Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

N.a.v. het (nu vet gemaakte) stukje van @Willempie een nieuw topic, omdat het in het betreffende topic (Muziek topic) off topic zou zijn.

13 uur geleden zei Willempie:
13 uur geleden zei Kaasjeskruid:

Ja, kom net onder de douche vandaan.

Mooi. Je hebt je laten schoonwassen door water maar ook door het bloed van het Lam. Nu nog witte kleren aan (de daden van rechtvaardigheid) en je bent gereed Hem te ontmoeten, zonder enige schaamte of angst, als deel van Zijn bruid. Vergeven, schoongewassen en zeer geliefd. 

@Willempie; volgens mij klopt dit niet. Gelovigen uit deze tijd zijn deel van Zijn lichaam. Het lichaam van de bruidegom dus. De bruid is Israël. Bij de bruiloft worden zij 'tot één vlees'. Althans, zo zie ik het.

Openbaring 21:

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

9 En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

Openbaring 22:

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 163
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

M.i. is dat ook een beetje het vernökeratieve aan 'gnosis': de valkuil dat je denkt een bepaald inzicht te hebben verworven op grond van vage teksten, zonder deze zogenaamde 'kennis' vervolgens weer t

N.a.v. het (nu vet gemaakte) stukje van @Willempie een nieuw topic, omdat het in het betreffende topic (Muziek topic) off topic zou zijn. @Willempie; volgens mij klopt dit niet. Gelovigen uit d

Ik veroordeel niet, maar haal letterlijk aan wat in de Bijbel staat. Als volk leven ze onder een vloek, als inividu is er redding mogelijk door het aannemen van Jezus Christus als Heiland en Zaligmake

1 uur geleden zei Bastiaan73:

N.a.v. het (nu vet gemaakte) stukje van @Willempie een nieuw topic, omdat het in het betreffende topic (Muziek topic) off topic zou zijn.

@Willempie; volgens mij klopt dit niet. Gelovigen uit deze tijd zijn deel van Zijn lichaam. Het lichaam van de bruidegom dus. De bruid is Israël. Bij de bruiloft worden zij 'tot één vlees'. Althans, zo zie ik het.

Openbaring 21:

2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

9 En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams.

Openbaring 22:

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Je zult wel heel wat losmaken. ;) Ik weet het niet precies. Heb het ook nooit echt zo bestudeerd maar er wel verschillende visies over gelezen. Misschien heb je gelijk. De Bijbel spreekt hierover in geestelijke voorstellingen die door ons (of mij) maar ten dele zijn te bevatten. De Kerk is het lichaam van Jezus, met Jezus als het hoofd. Dat is duidelijk. Toch wordt de gemeente ook wel als een bruid voorgesteld, o.a. door Paulus, meen ik. Israël wordt God's vrouw genoemd. Maar de Bijbel vertelt ons inderdaad ook dat er een bruiloft wordt voorbereid. Terechte vragen zijn dan: "Met wie?" en "Wie zijn dan die gasten of genodigden waarover de Bijbel spreekt?" En in je citaat hierboven wordt de bruid gelijkgesteld aan de vrouw van het Lam. Ik ga mijn concordantie er weer eens bij pakken en goed lezen wat er eigenlijk allemaal over in de Bijbel wordt verteld.  

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Willempie:

Je zult wel heel wat losmaken. ;) Ik weet het niet precies. Heb het ook nooit echt zo bestudeerd maar er wel verschillende visies over gelezen. Misschien heb je gelijk. De Bijbel spreekt hierover in geestelijke voorstellingen die door ons (of mij) maar ten dele zijn te bevatten. De Kerk is het lichaam van Jezus, met Jezus als het hoofd. Dat is duidelijk. Toch wordt de gemeente ook wel als een bruid voorgesteld, o.a. door Paulus, meen ik. Israël wordt God's vrouw genoemd. Maar de Bijbel vertelt ons inderdaad ook dat er een bruiloft wordt voorbereid. Terechte vragen zijn dan: "Met wie?" en "Wie zijn dan die gasten of genodigden waarover de Bijbel spreekt?" En in je citaat hierboven wordt de bruid gelijkgesteld aan de vrouw van het Lam. Ik ga mijn concordantie er weer eens bij pakken en goed lezen wat er eigenlijk allemaal over in de Bijbel wordt verteld.  

Let op! Er wordt ook gesproken over bruiloftsgasten... 

Link naar bericht
Deel via andere websites
24 minuten geleden zei Willempie:

Toch wordt de gemeente ook wel als een bruid voorgesteld, o.a. door Paulus, meen ik.

Ik heb ook gezocht, online en in concordanties. Het woord 'bruid' wordt nergens door Paulus vermeld, in de oudere vertalingen. Alleen de NBV gebruikt in 2 Korintiërs 11 één keer het woord 'bruid':

2 Ik waak over u zoals God over u waakt. Ik heb u aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil u als een kuise bruid aan hem geven.

De oudere vertalingen hebben hier terecht 'maagd'. Het Griekse grondwoord is 'parthenos' en dat betekent dus 'maagd'.

Bron: https://biblehub.com/greek/3933.htm

'Bruid' heeft een ander Grieks grondwoord: 'numphé'.

Bron: https://biblehub.com/greek/3565.htm

~

Efeziërs 5 (SV):

29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg [dit], [ziende] op Christus en op de Gemeente.

?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Willempie:

Precies! Wie zouden dat dan zijn? Het volk Israël misschien? Ik denk nu aan de uitspraak van Johannes de doper die immers zelf een Israëliet was. Noemt hij zichzelf niet de vriend van de bruidegom?

Ik ben juist geneigd om te denken dat de gasten de gelovigen uit de heidenvolken zijn. Wij zijn leden van het Lichaam van Christus. Hij is het Hoofd, wij Zijn Lichaam. De Bruid is het volk Israël. Een uitleg die mij aanspreekt:

https://www.amen.nl/artikel/1091/bruidegom-en-bruid

 

bewerkt door Kaasjeskruid
Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik ben juist geneigd om te denken dat de gasten de gelovigen uit de heidenvolken zijn. Wij zijn leden van het Lichaam van Christus. Hij is het Hoofd, wij Zijn Lichaam. De Bruid is het volk Israël. Een uitleg die mij aanspreekt:

https://www.amen.nl/artikel/1091/bruidegom-en-bruid

Ja deze uitleg vind ik vanuit de Bijbel ook aannemelijk. Een ander artikel hierover van Amen:

https://www.amen.nl/artikel/1024/welk-een-uitzicht-bruidsgemeente

6 minuten geleden zei thom:

Wanneer Geest en Ziel samen scheppen, dan zijn ze verenigd in het Heilig Huwelijk,

waarin de mens 'Mens' wordt en is het God die Mens wordt en zo Zichzelf ervaart.

http://www.destralendegnosis.be/ons.php?action=labyrint

Wellicht zit hier een kern van waarheid in maar het is in elk geval niet bijbels.

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 minuten geleden zei Bastiaan73:

Wellicht zit hier een kern van waarheid in maar het is in elk geval niet bijbels.

Openb. 3
20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
1 Kor. 15
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
Rom. 8
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Joh. 1
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Joh. 17 23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.

Kol. 2
6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;
7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Joh. 3
27 Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij.
28 Gijzelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet; maar dat ik voor Hem heen uitgezonden ben.
29 Die de bruid heeft, is de bruidegom,
 

 

50 minuten geleden zei Bastiaan73:

29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.
30 Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen.
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen.
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg [dit], [ziende] op Christus en op de Gemeente.

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Openb. 3
20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.
22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.
1 Kor. 15
44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.
46 Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke, daarna het geestelijke.
47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
Rom. 8
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.
15 Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
16 Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
Joh. 1
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.
Joh. 1723 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der wereld.
26 En Ik heb hun Uw Naam bekend gemaakt, en zal Hem bekend maken; opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij, en Ik in hen.
Kol. 2
6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem;
7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met dankzegging.
8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;
9 Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk;
10 En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;
Joh. 3
27 Johannes antwoordde en zeide: Een mens kan geen ding aannemen, zo het hem uit den hemel niet gegeven zij.
28 Gijzelven zijt mijn getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet; maar dat ik voor Hem heen uitgezonden ben.
29 Die de bruid heeft, is de bruidegom,

Dat is wél bijbels en onderhand jouw mantra geloof ik ? maar de link met http://www.destralendegnosis.be/ons.php?action=labyrint kan ik nog steeds niet leggen Thom.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

Dat is wél bijbels en onderhand jouw mantra geloof ik ? maar de link met http://www.destralendegnosis.be/ons.php?action=labyrint kan ik nog steeds niet leggen Thom.

Dat geeft niet, wat niet is kan nog komen.

Ik vond die laatste zin wel veelzeggend; 29 Die de bruid heeft, is de bruidegom,

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
46 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Ik ben juist geneigd om te denken dat de gasten de gelovigen uit de heidenvolken zijn. Wij zijn leden van het Lichaam van Christus. Hij is het Hoofd, wij Zijn Lichaam. De Bruid is het volk Israël. Een uitleg die mij aanspreekt:

https://www.amen.nl/artikel/1091/bruidegom-en-bruid

 

Dit spreekt mij ook wel aan. Tegelijkertijd is het zo dat Israël momenteel gedeeltelijk is verborgen. Ik doel nu op het tienstammenrijk. Er zijn dus mensen die van Israël afstammen zonder het te weten. Of ze zijn vermengd. Dat kan ook. Ik lees dat een zeer groot deel van het Portugese volk Joods bloed heeft. Het lijkt er trouwens op dat er weer stammen worden herontdekt. Met genetisch onderzoek wordt er steeds meer mogelijk. Het blijft voor mij toch nog een mysterie. Eens zal het allemaal wel duidelijk worden.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Dit spreekt mij ook wel aan. Tegelijkertijd is het zo dat Israël momenteel gedeeltelijk is verborgen. Ik doel nu op het tienstammenrijk. Er zijn dus mensen die van Israël afstammen zonder het te weten. Of ze zijn vermengd. Dat kan ook. Ik lees dat een zeer groot deel van het Portugese volk Joods bloed heeft. Het lijkt er trouwens op dat er weer stammen worden herontdekt. Met genetisch onderzoek wordt er steeds meer mogelijk. Het blijft voor mij toch nog een mysterie. Eens zal het allemaal wel duidelijk worden.

Voor een jood die zalig wil worden is het nu van belang om Christen te worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei thom:

Dat geeft niet, wat niet is kan nog komen.

Je bedoelt het goed maar zou het ook kunnen dat die link alleen in jouw eigen beleving bestaat? Een groot verschil tussen de Bijbel en dergelijke gnostische teksten is m.i. dat de Bijbel duidelijke taal gebruikt, terwijl gnostische geschriften op mij altijd heel vaag overkomen. Alleen al het hoofdlettergebruik:

"Het Labyrint is het eeuwenoude symbool voor de Transformatie van de mens, van de zoektocht van de ziel naar haar Ware Bestemming.

Het Labyrint is geen doolhof waarin je verdwalen kan, maar kent slechts één Pad dat leidt naar het Hart ervan...

In het Labyrint komt het gezegde 'Ken uzelf' helemaal tot leven.

De Weg slingert zich tot in de vier segmenten, die gevormd worden door het kruis en staan symbool voor de vier lagere lichamen van de mens, opdat zij in totaliteit doorleefd kunnen worden. Dit is noodzakelijk, want het oude zal afgelegd moeten worden opdat in het Centrum het Nieuwe tot bloei kan komen. Daar wordt de Roos geboren, daar verrijst de Nieuwe Mens als een Feniks uit zijn as."

De vier lagere lichamen van de mens? Ik kan er niks mee.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Kaasjeskruid:

Voor een jood die zalig wil worden is het nu van belang om Christen te worden.

Dat klopt. Ze dienen hun Gezalfde te aanvaarden. Ze hoeven zich niet christen te noemen maar moeten wel Jeshua als hun Messias erkennen. Als ik de Bijbel goed begrijp gaat dat ook nog gebeuren. Intussen groeit het aantal "christelijke" Joden enorm snel. Er is dus al iets gaande.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Bastiaan73:

Openbaring 22:

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Wie de Geest(van Christus) heeft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

2 Joh. 1

9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Willempie:

Dat klopt. Ze dienen hun Gezalfde te aanvaarden. Ze hoeven zich niet christen te noemen maar moeten wel Jeshua als hun Messias erkennen. Als ik de Bijbel goed begrijp gaat dat ook nog gebeuren. Intussen groeit het aantal "christelijke" Joden enorm snel. Er is dus al iets gaande.

Voorts lijkt het mij onmogelijk om joden te identificeren adhv dna testen. Aangezien het geen etniciteit betreft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Bastiaan73:

De vier lagere lichamen van de mens? Ik kan er niks mee.

Een mens bestaat daaruit, lichamen van steeds lichtere energie; fysiek, eterisch, astraal en mentaal.. daaruit leven en handelen wij.

Hoofdletters duiden vaak de Andere natuur aan, de goddelijke, de niet-aardse bezittingen, de eeuwige.

Het ''Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven''

.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Kaasjeskruid:
2 minuten geleden zei Willempie:

Dat klopt. Ze dienen hun Gezalfde te aanvaarden. Ze hoeven zich niet christen te noemen maar moeten wel Jeshua als hun Messias erkennen. Als ik de Bijbel goed begrijp gaat dat ook nog gebeuren. Intussen groeit het aantal "christelijke" Joden enorm snel. Er is dus al iets gaande.

Voorts lijkt het mij onmogelijk om joden te identificeren adhv dna testen. Aangezien het geen etniciteit betreft.

Romeinen 2:

28 Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt,

29 Maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de [ware] besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Joden (met een hoofdletter) vaak wel maar joden inderdaad niet.

Wedden dat je een jood beledigd als je deze als ras bestempelt en maken ze je geheid uit voor antisemiet...

https://joodsleven.nl/Encyclopedie/Wat is Jodendom/WatIsJodendom.htm

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Bastiaan73:

Romeinen 2:

28 Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt,

29 Maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de [ware] besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Het woord Jood komt van Juda. Een ware Jood is dan volgens de betekenis van het woord iemand die God dankt. Paulus schrijft hier uiteraard volkomen correct dat het God niet om uiterlijke zaken te doen is maar om het hart. Nochtans staan er heel erg veel beloftes voor Israël in de Bijbel die nog niet vervuld zijn en die ik met de beste wil van de wereld niet kan toepassen op de Kerk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Voorts lijkt het mij onmogelijk om joden te identificeren adhv dna testen. Aangezien het geen etniciteit betreft.


Dit is zeer goed mogelijk en vrij eenvoudig.

https://ontdekjouwverhaal.nl/nieuws/mt-dna-bewijs-en-joodse-identiteit/
 

bewerkt door Dat beloof ik
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Wedden dat je een jood beledigd als je deze als ras bestempelt en maken ze je geheid uit voor antisemiet...

https://joodsleven.nl/Encyclopedie/Wat is Jodendom/WatIsJodendom.htm

 

Echt niet. De meeste zijn er juist trots op. Ik laat nu even in het midden of dat terecht is of niet. Maar we moeten wel onderscheid blijven maken tussen Joden als volk en het jodendom als geloof. Maar het woord ras heeft natuurlijk wel een nare associatie gekregen. Als je dat bedoelt heb je wel gelijk.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Willempie:

Het woord Jood komt van Juda. Een ware Jood is dan volgens de betekenis van het woord iemand die God dankt. Paulus schrijft hier uiteraard volkomen correct dat het God niet om uiterlijke zaken te doen is maar om het hart. Nochtans staan er heel erg veel beloftes voor Israël in de Bijbel die nog niet vervuld zijn en die ik met de beste wil van de wereld niet kan toepassen op de Kerk.

Mee eens. Maar als het over Israël gaat, gaat het niet over een individu maar over een groep/volk. De tekst van Romeinen 2 gaat m.i. over het individu.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid