Spring naar bijdragen

Vinden jullie de Heilige Geest belangrijk?


Vind je de Heilige Geest belangrijk  

10 leden hebben gestemd

 1. 1. Vind je de Heilige Geest belangrijk

  • Ja, belangrijker dan de andere delen van de Heilige Triniteit
   0
  • Ja, net zo belangrijk als de andere delen van de Heilige Triniteit
   8
  • Nee, minder belangrijk dan de rest van de Heilige Triniteit
   0
  • Nee, helemaal niet belangrijk
   2


Aanbevolen berichten

Ik onderschrijf de leer niet van de Drie-eenheid zoals jij het suggereert, want op welke plaats in de hierarchie zet je dan de Heilige Geest?

De 3e Persoon van de Godheid?

Zo ja, waar staat dat in de Bijbel en zo nee, waar plaats je de Heilige Geest dan?

Wie is de Heilige Geest?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hier wordt een onbijbels punt aangehaald deze poll dient nergens voor dan voor de maker een bevestiging van zijn denkbeeld.

Waar leert de schrift over die drie eenh. Dat wil ik eerst weten, hoe ga je om met al die teksten die bevestigen dat er een ware God is en een duidelijk beeld geven wat en wie Jezus nu werkelijk is.

Deze vragen zal je eerst moeten beantwoorden wil je nog enige geloofwaardigheid behouden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hier wordt een onbijbels punt aangehaald

Welk onbijbels punt dan?

deze poll dient nergens voor dan voor de maker een bevestiging van zijn denkbeeld.

Het is een open vraag, dus welke bevestiging doel je op?

Waar leert de schrift over die drie eenh.

Wat is eenh? Wantuh, datuh, isuh, mijuh, nietuh, duidelijkuh, omdat ik niet bekend ben met afkortingen of begrippen tenzij ze duidelijk omschreven worden.

Dat wil ik eerst weten, hoe ga je om met al die teksten die bevestigen dat er een ware God is en een duidelijk beeld geven wat en wie Jezus nu werkelijk is.

Waarom zet jij niet uiteen aan de hand van de bijbel wie Jezus nu werkelijk is en de ware G'd? Want de TS (topicstarter) heeft het niet over G'd of Jezus, maar over de Heilige Geest... dus graag zie ik jouw inhoudelijke standpunten of argumenten over de werkelijke Jezus en ware G'd hier verschijnen, zodat ik de link kan leggen daartussen en het onderwerp van de topicstarter...

Deze vragen zal je eerst moeten beantwoorden wil je nog enige geloofwaardigheid behouden.

Dus omdat jij iets niet geloofwaardig vind mag je geen open vragen stellen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus heeft over gebed gezegd: "Bidt en u zal gegeven worden". - Luk.11:9. En in 11:13 zegt hij vervolgens dat de Vader heilige geest geeft aan wie erom vragen. Die kracht zal je helpen om als een christen te leven en elke uitdaging die je daarbij tegenkomt te doorstaan. Of zoals Paulus het zegt: "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft". - Fil.4:13.

Dus de heilige geest is belangrijk in het leven van een christen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Jezus heeft over gebed gezegd: "Bidt en u zal gegeven worden". - Luk.11:9. En in 11:13 zegt hij vervolgens dat de Vader heilige geest geeft aan wie erom vragen. Die kracht zal je helpen om als een christen te leven en elke uitdaging die je daarbij tegenkomt te doorstaan. Of zoals Paulus het zegt: "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft". - Fil.4:13.

Dus de heilige geest is belangrijk in het leven van een christen.

En daar komt nog bij dat de Heilige Geest niet slechts "kracht" is of ons kracht geeft... Hij doet ook nog veel meer in ons leven:

Joh 14:26 De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Wil "het kwartje bij ons vallen", en ons geheugen niet te kort schieten, dan moet die Geest ons helpen, troosten, bemoedigen, bijstaan (als ΠαÏάκλητος/Parakletos) - de Geest die hier in het Grieks genoemd wordt: "τὸ Πνεῦμα τὸ á¼Î³Î¹Î¿Î½ (to pneuma to hagion)" (= de Heilige Geest, niet slechts "heilige geest"). Die Geest "διδάξει" (didaksei - zal (ons) leren, activum - actieve werkwoordsvorm) en "ὑπομνήσει" (hupomnesei - zal in herinnering brengen, opnieuw een activum - aanduidend het handelen van de Parakleet).

(Als reactie op de bijdrage van o.m. Antoon: wij krijgen dus geen kracht om (zelf) te gaan begrijpen en te herinneren. We krijgen les van de Parakletos...)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Antoon heeft een heel goed punt. Vandaar dat ik ook vroeg naar de persoonsvormen waar de TS de Heilige Geest in plaatst.

Omdat ze vraagt naar de belangrijkheid van DE Heilige Geest is het essentieel te zien in de Bijbel waar er ( pas) sprake is van de komst van De Heilige Geest als DE andere Trooster.

De Here Jezus beloofde de komst nadat Hij ten hemel zou varen.

De uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 wil ik even loskoppelen van de komst van de 'andere' Trooster, want dat betekent dat er dus al eerder sprake is van een Trooster.

Aangezien de Here Jezus dit uitspreekt nà Zijn opstanding kun je de Heilige Geest heel eenvoudig zien als 'de opgewekte Christus', Die als Trooster o.a. inwoning neemt in de harten van gelovigen nà de opstanding. De Opgewekte Christus/ De Heilige Geest heeft alles van doen met 'wedergeboorte'. En wedergeboorte werd pas mogelijk nadat de Eerstgeborene van de nieuwe Schepping als eerste werd wedergeboren en daardoor onvergankelijk leven aan het Licht bracht.

De functie van de inwoning van de Heilige Geest is veelkleurig.

Hij zou de gelovigen in heel de Waarheid leiden, maar hij zou de wereld overtuigen....

Iedereen die tot geloof komt zal de gave ( enkelvoud) zijnde de Heilige Geest ontvangen, daar hoef je niet om te bidden. Het is een a.h.w. een automatische 'gift' op grond van geloof en genade nà de opstanding.

De bijbel zegt ook ergens tegen de discipelen en tegen de Efeziërs die niet wisten wat of wie de Heilige Geest was , dat ze dat niet kònden weten 'overmits Jezus nog niet verheerlijkt was'.

Wij zijn gelovigen van nà Zijn verheerlijking dus kunnen wij wel weten Wie de Heilige Geest is.

Dat is simpel gezegd, de Geest van God en tevens de Geest van Christus. Het is immers één Geest?

Dus de vraag is eigenlijk niet relevant, want hoe gek het ook klinkt, als je een gelovige bent dan hèb je de inwoning van de Heilige Geest of je dat belangrijk vindt of niet.

Ik geloof zelfs dat veel Christenen die nog bidden om de doop met de Heilige Geest niet beseffen dat ze om iets vragen wat ze al ontvangen hebben.

Evenzo dat ze niet beseffen dat die Heilige Geest , de Hoop is Die in hen is.

De inwoning van De Heilige Geest is wel het belangrijkste kenmerk ( keurmerk) van deze genade bedeling. Of verborgen bedeling. Want geest is onzienlijk en maakt ook deel uit van de onzienlijke ( hemelse) dingen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Jezus heeft over gebed gezegd: "Bidt en u zal gegeven worden". - Luk.11:9. En in 11:13 zegt hij vervolgens dat de Vader heilige geest geeft aan wie erom vragen. Die kracht zal je helpen om als een christen te leven en elke uitdaging die je daarbij tegenkomt te doorstaan. Of zoals Paulus het zegt: "Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft". - Fil.4:13.

Dus de heilige geest is belangrijk in het leven van een christen.

En daar komt nog bij dat de Heilige Geest niet slechts "kracht" is of ons kracht geeft... Hij doet ook nog veel meer in ons leven:

Joh 14:26 De Helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.

Wil "het kwartje bij ons vallen", en ons geheugen niet te kort schieten, dan moet die Geest ons helpen, troosten, bemoedigen, bijstaan (als ΠαÏάκλητος/Parakletos) - de Geest die hier in het Grieks genoemd wordt: "τὸ Πνεῦμα τὸ á¼Î³Î¹Î¿Î½ (to pneuma to hagion)" (= de Heilige Geest, niet slechts "heilige geest"). Die Geest "διδάξει" (didaksei - zal (ons) leren, activum - actieve werkwoordsvorm) en "ὑπομνήσει" (hupomnesei - zal in herinnering brengen, opnieuw een activum - aanduidend het handelen van de Parakleet).

(Als reactie op de bijdrage van o.m. Antoon: wij krijgen dus geen kracht om (zelf) te gaan begrijpen en te herinneren. We krijgen les van de Parakletos...)

AMEN! (vetgedrukte door mij vetgedrukt). En dat gaat dag en nacht door |P en valt dus niet samen met bijbellezen (sluit het soms wel in, maar valt er beslist niet mee samen).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat zegt de Bijbel allemaal over de Heilige Geest? De Heilige Geest heeft een takenpakket. Als we dat gaan optellen komen we wel aan honderden taken. Ik noem er 17.

1. De Heilige Geest maakt vrij van de macht van de zonde:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1-2:Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.

2. De Heilige Geest wekt nieuw leven: Johannes 6, het hele hoofdstuk, maar hier plaats ik er slechts een stukje van:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:26. Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt, en verzadigd zijt.

27. Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld.

28. Zij zeiden dan tot Hem: Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?

29. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft.

30. Zij zeiden dan tot Hem: Wat teken doet Gij dan, opdat wij het mogen zien, en U geloven? Wat werkt Gij?

31. Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun het brood uit den hemel te eten.

32. Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.

33. Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven geeft.

34. Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.

35. En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

36. Maar Ik heb u gezegd, dat gij Mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet.

37. Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

38. Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar den wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft.

39. En dit is de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlieze, maar hetzelve opwekke ten uitersten dage.

40. En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

41. De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood, Dat uit den hemel nedergedaald is.

42. En zij zeiden: Is deze niet Jezus, de Zoon van Jozef, Wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Deze dan: Ik ben uit den hemel nedergedaald?

43. Jezus antwoordde dan, en zeide tot hen: Murmureert niet onder elkander.

44. Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

45. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij.

46. Niet dat iemand den Vader gezien heeft, dan Die van God is; Deze heeft den Vader gezien.

47. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven.

48. Ik ben het Brood des levens.

49. Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven.

50. Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan ete, en niet sterve.

51. Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld.

52. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijn vlees te eten geven?

53. Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.

54. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

55. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank.

56. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.

57. Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leve door den Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal leven door Mij.

58. Dit is het Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; niet gelijk uw vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in der eeuwigheid leven.

59. Deze dingen zeide Hij in de synagoge, lerende te Kapernaum.

3. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ik een geheiligd leven leid, dus een leven in afzondering tot God. Romeinen 15, hele hoofdstuk.

4. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ik Jezus beter leer kennen.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:14. En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

15. Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik.

16. En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.

5. De Heilige Geest helpt mij te wandelen tot eer van God.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1. Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

2. Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn.

3. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.

4. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

5. Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.

6. Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.

7. Gij liept wel; wie heeft u verhinderd der waarheid niet gehoorzaam te zijn?

8. Dit gevoelen is niet uit Hem, Die u roept.

9. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg.

10. Ik vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij.

11. Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.

12. Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!

13. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.

14. Want de gehele wet wordt in een woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.

15. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Werken des vleses en vruchten des geestes

16. En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.

17. Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

18. Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

19. De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid,

20. Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,

21. Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.

22. Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

23. Tegen de zodanigen is de wet niet.

24. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.

25. Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

26. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

6. De Heilige Geest zorgt ervoor dat ik een zegen kan zijn voor allen rondom mij.

7. De Heilige Geest zorgt voor kracht en liefde in mijn leven. Romeinen 15, hele hoofdstuk

8. De Heilige Geest leidt mij:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:Het werk van den Heiligen Geest

5. En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen?

6. Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld.

7. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

8. En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:

9. Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;

10. En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;

11. En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.

12. Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.

13. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

14. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

15. Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.

9. De Heilige Geest bidt voor mij:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:26. En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.

27. En Die de harten doorzoekt, weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt.

10. De Heilige Geest geeft mij de toegang tot God

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1. En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

2. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

3. Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

4. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,

5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

6. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

7. Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

9. Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

10. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

11. Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;

12. Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

13. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.

14. Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,

15. Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;

16. En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.

17. En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.

18. Want door Hem hebben wij beiden den toegang door een Geest tot den Vader.

19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

20. Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

21. Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;

22. Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.

11. Ik kan door de Heilige Geest de stem van Jezus verstaan

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:7. En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

8. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

9. En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:18. En als zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen: Gijlieden weet, van den eersten dag af, dat ik in Azie ben aangekomen, hoe ik bij u den gansen tijd geweest ben;

19. Dienende den Heere met alle ootmoedigheid, en vele tranen, en verzoekingen, die mij overkomen zijn door de lagen der Joden;

20. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en u geleerd hebben, in het openbaar en bij de huizen;

21. Betuigende, beiden Joden en Grieken, de bekering tot God en het geloof in onzen Heere Jezus Christus.

22. En nu ziet, ik, gebonden zijnde door den Geest, reis naar Jeruzalem, niet wetende, wat mij daar ontmoeten zal;

23. Dan dat de Heilige Geest van stad tot stad betuigt, zeggende, dat mij banden en verdrukkingen aanstaande zijn.

24. Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods.

25. En nu ziet, ik weet, dat gij allen, waar ik doorgegaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult.

26. Daarom betuig ik ulieden op dezen huidigen dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen.

27. Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad Gods.

28. Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.

12. Door de Heilige Geest ben ik in staat andere mensen te dienen. Zie o.a. Hand. 19 (hele hoofdstuk), Rom.14 (hele hoofdstuk), en 1 Kor.12 (hele hoofdstuk)

13. Als ik een dienst voor God heb, ontvang ik door de Heilige Geest een bijzondere kracht:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:11 Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.

Handelingen 4, hele hoofdstuk, maar hier een klein stukje:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:4. En velen van degenen, die het woord gehoord hadden, geloofden; en het getal der mannen werd omtrent vijf duizend.

5. En het geschiedde des anderen daags, dat hun oversten en ouderlingen en Schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden;

6. En Annas, de hogepriester, en Kajafas, en Johannes, en Alexander, en zovele er van het hogepriesterlijk geslacht waren.

7. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij: Door wat kracht, of door wat naam hebt gijlieden dit gedaan?

8. Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met den Heiligen Geest, tot hen: Gij oversten des volks, en gij ouderlingen van Israel!

9. Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is;

10. Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israel, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond.

11. Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is.

12. En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

13. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.

14. En ziende den mens bij hen staan, die genezen was, hadden zij niets daartegen te zeggen.

14. De Heilige Geest bemoedigt en troost mij:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1.Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.

2. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

3. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

4. En waar Ik heenga, weet gij, en den weg weet gij.

5. Thomas zeide tot Hem: Heere, wij weten niet, waar Gij heengaat; en hoe kunnen wij den weg weten?

6. Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

7. Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.

8. Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.

9. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?

10. Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.

11. Gelooft Mij, dat Ik in den Vader ben en de Vader in Mij is; en indien niet, zo gelooft Mij om de werken zelve.

12. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

13. En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.

14. Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Belofte van den Heiligen Geest

15. Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

16. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid;

17. Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.

18. Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.

19. Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.

20. In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u.

21. Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

22. Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?

23. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.

24. Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

25. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.

26. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

27. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd.

28. Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik.

29. En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt.

30. Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets.

31. Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, gelijkerwijs Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan.

15. De Heilige Geest vernieuwt het denken:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst.

2. En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1. Beginnen wij onszelven wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u?

2. Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;

3. Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten.

4. En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God.

5. Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God;

6. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

7. En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israels het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden.

8. Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

9. Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.

10. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.

11. Want indien hetgeen te niet gedaan wordt, in heerlijkheid was, veel meer is, hetgeen blijft, in heerlijkheid.

12. Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij vele vrijmoedigheid in het spreken;

13. En doen niet gelijkerwijs Mozes, die een deksel op zijn aangezicht leide, opdat de kinderen Israels niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.

14. Maar hun zinnen zijn verhard geworden; want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus te niet gedaan wordt.

15. Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.

16. Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen.

17. De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

18. En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.

16. De Heilige Geest helpt mij de Bijbel beter te begrijpen

Nehemia 9, hele hoofdstuk, hier 1 zinnetje citaat:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven om hen te onderwijzen; en Uw Manna hebt Gij niet geweerd van hun mond, en water hebt Gij hun gegeven voor hun dorst.

Zie Joh. 14 en Joh. 16 geheel.

En 1Kor.2:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1.En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis van God.

2. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

3. En ik was bij ulieden in zwakheid, en in vreze, en in vele beving.

4. En mijn rede, en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht;

5. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods.

6. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden;

7. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was;

8. Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.

9. Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.

10. Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

11. Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.

12. Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;

13. Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.

14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

15. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden.

16. Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus.

17. De Heilige Geest helpt mij Jezus groot te maken. Zie Hand.10; Joh. 15 + 16; 1Kor.14

Link naar bericht
Deel via andere websites
Antoon heeft een heel goed punt. Vandaar dat ik ook vroeg naar de persoonsvormen waar de TS de Heilige Geest in plaatst.

Omdat ze vraagt naar de belangrijkheid van DE Heilige Geest is het essentieel te zien in de Bijbel waar er ( pas) sprake is van de komst van De Heilige Geest als DE andere Trooster.

De Here Jezus beloofde de komst nadat Hij ten hemel zou varen.

De uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 wil ik even loskoppelen van de komst van de 'andere' Trooster, want dat betekent dat er dus al eerder sprake is van een Trooster.

Aangezien de Here Jezus dit uitspreekt nà Zijn opstanding kun je de Heilige Geest heel eenvoudig zien als 'de opgewekte Christus', Die als Trooster o.a. inwoning neemt in de harten van gelovigen nà de opstanding. De Opgewekte Christus/ De Heilige Geest heeft alles van doen met 'wedergeboorte'. En wedergeboorte werd pas mogelijk nadat de Eerstgeborene van de nieuwe Schepping als eerste werd wedergeboren en daardoor onvergankelijk leven aan het Licht bracht.

[...]

De bijbel zegt ook ergens tegen de discipelen en tegen de Efeziërs die niet wisten wat of wie de Heilige Geest was , dat ze dat niet kònden weten 'overmits Jezus nog niet verheerlijkt was'.

Wij zijn gelovigen van nà Zijn verheerlijking dus kunnen wij wel weten Wie de Heilige Geest is.

Dat is simpel gezegd, de Geest van God en tevens de Geest van Christus. Het is immers één Geest?

Die vetgedrukte zin snap ik niet. Waarom zou je die uitstorting van de Geest loskoppelen van andere plaatsen waar over de Geest gesproken wordt?

B.v. een tekst als Lukas 3

[21] Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel [22] en daalde de heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op Hem neer; er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’

(Mogelijke tegenwerping: daar gaat het over Jezus van Nazareth, (nog) niet over de Christus...

Lukas (bij de geboorte van de Christus): Luk 2: [10] Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. [11] Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer.)

Die andere Trooster is Christus Zelf. Hij leerde (toen Hij o.m. tot hen sprak over "die andere Trooster" = de Parakleet) hen, toen Hij nog op aarde was, Zelf alles. Maar na zijn vertrek zijn ze niet "als wezen achtergelaten": dan zullen ze les krijgen van de Geest...

Er was dus inderdaad al eerder een Trooster: Messias Jezus tijdens zijn rondwandelen op aarde...

En je kan m.i. "de Heilige Geest" heel eenvoudig zien als: "de Heilige Geest"; op al de plaatsen waar in het NT over die Heilige Geest gesproken wordt. Dat is niet op het ene moment een geest van God, of een kracht van God en op een ander moment de geest van de verrezen Christus. Of een kracht die we krijgen van die Christus... Ik lees daar op al die plaatsen "gewoon": de Heilige Geest... Die "onafhankelijk" handelt t.o.v. Vader en Zoon. En tegelijk ook weer in handelen volledig één is met Vader en Zoon...

Link naar bericht
Deel via andere websites

En je kan m.i. "de Heilige Geest" heel eenvoudig zien als: "de Heilige Geest"; op al de plaatsen waar in het NT over die Heilige Geest gesproken wordt. Dat is niet op het ene moment een geest van God, of een kracht van God en op een ander moment de geest van de verrezen Christus. Of een kracht die we krijgen van die Christus... Ik lees daar op al die plaatsen "gewoon": de Heilige Geest... Die "onafhankelijk" handelt t.o.v. Vader en Zoon. En tegelijk ook weer in handelen volledig één is met Vader en Zoon...

Exact. En, dat de Heilige Geest een Persoon (zonder lichaam) is blijkt al uit de eerste verzen uit de Bijbel.

Bereshit bara Elohim.

bara is enkelvoud, maar Elohim is meervoud. Hier staat direct de Goddelijke mysterie, de Drie-ene God. God is meervoud en enkelvoud tegelijk. In de daarop volgende verzen zien we direct de samenwerking tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze samenwerking is overal in de Bijbel terug te vinden. De Heilige Geest handelt los van de Vader en Zoon, maar toch ook weer in samenspel met de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is net zoals Jezus en God de Vader een Persoon, in alle eeuwigheden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Hendrik, ik heb een bepaalde benadering even 'losgekoppeld' omdat het niet on topic is. Meer reden is er niet.

Er is nu eenmaal verschil tussen de uitstorting, de inwoning en het vervuld zijn en de doop met de Heilige Geest en dat is hier niet aan de orde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 jun 2016 11:27

Mag het ietsje minder Anja? Ik lees die lappen niet in ieder geval.

Maar je reageert toch...

Misschien dan toch liever die bijdrage gewoon doorlezen en dan pas reageren? Of gewoon niets zeggen...?

Anja schreef nog: "wel honderden taken", maar ze beperkte zichzelf nog tot slechts 17 ervan... :E

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Hendrik, ik heb een bepaalde benadering even 'losgekoppeld' omdat het niet on topic is. Meer reden is er niet.

Er is nu eenmaal verschil tussen de uitstorting, de inwoning en het vervuld zijn en de doop met de Heilige Geest en dat is hier niet aan de orde.

Als je de kwestie heel digitaal benadert, dan is elk antwoord of topic dat verder gaat dan een eenvoudig "Ja, nee of weet ik niet" op de eenvoudige vraag "Vinden jullie de Heilige Geest belangrijk?".

En vul je je antwoord toch ruimer in, dan is er niet snel iets dat of topic is...!! Als het maar over de Heilige Geest gaat (wellicht nog binnen een Trinitarisch kader, maar daar mag de TS over oordelen!!)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Leuk levensbeschouwelijk onderwerp :E

Persoonlijk vind ik dat de Heilige Geest in één van zijn taken (uit een functieomschrijving van maar liefst 100 taken lees ik) om mensen te bekeren lichtelijk tekortschiet door zijn vrij specifieke topografische voorkeuren. In Pakistan bijvoorbeeld hoor je er weinig over. De suggestie wordt op zijn minst gewekt dat hij vooral actief is in gebieden waar men toch al overwegend christen is. Geen christen die zich daar druk om maakt overigens, heb ik in het verleden al gemerkt. Als onderdeel van het christendom is onlosmakelijk verbonden het geloven in de Heilige Geest. Logisch dat hij belangrijk gevonden wordt. Je zult in deze enquête dan ook weinig verrassende uitslagen zien. Ik moet de eerste christen nog horen die zegt: ik ben bekeerd maar dat had helemaal niks met de Heilige Geest te maken hoor, dat deed ik echt helemaal zelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Overigens is in mijn optiek de Heilige Geest zowel een kracht als een Persoon, dat heb ik ook niet ontkend, maar is niet relevant voor de vraag van de TS.
Ik zou zelf eerder zeggen: "Zo wordt de Geest ons geopenbaard". Zoals ook de Vader en Zoon ons op een specifieke manier geopenbaard wordt...

Hoe/wat/wie die Geest is, dat zullen we "in het hier en nu" niet weten... Slechts hoe Hij op ons overkomt en ons overkomt... Hoe God Zichzelf aan ons toont als Vader, Zoon en Geest...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Leuk levensbeschouwelijk onderwerp :E

Persoonlijk vind ik dat de Heilige Geest in één van zijn taken (uit een functieomschrijving van maar liefst 100 taken lees ik) om mensen te bekeren lichtelijk tekortschiet door zijn vrij specifieke topografische voorkeuren. In Pakistan bijvoorbeeld hoor je er weinig over. De suggestie wordt op zijn minst gewekt dat hij vooral actief is in gebieden waar men toch al overwegend christen is. Geen christen die zich daar druk om maakt overigens, heb ik in het verleden al gemerkt. Als onderdeel van het christendom is onlosmakelijk verbonden het geloven in de Heilige Geest. Logisch dat hij belangrijk gevonden wordt. Je zult in deze enquête dan ook weinig verrassende uitslagen zien. Ik moet de eerste christen nog horen die zegt: ik ben bekeerd maar dat had helemaal niks met de Heilige Geest te maken hoor, dat deed ik echt helemaal zelf.

Die zijn er wel degelijk, en men noemt ze "Arminiaans"... :E

(Trouwens: als je de geluiden in de Westerse Kerken hoort, dan is men vaak vooral op zoek naar "meer van de Geest". Alsof men juist "geestelijk droog staat" (misvatting, overigens, maar dat terzijde!). Terwijl die Geest juist vooral aan het werk lijkt te zijn in die gebieden in de wereld waar men nog niet "al overwegend christen" is, maar dat massaal aan het worden is...

Maar dan ga je uit van uiterlijke tekenen. Je zou ook kunnen zeggen dat die Geest "de harten" van al die Pakistani al lang aan het bewerken is, zodat ook zij op een zeker moment in de tijd massaal "in de Heer zullen geraken" op een manier die wij ons nu nog niet kunnen voorstellen...)

Link naar bericht
Deel via andere websites

(...)

Ik moet de eerste christen nog horen die zegt: ik ben bekeerd maar dat had helemaal niks met de Heilige Geest te maken hoor, dat deed ik echt helemaal zelf.

Die zijn er wel degelijk, en men noemt ze "Arminiaans"... :E

(...)

Hoe bedoel je?

De Vijf artikelen van de remonstranten (1610) stellen onder 3:

"zonder hulp van de Heilige Geest is geen mens in staat om te reageren op de wil van God"

Link naar bericht
Deel via andere websites

(...)

Ik moet de eerste christen nog horen die zegt: ik ben bekeerd maar dat had helemaal niks met de Heilige Geest te maken hoor, dat deed ik echt helemaal zelf.

Die zijn er wel degelijk, en men noemt ze "Arminiaans"... :E

(...)

Hoe bedoel je?

De Vijf artikelen van de remonstranten (1610) stellen onder 3:

"zonder hulp van de Heilige Geest is geen mens in staat om te reageren op de wil van God"

Het was niet mijn meest serieuze opmerking aller tijden, dat geef ik toe... :#

De serieuzere kant: de situatie zoals Hitchens hem schetst vereist een "volledig vrije wil". Als er ook maar enige invloed van buiten de mens bestaat (Gods Geest, bijvoorbeeld) die h'm een zetje in een bepaalde richting geeft, dan is diens wil niet meer onverkort vrij... En is Gods genade in de kern kennelijk toch "onwederstandelijk"... Artikel 3 en 4 van de Remonstranten lijken me te botsen...

Artikel 3

Dat de mens het zaligmakende geloof van zichzelf niet heeft, en ook niet door de kracht van zijn wil, omdat hij in de stand van de afwijking en van de zonde, niets goeds, dat waarlijk goed is (zoals inzonderheid het zaligmakend geloof), uit en van zichzelf kan willen, denken of doen. Maar dat het nodig is, dat hij door God in Christus door de Heilige Geest herboren wordt en vernieuwd, in verstand, gevoel of wil en in alle krachten, opdat hij hetware goed recht moge verstaan, bedenken, willen, en volbrengen naar het woord van Christus in Johannes 15:5; Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen..

Artikel 4

Dat deze genade van God is het begin, de voortgang en de voltooiing van alle goeds, ook zo ver, dat de wedergeboren mens zelf, zonder deze voorgaande of toekomende, opwekkende, volgende en medewerkende genade, noch het goede kan denken, willen of doen en ook geen enkele verzoeking ten kwade kan weerstaan. Zodat alle goede daden of werkingen die men maar bedenken kan, toegeschreven moeten worden aan de genade van God in Christus. Maar als het gaat om de manier van de werking van deze genade, deze is niet onwederstandelijk, want er staat van velen geschreven, dat zij de Heilige Geest wederstaan hebben, Handelingen 7 en elders op vele plaatsen.

(Of ik begrijp die laatste zin niet goed, natuurlijk...)
Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid