Spring naar bijdragen

Komt psychiatrie voor in de bijbel?


Aanbevolen berichten

De bijbel spreekt op verschillende plaatsen over pschiatrie

Een van de dingen die in de bijbel voorkomt is het spreken van God. Is iets de stem van God of niet?

Eén van truken van de satan is om zich voor te doen als de "engel van het licht". Zich voordoen als zijnde horende bij God en ondertussen de verkeerde kant opsturen. Spreken met vermeende wijsheid en ondertussen tot zonde brengen zoals de slang in het paradijs. Hij wil graag mensen overtuigen dat hij god is en zijn stem gods stem.

Het karakter van zo'n stem verandert en leidt je naar ongezonde situaties die niet normaal zijn.

God heeft de mens gemaakt en Zijn spreken sluit aan bij de dagelijse praktijk van het leven. Zijn spreken is conform de bijbel en kan met gezond verstand herkent worden als zinnig. Hij wil dat de mens in liefde leeft met zijn medemens en dat is een belangrijk aspect. In het dagelijks leven en de omgang met anderen vind veel toesing plaats ten aanzien van wat normaal is. Normaal is ook het erkennen van God en de bijbel die spreekt over de sociale omgang met elkaar en daar vele leefregels voor geeft. Het woord Gods is de hoogste toetsing voor ons gedrag, onze gedachten en eventuele stemmen die gehoord worden. Uiteindelijk is de omgang met God zelf het hoogste doel en daarbij hoort ook het spreken van God en het horen van zijn stem. God wil in ons wonen en relatie met ons hebben. Direct door het inwonen in de mens maar ook door de gemeenschap der heiligen.
De stem van God kan gehoord worden in het spreken van de heiligen. Spreuken 11:14: "Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val; maar er is redding, als er vele raadgevers zijn." Hieruit blijkt dus dat God spreekt en adviseert door het leven en te bespreken met de medemens (die het woord Gods erkent).

Exorcisme of bevrijding van demonen is aan de orde en werd ook door Jezus gedaan. Marcus 5:1-20 vertelt het verhaal van een bezetene die door Jezus bevrijdt werd waarna hij gezond en bij zijn verstand was. Vers 15: "En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem, die het legioen gehad had; en zij werden bevreesd."
Belangrijker dan bevrijding is het leven naar Gods wil. Het leven volgens en de groei in het algemeen dagelijks leven in Christus. Daar zou de meeste aandacht aan besteedt moeten worden. Het groeien in Christus en in functioneren door de Heilige Geest verdrijft de onreine geesten. Bevrijding kan plaatsvinden wanneer iemand een innerlijke en oprechte beslissing neemt tav een aspect van zijn leven. Dit is niet speciaal gebonden aan een uiterlijke actie tenzij deze actie verbonden is aan het deze innerlijke bekering.
In het verhaal van koning Nebuchadnesar zien we dit ook (Daniël 4 en 5). Zeven jaar was hij geestesziek totdat hij erkende dat God macht heeft over het koningschap (Daniël 5:21). De toestand waarin hij verkeerde stopte toen hij zich innerlijk bekeerde en tot erkenning kwam.
Na zijn genezing getuigt Nebukadnezar zelf (Daniël 4:34-37): "Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen op naar de hemel, en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig Levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij? Terzelfder tijd, dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerden ook, tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug; mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op, ik werd in mijn koningschap hersteld, ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken. Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen."

Het verhaal geeft een inzicht in een oorzaak, namelijk dat hoogmoed een rol speelt en tevens een inzicht tot het voorkomen van deze toestand: Rechtvaardigheid en erbarming voor de ellendige en het voorkomen van hoogmoed. Daniël 4:27: "Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn: doe uw zonden teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen – of er misschien verlenging van uw rust wezen moge."

Uit dit verhaal blijkt dat het erkennen van God en van Zijn woord, met name rechtvaardigheid en barmhartigheid een rol spelen in het herstel. Tevens zien we dat God genadig is en Nebuchadnezar net als Job herstelt en in zijn genade zelfs overvloediger zegent dan daar voor.

Belangrijk is dus het zoeken van God en het leven..

 

 

Een toevoeging over Nebuchadnezar (Daniël 4 en 5)
Nebuchadnesar was niet degene die op eigen houtje zijn rijk gebouwd had, Al neemt hij de houding aan alsof hij het is die het rijk gebouwd heeft, hij was slechts één persoon van de vele die allemaal een bijdrage hebben geleverd naar eigen kunnen. Zijn hoogmoed richt hem op zichzelf en daarmee raakt hij de realiteit kwijt. Op dat moment raakt hij zijn verstand kwijt. De realiteit was dat zij allen hadden meegewerkt aan dat rijk en hij had er beter aan gedaan zich dat te realiseren en in de gemeenschap met anderen te blijven waarin hij tesamen hun succes had gevierd. Dan was hij in de realiteit blijven staan en gezond gebleven.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een andere tekst over psychiatrische aandoening is uit Jesaja 1:5; "Heel het hoofd is ziek en heel het hart is afgemat."

Deze tekst maakt deel uit van de introductie van Jesaja waarin de basis van de problemen van die tijd worden weergegeven. Heel het hoofd is ziek geeft aan dat de gevolgen van de cultuur die heerste was dat mensen psychisch ziek werden.

Een oplossing wordt gevonden in Jesaja 1:3; "Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht.

En in vers 4: "Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige van Israël verworpen, zij zijn vervreemd, van achter Hem vandaan."

Een hint van oorzaak en oplossing wordt gevonden in vers 10: "Hoor het woord van de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God ter ore volk van Gomorra!" De tekst die daarna volgt vraagt van het volk gerechtigheid en zorg voor de verdrukten (barmhartigheid en ontferming) (vers 16,17; "Was u, reinig u! Doe uw slechte dadenvan voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!"

Hier zien we dus dat de oorzaak net als in het geval van Nebuchadnezar ligt in een gebrek aan zorg voor de zwakken in de samenleving. Daarnaast gaat het over het volgen van God, Christus.

In vers 3 geeft God aan dat een oplossing ligt in het aannemen je "eigenaar". De eigenaar van de mens is Christus omdat Hij met zijn offer betaald heeft voor de mens. Christus heeft Zijn leven gegeven voor de zondaar en daarmee toont God de Vader dat Hij zelfs Zijn eigen Zoon niet spaart om een zieke te redden. Een ander aspect is "was je" (vers 17), daarmee wordt bedoelt om zich te reinigen in het bloed van Jezus. Daarmee geneest men omdat de oorzaak weggenomen wordt. Een ander aspect is om je te keren tot het voedsel dat God geeft, te eten wat God te eten geeft. Dat eten is het woord Gods. Christus is het vlees geworden woord en Hij is het voedsel dat God geeft (Johannes 6:48; "Ik ben het Brood des levens". Ook staat er Mattheüs 4:4; "Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt." Het gaat er dus om Christus te erkennen en de schrift te erkennen waardoor Hij spreekt. Ook het woord dat Hij spreekt door Zijn dienaren. Contact met medechristenen is dus belangrijk. Oa denk ik weer aan de tekst over raadgevers (Spreuken 11:14): "Als er geen wijze raad is, komt een volk ten val, maar er komt verlossing door een veelheid van raadgevers." Anderzijds denk ik aan de woorden van Christus die het verhaal vande barmhartige Samaritaan vertelt waarin Hij aanspoort om zorg voor de behoeftigen te hebben, de uitleg die behoort bij het tweede gebod je naaste lief te hebben, een gebod dat boven alle andere (behalve het eerste0 staat.

Wanneer God zegt: "was u" dan is het gevolg dat men de rechtszaak die God wil aangaan positief uitpakt. Vers 18: "Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol." Hij zegt hier dus dat al waren je zonden zeer zeer vele, toch zullen weggenomen worden. Er is geen zonde die God niet wegnemen kan ne wil. Dat zal Hij zeker doen wanneer men Hem daar om vraagt (bidt).

Jesaja geeft aan dat de oorzaak ligt in een gewetenloze cultuur die geen acht slaat op de behoeftige. God roept op om Zijn cultuur op te zoeken, de cultuur van Zijn woord en de praktisering van liefde en zorg in de naam van Christus, daar is genezing. Jesaja 1:3 spreekt ook over inzicht en in de christelijke gemeenschap is inzicht tot een evenwichtig leven met God, de geneesheer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 21-7-2022 om 14:41 zei Barnabas:

De bijbel spreekt op verschillende plaatsen over pschiatrie

Een van de dingen die in de bijbel voorkomt is het spreken van God. Is iets de stem van God of niet?

Eén van truken van de satan is om zich voor te doen als de "engel van het licht". Zich voordoen als zijnde horende bij God en ondertussen de verkeerde kant opsturen. Spreken met vermeende wijsheid en ondertussen tot zonde brengen zoals de slang in het paradijs. Hij wil graag mensen overtuigen dat hij god is en zijn stem gods stem.

Het karakter van zo'n stem verandert en leidt je naar ongezonde situaties die niet normaal zijn.

God heeft de mens gemaakt en Zijn spreken sluit aan bij de dagelijse praktijk van het leven. Zijn spreken is conform de bijbel en kan met gezond verstand herkent worden als zinnig. Hij wil dat de mens in liefde leeft met zijn medemens en dat is een belangrijk aspect. In het dagelijks leven en de omgang met anderen vind veel toesing plaats ten aanzien van wat normaal is. Normaal is ook het erkennen van God en de bijbel die spreekt over de sociale omgang met elkaar en daar vele leefregels voor geeft. Het woord Gods is de hoogste toetsing voor ons gedrag, onze gedachten en eventuele stemmen die gehoord worden. Uiteindelijk is de omgang met God zelf het hoogste doel en daarbij hoort ook het spreken van God en het horen van zijn stem. God wil in ons wonen en relatie met ons hebben. Direct door het inwonen in de mens maar ook door de gemeenschap der heiligen.
De stem van God kan gehoord worden in het spreken van de heiligen. Spreuken 11:14: "Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val; maar er is redding, als er vele raadgevers zijn." Hieruit blijkt dus dat God spreekt en adviseert door het leven en te bespreken met de medemens (die het woord Gods erkent).

Exorcisme of bevrijding van demonen is aan de orde en werd ook door Jezus gedaan. Marcus 5:1-20 vertelt het verhaal van een bezetene die door Jezus bevrijdt werd waarna hij gezond en bij zijn verstand was. Vers 15: "En zij kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand, hem, die het legioen gehad had; en zij werden bevreesd."
Belangrijker dan bevrijding is het leven naar Gods wil. Het leven volgens en de groei in het algemeen dagelijks leven in Christus. Daar zou de meeste aandacht aan besteedt moeten worden. Het groeien in Christus en in functioneren door de Heilige Geest verdrijft de onreine geesten. Bevrijding kan plaatsvinden wanneer iemand een innerlijke en oprechte beslissing neemt tav een aspect van zijn leven. Dit is niet speciaal gebonden aan een uiterlijke actie tenzij deze actie verbonden is aan het deze innerlijke bekering.
In het verhaal van koning Nebuchadnesar zien we dit ook (Daniël 4 en 5). Zeven jaar was hij geestesziek totdat hij erkende dat God macht heeft over het koningschap (Daniël 5:21). De toestand waarin hij verkeerde stopte toen hij zich innerlijk bekeerde en tot erkenning kwam.
Na zijn genezing getuigt Nebukadnezar zelf (Daniël 4:34-37): "Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik, Nebukadnessar, mijn ogen op naar de hemel, en mijn verstand keerde in mij terug. Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig Levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij? Terzelfder tijd, dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerden ook, tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug; mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op, ik werd in mijn koningschap hersteld, ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken. Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen."

Het verhaal geeft een inzicht in een oorzaak, namelijk dat hoogmoed een rol speelt en tevens een inzicht tot het voorkomen van deze toestand: Rechtvaardigheid en erbarming voor de ellendige en het voorkomen van hoogmoed. Daniël 4:27: "Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn: doe uw zonden teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen – of er misschien verlenging van uw rust wezen moge."

Uit dit verhaal blijkt dat het erkennen van God en van Zijn woord, met name rechtvaardigheid en barmhartigheid een rol spelen in het herstel. Tevens zien we dat God genadig is en Nebuchadnezar net als Job herstelt en in zijn genade zelfs overvloediger zegent dan daar voor.

Belangrijk is dus het zoeken van God en het leven..

 

 

Een toevoeging over Nebuchadnezar (Daniël 4 en 5)
Nebuchadnesar was niet degene die op eigen houtje zijn rijk gebouwd had, Al neemt hij de houding aan alsof hij het is die het rijk gebouwd heeft, hij was slechts één persoon van de vele die allemaal een bijdrage hebben geleverd naar eigen kunnen. Zijn hoogmoed richt hem op zichzelf en daarmee raakt hij de realiteit kwijt. Op dat moment raakt hij zijn verstand kwijt. De realiteit was dat zij allen hadden meegewerkt aan dat rijk en hij had er beter aan gedaan zich dat te realiseren en in de gemeenschap met anderen te blijven waarin hij tesamen hun succes had gevierd. Dan was hij in de realiteit blijven staan en gezond gebleven.
 

Het verhaal van de koning Nebukadnezar, hij werd geestelijk ziek en moet daardoor met dieren leven, het staat in Daniël 4, en na zeven jaar keert zijn verstand terug.

Er waren andere koningen in de bijbel, die erkenden Gods macht niet,

Toch werden ze niet geestelijk ziek. Misschien is er een andere reden waarom hij gek/ geestelijk ziek werd en mag hij niet aan de macht blijven.

Ik vraag me af of er historisch bewijs is dat dit is echt gebeurd .

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei fyg:

 

Ik vraag me af of er historisch bewijs is dat dit is echt gebeurd .

Zo moet je de bijbel niet benaderen. God om bewijs vragen is niet eerbiedig. God vraagt om vertrouwen en geloof. Het is niet mijn bedoeling om jou hier de les te lezen maar ik wil je gewoon een andere zienswijze voorhouden. We kunnen over veel bijbelse verhalen of gebeurtenissen alleen maar nadenken en niet verifiëren. Het boek Job is daar een goed voorbeeld van. David Pawson noemt het daarom faction. (mengsel van fact en fiction) 

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei fyg:

Het verhaal van de koning Nebukadnezar, hij werd geestelijk ziek en moet daardoor met dieren leven, het staat in Daniël 4, en na zeven jaar keert zijn verstand terug.

Er waren andere koningen in de bijbel, die erkenden Gods macht niet,

Toch werden ze niet geestelijk ziek. Misschien is er een andere reden waarom hij gek/ geestelijk ziek werd en mag hij niet aan de macht blijven.

Ik vraag me af of er historisch bewijs is dat dit is echt gebeurd .

In mijn Willibrordbijbel staat daarover deze aantekening:

Uit de goed gedocumenteerde regeringsjaren van Nebukadnessar is niets bekend van een ernstige en langdurige ziekte die met het hier verhaalde vergeleken kan worden. Over Nabonidus (556-539) is wel zoiets bekend. In zijn derde regeringsjaar droeg hij het bestuur van Babylonië over aan zijn zoon Belsassar en trok hij naar de oase Duma in de Syro-Arabische woestijn. Misschien vormt dit feit, tezamen met de vele lasterpraatjes die de Perzische propaganda en de hem vijandig gezinde priesters van Babel over zijn persoon hebben rondgestrooid, de achtergrond van Daniël 4.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei fyg:

Het verhaal van de koning Nebukadnezar, hij werd geestelijk ziek en moet daardoor met dieren leven, het staat in Daniël 4, en na zeven jaar keert zijn verstand terug.
......
Ik vraag me af of er historisch bewijs is dat dit is echt gebeurd .

4 uur geleden zei Hermanos2:

Zo moet je de bijbel niet benaderen. God om bewijs vragen is niet eerbiedig. God vraagt om vertrouwen en geloof. Het is niet mijn bedoeling om jou hier de les te lezen maar ik wil je gewoon een andere zienswijze voorhouden. We kunnen over veel bijbelse verhalen of gebeurtenissen alleen maar nadenken en niet verifiëren. Het boek Job is daar een goed voorbeeld van. David Pawson noemt het daarom faction. (mengsel van fact en fiction) 

Hier hebben we het niet over Job, maar over Nebukadnezar. Daar is wel degelijk veel over te verifiëren, eerbiedig of niet. Van hem zijn buiten de bijbel veel gegevens en archeologische vondsten bekend, bv over zijn militaire ondernemingen. Zo weten we dat de vernietiging van de 1e tempel niet plaats vond in 420 BCE, zoals dat volgens de joodse tijdsrekening het geval is, maar in 586 (+/- 1 jaar) BCE. Door de meeste Joodse schriftgeleerden wordt dat tegenwoordig wel erkend. Dit is bekend als de 'missing years' in de Joodse kalender. In de Babylonische geschiedschrijving blijkt niets van een 7 jarige gekte bij hem.  

 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 28-7-2022 om 09:38 zei Hermanos2:

Zo moet je de bijbel niet benaderen. God om bewijs vragen is niet eerbiedig. God vraagt om vertrouwen en geloof. Het is niet mijn bedoeling om jou hier de les te lezen maar ik wil je gewoon een andere zienswijze voorhouden. We kunnen over veel bijbelse verhalen of gebeurtenissen alleen maar nadenken en niet verifiëren. Het boek Job is daar een goed voorbeeld van. David Pawson noemt het daarom faction. (mengsel van fact en fiction) 

Ik heb dit commentaar van je ,Hermanos2, niet verwacht, maar gelukkig zijn er in het forum mensen die hebben commentaar gegeven en denken daarover heel anders.

Op 28-7-2022 om 10:14 zei Robert Frans:

In mijn Willibrordbijbel staat daarover deze aantekening:

Uit de goed gedocumenteerde regeringsjaren van Nebukadnessar is niets bekend van een ernstige en langdurige ziekte die met het hier verhaalde vergeleken kan worden. Over Nabonidus (556-539) is wel zoiets bekend. In zijn derde regeringsjaar droeg hij het bestuur van Babylonië over aan zijn zoon Belsassar en trok hij naar de oase Duma in de Syro-Arabische woestijn. Misschien vormt dit feit, tezamen met de vele lasterpraatjes die de Perzische propaganda en de hem vijandig gezinde priesters van Babel over zijn persoon hebben rondgestrooid, de achtergrond van Daniël 4.

Bedankt voor deze informatie en overtuigende woorden

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei fyg:

Ik heb dit commentaar van je ,Hermanos2, niet verwacht, maar gelukkig zijn er in het forum mensen die hebben commentaar gegeven en denken daarover heel anders.

Bedankt voor deze informatie en overtuigende woorden

Ik begrijp je reactie niet. Robert Frans zegt volgens mij ook dat we dit niet zeker weten kunnen. Zijn reactie vind je wel okee. Misschien begrijpen we elkaar verkeerd? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
21 uur geleden zei Hermanos2:

Ik begrijp je reactie niet. Robert Frans zegt volgens mij ook dat we dit niet zeker weten kunnen. Zijn reactie vind je wel okee. Misschien begrijpen we elkaar verkeerd? 

Ik ga dit toelichten, misschien begrijpen we elkaar niet goed

Je reactie was “je moet de bijbel niet zo benaderen, God om bewijs vragen is niet eerbiedig”

Dit betekent: “Je mag deze vraag niet stellen”, zo heb ik begrijpen, mijn reactie was; andere denken daarover anders.

 

Robert Frans schrijft: het verhaal is wel gebeurd voor andere koning,  Daarom vond ik zijn reactie oké

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid