Spring naar bijdragen

Het Woord van God, de Bijbel


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 104
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Typologisch zijn Hagar en Ismael typen van de 2 stammen [Joodse volk] en Sarah en Izak van de 10 stammen. Sarah en Izak worden ook beschouwd als typen van de Gemeente.

In Galaten 4:21-31 legt de apostel dat uit.

Degene die de Man niet heeft, zal vruchtbaar zijn, meer erfgenamen hebben dan degene die de Man heeft. Het Joodse volk heeft de Man. Ze was volgens de wet getrouwd met de HEERE.

Daar komt niets uit voort. Het blijft onvruchtbaar.

Het andere deel, voortgekomen uit Sarah, zijn kinderen van de belofte. Die belofte werd aan Sarah gegeven en wordt vererfd via Izak.

De beloften zouden eventueel nog van toepassing kunnen zijn op Ismael, maar in Genesis 17 worden die beloften herhaald er daar gaan ze uitdrukkelijk over de volken die uit Sarah zouden voortkomen. Uit Ismael zijn ook volken ontstaan, maar aan hem zijn de beloften niet gedaan.

Dat staat uitdrukkelijk in vers 16 van Gen. 17. "Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal".

Ik heb het dan over de Kelten, Scyten, Britten, Angelen, Saksen, Noormannen, Jutten, Schotten, Iberiërs en Germanen.

Zij kennen de Man niet, maar niettemin zijn ze vruchtbaarder dan het Joodse volk.

En dat is zeker in onze dagen zo, want het merendeel van de gelovigen komt voort uit deze volkeren, terwijl slechts een minderheid van de gelovigen uit het Joodse volk voortkomt.

Uit Sarah zouden dus op grond van de beloften meerdere volken en koninkrijken ontstaan.

Ik houd dan ook de typologie vast, namelijk dat Ismael het beeld is van de 2 stammen, het volk in slavernij. En Ismael zal niet erven met de vrije. Izak is een type van de 10 stammen, en kreeg het eerstgeboorterecht. De slaaf wordt uitgedreven en de zoon van de vrije erft. Dus de zoon van de slavin zal niet erven met Izak.

Dat staat zowel in Genesis 21 als in Galaten 4.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Typologisch zijn Hagar en Ismael typen van de 2 stammen [Joodse volk] en Sarah en Izak van de 10 stammen. Sarah en Izak worden ook beschouwd als typen van de Gemeente.

In Galaten 4:21-31 legt de apostel dat uit.

[nog een heleboel tekst]

Ik houd dan ook de typologie vast, namelijk dat Ismael het beeld is van de 2 stammen, het volk in slavernij. En Ismael zal niet erven met de vrije. Izak is een type van de 10 stammen, en kreeg het eerstgeboorterecht. De slaaf wordt uitgedreven en de zoon van de vrije erft. Dus de zoon van de slavin zal niet erven met Izak.

Dat staat zowel in Genesis 21 als in Galaten 4.

Ook het hanteren van een typologie komt neer op het "vergeestelijken en zinnebeeldig voorstellen van de Schrift". De Alexandrijnen zijn er dus niet mee begonnen. Ook bij Paulus is het een toegepaste wijze van Schriftuitleg. Die er (ook in zijn geval) niet toe leidde dat "men ging twijfelen aan de letterlijke betekenis van de Bijbel".

Je slaat er dus maar een slag naar...

NB: Origenes hanteerde een drievoudige betekenis/uitleg van de tekst: naast de letterlijke (!) ook een morele en een allegorische...

Anyway. Paulus doet iets anders dan jij adviseert:

Zoals ik eerder heb gezegd, geloof ik dat telkens wanneer de eenvoudige letterlijke uitleg van de Schrift overeen komt met het gezonde verstand, zoek dan geen andere uitleg, maar neem elk woord naar zijn letterlijke betekenis, tenzij de feiten van de context duidelijk wijzen naar een andere betekenis.
Hij zoekt een andere uitleg, waar de eenvoudige letterlijke betekenis van die geschiedenis van Hagar en Ismael prima overeen komt met het gezonde verstand... Daarbij wijzen in dat verhaal de feiten van de context duidelijk niet naar een andere betekenis!!

In jouw woorden: Paulus legt hier al "de grondslag voor de verwoesting van de zuiverheid van de leer" waartegen jij preekt...

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Nee, in dat verhaal wijst Paulus inderdaad niet naar een andere betekenis, maar naar een andere beduiding, namelijk van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond, namelijk van de Wet naar de Genade, want Hagar duidt op de Wet en Sarah op de Genade.

Paulus begint dan ook in vers 21 van Galaten 4 met: "Zegt mij, gij, die onder de Wet wilt zijn, hoort gij de wet niet?".

En dan begint hij uit te leggen dat Abraham twee zonen had, EEN uit de dienstmaagd [= een type van de Wet] en EEN uit de vrije [= een type van de Genade].

Beide dames zijn typen, de ene van de berg Sinai [= de Wet] en de andere met Jeruzalem dat boven is, en dat is vrij [= de Genade].

Vers 31 zegt dan ook: "Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd [= de Wet] maar der vrije [= de Genade].

Hij gaat verder in hoofdstuk 5 met uit te leggen dat wij in die vrijheid zouden staan, namelijk met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid [= de wet] bevangen.

Het woord "andere beduiding" in vers 24 is de vertaling van het Griekse woord "allegoreo".

Ons woord "allegorie" is daarvan afgeleid. Volgens de letterkunde is een allegorie een metafoor die door het hele verhaal wordt volgehouden.

Door de parallel wordt duidelijk dat het Oude Verbond een omgekeerd beeld is van het Nieuwe Verbond en dat de slavernij van het Oude Verbond onder de Wet een beeld is van het Nieuwe Verbond.

Ik ga nu niet verder in op dubbele typen zoals Hagar en Sarah in Galaten 4 fungeren, typen die als een tweeheid voorkomen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Nee

Ja.

Zelfs dat verbond dat we nu oude verbond noemen was ten tijde van Abraham nog niet van kracht. Die hele geschiedenis gaat daar niet over. Paulus legt er echter een andere betekenis in, dan wel naast...

Doet precies dat wat jij niet zou willen dat hij deed: De letterlijke geschiedenis vergeestelijken...

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Nee, Paulus legt er een andere beduiding in, en dat is nu typologie.

Hij doet juist precies wat ik wel wil, en dat is uitleggen wat er bedoeld wordt met de twee verbonden, Hagar als beeld van het Oude en Sarah als beeld van het Nieuwe Verbond.

Ik ben overigens van mening dat Bijbelse typologie nooit ten koste mag gaan van de letterlijke en historische betekenis van de Schrift. Typen hebben m.i. ook een profetisch karakter, en spreken in het algemeen over toekomende dingen en maken daarmee een essentieel deel uit van de heilsgeschiedenis.

Het Woord van God, de Bijbel is zowel letterlijk, overdrachtelijk als profetisch uit te leggen. Dit "verhaal" heeft dus niet alleen maar een overdrachtelijke betekenis, maar eveneens een letterlijke betekenis.

Ik geloof dat als men niet in de letterlijke Bijbelse uitspraken gelooft, dat grote consequenties heeft, want dan houdt men alleen vergeestelijking, symboliek of zelfs typologie over, en dan loopt men door een doolhof dat nergens eindigt.

Ik ben daarom van mening dat typen altijd onderworpen zijn aan de letterlijke tekst van de Bijbel, en als je de gewone letterlijke, expliciete Bijbelse waarheden niet kent, herken je ook de typologie van de Bijbel niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Nee, Paulus legt er een andere beduiding in, en dat is nu typologie.

Hij doet juist precies wat ik wel wil, en dat is uitleggen wat er bedoeld wordt met...

Mooi... Het is dus duidelijk dat je je niet houdt aan de "spelregels van exegese" die je eerder formuleerde:
Zoals ik eerder heb gezegd, geloof ik dat telkens wanneer de eenvoudige letterlijke uitleg van de Schrift overeen komt met het gezonde verstand, zoek dan geen andere uitleg, maar neem elk woord naar zijn letterlijke betekenis, tenzij de feiten van de context duidelijk wijzen naar een andere betekenis.

Het is dan eerder zo: "dat telkens wanneer de eenvoudige letterlijke uitleg van de Schrift overeen komt met het gezonde verstand, zoek dan geen andere uitleg, maar neem elk woord naar zijn letterlijke betekenis, tenzij de feiten van de context duidelijk wijzen naar een andere betekenis - tenzij: tenzij een latere schrijver van een bijbelgedeelte een bepaalde tekst toch typologische duidt, ziet als profetische tekst. Zoek dan toch een andere uitleg, en neem dat woord niet slechts naar de letterlijke betekenis..."

En zou dat je nieuwe advies zijn, dan nog houd je je daar niet aan. Want niet slechts als een andere bijbelschrijver een tekst als profetisch duidt, lees je die tekst als profetisch. Ik kan me nog heel goed ons eerste gesprek herinneren waarbij je ook een psalm als profetisch duidde die nergens in de Schrift (niet in de context en niet door andere bijbelauteurs) als profetisch werd geduid; zie: http://forum.credible.nl/viewtopic.php?f=13&t=30718#p1166541 (Waarbij overigens geen antwoord kwam om de terechte vraag van Robert Frans)

Je "leesregel" is dus eerder:

"Telkens wanneer de eenvoudige letterlijke uitleg van de Schrift overeen komt met het gezonde verstand, zoek dan geen andere uitleg, maar neem elk woord naar zijn letterlijke betekenis, tenzij de feiten van de context duidelijk wijzen naar een andere betekenis - tenzij: tenzij een latere schrijver van een bijbelgedeelte een bepaalde tekst toch typologische duidt, ziet als profetische tekst. Zoek dan toch een andere uitleg, en neem dat woord niet slechts naar de letterlijke betekenis...

En tenzij: mijn specifieke leraar - of ik zelf - je zeg dat een bepaalde Bijbeltekst profetisch is: Zoek ook dan toch een andere uitleg, en neem dat woord niet slechts naar de letterlijke betekenis...!!"

Dit is een typisch geval van pot verwijt de ketel: je doet zelf wat je een ander afraadt te doen - omdat het in dat geval (van die anderen) leidt tot "de verwoesting van de zuiverheid van de leer", waar het in je eigen geval zo is "dat je meent niet eens de bereidheid te hoeven hebben om, daar waar gewenst of noodzakelijk, je eigen mening te herzien". Je bleef vooralsnog immers bij je:

@Hendrik

Inderdaad heb ik die "bereidheid" in de verste verte niet, waarom zou ik.

Heel bijzonder! En heel twijfelachtig ook...
Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Ik begrijp niets van je post.

M.i. heb ik "de gouden regel van bijbeluitleg" toegepast.

Het is aan de lezer om te beoordelen of die juist is of niet.

En de studie van profetische bijbelgedeeltes zijn m.i. niet moeilijk, zoals ik al eerder heb gezegd, wanneer we de Bijbel zoveel mogelijk letterlijk nemen, tenzij de feiten van de context duidelijk wijzen naar een andere betekenis.

De Bijbel is dus m.i. zowel letterlijk, als overdrachtelijk en profetisch, en het een sluit het ander niet uit. Het is niet met elkaar in tegenspraak.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Ik begrijp niets van je post.

M.i. heb ik "de gouden regel van bijbeluitleg" toegepast.

Het is aan de lezer om te beoordelen of die juist is of niet.

En de studie van profetische bijbelgedeeltes zijn m.i. niet moeilijk, zoals ik al eerder heb gezegd, wanneer we de Bijbel zoveel mogelijk letterlijk nemen, tenzij de feiten van de context duidelijk wijzen naar een andere betekenis.

De Bijbel is dus m.i. zowel letterlijk, als overdrachtelijk en profetisch, en het een sluit het ander niet uit. Het is niet met elkaar in tegenspraak.

Zo lang je niet in ziet dat je eerdere uitspraak:
Zoals ik eerder heb gezegd, geloof ik dat telkens wanneer de eenvoudige letterlijke uitleg van de Schrift overeen komt met het gezonde verstand, zoek dan geen andere uitleg, maar neem elk woord naar zijn letterlijke betekenis, tenzij de feiten van de context duidelijk wijzen naar een andere betekenis.
volledig haaks staat op je:
De Bijbel is dus m.i. zowel letterlijk, als overdrachtelijk en profetisch, en het een sluit het ander niet uit.
ga je me niet snappen...

In het eerste geval zeg je: "Er is geen andere betekenis dan de letterlijke, tenzij in heel specifieke omstandigheden", in het tweede: "Er is altijd zowel een letterlijke, als een overdrachtelijke en profetische betekenis".

In het eerste geval: "Zoek geen andere uitleg, tenzij", in het tweede: "Wees altijd op je hoede voor een drievoudige betekenis!".

Duidelijker uitleggen dan dat kan ik het je niet!

Maar het kromme in je redenaties is dat je "stelling 1" inbrengt als iemand met een "zowel letterlijke, als overdrachtelijke en/of profetische betekenis" komt die je niet aan staat, maar vervolgens "stelling 2" om je eigen inzichten te promoten (als zonder twijfel enig juiste)... Dat is meten met 2 maten. De pot die de ketel verwijt...

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Ik heb nergens gezegd dat mijn inzicht zonder twijfel de enig juiste zou zijn, in tegendeel, telkens zeg ik er expliciet bij wat ik persoonlijk geloof, en dat de Bijbel zowel letterlijk, als overdrachtelijk, als profetisch gezien moet worden, en dat het een het ander helemaal niet uitsluit. Als je dat een "kromme redenatie" vindt, is dat jouw mening, die ik dus niet onderschrijf, en al helemaal niet "meten met 2 maten" .

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Ik heb nergens gezegd dat mijn inzicht zonder twijfel de enig juiste zou zijn.

Niet letterlijk. Maar de inhoud van je boodschap aan mij komt op daar precies op neer. Boodschap? Lees nog eens terug:
@Hendrik

Nee, ik snap inderdaad niet waarom ik, hetgeen ik geleerd heb, zou moeten herzien, en waarom dat gewenst/noodzakelijk zou zijn.

Ik schreef (lees nog eens na) niet dat je hetgeen je geleerd hebt MOET herzien. Ik had het over: de BEREIDHEID (hebben) om, waar gewenst/noodzakelijk, je mening te herzien.

En opnieuw laat je met een uitspraak zien dat je a) niet kan lezen en B) die bereidheid waar ik het over had in de verste verte niet hebt.

Reactie:

@Hendrik

Inderdaad heb ik die "bereidheid" in de verste verte niet, waarom zou ik.

Je ziet niet in waarom je hetgeen je geleerd heb, zou moeten herzien, en waarom dat gewenst/noodzakelijk zou zijn. En je hebt ook in de verste verte de bereidheid niet om, waar nodig of gewenst, je mening te herzien.

Ergo: je bent van mening dat je inzicht zonder twijfel de enig juiste is...

Blijkt ook wel uit het feit dat je een eenvoudige vraag van Thorgrem niet met een simpel ja of nee wenst te beantwoorden. Dat TR heeft hij volledig terecht aangemaakt, als je het mij vraagt! Bij deze nog een aangemaakt!!

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Ik ben van mening dat het Woord van God vast en zeker is, en dat alleen het geloof in de Bijbel houvast geeft, waardoor de gelovige wijsheid, zekerheid en standvastigheid krijgt.

Ik behoud mij evenwel het recht om mijn persoonlijke inzicht te beschouwen als de voor mij enig juiste, en men mag het daar uiteraard niet mee eens zijn, echter mag dat dan geen reden zijn om een TR aan te maken.

Op dit forum is men het voortdurend niet met elkaar eens, dus m.i. geen plausibele reden om dan maar een TR aan te maken.

Ik zal dan ook mijn geloofsschatten blijven bewaren, en daarmee geen compromis sluiten met mensen die niet voor 100% geloven in wat Gods Woord, de Bijbel mij heeft geleerd, en nog steeds leert.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zal dan ook mijn geloofsschatten blijven bewaren, en daarmee geen compromis sluiten met mensen die niet voor 100% geloven in wat Gods Woord, de Bijbel mij heeft geleerd, en nog steeds leert.
Ook daar zit denk ik een gedachtefout: het feit dat iemand niet 100% hetzelfde gelooft als jij betekent niet dat iemand niet voor 100% zou geloven in Gods woord. Want dat lijk je te bedoelen.

Of die persoon al of niet 100% gelooft, dat kan je helemaal niet beoordelen. Ook niet langs de weg van de geloofsinhoud... Want ook die persoon zou wel eens van mening kunnen zijn dat zijn/haar visie "de meest voortreffelijke van al" is. Sterker: dat zou wel eens voor de meeste mensen kunnen gelden, denk ik zo...

Het met elkaar uithouden zal dus geen kwestie zijn van compromissen sluiten. Ook niet van een "alleen als gelijkgestemden bij elkaar klitten". Maar vooral van vertrouwen: het durven schenken van vertrouwen aan een andersdenkende. Maar dat kan m.i. alleen maar als je de bereidheid hebt om een andere mening toe te staan "in de nabijheid van je eigen mening". Die eigen mening eventueel te herzien, mocht blijken dat een ander (op punten) je toch kan overtuigen van zijn/haar gelijk... Maar dan sluit je geen compromis: heeft die ander geen goed argument in handen, dan verandert er niets aan je mening. Maar je hebt er intussen wel over nagedacht, en open en eerlijk met die ander van gedachten gewisseld... Bereidheid getoond om je mening eventueel te herzien... De ander vertrouwen geschonken...

Maar als je werkelijk bedoelt te zeggen wat je hierboven zegt, namelijk dat je op geen enkele manier wil afwijken van je eigen uitleg van de Schrift, dan heb ik dat TR volledig terecht aangemaakt. Omdat je dan opnieuw aantoont geen bijdrage te willen leveren aan Credible als discussieforum, als gespreksplatvorm... Dan ben je hier kennelijk alléén maar om te preken op de zeepkist. En daar is een forum m.i. niet voor.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Ik ben wel degelijk met jou "in gesprek" gegaan, echter wil dat niet zeggen dat ik het met je eens zou moeten zijn, en dat gaat nu al pagina's lang zo door.

Het zou goed zijn als je gewoon eens aanvaarden zou, dat ik blijf bij mijn standpunten.

Jijzelf hebt meerdere keren aangegeven niet meer met mij in discussie te willen gaan, en toch blijf je pushen dat ik de bereidheid zou moeten hebben een andere mening toe te staan.

Nogmaals, dat ben ik niet van plan, en als dat voor jou een argument is om een TR aan te maken, moet je dat vooral maar doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar als je werkelijk bedoelt te zeggen wat je hierboven zegt, namelijk dat je op geen enkele manier wil afwijken van je eigen uitleg van de Schrift, dan heb ik dat TR volledig terecht aangemaakt. Omdat je dan opnieuw aantoont geen bijdrage te willen leveren aan Credible als discussieforum, als gespreksplatvorm... Dan ben je hier kennelijk alléén maar om te preken op de zeepkist. En daar is een forum m.i. niet voor.

Dit is niet het eerste forum dat hierdoor vrij oninteressant is geworden. Mods zouden er, imho, goed aan doen dat mee te wegen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
M.i. heb ik "de gouden regel van bijbeluitleg" toegepast.

Het is aan de lezer om te beoordelen of die juist is of niet.

Ineke, er is niets mis mee om stellig te verdedigen wat je als waarheid in je hart hebt gesloten. Dat is ook wat God van ons verwacht. Hij wil niet dat we lauw zijn in het verdedigen van ons geloof. Hij wil dat onze woorden kracht uitstralen en moedigt ook het profeteren aan. Het oordeel is echter overgelaten aan de toehoorders en als je met kracht je geloof verdedigd kun je rekenen op weerstand en of smaad. Daar is op zich ook niets mis mee want het zou je kunnen aansporen tot zelfreflectie waardoor je een duidelijker beeld krijgt van wat je werkelijk gelooft.

Het is echter niet zo dat de geloofsopvatting van een ander verkeerd is als die niet met jouw geloofsopvatting overeenstemt. Het kan natuurlijk zo zijn dat je zelf degene bent die het bij het verkeerde eind hebt. Deze nuance moet je altijd voor jezelf in acht nemen. We vormen samen het lichaam van Christus, we moeten van elkaar leren, de één weet dit en de ander dat en toch zijn we één. We moeten elkaar ook corrigeren als bepaalde geloofsopvattingen tegenstrijdig zijn aan wat Jezus heeft gezegd of Zijn geest openbaart.

1 Petrus 4

10 Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.

11 Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de heerlijkheid is en de kracht, in alle eeuwigheid! Amen.

---

14 Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig, daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is de bedoeling dat we ons als levende stenen laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk Huis.

Als we ons stellen onder de leiding van de Heilige Geest, zullen we gehoorzaam zijn aan hetgeen Gods Woord ons leert, Die ons altijd zal wijzen op onze Heer en Heiland.

Gods Woord openbaart, troost en onderwijst ons.

Wat mij betreft is Gods Woord niet tegenstrijdig aan mijn geloofsopvatting.

Link naar bericht
Deel via andere websites

"Zelfreflectie" is geen Bijbelse term trouwens.

God Zelf vernieuwt ons van dag tot dag [ 2 Kor. 4:16].

Waar de apostel Paulus ons wel op wijst, is dat wij onszelf zouden onderzoeken of wij wel in het geloof zouden zijn. Of zegt hij: kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is?

Onze inwendige mens wordt dus van dag tot dag [dagelijks] vernieuwd.

God heeft in onze harten geschenen, Hij heeft niet op onze uitwendige mens geschenen om te laten zien hoe goed wij wel zijn, en om aan die zogenaamde zelfreflectie te moeten doen.

2 Kor. 4:7 zegt dan ook dat wij deze schat in aarden vaten hebben, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons.

Link naar bericht
Deel via andere websites
"Zelfreflectie" is geen Bijbelse term trouwens.

Ineke-Kitty is ook geen "bijbelse term", "holle aarde" ook niet. Een mens doet er evenwel verstandig aan toch maar iets aan die zelfreflectie te doen. Persoonlijke eerzucht lag ten grondslag aan de val van de gevallen cherub, die ook mensen verleidt tot een dergelijke eerzucht en koppige onbuigzaamheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat mij betreft is Gods Woord niet tegenstrijdig aan mijn geloofsopvatting.

Als je met 'Gods Woord' de Bijbel bedoelt ben ik het, zoals eerder gezegd, niet met je eens. Ik vind dat bepaalde geloofsopvattingen die je uitdraagt wel tegenstrijdig zijn aan de bijbelse geschriften. Maar dat zegt niets want wie ben ik? Ik ben ook maar een aardse sterveling die al jaren op zoek is naar antwoorden en God regelmatig teleurstel omdat ik faal in het nakomen van het enige gebod van de naastenliefde.

Ik stel mijn geloofsopvattingen wel ter discussie en zal ook afstand nemen van bepaalde opvattingen als die ingaan tegen het woord van God. Ik beschouw echter het woord van God ook als de stem in mijn hart, die zich regelmatig mengt in mijn gedachtewereld, mij vaak terecht wijst en soms opheldering verschaft over de geloofsvragen die mij bezig houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit is niet het eerste forum dat hierdoor vrij oninteressant is geworden. Mods zouden er, imho, goed aan doen dat mee te wegen.

Gelijk heb je. Maar bestaan die überhaupt dan nog? Buiten nog enkele nerdy internationale fora die qua codering anders werken (reddit etc) lijken fora een beetje uitgestorven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid