Spring naar bijdragen

Eva en de verboden vrucht.


Aanbevolen berichten

Ah! Dus God schiep expres een grote teringzooi?

Dat zeg ik niet, dat zeggen degenen die zeggen dat de aarde woest en ledig WAS.

Ik beweer juist het tegendeel en lees "was" in het Engels o.a. en dan betekent het dat de aarde woest en ledig was geworden. God schiep geen chaos, God zorgde ervoor dat de chaos een kosmos werd en dàt deed hij in 6 dagen.

Wat Hij "in den beginne" deed was niet in 6 dagen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 84
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

De boom van kennis van goed en kwaad is een beeld van de wet en de wet doet de zonde kennen en de wet doet de zonde toenemen, het is bediening des doods en de boom des Levens is het beeld van "eten" of gemeenschap hebben met Jezus Christus. En dat ze uit een gevallen wereld genomen waren betekende dat ze het onderscheid wel degelijk kende tussen goed en kwaad.

Waar kwam anders de verleiding vandaan? Toch uit hun zondige vlees? Maar ja...de traditie heeft er een eigen invulling aan gegeven en zo draait men er omheen om het kloppend te maken en dat is jammer. Zo moeilijk is het niet, als je maar gelooft dat Adam uit de aarde aards was en de 2e Adam uit de hemel, hemels was en dus zonder zondige natuur.

God zag dat het goed was wil nooit zeggen dat het dus volmaakt en zonder zonde was.

Ja de aarde werd vervloekt in Genesis 3 maar dat was de aarde al in Gen. 1 vers 3. Dat staat niet in Genesis, maar wel elders in de Bijbel. Neem 2 Petrus 3 waar wordt gesproken van een oordeel met water en dat gaat niet over Noach, want toen verging de wereld niet, maar dat gaat over die wereld die "vanouds" was. Daarom gingen de sluizen van de aarde open om het water weg te laten lopen en rees het land op, het uitspansel werd vanuit het midden weggeduwd a.h.w. en God herstelde de schepping in 6 dagen tot wat zij nu is.

En zal ze in zijn geheel opgerold worden als een doek en in het vuur verbrand worden want er volgt nog een oordeel, maar dan niet met water maar met vuur.

Link naar bericht
Deel via andere websites

God schiep geen chaos, omdat Hij inderdaad in zes dagen hemel en aarde schiep. Immers, een Legobouwer bouwt ook geen chaotisch werk als hij eerst de berg steentjes nog moet ordenen, want het bouwwerk is dan immers bij lange na nog niet af. Pas als het werk af is, kun je zeggen of hij iets moois heeft gemaakt of niet.

Pas op de zevende dag bracht God de schepping tot voltooiing (vgl. Gn. 2,2) en pas op die dag kun je zeggen of God chaos had geschapen of orde. In het begin kan dat nog niet, omdat God dan immers nog aan het scheppen was. Hij heeft als het ware de emmer vol Legosteentjes nog maar net omgekieperd en staat juist op het punt te gaan bouwen.

Noch in de Schrift, noch in de geloofstraditie zijn dan ook duidelijke aanwijzingen te vinden die onbetwistbaar wijzen op een vorige schepping die tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 zou zijn geschapen en weer gecorrumpeerd.

Er wordt nergens gerefereerd naar hoe die vorige schepping eruit zou hebben gezien en een duidelijke datum voor de val van de satan uit de hemel - als je al van een datum zou mogen spreken, daar de hemel eeuwig en tijdloos is - wordt ook nergens genoemd.

Ergo, als je het inleidende verhaal uit Job als een werkelijk historische gebeurtenis ziet, dan lijkt het er vooral op dat in elk geval in het Oude Testament de satan vrij tussen hemel en aarde beweegt en met God communiceert. Dat pleit dan niet voor een definitief uit de hemel geworpen satan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God schiep geen chaos, omdat Hij inderdaad in zes dagen hemel en aarde schiep.

Nee dat staat nergens. Hij schiep de hemel en de aarde in den beginne en wanneer dat was weten wij niet. Het woord "scheppen"( bara) wordt daarna niet meer gebruikt, tot God de dieren en de mensen schiep. Anderszins worden o.a. woorden als "maken" gebruikt en dat is iets anders dan "scheppen".

Immers, een Legobouwer bouwt ook geen chaotisch werk als hij eerst de berg steentjes nog moet ordenen, want het bouwwerk is dan immers bij lange na nog niet af. Pas als het werk af is, kun je zeggen of hij iets moois heeft gemaakt of niet.

Een legobouwer maakt iets uit een berg steentjes, maar dat is naar Bijbelse maatstaven geen "scheppen".

Pas op de zevende dag bracht God de schepping tot voltooiing (vgl. Gn. 2,2) en pas op die dag kun je zeggen of God chaos had geschapen of orde. In het begin kan dat nog niet, omdat God dan immers nog aan het scheppen was. Hij heeft als het ware de emmer vol Legosteentjes nog maar net omgekieperd en staat juist op het punt te gaan bouwen.

Nee God rustte op de 7e dag want op de 6e dag was Zijn herschepping voltooid, bij het scheppen van Adam wat "rood" betekent want hij was genomen uit de rode aarde. Het woord chaos komt al voor in vers 3 waar staat dat de aarde "tohu waw bohu" was of anders gezegd "tot een baaierd". Pak Jesaja erbij en Ezechiël om dit te verklaren. Tekst met tekst vergelijken.

Noch in de Schrift, noch in de geloofstraditie zijn dan ook duidelijke aanwijzingen te vinden die onbetwistbaar wijzen op een vorige schepping die tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 zou zijn geschapen en weer gecorrumpeerd.

Daar denken vele bijbelgeleerden heel anders over. Lees 2 Petrus 3 ( meen ik) Er zijn vele aanwijzingen vanuit de Bijbel zelf dat de aarde en de 2 hemelen "in den beginne" geschapen zijn en toen is er iets gebeurd en hoeveel later dat is , weten wij niet, maar logisch dat men dus fossielen en oerdingen vindt uit die tijd die de Christen niet wil of kan verklaren, maar de wetenschap en de niet Christen wel degelijk.

Er wordt nergens gerefereerd naar hoe die vorige schepping eruit zou hebben gezien en een duidelijke datum voor de val van de satan uit de hemel - als je al van een datum zou mogen spreken, daar de hemel eeuwig en tijdloos is - wordt ook nergens genoemd.

Dat maakt toch niet uit? Dat doet toch niets af aan wat elders in de Bijbel verklaard wordt?

Wij willen een duidelijke datum hebben, maar blijkbaar vindt God dat niet belangrijk. De hemel is eeuwig en tijdloos, maar over welke hemel heb je het dan? Ik zou dat definiëren als de derde hemel vanaf de aarde gerekend, want de hemelen vertellen Gods eer en het werk Zijner handen, maar die hemelen zijn die twee hemelen die onderdeel uitmaken van de geschapen wereld van "IN den Beginne".

God maakte wel degelijk de sterrenhemel en dus hangt daar een tijdseenheid aan, want die 2 hemelen zullen verdwijnen dus die zijn helemaal niet eeuwig.

Ergo, als je het inleidende verhaal uit Job als een werkelijk historische gebeurtenis ziet, dan lijkt het er vooral op dat in elk geval in het Oude Testament de satan vrij tussen hemel en aarde beweegt en met God communiceert. Dat pleit dan niet voor een definitief uit de hemel geworpen satan.

Dat is juist en satan heeft nog steeds toegang in die derde hemel om ons aan te klagen en straks ( Openb. 12 ) wordt hij er definitief uitgegooid. En ik heb ook nergens gepleit voor een definitieve val van satan, maar waar de Koning van Tyrus een type van is lees je exact wie satan was vóór zijn val en wie hij nu is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Over het verhaal is natuurlijk ontzettend veel te zeggen. De verschillende benaderingen zie ik als de ingrediënten van een maaltijd die die tezamen de maaltijd steeds beter maken. Zelf probeer ik de Bijbel zo min mogelijk in beelden te lezen (want dat zijn toch altijd slechts mijn eigen beelden) maar meer als de verklaring over deze wereld zoals die m.i. ook bedoeld is, dus geldig in alle werelden en tijden. Zou het verhaal dan (in een zeer beknopte weergave) niet inhouden dat we als mens de keuze hebben tussen op de Schepper vertrouwen met liefde en geloof dat Hij het toch wel het beste zal weten en toch wel het beste met ons voor zal hebben enerzijds en anderzijds ons eigen oordeel daarboven stellen en onszelf daarmee god verklaren? Als we dat laatste doen wordt de toegang naar de boom des levens automatisch afgesloten. Dan gaan we de lange en moeilijke weg van de wereld in tweeheid en uiteindelijk uitmondend in een zinloze gefragmenteerde veelheid die helemaal nergens toe leidt. Dit is een keuze waar we dagelijks voor staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Over het verhaal is natuurlijk ontzettend veel te zeggen. De verschillende benaderingen zie ik als de ingrediënten van een maaltijd die die tezamen de maaltijd steeds beter maken. Zelf probeer ik de Bijbel zo min mogelijk in beelden te lezen (want dat zijn toch altijd slechts mijn eigen beelden) maar meer als de verklaring over deze wereld zoals die m.i. ook bedoeld is, dus geldig in alle werelden en tijden. Zou het verhaal dan (in een zeer beknopte weergave) niet inhouden dat we als mens de keuze hebben tussen op de Schepper vertrouwen met liefde en geloof dat Hij het toch wel het beste zal weten en toch wel het beste met ons voor zal hebben enerzijds en anderzijds ons eigen oordeel daarboven stellen en onszelf daarmee god verklaren? Als we dat laatste doen wordt de toegang naar de boom des levens automatisch afgesloten. Dan gaan we de lange en moeilijke weg van de wereld in tweeheid en uiteindelijk uitmondend in een zinloze gefragmenteerde veelheid die helemaal nergens toe leidt. Dit is een keuze waar we dagelijks voor staan.

Ik lees de Bijbel en neem Gods Woord letterlijk, overdrachtelijk en profetisch en dat je dat vergelijkt met een maaltijd is heel beeldend. Daarom lees ik juist wel in beelden, omdat de Bijbel heel vaak in 'beelden ' spreekt, met name Johannes doet dat heel sterk. Verder lees ik veel in de overdrachtelijke vorm en daarom is typologie buitengewoon verhelderend. Ik weet niet of het over een eigen "oordeel" gaat, ik zou liever spreken van een eigen mening of visie of beoordeling. Het oordeel is niet aan de mens maar aan God.

De dualiteit van de wereld daar hebben wij dagelijks mee te maken of we nu willen of niet, maar als wedergeboren Christen zegt de Bijbel dat ik UIT die wereld ben getrokken en gezet in het koninkrijk van de Zoon Zijner Liefde en daartoe was er maar één keuze en die keuze hoef ik Goddank niet dagelijks te maken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Kwispel,

Met de boodschap van jouw reactie kan ik volledig instemmen. Dat verrijkt mij ook weer. Met die dagelijkse beslissing bedoelde ik meer dat ik voortdurend moet beslissen of ik God's oordeel boven die van mezelf stel of niet. In mijn leven is dat een voortdurende zaak. Heeft m.i. ook te maken met oordelen over anderen. De Bijbel zegt dat ik niet moet (ver)oordelen maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mooi hoor.

even terug naar mijn vraag.

Het is mij nu wel duidelijk.

Er heerst enorme verdeeldheid op dit punt.

Tot in de kleinste details (is er is 'werd' of 'was' bedoeld en hoe bedoelde men het vroeger in het oud-Hebreeuws) worden er haren over gekloofd en iedereen denkt voor zich het zeker te weten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik weet het ook niet zeker maar volgens mijn beperkte kennis van het Hebreeuws staat het niet eens in de verleden tijd omdat het oude Hebreeuws helemaal geen verleden tijd als werkwoordvervoeging kent. Er staat dan `de aarde is` en, omdat wij wel de vervoeging tot verleden tijd kennen, ontstaat dan de moeilijkheid bij het vertalen. En dat vertalen is altijd erg beperkt omdat iedere vertaling een beperkt beeld schept. Daarom is het bijzonder nuttig om bij de Joodse literatuur hierover te rade te gaan als we zelf geen Hebreeuws kennen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Tja. :) Mijn punt is dat beide vertalingen onvolledig zijn. Hebreeuws is niet zo gemakkelijk te vertalen. De boodschap luidt naar mijn mening dat de Bijbel niet slechts verhaaltjes uit een ver verleden vertelt maar ons zegt hoe deze wereld is, ook nu en in onszelf. Wijzelf zijn ook "woest en ledig" totdat God Zijn licht in ons doet schijnen en Zijn schepping (in ons) voltooit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Hebreeuwse woord 'was' staat op meer plaatsen in Genesis en wordt daar dan steeds vertaald met 'werd', b.v. in Genesis 19:26 waar staat dat de vrouw van Lot 'werd' veranderd in een zoutpilaar. Ze is op dat moment een zoutpilaar geworden; ze was het niet; ze werd het omdat ze omkeek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
ze was het zodra ze omkeek

ze werd het zodra ze omkeek

Er is geen verschil.

Doen we het in het Engels dan is "was" de verleden tijd van "is" of je vertaalt het als "werd"afhankelijk van het zinsverband.

Dan doen we het in het Hebreeuws: "We-ha-arets hayta wa-bohu wa-cho-sheck al-pne thom".

Het werkwoord "hayta" is een vervoeging van het woord voor "zijn". En ook in onze westerse talen zoals verwezen naar het Engels zijn de werkwoorden "zijn" en "worden" vaak synoniem.

Het woordje "we" toont aan dat de toestand van vers 2 niet de toestand vlak na de schepping van in den beginnen kàn zijn.

En daarom lees ik het woordje "en" als een tegenstelling in ons woordje "maar" .

Als de vrouw van Lot een zwak voorbeeld is nemen we Gen. 3 vers 20 waar staat dat Eva een moeder aller levenden IS. Maar dat kan natuurlijk niet want Eva was toen nog kinderloos en helemaal geen moeder van alle levenden. Want Eva zou dat dus "WORDEN".

Een ander voorbeeld is Gen. 9 vers 13 en 16 waar de regenboog een teken zal zijn maar ook hier gaat het om de toekomst.

Dan hebben we nog Genesis 29 vers 17 waar staat dat Rachel schoon was van gedaante maar ook hier kun je makkelijk lezen, dat ze dat was geworden.

In Genesis 38 vers 21 en 22 is het vertaald met "geweest"

maar ook hier had het vertaald kunnen worden met "geworden".

Veel Bijbelleraren zijn het er over eens dat de aarde woest en ledig is geworden, en ik geloof dat, want God schept geen chaos want God is een God van orde, zegt de Bijbel elders.

Overigens kun je er niets mee als je de oorzaak leest waardoor de geschapen aarde en 2 hemelen tot woestheid en leegheid is geworden want waarom zou het verschijnen van de afgrond er dan bij vermeld worden?

Er zijn bekende kerkvaders in de kerkgeschiedenis die deze leer destijds al poneerde.

Het is geen moderne leer van iemand van deze tijd.

Ik noem Origenes, Justinus de Martelaar, Basilus en Augustinus en Koning Edgar van Engeland.

( bron: "Wedergeboren en Gods programma" van Ab Klein Haneveld)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
maar men wijst over het algemeen sowieso de restitutieleer af.

Terecht, omdat het een zeer gevaarlijke dwaalleer is!

Wat zegt de Bijbel over de restitutieleer?

Billions of years ago, God created the heaven and earth in a state of perfection (Genesis 1:1). He placed Satan (then known as "Lucifer," an angel of God) and the other angelic beings upon the earth. It was at this time that He created and placed dinosaurs, 'cave-men,' and other such species upon the earth as well. He had declared 'Lucifer' to be ruler of this planet, but 'Lucifer' got puffed up in his beauty and wisdom and desired the Throne of God and tried to ascend to Heaven (Isaiah 14). Satan sways one-third of the angels to revolt with him. Thus, there was a 'war in the heavens' (Revelation 12) and Satan and his demons were cast back to earth. There was sent forth a flood from God upon the earth (II Peter 3:5,6; "the deep" of Genesis 1:2 is evidence of it). The heavens were destroyed in this battle and darkness fell upon the earth (Genesis 1:2; and Jeremiah 4:23)--introducing the ice age. All life was destroyed upon the earth (Jeremiah 4:23-29), so God had to remake the earth and create new life (Gen 1:3 onward).

Is dit Bijbel? Is dit de Waarheid?

Het antwoord luidt kort en krachtig NEE! Er zijn dan wel verschillende versies van deze theorie, maar geen van deze versies komt overeen met de Waarheid!

De restitutieleer houdt in dat er tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 een kloof (GAP) van miljoenen of mogelijk miljarden jaren zit. Volgens die theorie wordt in vers 1 van Genesis 1 de schepping van hemel en aarde vermeld, waarna er een lange kloof volgt, tot we in vers 2 de toestand en toebereiding krijgen voor de bekende scheppingsdagen.

Vanaf Genesis vers 3 zou dan pas de eerste scheppingsdag beginnen. De aarde zou al eerder levende wezens gekend hebben, waarna dit alles werd vernietigd (cataclysme). Daarna kwam er, zoals beschreven vanaf Genesis 1 vers 3, een herschepping, in zes dagen. In het gat tussen vers 1 en 2 zou van alles gestopt kunnen worden. In sommige varianten past zelfs de evolutieleer in dit gat.

Volgens deze theorie zouden we dus van herschepping (ofwel restitutie) moeten spreken.

Wanneer, hoe en waarom is de theorie ontstaan?

Deze occulte theorie werd populair tijdens de bedieningen van Thomas Chalmers, een Schots geleerde en vrijmetselaar (en.metapedia.org/wiki/List_of_Freemasons) en George H. Pember (1876). In 1917 nam C.I. Scofield (Scofield Reference Bible) deze theorie op in zijn aantekeningen en haar populariteit was verzekerd. Deze laatste twee datums zijn belangrijk, omdat rond 1880 Darwins evolutietheorie algemeen aanvaard werd door de wetenschappelijke wereld. Deze theorie leerde dat de wereld miljarden jaren oud is. De Christen werd toen geconfronteerd met een groot probleem. Hoe kon dit alles verzoend worden met de Bijbel? Het antwoord werd gegeven door de restitutieleer: Miljarden jaren kunnen geplaatst worden tussen de verzen 1 en 2 van Genesis. De restitutieleer kan dus deels gezien worden als een poging van Christelijke geologen, om de niet-Christelijke evolutionisten tegemoet te komen!

Waarom is de restitutieleer een grote dwaling?

De restitutieleer leert ons dat de dood er was voor Adams zonde. Adam werd zondig geschapen.

De Bijbel leert ons dat de dood het gevolg is van de zonde. Adam werd perfect geschapen!

De Bijbel plaatst de dood na de zonde. De restitutieleer keert dit om:

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben (uit Romeinen 5)

Als de restitutieleer klopt, dan betekent het dat de Bijbel niet klopt! Zelfs het offer dat Jezus heeft gebracht zou dan zinloos zijn geweest, omdat de dood al op aarde geheerst heeft. De Bijbel leert ons dat door de zonde van Adam de dood in de wereld is gekomen. En, daarom was het noodzakelijk dat Jezus al onze zonden op het kruis gedragen heeft om de straf voor ons te betalen (anders was er immers geen redding mogelijk!).

Laat u niet misleiden door de mooie woorden van bekende leraren die een hele hoop wereldse wijsheid hebben. Echte wijsheid komt van God. Want de Bijbel zegt het al. Wat dwaas is in de ogen van de wereld heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen:

Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven (uit 1 Korinthiërs 1)

De restitutieleer leert ons dat Adam zondig werd geschapen.

De Bijbel leert ons dat Adam perfect werd geschapen!

Adam is perfect geschapen, net zoals de hele Schepping perfect gemaakt is:

En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed (uit Genesis 1).

Adam heeft volledig uit vrije wil gezondigd. Niemand heeft hem daartoe verplicht! Adam had geen enkel excuus om te zondigen. Verder uitgediept

Hoewel deze twee punten al reden genoeg is om de restitutieleer te verwerpen, zijn er nog tal van andere argumenten!

Aanhangers van de restitutieleer zeggen dat de uitdrukking "woest en ledig" in Genesis 1:2 elders voorkomt in Jesaja 34:11 en 45:18 en daar spreekt van oordeel.

Echter, elders in de Bijbel betekent het gewoon lege ruimte. Zie Job 6:18; 12:24 en 26:7, Deuteronomium 32:10, Psalmen 107:40.

Laten we het woord woest in de Hebreeuwse grondtekst eens beschouwen:

woest tohuw tohuw, van niet voorkomende stam, i.d. betekenis van "braak liggen"

AV – vain, vanity, confusion, without form, wilderness, nought, nothing, empty place, waste

Statenvertaling – ijdelheid, het woeste, woest, ijdel een-ding, ledig dat zij- zouden zijn, onnuttelijk, vergeefs te-, woestigheid

NBG – ijdelheid, woest, baaierd, wildernis ongebaande-, ijdel, ij- dele beweringen, niets voor, tevergeefs, wildernis, woestheid, woest land

1) vormloosheid, verwarring, onwerkelijkheid, leegte

1a) vormloosheid (van juist geschapen aarde)

1a1) het niets, lege ruimte

1b) dat wat leeg is, onwerkelijk (van afgoden) (fig)

1c) braakland, woestenij (van eenzame plaatsen)

1d) plaats waar chaos heerst

1e) ijdelheid

Aanhangers van de restitutieleer beweren dat het werkwoord, vertaald als "was" in Genesis 1:2 vertaald zou moeten worden als "werd".

Het Schriftbewijs spreekt dit echter tegen! Het Hebreeuwse werkwoord wordt 264 keer in de eerste vijf Bijbelboeken gevonden, en in 258 van de gevallen wordt het woord correct vertaald als "was".

Aanhangers van de restitutieleer zeggen dat er een verschil is tussen de werkwoorden "bara" ("scheppen", Gen. 1:1) en "asah" ("maken", Gen. 1:7). Echter, deze woorden worden als synoniemen gebruikt. In Gen. 1:26 wordt het woord "asah" gebruikt voor de schepping van de mens, terwijl in vers 27 voor dezelfde schepping het woord "bara" wordt gebruikt!

Genesis 2:4: Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte.

Genesis 1:26-27: En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

Volgens de aanhangers van de restituleer staat de "duisternis" in Genesis 1:2 symbool voor het kwaad, het boze. Dat is echter niet altijd het geval, zoals te zien in Psalmen 104:20, 24:

Gij beschikt de duisternis, en het wordt nacht, in denwelken al het gedierte des wouds uittreedt ... Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.

Volgens de aanhangers van de restitutieleer toont Gods bevel aan Adam en Eva: "vervult de aarde" in Gen. 1:28, dat de aarde voorheen bewoond was en nu hérbewoond moest worden. Echter, het woord "vervult" in Gen. 1:28 betekent gewoon "vullen". Het is hetzelfde Hebreeuwse woord (male') dat vertaald wordt met "vervult" in vers 22!

Aanhangers van de restitutieleer gebruiken Jeremia 4:23 en Jesaja 24:1 om hun positie te ondersteunen. Deze verzen verwijzen naar de Grote Verdrukking, vlak voor de aardse wederkomst van Christus en niet op de schepping!

Aanhangers van de restitutieleer ontkennen dat 2 Petrus 3 over de zondvloed handelt, eveneens om hun positie te ondersteunen. 2 Petrus 3 verwijst zonder enige twijfel naar de zondvloed, en niet naar een vloed voor de Schepping:

Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

De aarde werd woest en ledig doordat satan samen met een deel van de engelen in opstand kwam. In deze theologie gaat men ervan uit dat de eerste aarde het domein van satan was. Op die aarde zouden dan ook de grote dinosauriërs geleefd hebben. Maar toen satan in opstand kwam werd deze schepping verwoest en spreekt men dus van woest en ledig. We weten dat dinosauriërs gewoon grote reptielen waren!

Volgens de Bijbel kwam de dood door zonde ( 1 Korinthiërs 15: 21- 22 ) in de wereld. Volgens de restitutieleer was de dood er al. De Bijbel leert ons dat alles in zes dagen is gemaakt, zie Exodus 20:

Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage

Volgens de restitutieleer kan dit dus ook in miljarden jaren gebeurd zijn.

De restitutieleer is niet slechts onhoudbaar, maar ook onnodig. Wanneer men deze theorie wil aanhangen zullen er aanpassingen in de Bijbel gedaan moeten worden, en daarom is de restitutieleer een gevaarlijke dwaalleer!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Een mooi stukje knip-en-plakwerk van gelooft.com (hebben de mods nog iets gedaan met het feit dat reclame maken voor een website verboden is?), waar ik graag op wil reageren. Ik geloof namelijk niet in de restitutieleer zoals gelooft.com deze voorstelt, maar in een variant daarvan:

Nadat God de hemel en de aarde volmaakt geschapen had, werd deze het domein van de satan. Voor een onbepaalde tijd (dagen waren er i.i.g. nog niet) heerste satan, maar door zijn val werd de aarde door een goddelijk oordeel 'woest en ledig'. Wat mij betreft laten we de evolutietheorie of geologische perioden achterwege. Het gaat hier alleen om de vraag of er tijd tussen Gen. 1:1 en de scheppingsweek zat of niet. Ik citeer in mijn betoog uit de Statenvertaling, omdat ik die makkelijk kan kopiëren en plakken van Statenvertaling.net. Alvast excuses als deze vertaling moeilijk leesbaar is.

Argument 1: De engelen juichten

In Job 38:4-7 staat: Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren te zamen vrolijk zongen, en al de kinderen Gods juichten.

In deze verzen staat dus dat de engelen juichten toen God de aarde schiep. Zouden de engelen gejuicht hebben als de aarde woest en ledig was, als er duisternis over de afgrond lag en als er alleen een oervloed te bekennen was.

Argument 2: God schiep de aarde niet woest en leeg

In Jesaja 45:18 staat: Want alzo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Dit vers is enigszins verkeerd vertaald. Er staat namelijk dat God de aarde niet-leeg geschapen heeft. Hieruit blijkt dus dat Gen. 1:2 niet de oorspronkelijke conditie van de aarde was.

Argument 3: 'Woest en leeg' duidt op een oordeel

De uitdrukking 'woest en leeg' komt op slechts twee andere plekken in de Bijbel voor, in Jes. 34:11 (oordeel over Edom) en Jer. 4:23 (oordeel over Israël). Deze uitdrukking, die dus nergens anders voorkomt, wijst op een oordeel.

Argument 4: Het zweven van de Geest duidt op een slechte toestand

In Gen. 1:2 staat dat de Geest Gods zweefde over de wateren. Het woord voor zweven is een vreemd Hebreeuws woord, dat verder alleen in Deut. 32:11 en Jer. 23:9 voorkomt. In Jeremia gaat het over het sidderen, het huiveren van de profeet en is dus niet positief. In Deut. 32:11 staat: Hij vond hem in een land der woestijn, en in een woeste huilende wildernis; Hij voerde hem rondom, Hij onderwees hem, Hij bewaarde hem als Zijn oogappel. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken;

Hier gaat het dus over het beschermen van de Heere nadat Hij Israël in een wildernis tegenkwam. In beide verzen is er dus sprake van een nare situatie.

Argument 5: 'Was' kan ook vertaald worden met 'was geworden'

Volgens gelooft.com is dit niet mogelijk, omdat het nergens anders in de Bijbel voorkomt. Hij heeft het hier over de werkwoordsvorm en de werkwoordsconstructie, die inderdaad beter vertaald kan worden met 'was' dan met 'was geworden'. Maar dat zegt nog niets over de manier van uitdrukken van de joden. Lezen we bijv. het daaropvolgende vers, dan staat daar ook 'was', maar het heeft toch een zekere lading van 'worden'.

Argument 6: Gen. 1:2 heeft niet de functie van een situatiebeschrijving

Waarschijnlijk gelooft geloof.com dat Gen. 1:2 een situatiebeschrijving van Gen. 1:1 is. Dit is echter volkomen onlogisch, omdat er alleen over de aarde gesproken wordt. Volgens gelooft.com was immers ook de hemel (waar later de wolken, de hemellichamen en de vogels in worden geschapen) nog 'woest en leeg'.

Argument 7: Satan was heerser over de aarde

We hebben al eerder gezien dat Job 38:7 spreekt over engelen die zongen bij de schepping van de aarde. Er worden daar ook een aparte categorie 'morgensterren' genoemd. Inderdaad betekent dit Hebreeuwse woord dit letterlijk. Aangezien sterren hemellichamen zijn, lijkt het mij niet vreemd te veronderstellen dat morgensterren engelen zijn die over bepaalde hemellichamen aangesteld zijn. Ook satan was zo'n morgenster, zo wordt hij ook in de koning van Babel genoemd in Jes. 14:12, waarin staat dat satan 'op de aarde is nedergehouwen' om het met de SV te zeggen. Verder wordt satan een 'engel des lichts' genoemd in 1 Kor. 11:14. In het vers uit Jesaja blijkt ook dat satan wat met de aarde te maken heeft, omdat hij daarop is neergeworpen en we hem daar ook tegenkomen in Gen. 3. Inderdaad zegt satan dat hij over de aarde regeert (Luk. 4:5,6) en wordt hij de 'overste van de wereld' genoemd (Joh. 12:31, 14:30, 16:11). Uit Job blijkt ook dat satan de wereld voortdurend bewandelt.

Argument 8: Parallel tussen satan en Adam

Nu wij op deze manier de gebeurtenissen tussen Gen. 1:1 en 1:2 hebben weten te identificeren, wordt ons de overeenkomst tussen de beide oordelen die God voltrok, duidelijk. Satan was de heerser over deze wereld, maar na zijn val heeft God de aarde verwoest en raakte deze in verval. Adam was God tot heerser over m.n. de natuur aangesteld. Toen Adam val, verviel ook de natuur (bevalling, doornen en distelen). Ook kunnen we nu veel beter de relatie tussen satan, de aarde en de eerste mensen begrijpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

We komen in ieder geval wat dichter bij de Schrift, aan knip en plakwerk heeft niemand iets en dat is ook geen kunst. Het is heel goed uit te leggen dat Adam uit de aarde "aards" was en die rode aarde was zo geworden zoals de door jou aangehaalde teksten weergeven een chaos geworden door de val van satan. Moeilijker is het niet.

Je kunt anders nooit "hard" maken dat Adam of Eva gevoelig waren voor de verleiding van Satan als zij zonder zondige natuur geschapen waren. Daarom legt de Bijbel het "tegenbeeld" uit van de 2e Adam die dus NIET bezweek voor de verleidingen van satan.

Het was een onderdeel van Gods plan van voor de nederwerping van de kosmos.

Het was in Gods plan opgenomen dat God de mensen gelijk zou worden om de verstoorde relatie tussen God en Zijn schepping te herstellen, dat verklaart de Hebr. brief o.a.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De aarde werd woest en ledig doordat satan samen met een deel van de engelen in opstand kwam. In deze theologie gaat men ervan uit dat de eerste aarde het domein van satan was. Op die aarde zouden dan ook de grote dinosauriërs geleefd hebben. Maar toen satan in opstand kwam werd deze schepping verwoest en spreekt men dus van woest en ledig. We weten dat dinosauriërs gewoon grote reptielen waren!

Hieruit zie je dat iemand de restitutieleer niet begrepen heeft en niet goed weergeeft. De Bijbel spreekt niet over "de eerste aarde", want deze aarde is dezelfde aarde als die van "in den beginne", de 2e Petrus brief noemt deze aarde "die vanouds was".

Het is deze aarde die in Genesis vol is gelopen met water vanwege een oordeel en die dus door Gods spreken oprees uit het water, doordat de sluizen werden geopend en de aarde oprees uit het water.

Wat er vergaan is aan "leven" weten wij niet. We weten dat er tijdens het oordeel in de dagen van Noach de aarde is bedolven onder water, maar het is nog steeds dezelfde aarde en 2 hemelen als van "In den beginne". Wat dinosaurussen waren weet ik niet. Vind ik ook niet belangrijk. De aarde is woest en ledig geworden door de val van satan omdat satan op de aarde werd geworpen.

De Bijbel zegt niet zoveel over deze aarde en 2 hemelen van "in den beginne", maar binnen de typologie is het getal 3 altijd "dat wat gestalte krijgt" en zo kennen we dus deze aarde die zwanger wordt genoemd omdat deze aarde een nieuwe aarde zal voortbrengen.

Dat is nog steeds niet gebeurd.

Ik geloof in een "herschepping" van Genesis 1 maar lees veel onzinverhalen die totaal niet kloppen met de leer van de herschepping die overigens al zeer oud is.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Onbekend maakt onbemind en ik heb weinig goede argumenten gelezen dan wat knip en plakwerk wat steeds herhaald wordt, maar niets inhoudelijks t.a.v. bepaalde visies die "afwijkend" zijn van de traditie waarin men vaak blijft "hangen".

Zowel de restitutieleer als kennis van de bedelingen, als het Bijbels wereldbeeld, als wet tegenover de genade, als kinderdoop enz.... zijn vaak onderwerpen waar in de kerken nauwelijks aandacht aan wordt besteed en men daardoor geen kennis van zaken heeft als ik zo de gemiddelde post lees en of ik hier nu in het archief duik waar ik als Sophia actief was of ik zet al die Christelijke fora op een rijtje. Het blijft maar in een cirkeltje draaien zonder enig "tot elkaar komen". Kortom volkomen zinloos.

Dat Adam met Eva meeging in haar "daad van ongehoorzaamheid" zoals de 2e Adam meeging in Zijn schepping en de zonde droeg ten behoeve van die schepping en Eva dus een type is van de Gemeente die in de man was nog voor zij tot leven kwam als zijn vrouw en dat die twee dus al tot één vlees waren zijn allemaal onderbelichte onderwerpen omdat men die verhoudingen van mannelijk en vrouwelijk niet kent in relatie tot Schepper en schepping. Die typologie hoor ik in ieder geval nooit in de gevestigde kerken.

En dus noemt men uit onkunde dit soort zaken een dwaling en dat is jammer want dat is zo destructief en negatief dat het totaal zinloos is om iets uit te leggen.

En op de vraag waar bij Eva de verleiding vandaan kwam als ze zonder zonde was heb ik nog nooit in al die jaren een antwoord gekregen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

.... ik vroeg alleen maar naar een vruchtje....

Kennis van de restitutieleer geeft antwoord op je vragen, wat ook ooit mijn vragen waren, maar je moet daarmee wel wat je geleerd hebt uitbannen.

dat is een perfecte omschrijving van wat men in het Nederlands 'hersenspoelen' noemt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Doordat Eva inging op de slang, at ze van de verboden vruchten en leerde ze het verschil tussen goed en kwaad.

Dat wist ze dus tevoren niet.

Hoe kon ze dan weten dat het niet goed was om van de vruchten te eten, ze wist het verschil tussen goed en kwaad immers niet ?

Waar staat geschreven dat ze geen verschil wist tussen goed en kwaad?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid