Spring naar bijdragen

Naleving van de wet uit het OT in het NT


Aanbevolen berichten

Dit is een video (duurt 25 min maar in 10 min begrijp je zijn punten)

Het gaat over de ''Law/Torah'' uit het OT en hoe dit werd nageleefd in het NT.

Het cgristendom heeft dingen aangepast of veranderd dan wat eigenlijk de bedoeling was.

Hoor graag jullie mening.

Ter info, zelf geloof ik in het OT maar negeer ik het NT niet. Wel denk ik dat zowel ''Joden'' als ''Christenen'' niet doen wat er feitelijk in de bijbel staat en hoe we zouden om moeten gaan met de verantwoordelijkheid wat ons gegeven is.

Ik zoek geen discussie, puur meningen delen en leren van elkaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 81
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Tien min. geluisterd naar de video...

Mijn mening over de kwestie:

Die video gaat, zoals je al aangeeft, over de 'Law/Torah' uit het OT en hoe dit werd nageleefd in het NT.

Maar ik zou er een vraag aan vast willen plakken: als je spreekt over "de 'Law/Torah' uit het OT en hoe dit werd nageleefd in het NT", dan denk ik dat het van belang is om daar aan toe te voegen: "door wie?"

Want ik denk dat het uit maakt hoe er beschreven staat wat er door wie werd nageleefd vanuit de Thora (en als het even kan: waarom)...

Zachary Bauer legt er nogal de nadruk op dat het van belang is om te bezien wat "de discipelen" doen. Maar dan denk ik dat het van belang is om te beseffen wie die discipelen waren. En dat mis ik in het betoog van Zachary. Ik neem aan dat hij "de twaalf" bedoelt. En die discipelen, "de twaalf apostelen" waren Joods.

Er waren ook discipelen van niet-Joodse herkomst. Zie Handelingen 6. "En toen in die dagen de discipelen talrijker werden..." Het aantal discipelen nam "in die dagen" toe: niet alleen de volgelingen van Jezus uit het eerste uur ("door Jezus aangesteld") werden discipel genoemd. Ook degenen die na zijn Hemelvaart volgeling werden, werden discipel (= dan ook volgeling) genoemd. En daaronder waren ook "Grieks-sprekenden" (en okee: daarbij zou het op dat punt in het NT natuurlijk ook nog kunnen gaan om Joden uit de Diaspora of om proselieten).

Maar het verhaal in Handelingen gaat verder. Er komen meer discipelen bij, en niet alleen uit het Joodse volk of vanuit de proselieten. Zie hoofdstuk 10 en 11 uit Handelingen, over het "tot geloof in Messias Jezus" komen van Cornelius, het teken van de Geest dat hij en de andere toehoorders ontvangen, over de verbazing van de aanwezige "gelovigen uit de besnijdenis", en de doop van Cornelius die daarna plaats vindt. Plus de aanvullende discussies daarover onder de andere apostelen en "de broeders in Judea".

Het feit dat God zijn Geest aan gojiem geeft, voordat ze ook maar "één van de 613 mitswot hebben gehouden" is in Handelingen 15 een doorslaggevend argument om "gelovigen uit de gojiem" niet te dwingen "zich te laten besnijden en te gebieden de wet van Mozes te houden". Immers, volgens Petrus, is "God van meet aan erop bedacht geweest een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen"...

En het slot van dat hoofdstuk:

15:19 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, 15:20 maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. 15:21 Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.

De boodschap van Handelingen lijkt me juist te zijn:

- er bestaan "gelovigen uit de besnijdenis", en die hebben de gewoonte (misschien: de plicht?) om die "613 mitswot" te houden.

- er bestaan "gelovigen uit de gojiem", en die hebben die plicht in ieder geval niet... (maar dat is wat anders dan meteen zeggen dat het OT/de Tenach voor hen niets te zeggen zou hebben!)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Hoor graag jullie mening.

Ik heb tien minuten gekeken en samengevat stelt hij dat de wet (Thora) niet afgeschaft is en dat de discipelen zich aan de wet hielden.

Ben ik met hem eens. De kerk stelt ook op grond van het evangelie dat de wet in Christus de wet vervuld is. Ze zegt niet dat ze afgeschaft is. Dat de discipelen zich aan de Joodse wetten hielden is tevens niet iets wat ontkent wordt. Alleen impliceert dat niet automatisch dat dus dat voor iedereen gold of zou moeten gelden. In het begin van het christendom was er een discussie in hoeverre Christenen uit de heidenen (dus niet-Joodse christenen) gebonden zouden zijn aan de Joodse wetten. Tijdens het concilie van Jeruzalem is daar over gepraat en zoals de in Handelingen kunnen lezen is door de Apostelen daar uitgesproken dat niet Joodse christenen niet gebonden zijn aan de Joodse wetten.

Trouwens, stel dat je je wel aan de Joodse wetten zou moeten houden, dan kan dat nog best lastig worden, aangezien de tempel er niet meer is. Als ik het moderne Jodendom goed begrijp stelt ze ook dat je je niet aan de Thora kunt houden zonder de Talmud. En ik ben erg benieuwd hoe mensen het nieuwe testament en de talmud samen denken te kunnen volgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Wat “de wet†in het oude en nieuwe testament betreft denk ik dat we eerst een onderscheid moeten maken tussen de decaloog enerzijds en de Mozaïsche wetten anderzijds .

Persoonlijk zie ik het zo :

+ Eerst en vooral heb je de twee Goddelijke principes, gestoeld op de liefde .

++ het verticale principe : de liefde tot God en

++ het horizontale principe : de liefde tot de evenmens

+ Deze Goddelijke principes worden uitgedrukt in het gene wij de decaloog, of de “tien geboden†noemen .

++ Als we de originele versie van de tien geboden nemen, (Ex.20) , dan regelen de eerste vier geboden de relatie tussen God en mens . Deze relatie is in de eerste plaats een privaat zaak tussen God en het individu, en elk individu moet de vrijheid hebben God te dienen volgens zijn (haar) geweten . (Godsdienstvrijheid en scheiding tussen kerk en staat)

++ Dan komen de geboden die de menselijke relaties regelen : ouders eren, niet doden, niet echtbreken, niet stelen, niet liegen, niet begeren . Ik kan me moeilijk voorstellen dat er één zinnig mens is, laat staan een kristen, die met deze principes niet akkoord zou gaan . Zegt Salomo trouwens niet “Van al het gehoorde is het slotwoord : Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geld voor alle mensen†(Prediker 12:13) .

+ Wat de Mozaïsche wetten betreft, die zijn enerzijds een regeling van de eredienst en anderzijds een serie van “inzettingen verordeningen en wetten†die de Here gegeven heeft tussen Zich en de Israelieten op de berg Sinai, door de dienst van Mozes. (Lev.26:46) .

++ Wat de eredienst betreft : Paulus noemt deze een “schaduw†van de werkelijkheid die komen moest : namelijk Christus (Kol.2:16-17)

++ Wat de “inzettingen verordeningen en wetten†betreft : deze waren een toepassing van decaloog in een gegeven situatie (hier de theocratie van het oude Israël) . Als de gegeven situatie veranderd, kunnen ook deze verordeningen en wetten veranderen . Vandaar dat het concilie in Jeruzalem dezen niet meer algemeen bindend verklaard voor de kristenen uit de heidenen . (Hand.15 en 21) .

Siskaatje .

Link naar bericht
Deel via andere websites

Raar filmpje,

Natuurlijk hielden de dicipelen zich aan de wet, ze waren immers Joden, totdat Petrus en Paulus individueel tot een conclusie kwamen dat, dat nog wel mocht, maar voor christenen niet meer nodig was.

Ergo: het hoeft niet meer.

Overigens bizar dat die man zegt dat de Geest van God zich ook moet houden aan de Torah, daarmee stelt hij de wet niet alleen boven de mens (wat Jezus met klem bestrijd), maar zelfs boven God. Je reinste afgoderij dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
de bedoeling

|P

En dan ben je al klaar met je argumentatie.

"De bedoeling" van wie? De enige bedoeling die je waar dan ook in kan vinden, is de bedoeling die je er zelf in stopt. Iedere religie, iedere interpretatie van eeuwenoude boeken en uitingen van verdwenen culturen, die je als "de bedoeling" presenteert, is slechts je eigen bedoeling.

Niets mis mee, maar bij enige intellectuele volwassenheid hoort wel dat je dat erkent. Religie, geloof, levensbeschouwing, metafysica, het is allemaal nogal wat lastiger dan gewoon roepen "zo is het" :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
de bedoeling

|P

En dan ben je al klaar met je argumentatie.

"De bedoeling" van wie? De enige bedoeling die je waar dan ook in kan vinden, is de bedoeling die je er zelf in stopt. Iedere religie, iedere interpretatie van eeuwenoude boeken en uitingen van verdwenen culturen, die je als "de bedoeling" presenteert, is slechts je eigen bedoeling.

Niets mis mee, maar bij enige intellectuele volwassenheid hoort wel dat je dat erkent. Religie, geloof, levensbeschouwing, metafysica, het is allemaal nogal wat lastiger dan gewoon roepen "zo is het" :)

Jij bent wel erg stellig in je twijffel hoor, zeker een nieuwe bekeerling:P

Link naar bericht
Deel via andere websites
de bedoeling

|P

En dan ben je al klaar met je argumentatie.

"De bedoeling" van wie? De enige bedoeling die je waar dan ook in kan vinden, is de bedoeling die je er zelf in stopt. Iedere religie, iedere interpretatie van eeuwenoude boeken en uitingen van verdwenen culturen, die je als "de bedoeling" presenteert, is slechts je eigen bedoeling.

Niets mis mee, maar bij enige intellectuele volwassenheid hoort wel dat je dat erkent. Religie, geloof, levensbeschouwing, metafysica, het is allemaal nogal wat lastiger dan gewoon roepen "zo is het" :)

Jij bent wel erg stellig in je twijffel hoor, zeker een nieuwe bekeerling:P

Dat zal het zijn :#

Link naar bericht
Deel via andere websites
maakt dat uit?

Ik ben benieuwd. Ik geloof dat ik je een leuk persoon vind, dus ja, zoiets boeit me dan

De neiging om je in spanning te houden is natuurlijk wel groot! Ik weet nog niet precies hoe ik je als gelovige moet plaatsen, maar in elk geval heb je een enthousiast open houding!

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Voor kinderen (onmondigen) is er wet, voor die wassen naar zoonschap (volwassen) hebben geen wet van node behalve de twee van het liefhebben van je Vader en je Naaste (enkelvoud) als jezelf.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Is dat een citaat, of praat je zelf zo?

Als je daag'lijkse bezigheid de Statenvertaling onderzoeken is, dan krijg je vanzelf de vragen of je in 1600 of zo bent geboren, wat ik op zich een groot compliment vond. :Y

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zecker ende vast kunt gij dat als ene sierlycke komplimente bescouwe.

Whooooehahahaha :):):):#_O-

Link naar bericht
Deel via andere websites
Is dat een citaat, of praat je zelf zo?

Als je daag'lijkse bezigheid de Statenvertaling onderzoeken is, dan krijg je vanzelf de vragen of je in 1600 of zo bent geboren, wat ik op zich een groot compliment vond. :Y

Misschien toch maar eens werk gaan zoeken?

Ik heb 2 jaar en 28 tropenjaren van mijn leven gewerkt, de meeste van mijn collega's zijn in het harnas gestorven, ik ben er op tijd uitgestapt, en ik vraag je, ga zelf eens in totaal 56 jaar werken en als je dat hebt gedaan, kom dan maar eens terug! misschien zeg ik jou dan ook wel:

"Misschien toch maar eens werk gaan zoeken?"

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als je daag'lijkse bezigheid de Statenvertaling onderzoeken is, dan krijg je vanzelf de vragen of je in 1600 of zo bent geboren, wat ik op zich een groot compliment vond. :Y

Misschien toch maar eens werk gaan zoeken?

Ik heb 2 jaar en 28 tropenjaren van mijn leven gewerkt, de meeste van mijn collega's zijn in het harnas gestorven, ik ben er op tijd uitgestapt, en ik vraag je, ga zelf eens in totaal 56 jaar werken en als je dat hebt gedaan, kom dan maar eens terug! misschien zeg ik jou dan ook wel:

"Misschien toch maar eens werk gaan zoeken?"

Oh, je bent ouder dan 18. Ik moet mijn beeld even bijstellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid