Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Maar dat wil niet zeggen dat ik de wet van Mozes als de wet van God aanschouw. Een God vereist geen enkel offer, die vereist barmhartigheid zoals Jezus Christus ons dat leerde.

Numeri 15:

Citaat

32 Terwijl de Israelieten in de woestijn waren, betrapten zij iemand, die op de sabbatdag aan het houtsprokkelen was,
33 En zij, die hem betrapt hadden, terwijl hij aan het houtsprokkelen was, brachten hem tot Mozes en Aaron en de gehele vergadering;
34 Dezen stelden hem in bewaring omdat nog niet bepaald was wat met hem gedaan moest worden.
35 Toen zeide de Here tot Mozes: Die man zal zeker ter dood gebracht worden; de gehele vergadering zal hem buiten de legerplaats stenigen.
36 Toen leidde de gehele vergadering hem buiten de legerplaats, en zij stenigden hem, zodat hij stierf, zoals de Here Mozes geboden had.

Ik vraag me af wat de reactie van Jezus zou zijn geweest. Ter vergelijking Mattheüs 12:

Citaat

1 Te dien tijde ging Jezus op de sabbat door de korenvelden en zijn discipelen kregen honger en begonnen aren te plukken en te eten.
2 Maar toen de Farizeeen dit zagen, zeiden zij tot Hem: Zie, uw discipelen doen wat men op sabbat niet mag doen.
3 En Hij zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen wat David gedaan heeft, toen hij en die met hem waren honger kregen?
4 Hoe hij het huis Gods binnengegaan is en zij de toonbroden hebben gegeten, waarvan hij noch die met hem waren mochten eten, doch alleen de priesters?
5 Of hebt gij niet gelezen in de wet, dat op de sabbat de priesters in de tempel de sabbat schenden zonder schuldig te zijn?
6 Maar Ik zeg u: Meer dan de tempel is hier.
7 Indien gij geweten hadt, wat het zeggen wil: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande, dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld.
8 Want de Zoon des mensen is heer over de sabbat.

Is de Here uit Numeri 15 dezelfde persoon als Jezus?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 455
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Mijn vrouw is 3 maanden geleden overleden en ik ben blij dat de liefde mij aanspoort om haar in gedachten te naderen en toe te spreken. Ik ben blij dat mijn ziel contact met haar ziel kan leggen, onge

Beslist niet. Onder het Oude Verbond stond daar zelfs de doodstraf op. Deut 18:10-11 Waarom was dat? Omdat omringende volken dat wel deden en is gebaseerd op een vals idee dat zielen nog voortlev

U zegt het goed, naastenliefde. Ook heb ik de vijand lief tot een bepaald punt, maar liefhebben wil niet zeggen jezelf aanpassen naar diens goddeloze manieren.  John Hagee had zowat het meeste in

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Je gaat me toch niet wijsmaken dat een Almachtige God zulke wetten nodig heeft om Zijn Zoon tot stand te brengen om daarna een zoenoffer te vragen. 

Ja, toch wel. God houdt zich aan Zijn eigen wetten. God is heilig, dus Hij kan niet afwijken van Zijn eigen wetten.

1 uur geleden zei Fundamenteel:

Ik ken de exegese wel. Alleen heb ik er enorm veel moeite mee. Jezus oversteeg de wetten van Mozes, leefde er met Zijn volgelingen naast en dat heeft Hij met zijn leven betaalt, waardoor Hij als martelaar stierf. Zijn bloed heeft ons inderdaad allemaal verlost, want zonder Zijn kruisdood spraken we vandaag wellicht niet eens over Hem.

Het is ook best ingewikkeld als je de theorie erachter wilt begrijpen. Je moet daar een studie van maken. 

18 minuten geleden zei Bastiaan73:

Ik vraag me af wat de reactie van Jezus zou zijn geweest. Ter vergelijking Mattheüs 12:

Citaat

Jezus en God denken hetzelfde, dus Hij stond er achter. Vergeet niet dat Jezus ook streng kan zijn. Kijk maar eens wat Hij allemaal zegt tegen de schriftgeleerden: adderengebroed, wit gekalkte graven, Gehenna is hun eindplek. 

20 minuten geleden zei Bastiaan73:

Is de Here uit Numeri 15 dezelfde persoon als Jezus?

Nee

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Dus Jezus als mens zijnde was Hij in dat opzichte gelijk aan Adam en als enige mens had Hij de mogelijkheid de losprijs te betalen voor Adam. Hij deed dat vrijwillig. Dat is belangrijk om dat te begrijpen. Gedwongen zou hij geofferd zijn en dat was niet mogelijk.

Had Jezus een keuze? Mattheüs 26:

Citaat

39 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Jezus wilde het zelf dus niet.

5 minuten geleden zei sjako:

Jezus en God denken hetzelfde, dus Hij stond er achter. Vergeet niet dat Jezus ook streng kan zijn. Kijk maar eens wat Hij allemaal zegt tegen de schriftgeleerden: adderengebroed, wit gekalkte graven, Gehenna is hun eindplek. 

23 minuten geleden zei Bastiaan73:

Is de Here uit Numeri 15 dezelfde persoon als Jezus?

Nee

Dus jij bent van mening dat Jezus achter de steniging van de houtsprokkelaar zou hebben gestaan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Bastiaan73:

Had Jezus een keuze? Mattheüs 26:

Ja, maar Hij wilde ten allen tijde de wil van Zijn Vader doen. En Hij wist dat dit de enige mogelijkheid was de mensheid te verlossen.

1 uur geleden zei Bastiaan73:

Jezus wilde het zelf dus niet.

Als mens had Jezus het er moeilijk mee. Het is ook nogal wat. Hij wist wat Hem te wachten staat en Hij onderging het ook als mens. Hij wilde ten allen tijde de wil van Zijn Vader doen, ook dit keer toen het er op aan kwam. Denk dat hier gepaste dankbaarheid hoort. Hij onderging het, want Hij wist waarom. 

1 uur geleden zei Bastiaan73:

Dus jij bent van mening dat Jezus achter de steniging van de houtsprokkelaar zou hebben gestaan?

Kan ik zo niet zeggen. De tijd was heel anders en Jezus had Zijn loskoopoffer nog niet gebracht. De situatie was heel anders. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 uur geleden zei sjako:

Ja, maar Hij wilde ten allen tijde de wil van Zijn Vader doen. En Hij wist dat dit de enige mogelijkheid was de mensheid te verlossen.

Dat is niet de wil van de Vader. Dat was de wil van Mozes.

8 uur geleden zei Dolce Vita:

Jawel, Funda, maar God had dat Plan al voor de grondlegging van de wereld klaar.  Je zou het zo kunnen zien: de duivel heeft de mensen onder valse voorwendselen meegelokt in zijn val. Maar daardoor, door de oorspronkelijke zonde van ieder mens in Adam, heeft hij er recht op hen te regeren.  Maar doordat de duivel een Volmaakt Onschuldige (want zonder erfzonde, God de Zoon)  heeft vermoord, heeft de duivel een veel groter onrechtmatige daad begaan, en heeft nu de Volmaakt Onschuldige het recht op de duivel verworven om de gevangenen van de duivel over te nemen.  Maar omdat de Volmaakt Onschuldige, God is, gebeurt dat alleen op basis van vrije wil.  De slaven van de duivel mogen als zij willen kinderen van God worden.  Dan nemen ze het Juk van Jezus de Christus op zich en dat is licht, omdat Hij dan Zelf de Wet in hen vervult.

Jezus heeft de tegenstrever ont-troond en voor de gevangenen van de tegenstrever die Jezus als hun Heer, hun Koning wensen te aanvaarden, de weg terug naar God open gemaakt.

Nog anders uitgelegd:  stel jij hebt een geldschuld bij Piet voor 20.000 Euro.  En nog meer mensen hebben een geldschuld bij Piet voor diverse bedragen.  Dan komt er een Koning en die heeft al die schulden opgekocht.  Maar Piet zegt lekker niets tegen zijn schuldenaren, want dan blijven die hem lekker trouw betalen.  Daarom probeert Piet uit alle macht het evangelie en de bewustwording van de mensen van Jezus Christus tegen te werken. Als de schuldenaren erachter komen Wie die Koning is die die schulden opkocht en van Hem gaan houden en Hem gaan volgen, staat Piet met lege handjes.

Dus God laat de mens zijn straffen uitvoeren? Zijn wij moslims ofzo?

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Fundamenteel:

Dat is niet de wil van de Vader. Dat was de wil van Mozes.

Dus God laat de mens zijn straffen uitvoeren? Zijn wij moslims ofzo?

Je begrijpt er niks van. God heeft de straf Zelf op zich genomen. Aan het Kruis. 

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dolce Vita:

Je begrijpt er niks van. God heeft de straf Zelf op zich genomen. Aan het Kruis. 

Neen jij mengt de peren met appelen. Daar ging het even over de wet van Mozes. Als ze van God is laat God die straffen uitvoeren door de mens. Want God kwam niet van Zijn wolk die stenigingen uitvoeren he, die werden toegepast adhv de wet van Mozes. Opgeschreven door een mens, uitgevoerd door de mens.

Dus lees nu opnieuw en beantwoord mijn vraag, wat niemand kan omdat de wet van Mozes onverzoenbaar is met de genadeleer. Het is als islam en democratie. Compleet haaks op elkaar.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Fundamenteel:

Neen jij mengt de peren met appelen. Daar ging het even over de wet van Mozes. Als ze van God is laat God die straffen uitvoeren door de mens. Want God kwam niet van Zijn wolk die stenigingen uitvoeren he, die werden toegepast adhv de wet van Mozes.

De Wet zijn de tien geboden, Fundamenteel. 

En de geschiedenis van God met de mens begrijp je pas als je door de Deur (Jezus) bent gegaan en Hij in jou leeft. 

God moest zich in die tijd nog een volk verzamelen dat de Verlosser voort zou gaan brengen. Dat volk moest heilig zijn. De tien geboden zijn er niet om het de mensen moeilijk te maken, maar ze zijn PURE LIEFDE.  Wie ze doet, leeft een geestelijk rustig en voorspoedig leven. (wat iets anders is dan het welvaartevangelie).  En een goed en rustig leven was nodig om een volk voort te brengen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei sjako:

Ja, toch wel. God houdt zich aan Zijn eigen wetten. God is heilig, dus Hij kan niet afwijken van Zijn eigen wetten.

Het is ook best ingewikkeld als je de theorie erachter wilt begrijpen. Je moet daar een studie van maken. 

Jezus en God denken hetzelfde, dus Hij stond er achter. Vergeet niet dat Jezus ook streng kan zijn. Kijk maar eens wat Hij allemaal zegt tegen de schriftgeleerden: adderengebroed, wit gekalkte graven, Gehenna is hun eindplek. 

Nee

Hoeveel meer studie moet ik er dan aan toewijden? De logica ervan dringt niet door bij me.

Zojuist zei Dolce Vita:

De Wet zijn de tien geboden, Fundamenteel. 

En de geschiedenis van God met de mens begrijp je pas als je door de Deur (Jezus) bent gegaan en Hij in jou leeft. 

God moest zich in die tijd nog een volk verzamelen dat de Verlosser voort zou gaan brengen. Dat volk moest heilig zijn. De tien geboden zijn er niet om het de mensen moeilijk te maken, maar ze zijn PURE LIEFDE.  Wie ze doet, leeft een geestelijk rustig en voorspoedig leven. (wat iets anders is dan het welvaartevangelie).  En een goed en rustig leven was nodig om een volk voort te brengen.

Ja de tien geboden, maar er is bv ook nog Leviticus. Daar zegt God anderen die het geloof niet gehoorzamen te stenigen. Of wie als homo geboren werd zou dan doodgestenigigd moeten worden opdat Jezus geboren zou kunnen worden. Dat is toch hoe het mij hier verkocht wordt...

Link naar bericht
Deel via andere websites
15 minuten geleden zei Fundamenteel:

Hoeveel meer studie moet ik er dan aan toewijden? De logica ervan dringt niet door bij me.

Ja de tien geboden, maar er is bv ook nog Leviticus. Daar zegt God anderen die het geloof niet gehoorzamen te stenigen. Of wie als homo geboren werd zou dan doodgestenigigd moeten worden opdat Jezus geboren zou kunnen worden. Dat is toch hoe het mij hier verkocht wordt...

De tien geboden zijn pure liefde Funda. Ze zijn er niet om het de mens moeilijk te maken, maar juist om de mens welzijn te bieden. 

Waarom denk je dat het post-christelijke Westen overspoeld wordt met een importreligie?  Men trekt die narigheid zelf aan door God en Christendom af te wijzen.

Men heeft het christendom en zijn normen en waarden niet gewild. Men leeft erop los, een losbandig leven, seks, drugs, rock and roll, zogenaamde "vrije moraal", transgenderisme, abortus, homoseksualiteit  die zo ongeveer in de adelstand verheven is, homohuwelijk, wat helemaal niet kan, kinderen die niet meer fatsoenlijk opgevoed worden.  Dat gaat in tegen de wetmatigheid waarop de wereld is gebouwd, en dat trekt dus de gevolgen aan. Heel simpel. Leef een geheiligd leven en u zult relatieve rust leren kennen. De tirannie van de meerderheid heeft anders gewild. Daar ondervindt men de gevolgen van.

Jezus heeft de Wet niet aan het kruis genageld maar de zonden. En Hij vervult de Wet IN hen die Hem liefhebben.

Als homoseksualiteit (bijvoorbeeld) niet uit hun midden zou zijn weggedaan, hadden ze niet uit kunnen groeien tot een volk dat de Verlosser voortbracht.

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Dolce Vita:

De tien geboden zijn pure liefde Funda. Ze zijn er niet om het de mens moeilijk te maken, maar juist om de mens welzijn te bieden. 

Waarom denk je dat het post-christelijke Westen overspoeld wordt met een importreligie?  Men trekt die narigheid zelf aan door God en Christendom af te wijzen.

Men heeft het christendom en zijn normen en waarden niet gewild. Men leeft erop los, een losbandig leven, seks, drugs, rock and roll, zogenaamde "vrije moraal", transgenderisme, abortus, homoseksualiteit  die zo ongeveer in de adelstand verheven is, homohuwelijk, wat helemaal niet kan.  Dat gaat in tegen de wetmatigheid waarop de wereld is gebouwd, en dat trekt dus de gevolgen aan. Heel simpel. Leef een geheiligd leven en u zult relatieve rust leren kennen. De tirannie van de meerderheid heeft anders gewild. Daar ondervindt men de gevolgen van.

Maar de tien geboden stel ik niet ter sprake. De wet van Mozes is wel meer dan tien geboden hoor, het omvat juridische kwesties zoals huwelijken, echtscheidingen, rolverdeling man/vrouw etc.

laten we onszelf dit niet herleiden naar de tien geboden, want het gaat over de hele wet. Een wet die vervult zou zijn in Christus. Trouwens, ook uitgevoerd door mensen he. 

Maar for the sake of the argument, hoe kunnen de tien geboden vervuld geraken door een kruisdood als “gij zult niet doden” een geloofswet is? De enige relevantie die ik met het OT en christendom zie zijn de voorspellingen van Daniël, Jesaja, Ezechiël, ... Zelfs genesis is voor mij een boek dat enorm veel exegese buiten de bijbel vraagt om in perspectief te plaatsen. Ze drukken daar een tijdspanne van duizendtallen jaren samen in 1 hoofdstuk, dat is geheid informatie en alzo vitale kennis te verliezen.

maar we dwalen dan wel af...’

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Dolce Vita:

Jezus heeft de Wet niet aan het kruis genageld maar de zonden.

?

Efeziërs 2:

Citaat

13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

14 Want Hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft,

15 Doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen,

16 En de twee, tot een lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Kolossenzen 2:

Citaat

13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold,

14 Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Fundamenteel:

 

Maar for the sake of the argument, hoe kunnen de tien geboden vervuld geraken door een kruisdood als “gij zult niet doden” een geloofswet is?

Als je nu  eerst nog eens een paar keer leest wat ik je daarover schreef, wellicht gaat het je dagen. En doe dat dan niet "for the sake of the argument", maar "for the sake of your  soul". 

Voorts, de dwaasheid van het kruis is wat redt, niet het verstand der mensen. Wat achter het kruis ligt is een geheimenis: 

1 Kor 1, 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.

20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?

21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;

22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;

23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid;

24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.

25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.

26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.

27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;

28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken;

29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.

30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;

31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

 

22 minuten geleden zei Bastiaan73:

?

Efeziërs 2:

Kolossenzen 2:

 

 

Inzettingen ja. 

De tien geboden zijn Leef Regels.  Die worden pas een Wet  nadat ze overtreden zijn. Als ik mij aan de verkeersregel houd dat ik 50 km rijd in de stad, leef ik een rustig leven.  Overtreed ik die regel, krijg ik een boete. Of erger (rijd ik iemand dood).

Wanneer Christus Woont IN de mens, zijn de bewijsstukken uitgewist doordat Hij ons overkleedt met Zijn Lichaam. Onze zonden zijn ons vergeven om Zijnentwil. God ziet Zijn kinderen aan in Christus.

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Dolce Vita:

Als je nu  eerst nog eens een paar keer leest wat ik je daarover schreef, wellicht gaat het je dagen. En doe dat dan niet "for the sake of the argument", maar "for the sake of your  soul". 

Voorts, de dwaasheid van het kruis is wat redt, niet het verstand der mensen. Wat achter het kruis ligt is een geheimenis: 

1 Kor 1, 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;

19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.

20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?

21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;

22 Overmits de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;

23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid;

24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.

25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.

26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.

27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;

28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken;

29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.

30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;

31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

 

Ik vraag geen bijbelcitaten of een herleiding naar uw perceptie.

Hoe kan een God die lijfstraffen laat uitvoeren door mensen tegelijk een God van genade zijn? Dat ik het gros van uw teksten negeer is ook voor the sake of argument. Zelf ben ik niet zo homolievend ingesteld, maar denken dat ze dood moeten om de perfecte mens te kunnen baren is best wel psycho te noemen. Dat is zelfs God degraderen tot een nietige niemendal die mensen nodig heeft Zijn wet te handhaven. God omvat alle natuurwetten waaraan wij onderworpen zijn, nooit andersom. Dat is van de duivel als je dat gaat geloven.

bewerkt door Fundamenteel
Nooit andersom, niet ooit.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Om het compleet te maken Romeinen 7:7 Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’8 Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos.9 Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven10 en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden.11 De zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood.12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Dolce Vita:

De tien geboden zijn Leef Regels.  Die worden pas een Wet  nadat ze overtreden zijn. Als ik mij aan de verkeersregel houd dat ik 50 km rijd in de stad, leef ik een rustig leven.  Overtreed ik die regel, krijg ik een boete. Of erger (rijd ik iemand dood).

Kolossenzen 2:

Citaat

14 Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen (...)

Wat is volgens jou het bewijsstuk?

Galaten 3:

Citaat

19 Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van [God] door engelen in de hand van een middelaar gegeven.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei dingo:

Om het compleet te maken Romeinen 7:7 Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’8 Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos.9 Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven10 en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden.11 De zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood.12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.

Amen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei dingo:

Om het compleet te maken Romeinen 7:7 Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’8 Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos.9 Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven10 en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden.11 De zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood.12 Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.

Doden is een zonde, dus de straffen uit de wet zijn zondig van aard.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Bastiaan,

In de NBG vertaling staat het woord "bewijsstuk". In het Grieks staat er: cheirographon. Dit woord betekent "schuldbekentenis" of "schuldigverklaring". Het was niet de wet die aan het kruis werd genageld, maar de overtreding van de wet. De lijst van zonden die tegen ons getuigde. Zo'n schuldigverklaring werd teniet gedaan als de schuld was betaald. Daarom is het handschrift der zonde uitgewist.

Wat dus aan het kruis werd genageld was niet de wet (met de bindende ‘statuten’, of ‘inzettingen’), maar datgene dat aan de grondslag lag van de veroordeling; de overtreding van de wet.

Paulus maakt aan de hand van dit voorbeeld duidelijk dat het document waarop al onze zonden staan geschreven, dat is ‘alles dat tegen ons getuigde’, met Jezus aan het kruis is genageld. Daardoor zijn wij vrij van iedere aanklacht. Jezus heeft dus niet met de Tora afgerekend, maar met onze schuld!

Zie ook: https://petersteffens.nl/artikel/is-de-wet-aan-het-kruis-genageld/

bewerkt door Dolce Vita
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei dingo:

Zonde heeft mij gedood door gebruik te maken van het gebod uit de wet. Daarmee is de wet niet zondig maar de zonde wel dodelijk.

Dus homofilie was een zonde dat de wet rechtvaardigde? Ja of nee :)

Zojuist zei sjako:

Nee, Mozes kreeg de Wet van God

 

En de mensen moesten ze uitvoeren. Iets van God ingefluisterd krijgen en dat dan accuraat op papier zetten los van je eigen overtuigingen is helemaal iets anders dan Gods wil daadwerkelijk uit te voeren he.

Dat is als zeggen dat de sharia door God ingefluisterd is. Een Almachtige God heeft echt geen mens nodig Zijn wetten te laten gelden hoor. Ontneem 1 natuurwet en u stopt met bestaan. Wij zijn afhankelijk van God, nooit andersom.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Fundamenteel:

Dus God laat de mens zijn straffen uitvoeren? Zijn wij moslims ofzo?

In de tijd voor Jezus was dat het geval ja. De weg naar de Messias moest veilig gesteld worden. Israël was apart van de rest van de wereld, heilig. Dus soms was er sprake van doodstraffen, bijv bij moord. Wij Christenen mogen dat niet meer, want we vallen nu onder de Wet van Christus. Nu is het aan Jezus om te oordelen. Wat overheden doen staat los hiervan.

5 minuten geleden zei Fundamenteel:

Dus homofilie was een zonde dat de wet rechtvaardigde? Ja of nee :)

Ja, het praktiseren was verboden en dat is het nog. Alleen staat daar niet meer de doodstraf op, maar is het oordeel aan Christus.

6 minuten geleden zei Fundamenteel:

En de mensen moesten ze uitvoeren

Soms voerde God ze zelf uit of gebruikte daar heidense mogendheden voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

In de tijd voor Jezus was dat het geval ja. De weg naar de Messias moest veilig gesteld worden. Israël was apart van de rest van de wereld, heilig. Dus soms was er sprake van doodstraffen, bijv bij moord. Wij Christenen mogen dat niet meer, want we vallen nu onder de Wet van Christus. Nu is het aan Jezus om te oordelen. Wat overheden doen staat los hiervan.

Dus Gods wetten zijn gebonden aan tijd? Voor Jezus mogen mensen doden, na Jezus niet meer? Dan is die wet niet vervuld maar afgeschaft. De profetieën zijn vervuld ja, de wet werd echter Zijn dood.

Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Dolce Vita:

@Bastiaan,

In de NBG vertaling staat het woord "bewijsstuk". In het Grieks staat er: cheirographon. Dit woord betekent "schuldbekentenis" of "schuldigverklaring". Het was niet de wet die aan het kruis werd genageld, maar de overtreding van de wet. De lijst van zonden die tegen ons getuigde. Zo'n schuldigverklaring werd teniet gedaan als de schuld was betaald. Daarom is het handschrift der zonde uitgewist.

Wat dus aan het kruis werd genageld was niet de wet (met de bindende ‘statuten’, of ‘inzettingen’), maar datgene dat aan de grondslag lag van de veroordeling; de overtreding van de wet.

Paulus maakt aan de hand van dit voorbeeld duidelijk dat het document waarop al onze zonden staan geschreven, dat is ‘alles dat tegen ons getuigde’, met Jezus aan het kruis is genageld. Daardoor zijn wij vrij van iedere aanklacht. Jezus heeft dus niet met de Tora afgerekend, maar met onze schuld!

Zie ook: https://petersteffens.nl/artikel/is-de-wet-aan-het-kruis-genageld/

 

Citaat

NBG: 14 Door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:

SV: 14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen [bestaande], hetwelk, [zeg] [ik], enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

HSV: 14 en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen

NBV: 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.

KJV: 14 Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross;

NWV: 14 Het handgeschreven document met zijn voorschriften dat tegen ons was, heeft hij uitgewist. Hij heeft het verwijderd door het aan de martelpaal te nagelen.

In het Grieks staat er inderdaad cheirographon.

Volgens https://biblehub.com/greek/5498.htm betekent dit 

cheirographon: a (handwritten) document, legal note, bond
Original Word: χειρόγραφον, ου, τό
Part of Speech: Noun, Neuter
Transliteration: cheirographon
Phonetic Spelling: (khi-rog'-raf-on)
Definition: a (handwritten) document, legal note, bond
Usage: a handwriting, bond.

Vertaald:

cheirographon: een (handgeschreven) document, juridische nota, obligatie
Oorspronkelijke woord: χειρόγραφον, ου, τό
Onderdeel van spraak: Zelfstandig naamwoord, Onzijdige
Transliteratie: cheirographon
Fonetische spelling: (khi-rog'-raf-on)
Definitie: een (handgeschreven) document, juridische notitie, obligatie
Gebruik: een handschrift, obligatie.

Inzettingen/bepalingen/voorschriften/ordinances in het Grieks: dogma.

Betekenis volgens https://biblehub.com/greek/1378.htm :

dogma: an opinion, (a public) decree
Original Word: δόγμα, ατος, τό
Part of Speech: Noun, Neuter
Transliteration: dogma
Phonetic Spelling: (dog'-mah)
Definition: an opinion, (a public) decree
Usage: a decree, edict, ordinance.

Vertaald:

dogma: een mening, (een openbaar) besluit
Oorspronkelijke woord: δόγμα, ατος, τό
Onderdeel van spraak: Zelfstandig naamwoord, Onzijdige
Transliteratie: dogma
Fonetische spelling: (dog'-mah)
Definitie: een mening, (een openbaar) decreet
Gebruik: een decreet, edict, verordening.

Bron: https://biblehub.com/kjvs/colossians/2.htm

M.i. betekent het dus niet 'schuldbekentenis' maar 'handschrift met verordeningen'.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid