Spring naar bijdragen

Het Woord van God, de Bijbel


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 104
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Nee, ik ben God niet, maar ik ben wel een kind van God, die gehoorzaam is aan Zijn Woord, en daarbij blijft.

Je bent gehoorzaam aan de Bijbel voor zover het in je eigen gebouwde straatje past. :D

Het Woord is God zelf, het Woord is Jezus Christus, het Woord is Zijn uitgesproken gedachte waardoor ook vandaag de dag velen worden toegesproken maar door slechts weinigen gehoord. Naar ware profeten wordt net als in vroeger tijden zelden geluisterd. Ook in onze tijd herkennen schriftgeleerden de stem van de Vader niet als Hij door Zijn profeten spreekt.

Als Jezus zelf een account zou aanmaken op dit forum loopt Hij waarschijnlijk binnen een week een ip-ban op! Als Hij de gelovigen iets wil openbaren kan Hij rekenen op een felle woordenstrijd. Waar staat dat in de Bijbel, zou men Hem met een hoogmoedige houding vragen. Nee hoor, dat moet je letterlijk nemen zou men steeds weer voor Zijn voeten werpen. Wat Jezus ook zou proberen te openbaren niemand gelooft Hem als het zo niet letterlijk in de Bijbel staat. Waarschijnlijk zouden Zijn openbaringen als het werk van Satan worden afgedaan en wordt Jezus als 'troll' gebrandmerkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@Thorgrem

Het kenmerk van een wedergeboren christen is:

trouw zijn aan het Woord van God

trouw zijn aan de heerschappij der genade

trouw zijn om uit de rijkdom van Gods genade te leven

genade verlenen, i.p.v. "wet en recht" te laten gelden

elkaars zonden vergeven

de hemelse dingen zoeken en bedenken

aan anderen uitstrooien al de rijkdommen Gods.

Wij zijn dus verantwoordelijk om de genade die we hebben ontvangen in Christus Jezus, "te verlenen" aan anderen, en hebben allemaal de verantwoordelijkheid de genade te prediken en te praktiseren.

Romeinen 10:8-10 zegt dan ook: "Nabij u is het Woord, in uw mond, en in uw hart.

Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken; namelijk indien gij met uw mond zult belijden den HEERE Jezus, en met uw hart geloven, dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden; Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid".

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het kenmerk van een wedergeboren christen is:

trouw zijn aan het Woord van God

trouw zijn aan de heerschappij der genade

trouw zijn om uit de rijkdom van Gods genade te leven ...

Het kenmerk van een wedergeboren Christen is:

Ze heeft God boven alles lief en doet de wil van haar Vader, ze is nederig en dienstbaar, ze heeft haar naasten lief als zichzelf haar vijanden niet uitgesloten, ze verheft zich niet boven een ander en is bereid alles wat zij denkt te weten op te geven voor nieuwe inzichten in de waarheid door profeten geopenbaard. Ze heeft de waarheid lief en daarom stelt zij alles wat zij al denkt te weten altijd ter discussie en verlangt steeds naar opheldering. Ze doet moeite om haar gevallen wezen om te vormen naar een liefdevol wezen waardoor zij in gemeenschap verkeert met de Liefde zelf, Die haar altijd aanspoort om in de liefde te blijven, die haar aanspoort om Zijn leven als mens navolging te geven in de dingen die zij doet, in hoe zij omgaat met de mensen om haar heen, in hoe zij omgaat met de oude geschriften.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als iemand het Woord der Waarheid recht snijdt en zich afkeert van dwaze vragen en leringen, en trouw is aan het Woord van Christus, zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des HEEREN, tot alle goed werk toebereid. [ 2 Tim. 2:21].

Christus, Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een Eigen Volk zou reinigen, ijverig in goede werken. [ Titus 2:14].

De Hebreeenbrief kunnen we in haar geheel hiernaast leggen, want daarin wordt het werk van onze Hogepriester beschreven.

Hij heeft ons bekwaam gemaakt om Zijn dienaars te zijn, dienaar van de Geest die in ons woont waarin Liefde, Genade en Vrijheid heerst. [ 2 Kor. 3:6].

Galaten 2:20- e.v. zegt dan ook: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft...".

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Zie Romeinen 10:8-10. DAT volstaat.

Je bent toch wel in staat om gewoon een ja of een nee te geven op een hele normale vraag? Wat is dit voor een kinderachtig gekronkel om maar geen normaal antwoord te hoeven geven?

Nee, dat durft ze kennelijk nog net niet. Maar uit de antwoorden van ineke-kitty kun je wel opmaken dat haar interpretatie en visie maatgevend zijn. Dus het antwoord is nee, maar ze is nog nét niet zo ver dat ze het waagt uit te spreken. En misschien is dat maar goed ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Is geen kwestie van "durven".

Ik geloof stellig wat Romeinen 10 gewoon zegt namelijk: Indien gij met uw mond zult belijden den HEERE Jezus, en met uw hart geloven, dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, want met het hart gelooft men en met de mond belijdt men ter zaligheid, dat degenen die dat belijden, zichzelf een christen mag noemen.

Degenen die dat niet belijden zijn volgens de Schrift geen christen.

Dat is niet mijn interpretatie, dat is wat de Schrift gewoon zegt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@Thorgrem

Het kenmerk van een wedergeboren christen is:

trouw zijn aan het Woord van God

trouw zijn aan de heerschappij der genade

trouw zijn om uit de rijkdom van Gods genade te leven

genade verlenen, i.p.v. "wet en recht" te laten gelden

elkaars zonden vergeven

de hemelse dingen zoeken en bedenken

aan anderen uitstrooien al de rijkdommen Gods.

En nu in gewone taal, recht uit je hart? Of praat je in de Albert Heijn ook zo?
Link naar bericht
Deel via andere websites
Is geen kwestie van "durven".

Ik geloof stellig wat Romeinen 10 gewoon zegt namelijk: Indien gij met uw mond zult belijden den HEERE Jezus, en met uw hart geloven, dat Hem God uit de doden opgewekt heeft, want met het hart gelooft men en met de mond belijdt men ter zaligheid, dat degenen die dat belijden, zichzelf een christen mag noemen.

Degenen die dat niet belijden zijn volgens de Schrift geen christen.

Dat is niet mijn interpretatie, dat is wat de Schrift gewoon zegt.

Dat belijden alle christenen hier.

Blijft de vraag over waarom jij altijd benadrukt dat jij een wedergeboren kind van God bent. De indruk die je dan wekt is dat je wil beweren dat mensen die het niet met jou eens zijn dat niet zijn. Daar wil ik duidelijkheid over. Helaas ben je niet rechtdoorzee genoeg om dat ook te beantwoorden maar verschuil je je achter bijbelteksten zonder concreet uitspraak te doen over de situatie die jij nu gecreëerd hebt.

Je weigert normaal te beantwoorden. Daarover heb ik een TR ingediend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik geloof stellig wat Romeinen 10 gewoon zegt. … Degenen die dat niet belijden zijn volgens de Schrift geen christen. Dat is niet mijn interpretatie, dat is wat de Schrift gewoon zegt.

Dat is niet wat de Schrift zegt! Dat is jouw interpretatie van wat Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen!

Jezus zegt:

Mattheüs 13

13 Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.

Johannes 10

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij,

Link naar bericht
Deel via andere websites

"Dat is niet wat de Schrift zegt???"

Ik acht persoonlijk dat wat Paulus schrijft in AL zijn brieven, als gezaghebbend, dus ook wat hij schrijft aan de Romeinen.

Wat de gelijkenissen ermee te maken hebben ontgaat mij.

De Here Jezus sprak tot de Joden in gelijkenissen, maar verklaarde ze aan Zijn discipelen, aan GE-lovigen dus. Het Joodse volk is tot op de dag van vandaag ON-gelovig.

Dat "Zijn schapen" naar Hem horen en Hem volgen, moge duidelijk zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
"Dat is niet wat de Schrift zegt???"

Ik acht persoonlijk dat wat Paulus schrijft in AL zijn brieven, als gezaghebbend, dus ook wat hij schrijft aan de Romeinen.

Wat de gelijkenissen ermee te maken hebben ontgaat mij.

De Here Jezus sprak tot de Joden in gelijkenissen, maar verklaarde ze aan Zijn discipelen, aan GE-lovigen dus. Het Joodse volk is tot op de dag van vandaag ON-gelovig.

Dat "Zijn schapen" naar Hem horen en Hem volgen, moge duidelijk zijn.

grutjes,

hoezo is het joodse volk ongelovig? Voor zover ik weet zin de meeste Joden gewoon gelovig hoor;) christelijk of joods of moslim. Een minderheid is atheistisch;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
"Dat is niet wat de Schrift zegt???"

Ik acht persoonlijk dat wat Paulus schrijft in AL zijn brieven, als gezaghebbend, dus ook wat hij schrijft aan de Romeinen.

Volgens mij is alleen wat Jezus zegt gezaghebbend. Jezus heeft mij niet opgedragen welke profeet dan ook heilig te verklaren en dat doe ik dus ook niet.

Aan de brieven van Petrus hecht ik meer waarde omdat hij de mens Jezus persoonlijk heeft gekend.

2 Petrus 1

5 Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis,

6 Door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht,

7 Door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde [jegens] [allen].

8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.

9 Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten.

Petrus schrijft dat in de brieven van Paulus een en ander moeilijk is te verstaan en hij heeft gelijk. Tot op de dag van vandaag worden de brieven van Paulus door onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaid, net zoals dat bij de overige (bijbelse) geschriften het geval is.

2 Petrus 3

15 En houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,

16 Evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

Wat de gelijkenissen ermee te maken hebben ontgaat mij.

Dat valt moeilijk uit te leggen aan iemand die alles alleen letterlijk wil verstaan. :D

Link naar bericht
Deel via andere websites
Voor zover ik weet zin de meeste Joden gewoon gelovig hoor;) christelijk of joods of moslim. Een minderheid is atheistisch;)

En wie zijn het Joodse volk dan! Misschien zijn wij zelf nazaten van één van de twaalf stammen zonder daarvan op de hoogte te zijn. Alleen God weet bij wie het bloed door de aderen stroomt afkomstig uit de Joodse bloedlijnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Voor zover ik weet zin de meeste Joden gewoon gelovig hoor;) christelijk of joods of moslim. Een minderheid is atheistisch;)

En wie zijn het Joodse volk dan! Misschien zijn wij zelf nazaten van één van de twaalf stammen zonder daarvan op de hoogte te zijn. Alleen God weet bij wie het bloed door de aderen stroomt afkomstig uit de Joodse bloedlijnen.

Nouja, die 10 verdwenen stammen zijn vooral foetsie schat ik zo;) Eigenlijk niet helemaal, want veel van de mensen uit die stammen bleven daar wonen en werden de Samaritanen. Die werden echter bijna allemaal moslim en daar stammen dus de palestijnen enzo vanaf. Maar de meeste andere Joden zijn nog gewoon terug te vinden in bijvooreeld Italie en Spanje, waar meer dan 10 procent van de genenpool van die 2 stammen afkomstig is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Studenten in de tijd van de Reformatie accepteerden het gezag van de Bijbel, en na verloop van tijd namen zij de hele Bijbel letterlijk.

Pas toen aanhangers van de Alexandrijnse School in de derde eeuw ermee begonnen de Bijbel te vergeestelijken en zinnebeeldig voor te stellen, begon men te twijfelen aan de letterlijke betekenis van de Bijbel.

Origenes was EEN van de eersten. Later legde Augustinus de grondslag voor de verwoesting van de zuiverheid van de leer, door katholieke leringen in te voeren, die tot op vandaag zijn blijven bestaan.

Dit was nooit gebeurd als de mensen erbij gebleven waren de Bijbel letterlijk te nemen.

Gedurende de volgende twaalf eeuwen na Augustinus was de Bijbel of verboden of verborgen in kloosters, totdat de Reformatie de Bijbel weer onder het volk bracht.

Zoals ik eerder heb gezegd, geloof ik dat telkens wanneer de eenvoudige letterlijke uitleg van de Schrift overeen komt met het gezonde verstand, zoek dan geen andere uitleg, maar neem elk woord naar zijn letterlijke betekenis, tenzij de feiten van de context duidelijk wijzen naar een andere betekenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Studenten in de tijd van de Reformatie accepteerden het gezag van de Bijbel, en na verloop van tijd namen zij de hele Bijbel letterlijk.

Pas toen aanhangers van de Alexandrijnse School in de derde eeuw ermee begonnen de Bijbel te vergeestelijken en zinnebeeldig voor te stellen, begon men te twijfelen aan de letterlijke betekenis van de Bijbel.

Origenes was EEN van de eersten. Later legde Augustinus de grondslag voor de verwoesting van de zuiverheid van de leer, door katholieke leringen in te voeren, die tot op vandaag zijn blijven bestaan.

Dit was nooit gebeurd als de mensen erbij gebleven waren de Bijbel letterlijk te nemen.

Je vergeet ene Saul van Tarsus (wellicht ken je hem?), éérste eeuw, in een commentaar op een gedeelte uit Genesis; hier in een Nederlandse vertaling:
Er staat geschreven dat Abraham twee zonen had: een van zijn slavin en een van zijn vrijgeboren vrouw. De zoon van de slavin dankte zijn geboorte aan de loop van de natuur, maar die van de vrijgeboren vrouw aan de belofte. Dit is een beeld: de vrouwen staan voor twee verbonden. Hagar staat voor het verbond van de berg Sinai in Arabia, dat slaven baart. Als beeld van dat verbond belichaamt Hagar het huidige Jeruzalem, dat met zijn kinderen in slavernij leeft. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij, en dat is onze moeder, want er staat geschreven: ‘Wees verheugd, onvruchtbare vrouw, jij die niet baart. Jubel en juich, jij die geen weeën kent. Want zij die zonder man is, heeft meer kinderen dan zij die met een man is.’ En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte. Maar zoals de zoon die krachtens de natuur geboren werd de zoon vervolgde die krachtens de Geest geboren werd, zo worden nu ook wij vervolgd. Maar wat zegt de Schrift? ‘Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin.’ Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw.
Ook deze schrijver is "er niet bij gebleven de Schriften letterlijk te nemen" op de manier waar jij op duidt...
Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid