Spring naar bijdragen

Het Woord van God, de Bijbel


Aanbevolen berichten

In Efeze 6:17 wordt het Woord van God, de Bijbel, "het zwaard des Geestes" genoemd.

Het behoort tot de wapenrusting van elke gelovige.

De Heer zei in Johannes 17:17: "Heilig ze in Uw Waarheid; Uw Woord is de Waarheid".

Hoe kunnen wij God ooit genoeg danken voor Zijn heilig en kostbaar Woord, de Bijbel?

Is Gods Woord voor u een onuitputtelijke Bron van onderwijzing, troost, blijdschap en kracht?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 104
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

@Thorgrem

Ik wil het uiteraard hebben over de Bijbel zoals wij die nu kennen, en waarin God Zichzelf openbaar heeft gemaakt aan de gelovigen.

Met "dat wordt het niet, en de Bijbel bestond namelijk nog niet" komen we geen steek verder.

De vraag was of Gods Woord voor u, en daarmee ook voor jou, een onuitputtelijke Bron van onderwijzing, troost, blijdschap en kracht is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja natuurlijk doe ik dat. Het gaat hier over de Bijbel, en dan is het logisch dat er citaten gebruikt worden UIT die Bijbel. Het heeft niets te maken met chronologie, dat is weer een ander onderwerp.

Maar geef nu eens antwoord op de vraag wat het Woord van God, de Bijbel voor jou persoonlijk betekent?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja natuurlijk doe ik dat. Het gaat hier over de Bijbel, en dan is het logisch dat er citaten gebruikt worden UIT die Bijbel. Het heeft niets te maken met chronologie, dat is weer een ander onderwerp.
Thorgrem heeft gewoon een punt, Ineke-Kitty: er zit een onjuistheid in de aanname die je doet in je openingspost. Toen Paulus zijn brief schreef aan de Efeziërs bestond dat wat wij tegenwoordig "bijbel" noemen nog niet. Sommige NT-geschriften moesten toen nog geschreven worden!

Paulus kan met zijn uitspraak dus nooit "de bijbel" op het oog hebben gehad! Je legt dus een uitleg in een tekst die aantoonbaar onjuist is.

Bovendien kan je nog een tweede opmerking plaatsen. Als Paulus zijn uitspraak doet, gebruikt hij het woord "ῥῆμα" (rèma) - en dat is het gesproken woord (dus niet een geschreven woord!); het gaat hier dus over het spreken van God. Zoals Hij bijvoorbeeld "in den beginne sprak", of waarover in een tekst als Deut 8:3 over spreekt.

Zoals je trouwens kan lezen staat er in het Grieks: καὶ τὴν μάχαιÏαν τοῦ ΠνεÏματος, á½… á¼ÏƒÏ„ιν ῥῆμα Θεοῦ (zie de interlineaire vertaling, dan kan je e.e.a. woord voor woord volgen). En dan is het van belang te beseffen wat het geslacht is van het voorzetsel in de bijzin (á½…). Dat is mannelijk/onzijdig. En er staan in de hoofdzin twee zelfstandige naamwoorden: μάχαιÏα, zwaard (en dat is een vrouwelijk woord) en πνεῦμα, Geest (en dat is een onzijdig woord). De bijzin zegt dus iets over de Geest (en niet over dat zwaard): die GEEST is het gesproken woord van God...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar geef nu eens antwoord op de vraag wat het Woord van God, de Bijbel voor jou persoonlijk betekent?
Uitgaand van de tekst die je me voor houdt in de OP kan ik slechts op het niet doorgehaalde deel van je vraag antwoord geven.

Dat (luisteren naar dat) spreken van God betekent persoonlijk voor mij het alles uit zijn hand mogen ontvangen, in de wetenschap dat "een mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER voortbrengt"...

En dan kan je zeggen dat God mij via de Schrift mij mijn dagelijks brood geeft. Maar ook tot mij wil spreken via zijn Geest. En ook dat Jezus "het hemelse brood" is "dat eeuwig leven geeft als je daar van eet". En dat alles is wat God "scheppend sprekend" tot stand brengt in ons leven.

Dat spreken van God beperken tot slechts de bijbel zou je "onbijbels" kunnen noemen... Het is in ieder geval niet hoe die bijbel spreekt over dat spreken van God!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja natuurlijk doe ik dat. Het gaat hier over de Bijbel, en dan is het logisch dat er citaten gebruikt worden UIT die Bijbel. Het heeft niets te maken met chronologie, dat is weer een ander onderwerp.

Maar geef nu eens antwoord op de vraag wat het Woord van God, de Bijbel voor jou persoonlijk betekent?

Doe je dit nu expres? Of snap je hem niet? Of ben je stiekem een alter ego van Bonjour?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Betse Ineke, jouw stelling dat het Woord van God de Bijbel is, is hier volgens alle posters in dit topic behalve jou WEL betwistbaar.

En ik reageerde inhoudelijk,ik stemde in met Thorgrem en voegde toe. Heb je dat over t hoofd gezien?

En daarnaast bekritiseerde ik op je manier van argumenten van Thorgrem ontwijkende. Heb je daar n probleem mee? Het is binnen n discussie heel normaal om elkaar ook aan te spreken op discussie technieken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Student

Daar kan inderdaad met "nee" op geantwoord worden, echter vind ik het dan weer tegenstrijdig met wat de Here Jezus Zelf deed, en dat is Zijn discipelen onderwijzen.

Gods Woord kan uiteraard van alles betekenen voor een gelovige, dus niet alleen het 'rijtje' wat ik benoemd heb.

Maar, wat betekent het voor jou persoonlijk Student, want dat was namelijk de vraag.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De vraag is dus: "Is Gods Woord voor u een onuitputtelijke Bron van onderwijzing, troost, blijdschap en kracht?"

In Handelingen 2:4 staat dat de eerste Gemeente bijeenkwam in de gemeenschap met elkaar en zij waren volhardende in de leer [onderwijzing] der apostelen.

In Romeinen 1:12 staat dat Paulus ernaar verlangde om mede vertroost te worden onder de gelovigen, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne zegt hij.

Want zegt hij in vers 16, dat hij zich niet schaamt voor het Evangelie van Christus, het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft.

En in Galaten 6:6 staat: "En die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene, die hem onderwijst".

Hebreeen 4:12 "Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard....." [ verwijzing naar Efeze 6:17].

Filippenzen 4:4 "Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u".

2 Thess. 5:16 "Verblijdt u te allen tijd".

Link naar bericht
Deel via andere websites

Is Gods Woord voor u een onuitputtelijke Bron van onderwijzing, troost, blijdschap en kracht?

Ik ben geen gelovige meer, dus voor mij is wat jij Gods Woord noemt niet meer dan een leuk boek om eens te lezen, net zoals je de Koran leest, of boeken van Stephen King, of van Herman Brusselmans. Hoewel ik de laatste twee wel veel interessanter vond. En mijn troost, blijdschap en kracht haal ik gewoon uit mezelf, mijn goede vrienden om me heen, mijn broers en zussen en natuurlijk mijn neefjes en nichtjes. Daar heb ik echt geen Bijbel of woord van God voor nodig. Er staan hier wel 4 verschillende Bijbels in de kast, maar het leukste gedeelte uit de Bijbel vind ik die van R. Crumb:

http://www.zininopvoeding.nl/Meer_infor ... okietest=1

En deze vind ik ook erg goed:

http://thebrickbible.com

Dus voor mij blijft het vooral een vermakelijk boek, en helemaal als ik de diversiteit van de bijbelgelovers bekijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Kolossenzen 2:2-3 zegt dat ware 'wetenschap' er alleen is op grond van het Woord van God.

Buiten de Bijbel bestaat er in Gods ogen geen wetenschap [ 1 Kor. 1:18-21].

Wat de wereld wetenschap noemt, wordt door de Bijbel als "dwaasheid' aan de kant gezet.

Ik ben van mening dat het geen enkele zin heeft om met ongelovigen [ mensen die het Woord van God afwijzen] over de Bijbel te spreken.

Het Woord van God is alleen bestemd voor mensen die daarin geinteresseerd zijn, en gelovigen dienen het Woord van God niet als discussie-object te gebruiken.

Ik geloof dan ook dat Nieuwtestamentische waarheid niet bestemd is voor de ongelovigen.

Voor ongelovigen is de Bijbel een gesloten Boek.

Ik ben ook van mening dat we niets aan de Bijbel zouden afdoen of toedoen, net zoals men stelt dat veel in de Bijbel er eigenlijk niet toe doet, omdat de basisbeginselen, zoals dat Jezus voor onze zonden gestorven is, voldoende zijn voor gelovigen.

Dat is m.i. er aan afdoen. Alsof de Bijbel niet meer te melden zou hebben dan de basis.

Men zou er niet aan toedoen, maar ook niet aan afdoen.

Wat we overhouden is: Sola Scriptura, alleen de Schrift, maar dan ook HEEL de Schrift.

Onder het motto: de Waarheid, de hele Waarheid en niets dan de Waarheid.

Of anders gezegd: het Woord Gods, het hele Woord Gods en niet anders dan het Woord.

Daarom kan ik God nooit genoeg danken voor Zijn heilig en kostbaar Woord, de Bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Kolossenzen 2:2-3 zegt dat ware 'wetenschap' er alleen is op grond van het Woord van God.

Buiten de Bijbel bestaat er in Gods ogen geen wetenschap [ 1 Kor. 1:18-21].

Wat de wereld wetenschap noemt, wordt door de Bijbel als "dwaasheid' aan de kant gezet.

Maar dan in de lijn van, zoals het in de berijmde versie van de psalm heet, het:

Van alle wijsheid het begin is: vrees den Heer met ziel en zin!

Ook in het paradijs immers zal de appel niet ver van de boom zijn gevallen, en had Adam zijn "eureka-moment" kunnen hebben als het gaat om het (her)kennen van de zwaartekracht... Maar die vorm van wetenschap zal Paulus vast niet bedoelen!! Eerder dat die kennis pas zijn "volheid" vindt in/vanuit de kennis van de Schepper...

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Hendrik

Het is genoegzaam bekend hier dat ik geloof in de bedelingenleer, en daar wil ik verder niet op ingaan. De apostel Paulus was daar eveneens bekend mee. Hij spreekt immers van de "bedeling der genade" , en dat is de bedeling waarin wij nu leven.

En nee, ik denk niet dat Paulus het heeft over de "zwaartekracht" .

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Hendrik

Het is genoegzaam bekend hier dat ik geloof in de bedelingenleer, en daar wil ik verder niet op ingaan. De apostel Paulus was daar eveneens bekend mee. Hij spreekt immers van de "bedeling der genade" , en dat is de bedeling waarin wij nu leven.

En nee, ik denk niet dat Paulus het heeft over de "zwaartekracht" .

Als hij tegen de Efeziërs (Ef 3:2) spreekt (want in de Statenvertaling van die brief komt de term voor waar je naar verwijst), dan heeft hij het niet over "bedeling", maar over οἰκονομία (oikonomia) - hetzelfde woord dat in Luk 16:2 wordt gebruikt, en daar in de SV wordt vertaald met "rentmeesterschap". Maar in beide gevallen een zelfde betekenis heeft: de oikonómos is de persoon die namens de heer het huis mag besturen. In het geval van de Efeziërs mag Paulus hun de "huisregels" meedelen: die over Gods genade. En daarom leert de NBV terecht:

Ef 3:2 U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het woord staat voor een huishouding en in Lucas zou het beter vertaald zijn met huisverzorger dan dat men het vertaald heeft in rentmeesterschap.

Paulus gebruikt vier keer het woord bedeling.

Het is gebleken, dat in de oudere Griekse handschriften niet staat

koinoonia=gemeenschap, maar oikonomia=bedeling , zodat de tekst in Efeze moet luiden: ‘welke de bedeling der verborgenheid zij.’

Het Griekse woord in deze teksten is 'oikonomia'. Dat woord is gevormd van oikos=

huis, en nomos=wet, en het betekent dus huiswetgeving, regeling van de huishouding [vergelijk ons woord economie]. Een oikonomos is een man, die in

opdracht van zijn meester het huis bestuurt. Het woord is vertaald door huisverzorger in Lucas 12:42: en in Titus 1:7: ‘Een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger Gods.

Bij een rentmeester denkt men te veel alleen aan financiële administratie, terwijl de oikonomia de gehele inrichting van de huishouding omvat.

Het is duidelijk, dat dit ook bij Paulus de betekenis is: de inrichting van de Goddelijke huishouding; de manier waarop God Zijn verhouding tot de mensen en de verhouding van de mensen onderling regelt.

En daarbij blijkt dat Paulus verschillende bedelingen onderscheidt. Hij spreekt van de bedeling, de huisorde die in zijn tijd geldig is, hij spreekt ook over de bedeling

van een toekomstige tijd, die hij de volheid der tijden noemt.

Veel gelovigen hebben nooit geleerd de bedelingen goed te onderscheiden. Men spreekt doorgaans nog wel van een bedeling der wet voor Israël en een bedeling der genade voor de gemeente[de ecclesia; de uitverkorenen;het lichaam van Christus], en we denken er bijvoorbeeld niet aan om de spijswetten of de sabbatswetten van Israël te houden,die toch Goddelijke geboden zijn. Maar over het algemeen is het niet duidelijk dat verschil van bedeling is in de Evangeliën, in de Handelingen, in de brief aan de Romeinenen in die aan de Efeziërs.

Link naar bericht
Deel via andere websites
.Het is genoegzaam bekend hier dat ik geloof in de bedelingenleer, en daar wil ik verder niet op ingaan....
Is het misschien toch niet zo dat "Gods Woord voor u een onuitputtelijke Bron van onderwijzing" is?? Want in het geval dat dat wél zo zou zijn zou de leer niet het laatste woord moeten hebben, maar zou je je keer op keer opnieuw moeten laten onderwijzen zonder tevoren al te weten dat je toch wel tot precies hetzelfde inzicht gaat komen... Dan zou de wil niet mogen ontbreken om op een bepaald onderwerp in te gaan! En opnieuw... En opnieuw...
Link naar bericht
Deel via andere websites

Buiten de Bijbel bestaat er in Gods ogen geen wetenschap [ 1 Kor. 1:18-21].

Dat staat er geheel niet

Onder het motto: de Waarheid, de hele Waarheid en niets dan de Waarheid.

Of anders gezegd: het Woord Gods, het hele Woord Gods en niet anders dan het Woord.

Daarom kan ik God nooit genoeg danken voor Zijn heilig en kostbaar Woord, de Bijbel.

Gods. Woord. Is. Niet. Alleen. Maar. De. Bijbel. Het de hele tijd als een mates herhalen maakt het niet tot werkelijkheid.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid