Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Matteüs 10,16-42 beschrijft toch duidelijk dat de volgelingen van Christus door Israël zullen worden vervolgd.  Er staat letterlijk dat ze volgelingen van Jezus hun synagogen in zullen slepen.   https://www.opendebijbel.nl/?search=Mattheus+10%3A16-42

En het laatste wat ik zou willen is aan Jodenhaat bijdragen, maar de verafgoding van het joodse volk door sommige christenen vind ik soms ook wat zorgwekkend.  

Deze joodse christen waarschuwt vanaf de 5e minuut voor Israëls pushing van noachidische wetten.  Let ook op vanaf de 13e minuut. Die noachidische wetten zijn nog erger dan de sharia.   Zoals islam niet alleen de Koran is maar ook Hadith en Sharia, zo is jodendom niet alleen het Oude Testament maar ook Talmud en Zohar en Mishnah.

 

Het Koninkrijk is binnenin u.  Je hoeft er niet voor naar Jeruzalem.

 

vanaf de 7e minuut :   En luister ook even goed naar de 28e minuut en daarna. 

 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 111
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ja, het gaat wel allemaal ontzettend snel momenteel. Kende je Farag al? Wel grappig dat hij eigenlijk een "Palestijn" is, net zoals Arafat dat "was". Nog iemand die er bovenop zit is Amir Tsarfati. Ma

Vergeet niet broeders en zusters, het groepsgebed is om 22h vanavond. Ik heb berekend op het tijdsverschil met Californië.

We bidden niet voor een aardbeving, idioot!

Israël is echt wel een vrij seculier land. En op wat orthodoxen na wacht niemand daar terug op de ivoering van die wetten. Dat christenen vervolgd werden in Israël heeft geen zak met de context te maken. Dat weten we wel hoor.

Het gaat erom dat Hamas weigert Israël te erkennen terwijl Palestina geen aanspraak kan maken op Jeruzalem. Zelfs Palestina was ooit Israël. 

Zij die Israël niet erkennen en doorgaan tot het einde zijn de anti semieten. 

Laat u ook niet ontgaan hoe de Verenigde Nazi's telkens meelopen in de leugens van Hamas, Israël op de vingers tikken; maar wel Saudi Arabië aanwijzen voor de commissie van vrouwenrechten. Daar worden quasi wekelijks vrouwen afgeslagen en vermoord via de sharia. 

Israël heeft geen lessen van ons te leren, omgekeerd is waar.

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

1) Iraël is echt wel een vrij seculier land. En op wat orthodoxen na wacht niemand daar terug op de ivoering van die wetten.

2) Dat christenen vervolgd werden in Israël heeft geen zak met de context te maken.

3) Zij die Israël niet erkennen en doorgaan tot het einde zijn de anti semieten. 

4) Laat u ook niet ontgaan hoe de Verenigde Nazi's telkens meelopen in de leugens van Hamas, Israël op de vingers tikken; 

5) Israeli heeft geen lessen van ons te leren, omgekeerd is waar.

1) Israël heeft net als iedereen de opwekking van Christus in zich nodig. Iemand die 20 jaar deel uitmaakte van de Chabbat organisatie weet beter dan jij wat er leeft onder de orthodoxe joden en hoe ver die invloed reikt.  Geen mens overkomt iets onrechtvaardigs. Ook de Joden is niets onrechtvaardigs overkomen. Ofschoon het verschrikkelijk onrechtvaardig lijkt wat er op aarde gebeurt. Zie hieronder.  

2) Het gaat niet alleen om vervolging van christenen maar om de rabbijnse kijk op iedere niet-jood van oudsher. Binnen het door Jezus adderengebroed genoemde rabbijnendom heeft het begrip Übermensch gestalte gekregen voordat ze überhaupt zelf met dat begrip te maken kregen. Men creëert zijn eigen toekomst (karma). Ook groepskarma.

3) Dat is ideologie waar jij en veel anderen de mensen in willen doen gelovigen. Jodenvergoding. Blind geworden door het schuldgevoel omtrent de (verschrikkelijke, afschuwelijke, verdrietige) holocaust. Zie wat je niet mag bekritiseren en je weet precies uit welke hoek de wind waait!

4) Er was maar 1 land dat garen spon bij 9/11. Het is datzelfde land dat de meest wijdverspreide en diep gewortelde “veiligheidsdienst” heeft en dat van de meeste aanslagen die gepleegd worden vooraf op de hoogte is. 

5) Dat is de grote misleiding. Israël heeft net zoveel te leren als ieder ander.  Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Fundamenteel:

 

Israël heeft geen lessen van ons te leren, omgekeerd is waar.

Aan de geschiedenis van Israël en het rabbijnendom kunnen wij inderdaad zien dat wat God heeft gezegd waarheid is.  Dat betekent niet dat Israël het ook al zien kan. 
 

Matteüs 26,52:

52 Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats; want allen, die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan.
 

Galaten 06,07


Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
 

Psalm 7,15:

Zie, wie met ongerechtigheid bevrucht werd,
is zwanger van onheil en baart leugen.
Hij delft een kuil en graaft die uit, 
maar valt zelf in de groeve die hij maakte.
Het onheil dat hij stichtte, keert weder op zijn hoofd,
en zijn geweld komt neder op zijn schedel.

Spr. 26:27        
Wie een kuil graaft, zal erin vallen, en wie een steen wentelt, op die zal hij terugrollen.

Js.61:08
Want Ik, de HERE, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal hun stipt hun loongeven en een eeuwig verbond met hen sluiten.

Zch.01:06                      
Zoals de HERE der heerscharen Zich voorgenomen had ons te doen naar onze handel en wandel, zo heeft Hij met ons gedaan

Ez.07:27
Overeenkomstig hun wandel zal Ik hun doen. Naar hun gedragingen zal Ik hen richten.

Ez.11:21 
De wandel van hen die hun hart verpand hebben aan hun afschuwelijkheden en gruwelen zal Ik op hun hoofd doen neerkomen.

Jr.17:10
Ik, de HERE doorgrondt het hart en toets de nieren, en dat om aan ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

Mt.07:17
Zo brengt ieder goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.

2Cor.09:06
Bedenk dit: wie karig zaait, zal ook karig oogsten, en wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten.

Wij komen dus in situaties terecht die wij zelf hebben veroorzaakt,  en die als lesmateriaal dienen waardoor wij inzicht opdoen. Alleen op deze manier zal de mens zich kunnen bevrijden van slecht karma, positief karma kunnen opbouwen, en groeit dat wat van God in ieder mens , ook al is het nog zo klein, aanwezig is steeds een stukje verder op. Ieder mens is verantwoordelijk voor het karma dat hij ontmoet in zijn leven en heeft tot op zekere hoogte - cq moet dat in elk geval voorlopig denken - zijn lot in eigen handen. Kortom, wij zijn mede-scheppers, co-creatief van ons eigen leven.  Later zal dan blijken dat God het willen en het werken heeft bewerkt en aldoor samen en in die mens is geweest, wat je ook terug kunt vinden in de Bijbel, reeds bij Kaïn, want God verlaat hem niet.

Jr.31:29
In die dagen zal men niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven: ieder die onrijpe druiven eet, diens tanden zullen slee worden.

2Ko.14:06
Maar de kinderen van de moordenaars bracht hij niet ter dood, overeenkomstig hetgeen geschreven staat in het wetboek van Mozes, waar de HERE geboden heeft: De vaders zullen niet om de kinderen ter dood gebracht worden, ook zullen de kinderen niet om de vaders ter dood gebracht worden; maar ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.

Gl.06:05
Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen. (…) Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten, maar wie (op de akker van) zijn Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Col.03:25            
Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terug ontvangen en er is geen aanzien des persoons.

Ef.06:08                            
Gij weet immers, dat een ieder hetzij slaaf, het zij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terugontvangen.

Jh.09:03
Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.

Uit het antwoord van Jezus valt op te maken, dat er in het huidige leven van de blinde man geen zonden waren begaan; ook niet door zijn ouders. De oorzaak van de blindheid school dus in een vorig leven. De werken Gods verwijzen naar de wetten van karma. Uit de tekst valt verder te concluderen, dat de man goede vruchten had geoogst, want hij verdiende het om te worden genezen.

Gn.09:06 
Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.

 Ps.37:14
De goddelozen ontbloten het zwaard
en spannen hun boog
om ellendigen en armen neer te vellen
om de oprechten van wandel te slechten
hun zwaard zal in hun eigen hart dringen.

Hb.02:08
Omdat gij vele volkeren geplunderd hebt, zal al wat van de natiën overgebleven is, u plunderen, vanwege het vergoten mensenbloed en vanwege het geweld het land, de stad en al haar inwoners aangedaan.  

Mc.04:24
En Hij zeide tot hen: Ziet toe, wat gij hoort. Met de maat, waarmede gij meet zal u gemeten worden en u zal boven die maat gegeven worden.

Spr.24:29          
Zeg niet: Zoals hij mij deed, zo zal ik hem doen; ik vergeld de man naar zijn doen.

Jb.34:11
Veeleer vergeldt Hij de mens naar zijn daden en doet ieder ondervinden naar zijn wandel.

Pr.12:14
Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad

Js.03:10
Zegt van de rechtvaardige, dat het hem zal welgaan, want hij zal de vrucht zijner daden eten. Wee de goddeloze, het zal hem slecht gaan, want het werk zijner handen zal hem worden vergolden.

Js.59:18
Naar de daden zal Hij vergelden: grimmigheid aan zijn tegenstanders vergelding aan zijn vijanden.

Mt.07:12-
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doet, doet gij hun ook aldus, want dit is de wet en de profeten.

Met de wet is hier dus de wet van karma bedoeld.

Rm.02:05        
(...) en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die een ieder vergelden zal naar zijn werken.

Opb.22:12                      
Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.

 
 

27 minuten geleden zei Fundamenteel:

Laten we wat Israël wel of niet moet maar over aan de HEERE, niemand staat erboven en tijd zal dat wel leren.

Kijk even in je Bijbel wie het ook alweer is die de volkeren doet optrekken tegen Israël en hen (zowel Israël als de volkeren) in verdrukking brengt en waarom.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites

Je moet die teksten niet naar mij smijten. Ik erken Israël haar bestaansrecht en neem daar het zwaard niet tegen op. Dat was jij met uw kutargument dat daar terug oude wetten zouden ingevoerd worden. Dit terwijl het zwaard in nabije landen van Israël wel nog aan lijfstraffen doen maar geen aandacht krijgen.

in 1941 zou iemand als u wel andere propaganda nablaten. Dat is me nu wel duidelijk... 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Fundamenteel:

Je moet die teksten niet naar mij smijten.

Bang voor uw persoonlijk karma?  Aangezien je alles op jezelf betrekt? Schulden zijn op te lossen door het verborgen gebied te betreden. 

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Plume:

Kijk even in je Bijbel wie het ook alweer is die de volkeren doet optrekken tegen Israël en hen (zowel Israël als de volkeren) in verdrukking brengt en waarom.

Als er onder de joden dan zijn die dit hetzelfde zeggen zijn het wel de rabbijnen. Die zeggen juist precies dat heel nadrukkelijk. 

Ik heb zo een lijst met rabbijnen voor je die hetzelfde zeggen.

Maar de indruk die jij achterlaat is dat Jezus heel Israël haat 

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei nikie90:

Als er onder de joden dan zijn die dit hetzelfde zeggen zijn het wel de orthodoxe rabbijnen. Die zeggen juist precies dat heel nadrukkelijk. 

Vele Amerikaanse presidenten hebben die Noachidische wetten al ondertekend. Christus heeft niets met religie uit te staan.  
 

http://stopnoahidelaw.blogspot.com/2019/03/ronald-reagan-proclaims-jewish-noahide.html

https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2016doc/list-oral-statment-institute-of-noahide-code.pdf

Uniting the United Nations with Seven Noahide Laws
Diplomats, Delegates, and Emissaries Gather at UN Headquarters for "One People, One World" Conference
UNITED NATIONS, New York (June 10, 2013) – On the heels of the Lubavitcher Rebbe's 19th Yahrtzeit, members of the UN Diplomatic corps, UN Press Officers, and and other officials gathered at the UN headquarters in New York to learn how the Seven Noahide Laws must play a key role in international efforts for world peace.
"On this day, people from all over the world gathered on behalf of the Laws of Noah," said Rabbi Yakov D. Cohen, head of the Institute of Noahide Code, which sponsored the conference. "Their observance is required, so that the vision of the United Nations—to have a settled and civilized world, filled with economic justice and righteousness—will prevail."
Titled "One People, One World," the conference brought together journalists, diplomats, and delegates from countries across the globe – including Egypt and Israel. Guests of honor from the UN Diplomatic Corps also signed a "Declaration of the Seven Laws of Noah," which emphasized the importance of the Seven Noahide Laws in maintaining peace, justice, and harmony among peoples and nations.
In his remarks at the event, Rabbi Cohen discussed how monotheism – uniting the world under the one true G-d – is essential for breaking down barriers between cultures. Looking around the room – filled with faces reflecting the diversity of the United Nations itself – Rabbi Cohen insisted that we must work together in bringing the international community to a higher level of spiritual understanding of man's place in the universe.
Other speakers at the event included Cartell Gore, President of the Booker T. Washington Business League, and Richard Dawson, Director of Dawson Associates International, who insisted that all Jews are obligated to teach the Seven Noahide Laws.
In addition to prohibiting idolatry, the Noahide code also forbids blasphemy, forbidden sexual relationships, murder, theft, and cruelty to animals. It also commands its followers to implement orderly processes of justice.
The Institute of Noahide Code is a UN-accredited NGO dedicated to spreading awareness of the Seven Noahide Laws, which all peoples of the world are obligated to follow. It takes its guidance from the inspiring vision of the Lubavitcher Rebbe, who understood the inherent power of these laws to unite the nations of the world.

   

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Plume:

United Nations

Nu is heel de orthodoxe wereld zwaar tegen de UN. Tot zover de achterliggende angst dat chabad samen met UN tegen christenen zal samenspannen. Maar ja ben het wel mee eens de oppositie tegen Jezus overdreven is en ik ben zo ook even geweest, maar dit is uit overtuiging naar wat in het OT staat niets anders. 

bewerkt door nikie90
Link naar bericht
Deel via andere websites
21 minuten geleden zei nikie90:

Nu is heel de orthodoxe wereld zwaar tegen de UN. Tot zover de achterliggende angst dat chabad samen met UN tegen christenen zal samenspannen. Maar ja ben het wel mee eens de oppositie tegen Jezus overdreven is en ik ben zo ook even geweest, maar dit is uit overtuiging naar wat in het OT staat niets anders. 

Wij, christenen, dienen de UN te vertalen naar verenigde nazi’s. Ze voeren louter en alleen het agenda van Hitler uit. Het begint in Palestina, terroristen steunen tegen Joden, later hier. Niet dat ze al niet reeds intern jihadisten steunen....  Maar wie begon ook zo voor wo2?

Waarom stijgt het anti semitisme in Europa? Toeval of agenda? En aan wiens agenda spiegelen ze zich dan?

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wij dienen de UN te vertalen naar verenigde nazi’s.

Je bent nu echt helemaal dolgedraaid hè?

Je vriendje Trump staat achter de Noahide laws. Je nieuwe topic doet vermoeden dat jij de eerste zult zijn die ze toe gaat willen passen op mensen die jouw vorm van religie afwijzen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wij, christenen, dienen de UN te vertalen naar verenigde nazi’s. Ze voeren louter en alleen het agenda van Hitler uit. Het begint in Palestina, later hier. Niet dat ze al niet reeds intern jihadisten steunen....

De Arabische landen hebben vaak een boventoon gehad in de UN vandaar en vanuit daaruit hebben Europese landen zich beetje bij beetje laten beïnvloeden tegen Israël. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei Plume:

Je bent nu echt helemaal dolgedraaid hè?

Je vriendje Trump staat achter de Noahide laws. Je nieuwe topic doet vermoeden dat jij de eerste zult zijn die ze toe gaat willen passen op mensen die jouw vorm van religie afwijzen. 

Ik ben idd dolgedraaid en ik zweer bij God dat ik linkss meedraai. Nu gij..’

1 minuut geleden zei nikie90:

De Arabische landen hebben vaak een boventoon gehad in de UN vandaar en vanuit daaruit hebben Europese landen zich beetje bij beetje laten beïnvloeden tegen Israël. 

Verdekke toch, de verenigde nazi’s. Niet UN.

15 minuten geleden zei Fundamenteel:

Wij, christenen, dienen de UN te vertalen naar verenigde nazi’s. Ze voeren louter en alleen het agenda van Hitler uit. Het begint in Palestina, terroristen steunen tegen Joden, later hier. Niet dat ze al niet reeds intern jihadisten steunen....  Maar wie begon ook zo voor wo2?

Waarom stijgt het anti semitisme in Europa? Toeval of agenda? En aan wiens agenda spiegelen ze zich dan?

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Plume:

Je bent nu echt helemaal dolgedraaid hè?

Je vriendje Trump staat achter de Noahide laws. Je nieuwe topic doet vermoeden dat jij de eerste zult zijn die ze toe gaat willen passen op mensen die jouw vorm van religie afwijzen. 

Trump staat achter de noahide wetten en is vriendelijk tegenover het judaïsme. Tegelijkertijd bidt hij in naam van Jezus in het witte huis. Je kan beargumenteren of hij nu wel of niet een christen is maar hij zegt in Jezus te geloven. Tot zover de angst dat de noahide je zal vervolgen omdat je in Jezus Christus gelooft. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei nikie90:

Trump staat achter de noahide wetten en is vriendelijk tegenover het judaïsme. Tegelijkertijd bidt hij in naam van Jezus in het witte huis. Je kan beargumenteren of hij nu wel of niet een christen is maar hij zegt in Jezus te geloven. Tot zover de angst dat de noahide je zal vervolgen omdat je in Jezus Christus gelooft. 

Het gaat niet over Trump, u, mij of de ander. Het gaat in dit eigenste moment over verenigde nazi’s. 

De wetten in Israël zijn de MEEST rechtschapen wetten geëtaleerd in het Oosten. Tijd dat we de echte haters eens exposen en ons brethren bijstaan broeder.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Fundamenteel:

Het gaat niet over Trump, u, mij of de ander. Het gaat in dit eigenste moment over verenigde nazi’s. 

De wetten in Israël zijn de MEEST rechtschapen wetten geëtaleerd in het Oosten. Tijd dat we de echte haters eens exposen en ons brethren bijstaan broeder.

Juist 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei nikie90:

Juist 

Weet je dat ik ooit linkss en tegen Israël was? Ik kreeg westers onderwijs. Toen kwam God langs en later Jezus.

Wel Nikie, ik ben niet gered om later te zwijgen. No way in hell. No way in hell.

Dat ik het veel verkeerd breng is feit. Maar de finale bedoeling is echt wel een goede intentie...

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Fundamenteel:

Weet je dat ik ooit linkss en tegen Israël was? Toen kwam God langs en later Jezus.

Jezus zei expliciet in gevoel tegen me: leg het allemaal bij mij.

Wel Nikie, ik ben niet gered om later te zwijgen. No way in hell. No way in hell.

Het is een hele verduidelijking wanneer je opmerkt dat in de zijde waar men tegen Israël is dat ze daar ook tegen de geboden zijn. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei nikie90:

Het is een hele verduidelijking wanneer je opmerkt dat in de zijde waar men tegen Israël is dat ze daar ook tegen de geboden zijn. 

Het gaat verder dan tegen de geboden zijn. Vandaag is de geest van de anti christ in volle kracht. In mij, op dit forum, in onze media in onze politiek. 

En geen kerk die het in de ogen kijken wilt. Zijn we persoonlijk gebonden om te ervaren dat 90% in ons omgeving zich laat leiden door de msm en de politiek. De pure waanzin voorbij.

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Fundamenteel:

Het gaat verder dan tegen de geboden zijn. Vandaag is de geest van de anti christ in volle kracht. In mij, op dit forum, in onze media in onze politiek. 

En geen kerk die het in de ogen kijken wilt. Zijn we persoonlijk gebonden om te ervaren dat 90% in ons omgeving zich laat leiden door de msm en de politiek. De pure waanzin voorbij.

Ik denk ook dat het veel mensen beangstigd omdat ze veel te verliezen hebben. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
10 minuten geleden zei nikie90:

Ik denk ook dat het veel mensen beangstigd omdat ze veel te verliezen hebben. 

Ik had vrouwen aan iedere vinger, elke dag wel wat te doen.... Nu? Nu stoot ik vrouwen af lol. Vrienden van vroeger vinden me vandaag een seut. 

Kwestie van iets 180° gekeerd terug te krijgen. Ik kan God nooit meer aanspreken. “God je zei toch dat als ik zou vragen zal ontvangen?” Hem ontvangen ik heb.... (Yoda praat, geen slecht Nederlands)

Geloof me, die haters hebben meer angst dan degene die de moed vinden op te komen voor slachtoffers in Zijn naam. Niet dat ik een referentie ben, maar ik zie ook welke laster mensen die echt goed doen ondergaan. De kritiek op Open Doors op de social media is bv weerzinwekkend. Maar gaf iemand hun cijfers echt aandacht? De cijfers zijn de EU instanties bekend gemaakt. Wat veranderde er?

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei nikie90:

Trump staat achter de noahide wetten en is vriendelijk tegenover het judaïsme. Tegelijkertijd bidt hij in naam van Jezus in het witte huis. Je kan beargumenteren of hij nu wel of niet een christen is maar hij zegt in Jezus te geloven. Tot zover de angst dat de noahide je zal vervolgen omdat je in Jezus Christus gelooft. 

Je mist de cloe weer helemaal. Dit is waar het om gaat:

Christus heeft maar 1 tempel en dat is het menselijk lichaam. Zie Marcus 13,2

Thomas Logos 70
Jezus zegt:  Als jullie baren,wat in je zit,
zal dat, wat jullie in je hebben, je redden.
Wanneer jullie dat wat je in je hebt, niet zult voortbrengen,
dan zal het jullie doden.

bewerkt door Plume
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid