Spring naar bijdragen

Wat is een 'ware' christen?


Aanbevolen berichten

Citaat uit ander topic, zou daar offtopic zijn om er op in te gaan.

Dit is jammer genoeg een geschiedkundige waarheid en daarom is het dan ook noodzakelijk om het onderscheid in te zien tussen volgelingen van Christus ( Christen gelovigen ) en hen die een bepaalde groep mensen volgen en hun "waarheden" met hand en tand verdedigen.

Wat onderscheidt zich dan aan een 'ware' christen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 102
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Ik denk niet dat die er is, iedereen interpreteert weer anders.

Dat is het leuke van de bijbel, je kunt er alle kanten mee op.

En iedereen kan zijn eigen religie eruit samenstellen.

Mits je even uitkijkt dat je de punten vd bijbel waar die zich tegenspreekt even overslaat.

En de punten die tegenwoordig strafbaar zijn niet praktiseren, is ook handig.

Ik ken ongelovige mensen die meer empathie tov hun medemens en de maatschappij als zodanig ten toon spreiden dan menig orthodox bijbellaar die dagelijks driekwart bijbel verteerd.

Ergo, de ware christen bestaat niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ken ongelovige mensen die meer empathie tov hun medemens en de maatschappij als zodanig ten toon spreiden dan menig orthodox bijbellaar die dagelijks driekwart bijbel verteerd.

Oftewel, een ware christen zou zich volgens jou (moeten) onderscheiden door empathie t.o.v. zijn/haar medemens?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Niet alleen empathie. Volgens mij voldoen de meeste mensen hier wel aan, zo ook onder verschillende christelijke denominaties. Ik denk dat bernard uitgaat van een (onmogelijke) ware christelijke denominatie, waarvan de leden dus ook 'ware' christenen zijn. Elke denominatie gaat ervan uit dat ze Christus volgen. Daar ligt het probleem niet. Het probleem ligt hem in de interpretatie. En om nou onderling uit te gaan vechten welke interpretatie de juiste is is onbegonnen werk, want het is puur een kwestie van mening en geloof.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een ware christen is iemand waarvan je zelf denkt dat die ongeveer wel het zelfde zal geloven als jezelf.

dat komt wel heel zelf overtuigend over. (zo bedoel je het misschien niet)..

ben het met deze opmerking dan ook niet helemaal eens.

Maar je bedoeld misschien waarvan jij denkt dat juist is, en wat Gods wil is, dat je dan mensen zoekt die dat ook vinden en niet tegen God zijn bijv. tegen je principes in. Dat klopt wel, maar dat hoeft niet per definitie een ware Christen te zijn. Je snap wel denk ik.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Een ware christen is iemand waarvan je zelf denkt dat die ongeveer wel het zelfde zal geloven als jezelf.

dat komt wel heel zelf overtuigend over. (zo bedoel je het misschien niet)..

ben het met deze opmerking dan ook niet helemaal eens.

Maar je bedoeld misschien waarvan jij denkt dat juist is, en wat Gods wil is, dat je dan mensen zoekt die dat ook vinden en niet tegen God zijn bijv. tegen je principes in. Dat klopt wel, maar dat hoeft niet per definitie een ware Christen te zijn. Je snap wel denk ik.

ik denk dat je opmerking van Olorin lichtelijk cynisch bedoeld is en dat het een duidelijk beeld geeft van hoe sommige christenen denken.

tenminste zo vat ik het op.

tevens houdt dat in dat men met een dergelijk standpunt velen als niet-christelijk of geen echte christenen bestempelt, omdat je jezelf [en diegenen die jouw visie delen] het beste [ de echte christen] vindt.

vandaar ook de vele scheuringen binnen het christendom, wat aanleiding was tot dit topic.

Link naar bericht
Deel via andere websites

even snel het woord cynisch opgezocht :$

dat vele zo denken dat klopt wel ja, dus dan klopt het dat dat niet klopt dat het klopt als het cynisch bedoeld is.

haha ik raak ff de draad kwijt maar volgens mij verstaan we mekaar dan :E|P

Link naar bericht
Deel via andere websites
even snel het woord cynisch opgezocht :$

dat vele zo denken dat klopt wel ja, dus dan klopt het dat dat niet klopt dat het klopt als het cynisch bedoeld is.

haha ik raak ff de draad kwijt maar volgens mij verstaan we mekaar dan :E|P

jaaaaaa, maar Olorin heeft het laatste woord natuurlijk... :E

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is niet voor niets dat op Credible de belijdenis van Nicea/Constantinopel aangehouden wordt voor wat als christen gezien wordt. Een "ware" christen is net zoiets als het gebruik van het "(No) true Scotsman" argument, grote onzin dus.

klopt, maar

ik heb hier toch een kanttekening bij.

er zijn ook christenen die niet de belijdenis van Nicea/Constantinopel aanhouden en daar zelfs tegen zijn; net zoals vòòr de concilies.

deze zijn dan geen christenen in jouw ogen?

Link naar bericht
Deel via andere websites

En de gemiddelde kerk(gemeenschap) zal zo iemand over het algemeen ook niet als christen duiden. Misschien wel als een goed mens als daar aanleiding toe is, maar niet als christen. De ene kerk is daar wat strenger in dan de ander, maar men is het er wel met elkaar over eens dat je als gelovige wel minimaal de basis van het christelijk geloof dient te belijden om christen te zijn. Hoe je je verder vervolgens gedraagt maakt je een goede of een slechte christen, maar wel een christen.

Het woordje "ware christen" wordt over het algemeen gebruikt door gelovigen die zich willen onderscheiden van de rest. De ware christen is dan vooral iemand die net zo puur leeft als zij en vooral niet doet wat de rest doet. Het is dus eigenlijk een wat onzinnige term. Je kunt wel stellen dat een goed christen gedoopt is, het apostolische, algemeen christelijke geloof belijdt, zijn kerk(gemeenschap) gehoorzaamt voor zover deze dat vraagt en een rechtvaardig leven wil leiden. Maar uiteindelijk is het oordeel aan God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
En de gemiddelde kerk(gemeenschap) zal zo iemand over het algemeen ook niet als christen duiden. Misschien wel als een goed mens als daar aanleiding toe is, maar niet als christen. De ene kerk is daar wat strenger in dan de ander, maar men is het er wel met elkaar over eens dat je als gelovige wel minimaal de basis van het christelijk geloof dient te belijden om christen te zijn. Hoe je je verder vervolgens gedraagt maakt je een goede of een slechte christen, maar wel een christen.

Het woordje "ware christen" wordt over het algemeen gebruikt door gelovigen die zich willen onderscheiden van de rest. De ware christen is dan vooral iemand die net zo puur leeft als zij en vooral niet doet wat de rest doet. Het is dus eigenlijk een wat onzinnige term. Je kunt wel stellen dat een goed christen gedoopt is, het apostolische, algemeen christelijke geloof belijdt, zijn kerk(gemeenschap) gehoorzaamt voor zover deze dat vraagt en een rechtvaardig leven wil leiden. Maar uiteindelijk is het oordeel aan God.

Ik ben het volkome eens met uw bewering “Maar uiteindelijk is het oordeel aan God.â€

Daarom is het mijns inziens dan ook belangrijk om te onderzoeken wat God ons leert in Zijn woord betreffende deze materie om te vermijden dat wij enkel onze eigen mening(en) hanteren.

Ten tijde van Christus zagen de Joden zichzelf als (zeer) God – dienstig en beschouwden zich als kinderen van Abraham, doch Jezus wees hun op het feit hoe God hen beoordeelde:

“ Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt………………………

Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham;

40 maar nu tracht gij Mij te doden, een mens, die u de waarheid gezegd heeft, welke Ik van God gehoord heb; dit deed Abraham niet. (Johannes8: 37-40)

Christus toonde hierbij aan dat er in Gods oog een essentieel verschil bestaat tussen het “zijn†en het voorgeven of beweren te “zijnâ€.

Hierbij bevestigde Hij hetgeen Hij reeds vanaf het begin van Zijn openbaar leven, tijdens Zijn openingrede, had benadrukt;

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. ( Matt 7: 21 – 23 )

De discipelen van Christus worden in Gods Woord steeds gekenmerkt als hen die Christus volgen en getrouw zijn aan Hem door ZIJN woord aan te nemen en te bewaren.

Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu weten zij, dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt, want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven en zij hebben ze aangenomen en in waarheid erkend, dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.

joh 17 :3

Diegenen die de Woorden van Christus aanvaardden werden in Gods woord onderscheiden en anders benoemd dan diegenen die zich beriepen op bepaalde delen uit de Schrift doch daaraan ook menselijke veranderingen of toevoegingen hadden aangebracht.

De ene groep worden discipelen of volgelingen van Christus benoemd over de andere zegt christus

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om uw overlevering in stand te houden.( Mark. 7:6)

Het discipelschap wordt dan ook door Christus beschreven als een liefhebben van God, dat zijn praktische verwezenlijking vindt in het aanvaarden en bewaren van Zijn woord, wat op zijn beurt gelijkgesteld wordt aan het aanvaarden en bewaren van Gods geboden

Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen(. Joh 14: 16- 31 )

Pas na de dood van Christus worden de discipelen of volgelingen van Christus als Christenen en heiligen ( apart gesteld voor de dienst aan God ) benoemd.

En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochie Christenen genoemd werden. (Handelingen 11:26 )

Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn (Efeze 1:1 )

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen. (1 Petrus 2: 9-10)

Doch de kenmerken van deze groep blijven echter verder bestendigd en verduidelijkt in het boek openbaring (12 & 14) die hen kenmerkt als zij:

die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren

die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben

De Bijbelse bepaling van het Christen discipelschap is dus duidelijk en eenvoudig. Net zoals bij elke sporttak of andere organisatie moet men, om zich lid ervan te kunnen noemen, zich moet onderwerpen aan de basisregels van de desbetreffende sporttak of organisatie .

Verandert men de basisregels (door toevoeging of weglating) dan kan men logischer wijze niet meer beschouwd worden of zich laten benoemen als lid of behorende tot de groep die de oorspronkelijke basisregels respecteert.

Alhoewel beide gelijkaardige regels hebben is zaalvoetbal geen veldvoetbal, dit wegens de van elkaar verschillende basisregels en dus dienen ze ook verschillend benoemd te worden

Wat logisch is voor sporttakken en menselijke organisatie blijft ook logisch voor wat betreft het “Christen zijnâ€

En de basisregels die voor het Christendom gelden zijn deze die door God zelf neergeschreven; zijn namelijk de Tien Geboden

Link naar bericht
Deel via andere websites
En de gemiddelde kerk(gemeenschap) zal zo iemand over het algemeen ook niet als christen duiden. Misschien wel als een goed mens als daar aanleiding toe is, maar niet als christen. De ene kerk is daar wat strenger in dan de ander, maar men is het er wel met elkaar over eens dat je als gelovige wel minimaal de basis van het christelijk geloof dient te belijden om christen te zijn. Hoe je je verder vervolgens gedraagt maakt je een goede of een slechte christen, maar wel een christen.

Het woordje "ware christen" wordt over het algemeen gebruikt door gelovigen die zich willen onderscheiden van de rest. De ware christen is dan vooral iemand die net zo puur leeft als zij en vooral niet doet wat de rest doet. Het is dus eigenlijk een wat onzinnige term. Je kunt wel stellen dat een goed christen gedoopt is, het apostolische, algemeen christelijke geloof belijdt, zijn kerk(gemeenschap) gehoorzaamt voor zover deze dat vraagt en een rechtvaardig leven wil leiden. Maar uiteindelijk is het oordeel aan God.

[lang verhaal]

En de basisregels die voor het Christendom gelden zijn deze die door God zelf neergeschreven; zijn namelijk de Tien Geboden

Jezus zegt daar wat anders over: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
En de gemiddelde kerk(gemeenschap) zal zo iemand over het algemeen ook niet als christen duiden. Misschien wel als een goed mens als daar aanleiding toe is, maar niet als christen. De ene kerk is daar wat strenger in dan de ander, maar men is het er wel met elkaar over eens dat je als gelovige wel minimaal de basis van het christelijk geloof dient te belijden om christen te zijn. Hoe je je verder vervolgens gedraagt maakt je een goede of een slechte christen, maar wel een christen.

Het woordje "ware christen" wordt over het algemeen gebruikt door gelovigen die zich willen onderscheiden van de rest. De ware christen is dan vooral iemand die net zo puur leeft als zij en vooral niet doet wat de rest doet. Het is dus eigenlijk een wat onzinnige term. Je kunt wel stellen dat een goed christen gedoopt is, het apostolische, algemeen christelijke geloof belijdt, zijn kerk(gemeenschap) gehoorzaamt voor zover deze dat vraagt en een rechtvaardig leven wil leiden. Maar uiteindelijk is het oordeel aan God.

[lang verhaal]

En de basisregels die voor het Christendom gelden zijn deze die door God zelf neergeschreven; zijn namelijk de Tien Geboden

Jezus zegt daar wat anders over: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.

Heel goed gelezen wat Christus zei: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Misschien nu ook eens lezen wat het volgens de bijbel betekent om God en de naaste lief te hebben:

Hieraan onderkennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar,

1 johannes 5:2-3

Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. joh 14:15

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wat onderscheidt zich dan aan een 'ware' christen?

Een ware christen bestaat denk ik vooral in de fantasie van christenen. Volgens mij slaat het vooral op je te onderscheiden van groepen die niet echt christelijk zijn. Bijvoorbeeld in manier van leven. Zelf ben ik sterk van mening dat dit meer zegt over dat de 'ware christen' duidelijk de splinter in het oog van de ander ziet en zijn/haar balk over het hoofd ziet. Of dat als het om inhoud gaat heel snel een oordeel over het geloof van een ander klaar hebben, zonder de inhoud echt te snappen en in de ander te verplaatsen. Dus dat maakt de ware christenen in feite een snel veroordelende, hoogmoedige christen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is niet voor niets dat op Credible de belijdenis van Nicea/Constantinopel aangehouden wordt voor wat als christen gezien wordt. Een "ware" christen is net zoiets als het gebruik van het "(No) true Scotsman" argument, grote onzin dus.

klopt, maar

ik heb hier toch een kanttekening bij.

er zijn ook christenen die niet de belijdenis van Nicea/Constantinopel aanhouden en daar zelfs tegen zijn; net zoals vòòr de concilies.

deze zijn dan geen christenen in jouw ogen?

Eerst even een vraag.

Is er geen verschil tussen Jezus-volgers en christenen?

Christus staat voor de messias, gezalfde, de verlosser, brenger van de hoop op een eeuwig leven naast God, geleden gestorven en begraven maar weer opgestaan en levende lijve naar de hemel gegaan, ergens hoog in de lucht.

Voor de Joden en Moslims bestaat Jezus ook, maar niet als de Christus.

Voor de tijd van dat concilie waren er legio denominaties.

In het begin nog zonder het NT van de Bijbel.

Velen accepteerden ook de brieven van Paulus niet, die later heel veel meer invloed kreeg.

Dat was ook de reden van deze vergadering.

Een van de belangrijkste zaken die toen zijn vastgelegd is de drie-eenheid.

Hele groepen mensen geloofden daar niet in en zagen Jezus wel als zoon van God maar niet één met God en de Heilige geest.

Ook nu zijn er veel mensen, die hier geen enkele basis voor zien in de Bijbel.

Ook velen zagen Jezus als voorbeeld van hoe te leven en te geloven om zelf goddelijk te kunnen zijn, dit naar aanleiding van de woorden van Jezus dat zij broeders kunnen zijn als zij geloven.

Die mogelijkheid heeft altijd erg gespeeld in de griekse en romeinse religies en speelden naar alle waarschijnlijkheid nog duidelijk mee in de gedachten van veel mensen.

Na het Concilie werd dit gezien als ketterij.

Van die groep zijn er nog resten.

Het lijkt zich uit te breiden in de tegenwoordige tijd onder christenen, zeker bij hen die veel voeling hebben met de New Age gedachten.

Ook in New Age gedachten is het goddelijk zijn in hun spirituele denken sterk vertegenwoordigd, zijn er volgers van Jezus, die toch geen christen zijn.

Voor de kerk zijn dit dwaalleren en vlg. de officiële leer zijn dit dus geen christenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Eerst even een vraag.

Is er geen verschil tussen Jezus-volgers en christenen?

Christus staat voor de messias, gezalfde, de verlosser, brenger van de hoop op een eeuwig leven naast God, geleden gestorven en begraven maar weer opgestaan en levende lijve naar de hemel gegaan, ergens hoog in de lucht.

Voor de Joden en Moslims bestaat Jezus ook, maar niet als de Christus.

Ik denk dat alledrie een andere visie op Jezus hebben. De Joden hebben niks met Jezus. De moslims volgens niet Jezus maar Mohammed. Christenen volgen Jezus zoals Hij dat bedoelde.

Voor de tijd van dat concilie waren er legio denominaties.

In het begin nog zonder het NT van de Bijbel.

Velen accepteerden ook de brieven van Paulus niet, die later heel veel meer invloed kreeg.

Dat was ook de reden van deze vergadering.

1. Een 'denominatie' is een redelijk modern begrip. Ik denk niet dat het christendom toen al zo gestructureerd was dat men kan spreken van denominaties. Alhoewel, de katholieke kerk was zich in de loop van de derde eeuw beter gaan organiseren.

2. Ook na het concilie van 325 waren er nog genoeg 'denominaties' hoor.

3. Hoe vroeg wil je het hebben? De brieven van Paulus zijn waarschijnlijk nog eerder of rond dezelfde tijd geschreven als de evangeliën. Het vroege christendom kenmerkte zich door de circulering van teksten (OT, brieven, heiligenverhalen...).

4. Wat was nu de reden? Je opmerkingen zijn wat vaag.

Een van de belangrijkste zaken die toen zijn vastgelegd is de drie-eenheid.

Hele groepen mensen geloofden daar niet in en zagen Jezus wel als zoon van God maar niet één met God en de Heilige geest.

Dat klopt. We weten niet hoe groot de groep van Ariaanse christenen was maar het waren er zeker genoeg.

Ook nu zijn er veel mensen, die hier geen enkele basis voor zien in de Bijbel.

Ook velen zagen Jezus als voorbeeld van hoe te leven en te geloven om zelf goddelijk te kunnen zijn, dit naar aanleiding van de woorden van Jezus dat zij broeders kunnen zijn als zij geloven.

Die mogelijkheid heeft altijd erg gespeeld in de griekse en romeinse religies en speelden naar alle waarschijnlijkheid nog duidelijk mee in de gedachten van veel mensen.

Na het Concilie werd dit gezien als ketterij.

De vaagheid daargelaten, ik denk dat je moet oppassen je al te snel te identificeren met mensen die 1700 jaar geleden leefden. Ik denk niet dat jullie qua opvattingen overeen zouden komen.

Van die groep zijn er nog resten.

Het lijkt zich uit te breiden in de tegenwoordige tijd onder christenen, zeker bij hen die veel voeling hebben met de New Age gedachten.

Ook in New Age gedachten is het goddelijk zijn in hun spirituele denken sterk vertegenwoordigd, zijn er volgers van Jezus, die toch geen christen zijn.

Voor de kerk zijn dit dwaalleren en vlg. de officiële leer zijn dit dus geen christenen.

M.i. terecht. New Age is niet veel meer dan de vertaling van de hang van de moderne mens naar 'spiritualiteit'. Als dat mensen er toe brengt het goede te doen, dat is dat een goed iets. Maar laten we niet zo ver gaan te stellen dat deze mensen 'ook Jezus volgen'. Dat doet afbreuk aan de boodschap van Jezus Zelf: dat de Mensenzoon moest sterven voor de zonden van de mensen. Daar kan New Age niet zo veel mee.

Ik ben wel voorzichtig in het oordelen van Arianen, zeker die in de eerste eeuwen leefden. Het onderscheid is soms ook onduidelijk. Maar ik denk wel dat de trinitariërs het bij het rechte eind hebben. Het gaat denk ik ook om je beweegredenen. Als je beweegreden bijvoorbeeld is 'Jezus kan geen God zijn want God is te heilig om mens te worden', dan lijkt dat heel vroom maar dan doet dat af aan wat God Zelf zegt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het vroege christendom kenmerkte zich door de circulering van teksten (OT, brieven, heiligenverhalen...).

Al had je wel al vroeg dat bisschoppen onderling contact onderhielden en er als een 'wie is het belangrijkste of wie heeft het primaat' achtige vragen waren. Althans, Ireneüs van Lyon leek daar wel al wel zo z'n ideeën over gehad te hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maria K schreef:

Is er geen verschil tussen Jezus-volgers en christenen?

Christus staat voor de messias, gezalfde, de verlosser, brenger van de hoop op een eeuwig leven naast God, geleden gestorven en begraven maar weer opgestaan en levende lijve naar de hemel gegaan, ergens hoog in de lucht.

Voor de Joden en Moslims bestaat Jezus ook, maar niet als de Christus.

dat klopt.

er is zeker een verschil.

de eerste Jezus-volgers waren zoals het woord als egt: volgelingen van Jezus.

waarschijnlijk waren dat diegenen die in Jezus nog een of de Messias zagen - volgens de Joodse visie, d.w.z. iemand die hun zou bevrijden van de vijand en vrede zou bewerkstelligen.

Paulus predikte de Christus - dwz. de Jezus uit de mysterie-godsdiensten; een God die nederdaalt uit de hemel en mens wordt.

Voor de tijd van dat concilie waren er legio denominaties.

In het begin nog zonder het NT van de Bijbel.

Velen accepteerden ook de brieven van Paulus niet, die later heel veel meer invloed kreeg.

Dat was ook de reden van deze vergadering.

er waren veel stromingen naast elkaar, met elk een andere visie; maar grotendeels gnostisch of daaraan verwant; denk aan de ebionieten b.v; een joods-christelijke stroming.

zij geloofden dat Jezus de natuurlijke zoon van Jozef en Maria was, maar bij de doop door God was ‘uitgekozen’ als de meest rechtschapen mens op aarde en de eerste mens die Gods wet volledig gehoorzaamd heeft en daarom Christus werd geneomd.

helaas zijn ook zij verketterd, zoals zovelen.

Paulus richtte zijn boodschap aan de gehelliniseerde Joden en aan de heidenen, die waren bekend met de mysteriereligies.

de vrome Joden hadden er geen boodschap aan, zij wilden zich vasthouden aan de Torah en de visie van Paulus zagen ze als blasfemisch, aangezien Jezus ontjoodst werd in hun ogen.

Paulus predikte een mystieke Jezus, geen historische.

Een van de belangrijkste zaken die toen zijn vastgelegd is de drie-eenheid.

Hele groepen mensen geloofden daar niet in en zagen Jezus wel als zoon van God maar niet één met God en de Heilige geest.

Ook nu zijn er veel mensen, die hier geen enkele basis voor zien in de Bijbel.

klopt - de HG werd trouwens pas bij het concilie van Constantinopel [381] toegevoegd

Ook nu zijn er veel mensen, die hier geen enkele basis voor zien in de Bijbel.

klopt - in tegenstelling tot destijds mag men hier nu gewoon voor uit komen zonder lijfelijke represailles.

Ook velen zagen Jezus als voorbeeld van hoe te leven en te geloven om zelf goddelijk te kunnen zijn, dit naar aanleiding van de woorden van Jezus dat zij broeders kunnen zijn als zij geloven.

Die mogelijkheid heeft altijd erg gespeeld in de griekse en romeinse religies en speelden naar alle waarschijnlijkheid nog duidelijk mee in de gedachten van veel mensen.

Na het Concilie werd dit gezien als ketterij.

helemaal juist.

alles wat afweek van de visie van De Kerk werd verketterd en de geschriften later vernietigd.

Van die groep zijn er nog resten.

Het lijkt zich uit te breiden in de tegenwoordige tijd onder christenen, zeker bij hen die veel voeling hebben met de New Age gedachten.

Ook in New Age gedachten is het goddelijk zijn in hun spirituele denken sterk vertegenwoordigd, zijn er volgers van Jezus, die toch geen christen zijn.

Voor de kerk zijn dit dwaalleren en vlg. de officiële leer zijn dit dus geen christenen.

volgens de officiële leer zijn dit geen christenen, maar zei Jezus niet:

Gij zijt allen Goden?

het woord dwaalleer heeft geen enkele betekenis - want wat is een dwaalleer?

dat is een leer of een visie die tegen de vastgestelde regels ingaat, die opgesteld zijn door de concilies.

een leer die dus per definitie alleen door een "orthodoxe" tegenstander bestempeld kan worden als dwaalleer, niet vanuit een objectief standpunt.

voor hetzelfde geld kan een zg. "ketter" dus de officiële leer als dwaalleer bestempelen.

in ieder geval heeft deze Jezus [Christus] weinig gemeen met de Jezus, zoals de eerste Joodse volgelingen hem zagen, die zagen hem toch als een wettige zoon van Maria en Jozef, aangezien hun Messias uit twee menselijke ouders zou geboren worden en niet uit een maagd zoals volgens Perzisch, Romeins of Grieks model.

maar goed: iedereen die zich zelf als een christen ziet [of een volgeling van Jezus] - ook al verwerpt deze de concilies - is volgens mij een christen - het woordje 'ware' gebruik ik liever niet. :D

daaronder vallen ook diegenen die het New-Age denken aanhangen. [het Christus-Bewustzijn -of volgens Paulus: de Christus IN u]

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid