Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

De handleiding voor Gods tempel

Bij de aankoop van een nieuwe auto krijgt men er van de constructeur een handleiding bij. Hierin wordt, naast vele andere zaken, ook vermeld welke soort brandstof men dient te gebruiken en welke soort smeerolie deze motor vereist.

Alhoewel diesel op zich een goede brandstof is en bij een aangepast motor goede resultaten oplevert, zal niemand het in zijn hoofd halen zijn tank te vullen met diesel als hij een motor heeft waarvan de constructeur voorschrijft dat men als brandstof normale benzine moet gebruiken .

Hen die dit toch zouden proberen en daarbij nog,voor de smering van hun motor, slaolie in de plaats van motorolie gebruiken, zullen na een bepaalde tijd vaststellen dat hun motor niet meer naar behoren zal functioneren.

Bij het veranderen van het ene product ( bijvoorbeeld diesel vervangen door gewone benzine) zal het resultaat wat vlugger merkbaar zijn dan bij een ander product ( bijvoorbeeld motorolie vervangen door slaolie) maar in beide gevallen zal het eindresultaat negatief zijn voor de goede werking van de motor.

God, als een goed ontwerper en “ constructeurâ€, heeft ons mensen ook voorzien van een handleiding voor het goed functioneren van de menselijke “ machineâ€

Daar men vooraf niet altijd weet wat het gevolg zal zijn bij het gebruik van een brandstof of smeerolie die afgeraden wordt door de constructeur, alsook of de gevolgen ervan op korte, lange of zeer lange termijn merkbaar zullen zijn.

Is het veiligste voor de mens om de ontwerper te geloven en trouw te zijn aan de handleiding van Hem die het menselijk machientje heeft ontworpen en zodoende zijn lichaam rein en onbesmet te houden van alle brandstof die God afgeraden heeft voor het optimaal functioneren ervan.

Wat de functie van diesel of benzine is voor een automotor dat is het voedsel voor de mens.

Want voedsel wordt volgens een ingewikkeld proces omgezet in bruikbare energie voor het menselijk lichaam en kan zodoende beschouwd worden als de brandstof voor onze lichamelijke motor.

In de Bijbel (Leviticus 11: 1 – 47) vindt men dan ook een gedetailleerde beschrijving van de producten of het soort brandstof dat voorgesteld wordt voor het optimaal functioneren van de complexe machine die de mens is .

Ook wordt de brandstof die voor andere schepsels ( machientjes ) wél aangewezen is maar voor de menselijke motor negatief en beschadigend is, duidelijk vermeld.

Daar God de Christen-gelovige beschouwt als zijn heiligdom, zijn tempel “ Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? !â€. (1 Corinthe 3:16 ) schenkt Hij dan ook niet enkel aandacht aan geestelijke zaken maar betracht Hij ook het lichamelijk welzijn van de mens.

En daarom gaf Hij als liefdevolle en bezorgde Vader aan zijn kinderen een onderhoudsboekje die een handleiding bevat (geboden en inzettingen) met als hoofdbedoeling: “ opdat het u wel ga en gij lang leeft “ Deut 6:3 / 22:7

Evenzo als bij de aankoop van een wagen het de autoconstructeur is , en niet de klant, die bepaalt welke soort brandstof en smeerolie er moet gebruikt worden. Is het ook God als Schepper van de mens die bepaalt wat al dan niet kan en mag gebruikt worden.

Het is dan ook logisch dat een volgeling van Christus, naast het gewone voedsel, ook bepaalde genotsmiddelen niet zal gebruiken waarvan men weet dat ze schadelijk zijn voor het lichaam.

Het betreft hier stoffen die geen enkel voedende waarde hebben en enkel dienen als opwekkende producten die daarbij ook nog bepaalde organen schenden of aantasten.

Deze stoffen worden gecatalogeerd als drugs, waarbij de ene dosis al meer schadelijk ( dodelijk) is dan de andere, maar uiteindelijk schenden ze toch allen Gods tempel.

Het is echter wel zo dat het gebruik van bepaalde van deze stoffen een traditie geworden zijn en dus sociaal aanvaard worden; maar voor een Christen is enkel Gods woord maat- en richtinggevend

Nog tot enkele jaren terug was het in China een sociaal aanvaardde gewoonte om opium te gebruiken. Omdat Opium in deze regio algemeen aanvaard en getolereerd werd was deze stof daarom niet minder giftig.

Hetzelfde geldt voor onze gewesten waarbij stoffen gebruikt worden die op zich zeer schadelijk en giftig zijn maar zodanig ingeburgerd en sociaal aanvaard zijn dat niemand er nog aanstoot aan neemt.

Deze, in het westen, sociaal aanvaarde ( hard) drugs zijn onder andere ethanol ( te vinden in alle alcoholische dranken ) ,cafeïne ( te vinden in koffie , thee , cola , enz ) en nicotine ( te vinden in tabak )

Let wel, als God bepaalde stoffen afraadt dan spreekt Hij over het niet gebruiken ervan .

En niet over - gebruik het met mate – of – gebruik het in kleine hoeveelheden -......... wat wij onszelf maar al te graag voorhouden

De Christen-gelovige die beseft welke waarde God aan hem geeft : Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig†(1Korr 3: 16-17) zal er dus alles aan doen om Gods raadgevingen te volgen, die te vinden zijn in het onderhoudsboekje Leviticus 11 en op andere plaatsen in Gods woord, omdat zijn tempel zo goed als mogelijk zou functioneren in dienst van zijn Heiland

.

Link naar bericht
Deel via andere websites
(...)

Let wel, als God bepaalde stoffen afraadt dan spreekt Hij over het niet gebruiken ervan .

En niet over - gebruik het met mate – of – gebruik het in kleine hoeveelheden -......... wat wij onszelf maar al te graag voorhouden

De Christen-gelovige die beseft welke waarde God aan hem geeft : Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig†(1Korr 3: 16-17) zal er dus alles aan doen om Gods raadgevingen te volgen, die te vinden zijn in het onderhoudsboekje Leviticus 11 en op andere plaatsen in Gods woord, omdat zijn tempel zo goed als mogelijk zou functioneren in dienst van zijn Heiland

.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:22 Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven.

23 Voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de HEERE, uw God, te leren vrezen, alle dagen.

24 Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de HEERE, uw God, u gezegend heeft,

25 het te gelde maken, het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de HEERE, uw God, zal uitkiezen.

26 Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: runderen en kleinvee, wijn en sterkedrank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u verblijden, u en uw gezin.

oeps :?

Kennelijk ligt het dus iets genuanceerder. Kennelijk was het bij dit feest zelfs de bedoeling dat je je met drank zou verblijden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sowieso is het toch best opvallend dat bepaalde Joodse en Christelijke rituelen drugs bevatten, Jezus zelf niet alleen die drugs gebruikt en ons opdracht geeft dat ook te doen, maar zelf ook nog eens die drugs met een wonder maakt, voor mensen die op hun feest door die drugs heen waren.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is het probleem ook niet denk ik. Maar als je louter op de Bijbel afgaat betekent dat niet dat alle christenen ascetisch zouden moeten leven. Er zijn juist ook veel teksten die aangeven dat je best van het leven mag genieten (o.a. in Prediker). En Jezus zelf houdt ook van een maaltijd en een feest op z'n tijd. Des te treffender dat Hij zelf de wijn laat staan: Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ (Mt. 26:29 NBV). Daar verheug ik me nu al op. :)

In de geschiedenis zien we dat het asceticisme zijn plek heeft in de christelijke traditie. Vanaf de vierde eeuw zochten eenlingen en groepen mensen de eenzaamheid van de woestijn of woestenij op om zich in gebed te richten op God en het vlees en diens geneugten af te zweren. Op een gegeven moment waren ze zelfs behoorlijk populair, dat mensen bijv. naar kluizenaars reisden in de hoop op een woord van God of een goed advies van één van deze mannen Gods. Daarnaast kennen we natuurlijk het monastieke bestaan, wat ook een regulering inhoudt van de innerlijke driften en een afkeer van de wereld (soms). Voor wie het vol kan houden getuigt het van grote toewijding.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Acetisch leven hoeft niet, maar ascese is wel een goed gebruik om in je leven te integreren. Zeker in deze materialistische tijd waarin erg veel om maakbaar geluk, genot en nieuwe spullen draait, kun je met een extra sober en eenvoudig leven, waarbij je vredig en vertrouwend op God alle tegenslagen tegemoet gaat, toch een voorbeeld stellen. Want hoe kun je geloofwaardig het materialisme of de genotszucht afwijzen als je er zelf net zo goed aan meedoet en dat eigenlijk wel prima vindt?

Het punt wat hier verder wordt gemaakt, is dat alcohol ook een (hard) drug is, dat net zo goed gevaren voor de eigen en andermans gezondheid kent. Dus als je drugs in het algemeen afwijst, zou je alcohol ook moeten afwijzen. Toch maken veel mensen, inclusief de Kerk zelf, deze tweedeling, omdat die nu eenmaal cultureel zo gegroeid is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wijn was waarschijnlijk niet alleen een genotsmiddel waar van je zoveel nam dat je dronken werd, maar ook gebruikt bij de maaltijd. Zoals Fransen dat ook tussen de middag bij de broodmaaltijd drinken.

Niet alleen idd. Het was ook een veilige drank.

Maar ook nu kun je best een biertje drinken zonder te gaan bench drinken.

Overigens zal het denk ik op de bruiloft in Kana een niet volledig nuchtere bedoening geweest zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Toch maken veel mensen, inclusief de Kerk zelf, deze tweedeling, omdat die nu eenmaal cultureel zo gegroeid is.

Cultureel groeien vind ik een slecht argument. Ik ben het ook niet helemaal mee eens met die tweedeling.

Een beter argument is hoe je het gebruikt. En dat 'hoe' heeft natuurlijk wel te maken met die culturele groei. In bepaalde landen heeft alcohol dezelfde impact gehad als bij ons heroïne. Niet verwonderlijk ook dat ik wel eens een bisschop (uit India?) gehoord heb die liever had gezien dat de katholieke kerk wat minder relax met alcohol zou omspringen als ze nu doet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is opvallend dat; wanneer er gewezen wordt op hetgeen God vraagt met betrekking tot het in ere houden van zijn tempel, zij die zich volgelingen van Christus noemen, de eersten zijn om te steigeren en allerhande argumenten zoeken om toch maar de eigen gewoonten, die deze tempel ernstig schaden, te verdedigen. ( wat bepaalde van deze argumenten betreft o.a in verband met het gebruik van ethanol houdende drank; zie de topic “Alcohol en de Bijbel†)

Dit is te meer opmerkelijk daar:

1 ) Het zelfs wetenschappelijk eenduidig kan aangetoond worden dat bepaalde van deze gewoontes o.a. het gebruik van hard drugs als cafeïne, nicotine en ethanol, e.a. het menselijk lichaam aantasten en uiteindelijk ten gronde richten

2) Er op vandaag een ganse reeks van vervangende producten op de markt zijn die deze drugs niet bevatten zodat de vrees voor een zogenaamd “ ascetisch†leven totaal ongegrond is.

Als men nu deze houding aanneemt tegenover stoffen die geen enkele voedingswaarde hebben en waarvan men duidelijk de negatieve invloed op het menselijk lichaam kan vaststellen, is het dan ook logisch dat men vervolgens ook Gods raadgevingen (leviticus 11) aan zijn laars zal lappen voor wat betreft voedingsstoffen waarvan de negatieve invloed op de mens een langdurig proces is, maar daarom niet minder destructief zijn.

Toch een merkwaardige houding voor mensen die zich volgelingen van de leer van Christus noemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Toch een merkwaardige houding voor mensen die zich volgelingen van de leer van Christus noemen.

Ik vind vooral opmerkelijk dat je conclusies al vast liggen. Heb je ook gekeken naar wat mensen daadwerkelijk schrijven? Of kom je hier slechts om je eigen gelijk te preken?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Toch een merkwaardige houding voor mensen die zich volgelingen van de leer van Christus noemen.

Ik vind vooral opmerkelijk dat je conclusies al vast liggen. Heb je ook gekeken naar wat mensen daadwerkelijk schrijven? Of kom je hier slechts om je eigen gelijk te preken?

U schrijft:Heb je ook gekeken naar wat mensen daadwerkelijk schrijven?

zoals wat??

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je suggereert dat mensen slechts hun eigen gedrag proberen goed te praten, terwijl er wel degelijk inhoudelijk op de OP wordt ingegaan. Moeten we dan je verhaal voor waar aannemen, en als we dat niet doen proberen we ons gedrag goed te praten?

Ik probeer gezond en gevarieerd te eten, en drink soms een pilsje. Ik rook niet en gebruik geen drugs. En daar is 'Bijbels' gezien niks mis mee. Wel zou ik wat meer kunnen bewegen. :)

En als ik voor mijn cafeïneverslaving een poosje in het vagevuur moet dan is dat het waard. :#

Link naar bericht
Deel via andere websites
Wijn was waarschijnlijk niet alleen een genotsmiddel waar van je zoveel nam dat je dronken werd, maar ook gebruikt bij de maaltijd. Zoals Fransen dat ook tussen de middag bij de broodmaaltijd drinken.

Niet alleen idd. Het was ook een veilige drank.

Maar ook nu kun je best een biertje drinken zonder te gaan bench drinken.

Overigens zal het denk ik op de bruiloft in Kana een niet volledig nuchtere bedoening geweest zijn.

ik denk dat je binge bedoelt ;)
Link naar bericht
Deel via andere websites
Je suggereert dat mensen slechts hun eigen gedrag proberen goed te praten, terwijl er wel degelijk inhoudelijk op de OP wordt ingegaan. Moeten we dan je verhaal voor waar aannemen, en als we dat niet doen proberen we ons gedrag goed te praten?

Ik probeer gezond en gevarieerd te eten, en drink soms een pilsje. Ik rook niet en gebruik geen drugs. En daar is 'Bijbels' gezien niks mis mee. Wel zou ik wat meer kunnen bewegen. :)

En als ik voor mijn cafeïneverslaving een poosje in het vagevuur moet dan is dat het waard. :#

Ik probeer niets te suggereren maar stel enkel vast dat; als men het over alcoholgebruik heeft, men direct met een ganse reeks argumenten komt aandraven om het gebruik ervan te relativeren of goed te praten

En als iemand dan alcohol, cafeïne of een andere hard drug gebruikt dan is dit zijn zaak en hoeft hij zich voor mij niet te verantwoorden.

Maar het ontneemt mij toch niet het recht om de persoon in kwestie er op te wijzen dat hij giftige stoffen gebruikt (in meer of in mindere mate) die de eigenschap hebben het menselijk lichaam ernstige schade toe te brengen en dan ook gekatalogeerd staan als Hard Drugs.

En of men zich dan ook niet kan afvragen of zulk een houding of gewoonte te vereenzelvigen is of in overeenstemming kan gebracht worden met hetgeen Gods Woord ons leert betreffende het volgen van Christus

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je suggereert dat mensen slechts hun eigen gedrag proberen goed te praten, terwijl er wel degelijk inhoudelijk op de OP wordt ingegaan. Moeten we dan je verhaal voor waar aannemen, en als we dat niet doen proberen we ons gedrag goed te praten?

Ik probeer gezond en gevarieerd te eten, en drink soms een pilsje. Ik rook niet en gebruik geen drugs. En daar is 'Bijbels' gezien niks mis mee. Wel zou ik wat meer kunnen bewegen. :)

En als ik voor mijn cafeïneverslaving een poosje in het vagevuur moet dan is dat het waard. :#

Ik probeer niets te suggereren maar stel enkel vast dat; als men het over alcoholgebruik heeft, men direct met een ganse reeks argumenten komt aandraven om het gebruik ervan te relativeren of goed te praten

Misschien is dit meer voer voor het andere topic, maar wat vind je dan van de inhoudelijke kanttekeningen? Dat bijv. de Bijbel niet afkeurt dat je van een wijntje geniet op z'n tijd?

En als iemand dan alcohol, cafeïne of een andere hard drug gebruikt dan is dit zijn zaak en hoeft hij zich voor mij niet te verantwoorden.

Maar het ontneemt mij toch niet het recht om de persoon in kwestie er op te wijzen dat hij giftige stoffen gebruikt (in meer of in mindere mate) die de eigenschap hebben het menselijk lichaam ernstige schade toe te brengen en dan ook gekatalogeerd staan als Hard Drugs.

Ik zou cafeïne niet meteen een hard drug noemen, maar OK. En dat recht heb je zeker, het getuigt ook van zorg. Er zijn in de samenleving genoeg problemen met alcohol, niet in het minst onder de christelijke jeugd. Dan deel ik die zorg met je.

Maar er zit een groot verschil tussen 'met mate' en 'zuipen'.

En of men zich dan ook niet kan afvragen of zulk een houding of gewoonte te vereenzelvigen is of in overeenstemming kan gebracht worden met hetgeen Gods Woord ons leert betreffende het volgen van Christus

Het mooie aan een discussieforum is ook dat we hier zijn om er onderling over te praten en van elkaar te leren. Als we niet in gesprek kunnen over jouw visie op het Bijbelse beeld van hoe je omgaat met je lichaam zul je inderdaad al gauw krijgen dat het lijkt alsof mensen zich er onderuit proberen te praten. Maar misschien delen mensen gewoon jouw opvatting niet. Is die objectief of ben je ook bereid daarover in gesprek te gaan?

Wat je zegt doet me overigens denken aan Romeinen 14. Niet omdat we elkaar moeten tolereren, maar om de stelling dat je lichaam van God is. Dat perspectief is goed om je verder in te verdiepen, zoals jij dat ook doet. Wat dat inhoudt, dat lijkt me een interessant gesprek. :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
(...)

Toch een merkwaardige houding voor mensen die zich volgelingen van de leer van Christus noemen.

Inderdaad... toch merkwaardig dat een volgeling van Christus wil negeren wat er in de bijbel staat:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:22 Van heel de opbrengst van uw zaad, wat het veld jaar op jaar voortbrengt, moet u getrouw het tiende deel geven.

23 Voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen, moet u de tienden van uw koren, van uw nieuwe wijn en van uw olie, en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee eten, om de HEERE, uw God, te leren vrezen, alle dagen.

24 Als de weg voor u te lang is, zodat u dat alles niet kunt meenemen, omdat de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te vestigen, te ver bij u vandaan is, dan moet u, wanneer de HEERE, uw God, u gezegend heeft,

25 het te gelde maken, het geld in een buidel meenemen en naar de plaats gaan die de HEERE, uw God, zal uitkiezen.

26 Daar moet u dat geld besteden aan alles wat uw ziel verlangt: runderen en kleinvee, wijn en sterkedrank, ja, alles wat uw ziel maar wenst. Dan kunt u daar eten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u verblijden, u en uw gezin.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast Anon_phpbb

Persoonlijk drink ik nooit alcohol, dus de suggestie, om niet te zeggen beschldiging, dat iedereen alleen maar eigen gewoonten probeert goed te praten is wat koddig (en onbijbels, vals beschuldigen enzo). Maar de Bijbel is evident niet anti-alcohol, iedereen met basale leesvaardigheden kan dat zien. Komt bij dat alcohol door het menselijk lichaam probleemloos wordt afgebroken. Het is dus geen lichaamsvreemde stof. De mens js, zo je wil, geschapen met de capaciteit alcohol als voedingsstof te verwerken.

Kortom, fijn als je zelf gefantaseerd hebt dat alcohol per definitie slecht is, maar erken wel gewoon dat het fantasie is. Dat je op dit forum maar door mag gaan mensen vals te beschuldigen op basis van die eigen fantasie is natuurlijk prachtig, dus vooral mee door gaan, maar het is niet erg netjes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Je suggereert dat mensen slechts hun eigen gedrag proberen goed te praten, terwijl er wel degelijk inhoudelijk op de OP wordt ingegaan. Moeten we dan je verhaal voor waar aannemen, en als we dat niet doen proberen we ons gedrag goed te praten?

Ik probeer gezond en gevarieerd te eten, en drink soms een pilsje. Ik rook niet en gebruik geen drugs. En daar is 'Bijbels' gezien niks mis mee. Wel zou ik wat meer kunnen bewegen. :)

En als ik voor mijn cafeïneverslaving een poosje in het vagevuur moet dan is dat het waard. :#

Ik probeer niets te suggereren maar stel enkel vast dat; als men het over alcoholgebruik heeft, men direct met een ganse reeks argumenten komt aandraven om het gebruik ervan te relativeren of goed te praten

Misschien is dit meer voer voor het andere topic, maar wat vind je dan van de inhoudelijke kanttekeningen? Dat bijv. de Bijbel niet afkeurt dat je van een wijntje geniet op z'n tijd?

En als iemand dan alcohol, cafeïne of een andere hard drug gebruikt dan is dit zijn zaak en hoeft hij zich voor mij niet te verantwoorden.

Maar het ontneemt mij toch niet het recht om de persoon in kwestie er op te wijzen dat hij giftige stoffen gebruikt (in meer of in mindere mate) die de eigenschap hebben het menselijk lichaam ernstige schade toe te brengen en dan ook gekatalogeerd staan als Hard Drugs.

Ik zou cafeïne niet meteen een hard drug noemen, maar OK. En dat recht heb je zeker, het getuigt ook van zorg. Er zijn in de samenleving genoeg problemen met alcohol, niet in het minst onder de christelijke jeugd. Dan deel ik die zorg met je.

Maar er zit een groot verschil tussen 'met mate' en 'zuipen'.

En of men zich dan ook niet kan afvragen of zulk een houding of gewoonte te vereenzelvigen is of in overeenstemming kan gebracht worden met hetgeen Gods Woord ons leert betreffende het volgen van Christus

Het mooie aan een discussieforum is ook dat we hier zijn om er onderling over te praten en van elkaar te leren. Als we niet in gesprek kunnen over jouw visie op het Bijbelse beeld van hoe je omgaat met je lichaam zul je inderdaad al gauw krijgen dat het lijkt alsof mensen zich er onderuit proberen te praten. Maar misschien delen mensen gewoon jouw opvatting niet. Is die objectief of ben je ook bereid daarover in gesprek te gaan?

Wat je zegt doet me overigens denken aan Romeinen 14. Niet omdat we elkaar moeten tolereren, maar om de stelling dat je lichaam van God is. Dat perspectief is goed om je verder in te verdiepen, zoals jij dat ook doet. Wat dat inhoudt, dat lijkt me een interessant gesprek. :)

Ik ben het met u eens dat mensen van elkaar kunnen verschillen van opvatting en daarom hun eigen standpunten moeten kunnen mededelen en /of verdedigen.

Hierboven ging het echter niet om een verschil van opvatting wel over het negeren en minimaliseren van vastgestelde feiten.

Waar ik het (als wetenschapper dan)wel moeilijk mee heb is dat wetenschappelijke feiten met betrekking tot de eigenschappen van bepaalde produkten omwille van gewoontes , gewilde onwetendheid en sociale toleranties weggemoffeld, geminimaliseerd of tot fantasie verlaagd worden.

Mijn vakgebied is scheikunde en daarom weet ik toch een en ander over voorgenoemde stoffen. Ik zou je dan ook niet aanraden om cafeïne zonder handschoenen aan te raken want ik kan je verzekeren dat je na korte tijd in het ziekenhuis opgenomen wordt vanwege het contactgif dat door uw huid heen in uw bloedbaan zal terechtgekomen zijn en uw hart op hol zal laten slaan.

De eigenschappen van een "Drug" op zich behoort dan ook niet tot religie of theologie waar een verschil van opvatting kan bestaan maar het zijn wetenschappelijke en onveranderlijke feiten

Wat wel tot het gebied van de godsdienst behoort is het al dan toegestaan zijn van het consumeren van dergelijke producten.

Maar dan zijn argumenten met betrekking tot het minimaliseren van de feitelijke eigenschappen van de drug en zijn invloed op het menselijk lichaamin in feite voorwenselen om zijn eigen gewoontes goed te praten

Link naar bericht
Deel via andere websites

En niet over - gebruik het met mate – of – gebruik het in kleine hoeveelheden -......... wat wij onszelf maar al te graag voorhouden

De Christen-gelovige die beseft welke waarde God aan hem geeft : Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig†(1Korr 3: 16-17) zal er dus alles aan doen om Gods raadgevingen te volgen, die te vinden zijn in het onderhoudsboekje Leviticus 11 en op andere plaatsen in Gods woord, omdat zijn tempel zo goed als mogelijk zou functioneren in dienst van zijn Heiland

.

context:

Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, 15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? 17 Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

God schendt je niet als je een kop koffie drinkt of een peuk opsteekt. Hij kan je wel van je rookverslaving afhelpen overigens, als je wilt. Als een evangelist duizenden tot de Heer heeft geleid en om wakker te blijven in het dag en nacht doorgaan op het zendingsveld geregeld een bakkie koffie neemt, dan schendt God hem niet, want hij heeft met goud op het fundament gebouwd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zou je dan ook niet aanraden om cafeïne zonder handschoenen aan te raken want ik kan je verzekeren dat je na korte tijd in het ziekenhuis opgenomen wordt vanwege het contactgif dat door uw huid heen in uw bloedbaan zal terechtgekomen zijn en uw hart op hol zal laten slaan.

Ik zou je ook niet aanraden om langer dan ca 3 minuten in het water te verblijven. Ook niet om meer dan 3 kilo zout te eten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik zou je dan ook niet aanraden om cafeïne zonder handschoenen aan te raken want ik kan je verzekeren dat je na korte tijd in het ziekenhuis opgenomen wordt vanwege het contactgif dat door uw huid heen in uw bloedbaan zal terechtgekomen zijn en uw hart op hol zal laten slaan.

Ik zou je ook niet aanraden om langer dan ca 3 minuten in het water te verblijven. Ook niet om meer dan 3 kilo zout te eten.

Ik zou je ook niet aanraden om een trein in je oog te krijgen. :+

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid