Spring naar bijdragen

Waarom déze God


Aanbevolen berichten

Maar heren dan blijft het toch rechtovereind staan dat God Mozes heeft geboden Zijn naam bekend te maken, lees Exod.3:15.

En wat was Jezus' opdracht/werk op aarde? O.a. om Gods naam over heel de aarde bekend te maken, want hij zei: ...

(Johannes 17:4-6) . . .Ik heb u op de aarde verheerlijkt, daar ik het werk heb voleindigd dat gij mij te doen hebt gegeven. ......Ik heb uw naam openbaar gemaakt aan de mensen.

(Johannes 17:26) 26En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken , . . .

Dus de conclusie lijkt mij gerechtvaardigd dat Jezus Gods naam nu nog steeds aan het bekendmaken is en moeten zijn dienstknechten dat dan ook niet doen.

Je zeker, de ware God wil dat we in navolging van Jezus Gods Naam blijven bekendmaken en dat is van oudshet al zo.

Lees: (Exodus 9:16) . . .Maar hiertoe juist heb ik u laten bestaan, om u mijn kracht te tonen en ten einde mijn naam over de gehele aarde te laten bekendmaken.

fijne dag,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 124
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Maar heren dan blijft het toch rechtovereind staan dat God Mozes heeft geboden Zijn naam bekend te maken, lees Exod.3:15.

En wat was Jezus' opdracht/werk op aarde? O.a. om Gods naam over heel de aarde bekend te maken, want hij zei: ...

(Johannes 17:4-6) . . .Ik heb u op de aarde verheerlijkt, daar ik het werk heb voleindigd dat gij mij te doen hebt gegeven. ......Ik heb uw naam openbaar gemaakt aan de mensen.

(Johannes 17:26) 26En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken , . . .

Dus de conclusie lijkt mij gerechtvaardigd dat Jezus Gods naam nu nog steeds aan het bekendmaken is en moeten zijn dienstknechten dat dan ook niet doen.

Je zeker, de ware God wil dat we in navolging van Jezus Gods Naam blijven bekendmaken en dat is van oudshet al zo.

Lees: (Exodus 9:16) . . .Maar hiertoe juist heb ik u laten bestaan, om u mijn kracht te tonen en ten einde mijn naam over de gehele aarde te laten bekendmaken.

fijne dag,

Ed

Synoniemen.net:

naam (zn): befaamdheid, bekendheid, beroemdheid, eer, faam, glorie, renommee, reputatie, roem, roep, vermaardheid

naam (zn): bijnaam, familienaam, meisjesnaam, persoonsnaam, roepnaam, schuilnaam, troetelnaam

naam (zn): benaming, denominatie, etiket, titel

Woorden-boek.nl:

Naam:

2

bekendheid, faam;

een goede of kwade naam hebben

goed of kwaad bekendstaan;

te goeder naam en faam bekend staan

de algemene achting genieten;

naam maken

bekendheid verwerven;

iem. van naam

van algemene bekendheid

Beste Ed. Denk niet te "plat" over dat begrip "naam". We duiden er niet slechts een specifieke persoon mee aan, alsof we het hebben over "die-en-die Ed of Hendrik"...

"Maak wijd en zijd bekend de naam - de glorie - van onze Heer!!"

Gezegend zal Hij wezen

die ons bij name riep,

die zelf de adem schiep

waarmee Hij wordt geprezen;

laat alom musiceren,

met stem en instrument,

maak wijd en zijd bekend

de grote naam des HEREN.

Hou je niet in, en zing gewoon méé!!!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Maar heren dan blijft het toch rechtovereind staan dat God Mozes heeft geboden Zijn naam bekend te maken, lees Exod.3:15.

...

Als reeds herhaald met argumenten, is de uitspraak van het tetragrammaton onbekend (zie m'n vorige reakties). We weten het simpelweg niet.

Bovendien is het begrip שֵ×× (naam) in het Hebreeuws nauw verbonden aan reputatie (zie bijv. 2 Samuel 7:9).

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

Een christen volgt zijn leider na en doet het werk van Jezus Christus, toch!

Ik ben een christen en dit is het gebod dat Jezus mij (en alle andere christenen) heeft gegeven:......

(Mattheüs 28:18-20) . . .En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, en zei: „Alle autoriteit in de hemel en op aarde is mij gegeven. 19 Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest, 20 en leert hun onderhouden alles wat ik U geboden heb. En ziet! ik ben met U alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen.â€

En ook het volgende:...

- (Johannes 17:4-6) . . .Ik heb u op de aarde verheerlijkt, daar ik het werk heb voleindigd dat gij mij te doen hebt gegeven. .... 6 Ik heb uw naam openbaar gemaakt . . .

- (Johannes 15:7-10) . . .Indien GIJ in eendracht met mij blijft en mijn woorden in U blijven, vraagt dan wat GIJ ook wenst en het zal voor U geschieden. 8 Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat GIJ veel vrucht blijft dragen en U mijn discipelen betoont. 9 Evenals de Vader mij heeft liefgehad en ik U heb liefgehad, zo blijft in mijn liefde. 10 Als GIJ mijn geboden onderhoudt, zult GIJ in mijn liefde blijven, evenals ik de geboden van de Vader heb onderhouden en in zijn liefde blijf.

Het is belangrijk om als lichtdragers in deze duistere, Satanische wereld te zijn en Gods Woord (dat geestelijk licht is) te blijven verspreiden en mensen te helpen uit de greep van Satan te komen en Gods kinderen te worden.

(2 Korinthiërs 6:17, 18) 17 „’Gaat daarom uit hun midden vandaan en scheidt U af’, zegt Jehovah, ’en raakt het onreine niet langer aan’â€; „’en ik wil U aannemen.’â€â€ƒ18 „’En ik zal U tot een vader zijn en GIJ zult mij tot zonen en dochters zijn’, zegt Jehovah, de Almachtige.â€

fijne dag,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

Thorgrem,

lees het nog eens goed, het is echt wel een antwoord op zijn vraag.

Toevoeging:... Waarom zal iedereen uiteindelijk Gods Naam moeten erkennen en dat Hij soeverien is van het Universum?

Redding is afhankelijk van het kennen van Gods Naam:....

(Romeinen 10:13) . . .Want „een ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal gered wordenâ€. . .

(Joël 2:32) En het moet geschieden dat een ieder die de naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen;â€

Zijn Naam niet erkennen is desastreus:

- (Ezechiël 39:7) . . .En mijn heilige naam zal ik bekendmaken te midden van mijn volk.., en ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen; en de natiën zullen moeten weten dat ik Jehovah ben, de Heilige.’

- „En gij zult moeten weten dat ik Jehovah ben.†(Hebr.: wi·dha‛·tem′ ki-’ani′ Jehwah′). De eerste van de meer dan 60 keren dat deze zinsnede in Ezechiël voorkomt, doelend op de rechtvaardiging van Jehovah’s naam op aarde.

fijne dag,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
Thorgrem,

lees het nog eens goed, het is echt wel een antwoord op zijn vraag.

Toevoeging:... Waarom zal iedereen uiteindelijk Gods Naam moeten erkennen en dat Hij soeverien is van het Universum?

Redding is afhankelijk van het kennen van Gods Naam:....

(Romeinen 10:13) . . .Want „een ieder die de naam van Jehovah aanroept, zal gered wordenâ€. . .

(Joël 2:32) En het moet geschieden dat een ieder die de naam van Jehovah aanroept, veilig zal ontkomen;â€

Zijn Naam niet erkennen is desastreus:

- (Ezechiël 39:7) . . .En mijn heilige naam zal ik bekendmaken te midden van mijn volk.., en ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen; en de natiën zullen moeten weten dat ik Jehovah ben, de Heilige.’

- „En gij zult moeten weten dat ik Jehovah ben.†(Hebr.: wi·dha‛·tem′ ki-’ani′ Jehwah′). De eerste van de meer dan 60 keren dat deze zinsnede in Ezechiël voorkomt, doelend op de rechtvaardiging van Jehovah’s naam op aarde.

fijne dag,

Ed

Beste Ed... Chaim gaf je nog wel zo'n voorzet, met zijn uitleg dat het begrip "sjem" (naam) in het Hebreeuws nauw verbonden is aan reputatie... En niet alleen in het Hebreeuws. Ook gewoon in ons Nederlands... Zie mijn bijdrage er direct voor...

Zo moeilijk is de vraag van Cyrillisch toch niet te begrijpen? Al is de exacte uitspraak van JHWH niet bekend, toch kennen we de God die Naam maakt... Waarom is het dan zo belangrijk om toch te doen alsof we precies weten hoe die Naam van God uitgesproken dient te worden?? Gods Naam bekend maken kan ook door op Hem te wijzen, en op de daden waarmee Hij Naam maakt in de wereld. Sterker: daartoe roept de Schrift ons herhaaldelijk op:

maak wijd en zijd bekend

de grote naam des HEREN

Link naar bericht
Deel via andere websites

Beste Forumgenoten,

Jullie hebben helemaal gelijk hoor, dat ten eerste.

Maar sta mij dan toe om wel de Naam van God te gebruiken die al meer dan 100 jaar voor JHWH wordt gebruikt en algemeen (in de wereld) bekend is.

En verder is het zo dat zijn persoonlijkheid en zijn eigenschappen — wie en wat hij is — alleen in deze persoonlijke naam volledig samengevat en tot uitdrukking gebracht worden. — Ps 83:18.

God, Allerhoogste, Koning der eeuwigheid, Soevereine Heer, Schepper, Vader, etc. zijn belangrijke titels voor Hem maar geven slechts een bepaald aspect van zijn wezen weer en zeggen niets over zijn persoonlijkheid.

Ik wil Hem als persoon vereren en aanbidden en niet een gevoelloze titel.

Voorbeeld:

Job 1:12...

- Satan dan ging van de persoon(Lett.: „het aangezicht.â€) van Jehovah heen en sloeg Job met kwaadaardige zweren van zijn voetzool af tot zijn schedel toe.

- Handelingen 3:19

19 Hebt daarom berouw en keert U om, opdat UW zonden worden uitgewist, opdat er tijden van verkwikking mogen komen van de persoon van Jehovah

Geloof krijgt zo echt betekenis.

groet,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Alle religies die God niet gelijkstellen met een bepaalde natuurkracht of berg etc., maar God zien als transcendent aanbidden feitelijk dezelfde God.

Religie is een imperfecte manier om je naar God toe te bewegen en daarom spreken ze elkaar tegen en zijn ze zo vaak met elkaar in conflict.

Religies zijn van nature nogal sektarisch-fundamentalistisch (met dogmas, mythes enz.).

Maar ga je een stapje hoger in welke levensbeschouwing dan ook, dan kom je bij de mystiek en dan vallen die sektarisch-fundamentalistische beperkingen weg.

Dus het maakt niet zoveel uit of je een kabbalistische jood bent of een mystieke christen of een soefi of een yogi of een mystieke sikh, je beweegt je dan allemaal naar dezelfde God.

God heeft vele namen, maar is niet te vangen in taal of denkbeelden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is het hermetische principe van de "Prisca theologia", een zuivere theologie zou bestaan die de mensheid van God hebben maar die niet samenvalt met een specifieke religie.

Het principe komt voort uit oude hermetische geschriften maar is vooral populair geworden tijdens de Renaissance door de verspreiding ervan door filosofen zoals Pico della Mirandola die van mening was dat de rooms-katholieke Kerk haar geloofsleer zou moeten herzien om zo aansluiting te vinden bij deze, in zijn ogen, zuivere leer zoals die naar voren komt in hermetische geschriften en de neo-platoonse filosofie.

Het is vooral verbonden met neo-platonisme en heeft dus niet zoveel met de materiële wereld. Vandaar dat het vereren van fysieke objecten, zoals bergen, moeilijk als uiting gezien kan worden van deze prisca theologia.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Alle religies die God niet gelijkstellen met een bepaalde natuurkracht of berg etc., maar God zien als transcendent aanbidden feitelijk dezelfde God..

En waarom aanbidden religies die God in een berg zien niet dezelfde God? Zijn er meerdere goden dan?

Omdat de Bijbelse betekenis van het woord God "Soeverein zijn over iets of iemand" betekent.

Men kan dan ook in de Bijbel vaststellen dat er meerdere personen kunnen zijn die een soevereiniteit over iemand anders kunnen bezitten en dus al naar gelang de omstandigheid de God van ...X kunnen zijn.

Bijvoorbeeld Mozes is de Soeverein van Aaron, de Soeverein van de Schepselen is Jezus Christus en de Soeverein van Christus is "De Vader".

De Bijbel spreekt dan ook over een Opperste Soeverein, (De God der Goden) als Hij die soevereiniteit heeft over alles en iedereen namelijk God de Vader

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het is het hermetische principe van de "Prisca theologia", een zuivere theologie zou bestaan die de mensheid van God hebben maar die niet samenvalt met een specifieke religie.

Het principe komt voort uit oude hermetische geschriften maar is vooral populair geworden tijdens de Renaissance door de verspreiding ervan door filosofen zoals Pico della Mirandola die van mening was dat de rooms-katholieke Kerk haar geloofsleer zou moeten herzien om zo aansluiting te vinden bij deze, in zijn ogen, zuivere leer zoals die naar voren komt in hermetische geschriften en de neo-platoonse filosofie.

Het is vooral verbonden met neo-platonisme en heeft dus niet zoveel met de materiële wereld. Vandaar dat het vereren van fysieke objecten, zoals bergen, moeilijk als uiting gezien kan worden van deze [/i]prisca theologia[/i].

Ik weet wat de Prisca Theologia is, en ben bekend met Neoplatonisme, maar ik snap niet helemaal wat je hier bedoelt te zeggen? Begrijp ik nu dat je zegt omdat de RK aansluiting moet hebben bij eea dat daarom God dus buiten Zijn schepping moet staan? Overigens onderschrijf ik niet dat God buiten Zijn schepping staat, maar dat deels terzijde.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Alle religies die God niet gelijkstellen met een bepaalde natuurkracht of berg etc., maar God zien als transcendent aanbidden feitelijk dezelfde God..

En waarom aanbidden religies die God in een berg zien niet dezelfde God? Zijn er meerdere goden dan?

Omdat de Bijbelse betekenis van het woord God "Soeverein zijn over iets of iemand" betekent.

Men kan dan ook in de Bijbel vaststellen dat er meerdere personen kunnen zijn die een soevereiniteit over iemand anders kunnen bezitten en dus al naar gelang de omstandigheid de God van ...X kunnen zijn.

Bijvoorbeeld Mozes is de Soeverein van Aaron, de Soeverein van de Schepselen is Jezus Christus en de Soeverein van Christus is "De Vader".

De Bijbel spreekt dan ook over een Opperste Soeverein, (De God der Goden) als Hij die soevereiniteit heeft over alles en iedereen namelijk God de Vader

Oke, maar hoe geeft dit antwoord op mijn vraag?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik weet wat de Prisca Theologia is, en ben bekend met Neoplatonisme, maar ik snap niet helemaal wat je hier bedoelt te zeggen? Begrijp ik nu dat je zegt omdat de RK aansluiting moet hebben bij eea dat daarom God dus buiten Zijn schepping moet staan? Overigens onderschrijf ik niet dat God buiten Zijn schepping staat, maar dat deels terzijde.
Ik wil er niet echt iets mee zeggen. Ik zat gewoon hardop na te denken over een mogelijk betekenis van zendeling's post.

Maar beredeneerd vanuit neo-platoons perspectief zou de materiële werkelijkheid het laagste niveau van het bestaan zijn. Een berg is, als zuiver materiële object, op zijn hoogst de zwakke schaduw van een oneindige hogere realiteit. In die zin kan de berg wil dienen als referentie naar die hoogste volmaakte realiteit, naar God. Het aanbidden van een berg, als zijnde een berg, en een godsdienst die om zulk een materieel concept draait zou lastig te vereenzelvigen zijn met neo-platoonse principes.

De katholieke Kerk heeft er niet zoveel mee te maken. Ik noemde dat gewoon omdat ik geïnteresseerd ben in dit soort Renaissance-figuren als Della Mirdandola. :#

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik wil er niet echt iets mee zeggen. Ik zat gewoon hardop na te denken over een mogelijk betekenis van zendeling's post.
Haha, oke, no prob :)
Maar beredeneerd vanuit neo-platoons perspectief zou de materiële werkelijkheid het laagste niveau van het bestaan zijn. Een berg is, als zuiver materiële object, op zijn hoogst de zwakke schaduw van een oneindige hogere realiteit. In die zin kan de berg wil dienen als referentie naar die hoogste volmaakte realiteit, naar God. Het aanbidden van een berg, als zijnde een berg, en een godsdienst die om zulk een materieel concept draait zou lastig te vereenzelvigen zijn met neo-platoonse principes.
Klopt deels, al was t volgens mij de gnostiek die materie als negatief afschilderde. Neoplatonisme beschouwde wel t geestelijke als hoger, zuiver ja.. Maar ik heb t niet over het aanbidden van een berg als zijnde een berg, maar als zijnde een manifestatie van God. Ik vraag me af waarom zoveel christenen die ik erover spreek met een ernstig en wijs gezicht altijd zeggen "God staat boven en buiten de schepping", als een soort aangeleerde mantra. Ik vraag me ernstig af waar dat vandaan komt. Ik ben t er ook (gedeeltelijk) niet mee eens, en zie er zelfs gevaar in. Heb jij enig idee waarom dit zo bedacht is? Toch die aansluiting met neoplatonisme?
De katholieke Kerk heeft er niet zoveel mee te maken. Ik noemde dat gewoon omdat ik geïnteresseerd ben in dit soort Renaissance-figuren als Della Mirdandola. :#
Oke, duidelijk.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Klopt deels, al was t volgens mij de gnostiek die materie als negatief afschilderde. Neoplatonisme beschouwde wel t geestelijke als hoger, zuiver ja..
Ja, ben ik wel met je eens. Maar ik zekere zin denk ik dat je gnostiek kunt beschouwen als zuiver neo-platonisme met de christelijke mythologie/symboliek als manier om het te communiceren.

Maar in beide gevallen is het doel dus om het materiële te overstijgen; niet om erin vast te blijven hangen.

Maar je hebt natuurlijk gelijk dat de materiële wereld op die manier beschouwd kan worden als een symbool van de hogere realiteit en in die zin wel waarde heeft; omdat je het enkel door symbolen kunt leren kennen.

Maar ik heb t niet over het aanbidden van een berg als zijnde een berg, maar als zijnde een manifestatie van God. Ik vraag me af waarom zoveel christenen die ik erover spreek met een ernstig en wijs gezicht altijd zeggen "God staat boven en buiten de schepping", als een soort aangeleerde mantra. Ik vraag me ernstig af waar dat vandaan komt. Ik ben t er ook (gedeeltelijk) niet mee eens, en zie er zelfs gevaar in. Heb jij enig idee waarom dit zo bedacht is? Toch die aansluiting met neoplatonisme?
Uitgaande van het idee dat God zichzelf heeft geopenbaard door de persoon van Jezus Christus is het niet nodig om naar Hem te zoeken door middel van andere wegen.

De natuur, als geschapen door God, helpt de mens wel om Hem te leren kennen. Dit is iets dat in de christelijke theologie wel altijd erkend is geweest. Maar uiteindelijk wordt God toch als de transcendente Schepper gezien die fundamenteel onderscheiden is van de natuur. Een zekere angst voor pantheïsme komt dan wel om de hoek kijken.

Wat je ook elders schreef over dieren hangt dan ook samen met de aristotelische kijk op de schepping met het duidelijke onderscheid tussen dierlijke zielen en menselijke zielen. Waardoor dieren niet beschouwd worden als iets goddelijks of iets dat het goddelijke kan bemiddelen.

Maar goed; ik pretendeer het niet te weten hoor. Ik denk gewoon hardop met je mee. ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ja, ben ik wel met je eens. Maar ik zekere zin denk ik dat je gnostiek kunt beschouwen als zuiver neo-platonisme met de christelijke mythologie/symboliek als manier om het te communiceren.
Mmmm gedeeltelijk al protesteerde nota bene Plato volgens mij flink tegen de gnostiek :)
Maar in beide gevallen is het doel dus om het materiële te overstijgen; niet om erin vast te blijven hangen.
Ik denk t ook ja. En ik ben er fel tegen gekant. Het materiele is extreem belangrijk. Het is nota bene door God geschapen. Als Genesis spreekt over de schepping, spreekt ze over de schepping van MATERIE. Je moet echter alleen de spirituele kant niet verwaarlozen; ikzelf ben voor een balans.
Maar je hebt natuurlijk gelijk dat de materiële wereld op die manier beschouwd kan worden als een symbool van de hogere realiteit en in die zin wel waarde heeft; omdat je het enkel door symbolen kunt leren kennen.
Sterker nog, ik denk dat alle materie, welke immers uit energie is opgebouwd, ook gewoon een manifestatie vao God is. Ik vind de detachering van de materie van veel christenen levensgevaarlijk. Letterlijk omdat ze daardoor achterlopen als het gaat om het behoud van deze planeet en alles wat erop leeft. De gedachte "deze wereld is toch maar vergankelijk, er komt een nieuwe hemel en aarde" is niet alleen Bijbels erg mager (er is uiteraard immers best wat voor te zeggen dat de wereld en de elementen niet letterlijk door een vuur eerste vernietigd worden etc), maar is imho ook gelinkt aan allerlei verkeerde links met de betekenis van de frase 'de wereld' in de Bijbel. Maar goed, hier heb ik elders al eens over uitgeweid en wellicht off-topic hier.
Uitgaande van het idee dat God zichzelf heeft geopenbaard door de persoon van Jezus Christus is het niet nodig om naar Hem te zoeken door middel van andere wegen.
Oh, dat ben ik zeker met je eens. Ik persoonlijk ben van mening dat een berg alleen maar aanbidden niet voldoende is.
De natuur, als geschapen door God, helpt de mens wel om Hem te leren kennen. Dit is iets dat in de christelijke theologie wel altijd erkend is geweest. Maar uiteindelijk wordt God toch als de transcendente Schepper gezien die fundamenteel onderscheiden is van de natuur. Een zekere angst voor pantheïsme komt dan wel om de hoek kijken.
Ikzelf beschouw mezelf dan ook als panentheist ;) Maar je geeft overigens alleen het argument van Jezus. Ik zelf denk dat er meer speelt. Net tijdens t stofzuigen kwam t idee in me op dat mensen eerst God/goden zagen in bergen, sterke/andere mensen, dieren etc. Toen men meer bekend raakte met dezen werden t de zee, vloedgolven, bliksem etc. Men verschuift steeds het godsbeeld naar het onbekende. Toch stiekem een soort God of the gaps. Ik vermoed ook dat veel christenen stiekem toch best een beetje God als in t oneindige heelal zien (wat natuurlijk overigens ook gewoon materie is). Maar als je God dichtbij ervaart, als je hem niet boven, maar *in* Zijn schepping ervaart, dan is die berg ook gewoon opeens een manifestatie van Hem. Dan zijn de dimensies en energiepakketjes die de berg opbouwen ook gewoon onderdeel van Hem. Ik vind het eigenlijk niet dan logisch, maar goed wie ben ik.
Wat je ook elders schreef over dieren hangt dan ook samen met de aristotelische kijk op de schepping met het duidelijke onderscheid tussen dierlijke zielen en menselijke zielen. Waardoor dieren niet beschouwd worden als iets goddelijks of iets dat het goddelijke kan bemiddelen.
Interessant, en extreem onbijbels. In de Bijbel zijn de zielen van mens en dier juist gelijk in t OT. Alleen in t NT als t onderscheid tussen geest en ziel imho wat duidelijker wordt spreekt men meer over mensen alleen.
Maar goed; ik pretendeer het niet te weten hoor. Ik denk gewoon hardop met je mee. ;)
Wordt dan ook erg gewaardeerd broeder :)
Link naar bericht
Deel via andere websites
Mmmm gedeeltelijk al protesteerde nota bene Plato volgens mij flink tegen de gnostiek :)
Interessant, wat bedoel je daar precies mee? Volgens is de gnostiek van latere datum en ageerde Plato vooral tegen het sofisme; de geslepen relativistische retoriek zonder interesse in het vinden van enige waarheid.
Ik denk t ook ja. En ik ben er fel tegen gekant. Het materiele is extreem belangrijk. Het is nota bene door God geschapen. Als Genesis spreekt over de schepping, spreekt ze over de schepping van MATERIE. Je moet echter alleen de spirituele kant niet verwaarlozen; ikzelf ben voor een balans.
Klopt. Het Oude Testament heeft een soort materiële, fysieke, spiritualiteit. Een God die zich in de natuur openbaart vrijwel altijd verbonden is natuurverschijnselen en fysieke uitingsvormen.
Ikzelf beschouw mezelf dan ook als panentheist ;) Maar je geeft overigens alleen het argument van Jezus. Ik zelf denk dat er meer speelt. Net tijdens t stofzuigen kwam t idee in me op dat mensen eerst God/goden zagen in bergen, sterke/andere mensen, dieren etc. Toen men meer bekend raakte met dezen werden t de zee, vloedgolven, bliksem etc. Men verschuift steeds het godsbeeld naar het onbekende. Toch stiekem een soort God of the gaps. Ik vermoed ook dat veel christenen stiekem toch best een beetje God als in t oneindige heelal zien (wat natuurlijk overigens ook gewoon materie is). Maar als je God dichtbij ervaart, als je hem niet boven, maar *in* Zijn schepping ervaart, dan is die berg ook gewoon opeens een manifestatie van Hem. Dan zijn de dimensies en energiepakketjes die de berg opbouwen ook gewoon onderdeel van Hem. Ik vind het eigenlijk niet dan logisch, maar goed wie ben ik.
Ja God werkt natuurlijk in de praktijk vaak als een God of the gaps. De christelijke nadruk op Jezus is denk ik juist omdat Jezus door de Incarnatie het unieke initiatief van God was, Jezus is de ultieme zelfopenbaring van God. Daarom is in Hem de volheid van de openbaring.

Maar de Incarnatie is natuurlijk ook het binnengaan van het goddelijke in het materiële op een zeer concrete manier: het aannemen van het vlees, het leven als mens onder de mensen met alles dat daarbij hoort.

En daarna de heilige Geest die komt om in ons te wonen; verbinding tussen God en mens.

Interessant, en extreem onbijbels. In de Bijbel zijn de zielen van mens en dier juist gelijk in t OT. Alleen in t NT als t onderscheid tussen geest en ziel imho wat duidelijker wordt spreekt men meer over mensen alleen.
Ja, de nefesj; een woord dat in mijn ogen is verbonden met het leven als geheel. De nefesj is de ziel, maar meer dan dat, het levend wezen zelf. De ziel en het lichaam kunnen niet Griekse wijze gescheiden worden in het Hebreeuwse denken.
Wordt dan ook erg gewaardeerd broeder :)
Mooi! Beter een dialoog dan sofistische retoriek. ;)
Link naar bericht
Deel via andere websites
Interessant, wat bedoel je daar precies mee? Volgens is de gnostiek van latere datum en ageerde Plato vooral tegen het sofisme; de geslepen relativistische retoriek zonder interesse in het vinden van enige waarheid.
Mmmm dat zou kunnen, ik ben geen kenner van Plato, gnostiek etc.
Klopt. Het Oude Testament heeft een soort materiële, fysieke, spiritualiteit. Een God die zich in de natuur openbaart vrijwel altijd verbonden is natuurverschijnselen en fysieke uitingsvormen.
Idd. Jammer dat de verbondenheid met de natuur bij veel christenen zo oppervlakkig lijkt. Ik denk dat als je iemand voor t eerst met het christendom kennis zou laten maken (stel een net gelande alien hehe) dat die bijv onmiddelijk zou aannemen dat christenen voorop lopen in de strijd om mensen, dieren en de gehele planeet te behouden.
Ja God werkt natuurlijk in de praktijk vaak als een God of the gaps. De christelijke nadruk op Jezus is denk ik juist omdat Jezus door de Incarnatie het unieke initiatief van God was, Jezus is de ultieme zelfopenbaring van God. Daarom is in Hem de volheid van de openbaring.
Ja dat geloof ik ook wel.
Ja, de nefesj; een woord dat in mijn ogen is verbonden met het leven als geheel. De nefesj is de ziel, maar meer dan dat, het levend wezen zelf. De ziel en het lichaam kunnen niet Griekse wijze gescheiden worden in het Hebreeuwse denken.
True. En daarom verbaast het me ook zo dat christenen zo zeker zijn over hun theologie omtrent het hiernamaals etc. De Bijbel is daar best ambivalent over vind ik.
Mooi! Beter een dialoog dan sofistische retoriek. ;)
Amen :)
Link naar bericht
Deel via andere websites
Alle religies die God niet gelijkstellen met een bepaalde natuurkracht of berg etc., maar God zien als transcendent aanbidden feitelijk dezelfde God..

En waarom aanbidden religies die God in een berg zien niet dezelfde God? Zijn er meerdere goden dan?

Ja, er zijn meerdere goden voor de meer primitief denkende mens. Voor allerlei natuurverschijnselen had men aparte goden en men probeerde zich tot die goden te verhouden om ze te verleiden tot het wijzigen van hun daden, althans men hoopte dat ze op hun smeekbeden en offerandes zouden reageren.

Je zou natuurlijk kunnen stellen dat ze zich daarbij feitelijk ook tot de universele God richten die er werkelijk achter schuilgaat, in die zin geef ik je gelijk dat er een zekere continuiteit is.

Zij denken zelf alleen niet op die manier, maar zien de goden van natuurkrachten etc. als een soort apart functionerende geestelijke personen. Een transcendente God die alles, ook henzelf doordringt kunnen ze zich nog niet voorstellen.

De christelijke voorstelling van zaken is daar eigenlijk een voortzetting daarvan als ze nog onderscheid proberen te maken tussen een Vader, Zoon en Heilige Geest. De vroegere christenen waren nog met 1 been blijven denken in het primitieve mythische beeld van God, terwijl Jezus daar zelf al niet meer mee bezig was, maar op een puur mystieke manier over God sprak.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Uit Openbaring heb ik geleerd dat Satan de Duivel de gehele bewoonde aarde misleidt, vooral mat valse religie.

(Openbaring 12:9) . . .Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Sa̱tan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt; neergeslingerd werd hij naar de aarde, en zijn engelen werden met hem neergeslingerd.

Hij krijgt het dus voor elkaar om mensen te laten denken dat ze in de Schepper geloven maar in feite Hem tegenstaan en in plaats daarvan Satan aanbidden.

Let wel dat Jezus zelf over Satan zei:...

(Johannes 14:30) . . .Ik zal niet veel meer met U spreken, want de heerser van de wereld is op komst. En hij heeft geen vat op mij,

Aangezien er volgens Jezus maar 2 wegen zij die we kunnen bewandelen, kunnen mensen dus maar 2 Goden aanbidden, de ware God Jehovah of Satan.

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid