Spring naar bijdragen

HET ZALIG KERSTFEEST VAN JOHANNES TAULER


Aanbevolen berichten

DE DRIE GEBOORTES

Ik zou iets willen zeggen over het “Rijke Roomse leven”  Dat betekende vroeger een samenleving in het zuiden van Nederland (en Vlaanderen), die toendertijd geheel Katholiek was en waar iedereen min of meer dezelfde gedachten had over de mening van het leven.  Het gaf de samenleving een gevoel van eenheid en vreugde.  Die tijd is nu voorbij en zal nooit meer terug komen.  Maar hetzelfde vreugdevolle leven leeft nog steeds in de Kerk, zoals altijd, want de Kerk verandert nooit in haar essentiele karakter.  Het heeft altijd de vreugde van Christus die de wereld niet kan begrijpen.

In de wereld in het algemeen krijgt men vaak de indruk dat er veel  verwarring is in de Kerk en dat het er slecht aan toe gaat.  Oppervlakkig gezien is het zeker waar dat er veel ongeloof is en dat mensen die zichzelf toch als Katholiek beschouwen, vaak heel verschillende meningen hebben over de Kerk en de kerkelijke leer.  Vaak zijn er priesters en zelfs bisschoppen die van het ware geloof afwijken en die op die manier veel onrust brengen voor gewone gelovigen.  De Kerk schijnt de hele tijd bezig te zijn met zich te verdedigen tegen mensen buiten de Kerk maar ook tegen mensen binnen de Kerk.  

Maar de werkelijkheid is dat binnen de Kerk (in haar geloof) alles totaal rustig is, zoals altijd.  Men kan het vergelijken met een schip dat naar de haven vaart.  Buiten de haven schijnt veel onweer te zijn en veel gevaar, maar zo gauw men de veilige haven ingaat is alles weer kalm en kan men van de vrede genieten.

Er zijn eigenlijk twee soorten mensen.  De eerste soort zegt:  De Kerk leert zo, maar ik weet het beer en denk zus, dus de Kerk is verkeerd.  De tweede soort zegt:  De Kerk leert zo, maar ik denk zus, dus ik ben verkeerd.  Met de eerste manier van denken blijf je in jezelf zitten en kom je nooit verder.  Met de tweede manier van denken komt men de veilige haven binnen, waar de storm je niet kan raken.  Dan kan men ook een diep inzicht krijgen van de pracht van het Katholieke geloof, dat immers een verspiegeling is van God zichzelf.

De heiligen zijn een voorbeeld van wat er gebeuren kan als een mens zich totaal overgeeft aan de leer van de Kerk.  Door hun gehoorzaamheid en diep gebed krijgen zij vaak een inzicht dat wij buitengewoon vinden.  Een van die heiligen was Johannes Tauler, een Duitse Dominikaanse priester, die in de jaren 1350 leefde.  Hij was dus een tijdgenoot van zulke mystici als Meester Eckhart, Henri Suso, Jan van Ruysboek en Thomas van Kempen.  Thomas van Kempen schreef “De navolging van Christus”. Na de Bijbel het mest verkochte boek ooit. 

Tauler heeft een bijzonder mooie preek geschreven over de mening van Kerstmis en die zal ik nu herhalen, tesamen met een commentaar.  Het interessante feit is dat hoewel die preek 700 jaar geleden was geschreven, het nog totaal hetzelfde geloof weergeeft van vandaag.  Niets is veranderd!

PS  Wat is een mysticus?  Iedere gelovige die gedoopt is is in feit een mysticus, want door de doop worden wij een kind van God.  Van buiten verandert er niets, maar van binnen krijgt men de heiligmakende genade die ons kinderen van God maakt, een verandering van ons innerlijke wezen.  Je kan het niet zien en het is dus een mysterie.  Een mysticus in de moderne spraakwijze is iemand die alles verlaten heeft om Christus te volgen en die op die manier een zeer innige verbintenis met God heft ervaren.

Het is een lang stuk en ik zal het dus in delen plaatsen.

Een vertaling van een preek van Johannes Tauler, een Rijnland mystiekus (1350)

DE DRIE GEBOORTES

Op Kerstmis herdenken Christenen in de hele wereld een drievoudige geboorte. Op deze feestdag zouden onze harten zo vol van gevoelens van liefde en dankbaarheid gevuld moeten zijn, dat zij uitbundig met vreugde en geluk zijn. Iemand die zelfs een klein deel van deze heilige vreugde niet ervaart, zou beklagenswaardig zijn.

Commentaar:  Wat bedoelt Tauler met een drievoudige geboorte?  Normaal denken wij alleen aan de geboorte van Jezus, maar Tauler plaats die geboorte in de context van Gods gehele plan voor de mensheid.

De eerste en subliemste van deze geboorten is de geboorte, binnen de Godheid, van de enige Zoon van de hemelse Vader, gelijk met hem in goddelijke substantie, maar onderscheden van hem in persoon. De tweede geboorte is zijn menselijke geboorte die in de maagdelijke schoot van Maria gebeurde.   De  derde is de dagelijke en uurlijke wedergeboorte van God door genade en liefde in de zielen van de rechtvaardige mens.

Commentaar: Dus de drie geboortes:  De eeuwige geboorte van de Zoon in de Vader, de geboorte van God in Maria en de geboorte van God in de ziel.

Wij vieren deze drie geboorten in de drie Kerstmis Missen. Het eerste, op middernacht gevierd, begint met de woorden: "De Heer zei aan mij : U bent mijn Zoon, deze dag ik heb u voortgebracht ".(Psalm 2) Deze woorden verwijzen naar de geheimzinnige geboorte die in de diepte van de ondoorgrondelijke Godheid gebeurde.

Commentaar: Dit is een klassiek voorbeeld van de mystieke uitleg van het Oude Testament.  De Psalmen zijn geinspireerd door de Heilige Geest en worden door de Kerk gebruikt als haar groot gebed.  Psalm 2 is een messiaanse psalm die het komen van de messiah voorspelt.   Hij zegt dat Jahweh hem heeft gezegd dat hij zijn zoon is. Maar de Joden hadden geen begrip van de Heilige Drie-Eenheid en begrepen het “zoon” worden op een figuurlijke manier. Het oude testament kan daarom alleen maar goed begrepen worden in het licht van het Nieuwe.

Wordt vervolgd

 

bewerkt door Chartreuse
Link naar bericht
Deel via andere websites

"Deze dag zal een licht op ons scheinen," (Isaiah 9,2) de opening woorden van de tweede Mis, verwijst naar het licht van de Godheid scheinend door zijn menselijke natuur. Deze Mis is bij zonsopgang gevierd omdat de tweede geboorte gedeeltelijk bekend en gedeeltelijk onbekend is.

Wanneer de zon helemaal gestegen is, offeren wij de woorden van de derde Mis op: "Een kind is aan ons geboren en een zoon is aan ons gegeven ". (Isaiah 9:6)  Deze woorden betekenen de inwendige geboorte die voortdurend plaats vind  in de zielen van mensen van goede wil die met liefde en eerbied naar God toe keren. Het ervaren van deze mystieke geboorte, is de hoogste zaligheid mogelijk op aarde.

Om deze luisterrijke geboorte die door de derde Mis gesymboliseerd wordt goed te benaderen, moeten wij de eeuwige geboorte van het goddelijke Woord in de boezem van zijn Vader studeren. De Vader wenste met een oneindig verlangen zichzelf uit te gieten en om zijn goedheid te delen. Volgens St Augustinus is het van de natuur en essentie van God om zichzelf te geven. Dit zien wij toegelicht in de processie van de goddelijke Personen en in het Goddelijke inwonen in schepsels. St Augustinus zegt verder dat wij alleen maar bestaan omdat God goed is en al het goed dat een schepsel heeft, terug komt van de essentiële goedheid van God.

Wat kan men leren van de eeuwige geboorte van de Zoon van God uit de Vader? De Vader, als Vader, draait naar zichzelf met zijn goddelijke kennis, kijkt in de afgrond van zijn eeuwige essentie en krachtens zijn totaal begrip van zichzelf drukt hij zichzelf perfect en volledig uit. Het Woord waardoor hij zichzelf uitdrukt is zijn Zoon en de eeuwige geboorte is niets anders dan de zelfbeschouwing van de Vader.

Commentaar:  Om het geloof werkelijk te begrijpen en dus te begrijpen waarom wij bestaan en hoe men moet leven, moet men altijd met de Heilige Drie-Eenheid beginnen.  Tauler begint daarom met een korte beschrijving van Gods leven.  De Vaders leven is zichzelf te geven.in zijn Zoon.  Dit is een moeilijk onderwerp en Tauler gaat er dan ook niet te diep in.   Wat hij bedoelt is dat Gods leven is zichzelf te geven in zijn Zoon e dus dat wij Hem de kans moeten geven dat in ons te doen.

De Zoon blijft binnen de Godheid in essentiële eenheid en gaat van hem uit in het verschil van persoon. Dus beschouwdt en kent God eerst zichzelf, en dan drukt hij zichzelf uit door het voortbrengen van zijn Woord en dan beschouwt hij op zichzelf in perfecte bevrediging met zijn eigen bestaan. En deze bevrediging stroomt uit in een onnoembare liefde van Vader en Zoon, waarvan de Heilige Geest de termijn is.

De ziel van een mens is in het beeld van de Heilige Drie-Eenheid gemaakt. Het heeft dan ook drie geestelijke functies: herinnering, intelligentie en vrije wil. Deze drie functies maakt het mogelijk voor de ziel om God te ontvangen en hem in dit leven al te beschouwen als een voorbereiding voor eeuwige contemplatie. Almachtige God schiep de menselijke ziel zowel voor het tijdelijke  zowel als voor de eeuwigheid.

Door zijn hogere faculteiten is de ziel in aanraking met eeuwigheid; door zijn lagere faculteiten, die zinnig en dierlijk zijn, is het in aanraking met het tijdelijke.

In de huidige staat van vereniging tussen ziel en lichaam, zijn de hogere en lager faculteiten van de ziel, bezet met tijdelijke dingen, geneigd om het verlangen voor het eeuwige te verliezen. Daarom moet een mens die naar geestelijke geboorte verlangt zijn faculteiten disciplineren en integreren. Net zoals een schutter een oog sluit om zijn blik op een doel te houden, moet een mens al zijn geestelijke en lichamelijke machten verzamelen en tot God leiden.

Door zichzelf van zelfwil en zelfzuchtige verlangens aftehalen, moet hij besluiten te leven en te werken voor God alleen, en geen verzoek van God te weigeren, zodat God binnen hem kan wonen.

Indien twee personen een moeten worden, moet een passief blijven terwijl de andere werkt. Om een afbeelding op een muur te zien, moet men zijn ogen van andere beelden afleiden en moet men concentreren op de bepaalde afbeelding. Het oog kan niet duidelijk een kleur zien terwijl het met vele kleuren is beneveld. Noch kan een persoon andere geluiden duidelijk horen indien er een aanhoudend bellen in zijn oor is. De ziel ook, om ontvankelijk van God te zijn, moet leeg, passief en vrij zijn.

St Augustinus zet het zo: "Maak u zelf leeg, zodat u gevuld zou worden; ga naar buiten, zodat u binnen kan komen".

Ergens anders vraagt hij: "Waarom zoekt u buiten uw zelf voor Hem wie altijd en werkelijk binnen uw zelf is? : U deelt u in de goddelijke natuur:  waarom verwardt u uwzelf dan met schepsels? Indien een mens zichzelf klaarmaakt, zal God hem zeker met zichzelf vullen. Indien er een leegte hier op aarde was zou de hemel vallen om het te vullen. God staat niet toe dat iets leegt zou zijn. Zo te doen zou helemaal tegen zijn natuur in gaan.

Indien U het Woord van God binnen U wil te horen spreken, moet U stil zijn. Indien U spreekt, zal hij stil zijn. De beste manier het Woord dienen is stil te zijn en te luisteren. Hij zal U met zich zelf vullen in de maate die U uw ziel van uw zelf leeg maakt.

Wordt vervolgd

bewerkt door Chartreuse
Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is voldoende over de eerste en derde geboorte.  Laat ons nu denken over tweede, aan de heilige nacht waarin de zoon van God geboren was van een menselijke moeder en Hij onze broeder werd. In de eeuwigheid is hij geboren zonder een moeder; in de tijd hij is geboren zonder een vader. St Augustinus vertelt ons dat de heiligheid van Maria  meer kwam door het geestelijk ontvangen van God in haar ziel dan door het lichamelijk ontvangen van Hem in haar schoot.

Indien wij wensen dat God geestelijk in onze ziel wordt geboren, zouden wij moeten weten wat de kwaliteiten waren die Maria had, die Zijn geestelijke en lichamelijke moeder was.

Zij was een pure en vlekkeloze maagd; zij was een verloofde (?) (espoused) maagd; en toen de engel naar haar kwam, leefde zij in afzondering, afgescheden van de wereld.

Op de eerste plaats zou iedereen moeten wensen een pure en vlekkeloze maagd te zijn. Indien wij misschien in deze kwestie hebben gefaald, zouden wij onmiddellijk door boete naar het pad van deugd terug moeten keren.  In menselijke oogen schijnt een maagd steriel te zijn, maar innerlijk is zij vruchtbaar. "Alle pracht van de konings dochter is van binnen". Dit zou waar moeten zijn voor iedere maagd. Indien zij verscheiden van de wereld leeft, met haar gedachten  op God, zal zij zeer vruchtbaar zijn.  Zij zal geboorte geven aan de  Zoon van God, aan Gods Woord, die alles is en alle dingen binnen zichzelf bevat.

Ten tweede was Mary een verloofde maagd, als wij ook zouden moeten zijn. St Paul zei: "ik heb u iedereen aan Christus verloofd". Wij moeten onze aarzelende willen in de onveranderbare wil van God zinken en moeten onze zwakheid voor zijn kracht ruilen.

Ten derde zou de maagd de afzondering van Maria moeten imiteren indien God werkelijk in haar geboren moet zijn. Zij moet inwendige stilte, kalmte en afscheiding cultiveren en handhaven.

De Introit van de Mis van de Zondag volgende Kerstmis vertelt ons: "Toen iedereen  en alles volkomen stil was, toen de nacht zijn pad had gelopen, dan, O Heer, daalde uw almachtig Woord van de koninklijke troon af". Dit is hoe het met ons moet zijn: volmaakte stilte overal. Dan zullen wij het Woord kunnen horen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze preek probeert Tauler uitteleggen hoe de mens zich met God kan verenigen.  Hij begint met uitteleggen (paragraaf 1) dat God de Vader (de oorsprong) zich uitdrukt in zijn  eigen natuur en dat die uitdrukking zijn Zoon of Woord is.  Dat “uitdrukken” zegt Tauler, is de eerste geboorte, de geboorte van de Zoon.

Het is Gods natuur, zegt Augustinus, zich te willen geven (liefde).  Hij wil zich daarom altijd uitdrukken, en ontvangen te worden.  Hij zoekt naar schepselen die Hem willen ontvangen en zo Zoon willen worden.

De mens, zegt Tauler, is in het beeld van God geschapen met drievuldige functies: herinnering, intelligentie en vrije wil. Deze drie functies maakt het mogelijk voor de ziel om God te ontvangen, in andere woorden, voor God geboren te worden als Zoon in de menselijke ziel.  Dus worden wij geestelijk de moeder van God.  In een heel echte manier geven wij feitelijk Hem Zijn bestaan in onze ziel.  Daarom Gods oneindige liefede voor een ziel die voor Hem open is.

Om deze geboorte te ervaren, moeten wij het voorbeeld van Maria volgen, die vervuld van genade was en in wien Gods Zoon werd geboren, niet alleen geestelijk, maar als gevolg van haar totale vereniging met God, ook als mens.

Wat betekent het, het voorbeeld van Maria te volgen?  Tauler zegt dat “wij moeten wensen een pure en vlekkeloze maagd te zijn.”  Geestelijke maagdelijkheid betekent dat men totaal voor God leeft, niet alleen door niet te zondigen, maar door absoluut niets te willen dat niet Gods wil is. 

Het betekent ook dat men God lief moet hebben met “geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand' (Mt. 22,37).  Tauler zegt dat wij onze aarzelende willen in de onveranderbare wil van God moeten zinken en moeten onze zwakheid voor zijn kracht ruilen.  Dat betekent dat wij onze vrije wil totaal aan God moeten overgeven, zodat onze wil is “Uw wil geschiede”.

Daarom moeten wij gescheiden van de wereld leven.  Dat betekent niet dat iedereen in een klooster moet leven (dat deed OLV ook niet), maar het betekent dat wij in de wereld moeten leven, maar niet van de wereld moeten zijn en dat wereldse waarden absoluut niets voor ons betekenen.

Maar hoe kunnen wij tot zo’n staat van liefde komen?  Tauler zegt dat wij de afzondering van Maria moeten imiteren en inwendige stilte, kalmte en afscheiding moeten cultiveren en handhaven.

Inwendige stilte betekent dat men geen vragen meer heeft en geen verlangens omdat men alleen maar wilt dat Gods wil geschiede.

De ziel is totaal leeg van zichzelf omdat het geen wens meer heeft, behalve de wens die God heeft, namelijk dat Hij zich in haar zal uitdrukken, dat in haar de Zoon geboren zal worden. Hij zal u met zich zelf vullen in de maate die u uw ziel van uw zelf leegmaakt.

Inwendige stilte betekent dat men geen vragen meer heeft en geen verlangens omdat men alleen maar wilt dat Gods wil geschiede.  Zoals eerst Maria zei:" Fiat mihi voluntas tuas".Mag Uw wil aan mij gedaan worden.

De ziel is totaal leeg van zichzelf omdat het geen wens meer heeft, behalve de wens die God heeft, namelijk dat Hij zich in haar zal uitdrukken, dat in haar de Zoon geboren zal worden. Hij zal u met zich zelf vullen in de maate die u uw ziel van uw zelf leegmaakt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

SLOT COMMENTAAR

 

In deze preek probeert Tauler uit te leggen hoe de mens zich met God kan verenigen.  Hij begint met uit te leggen (paragraaf 1) dat God de Vader (de oorsprong) zich uitdrukt in zijn  eigen natuur en dat die uitdrukking zijn Zoon of Woord is.  Dat “uitdrukken” zegt Tauler, is de eerste geboorte, de geboorte van de Zoon.

De woorden Vader en Zoon, hoewel gebruikt door Jezus zelf en dus de beste woorden die wij kunnen gebruiken om het innerlijke leven van God te gebruiken, zijn niettemin slechts menselijke begrippen en dus vallen altijd te kort om iets te beschrijven dat essentieel boven ons menselijk verstand ligt.

In essentie betekent het dat God meer dan EEN Persoon is en dat er een verhouding tussen de twee eerste personen is die best (hoe gebrekkelijk ook) uitgedrukt kan worden door de woorden Vader en Zoon.

De essentie van vaderschap is het doorgeven van de vaders grootste gave, zijn essentie, namelijk zijn bestaan, zijn leven.  Een zoon is daarom altijd in de positie van het ontvangen van de vaders leven en is daarom een kopie van hem.

In God kan men de Vader beschouwen als de oneindige Denker, de oneindige Weeter.  Maar wat denkt Hij, wat weet Hij?  Zijn gedachte is  zijn weten van zichzelf.  In die gedachte is zijn heel zelfbewustzijn, zijn gehele leven.  Dus alles wat in de Denker is (zijn bestaan, leven) is dus in Zijn gedachte.  Men kan dus zeggen dat de Denker leeft in zijn gedachte.  Het is “Hem”.

Wij zelf doen zo iets als een kunstenaar zich zelf werkelijk goed heeft uitgedrukt in zijn werk, zeg een schilderij.  Wij zeggen dan, “dat is echt hem”.

Dus in God is Zijn gedachte voledig “Hem”, totaal de uitdrukking van zichzelf.  Maar de gedachte is niet de Denker, maar komt van de Denker.  Hij wordt dus geboren van de Denker en is in andere woorden, Zijn afstamming, zijn “Zoon”, Zijn Woord.

Die gedachte is uitgedrukt met totale liefde en die liefde is dus ook in de gedachte.  Die wederzijdse liefde tussen Vader en Zoon is de drievuldige Geest van liefde, de Heilige Geest,

Het is Gods natuur, zegt Augustinus, zich te willen geven (liefde).  Hij wil zich daarom altijd uitdrukken, ontvangen te worden.  Hij zoekt naar schepselen die Hem willen ontvangen en zo Zoon willen worden.

De mens, zegt Tauler, is in het beeld van God geschapen met drievuldige functies: herinnering, intelligentie en vrije wil. Deze drie functies maakt het mogelijk voor de ziel om God te ontvangen, in andere woorden, voor God geboren te worden als Zoon in de menselijke ziel.  Dus worden wij geestelijk de moeder van God.

Om deze geboorte te ervaren, moeten wij het voorbeeld van Maria volgen, die vervuld van genade was en in wien Gods Zoon werd geboren, niet alleen geestelijk, maar als gevolg van haar totale vereniging met God, ook als mens.

Wat betekent het, het voorbeeld van Maria te volgen?  Tauler zegt dat “wij moeten wensen een pure en vlekkeloze maagd te zijn.”  Geestelijke maagdelijkheid betekent dat men totaal voor God leeft, niet alleen door niet te zondigen, maar door absoluut niets te willen dat niet Gods wil is, een absolute overgave dus van de wil aan God. 

Het betekent ook dat men God lief moet hebben “met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand” (Mt. 22,37).  Tauler zegt dat wij onze aarzelende wil in de onveranderbare wil van God moeten zinken en moeten onze zwakheid voor zijn kracht ruilen.  Dat betekent dat wij onze vrije wil totaal aan God moeten overgeven, zodat onze wil is dat “Uw wil geschiede”.

Daarom moeten wij gescheiden van de wereld leven.  Dat betekent niet dat iedereen in een klooster moet leven (dat deed OLV ook niet), maar het betekent dat wij in de wereld moeten leven, maar niet van de wereld moeten zijn en dat wereldse waarden absoluut niets voor ons betekenen.

Maar hoe kunnen wij tot zo’n staat van liefde komen?  Tauler zegt dat wij de afzondering van Maria moeten imiteren en inwendige stilte, kalmte en afscheiding moeten cultiveren en handhaven.  Inwendige stilte betekent dat men geen vragen meer heeft en geen verlangens omdat men alleen maar wilt dat Gods wil geschiede.

De ziel is totaal leeg van zichzelf waneer het geen wens meer heeft, behalve de wens die God heeft, namelijk dat Hij zich in haar zal uitdrukken, dat in haar de Zoon geboren zal worden. Hij zal je met zich zelf vullen in de maate die de ziel zich zelf leegmaakt.  St Augustinus zegt het zo: "Maak u zelf leeg, zodat u gevuld zou worden.

St Johannes van het Kruis legt het zo uit:

Om te komen tot het weten dat je niet hebt
moet je gaan langs de weg waar je niet weet
Om te komen tot het uiteindelijk genot
moet ge gaan langs waar je niet geniet
Om te komen tot wat je niet bezit
moet ge gaan langs de weg die je niet bezit
Om te komen tot waar je niet bent
moet ge gaan langs waar je niet bentt
In deze verlating
vindt de geest rust en vrede
omdat hij niets begeert
niets drijft hem naar boven
en niets drukt hem naar beneden.
Hij rust in het middelpunt
van zijn nederigheid

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 2-10-2022 om 01:20 zei Chartreuse:

de Joden hadden geen begrip van de Heilige Drie-Eenheid en begrepen het “zoon” worden op een figuurlijke manier. Het oude testament kan daarom alleen maar goed begrepen worden in het licht van het Nieuwe.

 

Precies verkeerd om. Je kunt het nieuwe testament niet begrijpen zonder het oude testament. In het nieuwe staat niets wat echt nieuw is. Helaas wordt het NT vaak gezien als een soort commentaar op het OT. Men gaat dan zoeken in het OT naar bevestiging van ideeën, opgedaan in het NT. Op die manier kun je de Schrift alles laten zeggen wat je maar wilt. En helaas gebeurt dat ook. 

Daarom beginnen bij Genesis en kijken wat en hoe tot ontwikkeling komt. Ben je meteen van al die mystieke en gnostische flauwekul af. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Hermanos2:

Precies verkeerd om. Je kunt het nieuwe testament niet begrijpen zonder het oude testament. In het nieuwe staat niets wat echt nieuw is. Helaas wordt het NT vaak gezien als een soort commentaar op het OT. Men gaat dan zoeken in het OT naar bevestiging van ideeën, opgedaan in het NT. Op die manier kun je de Schrift alles laten zeggen wat je maar wilt. En helaas gebeurt dat ook. 

Daarom beginnen bij Genesis en kijken wat en hoe tot ontwikkeling komt. Ben je meteen van al die mystieke en gnostische flauwekul af. 

Goed gezegd. Het hele begrip van zoonschap begint al in Genesis. Indien je dat niet vanuit het OT beziet, dan komt Jezus als Zoon van (Abraham, David, Jozef, God) zomaar uit de lucht vallen. Het NT wijst steeds terug naar het OT. Israël is ook nooit afgeschreven.

Natuurlijk zet Jezus het OT in een ander licht. De heidenen mogen meedoen en de boodschap gaat de hele wereld over. 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei Breuk:

Goed gezegd. Het hele begrip van zoonschap begint al in Genesis. Indien je dat niet vanuit het OT beziet, dan komt Jezus als Zoon van (Abraham, David, Jozef, God) zomaar uit de lucht vallen. Het NT wijst steeds terug naar het OT. Israël is ook nooit afgeschreven.

Natuurlijk zet Jezus het OT in een ander licht. De heidenen mogen meedoen en de boodschap gaat de hele wereld over. 

 

 

Toch bekrachtigen Jezus en Paulus de Mozaïsche wet. Heidenen mochten zich ook in OT tijden aansluiten bij God's uitverkoren volk. Dus volgens mij zullen we de werkelijke boodschap van het NT opnieuw moeten bezien. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-10-2022 om 01:20 zei Chartreuse:

 

PS  Wat is een mysticus?  Iedere gelovige die gedoopt is is in feit een mysticus, want door de doop worden wij een kind van God. 

 

Zo eenvoudig is dat niet.  Een mysticus of mystica is iemand die buitenzintuigelijke ervaringen met God heeft of heeft gehad.

Op 2-10-2022 om 17:11 zei Chartreuse:

 

St Augustinus zet het zo: "Maak u zelf leeg, zodat u gevuld zou worden; ga naar buiten, zodat u binnen kan komen".

 

God kan niet binnen treden zolang de mens nog gevuld is met hetzelve.  (Zie Matt 16:25)

Op 2-10-2022 om 17:11 zei Chartreuse:

 

Indien U het Woord van God binnen U wil te horen spreken, moet U stil zijn. Indien U spreekt, zal hij stil zijn. De beste manier het Woord dienen is stil te zijn en te luisteren. Hij zal U met zich zelf vullen in de mate die U uw ziel van uw zelf leeg maakt.

 

Ja, God spreekt alleen in stilte, maar niet met aan maat gebonden woorden.

Op 5-10-2022 om 07:42 zei Chartreuse:

 

In essentie betekent het dat God meer dan EEN Persoon is en dat er een verhouding tussen de twee eerste personen is die best (hoe gebrekkelijk ook) uitgedrukt kan worden door de woorden Vader en Zoon.

 

 

Dit is in tegenspraak met de woorden van Jezus: ik en de Vader zijn één.  Waar één is ontbreekt de verhouding.

Op 5-10-2022 om 07:42 zei Chartreuse:

 

Daarom moeten wij gescheiden van de wereld leven.  Dat betekent niet dat iedereen in een klooster moet leven (dat deed OLV ook niet), maar het betekent dat wij in de wereld moeten leven, maar niet van de wereld moeten zijn en dat wereldse waarden absoluut niets voor ons betekenen.

 

Matt 19:29. Verlaat uw huis, vrouw, vader, moeder enz.   Alleen in afgescheidenheid van de wereld worden geheimen geopenbaard.  Dat is 'de weg' gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-10-2022 om 07:42 zei Chartreuse:

 

De ziel is totaal leeg van zichzelf waneer het geen wens meer heeft, behalve de wens die God heeft,

 

In de leegte van de ziel is er ook geen sprake van 'behalve'.   Het is volledig ontdaan van eigenwillendheid: alleen middels een leeg gemoed kan een ziel haar ledigheid bereiken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 18-10-2022 om 06:13 zei Hopper:

In de leegte van de ziel is er ook geen sprake van 'behalve'.   Het is volledig ontdaan van eigenwillendheid: alleen middels een leeg gemoed kan een ziel haar ledigheid bereiken.

Dat klinkt erg naar Oosters mysticime, dat eigenlijk een soort pantheisme is, waar God niet een Persoon is maar een soort natuur kracht .  Als de ziel geheel leeg is van eigenwilligheid, heeft het maar Een wens:  Dat God wil gedaan mag worden. Zoals Christus in het hof van olijven:  Niet mijn wil, maar uw wil worde gedaan.  Of maria met de aankondiging:  Fiat mihi voluntas tuas

;  Mag uw wil aan mij gedaan worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Chartreuse:

Dat klinkt erg naar Oosters mysticime, dat eigenlijk een soort pantheisme is, waar God niet een Persoon is maar een soort natuur kracht .  Als de ziel geheel leeg is van eigenwilligheid, heeft het maar Een wens:  Dat God wil gedaan mag worden. Zoals Christus in het hof van olijven:  Niet mijn wil, maar uw wil worde gedaan.  Of maria met de aankondiging:  Fiat mihi voluntas tuas

;  Mag uw wil aan mij gedaan worden.

De wensnatuur (willende natuur) is afkomstig van de mens zelf.  Die gaat dan invullen wat God wil.   Leegte wil zeggen dat de mens vrij is van iedere wens.  Leegte is ook leeg van voorstellingen, God kan niet voorgesteld worden, God woont in een ontoegankelijk licht (Tim. 6:16), het licht wat schijnt in de duisternis (Joh. 1:5).

Daadwerkelijke kennis en zijn doen zich tegelijkertijd voor , vanuit die positie is er geen enkel belang meer in dat wat in de tijd gelegen is.  Daarom is het ook 'eeuwig nu', iedere wens, ieder willen van de mens is in de tijd gelegen.  Dergelijke kennis kan niet bereikt worden middels het denken, maar alleen door de tegenwoordigheid van het zijn te beseffen.   Het transcendeert de persoon welke ik ben.

Taulers denken is beïnvloedt door Meister Eckhart, in dat mystieke denken staat de zelfverloochening centraal. (Matt 16:25)  Dat is iets wat we ook in de Oosterse mystiek terug vinden.  Een opdeling in Christelijke mystiek en Oosterse mystiek is dan ook niet aan de orde.  In zelfverloochening is er geen enkele opdeling meer.  De Christelijke mystiek is wel in woord en denken gebaseerd op de mystiek van met name Jezus.    Jezus heeft het immers ook over niks anders dan zelfverloochening.   Zoals Matt 16:25 ook aangeeft: de mens die iets wil bereiken voor zichzelf komt bedrogen uit......

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.taulerpreken.nl/wp-content/uploads/2020/09/Tauler_Preken_Nederlands.pdf

 

Blz 52

Citaat

Hun grond zelf is het die in hen getuigen zal dat God hen bereid en gezuiverd heeft. God wil deze grond voor zichzelf bezitten en hij wil niet dat er ooit een schepsel binnenkomt.

Dit gaat over de zielengrond van de mens, welke een volkomen 'niets' kan zijn.   Je kunt daar niet als schepsel komen, die grond is 'eeuwig nu'.  In die grond werkt God als het Ene in de mens.  Omdat God één is , is God geen persoon.   Schepselen zijn personen, die zijn juist afwezig 'daar'.

 

Citaat

God werkt in deze grond, met middel in de eerstgenoemde mensen, en zonder middel in de anderen, die edele, zalige mensen. Wat hij echter in deze mensen in de grond zonder middel bewerkt, daarover kan geen mens spreken, niemand kan een ander hierover inlichten, want alleen degene die het zelf ondervonden heeft, weet ervan, maar deze mens zelf is niet in staat om daarover iets te zeggen. Wanneer God deze grond dan waarlijk in bezit heeft genomen, dan verdwijnen bij deze mens alle uiterlijke werken helemaal naar de achtergrond, maar het innerlijk waarnemen van God, dat wordt steeds sterker. 

Dit citaat is dubieus.  Daarmee bedoel ik dat het gedeelte 'maar het innerlijk waarnemen van God, dat wordt steeds sterker.' voor tweeërlei uitleg vatbaar is.   Je kunt God an sich niet waarnemen. (God is geen object) Maar de onwetende leest het zo wel.   Wat er feitelijk staat is dat de mens die leeg is van zichzelf het waarnemen (van God) zelf gewaar wordt.  In de diepe grond van de mens is het ego afwezig.

Wat hier ook uit af te leiden valt is dat je God niet als (denk)object moet nemen.   Als je dat doet, dan ben jij hier en is God dáár. 

Waar Tauler in zijn preken ook op wijst is om leeg te worden van gemoed.   Wie de weg van zelfverloochening is opgegaan is uiteindelijk leeg van gemoedstoestanden zoals jaloezie, afgunst, boosheid, haat enz.   Het bekende verhaal: je vijand liefhebben.  Hetgeen natuurlijk niet betekent dat je een strijd moet voeren tegen die gemoedstoestanden.  Waar strijd is, kan geen zelfverloochening plaats vinden.  De leegte van de zielengrond is uiteraard zonder iedere vorm van strijd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-10-2022 om 04:24 zei Hopper:

ie de weg van zelfverloochening is opgegaan is uiteindelijk leeg van gemoedstoestanden zoals jaloezie, afgunst, boosheid, haat enz.   Het bekende verhaal: je vijand liefhebben.  Hetgeen natuurlijk niet betekent dat je een strijd moet voeren tegen die gemoedstoestanden.  Waar strijd is, kan geen zelfverloochening plaats vinden.  De leegte van de zielengrond is uiteraard zonder iedere vorm van strijd.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-10-2022 om 04:24 zei Hopper:

Omdat God één is , is God geen persoon.

God is juist uiterst persoonlijk.  Er is maar Een god, maar er zijn drie Personen!

Het grote verschil tussen Oosters (Boedhist) en Christelijke mystiek is dat Oosters niet in God als een Persoon gelooft maar zoals een natuur kracht of zo iets.  De mens verdwijnt in het eeuwig "niets" zijn en bestaat niet meer als een persoon.  Tja, als je niet bestaat kan je niet meer lijden.

In Christianiteit verloochent de mens zich om Christus te volgen.  Dat was Jezus advies aan de jonge man die Hem vroeg wat hij moest doen om het eeuwig leven te krijgen.  Jezus adviseerde hem om alles te verlaten  en Hem te volgen.  Dus de Christen verlaat alles en accepteert het kruis en wordt dan vervuld van de Heilige Geest.  De ziel is dan geheel Een met God.  Het heeft geen eigenwilligheid meer.  Haar eneige wens is dat Gods wil gedaan zal worden.  Het gaat dus geheel op in God en wordt een wezen met Hem, zonder haar individualiteit te verliezen.  Dat was bv her geval met Maria. na Jezus de heiligste mens ooit.  "Mag uw wil geschiede"  Daar was zij vol van.  Vol van genade!

12 minuten geleden zei Chartreuse:

ie de weg van zelfverloochening is opgegaan is uiteindelijk leeg van gemoedstoestanden zoals jaloezie, afgunst, boosheid, haat enz

Jezus was God en had geen kwade gemoedtoestanden.  Maar Hij kon wel boos zijn, teleurgesteld zijn, diep verdriet en angst voelen (in de tuin van olijven bv) enz.  Hij was een gewone mens, maar geheel zonder zonde en uiterst heilig.  Een echt heilig mens is pas een echte mens.

Ooit "De navolging van Christus" gelezen?  Een prachtig boek van Thomas van Kempen, een Nederlander.  Dat boek is na de bijbel een van de grootste klassieken geworden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je mystiek leven begint met de doop!  Dan wordt je deel van het mystieke lichaam van Christus.  Je bent dan niet langer gewoon een mens maar een kind van God en krijgt een deel in de Goddelijke natuur.  Christelijke mystiek is gewoon de vergaande uitwerking van deze waarheden in mensen die alles verlaten om Christus te volgen.  Iedere Christen is een mysticus, maar meestal helaas op een zeer beperkte manier.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Chartreuse:

Je mystiek leven begint met de doop!  Dan wordt je deel van het mystieke lichaam van Christus.  Je bent dan niet langer gewoon een mens maar een kind van God en krijgt een deel in de Goddelijke natuur.  Christelijke mystiek is gewoon de vergaande uitwerking van deze waarheden in mensen die alles verlaten om Christus te volgen.  Iedere Christen is een mysticus, maar meestal helaas op een zeer beperkte manier.

Sorry, maar dit is volslagen flauwekul.  Met de doop gebeurd er niks bijzonders.  (Ik ben zelf ook gedoopt). 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hopper:

orry, maar dit is volslagen flauwekul.  Met de doop gebeurd er niks bijzonders.  (Ik ben zelf ook gedoopt). 

Jouw leer dan, op je eigen gezag!  Mooi.  Maar je bent natuurlijk niet onfeilbaar, dus je kan et helemaal verkeerd hebben, niet?  Waarom zou je iets geloven dat helemaal verkeerd zou kunnen zijn?  Maakt geen zin.  Maar ik geloof in de onfeilbare leer van de Katholieke kerk, die al 20 eeuwen bestaat en van Christus komt.  Als het niet onfeilbaar was zou ik het niet geloven!

3 minuten geleden zei Hermanos2:

heoretisch! In de praktijk onmogelijk. Of kun je voorbeelden geven van christenen die dit daadwerkelijk gedaan hebben? 

Makkelijk.  Op de eerste plats Maria, van wien de engel zei dat zij "vol van genade was".  Dan de zeer vele heiligen die door de kerk heilig verklaard zijn.  Nog veel meer mensen die niet heilig verklaard zijn, maar toch echte heiligen waren.  Ontelbaar.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Chartreuse:

Jouw leer dan, op je eigen gezag!  Mooi.  Maar je bent natuurlijk niet onfeilbaar, dus je kan et helemaal verkeerd hebben, niet?  Waarom zou je iets geloven dat helemaal verkeerd zou kunnen zijn?  Maakt geen zin.  Maar ik geloof in de onfeilbare leer van de Katholieke kerk, die al 20 eeuwen bestaat en van Christus komt.  Als het niet onfeilbaar was zou ik het niet geloven!

Makkelijk.  Op de eerste plats Maria, van wien de engel zei dat zij "vol van genade was".  Dan de zeer vele heiligen die door de kerk heilig verklaard zijn.  Nog veel meer mensen die niet heilig verklaard zijn, maar toch echte heiligen waren.  Ontelbaar.

Je noemt er maar één. En ik zie niet dat Maria alles verlaten heeft en een kruis opgenomen heeft. 

Zou het kunnen dat we dit niet letterlijk moeten nemen maar dat het een instelling betreft. Een manier waarop je je leven inricht, leidt? 

Iemand kan zijn gezin niet letterlijk verlaten. Dat zou knap onchristelijk zijn. Maar iemands denkwijze en manier van beslissen kan wel bijbels vorm gegeven worden. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 uur geleden zei Chartreuse:

Jouw leer dan, op je eigen gezag!  Mooi.  Maar je bent natuurlijk niet onfeilbaar, dus je kan et helemaal verkeerd hebben, niet?  Waarom zou je iets geloven dat helemaal verkeerd zou kunnen zijn?  Maakt geen zin.  Maar ik geloof in de onfeilbare leer van de Katholieke kerk, die al 20 eeuwen bestaat en van Christus komt.  Als het niet onfeilbaar was zou ik het niet geloven!

 

In de onfeilbare leer van de Katholieke kerk zijn juist veel mystici vermoord.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katharen

 

Citaat

De katharen (van het Grieks: καθαροί, katharoi, "de zuiveren") of Albigenzen waren een religieuze beweging die tijdens de 12e en 13e eeuw een grote aanhang kende in de westelijke Languedoc. Ze lieten zich inspireren door het leven van Jezus Christus zoals beschreven in de Bijbel maar hun mystieke, symbolische en dualistische interpretatie van de Bijbelverhalen verschilden sterk van de Rooms-Katholieke Kerk. Volgens de katharen was Satan almachtig op aarde en leidde enkel de spirituele bezieling van de Heilige Geest tot verlossing.

De Katholieke Kerk heeft zich in het verleden veelal als een misdaadsyndicaat gedragen:

Citaat

Voor de heersers van de katholieke kerk was dit ketterij, een niet geoorloofde afwijking van de in hun ogen juiste leer, die letterlijk te vuur en te zwaard bestreden moest worden. De kerk organiseerde en financierde zware militaire expedities naar het gebied, de Albigenzische Kruistochten en maakten met geweld een einde aan het katharisme. De door de kerk georganiseerde Inquisitie ging door met de vervolgingen tot er geen katharen meer waren.

 

Wat de kerk gedaan heeft zou je 'relicide' kunnen noemen, schaamteloze moordpartijen op mensen die de leer van Jezus trachtten te volgen.   Ook een mysticus als Meister Eckhart is maar net ontsnapt aan de kerk door zijn natuurlijke dood.   RKK en mystiek, dat ging nooit samen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mem moet de geschiedenis niet met een hedendaagse bril bekijken.   Vroeger waren het geloof en de staat bijna Een begrip en was een aanval op het geloof ook gezien als een aanval op de staat, de saamenleving.  De Katholieke leer heeft de leer van de Catharen als ketters beschouwd (het woord ketter komt van Cathar) .  Catharen waren beslist geen leuke mensen en je kan het misschien vergelijken met het vandaagse ISIS - de extreme Islamitiesche bewging- die met oorlog bestreden werd.  Het is niet de Katholieke leer die fout was, maar de mensen die de politiek uitvorden  Maar je moet het met een bril van die tijd zien.

Trouwens, protestanten deden hetzelfde met Katholieken, als zij de macht hadden, zoals in Engeland, Duitsland, maar ook in Nederland.  De Engelse staathoofd (koning) mag zlfs geen Katholiek zijn (in de grondwet)  De Nederlandse wet heeft ook zo'n voorwwarde geloof ik.  Tegenwoordig kan je naar de gevangenis gaan of je baan verliezen in vele landen als men zegt dat Homoseksualiteit zeer slecht is en dat homoseksuele "huwelijken" onzin zijn.

bewerkt door Chartreuse
Link naar bericht
Deel via andere websites

https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie/k/katharen

 

Citaat

De mens was naar kathaarse opvatting een tweeledig wezen: zijn ziel zat gevangen in een door Satan geschapen lichaam. Verlossing wordt verkregen door te gehoorzamen aan Jezus Christus, Gods voornaamste schepsel. De kathaarse Jezus was een leraar met een schijnlichaam, die de zielen de weg naar een zuiver geestelijke bestaan had gewezen. Deze weg is er een van ascese en verachting van het stoffelijke. De zielen van onverloste wezens kunnen na hun dood weer terugkomen in andere lichamen, bijvoorbeeld die van dieren.

Katharen hingen een andere versie aan van de christelijke leer, dat was hun misdaad.   

Citaat

Het katharisme was rond 1200 verbreid over bijna de gehele Languedoc. Veel Occitaanse edellieden beschouwden zichzelf als credentes of minstens als sympathisanten en gaven militaire steun aan de kathaarse kerk. De katholieke bisschoppen, onder wie de paus, waren zeer geducht voor de toenemende populariteit van de katharen. Bij het gewone volk wekten de kathaarse predikers bijzonder veel sympathie omdat ze zich afzetten tegen de materiële weelde van de katholieke gezagsdragers. De katholieke bisschoppen zagen in dat het oprukkende katharisme niet alleen een ondermijning van de katholieke dogma's maar ook van de maatschappelijke orde. De kathaarse afkeer van uiterlijkheid en materie betekende ook een afkeer van iedere vorm van wereldlijk gezag. Deze toestand was voor paus Inncocentius III (1198-1216) zo bedreigend dat hij zei dat 'de katharen gevaarlijker zijn dan de islamitische Saracenen'.

Dat Chartreuse ze vergelijkt met ISIS lijkt wel uit een pauselijke mond te komen.   De werkelijkheid was dat de katholieke gezagsdragers in weelde leefden en dat de Katharen armoede (ascese) predikten.  Voor de volledigheid: ik citeer gewoon uit katholieke/christelijke bron: KRO/NCRV

Citaat

De eerste aanvoerder van de kruistocht was Arnaldus Amalric, generale abt van de orde der Cisterciënzers. Op 12 juli 1209 stond het katholieke leger aan de poorten van Béziers. Arnaldus eiste de uitlevering van de katharen. Het stadsbestuur weigerde echter hun bonhommes uit te leveren, waarop de abt het bevel gaf de stad te bestormen. Volgens kronieken werden daarbij 20.000 inwoners meedogenloos gedood. 

De rest is geschiedenis, de katholieken vermoorden massaal de Katharen of dwongen tot bekering.  Ik heb nergens Jezus horen prediken over geloofsdwang.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-10-2022 om 09:11 zei Hopper:

De Katholieke Kerk heeft zich in het verleden veelal als een misdaadsyndicaat gedragen:

Wat de kerk gedaan heeft zou je 'relicide' kunnen noemen, schaamteloze moordpartijen op mensen die de leer van Jezus trachtten te volgen.   Ook een mysticus als Meister Eckhart is maar net ontsnapt aan de kerk door zijn natuurlijke dood.   RKK en mystiek, dat ging nooit samen.

En tóch blijft God zijn katholieke Kerk liefhebben en blijft deze Kerk zijn oogappel.

bewerkt door Robert Frans
Link naar bericht
Deel via andere websites
39 minuten geleden zei Robert Frans:

En tóch blijft God zijn katholieke Kerk liefhebben en blijft deze Kerk zijn oogappel.

Ik ga niet uit naam van God spreken en dit dus ook niet tegenspreken.  In een twistgesprek kunnen niet beiden God aan hun kant hebben.  Geschiedkundig stel ik vast dat qua religie het 'het recht van de sterkste' is geweest.  Katharen, Bogomielen, Manicheeërs e.v.a. zijn verdwenen omdat zij vervolgd zijn.  Jezus kwam juist op voor de zwakkeren.  En stelde het zwakke en het nederige voorop (de voetwassing).   In navolging van Jezus zou religie A de voeten wassen van religie B.   Lees: religie B alle ruimte geven.

Momenteel is er zo'n religie B: de islam.  En ik zie dat christenen (in algemene zin) deze nieuwe religie alle ruimte geven.  Dus er is sprake van vooruitgang, dat men de ware leer van Jezus praktiseert.

Verder heeft de RKK ook haar goede kanten, zij heeft iemand als Meister Eckhart voortgebracht.  Op zijn werk bouwen we anno 2022 nog steeds voort.   Het zachte, de liefde, de goedwillendheid heeft altijd de laatste stem......

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid