen 4:6 NBG51
Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Het is wat ik al zei mensen die zich bewust zijn van hun geestelijke nood.

Mensen hoeven niet persé christen of wedergeboren te zijn om zich bewust te zijn van hun geestelijke nood. Mensen kunnen zich bewust zijn van hun geestelijke nood, maar dan is het nog niet vanzelfsprekend dat ze heilig zijn of dat ze Yahweh daarmee behagen. In het Oude Testament gebeurde het regelmatig dat de Israëlieten zich wel bewust waren van hun geestelijke nood, maar dat ze aan afgoderij deden.

Mensen hoeven niet persé in God te geloven om zich bewust te zijn van hun geestelijke nood. De omschrijving 'geestelijke nood' wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de ervaring van onaangename emoties zoals angst en depressie, die gepaard kan gaan met een actieve psychische aandoening zoals posttraumatische stress-stoornis, hoewel dat niet noodzakelijk is. Deze term wordt variabel gebruikt over de hele wereld door zorgverleners en patiënten.
Bron: https://www.deadreign.com/wat-is-geestelijke-nood/

Link naar bericht
Deel via andere websites
37 minuten geleden zei sjako:
13 uur geleden zei thom:

Hierin lees ik ook Rom. 8,

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.

15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!

16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.

11 uur geleden zei sjako:

Dit geldt enkel voor de uitverkorenen, gezalfden, de 144.000.

11 uur geleden zei Ricky Tjin:

Op basis van welke Bijbeltekst(en) baseer je die conclusie? Of is het je eigen redenering?

Ik heb al eerder beredeneert dat er een groep is die naar de hemel toegaat en een groep die de aarde beërven. Mattheus 5:5 laat dat o.a. zien

Gelukkig zijn degenen die zachtaardig zijn, want van hen zal de aarde worden.

Volgens Romeinen 8 legt de Geest getuigenis af met Zijn Geest. Het eerste vers van hoofdstuk 8 laat zien aan wie de brief is gericht. Degenen die in eendracht met Christus Jezus zijn, worden daarom niet veroordeeld. En ook bij de opening van de brief zie je het. Rom 1:7: die te Rome zijn als Gods geliefden, geroepen om heiligen te zijn.

In vers 23 staat dan ook dat zei hopen verlost te worden van hun fysieke lichaam. 
Ze worden door de losprijs rechtvaardig verklaard (vers 30) en kunnen daardoor  als zonen worden aangenomen (Rom 3:23-26;4:25). Dat heeft ook weer betrekking op mensen met een hemelse hoop.

In je bovengenoemde Bijbelteksten wordt er volgens de Bijbel niets aangeven over de 144.000 uitverkorenen.

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei sjako:
14 uur geleden zei thom:

Maar dat klopt toch niet met de zaligsprekingen Sjako

Math. 5 sv

3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

Ik zou niet weten waarom niet. Je koppelt het arme van geest aan rijkdom, maar heeft niks met geld te maken, of geestelijke gesteldheid.

Op basis van welke van de bovengenoemde Bijbelvers of Bijbelverzen uit Matteüs 5:3-12 concludeer je dat Thom het arme van geest aan rijkdom koppelt?

Je suggereert dat het arme van geest niks te maken heeft met geld of geestelijke gesteldheid, maar het arm zijn van geest heeft wel degelijk te maken met geestelijke gesteldheid, omdat arm zijn van geest een geestelijk toestand is, die betrekking heeft op de geestelijke gesteldheid.
 

12 uur geleden zei sjako:

De BasisBijbel vertaalt het ook goed. Dat is een vertaling in eenvoudige taal.

Als jij de BasisBijbel, die in 2013 verscheen, een goede Bijbel vind dan is het je eigen keuze.

Moderne Bijbels staan er ook bekend om dat ze door aanpassingen verder verwijderd zijn van de Grondtekst.

 

12 uur geleden zei sjako:

Zalig zijn degene die beseffen dat ze God nodig hebben. Past perfect in de zaligsprekingen.

Als mensen beseffen dat ze God nodig hebben, dan is het nog niet vanzelfsprekend dat ze geloven in Jezus Christus Die dé Weg, dé Waarheid en hét Leven is (Johannes 14:6).

bewerkt door Ricky Tjin
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Ricky Tjin:

Mensen hoeven niet persé christen of wedergeboren te zijn om zich bewust te zijn van hun geestelijke nood.

Ja, maar dat probeer ik ook uit te leggen. In de zaligspreking worden ook de mensen met een aardse hoop genoemd.

53 minuten geleden zei Ricky Tjin:

In je bovengenoemde Bijbelteksten wordt er volgens de Bijbel niets aangeven over de 144.000 uitverkorenen.

Nee, maar dat is wel te beredeneren zoals ik uitgelegd heb. De Bijbel spreekt duidelijk over twee bestemmingen. De Geest geeft aan tot welke groep je behoort. De een is niet beter dan de ander, maar anders.

1 uur geleden zei Ricky Tjin:

nederig, gekweld, zonder de christelijke deugden en eeuwige rijkdom
2b) hulpeloos, niet in staat iets ten einde te brengen
2c) arm, behoeftig

Dus je zou ook kunnen vertalen ‘nederig van geest’ dus het besef dat je niet zonder God kan.

39 minuten geleden zei Dat beloof ik:

Welke plannen precies mag je dan wel maken ? 

Wat je maar wilt, als het het Koninkrijk maar niet in de weg staat. Je hoeft niet bang te zijn dat er niet voor je gezorgd wordt. 

8 minuten geleden zei Ricky Tjin:

Als jij de BasisBijbel, die in 2013 verscheen, een goede Bijbel vind dan is het je eigen keuze.

Ik gebruik zoveel Bijbels. Vind de BB niet de beste, maar ik zie hem wel als aanvulling. Vind hem niet zo geschikt als studiebijbel omdat hij niet letterlijk vertaald, maar meer de geest van de tekst vertaald. Maar hij kan dus wel dingen verduidelijken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Ja, lerenschoen. En een lerenschoen heeft die niet. Jammer voor je :-) 

In de Nederlandse taal kan je dat afvragen omdat kruis ook geslachtsdeel is. Maar in de Engelse vertaling staat er cross. 

Voordat je denkt dat ik trol dat doe ik dus niet het is een serieuze vraag want Jezus bedoeld niet een kruis als symbool want die bestond nog niet, Jezus was nog niet gekruisigd.

8 minuten geleden zei thom:

Ja, lerenschoen. En een lerenschoen heeft die niet. Jammer voor je :-) 

Zijn sandalen zullen ongetwijfeld van leer geweest.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het kruis staat symbool voor de mens, die tot geloof gekomen is. In die mens is de bewustwording van het Licht gekomen.

Het Licht, de Christus, de Geest Gods, kan men zien als de Verticale balk, en de machten en krachten, de wereld, deze natuur, als de horizontale balk.

Zij 'kennen' elkaar niet, maar zijn in het midden met elkaar verbonden.

Die situatie staat voor de mens die zich totaal overgeeft aan de Vader, door Geest, maar dat kan niet zonder sterven van of sterven aan het oude, deze natuur.

En door deze totale overgave kan de Geest-Mens, de Heere uit de Hemel opstaan.

De zaligsprekingen hebben er mee te maken, en beschrijven die overgaven evenzogoed; zalig zij.. en die opsomming zijn de stepstones van de Weg. 

De Weg is dan weer de vorm van het kruis.

Het zijn in wezen symbolieken voor de innerlijke ont-wikkeling van de mens, tot Mens.

Het is ook wel weergegeven als het Labyrinth;

Het Labyrint is het eeuwenoude symbool voor de Transformatie van de mens, van de zoektocht van de ziel naar haar Ware Bestemming.

Het Labyrint is geen doolhof waarin je verdwalen kan, maar kent slechts één Pad dat leidt naar het Hart ervan...

In het Labyrint komt het gezegde 'Ken uzelf' helemaal tot leven.

De Weg slingert zich tot in de vier segmenten, die gevormd worden door het kruis en staan symbool voor de vier lagere lichamen van de mens, opdat zij in totaliteit doorleefd kunnen worden. Dit is noodzakelijk, want het oude zal afgelegd moeten worden opdat in het Centrum het Nieuwe tot bloei kan komen. Daar wordt de Roos geboren, daar verrijst de Nieuwe Mens als een Feniks uit zijn as.

Soms loopt de Weg rakelings voorbij het Hart om zich er dan opnieuw van te verwijderen. Alhoewel hij slingert, loopt hij toch rechtstreeks naar het Doel. De momenten, waarop de zoekende mens zich opnieuw op wat grotere afstand bevindt, zijn de momenten waar hij op Standvastigheid en Vertrouwen beproefd wordt. Het Doel is niet meer zichtbaar, alhoewel het er altijd Is maar hij moet blindelings verder gaan.

Het belopen van het Pad houdt de Belofte in van God aan de mens dat hij aanspraak kan maken op Zijn Erfenis.

Alles wat duister is komt geleidelijk in het Licht te staan, en op die manier ontdekt men gaandeweg de ware toestand waarin men verkeert.

Alles wordt belicht en men wordt Toeschouwer van zichzelf. Het is hierom dat Jezus zegt: "Laat de zoeker blijven zoeken totdat hij vindt. Als hij vindt, dan zal hij verontrust raken, en als hij verontrust is, zal hij verbijsterd staan..."

Dit is het Proces van de Transfiguratie, de Verlossingsweg, de weg van de ik-versterving, die de ziel opnieuw zal leiden naar haar Ware Bestemming.

In de Griekse mythe wordt verhaalt hoe Theseus moet vechten met de Minotaurus die in het labyrint huist, maar ook hoe hij hulp krijgt van Ariadne(de dochter van de koning) die buiten het labyrint op hem wacht. Want indien hij erin slaagt het centrum te bereiken en de Minotaurus te doden mag hij met haar huwen. Doch hiervoor krijgt hij hulp van haar, door middel van een kluwen draad die hij ontrolt als hij het labyrint binnengaat om zo zijn weg terug te vinden.

Theseus staat voor de ziel die 'geroepen' wordt door God, door de Gnosis en het Pad aanvangt. Daardoor het gevecht aangaat, moet aangaan, met de lagere natuur van de mens in het labyrint van het leven. De draad van Ariadne staat als symbool van onze eigen Poolster, Goddelijke Vonk die het Pad voor ons verlicht, als Erfenis en Belofte voor de Thuiskomst, waardoor het 'Alchemistische Huwelijk' voltrokken kan worden.

Wanneer Geest en Ziel samen scheppen, dan zijn ze verenigd in het Heilig Huwelijk waarin de mens 'Mens' wordt en is het God die Mens wordt en zo Zichzelf ervaart.

De verschijnselen dienen enkel om de Werkelijkheid erin te ontdekken en dan pas wordt de grote Illusie ingezien.

Uit; de Stralende Gnosis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Het kruis staat symbool voor de mens, die tot geloof gekomen is. In die mens is de bewustwording van het Licht gekomen.

Het Licht, de Christus, de Geest Gods, kan men zien als de Verticale balk, en de machten en krachten, de wereld, deze natuur, als de horizontale balk.

Zij 'kennen' elkaar niet, maar zijn in het midden met elkaar verbonden.

Die situatie staat voor de mens die zich totaal overgeeft aan de Vader, door Geest, maar dat kan niet zonder sterven van of sterven aan het oude, deze natuur.

En door deze totale overgave kan de Geest-Mens, de Heere uit de Hemel opstaan.

De zaligsprekingen hebben er mee te maken, en beschrijven die overgaven evenzogoed; zalig zij.. en die opsomming zijn de stepstones van de Weg. 

De Weg is dan weer de vorm van het kruis.

Het zijn in wezen symbolieken voor de innerlijke ont-wikkeling van de mens, tot Mens.

Het is ook wel weergegeven als het Labyrinth;

Het Labyrint is het eeuwenoude symbool voor de Transformatie van de mens, van de zoektocht van de ziel naar haar Ware Bestemming.

Het Labyrint is geen doolhof waarin je verdwalen kan, maar kent slechts één Pad dat leidt naar het Hart ervan...

In het Labyrint komt het gezegde 'Ken uzelf' helemaal tot leven.

De Weg slingert zich tot in de vier segmenten, die gevormd worden door het kruis en staan symbool voor de vier lagere lichamen van de mens, opdat zij in totaliteit doorleefd kunnen worden. Dit is noodzakelijk, want het oude zal afgelegd moeten worden opdat in het Centrum het Nieuwe tot bloei kan komen. Daar wordt de Roos geboren, daar verrijst de Nieuwe Mens als een Feniks uit zijn as.

Soms loopt de Weg rakelings voorbij het Hart om zich er dan opnieuw van te verwijderen. Alhoewel hij slingert, loopt hij toch rechtstreeks naar het Doel. De momenten, waarop de zoekende mens zich opnieuw op wat grotere afstand bevindt, zijn de momenten waar hij op Standvastigheid en Vertrouwen beproefd wordt. Het Doel is niet meer zichtbaar, alhoewel het er altijd Is maar hij moet blindelings verder gaan.

Het belopen van het Pad houdt de Belofte in van God aan de mens dat hij aanspraak kan maken op Zijn Erfenis.

Alles wat duister is komt geleidelijk in het Licht te staan, en op die manier ontdekt men gaandeweg de ware toestand waarin men verkeert.

Alles wordt belicht en men wordt Toeschouwer van zichzelf. Het is hierom dat Jezus zegt: "Laat de zoeker blijven zoeken totdat hij vindt. Als hij vindt, dan zal hij verontrust raken, en als hij verontrust is, zal hij verbijsterd staan..."

Dit is het Proces van de Transfiguratie, de Verlossingsweg, de weg van de ik-versterving, die de ziel opnieuw zal leiden naar haar Ware Bestemming.

In de Griekse mythe wordt verhaalt hoe Theseus moet vechten met de Minotaurus die in het labyrint huist, maar ook hoe hij hulp krijgt van Ariadne(de dochter van de koning) die buiten het labyrint op hem wacht. Want indien hij erin slaagt het centrum te bereiken en de Minotaurus te doden mag hij met haar huwen. Doch hiervoor krijgt hij hulp van haar, door middel van een kluwen draad die hij ontrolt als hij het labyrint binnengaat om zo zijn weg terug te vinden.

Theseus staat voor de ziel die 'geroepen' wordt door God, door de Gnosis en het Pad aanvangt. Daardoor het gevecht aangaat, moet aangaan, met de lagere natuur van de mens in het labyrint van het leven. De draad van Ariadne staat als symbool van onze eigen Poolster, Goddelijke Vonk die het Pad voor ons verlicht, als Erfenis en Belofte voor de Thuiskomst, waardoor het 'Alchemistische Huwelijk' voltrokken kan worden.

Wanneer Geest en Ziel samen scheppen, dan zijn ze verenigd in het Heilig Huwelijk waarin de mens 'Mens' wordt en is het God die Mens wordt en zo Zichzelf ervaart.

De verschijnselen dienen enkel om de Werkelijkheid erin te ontdekken en dan pas wordt de grote Illusie ingezien.

Uit; de Stralende Gnosis.

Lijkt me sterk maar ik sluit het niet uit. 

Welk woord staat er in het origineel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-12-2020 om 22:39 zei leren_schoen:

Hoe extreem moeten we dit opvatten wanneer Jezus zegt dat je jezelf geen zorgen moet maken om morgen? Ten eerste niet om wat je eet of je kleding. En dat de Vader je overal in voorziet. Maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die al de wereldse zorgen die we hebben negeerde. 

Klopt het dus je ook geen zorgen te maken om geld, werk of plannen te maken voor de toekomst? En wat is volgens jou het koninkrijk dat we moeten zoeken?

Matteüs6:24Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.  25Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?  26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?  27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el»aan zijn levensduur toevoegen?  28En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.  29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.  30Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.  33Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.  34Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Bij dit gedeelte heb ik een technische vraag. Er wordt geleerd dat de "Mammon" de god van het geld is. Maar wat is de link?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

Volg Mij. Dat is; doe als Ik.

Weet je ik heb geen flauw idee het betekent gewoon kruis. Maar wat bedoeld Jezus als hij zegt neem je kruis op.. Waarom sprak hij niet gewoon Hebreeuws en schreven ze het niet op in het Hebreeuws .

1 minuut geleden zei Chiel Fernig:

Bij dit gedeelte heb ik een technische vraag. Er wordt geleerd dat de "Mammon" de god van het geld is. Maar wat is de link?

Mammon betekent geld of rijkdom ik denk dat Jezus zegt je kan niet de schepper dienen en geld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei leren_schoen:

Weet je ik heb geen flauw idee het betekent gewoon kruis. Maar wat bedoeld Jezus als hij zegt neem je kruis op.. Waarom sprak hij niet gewoon Hebreeuws en schreven ze het niet op in het Hebreeuws .

Mammon betekent geld of rijkdom ik denk dat Jezus zegt je kan niet de schepper dienen en geld.

Moet ik begrijpen dat het woord "Mammon" in de grondtekst gebruikt wordt en dus een Grieks woord is en dat dat letterlijk geld betekent?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei leren_schoen:
8 minuten geleden zei thom:

Volg Mij. Dat is; doe als Ik.

Weet je ik heb geen flauw idee het betekent gewoon kruis. Maar wat bedoeld Jezus als hij zegt neem je kruis op.. Waarom sprak hij niet gewoon Hebreeuws en schreven ze het niet op in het Hebreeuws .

Tja.. ik heb eens een opmerking gelezen over de hoeveelheid letters die er geschreven zijn over dit fenomeen; je kunt er de oceaan mee vullen.

Het gaat echter om de innerlijke uitvoering. En dat is in het 'geheimenis'.

Inzicht heet niet voor niets in-zicht. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Chiel Fernig:

Moet ik begrijpen dat het woord "Mammon" in de grondtekst gebruikt wordt en dus een Grieks woord is en dat dat letterlijk geld betekent?

Mammon is geen Grieks woord maar een Hebreeuws woord. Misschien een Hebreeuws woord wat ze gebruikte of dat ze Hebreeuwse woorden gebruikte als ze in andere talen spraken. Zoals Joden ook nog steeds doen. Die praten dan bijvoorbeeld in het Engels en mixen ze er joodse woorden doorheen.

2 minuten geleden zei thom:

Tja.. ik heb eens een opmerking gelezen over de hoeveelheid letters die er geschreven zijn over dit fenomeen; je kunt er de oceaan mee vullen.

Het gaat echter om de innerlijke uitvoering. En dat is in het 'geheimenis'.

Inzicht heet niet voor niets in-zicht. 

Ik wil graag liever gewoon weten wat Jezus er zelf precies mee bedoelde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei leren_schoen:
5 minuten geleden zei thom:

Tja.. ik heb eens een opmerking gelezen over de hoeveelheid letters die er geschreven zijn over dit fenomeen; je kunt er de oceaan mee vullen.

Het gaat echter om de innerlijke uitvoering. En dat is in het 'geheimenis'.

Inzicht heet niet voor niets in-zicht. 

Ik wil graag liever gewoon weten wat Jezus er zelf precies mee bedoelde.

Jezus heeft niets opgeschreven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid