Spring naar bijdragen

Holocaust in de bijbel


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 55
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Nee. Maar de bijbel waarschuwt wel voor waartoe de mens in staat kan zijn als hij losraakt van zijn oorsprong en bestemming. De holocaust is daar een pijnlijk voorbeeld van.

Misschien ligt er een antwoord op ,de wedervaren van het Joodse volk in de hoofdstukken 26 van Leviticus & 28 van Deuteronomium : zegen of vloek .

Dat geloof ik niet. In feite; de joden die slachtoffer waren van de nazi's waren de meest vrome en religieuze joden die je kon vinden, hopeloos klem in Oost-Europa. Vaak in grote gemeenschappen rond hun rebbe zonder financiële middelen of maatschappelijke invloed werden ze genadeloos afgeslacht. Hele chassidische gemeenschappen zijn verdwenen in de ovens van Auschwitz.

Ik geloof niet dat, dat de wil van God kan zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Annatar » 12 dec 2013 17:50 schreef :

Nee. Maar de bijbel waarschuwt wel voor waartoe de mens in staat kan zijn als hij losraakt van zijn oorsprong en bestemming. De holocaust is daar een pijnlijk voorbeeld van.
credo26 schreef:Misschien ligt er een antwoord op ,de wedervaren van het Joodse volk in de hoofdstukken 26 van Leviticus & 28 van Deuteronomium : zegen of vloek .

Dat geloof ik niet. In feite; de joden die slachtoffer waren van de nazi's waren de meest vrome en religieuze joden die je kon vinden, hopeloos klem in Oost-Europa. Vaak in grote gemeenschappen rond hun rebbe zonder financiële middelen of maatschappelijke invloed werden ze genadeloos afgeslacht. Hele chassidische gemeenschappen zijn verdwenen in de ovens van Auschwitz.

Ik geloof niet dat, dat de wil van God kan zijn.

Ook ik geloof niet dat dit Gods wil was .

Indien u stelt dat de Joden van Oost Europa de meest vrome en religieuze Joden waren, dan kan ik ook daarmee slechts akkoord gaan .

Als ik kijk naar de geschiedenis, dan stel ik vast dat na de opstand van Bar Kochba,die in 135 neergeslagen werd door de Romeinen er in Europa een eeuwen durend antisemitisme is . Dit antisemitisme is soms latent, maar pogroms en vervolgingen komen in elke eeuw voor . En ook die Joden waren meestal vroom en religieus . Het is pas na de 2e wereldoorlog dat aan het antisemitisme een halt werd geroepen ; en zelfs nu vrees ik dat het nog altijd latent aanwezig is .

Toch kan ik in moeilijk geloven in een collectieve schuld van Joden gedurende al die eeuwen . We kunnen enkel de feiten vaststellen zoals ze zijn .

Gelukkig eindigt Lev.26 met een positieven noot : verzen 44 & 45 .

44 Maar ook zelfs, wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad Ik hen niet en heb Ik geen afkeer van hen, zodat Ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken: want Ik ben de HERE, hun God. 45 Maar Ik zal hun ten goede gedenken het verbond met hun voorvaderen, die Ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de HERE.

------------------------------

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...

Leuk feitje!: In deuteronomium 31:16,17,18 word er gesproken:

En de HEERE zeide tot Mozes: Zie, gij zult slapen met uw vaderen; en dit volk zal opstaan, en nahoereren de goden der vreemden van dat land, waar het naar toe gaat, in het midden van hetzelve; en het zal Mij verlaten en vernietigen Mijn verbond, dat Ik met hetzelve gemaakt heb. 17 Zo zal Mijn toorn te dien dage tegen hetzelve ontsteken, en Ik zal hen verlaten, en Mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn, en vele kwaden en benauwdheden zullen het treffen; dat het te dien dage zal zeggen: Hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is? 18 Ik dan zal Mijn aangezicht te dien dage ganselijk verbergen, om al het kwaad, dat het gedaan heeft; want het heeft zich gewend tot andere goden.

(Er zijn veel betere vertalingen maar voor het gemak was dit makkelijk te vinden op internet). Boodschap is duidelijk.

Toevallig in dit gedeelte komt het Hebreeuwse woord Hashoah voor wat betekend Holocaust. Wel gelezen vanuit de grondtekst Hebreeuwse-NL vertaling. Is in mijn inzien wel erg verhelderend. Groetjes.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ja, is die boodschap zo duidelijk? Ik vind het heel gevaarlijk terrein. Een gevaarlijke manier van terugredeneren. Een ander Bijbels voorbeeld: iemand is blind. Jezus' volgelingen vragen aan Hem: 'komt dat door hemzelf of door een zonde van zijn ouders'. Geen van beide, blijkt uit Jezus' antwoord. Snelle conclusies over schuld, zonde en verbond doen IMO geen recht aan de slachtoffers en zijn een schop na voor de nabestaanden. Ik vind het walgelijk eigenlijk, de suggestie.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik zou de Holocaust toch niet op het conto van God zelf willen schrijven. Want dat doe je dan wel. Ik geloof dat je Hem daarmee niet dieper kan beledigen, zelfs als je Hem niet eens zou kunnen beledigen. Die oordeelsprofetieën zijn mijns inziens niet bedoeld om fijn op allerlei volken of verschrikkelijke oorlogen toe te passen, maar enkel om ons te waarschuwen dat Gods liefde en bescherming niet vanzelfsprekend is en dat dingen erg uit de hand kunnen lopen als je God voor je politieke karretje gaat spannen.

En ik kan me eerlijk gezegd ook niet voorstellen hoe iemand met enig besef van de verschrikkingen uit W.O. II de term "leuk feitje" in eenzelfde zin als de term "holocaust" weet toe te passen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
zeggrn dat de holocaust door het gedrag van de Joden komt, is niet 'een grappig feitje', maar flink ziek.
Ik zou de Holocaust toch niet op het conto van God zelf willen schrijven. Want dat doe je dan wel. Ik geloof dat je Hem daarmee niet dieper kan beledigen, zelfs als je Hem niet eens zou kunnen beledigen. Die oordeelsprofetieën zijn mijns inziens niet bedoeld om fijn op allerlei volken of verschrikkelijke oorlogen toe te passen, maar enkel om ons te waarschuwen dat Gods liefde en bescherming niet vanzelfsprekend is en dat dingen erg uit de hand kunnen lopen als je God voor je politieke karretje gaat spannen.

En ik kan me eerlijk gezegd ook niet voorstellen hoe iemand met enig besef van de verschrikkingen uit W.O. II de term "leuk feitje" in eenzelfde zin als de term "holocaust" weet toe te passen.

Henk & Robert dit is het verschil tussen het zien van een sneeuwvlok of de sneeuwvlok beter bestuderen en zien dat het allemaal kristalvormen zijn. Dit herleid ik naar het studeren van de bijbel.

Als je de tekst zelf heb gelezen staat dat er niet, en zeg ik dat ook zeker NIET. Het zou eventueel een reden kunnen geven in het algemeen dat De Eeuwige de natuur zijn beloop laat gaan als mensen (ieder mens) van hem afkeert en niet zijn weg en zijn leer volgt. Dit zou er eventueel kunnen staan. Sterker nog, dit staat er waarschijnlijk omdat God dat zelf zegt in het Oude testament toen het volk niet naar hem luisterden en het beloofde land in beslag genomen werd door andere volkeren. Dit zeg ik. Gewoon wat de bijbel zegt en niks meer of minder. Een ander voorbeeld is de naam (j)israel terug komt in de bijbel in de vorm van onze aartsvaderen. Jacob, Isaac, Sarah, Rachel, Abraham en Leah = (J)israel. Toeval? Zou kunnen en hiermee moet men ook sceptisch in blijven MAAR zo zijn er wel heel veel toevalligheden in de bijbel, en ik geloof dat elk letter in de bijbel er in staat omdat het daar moet staan als de leer van God.

Ursa Hetzelfde geld voor jou. Daarnaast heeft De Eeuwige heeft ons een eigen wil gegeven (zie scheppingsverhaal). Hierdoor maken wij mensen fouten in onze vorm van ego, trots e.d. Hierdoor gebeuren dingen.

Zelfs uit mijn stukje wat ik post zie je weer dat mensen snel een oordeel hebben en dingen moeilijker maken dan dat er letterlijk staat. Dit gebeurd veel ipv zelf onderzoeken en dingen nemen zoals het er staat en wat de intentie ervan is geweest.

Vaak is dat ook zo in de bijbel. Ipv dat mensen de grondtekst lezen en studeren pakken ze een vertalingen wat onjuist vertaald is of dat er gewoon hele stukken ontbreken. Of geloofd men zonder meer hun dominee (Die overigs ook een vertaling vaak gebruikt).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zou de Holocaust toch niet op het conto van God zelf willen schrijven. Want dat doe je dan wel. Ik geloof dat je Hem daarmee niet dieper kan beledigen, zelfs als je Hem niet eens zou kunnen beledigen.

Hij laat het in ieder geval wel toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zou de Holocaust toch niet op het conto van God zelf willen schrijven. Want dat doe je dan wel. Ik geloof dat je Hem daarmee niet dieper kan beledigen, zelfs als je Hem niet eens zou kunnen beledigen. Die oordeelsprofetieën zijn mijns inziens niet bedoeld om fijn op allerlei volken of verschrikkelijke oorlogen toe te passen, maar enkel om ons te waarschuwen dat Gods liefde en bescherming niet vanzelfsprekend is en dat dingen erg uit de hand kunnen lopen als je God voor je politieke karretje gaat spannen.

En ik kan me eerlijk gezegd ook niet voorstellen hoe iemand met enig besef van de verschrikkingen uit W.O. II de term "leuk feitje" in eenzelfde zin als de term "holocaust" weet toe te passen.

Je laat het klinken alsof het kiezen is tussen schuld van mensen of schuld van God. Of nee, het kan niet de schuld van God zijn, dus de slachtoffers zijn schuldig? Ik snap niet helemaal hoe je voorbij gaat aan het kwaad in deze wereld. Het kwaad dat God haat, en Zijn volk ook. En het kwaad dat in mensen zit.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Holocaust betekent volkerenmoord oftewel genocide.

Er zijn er verschillende in de geschiedenis bekend.

De meest bekende en uitgebreide in de laatste eeuw was de holocaust van de joden onder het naziregime.

De eerst bekende in de geschreven geschiedenis is hier te vinden:

Deuteronomium 7,1-26

Deuteronomium 7,1-26

Omgang met andere volken

7

1 Straks zal de HEER, uw God, u naar het land brengen dat u in bezit zult nemen en veel volken voor u op de vlucht jagen: de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten – zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. 2 Wanneer de HEER, uw God, u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. U mag geen vredesverdrag met hen sluiten en hen niet sparen. 3 Sta ook geen huwelijksverbintenissen met hen toe; sta uw dochter niet af aan een van hun zonen en zoek bij hen geen vrouw voor uw eigen zoon. 4 Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de HEER ontrouw te worden en andere goden te dienen. Daarmee zou u zijn toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de dood moeten bekopen. 5 Nee, dít staat u te doen: u moet hun altaren slopen en hun gewijde stenen verbrijzelen, hun Asjerapalen omhakken en hun godenbeelden verbranden. 6 Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 7 Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! 8 Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. 9 Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht. 10 Maar ieder die hem haat zal daarvoor boeten met zijn leven; de HEER zal hem niet laten begaan, hij laat hem persoonlijk boeten. 11 Neem daarom de geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud zorgvuldig in acht.

12 Wanneer u zich gehoorzaam houdt aan deze voorschriften zal de HEER, uw God, zich van zijn kant houden aan wat hij uw voorouders in zijn goedheid heeft beloofd. 13 Hij zal u zijn liefde betonen, u zegenen en u talrijk maken. Zijn zegen zal rusten op de vrucht van uw schoot en de vrucht van het land – koren, wijn en olie –, op de dracht van uw runderen, schapen en geiten, in het land dat hij u zal geven, zoals hij uw voorouders onder ede heeft beloofd. 14 Meer dan alle andere volken zult u gezegend worden. Onvruchtbaarheid zal bij u niet voorkomen, niet onder mannen en niet onder vrouwen, en evenmin bij uw dieren. 15 De HEER zal u vrijwaren voor elke ziekte, hij zal u alle kwalen die u zich uit Egypte herinnert besparen en ze voor uw vijanden bestemmen. 16 Daarom moet u alle volken die hij aan u uitlevert vernietigen, zonder medelijden te tonen. Dien hun goden niet, want dat zou uw ondergang betekenen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Ik zou de Holocaust toch niet op het conto van God zelf willen schrijven. Want dat doe je dan wel. Ik geloof dat je Hem daarmee niet dieper kan beledigen, zelfs als je Hem niet eens zou kunnen beledigen. Die oordeelsprofetieën zijn mijns inziens niet bedoeld om fijn op allerlei volken of verschrikkelijke oorlogen toe te passen, maar enkel om ons te waarschuwen dat Gods liefde en bescherming niet vanzelfsprekend is en dat dingen erg uit de hand kunnen lopen als je God voor je politieke karretje gaat spannen.

(Was dit een reactie op mijn openingspost of op Seth?) Dat doe ik niet. Als er een profetie over de Holocaust in de bijbel zou staan, is dat niet hetzelfde als die gebeurtenis aan God toeschrijven. Er staan veel verschrikkelijke dingen in de bijbel.

@Seth: waarom denk je dat het vers dat je aanhaalt over de gebeurtenissen in de 20e eeuw gaan, en niet over bijv. de verbanning naar Babylon of de verwoesting van Jeruzalem rond 70 na Christus of 1 van de vele andere gebeurtenissen daartussen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zijn er in de bijbel profetieën over de Holocaust? En zo ja, hoe duidelijk zijn ze (kunnen ze ook over een andere gebeurtenis gaan)?

Waarom wordt Deuteronomium 7,1-26 genegeerd?

Ik heb het over de Holocaust van de tweede wereldoorlog. De genocide waar jij het over hebt is interessant maar daar zou ik een ander topic voor openen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zijn er in de bijbel profetieën over de Holocaust? En zo ja, hoe duidelijk zijn ze (kunnen ze ook over een andere gebeurtenis gaan)?

Over 1940-45 zijn geen voorspellingen.

Dat is duidelijk.

Over de Holocaust en meningen daarover.

http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-s ... r-ons.html

Protestants antisemitisme. Op 30 maart 1985 valt in Harderwijk het evangelieblaadje Evan van Lucas en Jenny Goeree in de brievenbus van veel inwoners. In het blad wordt een harde aanval op de Joden uitgevoerd. De Joden zouden de Holocaust aan zichzelf te wijten hebben op grond van Mattheüs 27: 25 waarin staat: “Zijn bloed komen over ons en onze kinderen.â€

Als iets in de Bijbel wordt vernoemd, zelfs op meerdere plaatsen, is dat bijna altijd om aan te geven, dat die dingen gebeuren, daar waar mensen zijn.

Het is daarbij menselijk, als zij handelen bij dingen waarbij ze weten over de schreef te gaan, dat zij smoezen willen verzinnen en die vaak vinden in de goddelijke wil.

Godsdienst is altijd al, door de eeuwen heen, zo'n aangenomen reden geweest.

Bij een volkerenmoord is het dus vaak, dat zij als reden een goddelijke inspiratie geven en het God's wil noemen of minstens God's straf of voorspelling.

Daarmee krijgen zij ook vaak een grote hoeveelheid gelovigen achter zich.

Zo is de Holocaust 1940-45 ook door veel christenen verklaard (ook al vinden ze het verschrikkelijk) God's wil te zijn, als straf voor de dood van Jezus.

Zo hebben de Joden het de hele geschiedenis door al gedaan en zijn ze als volk vernietigd.

Een groot voorbeeld ook:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_(ziekte)#Jodenvervolging

Niet alleen christenen tegen joden.

Ook tegen negers: Die zijn immers vlg. de Bijbel nakomelingen van Cham en die was met zijn nageslacht vervloekt.

Ook andere volkeren doen dat vaak met zeggende "God's wil"

Moslims erkennen dezelfde Tora. Om die reden zijn zij één van de 3 monotheïstische of Abrahamitische religies.

Christenen tegen Moslims: Kruistochten.

Voormalig Joegoslavië" christenen - moslims en andersom.

Volkeren moorden zijn van alle tijden en iedereen geeft zijn eigen reden.

Edit.

viewtopic.php?p=1135502#p1135502

Student maakte al een opmerking over negers, zie ik nu.

Link naar bericht
Deel via andere websites

oorlog heeft meestal 3 redenen:

- mensen willen macht

- mensen willen bezig

- mensen willen hun ideologie verspreiden en hiervoor vechten.

Er is bijna geen oorlog die niet aan alledrie de facetten voldoet. Religie valt onder drie, maar evengoed seculiere religies als nationalisme of communisme.

Dit was in wezen voor de Nazi's niets anders.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je laat het klinken alsof het kiezen is tussen schuld van mensen of schuld van God. Of nee, het kan niet de schuld van God zijn, dus de slachtoffers zijn schuldig? Ik snap niet helemaal hoe je voorbij gaat aan het kwaad in deze wereld. Het kwaad dat God haat, en Zijn volk ook. En het kwaad dat in mensen zit.

De slachtoffers? Ik dacht zelf toch meer aan de nazi's, onder leiding van Adolf Hitler. Voor zover ik weet waren zij vooral degenen die deze industriële volkerenmoord organiseerden.

Profetieën waren en zijn over het algemeen aankondigingen van wat God gaat doen of wat er gaat gebeuren als je je niet bekeerd, of wat hij gaat doen als je onrecht gedaan wordt. Zodra je dus een profetie toepast op de Holocaust, dan zul je ook moeten onderzoeken waaróm deze verschrikking gebeurd is en hoe de slachtoffers het hadden kunnen voorkomen. Want God kondigt nooit zomaar onheil aan zonder uitweg.

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ RF

Dat neemt niet weg dat de schuldvraag natuurlijk toch ook wel een complexe blijft. Zo hebben effectief gezien meer weinig mensen zich echt schuldig gemaakt aan het uitroeien van de Joden, dat is door een kleine goep ambternaren georganiseerd en het werd meerendeels uitgevoerd door gevangenen zelf, door oekrainers die gevlucht waren voor stalin, etc. Een relatief klein deel van de Duitse SS hield de wacht en alles in het oog.

Dus wanneer je het zo bekijkt, zijn er maar weinig mensen schuldig. Dat neemt niet weg dat er zeer veelen medeplichtig zijn, al is het maar omdat ze hebben weggegekeken en er niets tegen gedaan hebben. Dat is voor een kleine mens wellicht nog te snappen, die is immers onmachtig en bovendien veelal niet al te dapper.

Maar waarom grijpt een almachtige en goede God, die van zijn volk houdt, niet in? Dat is niet iets dat je zomaar kan wegwijven, dat is een fundamenteel probleem en het antwoord daarop is bijna niet bevredigend te krijgen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ RF

Dat neemt niet weg dat de schuldvraag natuurlijk toch ook wel een complexe blijft. Zo hebben effectief gezien meer weinig mensen zich echt schuldig gemaakt aan het uitroeien van de Joden, dat is door een kleine goep ambternaren georganiseerd en het werd meerendeels uitgevoerd door gevangenen zelf, door oekrainers die gevlucht waren voor stalin, etc. Een relatief klein deel van de Duitse SS hield de wacht en alles in het oog.

Dus wanneer je het zo bekijkt, zijn er maar weinig mensen schuldig. Dat neemt niet weg dat er zeer veelen medeplichtig zijn, al is het maar omdat ze hebben weggegekeken en er niets tegen gedaan hebben. Dat is voor een kleine mens wellicht nog te snappen, die is immers onmachtig en bovendien veelal niet al te dapper.

Medeplichtig is in mijn ogen ook schuldig. Ook volgens de wetgeving.

Voorbeeld:

Wetboek van Strafrecht

Artikel 48

Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:

1zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;

2zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

Maar waarom grijpt een almachtige en goede God, die van zijn volk houdt, niet in? Dat is niet iets dat je zomaar kan wegwijven, dat is een fundamenteel probleem en het antwoord daarop is bijna niet bevredigend te krijgen.

Er staat in het oud testament diverse stukken in dat De Eeuwige dingen niet tegenhoud, laat gebeuren maar gewoon de natuur z'n gang laat gaan. God kan weglopen voor zijn volk. Maar vaak is het zo dat de mens wegloopt van God. Hierdoor gebeuren dit soort afschuwelijke dingen. Als je kijkt naar diverse periodes waarbij Joden of beter gezegd Israelieten vervolgd werden of benadrukt worden in een verliezende oorlog, zie je ook vaak als voorbode dat zij niet meer God dienden zoals verwacht. Klinkt heel hard, maar eigenlijk ook heel logisch. Nu moet ik er wel bij vermelden dat ik dit nu zo uitleg in een notendop. Kern weliswaar zit wel in mijn geschreven stuk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Artikel 48

Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:

1zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;

2zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

Ik ben geen jurist. Even een vraag. Stel ik zie (toevallig) een strafbaar feit en ik ben in staat die te verhinderen, bijvoorbeeld door heel hard een agent te roepen. Geef ik dan gelegenheid? Ben ik strafbaar? Wellicht op basis van een ander artikel?

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid