Spring naar bijdragen

Zijn wij de generatie die Armageddon gaat meemaken ?


Aanbevolen berichten

 

 

Welke generatie gaat het dan om ? Wijzelf, onze kinderen of gaan onze ouders het nog meemaken ? 

Wanneer zal het gaan gebeuren ? 

En waarom juist dan  ? 

23 uur geleden zei sjako:
Op 10-11-2023 om 06:43 zei HJW4:

Dan kan ik dus nu ook zeer hedonistisch leven, me nergens wat van aantrekken en dan na de opstanding alsnog voor Christus kiezen. Wat is dan de waarde om die keuze nu te maken.  Niet cynisch bedoeld, gewoon benieuwd.

Omdat wij nu idd de generatie zijn die Armageddon gaan meemaken NU geoordeeld gaan worden. Als je een hedonistisch leven leidt zonder Christus heb je dus NU een keuze gemaakt en zal je NU geoordeeld worden. Jij weet hoe de vork in de steel zit, of je kan het in ieder geval weten. Wij komen langs de deur, het internet stampt van de Bijbels met prachtige vertalingen, kennis en uitleg is alom aanwezig op een wijze dat nog nooit is voorgekomen. Je hebt geen enkel excuus om Jezus leer af te wijzen.

 

17 uur geleden zei HJW4:

Hmmm....

“Moeten wij uit deze studie opmaken dat de strijd van Armageddon tegen de herfst van 1975 geheel achter de rug zal zijn en dat de langverwachte duizendjarige regering van Christus dan zal beginnen? Mogelijk, maar wij moeten nog afwachten hoe nauwkeurig de zevende duizendjarige periode van 's mensen bestaan samenvalt met de op een sabbat gelijkende duizendjarige regering van Christus. (...) Het zal hooguit een verschil van weken of maanden, niet van jaren, betreffen

— De Wachttoren, 15 november 1968, blz. 691-92

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
 • Antwoorden 79
 • Created
 • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Citaat: Armageddon of Harmagedon (Grieks: Ἁρμαγεδών, Harmagedōn, Latijn: Armagedon) is volgens Openbaring 16:12-16 van de christelijke Bijbel de plaats waar in de Eindtijd alle koningen op aarde

Feit is in ieder geval dat in 1914 de Tijden der Heidenen zijn geëindigd. De tijden der Heidenen is de tijd dat er geen koning van Jehovah op de troon zit. Jezus is nu de Koning van Jehovah. Het gaat

Deze tekenen zijn dus het begin van de weeën. Weeën worden steeds erger totdat de baby, Gods Koninkrijk, geboren wordt. Je ziet toch ook wel dat het flink achteruit gaat met de wereld? En als je dat o

Op sociale media is een jongen die al jaren video’s maakt over https://jezuskomtspoedig.nl.  
Ik feliciteer hem altijd in Februari (in 2024 wordt het 3 jaar) en wens hem dan veel succes en op naar het volgende jubileum…

Het voorspellen van iets in de toekomst is niet te verifiëren. Men wordt pas ongeloofwaardig indien men een jaartal noemt.   
De JG hebben dat gedaan en het kwam niet uit. In plaats van je in het vervolg te onthouden van dit soort uitspraken, past men de boodschap aan.

De bijbel roept op om te leven met de gedachte dat Jezus elk moment terugkomt. Dat werd in de eerste eeuw daadwerkelijk gelooft.  
Blijkbaar klopt de bijbel op de punt dus niet. Later zie je een verschuiving en de oproep om het tijdstip niet vast te leggen. 
(Alleen God weet het, zelfs Jezus weet het niet.)

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Citaat:

Armageddon of Harmagedon (Grieks: Ἁρμαγεδών, Harmagedōn, Latijn: Armagedon) is volgens Openbaring 16:12-16 van de christelijke Bijbel de plaats waar in de Eindtijd alle koningen op aarde bijeen worden gebracht voor "de strijd op de grote dag van de almachtige God".

In de volksmond kan de term ook een grote, apocalyptische ramp aanduiden. Het is een aanduiding geworden voor een grote veldslag[1], een kernoorlog of kernramp[2] dan wel een natuurramp; het woord wordt soms ook gebruikt om de gevolgen van klimaatverandering te beschrijven.

Het woord Armageddon komt in het Nederlands voor het eerst voor in de Statenvertaling van 1637.[3]

Er wordt vaak aangenomen dat de term Armageddon "Berg van Megiddo" betekent. Megiddo was een stad in Palestina. Het was de locatie van enkele historische veldslagen, zoals de Slag bij Megiddo (15e eeuw v.Chr.), die van Barak (Rechters 5:19), de Slag bij Megiddo (609 v.Chr.) waarin Josia sneuvelde in de strijd tegen farao Necho II (2 Koningen 23:29) en van Hadad-Rimmon (Zacharia 12:11). Mogelijk duidt de 'vallei van Josafat' (Joël 4:1) dezelfde locatie aan.

Voor Charles Taze Russell, de stichter van de stroming waaruit Jehova's getuigen zijn ontsproten, was 'de oorlog van Armageddon' zo'n belangrijk onderwerp dat hij het vierde deel van zijn Schriftstudies (1897) zo noemde.[10] Hij schreef dat deze oorlog al aan de gang was en in 1914 zou eindigen met het aanbreken van het vrederijk.[11] Bij Jehova's getuigen staat de doctrine van de oorlog van Armageddon centraal in hun theologie.[12] Ze verwachten dat in de nabije toekomst Jehova door zijn Zoon Jezus Christus (vergelijkbaar met de aartsengel Michaël) samen met het engelenleger met de oorlog van Armageddon Satans wereldsysteem zullen elimineren en vervangen door het beloofde Duizendjarig vrederijk.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Armageddon_(Bijbel)

Een belangrijke term hierin is 'eindtijd'. Er zijn groepen die geloven dat we nu in de eindtijd leven. Er zijn echter ook groepen die geloven dat we nu in de genadetijd leven en dat de eindtijd nog wel even op zich laat wachten.

Citaat:

Het dispensationalisme (in Nederland ook wel "bedelingenleer" genoemd) is een systematisch-theologisch kader, dat ervan uitgaat dat Gods plan met de wereld kan worden opgedeeld in verschillende bedelingen.

Zij kan worden gezien als de evangelische tegenhanger van de verbondsleer, die vooral in reformatorische kringen wordt verkondigd. Zij onderscheidt zich van de verbondsleer door een sterke scheiding te maken tussen (Gods plan met) Israël en de Kerk. Ook leggen dispensationalisten meer nadruk op de scheiding tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. De Wet van Mozes, zo geloven dispensationalisten, is gegeven aan Israël, als in een huwelijksverbond, en moet niet worden opgelegd aan heidenen. Bovendien is de Wet niet meer van toepassing volgens dispensationalisten, omdat Christus de Wet zou hebben vervuld.

De Scofield Reference Bible geeft de volgende definitie van een bedeling: "Een bedeling is een tijdsperióde, gedurende welke de mens wordt getest op gehoorzaamheid aan een specifieke openbaring van de wil van God."

Het Griekse "oikonoma" dat in de Bijbel wordt vertaald met "bedeling" heeft echter niet zozeer betrekking op een bepaalde tijdsduur, maar op de organisatie van die tijd. Het Griekse woord betekent dan ook letterlijk "economie", of "huishouding". Het gaat dus om hoe God met de mens werkt in een bepaalde tijd. Dispensationalisten geloven namelijk dat God door de geschiedenis heen op verschillende wijzen met de mens heeft gewerkt en Zich op verschillende manieren aan de mens heeft geopenbaard.

De "traditionele" bedelingenleer onderkent over het algemeen zeven bedelingen:

 1. Bedeling van de onschuld – van schepping tot zondeval;
 2. Bedeling van het geweten – van zondeval tot zondvloed;
 3. Bedeling van het menselijk bestuur – van zondvloed tot spraakverwarring in Babel (Noachitische wet);
 4. Bedeling van de Belofte – van de roeping van Abraham (direct na spraakverwarring) tot de Wet;
 5. Bedeling van de Wet – van de instelling van de Wet, op de Sinaï, tot de dood van Christus;
 6. Bedeling van de Genade – van de opstanding tot de wederkomst van Christus;
 7. Bedeling van het Messiaanse Vrederijk of Duizendjarige rijk – van Wederkomst tot het laatste oordeel.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Dispensationalisme

Ter overweging en ter verdediging van het standpunt dat we nog niet in de eindtijd leven een gedeelte uit Mattheüs 24:

3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!

5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.

8 Doch dat alles is het begin der weeën.

2 minuten geleden zei Breuk:

Het voorspellen van iets in de toekomst is niet te verifiëren.

Daarom heet het ook vóórspellen, dat heeft altijd betrekking op de toekomst 😄

Zelf ben ik best goed in naspellen: ik kan beschrijven wat er gisteren gebeurd is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Feit is in ieder geval dat in 1914 de Tijden der Heidenen zijn geëindigd. De tijden der Heidenen is de tijd dat er geen koning van Jehovah op de troon zit. Jezus is nu de Koning van Jehovah. Het gaat er nu om dat de generatie die nog connecties heeft met die personen uit 1914 nu wel oud zijn, maar er nog wel zijn. 
Wat we nu zien zijn oorlogen die nog nooit eerder in de mensheid zijn voorgevallen, Wereldoorlogen, gigantische honger, natuurrampen op wereldschaal, massale uitsterfte van dieren, besmettelijke ziektes (corona en AIDS bijv) op wereldschaal, massale afval van het Christelijke geloof, mensen zonder genegenheid etc etc. Allemaal zaken die de Bijbel voorzegt.

2Tim 3:1 Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn.  2 Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw.  3 Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben.  4 Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God.  5 Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten.

Als je Timotheüs leest is het alsof je de krant leest. Bijv. pas ook weer. In kerken waar nog erediensten worden gehouden worden verhuurd aan instanties die houseparty’s houden waar de duivel letterlijk op tafel danst. Ik werd er misselijk van. Zelfs in mijn eigen Zeeuwse woonplaats gebeurd dit. Thanks God it’s Friday…… hoezo godslastering.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei sjako:

Feit is in ieder geval dat in 1914 de Tijden der Heidenen zijn geëindigd. De tijden der Heidenen is de tijd dat er geen koning van Jehovah op de troon zit. Jezus is nu de Koning van Jehovah. Het gaat er nu om dat de generatie die nog connecties heeft met die personen uit 1914 nu wel oud zijn, maar er nog wel zijn. 
Wat we nu zien zijn oorlogen die nog nooit eerder in de mensheid zijn voorgevallen, Wereldoorlogen, gigantische honger, natuurrampen op wereldschaal, massale uitsterfte van dieren, besmettelijke ziektes (corona en AIDS bijv) op wereldschaal, massale afval van het Christelijke geloof, mensen zonder genegenheid etc etc. Allemaal zaken die de Bijbel voorzegt.

2Tim 3:1 Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn.  2 Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw.  3 Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben.  4 Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God.  5 Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten.

Als je Timotheüs leest is het alsof je de krant leest. Bijv. pas ook weer. In kerken waar nog erediensten worden gehouden worden verhuurd aan instanties die houseparty’s houden waar de duivel letterlijk op tafel danst. Ik werd er misselijk van. Zelfs in mijn eigen Zeeuwse woonplaats gebeurd dit. Thanks God it’s Friday…… hoezo godslastering.

Nogmaals Mattheüs 24:

3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!

5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.*

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.

8 Doch dat alles is het begin der weeën.

*: hoeveel mensen zie je momenteel die beweren de Christus te zijn? Ik geen één.

Je typte

"Feit is in ieder geval dat in 1914 de Tijden der Heidenen zijn geëindigd."

Als je echter puur naar de feiten kijkt is 1914 het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog begon. Wat is er volgens de Jehovah's Getuigen verder voor gebeurtenis geweest waardoor jullie zo stellig zeggen dat Jezus juist in dat jaar op de troon is gaan zitten? Waar zat Jezus dan tussen Zijn hemelvaart en 1914? Sinds 1914 kun je nou niet bepaald zeggen dat er een duidelijke heerschappij van Jezus als Koning is aangebroken. Kijk maar naar de wereld. De satan is nog steeds de overste van deze wereld.

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei sjako:

Feit is in ieder geval dat in 1914 de Tijden der Heidenen zijn geëindigd. De tijden der Heidenen is de tijd dat er geen koning van Jehovah op de troon zit. Jezus is nu de Koning van Jehovah. Het gaat er nu om dat de generatie die nog connecties heeft met die personen uit 1914 nu wel oud zijn, maar er nog wel zijn. 
Wat we nu zien zijn oorlogen die nog nooit eerder in de mensheid zijn voorgevallen, Wereldoorlogen, gigantische honger, natuurrampen op wereldschaal, massale uitsterfte van dieren, besmettelijke ziektes (corona en AIDS bijv) op wereldschaal, massale afval van het Christelijke geloof, mensen zonder genegenheid etc etc. Allemaal zaken die de Bijbel voorzegt.

Het is geen feit, het is een overtuiging. Alle andere jaartallen die wel te controleren zijn blijken niet te kloppen, bijvoorbeeld 1975.

Generatie van 1914, dat zijn er echt nog maar enkelen. Ellende en rampspoed is van elke tijd. Massale uitsterfte van dieren is eerder voorgekomen.

Omvang van het christendom neemt toe. Percentueel met de wereldbevolking blijft het behoorlijk gelijk. Dus die massale afval klopt niet. Mensen zonder genegenheid is van elke tijd.

Aantal natuurrampen is niet toegenomen, door wereldwijd internet zien we nu alles en lijkt het meer.

Hongersnoden zijn van alle tijden.

Eerst moeten alle joden zich tot Jezus bekeren, volgens de bijbel. Daar is tot op heden geen enkele aanwijzing voor.

bewerkt door HJW4
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Monachos:

Doch dat alles is het begin der weeën.

Deze tekenen zijn dus het begin van de weeën. Weeën worden steeds erger totdat de baby, Gods Koninkrijk, geboren wordt. Je ziet toch ook wel dat het flink achteruit gaat met de wereld? En als je dat ook nog combineert met de eindigen van tijden der Heidenen dan is het toch duidelijk dat we in de laatste dagen leven?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Feit is in ieder geval dat in 1914 de Tijden der Heidenen zijn geëindigd. De tijden der Heidenen is de tijd dat er geen koning van Jehovah op de troon zit. Jezus is nu de Koning van Jehovah. Het gaat er nu om dat de generatie die nog connecties heeft met die personen uit 1914 nu wel oud zijn, maar er nog wel zijn. 
Wat we nu zien zijn oorlogen die nog nooit eerder in de mensheid zijn voorgevallen, Wereldoorlogen, gigantische honger, natuurrampen op wereldschaal, massale uitsterfte van dieren, besmettelijke ziektes (corona en AIDS bijv) op wereldschaal, massale afval van het Christelijke geloof, mensen zonder genegenheid etc etc. Allemaal zaken die de Bijbel voorzegt.

2Tim 3:1 Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn.  2 Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw.  3 Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben.  4 Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God.  5 Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten.

Als je Timotheüs leest is het alsof je de krant leest. Bijv. pas ook weer. In kerken waar nog erediensten worden gehouden worden verhuurd aan instanties die houseparty’s houden waar de duivel letterlijk op tafel danst. Ik werd er misselijk van. Zelfs in mijn eigen Zeeuwse woonplaats gebeurd dit. Thanks God it’s Friday…… hoezo godslastering.

Ik denk dat het niet klopt dat er nu veel meer oorlogen, ziektes, afvalligen van het Christendom zijn.  
Kun je dit onderbouwen met cijfers?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Monachos:

hoeveel mensen zie je momenteel die beweren de Christus te zijn? Ik geen één.

Ik weet niet of jij Credible een beetje gevolgd hebt, maar er loopt nu een persoon rond in Israël die bijna aanbeden wordt en die beweert de Messias te zijn. Ook zijn er verschillende personen die beweren de wedergekeerde Christus te zijn.

 

3 minuten geleden zei Breuk:

Ik denk dat het niet klopt dat er nu veel meer oorlogen, ziektes, afvalligen van het Christendom zijn.  
Kun je dit onderbouwen met cijfers?

 

Het feit dat er in de vorige eeuw al twee Wereldoorlogen zijn geweest zegt toch al heel veel. Door klimaatverandering nemen besmettelijke ziekten toe. En voor de afval van het Christendom hoef je maar om je heen te kijken. Kerken worden afgestoten of krijgen andere bestemming. En eerder genoemd dat kerken zichzelf geven voor de meest satanische feesten die je je maar kan bedenken.

50 minuten geleden zei HJW4:

Het is geen feit, het is een overtuiging. Alle andere jaartallen die wel te controleren zijn blijken niet te kloppen, bijvoorbeeld 1975.

Generatie van 1914, dat zijn er echt nog maar enkelen. Ellende en rampspoed is van elke tijd. Massale uitsterfte van dieren is eerder voorgekomen.

 

Het gaat erom dat het allemaal tegelijk gebeurd. 

50 minuten geleden zei HJW4:

Eerst moeten alle joden zich tot Jezus bekeren, volgens de bijbel. Daar is tot op heden geen enkele aanwijzing voor.

Omdat dit een verkeerde interpretatie is. Het gaat om de opkomst van het geestelijke Israël. De stam waarvan takken zijn afgeknapt en waarop nieuwe ‘heidense’ takken worden geënt. Takken die geen vrucht dragen worden verwijderd voor takken die wel vrucht dragen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei sjako:

Ik weet niet of jij Credible een beetje gevolgd hebt, maar er loopt nu een persoon rond in Israël die bijna aanbeden wordt en die beweert de Messias te zijn. Ook zijn er verschillende personen die beweren de wedergekeerde Christus te zijn.

Ik ben nooit zo onder de indruk van dit soort figuren. Jij wel?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Monachos:

Ik ben nooit zo onder de indruk van dit soort figuren. Jij wel?

Ik ook niet, maar het is wel een belangrijke valse Christus. Jezus keert weer met Zijn engelenleger. Daar zal niemand over twijfelen dat het de echte Christus is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sjako:

Deze tekenen zijn dus het begin van de weeën. Weeën worden steeds erger totdat de baby, Gods Koninkrijk, geboren wordt. Je ziet toch ook wel dat het flink achteruit gaat met de wereld? En als je dat ook nog combineert met de eindigen van tijden der Heidenen dan is het toch duidelijk dat we in de laatste dagen leven?

Nee. Bij een zwangere vrouw kun je er van uit gaan dat de zwangerschap normaal gesproken negen maanden duurt. De figuurlijke weeën in Mattheüs 24 (NWV):

4 Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand je misleidt, 5 want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Christus”, en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen horen van oorlogen en berichten van oorlogen. Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. 7 Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn. 8 Al die dingen zijn het begin van de weeën.

geven aan dat dit slechts het begin is van een periode waarvan niemand weet hoe lang die gaat duren. Verderop in hetzelfde hoofdstuk:

36 Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader.

Dan is het toch raar als de Jehovah's Getuigen het wél menen te weten?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Feit is in ieder geval dat in 1914 de Tijden der Heidenen zijn geëindigd.

Dat is geen feit maar een dogma van (alleen) de Jehovah's Getuigen.

Citaat:

De Heer Jezus heeft na een lang tijdperk van overheersing door heidense naties, en kort voor Zijn kruisiging, gezegd: “En zij [= het Joodse volk] zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Lukas 21:24). Het is belangrijk om het begrip “de tijden van de heidenen” goed te verstaan, want de beëindiging van dit tijdperk zal veroorzaakt worden door een dramatisch ingrijpen van de Heer Jezus Christus, wat het herstel meebrengt van de troon van David en het koninkrijk van Israël. Eerst moet de term “heidenen” gedefinieerd worden. De Bijbel maakt een duidelijk onderscheid tussen Israël en de niet-Joodse volken. Deze volken worden in het Hebreeuws beschreven als goyim (enk. goy) en in het Grieks als ethne (enk. ethnos). Dit betekent “etnische groepen”, “volken”, “naties” of “heidenen”, omdat alle volken buiten Israël in oudtestamentische tijden heidenen waren die de ware God, de God van Israël, niet kenden en als gevolg daarvan vijandig waren tegenover Israël. De Heer Jezus kondigde met Zijn profetie in Lukas 21:24 niet het begin aan van de tijden der heidenen, maar wel de verdere voortzetting en beëindiging daarvan. Het begin van Israëls overheersing door heidense naties was van bij de Babylonische ballingschap van Juda, en ze duurt nog steeds voort. In de tijd van Christus’ aardse bediening was Israël onderworpen aan het Romeinse Rijk, en daarom voerde een Romeinse gouverneur in Jeruzalem het gezag. De tijden der heidenen In zijn Reference Bible (blz. 1345) zegt C.I. Scofield: “De tijden van de naties is het lange tijdperk dat begint met de Babylonische ballingschap1 van Juda tijdens het bewind van Nebukadnezar, en dat beëindigd zal worden door de vernietiging van de politieke macht van de naties over de wereld door de wederkomst van de Heer Jezus in heerlijkheid (Openbaring 19:11-21). Dit zal volgens Daniël gebeuren wanneer een steen zonder toedoen van mensenhanden zal loskomen en het beeld van aardse regering zal treffen en vernietigen (Daniël 2:34-35, 44). Tot die tijd aanbreekt, zal Jeruzalem onderhevig zijn aan de politieke overheersing van de naties (Lukas 21:24)”.

Dwight Pentecost stemt in met deze stelling: “Met de inval van Nebukadnezar is een belangrijk profetisch tijdperk aangebroken, namelijk de tijden van de naties (Lukas 21:24). De tijden van de naties is een lang tijdperk waarin het land, dat God in een verbond met Abraham en zijn afstammelingen gegeven heeft, door heidense machten bezet wordt en waarin op de troon van David geen rechtmatige opvolger zit in de Davidische lijn. Dit type van de naties, dat met Nebukadnezars inname in 605 v.C. begonnen is, zal voortduren totdat de Messias terugkeert. Christus zal dan de naties onderwerpen, het land Israël van heidense overheersing bevrijden, het volk Israël geestelijk herstellen door een nieuw verbond met hen te sluiten, waardoor de zegeningen van Zijn millenniumkoninkrijk aan hen zullen toekomen” (Daniel, in: Bible Knowledge Commentary, blz. 1329; reds. John Walvoord & Roy Zuck).

Bron: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tijden-der-heidenen.pdf

Link naar bericht
Deel via andere websites
59 minuten geleden zei sjako:

 

Het gaat erom dat het allemaal tegelijk gebeurd. 

Omdat dit een verkeerde interpretatie is. Het gaat om de opkomst van het geestelijke Israël. De stam waarvan takken zijn afgeknapt en waarop nieuwe ‘heidense’ takken worden geënt. Takken die geen vrucht dragen worden verwijderd voor takken die wel vrucht dragen.

Het gebeurde in het verleden ook tegelijk. Je zegt weer dat de christelijke afvalligheid enorm is, en dat is dus gewoon onzin, feitelijk volstrekt onjuist. Het christendom is wel een stukje groter dan in Nederland, dat je dat vol blijft houden doet afbreuk aan geloofwaardigheid.

Nee, het staat er gewoon letterlijk. Er is een tijdelijke (!!) verharding over Israël. Niet geestelijk Israël. Dat maak jij ervan omdat het anders niet in jouw theologie past.

Link naar bericht
Deel via andere websites
55 minuten geleden zei Monachos:

 

36 Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader.

 


Dit gaat niet over de wederkomst maar over het einde van het Duizendjarige Rijk. Het einde van de wereld dus.  Dát weet niemand.  Wat de wederkomst betreft wordt ons juist vele malen opgedragen op de tekenen der tijden te letten zodat die dag ons niet overvalt als een dief in de nacht. Niet dat we wel de dag en het uur van de wederkomst weten, maar we kunnen het seizoen wel herkennen.

22 minuten geleden zei HJW4:

Het gebeurde in het verleden ook tegelijk. Je zegt weer dat de christelijke afvalligheid enorm is, en dat is dus gewoon onzin, feitelijk volstrekt onjuist. Het christendom is wel een stukje groter dan in Nederland, dat je dat vol blijft houden doet afbreuk aan geloofwaardigheid.

 

Dat het christendom in aantallen of zelfs percentueel groeit betekent niet dat er geen enorme afval is.  De afvalligheid van het christendom is gewoon enorm, daar heeft @sjako natuurlijk gewoon gelijk in. 
 

Afvalligheid in het christendom is de afwijzing van het christendom door iemand die vroeger een christen was en/of die administratief wil worden verwijderd uit een formeel register van kerkleden. [2] De term afvalligheid komt van het Griekse woord apostasia (" ἀποστασία ") dat "overlopen", "vertrek", "opstand" of "opstand" betekent. [2] Het is beschreven als "een moedwillig afvallen van of rebellie tegen het christendom. Afvalligheid is de afwijzing van Christus door iemand die een christen is geweest..." [3]"Afvalligheid is een theologische categorie die degenen beschrijft die vrijwillig en bewust hun geloof in de God van het verbond hebben opgegeven, die zich het meest volledig manifesteert in Jezus Christus ." [4] "Afvalligheid is het antoniem van bekering; het is deconversie." [1]

https://hmn.wiki/nl/Christian_apostates

Veel atheïsten zijn ex-christen.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei HJW4:

Nee, het staat er gewoon letterlijk. Er is een tijdelijke (!!) verharding over Israël. Niet geestelijk Israël. Dat maak jij ervan omdat het anders niet in jouw theologie past.

Iedere Jood mag zich aansluiten bij het Christendom.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei sjako:

Iedere Jood mag zich aansluiten bij het Christendom.

Je beschrijft dus gewoon oude vervangingstheologie waar heel veel christelijke kerken afstand van hebben genomen.   
Die hele theorie kan inmiddels in de prullenbak. 
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:
1 uur geleden zei Monachos:

36 Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader.

Dit gaat niet over de wederkomst maar over het einde van het Duizendjarige Rijk.

Misschien moet dan eerst dat Duizendjarig Rijk gedefinieerd worden.

Citaat:

Het Duizendjarig vrederijk of Duizendjarige Rijk is een profetie in het Bijbelboek Openbaring volgens welke Jezus Christus na zijn wederkomst op aarde Satan (de duivel) zal opsluiten en een wereldwijd vrederijk stichten dat duizend jaar duurt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Duizendjarig_vrederijk

Openbaring 20:

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;

2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,

3 En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Het duizendjarig rijk is een vrederijk, dat begint nadat de wederkomst heeft plaats gevonden. Tijdens dit duizendjarig rijk zullen er dus geen verleidingen zijn.

Mattheüs 24:

23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

25 Zie, Ik heb het u voorzegd.

26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.

27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

Ik lees hierin geen duizendjarig vrederijk maar wel verleidingen. Het Duizendjarig Rijk moet dan nog beginnen. 

1 uur geleden zei Flawless victory:

Het einde van de wereld dus.

Dat is dus niet het einde van de wereld.

Handelingen 1 NWV:

6 Toen ze bijeengekomen waren, vroegen ze hem: ‘Heer, herstel je in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’

7 Hij antwoordde: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of tijdperken te kennen die de Vader onder zijn eigen gezag heeft geplaatst.

bewerkt door Monachos
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Monachos:

Misschien moet dan eerst dat Duizendjarig Rijk gedefinieerd worden.

Citaat:

Het Duizendjarig vrederijk of Duizendjarige Rijk is een profetie in het Bijbelboek Openbaring volgens welke Jezus Christus na zijn wederkomst op aarde Satan (de duivel) zal opsluiten en een wereldwijd vrederijk stichten dat duizend jaar duurt.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Duizendjarig_vrederijk

Openbaring 20:

1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand;

2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,

3 En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten.

Het duizendjarig rijk is een vrederijk, dat begint nadat de wederkomst heeft plaats gevonden. Tijdens dit duizendjarig rijk zullen er dus geen verleidingen zijn.

Mattheüs 24:

23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

25 Zie, Ik heb het u voorzegd.

26 Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.

27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

28 Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

Ik lees hierin geen duizendjarig vrederijk maar wel verleidingen. Het Duizendjarig Rijk moet dan nog beginnen. 

 

Daar heb je gelijk in. Dank voor het rechtzetten. 
 

1 uur geleden zei Monachos:

 

Handelingen 1 NWV:

6 Toen ze bijeengekomen waren, vroegen ze hem: ‘Heer, herstel je in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’

7 Hij antwoordde: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of tijdperken te kennen die de Vader onder zijn eigen gezag heeft geplaatst.


Het is belangrijk altijd goed te bekijken wat Jezus wanneer tegen wie zegt. Hier spreekt hij tegen de discipelen. Hun was het daar en en op dat moment niet gegeven de tijden te weten.  Ze zouden het niet hebben kunnen verdragen dat er nog 2000 jaar overheen zou gaan. Johannes 16:12 (NBG51) “Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen”.

Ze hadden natuurlijk ook nog geen bijbel zoals wij die hebben. De discipelen hadden een heel specifieke taak waar ze op voorbereid werden.  Die staat er direct achter:

Handelingen 1: 1-8 (NBV21)
“In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken.

Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ Zij die daar bijeen waren, vroegen Hem: ‘Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ Hij antwoordde: ‘Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’”


Er staan talloze teksten in de bijbel die erop wijzen dat wij gelovigen de tekenen der tijden dienen te herkennen en die ons op het hart drukken niet in duisternis daarover te wandelen.  Een ervan staat in Lucas 12:

Lucas 12:54-55
“Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?”

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Iedere Jood mag zich aansluiten bij het Christendom.

Dat klopt. Maar wat de bijbel zegt is dat het einde der tijden er niet zal zijn voordat alle joden zich bekeerd hebben….als de tijdelijke volharding voorbij is.

En daar is nog geen enkel zicht op, integendeel. Dus het einde der tijden is er voorlopig zeer zeker niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Monachos:

'maar naar het Christendom toegewend.'

Wat bedoel je hiermee? En vind je het on topic?

Zouden het aantal zeurpieten op dit forum een indicatie zijn dat het einde der tijden nu wel echt dichtbij is. 
(Grapje).

Ik vond het een leuk nieuwtje en ik moest het ergens kwijt.  
Ps nog steeds geen moderator? Sjako vindt het denk ik niet meer de moeite waard omdat de tijd nog maar kort is.

(En zo blijf ik 2x on topic. Afval en tijd is kort, dus back off)

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Flawless victory:

Er staan talloze teksten in de bijbel die erop wijzen dat wij gelovigen de tekenen der tijden dienen te herkennen en die ons op het hart drukken niet in duisternis daarover te wandelen.  Een ervan staat in Lucas 12:

Lucas 12:54-55
“Tegen de menigte zei Hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?”

Ik neig meer naar de gedachte dat we in de 'Bedeling van de Genade – van de opstanding tot de wederkomst van Christus' leven dan in 'de eindtijd'. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het allemaal manengeur en rozenschijn is in deze tijd. Maar de eindtijd is het nog niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid