Spring naar bijdragen

In hoeverre keurt God onze ontwikkeling goed?


Aanbevolen berichten

De mens heeft enorme sprongen gemaakt op bijvoorbeeld technisch gebied. Ik vraag me af hoever we van God mochten gaan. Wat valt nog binnen Zijn goedkeuring? Ik neem niet aan dat het de bedoeling was dat wij gingen autorijden en vaak naar een klein schermpje turen. Van holbewoners naar nomaden naar bewoners van houten of stenen huizen. Ergens in die ontwikkeling ging het mis en is men de planeet gaan “misbruiken”. Flora en fauna lijden enorm onder het menselijk gedrag. De stroom aan afval en milieuvervuiling is oncontroleerbaar. De mens heeft nog steeds niet genoeg. Er moeten zelfs reizen naar andere planeten worden ondernomen zodat we daar ook troep kunnen achterlaten. 

Maar ergens in de geschiedenis wil ik geloven dat het voor God nog best prima was. Een houten of stenen huis, een open haardvuur. Verbouwen wat je nodig hebt. In het antwoord zie ik dan ook hoe onze toekomst gaat uitzien?

De vergelijking met Amish etc is makkelijk gemaakt. Maar dan wel aub los van hun bijbeluitlegging als totaal want dan gaat een eventuele discussie een heel andere richting op.

Grofweg lijkt het mij dat we terug zouden moeten naar tijden voor Christus. Volgens mij werd toen de planeet nog niet kaalgeplukt.

Welke materiële ontwikkeling kan nog zonder roofbouw?
 

bewerkt door Hermanos2
Vergeten
Link naar bericht
Deel via andere websites

De topicvraag zou iets makkelijker te beantwoorden zijn, als we ergens iets zouden ontdekken (een soort testament?) wat aangeeft wat de wil van God is met betrekking onze ontwikkeling. Dat gaat het natuurlijk om een testament (wilsbeschikking) in absolute zin, dus zonder de mogelijkheid dat we allemaal onze eigen uitleg er aan geven.

Met betrekking tot het milieu, bijvoorbeeld, zijn we het al niet eens over het probleem (is er wel een probleem?), laat staan over een eventuele oplossing. En daar ligt, mijn inziens, een overkoepelende zorg: hoe wordt de mens het eens? Want als je als mensheid ergens naar toe wil, dat zal elk mens het daarmee eens moeten zijn.

Elk mens wil volmaakt vrij zijn en dat maakt 'gemeenschappelijk iets willen' (omwille van iets anders?) per definitie onmogelijk.

Elke ontwikkeling die de mens tot nu toe heeft meegemaakt is, lijkt dus veel meer het gevolg van een toevallige samenloop van omstandigheden. Je zegt: "De mens heeft enorme sprongen gemaakt op bijvoorbeeld technisch gebied", maar dat komt 'slechts' op het conto van enkelen; de rest is gewoon meegelift. Sterker nog, sommigen proberen die ontwikkeling tot op heden tegen te houden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit vind ik nu net een buitengewoon interessant onderwerp, waar ik veel over nagedacht heb. Tot nu toe zijn dit in het kort mijn gedachten:

Grote rijken verbrokkelen steeds meer als ze te machtig worden. Mythisch wordt hierover verhaald met de toren van Babel. God gedraagt zich daar als het ware als een boer die vol zorgen de stad ziet groeien. Zodra de mens te eensgezind wordt, jaagt God haar weer uiteen en brengt verwarring, mogelijk om te voorkomen dat we door onze macht in combinatie met de zonde onszelf zouden vernietigen. Mogelijk heeft God ook in zijn kerk enige keren zo gehandeld en kan men het grote schisma en de reformatie hiermee verklaren. De ontwikkeling van landbouw en de urbanisatie zijn dan ook relatief recente ontwikkelingen: daarvóór leefden we duizenden jaren lang in kleinere, zelfvoorzienende gemeenschappen. Ook de steden van weleer waren grotendeels zelfvoorzienend en niet te vergelijken met de steden van nu.

De roofbouw begon feitelijk al toen we uit Afrika wegtrokken en de wereld veroverden. Want we kwamen overal nieuwe gebieden met nieuwe dieren tegen, die niet voorbereid waren op onze zeer succesvolle jachttechnieken. Die nog veel effectiever werden toen we de hond domesticeerden en gebruikten bij de jacht. Toen we al jagers-verzamelaars waren, stierven overal waar we kwamen dieren massaal uit, behalve dus in ons thuisland Afrika. Zo hebben ook hier in Europa olifanten, tijgers en nijlpaarden rondgelopen en had Australië véél meer soorten grote buideldieren dan enkel de kangoeroe. Alleen op onze boerderijen werden dieren behoed voor uitsterven, doch tegen een steeds hogere prijs voor de dieren. Elke boerderij was en nog steeds is dus eigenlijk een soort ark van Noach, want zonder hen zouden er geen koeien, schapen, varkens, kippen, etc. meer hebben geleefd.

De razendsnelle groei van de mensheid en de massale verwoesting is pas sinds de industrialisatie echt goed op gang gekomen. Daarvóór werden ook al bossen gekapt, steden aangelegd (ook in de jagers-verzamelaarstijd waren er al megasteden!), mijnen uitgegraven en dus al enige verwoestingen aangericht. Maar nu doen we op dat zo'n grote schaal, dat zelfs het klimaat er relatief razendsnel door veranderd en er veel nu echt onherstelbaar verloren gaat. Ook hoe we massaal met veedieren omgaan is werkelijk ongekend. En de onmiskenbaar grote verworvenheden van de industrialisatie die wij hier nu genieten komen eigenlijk voornamelijk de rijke landen toe, want de arme landen moeten al het werk doen en hun grondstoffen worden ervoor uitgeput.

God is niet tegen ontwikkeling, alleen wel tegen te snelle ontwikkeling op basis van machtszucht en hoogmoed. Zeker de laatste decennia gaan veranderingen letterlijk ongezond snel. Waar een Romein nog prima in de middeleeuwen zich zou kunnen redden, zal een middeleeuwer in deze tijd niets meer begrijpen. Het valt je misschien op dat zowel de natuur als de kerk zich vrij traag ontwikkelen en dat het leven zich middels evolutie zelfs nóg trager ontwikkelt. Alles in de schepping is geënt op traagheid. Waar het waarschijnlijk de bedoeling was dat onze ontwikkelingen langzaam meegroeiden met onze geestelijke rijpheid en met de schepping zelf, generatie na generatie, zodat we pas iets ontwikkelden als we wisten hoe er mee om te gaan, zijn we nog als kleine kinderen met allesverwoestende kracht, zonder werkelijk besef van wat we nu aanrichten.

We zijn goden geworden. We kunnen vliegen, we kunnen op oneindige afstanden met elkaar communiceren volgens organisch groeiende digitale netwerken, we kunnen de natuur onbeperkt terraformen, we kunnen zelfs de ruimte in, we hebben toegang tot oneindig veel kennis, noem maar op. Als goden willen wij macht, aanzien, kracht, vrijheid, noem maar op. En juist in die zoektocht we steeds meer vervreemd geraakt van onze natuur en accepteren we haar steeds minder, wat weer onrust, frustratie en angst veroorzaakt. Bij elke verworvenheid stijgen immers onze verwachtingen exponentieel, véél meer dan de verworvenheid kan bieden. Want de natuur die God zelf ons gegeven heeft, is zacht, kwetsbaar, nederig, gebonden aan Gods liefde, noem maar op. Als Christus ons God volmaakt laat zien, dan meent Hij dat écht. De lijdende, stervende Christus is God. De dood overwinnende Christus is God. God is liefde en liefde is kwetsbaar.

Waar wij rentmeesters hadden moeten zijn, deel uitmakend van een universum vol bezieling, liefde, leven en God, zijn wij nu heersers geworden in een universum die ons koud, gevaarlijk en leeg overkomt, zonder God. Dat is de deal met de duivel die we gesloten hebben, weer mythisch omschreven met de boom van kennis van goed en kwaad: we kregen alles wat we wilden, maar verloren onszelf daarbij. We betalen een steeds hogere prijs voor steeds minder echt geluk, tot wat de duivel betreft we hem alles geven, zonder dat hij er nog iets voor terug hoeft te doen. Ondertussen houdt God het verlangen naar schoonheid, eenvoud, liefde, zachtmoedigheid en geborgenheid in de mensheid brandend, zichtbaar en hoorbaar in onze levensbeschouwingen, kunstuitingen en verhalen, hoeveel as we er soms ook overheen gooien door onze zonden.

Hoe ver God die grote ontwikkelingen laat gaan, weten we niet. Maar mogelijk zal er een punt komen dat we helemaal definitief losgekoppeld raken van onze natuur, dat we Adams dood totaal gestorven zijn, voordat Hij terugkomt en ons weer laat verrijzen als echte, pure, verheerlijkte mensen naar zijn beeld. Hoewel dat punt waarschijnlijk net zo onmogelijk aan te wijzen zal zijn als het precieze punt van de erfzonde, omdat beiden zich immers constant in de geschiedenis herhalen, zowel in samenlevingen als in individuen. Alleen God kent immers onze totale geschiedenis en die wordt ons pas bij het laatste oordeel geopenbaard. Een dag vol schaamte, wroeging en schrik, dat zeker, maar ook vol barmhartigheid, vertrouwen en menselijkheid, voor wie het Licht niet vrezen.

Ongetwijfeld schieten mijn gedachten tekort in het omschrijven wat er werkelijk gaande is en mis ik veel belangrijke details. Er valt ook nog zoveel meer te zeggen dan ik hier nu doe. Ik ga er ook wel vanuit dat het merendeel wat ik hier schrijf onzin is. Maar op hoofdlijnen denk ik dat zowel de erfzonde als Gods voorzienigheid zich ongeveer zo uiten en wij zo samen met of tegen God onze wereld en geschiedenis vormen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dit lijkt me een onzinnige vraagstelling, daar Jezus 2000 jaar terug de vraag al beantwoord heeft.  Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?  (Marcus 8)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik denk ook dat de opkomst van de industrie tot onherstelbare schade heeft geleid. De huidige toestand is al helemaal onomkeerbaar. Er zijn welwillende initiatieven maar die gaan het nooit halen. De aarde kan alleen maar gereset worden door Goddelijk ingrijpen.

Het scheppingsverslag lezend krijg ik best een goed idee van God’s plan/voornemen. Zo was het volgens mij nooit de bedoeling dat wij dierlijk voedsel zouden eten. Ook lees ik dat gevallen engelen de mens bepaalde vaardigheden hebben geleerd. Die komen dus niet van God. Dus volgens mij is het idee van een gemeenschap waarin ieder zijn eigen huis heeft en leeft van landbouw geen slechte voorstelling. Dieren mogen dienen als gezelschap en als werk/lastdier. Inderdaad komt hier heel duidelijk het rentmeesterschap om de hoek kijken. Dienen ipv heersen. Zorg dragen voor de schepping.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Hermanos2:

Ik denk ook dat de opkomst van de industrie tot onherstelbare schade heeft geleid. De huidige toestand is al helemaal onomkeerbaar. Er zijn welwillende initiatieven maar die gaan het nooit halen. De aarde kan alleen maar gereset worden door Goddelijk ingrijpen.

Ik lees hier maar één vraag:

 • Kan de aarde alleen maar gereset worden door Goddelijk ingrijpen?

Zie ik dat goed?

Dan is het voor mij niet mogelijk een kort antwoord te geven, want elk woord in de vraagstelling roept weer meer vragen op; mijn antwoord zou dus veel te lang worden. En ik heb zo'n idee dat jullie daarin niet zijn geïnteresseerd, al was het maar, dat sommigen hier op het forum het bestaan van een Goddelijk ingrijpen per definitie ontkennen; voor hen bestaat God eenvoudigweg niet, of áls ze rekening houden met het bestaan van God, dan is Hij in elk geval onmachtig in te grijpen. Het kardinale punt is dat de mens de positie van God heeft ingenomen. En dan is het eindeffect hetzelfde.

Zie ook het antwoord van @Robert Frans waarin hij onder andere schrijft: "Hoe ver God die grote ontwikkelingen laat gaan, weten we niet. Maar mogelijk zal er een punt komen dat we helemaal definitief losgekoppeld raken van onze natuur, dat we Adams dood totaal gestorven zijn, voordat Hij terugkomt en ons weer laat verrijzen als echte, pure, verheerlijkte mensen naar zijn beeld. Hoewel dat punt waarschijnlijk net zo onmogelijk aan te wijzen zal zijn als het precieze punt van de erfzonde, omdat beiden zich immers constant in de geschiedenis herhalen, zowel in samenlevingen als in individuen. Alleen God kent immers onze totale geschiedenis en die wordt ons pas bij het laatste oordeel geopenbaard. Een dag vol schaamte, wroeging en schrik, dat zeker, maar ook vol barmhartigheid, vertrouwen en menselijkheid, voor wie het Licht niet vrezen.

Met andere woorden: Je kunt geloven en verwachten wat je wilt, maar àls er iets aan het eind gebeurt, zal het gelijk een wonder zijn. Degenen die geloven in God hopen dus op dat wonder en degenen voor wie God niet bestaat zijn puur op zichzelf (de mens) aangewezen. En we kunnen allemaal wel zien waar dát op uitloopt. Ik vrees dus dat de voorstelling van @Hermanos2 een utopie zal blijken.

Hoe het ook zij, jouw bespiegeling én die van Robert Frans, geven beiden een zeer somber en hopeloos beeld weer met betrekking tot de toekomst van mens en aarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Hetairos:

Ik lees hier maar één vraag:

 • Kan de aarde alleen maar gereset worden door Goddelijk ingrijpen?

Zie ik dat goed?

Dan is het voor mij niet mogelijk een kort antwoord te geven, want elk woord in de vraagstelling roept weer meer vragen op; mijn antwoord zou dus veel te lang worden. En ik heb zo'n idee dat jullie daarin niet zijn geïnteresseerd, al was het maar, dat sommigen hier op het forum het bestaan van een Goddelijk ingrijpen per definitie ontkennen; voor hen bestaat God eenvoudigweg niet, of áls ze rekening houden met het bestaan van God, dan is Hij in elk geval onmachtig in te grijpen. Het kardinale punt is dat de mens de positie van God heeft ingenomen. En dan is het eindeffect hetzelfde.

Zie ook het antwoord van @Robert Frans waarin hij onder andere schrijft: "Hoe ver God die grote ontwikkelingen laat gaan, weten we niet. Maar mogelijk zal er een punt komen dat we helemaal definitief losgekoppeld raken van onze natuur, dat we Adams dood totaal gestorven zijn, voordat Hij terugkomt en ons weer laat verrijzen als echte, pure, verheerlijkte mensen naar zijn beeld. Hoewel dat punt waarschijnlijk net zo onmogelijk aan te wijzen zal zijn als het precieze punt van de erfzonde, omdat beiden zich immers constant in de geschiedenis herhalen, zowel in samenlevingen als in individuen. Alleen God kent immers onze totale geschiedenis en die wordt ons pas bij het laatste oordeel geopenbaard. Een dag vol schaamte, wroeging en schrik, dat zeker, maar ook vol barmhartigheid, vertrouwen en menselijkheid, voor wie het Licht niet vrezen.

Met andere woorden: Je kunt geloven en verwachten wat je wilt, maar àls er iets aan het eind gebeurt, zal het gelijk een wonder zijn. Degenen die geloven in God hopen dus op dat wonder en degenen voor wie God niet bestaat zijn puur op zichzelf (de mens) aangewezen. En we kunnen allemaal wel zien waar dát op uitloopt. Ik vrees dus dat de voorstelling van @Hermanos2 een utopie zal blijken.

Hoe het ook zij, jouw bespiegeling én die van Robert Frans, geven beiden een zeer somber en hopeloos beeld weer met betrekking tot de toekomst van mens en aarde.

Ik schrijf uit de losse pols. Ik beschouw credible als een chatforum. Dus verwacht van mij aub geen dichtgetimmerde redenering. Ik maak je deelgenoot van mijn gedachten op dat moment. Daarom kan het geheel wat rommelig overkomen. En niet altijd voorzien zijn van vraagtekens etc. Probeer het maar gewoon te lezen als een gesprek wat je met mij zou kunnen hebben als we zondagochtend een boswandeling maken met de hond. En ondertussen wat ‘balletjes opgooien’ of ‘ballonnetjes oplaten’.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Interessant topic. 

 

23 uur geleden zei Hermanos2:

De mens heeft enorme sprongen gemaakt op bijvoorbeeld technisch gebied. Ik vraag me af hoever we van God mochten gaan. Wat valt nog binnen Zijn goedkeuring? Ik neem niet aan dat het de bedoeling was dat wij gingen autorijden en vaak naar een klein schermpje turen

Ik lees nergens in de Bijbel een indicatie dat de techniek niet verder mag dan... whatever. De enige restrictie is naar min weten -goed rentmeesterschap-. 

Mijn gedachte is dat gezien de beperktheid van onze planeet en de opdracht ..plant je voort.. het niet aders kan dan dat er op een gegeven moment een overdaad een mensen is. En DUS.. is het imo logisch dat of de -gaat heen en vermenigvuldig u- opdracht moet wijzigen of er de nodige innovaties bedacht moeten worden om al die monden te voeden. En sja... als de mensheid blijft groeien zullen we toch echt naar andere planeten moeten verhuizen.  

Misschien dat het Gods plan is dat er steeds meer onvruchtbare mensen worden geboren of ook wel logisch steeds meer homoseksuele huwelijken zullen plaatsvinden zodat de kinderschare wat beperkter wordt. 

 

18 uur geleden zei Hermanos2:

Het scheppingsverslag lezend krijg ik best een goed idee van God’s plan/voornemen. Zo was het volgens mij nooit de bedoeling dat wij dierlijk voedsel zouden eten. Ook lees ik dat gevallen engelen de mens bepaalde vaardigheden hebben geleerd. Die komen dus niet van God. Dus volgens mij is het idee van een gemeenschap waarin ieder zijn eigen huis heeft en leeft van landbouw geen slechte voorstelling. Dieren mogen dienen als gezelschap en als werk/lastdier. Inderdaad komt hier heel duidelijk het rentmeesterschap om de hoek kijken. Dienen ipv heersen. Zorg dragen voor de schepping.

Volgens mij staat in Genesis 1 idd planten om te eten. Maar in Genesis 9 ook vlees, als er maar geen leven meer in zit:  "Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, dus bloed, mag je niet eten."

En in Leviticus worden een heleboel dieren genoemd. https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21,NBV21/LEV.11/Leviticus-11/

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Petra.:

Interessant topic. 

 

Ik lees nergens in de Bijbel een indicatie dat de techniek niet verder mag dan... whatever. De enige restrictie is naar min weten -goed rentmeesterschap-. 

Mijn gedachte is dat gezien de beperktheid van onze planeet en de opdracht ..plant je voort.. het niet aders kan dan dat er op een gegeven moment een overdaad een mensen is. En DUS.. is het imo logisch dat of de -gaat heen en vermenigvuldig u- opdracht moet wijzigen of er de nodige innovaties bedacht moeten worden om al die monden te voeden. En sja... als de mensheid blijft groeien zullen we toch echt naar andere planeten moeten verhuizen.  

Misschien dat het Gods plan is dat er steeds meer onvruchtbare mensen worden geboren of ook wel logisch steeds meer homoseksuele huwelijken zullen plaatsvinden zodat de kinderschare wat beperkter wordt. 

 

Volgens mij staat in Genesis 1 idd planten om te eten. Maar in Genesis 9 ook vlees, als er maar geen leven meer in zit:  "Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, dus bloed, mag je niet eten."

En in Leviticus worden een heleboel dieren genoemd. https://bijbel.nbv21.nl/bijbel/NBV21,NBV21/LEV.11/Leviticus-11/

 

Je mist een stuk van het verhaal. De mens mocht dierlijk voedsel tot zich nemen vanaf het moment dat ze de ark verlieten. Dus mogelijk omdat er nog niets plantaardigs te krijgen was vanwege de vloed. Maar God’s idee vanaf het begin is dat de mens zich voedt met flora niet met fauna. Lijkt me ook heel goed verdedigbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik schrijf uit de losse pols. Ik beschouw credible als een chatforum. Dus verwacht van mij aub geen dichtgetimmerde redenering. Ik maak je deelgenoot van mijn gedachten op dat moment. Daarom kan het geheel wat rommelig overkomen. En niet altijd voorzien zijn van vraagtekens etc. Probeer het maar gewoon te lezen als een gesprek wat je met mij zou kunnen hebben als we zondagochtend een boswandeling maken met de hond. En ondertussen wat ‘balletjes opgooien’ of ‘ballonnetjes oplaten’.

Natuurlijk begrijp ik dat. Ik denk echter dat dat veel anderen dát niet zo zien.

Niemand benadert dit forum 'als een gesprek dat je zou kunnen hebben op zondagochtend tijden een boswandeling met de hond'. Tijdens zo'n wandeling heb je het over zaken, die geen gewicht hebben. Hier op dit forum hebben de meesten echter het idee dat het gaat over inzichten die uiteindelijk van levensbelang zijn. Zodra je tijdens de wandeling met de hond zo'n onderwerp zou aansnijden, dan zou je gesprekspartner daar waarschijnlijk op een ander, meer geschikt, moment op terug willen komen als hij (of zij) zich wat beter heeft voorbereid en jullie niet worden afgeleid door de hond.

Goede inhoud van forumberichten bestaat normaal gesproken uit meningen en argumenten. Wat je echter in de berichten het meeste tegenkomt zijn meningen, zonder argumentatie. En dus denken de meesten dat hun mening wel voor zichzelf spreekt en dat iedere gesprekspartner de onderliggende argumentatie wel begrijpt. Vandaar dat er zo makkelijk frustratie ontstaat op het moment wanneer die vermeende argumentatie niet wordt begrepen.

Als je dus ergens over wilt schrijven, zul je je dus eerst moeten afvragen met welke intentie je een bericht schrijft. Wil je enkel je mening geven? Wil je weten hoe een ander er over denkt? In het laatste geval zul je dan ook nog moeten anticiperen of je wel echt een antwoord wilt hebben. Er zijn namelijk gesprekspartners (en daar reken ik mezelf toe) die wat verder kijken (of nadenken) dan hun neus lang is.

Uiteraard zijn meer motieven te noemen, waarom men op dit forum schrijft; dit zijn slechts enkele. Ikzelf beschouw dit forum in elk geval niet als chatforum en in schrijf zeker nooit uit de losse pols. Ik probeer het wel eens, maar dat mislukt meestal. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
51 minuten geleden zei Hetairos:

Natuurlijk begrijp ik dat. Ik denk echter dat dat veel anderen dát niet zo zien.

Niemand benadert dit forum 'als een gesprek dat je zou kunnen hebben op zondagochtend tijden een boswandeling met de hond'. Tijdens zo'n wandeling heb je het over zaken, die geen gewicht hebben. Hier op dit forum hebben de meesten echter het idee dat het gaat over inzichten die uiteindelijk van levensbelang zijn. Zodra je tijdens de wandeling met de hond zo'n onderwerp zou aansnijden, dan zou je gesprekspartner daar waarschijnlijk op een ander, meer geschikt, moment op terug willen komen als hij (of zij) zich wat beter heeft voorbereid en jullie niet worden afgeleid door de hond.

Goede inhoud van forumberichten bestaat normaal gesproken uit meningen en argumenten. Wat je echter in de berichten het meeste tegenkomt zijn meningen, zonder argumentatie. En dus denken de meesten dat hun mening wel voor zichzelf spreekt en dat iedere gesprekspartner de onderliggende argumentatie wel begrijpt. Vandaar dat er zo makkelijk frustratie ontstaat op het moment wanneer die vermeende argumentatie niet wordt begrepen.

Als je dus ergens over wilt schrijven, zul je je dus eerst moeten afvragen met welke intentie je een bericht schrijft. Wil je enkel je mening geven? Wil je weten hoe een ander er over denkt? In het laatste geval zul je dan ook nog moeten anticiperen of je wel echt een antwoord wilt hebben. Er zijn namelijk gesprekspartners (en daar reken ik mezelf toe) die wat verder kijken (of nadenken) dan hun neus lang is.

Uiteraard zijn meer motieven te noemen, waarom men op dit forum schrijft; dit zijn slechts enkele. Ikzelf beschouw dit forum in elk geval niet als chatforum en in schrijf zeker nooit uit de losse pols. Ik probeer het wel eens, maar dat mislukt meestal. 

Weet ik. Op die manier lees ik jouw berichten dan ook. Ik zie dat je grondig te werk gaat. Ik heb me eerder ook meer moeite getroost maar al gauw bemerkt dat het geen winst opleverde. Die extra tijdsbesteding zie ik niet terug in de reacties. Veel reacties blijven steken op het niveau van oneliners. Dus ik heb de makkelijke weg gekozen en schrijf ook op die manier. Dus mijn topics ontstaan inderdaad vaak tijdens een wandeling met de hond waar ik ongestoord kan nadenken en daarna graag even naar andermans mening vraag. Hogere verwachtingen koester ik niet meer van credible. Zeker niet nu de moderatie onderbezet is en om die reden tekort schiet. Als gevolg daarvan hebben de ongelovigen vrij spel om iedere discussie meteen te bestoken met afleidingsmanoeuvres om op die manier iedere diepgang te dwarsbomen.

Op een serieus discussie forum zal ik me zeker anders gedragen. Ik hoop er nog eens eentje te vinden. Ze zijn dun gezaaid. Niks voor jou om zoiets op te starten? Vertrouw ik je wel toe. Hier blijven we toch maar in hetzelfde piepkleine kringetje ronddraaien. Telkens met dezelfde topics en dezelfde reacties. 

5 uur geleden zei Hetairos:

Ik lees hier maar één vraag:

 • Kan de aarde alleen maar gereset worden door Goddelijk ingrijpen?

Zie ik dat goed?

Dan is het voor mij niet mogelijk een kort antwoord te geven, want elk woord in de vraagstelling roept weer meer vragen op; mijn antwoord zou dus veel te lang worden. En ik heb zo'n idee dat jullie daarin niet zijn geïnteresseerd, al was het maar, dat sommigen hier op het forum het bestaan van een Goddelijk ingrijpen per definitie ontkennen; voor hen bestaat God eenvoudigweg niet, of áls ze rekening houden met het bestaan van God, dan is Hij in elk geval onmachtig in te grijpen. Het kardinale punt is dat de mens de positie van God heeft ingenomen. En dan is het eindeffect hetzelfde.

Zie ook het antwoord van @Robert Frans waarin hij onder andere schrijft: "Hoe ver God die grote ontwikkelingen laat gaan, weten we niet. Maar mogelijk zal er een punt komen dat we helemaal definitief losgekoppeld raken van onze natuur, dat we Adams dood totaal gestorven zijn, voordat Hij terugkomt en ons weer laat verrijzen als echte, pure, verheerlijkte mensen naar zijn beeld. Hoewel dat punt waarschijnlijk net zo onmogelijk aan te wijzen zal zijn als het precieze punt van de erfzonde, omdat beiden zich immers constant in de geschiedenis herhalen, zowel in samenlevingen als in individuen. Alleen God kent immers onze totale geschiedenis en die wordt ons pas bij het laatste oordeel geopenbaard. Een dag vol schaamte, wroeging en schrik, dat zeker, maar ook vol barmhartigheid, vertrouwen en menselijkheid, voor wie het Licht niet vrezen.

Met andere woorden: Je kunt geloven en verwachten wat je wilt, maar àls er iets aan het eind gebeurt, zal het gelijk een wonder zijn. Degenen die geloven in God hopen dus op dat wonder en degenen voor wie God niet bestaat zijn puur op zichzelf (de mens) aangewezen. En we kunnen allemaal wel zien waar dát op uitloopt. Ik vrees dus dat de voorstelling van @Hermanos2 een utopie zal blijken.

Hoe het ook zij, jouw bespiegeling én die van Robert Frans, geven beiden een zeer somber en hopeloos beeld weer met betrekking tot de toekomst van mens en aarde.

Op je laatste zin moet ik even reageren. Mijn toekomstbeeld voor de mens en de aarde is juist heel mooi. Maar voordat het beter wordt zal het eerst slechter worden. Ik verwacht dus dat de mens het tij niet kan en niet wil keren en dat uiteindelijk Goddelijk ingrijpen noodzakelijk wordt om totale vernietiging te voorkomen. Dus uiteindelijk komt alles goed. Maar we gaan pittige tijden tegemoet die moeilijk zijn door te komen. Ik verwacht wereldomvattende ellende. Ook hier, waar het nu nog relatief rustig is. Zorg maar voor wat extra mondvoorraad. En hou de tank van je auto gevuld. En misschien wat contant geld binnen handbereik houden. Want als de nuts voorzieningen getroffen worden dan zitten we echt in het duister.

bewerkt door Hermanos2
Foutje
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:

Ik verwacht wereldomvattende ellende. Ook hier, waar het nu nog relatief rustig is. Zorg maar voor wat extra mondvoorraad. En hou de tank van je auto gevuld. En misschien wat contant geld binnen handbereik houden. Want als de nuts voorzieningen getroffen worden dan zitten we echt in het duister.

Meen je dat?

En dan zwaait God met z'n toverstaf en dan is plotseling alles, zoals Hij wil dat het is?

Ik stel me zo voor dat je dit oppert tijdens het gooien van een tennisbal naar de hond op zondagochtend. Maar probeer nu eens mee te denken en enkele van de consequenties te doorgronden?

Slechts enkele vragen kunnen je misschien helpen:

 1. Waarom zou God dat doen?
 2. Waarom heeft Hij dan niet eerder ingegrepen?
 3. Wat gebeurt er met degenen die de ellende mede hebben veroorzaakt?
 4. Maakt je geloof dan nog wat uit? Betekent het onderscheid tussen de diverse religiën  dan nog iets?
 5. Waar maken dan de JG, de RK, de Islam, enz. enz. zich nog druk over? 
 6. Wat is dan de zin van Christus? Waarom is Hij überhaupt geboren? Gestorven? Opgestaan? Leeft Hij? Zijn terugkomst?
 7. Is alles dan niet 'slechts' een spel van God, dat Hij speelt om te zien hoever Hij kan gaan?

Ikzelf zal jouw doemscenario waarschijnlijk niet meer meemaken, maar voor ons nageslacht houd ik mijn hart vast.

Persoonlijk denk ik dat de Bijbel een totaal ander perspectief schildert; ook voor de huidige tijd. Het is juist Gods voorzienigheid die ervoor waakt dat het voor ons mensen niet uit de hand loopt. Velen houden echter met Gods voorzienigheid geen rekening; ze zijn door hun eigen religie verduisterd in hun denken.

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Hetairos:

Meen je dat?

En dan zwaait God met z'n toverstaf en dan is plotseling alles, zoals Hij wil dat het is?

Ik stel me zo voor dat je dit oppert tijdens het gooien van een tennisbal naar de hond op zondagochtend. Maar probeer nu eens mee te denken en enkele van de consequenties te doorgronden?

Slechts enkele vragen kunnen je misschien helpen:

 1. Waarom zou God dat doen?
 2. Waarom heeft Hij dan niet eerder ingegrepen?
 3. Wat gebeurt er met degenen die de ellende mede hebben veroorzaakt?
 4. Maakt je geloof dan nog wat uit? Betekent het onderscheid tussen de diverse religiën  dan nog iets?
 5. Waar maken dan de JG, de RK, de Islam, enz. enz. zich nog druk over? 
 6. Wat is dan de zin van Christus? Waarom is Hij überhaupt geboren? Gestorven? Opgestaan? Leeft Hij? Zijn terugkomst?
 7. Is alles dan niet 'slechts' een spel van God, dat Hij speelt om te zien hoever Hij kan gaan?

Ikzelf zal jouw doemscenario waarschijnlijk niet meer meemaken, maar voor ons nageslacht houd ik mijn hart vast.

Persoonlijk denk ik dat de Bijbel een totaal ander perspectief schildert; ook voor de huidige tijd. Het is juist Gods voorzienigheid die ervoor waakt dat het voor ons mensen niet uit de hand loopt. Velen houden echter met Gods voorzienigheid geen rekening; ze zijn door hun eigen religie verduisterd in hun denken.

Dat zijn geen heel moeilijke vragen. Dat toverstafje heeft God inderdaad. Hij gebruikte het al, tijdens de schepping: Hij sprak en het was er. Dus dat vind ik geen probleem. Hij kan ingrijpen op ieder moment waarop Hij dat wenst. Deze tijd zie ik vooral als een tijd waarin de mens moet laten zien dat hij vóór God kiest. Niet kiezen betekent automatisch dat je niet geïnteresseerd bent in God. God wil dat gelovigen in een reine toestand voor Hem verschijnen. Dat kan alleen door Jezus’ offer. Dus andere religies die Jezus niet als Messias hebben zijn gediskwalificeerd. Ik geloof dus in Christus’ wederkomst die echter van een heel andere orde zal zijn dan zijn eerste komst. Ook geloof ik dat daarna een ‘duizendjarig rijk’ zal aanbreken waar alles rechtgezet zal worden. Ik wil geloven dat dit ook een tijd zal zijn waarin iedereen die het evangelie niet heeft kunnen horen, het dan alsnog kan horen. En misschien zal God samen met Zijn Zoon in die tijd nog extra genadig zijn naar de mens. Wie weet? De ongelovigen komen niet in aanmerking voor eeuwig leven en zullen dus gewoon sterven. Daar steken we geen energie meer in. Die extra genade kan ik me nog voorstellen bij de oprechten van hart die om welke reden dan ook nog niet voor God gekozen hebben. Dat ligt in God’s hand. Zoals ik al eens eerder zei hoop ik dat de hele wereldbevolking Jezus zal aannemen. Voordat Hij ingrijpt. Dat lijkt me een geweldige overwinning en rechtvaardiging van God. God en Zijn Zoon werden en worden nog steeds onterecht door het slijk gehaald en verdienen alle glorie en eer. Het mooiste zou zijn als geen ziel verloren hoeft te gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 7-5-2023 om 14:25 zei Hermanos2:

De mens heeft enorme sprongen gemaakt op bijvoorbeeld technisch gebied. Ik vraag me af hoever we van God mochten gaan. Wat valt nog binnen Zijn goedkeuring? 


In een lezing van Yuval Noah Harari, die hij voor het WEF hield, vertelt hij dat hij verwacht dat er per 2030 geen mobiele telefoons meer worden gebruikt omdat dan volgens hem alle technologie zich in het menselijk lichaam zal bevinden.  Hij zegt ook dat de mens onsterfelijkheid zal bereiken middels technologie die in het lichaam wordt aangebracht.  Volgens mijn bijbel ligt de grens bij het aannemen van het teken van het beest in het lichaam waarmee iedereen zal moeten kopen en verkopen.  Zonder dat teken kan dan niemand meer iets kopen of verkopen.

De lezing(en) van Harari waarin hij zijn uitspraken heeft gedaan kan ik helaas op dit moment niet plaatsen, omdat ik de links niet heb bewaard. Ik herinner me wel dat de links niet van YouTube waren, dus opzoeken kan ik het ook niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Meen je dat?

En dan zwaait God met z'n toverstaf en dan is plotseling alles, zoals Hij wil dat het is?

Ik stel me zo voor dat je dit oppert tijdens het gooien van een tennisbal naar de hond op zondagochtend. Maar probeer nu eens mee te denken en enkele van de consequenties te doorgronden?

Slechts enkele vragen kunnen je misschien helpen:

 1. Waarom zou God dat doen?
 2. Waarom heeft Hij dan niet eerder ingegrepen?
 3. Wat gebeurt er met degenen die de ellende mede hebben veroorzaakt?
 4. Maakt je geloof dan nog wat uit? Betekent het onderscheid tussen de diverse religiën  dan nog iets?
 5. Waar maken dan de JG, de RK, de Islam, enz. enz. zich nog druk over? 
 6. Wat is dan de zin van Christus? Waarom is Hij überhaupt geboren? Gestorven? Opgestaan? Leeft Hij? Zijn terugkomst?
 7. Is alles dan niet 'slechts' een spel van God, dat Hij speelt om te zien hoever Hij kan gaan?

Ikzelf zal jouw doemscenario waarschijnlijk niet meer meemaken, maar voor ons nageslacht houd ik mijn hart vast.

Persoonlijk denk ik dat de Bijbel een totaal ander perspectief schildert; ook voor de huidige tijd. Het is juist Gods voorzienigheid die ervoor waakt dat het voor ons mensen niet uit de hand loopt. Velen houden echter met Gods voorzienigheid geen rekening; ze zijn door hun eigen religie verduisterd in hun denken.

Ik wil er nog iets aan toe voegen. De ‘echte’ komst van de Verlosser is reeds geweest. Dat was de komst waarover de bijbel spreekt. De wederkomst is eigenlijk geen zichtbare komst maar een voltooiing van Zijn voornemen. Het koninkrijk werd opgericht toen Jezus verrees en ten hemel opvoer. Het verzamelen van de onderdanen begon met Pinksteren door de uitstorting van God’s geest. En is sindsdien gaande. Alles is volbracht. Wonderen en gaven zijn verdwenen omdat hun functie is vervuld. Iedereen kan nu vóór de Koning kiezen.

Ook het Joodse volk zal uiteindelijk Jezus als Messias aannemen. God gaat daar zelf voor zorgen want Hij belooft Zijn volk nooit los te laten. Sommige christenen voelen zich geroepen om in Israël te prediken maar getuige videootjes op YouTube kunnen ze dat beter laten. Joden zijn veel beter onderlegd in de schrift. Tenzij je John MacArthur bent, getuige het mooie gesprek wat hij voert met Ben Shapiro. Dus God gaat zelf zorgen dat de Joden ‘binnenkomen’. Hoeven wij niets aan te doen. Joden kennen de Vader al veel langer dan wij. (Het begrip ‘kennen’ is een mooi studie onderwerp). Ik geloof dat de 144.000 uit Openbaring een groep selecte Joden is die een grote rol gaan spelen bij de binnenkomst van de Joden.

Ik weet dat veel christenen ervan uitgaan dat wij een toekomst hebben als geest in een ontastbaar lichaam. En dat het materiële universum verdwijnt. Mijns inziens is dit een verkeerde visie die ontstaat door het negeren van het oude testament. En daarmee het verkeerd interpreteren van het nieuwe. Bedenk dat God ons plaatst in een tastbaar universum dat wij zintuiglijk waarnemen. Dus om met die ervaring bewust te kiezen voor een immateriële geestenwereld die niemand ooit ervaren heeft is op zijn zachtst gezegd lastig. En roept de vraag op waarom dan een schepping?

Waarom greep God niet eerder in? Dat is een interessante vraag. Ik kijk daarvoor naar Israël. De staat Israël werd na de 2e Wereldoorlog opgericht en sindsdien is het daar hommeles. Israël is het heilige land. God’s volk werd verbannen van God’s territorium. Jeruzalem is de bruid van Christus. Wellicht ligt daar de reden dat God ingrijpen zal. Hij is nu geduldig omdat Hij wil dat niemand verloren gaat. Maar zodra het Sieraadland ontheiligd dreigt te worden dan grijpt Hij in. Ik voorzie daar mogelijk een oorlog met naburige landen. Misschien kiest Israël zelf voor de aanval. Betekent dat dat Israëls acties van God komen? Dat weet niemand. Maar we mogen niet vergeten dat het land van God is en daarom veroordeel ik Israël niet. Misschien zou ik God dan veroordelen. Dat nooit.

Het is weer een rommelige post geworden maar houdt hopelijk de discussie levend. Fijne avond.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een klein voorbeeldje van hoe wij Gods geboden zodanig naar onze hand zetten, dat ze niet het heil brengen dat ze zouden kunnen brengen. In het OT staat een eenvoudig verbod op rente. Dit betekent dus dat je geen rente mag vragen als je iets uitleent. Leen je 2 euro uit, dan behoor je tevreden te zijn met 2 euro teruggave. Niet meer, niet minder. Hoe zijn wij nu met dit gebod omgegaan?
Het jodendom constateert aan de hand van Exodus 22,24 dat het verbod op rente alleen voor leningen onder volksgenoten geldt. Fair punt, waardoor zij dus aan niet-Joden gewoon volop rente kunnen vragen en dat dan ook doen. De islam kent ook een verbod op rente, maar daarvoor hebben ze het 'islamitisch bankieren' bedacht. Dit bestaat uit allerlei complexe constructies, waarbij de debiteur alsnog meer geld betaalt dan hij leent. Feitelijk is het dan dus ook een soort rente, zonder dat het technisch gezien rente is. Het vroege christendom kende ook een verbod op rente, maar heeft dat uiteindelijk simpelweg afgeschaft. In het NT is zo'n verbod dan ook niet te vinden, dus vooruit dan maar, ook hier een fair punt.

Doordat we dat gebod niet meer handhaven (naar de geest), hebben we nu een hele economie en samenleving opgebouwd op basis van schulden, omdat daarmee immers nu geld te verdienen valt. Als je een opleiding volgt, begin je al meteen met een schuld om de studiekosten te betalen. Daarna moet je een hypotheek nemen als je een huis wil kopen. Voor onvoorziene, dure kosten, zoals een kapotte wasmachine, zul je soms ook moeten lenen. En wie kent die vreselijke leen-reclames nog, waarbij je werd verleid om gewoonweg misdadige woekerpolissen af te sluiten voor je nieuwe dakkapel, en die vele mensen diep in de problemen brachten?
Zo kom je in een cyclus van leningen en afbetalingen, zodanig dat niet weinig mensen daar niet zomaar meer uitkomen. Banken verdienen fors aan al die leningen, maar veroorzaken zo wel instabiliteit, onzekerheid en financiële ellende. Schuld is nu eenmaal geen stevige fundering om je economie op te bouwen. Dat laten al die economische crises wel zien. Toch gaan we er mee door, alsof er geen andere keuze is. We zijn zó ontzettend star en inflexibel geworden, ook op politiek gebied. De economische goden hebben ons stevig onder de plak. Onze verre voorouders waren heel waarschijnlijk veel vrijer, creatiever en avontuurlijker in dit soort dingen.

Maar stel dat we dit gebod nu eens wél serieus zouden nemen, dus ook naar de geest zouden opvolgen? Zou de economie er dan niet ineens totaal anders eruit zien? Eenvoudiger, rechtvaardiger en onvermijdelijk ook een stuk soberder? Ik weet het oprecht niet, maar mij lijkt het dat zo'n gebod er niet voor niets instaat. Net zoals de geboden omtrent het jobeljaar, waarbij je je bezit weer terugkrijgt. Stel je eens een economie voor met zo'n jobeljaar en bemerk vervolgens hoe moeilijk je dat nog voor te stellen is.
In plaats van echt serieus naar God te luisteren, met Hem het avontuur aan te gaan en Hem in een geest van eenvoud, liefde en vrijheid te gehoorzamen, proberen we vooral een slaatje uit zijn geboden te slaan en willen we zoveel mogelijk voor onszelf houden. Waardoor we het ons eigenlijk alleen maar moeilijker maken en steeds moeilijker ons nog kunnen ontworstelen aan al die goden. Als we dat überhaupt nog wel willen. Met alle gevolgen van dien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Flawless victory:


In een lezing van Yuval Noah Harari, die hij voor het WEF hield, vertelt hij dat hij verwacht dat er per 2030 geen mobiele telefoons meer worden gebruikt omdat dan volgens hem alle technologie zich in het menselijk lichaam zal bevinden.  Hij zegt ook dat de mens onsterfelijkheid zal bereiken middels technologie die in het lichaam wordt aangebracht.  Volgens mijn bijbel ligt de grens bij het aannemen van het teken van het beest in het lichaam waarmee iedereen zal moeten kopen en verkopen.  Zonder dat teken kan dan niemand meer iets kopen of verkopen.

De lezing(en) van Harari waarin hij zijn uitspraken heeft gedaan kan ik helaas op dit moment niet plaatsen, omdat ik de links niet heb bewaard. Ik herinner me wel dat de links niet van YouTube waren, dus opzoeken kan ik het ook niet.

Ik verbaas me niet meer als ik door de stad loop. Ik zie vrouwen achter de kinderwagen. Mannen met de hond. Voetgangers die zonder te kijken oversteken. Fietsers die de regels negeren. Mijn groet wordt niet eens meer gehoord.

Iedereen zit geketend aan zijn scherm!!!!

Wie had vroeger gedacht dat we zo’n asociale wezens zouden worden? En dan nog durven beweren dat we ‘communiceren’. Het teken van het beest is er allang. Iedereen heeft het in zijn hand. Hoe hebben we het zover laten komen? Satan ligt in een deuk. En dan staat op de achterkant van menige mobiele de appel waaruit Adam en Eva een hap namen. Hoe graag zou ik mijn mobiele vertrappen. Maar we kunnen bijna niet meer zonder. We staan echt op de rand van de afgrond…

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Robert Frans:

Een klein voorbeeldje van hoe wij Gods geboden zodanig naar onze hand zetten, dat ze niet het heil brengen dat ze zouden kunnen brengen. In het OT staat een eenvoudig verbod op rente. Dit betekent dus dat je geen rente mag vragen als je iets uitleent. Leen je 2 euro uit, dan behoor je tevreden te zijn met 2 euro teruggave. Niet meer, niet minder. Hoe zijn wij nu met dit gebod omgegaan?
Het jodendom constateert aan de hand van Exodus 22,24 dat het verbod op rente alleen voor leningen onder volksgenoten geldt. Fair punt, waardoor zij dus aan niet-Joden gewoon volop rente kunnen vragen en dat dan ook doen. De islam kent ook een verbod op rente, maar daarvoor hebben ze het 'islamitisch bankieren' bedacht. Dit bestaat uit allerlei complexe constructies, waarbij de debiteur alsnog meer geld betaalt dan hij leent. Feitelijk is het dan dus ook een soort rente, zonder dat het technisch gezien rente is. Het vroege christendom kende ook een verbod op rente, maar heeft dat uiteindelijk simpelweg afgeschaft. In het NT is zo'n verbod dan ook niet te vinden, dus vooruit dan maar, ook hier een fair punt.

Doordat we dat gebod niet meer handhaven (naar de geest), hebben we nu een hele economie en samenleving opgebouwd op basis van schulden, omdat daarmee immers nu geld te verdienen valt. Als je een opleiding volgt, begin je al meteen met een schuld om de studiekosten te betalen. Daarna moet je een hypotheek nemen als je een huis wil kopen. Voor onvoorziene, dure kosten, zoals een kapotte wasmachine, zul je soms ook moeten lenen. En wie kent die vreselijke leen-reclames nog, waarbij je werd verleid om gewoonweg misdadige woekerpolissen af te sluiten voor je nieuwe dakkapel, en die vele mensen diep in de problemen brachten?
Zo kom je in een cyclus van leningen en afbetalingen, zodanig dat niet weinig mensen daar niet zomaar meer uitkomen. Banken verdienen fors aan al die leningen, maar veroorzaken zo wel instabiliteit, onzekerheid en financiële ellende. Schuld is nu eenmaal geen stevige fundering om je economie op te bouwen. Dat laten al die economische crises wel zien. Toch gaan we er mee door, alsof er geen andere keuze is. We zijn zó ontzettend star en inflexibel geworden, ook op politiek gebied. De economische goden hebben ons stevig onder de plak. Onze verre voorouders waren heel waarschijnlijk veel vrijer, creatiever en avontuurlijker in dit soort dingen.

Maar stel dat we dit gebod nu eens wél serieus zouden nemen, dus ook naar de geest zouden opvolgen? Zou de economie er dan niet ineens totaal anders eruit zien? Eenvoudiger, rechtvaardiger en onvermijdelijk ook een stuk soberder? Ik weet het oprecht niet, maar mij lijkt het dat zo'n gebod er niet voor niets instaat. Net zoals de geboden omtrent het jobeljaar, waarbij je je bezit weer terugkrijgt. Stel je eens een economie voor met zo'n jobeljaar en bemerk vervolgens hoe moeilijk je dat nog voor te stellen is.
In plaats van echt serieus naar God te luisteren, met Hem het avontuur aan te gaan en Hem in een geest van eenvoud, liefde en vrijheid te gehoorzamen, proberen we vooral een slaatje uit zijn geboden te slaan en willen we zoveel mogelijk voor onszelf houden. Waardoor we het ons eigenlijk alleen maar moeilijker maken en steeds moeilijker ons nog kunnen ontworstelen aan al die goden. Als we dat überhaupt nog wel willen. Met alle gevolgen van dien.

Amen!

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Hermanos2:

Het teken van het beest is er allang. Iedereen heeft het in zijn hand.

Nee dat is er nog niet. Ieder mens kan nog gewoon met geld betalen of met een pasje.  Het teken van het beest zal zich echt in het lichaam bevinden. Ik vergat bij mijn vorige bericht nog te vermelden dat Harari in zijn lezingen ook zei dat wanneer de technologie in het lichaam geplaatst zal zijn, het over en uit is met de vrije wil en dat je dan niet meer vrij zult kunnen kiezen wat je koopt in bijvoorbeeld de supermarkt. En alles wat er in je omgaat zou bekend zijn.  Dus einde vrije wil.  En ik geloof dat dat de reden is dat God daar een grens heeft geplaatst. Ik baal enorm dat ik de betreffende lezingen niet heb opgeslagen. Ik walgde zo hard ervan dat ik het heb weggegooid.   
 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Robert Frans:

Maar stel dat we dit gebod nu eens wél serieus zouden nemen, dus ook naar de geest zouden opvolgen? Zou de economie er dan niet ineens totaal anders eruit zien? Eenvoudiger, rechtvaardiger en onvermijdelijk ook een stuk soberder? Ik weet het oprecht niet, maar mij lijkt het dat zo'n gebod er niet voor niets instaat. Net zoals de geboden omtrent het jobeljaar, waarbij je je bezit weer terugkrijgt. Stel je eens een economie voor met zo'n jobeljaar en bemerk vervolgens hoe moeilijk je dat nog voor te stellen is.
In plaats van echt serieus naar God te luisteren, met Hem het avontuur aan te gaan en Hem in een geest van eenvoud, liefde en vrijheid te gehoorzamen, proberen we vooral een slaatje uit zijn geboden te slaan en willen we zoveel mogelijk voor onszelf houden. Waardoor we het ons eigenlijk alleen maar moeilijker maken en steeds moeilijker ons nog kunnen ontworstelen aan al die goden. Als we dat überhaupt nog wel willen. Met alle gevolgen van dien.

Ik ben dat wel met je eens. De geboden die in Israël werden uitgevaardigd waren sowieso gericht op het welzijn van allen. Ik denk inderdaad dat een 'terugkeer' naar een dergelijke  maatschappij voor iedereen veel beter zou zijn. Tegelijk moet ik nu constateren dat het ontzag voor God steeds verder afneemt. En dat heeft gevolg voor de houding ten opzichte van de wetten die gelden.

Het luisteren naar de wet begint met een gehoorzaam hart dat op God is gericht. De Schrift voorspelt, dat de liefde zal verkillen. De wet is immers van belang voor de naaste en regelt de samenwerking in de samenleving. Maar als er dus geen ontzag meer voor God is, dan wordt de wet een machtsmiddel van degenen die zich boven de wet stellen. En dat principe zag je in het oude testament al in werking; een ieder deed wat hij goed was in eigen oog.

De vraag is dus, hoe 'we' hier uit kunnen komen. Zelf denk ik hét antwoord op deze vraag te hebben gevonden. Tevens denk ik dat de oplossing zich al bijna tweeduizend jaar aan het ontwikkelen is. Zelfs God wacht er op en Hij roept Zijn kinderen op om geduld te hebben: Jacobus 5:7-10 (NBG1951) "Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt; zie, de Rechter staat voor de deur. Broeders, neemt tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten, die in de naam des Heren hebben gesproken."

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

 

De vraag is dus, hoe 'we' hier uit kunnen komen. Zelf denk ik hét antwoord op deze vraag te hebben gevonden. 

Ik ben nieuwsgierig naar verdere toelichting. Mogelijk kan ik er mijn voordeel mee doen.

1 uur geleden zei Flawless victory:

Nee dat is er nog niet. Ieder mens kan nog gewoon met geld betalen of met een pasje.  Het teken van het beest zal zich echt in het lichaam bevinden. Ik vergat bij mijn vorige bericht nog te vermelden dat Harari in zijn lezingen ook zei dat wanneer de technologie in het lichaam geplaatst zal zijn, het over en uit is met de vrije wil en dat je dan niet meer vrij zult kunnen kiezen wat je koopt in bijvoorbeeld de supermarkt. En alles wat er in je omgaat zou bekend zijn.  Dus einde vrije wil.  En ik geloof dat dat de reden is dat God daar een grens heeft geplaatst. Ik baal enorm dat ik de betreffende lezingen niet heb opgeslagen. Ik walgde zo hard ervan dat ik het heb weggegooid.   
 

Ik begrijp het. Toch zie ik de smartphone als satanisch. Het meest schrijnend vind ik de jonge moeders die met één hand de kinderwagen besturen en met de andere hand de telefoon bedienen. Geen oog voor het kind dat naar mama kijkt. En het monster groeit. De gebruikers worden steeds jonger en zelfs de senioren zitten op een bankje in het park naar het scherm te turen. Als je tegenwoordig niet met beeldschermen overweg kunt krijg je niets meer geregeld. In mijn ogen voldoet dit aan mark of the beast. Zeker als je bedenkt dat deze verslavende afleiding zelfs levens kost. En ga zo maar door. Niks nieuws, iedereen weet dit. En toch doen we er vrijwillig aan mee. En tevens noodgedwongen omdat de overheid dit verlangd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Flawless victory:

 Ieder mens kan nog gewoon met geld betalen of met een pasje.  
 

Ik ken Harari en zijn uitspraken. Schrikbarend…

Nog even over betalen. Ik heb contactloos betalen uitgezet. Ik moet dat nu telkens uitleggen in de winkel omdat men dat niet verwacht. De wereld op zijn kop. En er zijn verschillende kassa’s voor pin en/of contant. Ik zie mensen die pas aan de kassa merken dat ze in de verkeerde rij staan (alleen PIN) en moeten dan weer achteraan sluiten waar ze wel kunnen betalen. Mijn vrouw kon vorige week niet pinnen bij AH vanwege die landelijke storing. Tientallen mensen gingen boodschappen terugleggen in de vakken. Wie heeft er nog zoveel contant op zak? Het beest is er al en we kunnen geen kant op. Geloof me, we staan op de rand van een ‘major shift’.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Ik begrijp het. Toch zie ik de smartphone als satanisch. Het meest schrijnend vind ik de jonge moeders die met één hand de kinderwagen besturen en met de andere hand de telefoon bedienen. Geen oog voor het kind dat naar mama kijkt. En het monster groeit. De gebruikers worden steeds jonger en zelfs de senioren zitten op een bankje in het park naar het scherm te turen. Als je tegenwoordig niet met beeldschermen overweg kunt krijg je niets meer geregeld. In mijn ogen voldoet dit aan mark of the beast. Zeker als je bedenkt dat deze verslavende afleiding zelfs levens kost. En ga zo maar door. Niks nieuws, iedereen weet dit. En toch doen we er vrijwillig aan mee. En tevens noodgedwongen omdat de overheid dit verlangd.

Ik ben het met je eens dat de rol die de mensen aan de technologie toekennen satanisch is of lijkt te worden.  Niet de technologie zelf maar wat ermee gedaan wordt. Vlak bij mijn huis is een kinderdagverblijf en als de kleintjes buiten aan het spelen zijn lopen de juffen met hun telefoon in de hand op het scherm te kijken.  Ik ben het ook met je eens dat de overheid maar ook allerlei andere instanties steeds meer vereisen dat je een mobiele telefoon hebt. Het is verder ook schrikbarend welke gegevens er allemaal al aan elkaar gekoppeld zijn.  Afgelopen week belde ik met mijn mobiele telefoon met een bedrijf om een vraag te stellen over een product dat ze verkopen. De persoon aan de telefoon wist het antwoord niet en zou het navragen en dan wilde hij me op de hoogte brengen via email. Toen wilde ik mijn e-mailadres geven en toen zei hij dat dat niet nodig was, want hij had al mijn gegevens al op zijn scherm.  Dat bleek allemaal al gekoppeld te zijn aan het mobiele nummer waarmee ik belde.   Bizar. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei Hermanos2:
14 uur geleden zei Hetairos:

De vraag is dus, hoe 'we' hier uit kunnen komen. Zelf denk ik hét antwoord op deze vraag te hebben gevonden. 

Ik ben nieuwsgierig naar verdere toelichting. Mogelijk kan ik er mijn voordeel mee doen.

Ik heb je vraag genoteerd in mijn tekstverwerker en kom er dus op terug. Ik schrijf je niet direct op Credible een antwoord, want dan gaat de essentie van mijn antwoord waarschijnlijk al direct verloren in het lawaai van andere berichten en dat zou ik jammer vinden. Misschien schrijf ik wel een antwoord dat je kunt vinden op mijn eigen website.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hetairos:

Ik heb je vraag genoteerd in mijn tekstverwerker en kom er dus op terug. Ik schrijf je niet direct op Credible een antwoord, want dan gaat de essentie van mijn antwoord waarschijnlijk al direct verloren in het lawaai van andere berichten en dat zou ik jammer vinden. Misschien schrijf ik wel een antwoord dat je kunt vinden op mijn eigen website.  

Prima!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid