Spring naar bijdragen

Geloofsontwikkeling


Aanbevolen berichten

Vrouwen waren niet belangrijk toen ;) (maar helaas volgens mij wel waar, het was een nogal patriarchale samenleving to say the least volgens mij.

Dat zou ik nog zo niet durven beweren. De Samaritaanse vrouw aan de waterput was de eerste persoon aan wie Jezus verklaarde dat hij de Messias was. En inderdaad, de discipelen stonden versteld dat Jezus met haar sprak en dan nog een Samaritaanse. Samaritanen leefden niet op goede voet met de Joden. (Johannes 4 : 7-27).

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 51
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Het behoort dan ook tot de mooiste verhalen uit de Bijbel. Hoe verstokt moet je als atheïst zijn om de Bijbel aan de kant te schuiven. Zelfs als ongelovige moet je haast wel geraakt worden door de diepe inhoud en vele facetten van bijv deze mooie parabel.

Zo is t feit dat de welgestelde vader rent en zijn armen om de zoon gooit, in plaats van andersom, ook belangrijk. De vader laat alle decorum varen en 'verlaagt' zich volgens de destijds geldende sociale protocollen, zo intens blij is hij dat de verloren zoon terug is.

Wat een mooi, diep ontroerend verhaal.

Helemaal mee eens.

Maar er is iets dat ontbreekt: zijn moeder.

Waar is zijn moeder ? Zij zal dezelfde blijdschap hebben gehad.

Zijn moeder was met hem mee gegaan, de Geest. ;) Zij bracht hem weer terug in het Vaderhuis :E .

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik snap niet zo goed hoe jouw post in tegenspraak is met wat ik veronderstel en schrijf.

Alvast met het eerste gedeelte. Zelfs in het O.T. waren er profetessen waaraan zelfs koningen om advies vroegen. Mirjam, zuster van Mozes werd al eerste profetes genoemd in de bijbel, verder nog Deborah, Hulda..... In de 1ste eeuw diende de bejaarde Anna dag en nacht in de tempel als profetes. Er waren ook valse profetessen zoals we lezen in Op. 2 : 20.

Lees er ook de Mozaïsche Wet op na hoe vrouwen beschermd werden.

Je kan wel gelijk hebben nopens de Farizeeën en schriftgeleerden die hadden misschien wel een minderwaardige dunk over vrouwen, maar zo dacht Jezus niet. Ook Paulus laat in zijn brieven uitschijnen hoe hij positief dacht over de vrouwen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Voor sommige Joodse leiders werden vrouwen gezien als een gevaarlijke bron van verleiding, en mochten ze niet in het openbaar met mannen praten of zonder hoofddoek buiten gaan. Ik meen dat dat nog altijd het geval is bij enkele Joodse groeperingen en nog andere religies. Jezus zei echter dat mannen zich moesten beheersen en vrouwen met waardigheid moesten behandelen, en niet dat het vrouwen verboden was met mannen omgang te hebben. (Mattheüs 5:28).

Jezus zei ook: "‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt echtbreuk tegenover haar(Markus 10:11). Naar rabbijnse opvatting mochten mannen ook niet "op elke willekeurige grond" van hun vrouw scheiden.(Mattheüs 19:3). Overspel plegen was bij de meeste Joden onbekend, de man kon nooit ontrouw zijn aan zijn vrouw, alleen een vrouw kon ontrouw zijn! Voor Jezus had de man dezelfde morele plichten als de vrouw.

De rabbijnen meenden dat vrouwen moesten dom gehouden worden, maar Jezus onderwees hen en luisterde naar hun mening. De plaats van de vrouw was niet alleenlijk de keuken. (Lukas 10 : 38).

Volgens Josephus was het getuigenis van een vrouw niets waard.

Maar Jezus koos eerst vrouwen uit om te getuigen aan de apostelen dat hij uit de dood was opgestaan.

De apostel Paulus geeft goede raad aan christenen, aan zowel mannen als vrouwen hoe ze zich moeten gedragen tegenover elkaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Herkenbaar verhaal Tine. Maar je lepelt nu een verhaal op zoals het toen was. Zou je in deze tijd als vrouw behandeld willen worden? Toen waarschijnlijk wel, maar als de mensheid je nu zo zou bejegenen sta je op je achterste benen. Of niet dan? Hoewel het, en dat weet ik uit ervaring, bij veel orthodoxe Joden nog steeds heel gebruikelijk is. Om de vrouw, nu nog steeds, zo te behandelen, nog steeds gebaseerd op de Thora. Ik heb in Israel zulke schrijnende voorbeelden gezien, van zonen en dochters die gewoon verstoten worden uit hun families, omdat ze over bepaalde dingen anders denken. Godgeklaagd, om een christelijke uitdrukking te gebruiken. Dus hemel de levenswijze van vrouwen in de bijbel niet op, zeker niet daar vrouwen daar nog steeds mee worstelen en problemen mee hebben. Het is geweest, prima, en ik denk dat de geseculariseerde vrouwen hier in Nederland een veel bevredigender leven hebben dan de orthodoxe vrouwen nu in Israel, en zeker een beter leven dan in de tijd van de Bijbel. Maar misschien denk je daar anders over? Laat maar weten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ps2, Mattheus 5:28 zegt alleen iets over wat mannen niet mogen doen. Over hoe vrouwen mannen verleiden kan ik in het NT niets vinden. Jij wel? Daarom blijf ik bij mijn mening dat vrouwen in de hele Bijbel min of meer op een bepaalde manier absoluut ondergeschoven waren ten opzichte van de mannen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja. Oké dat was toen schrijf je. Maar als we Jezus willen volgen dan moeten we naar zijn handelwijze kijken, en die is beschermend voor de vrouwen.

Hoe vrouwen mannen verleiden staat niet in de bijbel, dat was de mening van de Joodse leiders gebaseerd op mondelinge overleveringen of tradities en die werden door Jezus streng veroordeeld. Hij kwam dan ook met de Farizeeën en schriftgeleerden vele malen in botsing omdat zij een zware last op de schouders legden van het volk. Jezus verweet hun huichelaars te zijn. En terecht !

Als je het O.T. erop naleest en meer bepaald Leviticus dan zul je merken dat vrouwen er niet slecht van afkwamen. Daar kan ik nog wel een paar voorbeelden van aanhalen. Zelfs dieren moesten goed verzorgd worden.

En nee, Paulus was niet meer manvriendelijk dan vrouwvriendelijk. God is een God van orde en vrede. En soms moesten dingen rechtgezet worden in het beginstadium van het christendom. Dat was ook zo met de apostelen onderling, die discuteerden over bv. het al dan niet in stand houden van de besnijdenis.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je nijgt naar het agnostische denken, die menen ook dat zij niet zondigen en geen berouw nodig hebben. Waarom is Christus dan gestorven ?

Helaas legt het christendom erg veel nadruk op de dood van Jezus.

Maar het gaat niet om zijn dood, het gaat om zijn leven.

Wat vertelde en deed hij tijdens zijn leven. Welke inspirerende woorden sprak hij.

Zie mijn openingspost.

Daar draait het om.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Helaas legt het christendom erg veel nadruk op de dood van Jezus. Maar het gaat niet om zijn dood, het gaat om zijn leven. Wat vertelde en deed hij tijdens zijn leven. Welke inspirerende woorden sprak hij. Zie mijn openingspost.Daar draait het om.

Volledig met je eens, het gaat om de inhoud.

Link naar bericht
Deel via andere websites
P.S. Hoe weet jij dat vrouwen uit de bijbel het niet goed hadden ?

Lijkt me vrij duidelijk:

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

...

Arme vrouw uit de bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je nijgt naar het agnostische denken, die menen ook dat zij niet zondigen en geen berouw nodig hebben. Waarom is Christus dan gestorven ?

Helaas legt het christendom erg veel nadruk op de dood van Jezus.

Maar het gaat niet om zijn dood, het gaat om zijn leven.

Wat vertelde en deed hij tijdens zijn leven. Welke inspirerende woorden sprak hij.

Zie mijn openingspost.

Daar draait het om.

Helemaal eens dat het om Zijn Leven gaat, maar voor mij is dat niet Zijn leven op aarde wat tot de dood leidde en tot een vernedering. Maar het gaat m.i. om het onvergankelijke eeuwige Leven wat Hij aan het Licht bracht bij Zijn opstanding, want daar heb ik deel aan.

En dat vier ik met brood en beker. Hij werd daardoor de Eersteling van een Nieuwe Schepping.

Waarmee ik niets afdoe aan wat Hij vertelde tijdens Zijn leven op aarde. Ik denk aan de Bergrede en het hogepriesterlijk gebed en last but not least, de gelijkenissen. Maar dat alles was slechts 3 jaar, de overige jaren zijn onbekend binnen de Bijbelse geschiedenis.

Maar dat het Christendom teveel stilstaat en blijft staan bij Zijn dood, ben ik helemaal eens. Zie ook mijn topic over het begrip 'offeren en offers'.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je nijgt naar het agnostische denken, die menen ook dat zij niet zondigen en geen berouw nodig hebben. Waarom is Christus dan gestorven ?

Helaas legt het christendom erg veel nadruk op de dood van Jezus.

Maar het gaat niet om zijn dood, het gaat om zijn leven.

Wat vertelde en deed hij tijdens zijn leven. Welke inspirerende woorden sprak hij.

Zie mijn openingspost.

Daar draait het om.

Ik heb je openingspost nog eens doorgenomen. Je schrijft daar dat een offer voor terugkeer niet nodig was.

Ik meen dat zijn erfenis als offer heeft gediend. Hij heeft het verbrast en toen er niets meer over was is hij teruggekeerd ,

Link naar bericht
Deel via andere websites
P.S. Hoe weet jij dat vrouwen uit de bijbel het niet goed hadden ?

Lijkt me vrij duidelijk:

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.

Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.

...

Arme vrouw uit de bijbel.

De vrouw aangaande de vijandschap is geen letterlijke vrouw. De hiel vermorzelen heeft betrekking op de dood van Christus, de kop vermorzelen heeft betrekking op de vernietiging van Satan.

De vrouw heeft barensweeën, maar dat heeft niets te zien met de omgang tussen man en vrouw in het dagelijkse leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik meen dat zijn erfenis als offer heeft gediend. Hij heeft het verbrast en toen er niets meer over was is hij teruggekeerd ,

Het is je goed recht om de tekst zo te lezen. Ik leid eruit af dat je erg graag teksten naar het offer toe wilt uitleggen.

Wat betekent de tekst voor jou dat Jezus zegt dat jij hetzelfde kunt als hij en zelfs meer ?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je nijgt naar het agnostische denken, die menen ook dat zij niet zondigen en geen berouw nodig hebben. Waarom is Christus dan gestorven ?

Helaas legt het christendom erg veel nadruk op de dood van Jezus.

Maar het gaat niet om zijn dood, het gaat om zijn leven.

Zonder zijn lijden, sterven en opstanding blijft er van het Christendom niets anders over dan een overgeleverd verhaal over een goeroe, die zijn tijd zeer ver vooruit was en een humanist genoemd zou worden vandaag de dag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
P.S. Hoe weet jij dat vrouwen uit de bijbel het niet goed hadden ?

Tweeledig.

Is dit goed of is dit slecht?

- Staat er ook niet ergens in de Bijbel dat de vrouw te spontaan en te onnadenkend is om verantwoordelijk gehouden te worden voor haar daden?

En dat de man als hoofd van het gezin en verantwoordelijke aangesproken moet worden op gedrag van zijn vrouw?

- Dus ontoerekeningsvatbaar evenals zijn minderjarige kinderen?

Het kan niet veelzeggender.

Als dit onderwerp belangrijk gaat worden in dit topic dan misschien maar een oud topic bumpen.

Het blijft actueel.

Positie vd vrouw in de Bijbel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik meen dat zijn erfenis als offer heeft gediend. Hij heeft het verbrast en toen er niets meer over was is hij teruggekeerd ,

Het is je goed recht om de tekst zo te lezen. Ik leid eruit af dat je erg graag teksten naar het offer toe wilt uitleggen.

Wat betekent de tekst voor jou dat Jezus zegt dat jij hetzelfde kunt als hij en zelfs meer ?

Dan had hij het over de prediking. Jezus heeft 3,5 jaar op aarde het goede nieuws gepredikt en discipelen gemaakt. Hij deed dat in zijn onmiddellijke omgeving, alhoewel hij grote afstanden aflegde. Op hun beurt hebben de discipelen of volgelingen gepredikt en nieuwe volgelingen gemaakt. Ze hebben grotere werken gedaan, dus meer dan Jezus, omdat de prediking niet alleen meer voorbehouden was voor de Joden maar voor alle naties. De apostel Paulus was prediker tot de naties of de heidenen. Het goede nieuws werd verspreid over de ganse wereld. Wij hebben kennis van de reizen die Paulus maakte. En inderdaad het Christendom is weid verspreid geworden. Of al die christenen volgens de leer van Jezus leven is maar de vraag ?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zonder zijn lijden, sterven en opstanding blijft er van het Christendom niets anders over dan een overgeleverd verhaal over een goeroe, die zijn tijd zeer ver vooruit was en een humanist genoemd zou worden vandaag de dag.

Deels heb je gelijk. We houden de wonderen dan nog wel over, daar zou je nog iets mee kunnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dan had hij het over de prediking. Jezus heeft 3,5 jaar op aarde het goede nieuws gepredikt en discipelen gemaakt. Hij deed dat in zijn onmiddellijke omgeving, alhoewel hij grote afstanden aflegde. Op hun beurt hebben de discipelen of volgelingen gepredikt en nieuwe volgelingen gemaakt. Ze hebben grotere werken gedaan, dus meer dan Jezus

De wonderen zijn ook onderdeel van zijn werken (lees over het mosterdzaadje).

Maar die laat je erbuiten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar het gaat m.i. om het onvergankelijke eeuwige Leven wat Hij aan het Licht bracht bij Zijn opstanding, want daar heb ik deel aan.

Hier kan ik best deels in mee gaan. Wat mij betreft gaat het niet om dit leven, maar dan om andere redenen dan jij aandraagt.

Volgens mij maakt iedereen daar deel van uit. Liefde is onvoorwaardelijk. Liefde sluit in en sluit niet uit.

Hij werd daardoor de Eersteling van een Nieuwe Schepping.

Eersteling ? Wellicht.

Nieuwe Schepping ? Volgens mij is eerder duidelijk geworden dat de schepping anders in elkaar zit dan tot dan gedacht.

Volgens mij heeft Jezus een tipje van de sluier opgelicht.

Hij heeft het niet voor ons gedaan, hij heeft het ons voor gedaan.

Het is mijns inziens geen zaak om hem te volgen, maar om te zoeken wat hij heeft gezocht.

Zonder oordeel, zonder offer.

Dat heeft Liefde niet nodig.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar het gaat m.i. om het onvergankelijke eeuwige Leven wat Hij aan het Licht bracht bij Zijn opstanding, want daar heb ik deel aan.

Hier kan ik best deels in mee gaan. Wat mij betreft gaat het niet om dit leven, maar dan om andere redenen dan jij aandraagt.

Volgens mij maakt iedereen daar deel van uit. Liefde is onvoorwaardelijk. Liefde sluit in en sluit niet uit.

Hij werd daardoor de Eersteling van een Nieuwe Schepping.

Eersteling ? Wellicht.

Nieuwe Schepping ? Volgens mij is eerder duidelijk geworden dat de schepping anders in elkaar zit dan tot dan gedacht.

Volgens mij heeft Jezus een tipje van de sluier opgelicht.

Hij heeft het niet voor ons gedaan, hij heeft het ons voor gedaan.

Het is mijns inziens geen zaak om hem te volgen, maar om te zoeken wat hij heeft gezocht. En dan verder gaan, de sluier verder oplichten voor onszelf.

Zonder oordeel, zonder offer.

Dat heeft Liefde niet nodig.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid