Spring naar bijdragen

Verscheurd


Aanbevolen berichten

Je hebt het niet eens gelezen en toch meen je op basis van een samenvatting te moeten oordelen en veroordelen wat Lee allemaal wel en niet zou vinden. Zowel jou persoonlijke mening, als jou persoonlijke problemen kennen we nu wel ten aanzien van homoseksualiteit. Misschien kun je jou lappen tekst, gewoon weer copy&pasten in het daartoe bestemde topic, want in wezen is Lee slechts het middel om weer gewoon je riedeltje over homoseksualiteit af te draaien.

Ik begrijp van je dat je het heel vervelend vind dat mensen soms reageren vanuit mis-informatie, en dan oordelen en veroordelen.

Bij deze zeg ik je dat ik het hele boek van begin tot eind gelezen heb en elke letter reactie van mijzelf is.

Wat zegt dit nu over jouw reactie?

Dat sommige mensen zo vol van (zelf)haat zitten dat ze de bereid zijn de leugen te hanteren, te oordelen en te veroordelen dat er alleen nog medelijden overblijft en de vraag aan God of hij de (zelf)haat bij je wil verzachten.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 137
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Je hebt het niet eens gelezen en toch meen je op basis van een samenvatting te moeten oordelen en veroordelen wat Lee allemaal wel en niet zou vinden. Zowel jou persoonlijke mening, als jou persoonlijke problemen kennen we nu wel ten aanzien van homoseksualiteit. Misschien kun je jou lappen tekst, gewoon weer copy&pasten in het daartoe bestemde topic, want in wezen is Lee slechts het middel om weer gewoon je riedeltje over homoseksualiteit af te draaien.

Ik begrijp van je dat je het heel vervelend vind dat mensen soms reageren vanuit mis-informatie, en dan oordelen en veroordelen.

Bij deze zeg ik je dat ik het hele boek van begin tot eind gelezen heb en elke letter reactie van mijzelf is.

Wat zegt dit nu over jouw reactie?

Dat sommige mensen zo vol van (zelf)haat zitten dat ze de bereid zijn de leugen te hanteren, te oordelen en te veroordelen dat er alleen nog medelijden overblijft en de vraag aan God of hij de (zelf)haat bij je wil verzachten.
Ik begrijp niet wat je bedoelt; Ik vroeg je wat dit zegt over jouw reactie.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Dit is geen antwoord op mijn eigenlijke vraag:
  • Zou je Lee willen citeren waarin hij mijn standpunt zou verwoorden en deze “bijbels verantwoord en accepteertâ€?
"En dus leek de hele bijbelse discussie te draaien om dat ene woord. In de passages uit Leviticus en Romeinen was duidelijk sprake van een context van afgoderij, niet van een relatie van toewijding en trouw. Als 1 Korintiërs 6:9 diezelfde praktijken veroordeelde, of inging op zaken als pedofilie, dan werd er dus nergens in de Bijbel gesproken over homoseksuele liefdesrelaties. Als arsenokoitai echter een verwijzing was naar homoseksuele relaties in het algemeen, onafhankelijk van tijd of plaats, dan had dat ook invloed op de andere passages en was mijn alternatieve interpretatie niets meer dan zoeken naar achterdeurtjes en mazen in de wet. Tot mijn grote frustratie moest ik concluderen dat geen van beide antwoorden werkelijk bevredigend was. Ik kon beide visies met argumenten onderbouwen, maar dan nog wist ik niet wat de waarheid was."

Zou je dan Lee willen citeren waar hij zou schrijven over zijn grootste probleem wat hij zou ondervinden met aanhangers van mijn standpunt?

"In hun ijver om zich uit te spreken tegen seksuele immoraliteit wekken sommige conservatieve christenen de indruk dat ze een afschuw hebben van homo’s. Bijbelteksten met woorden als ‘gruwelijk’ zijn in onze cultuur onlosmakelijk verbonden geraakt met de genadeloze houding van sommige christenen, waardoor mensen het idee hebben dat de Bijbel de bron is van hun vijandigheid."

Twee uitleggingen naast elkaar?

In tegenstelling tot jou komt Justin Lee tot een tweetal onderbouwingen vanuit de bijbel. Een is die jouw standpunt verwoordt en een die zijn standpunt verwoordt. Hij kan ze allebei bijbels verantwoorden en accepteert dat er twee uitleggingen naast elkaar bestaan.

Jij zegt dat Justin Lee accepteert dat er twee uitleggingen naast elkaar bestaan.

Ja, inderdaad: een goede en een foute...

Dat is jouw interpretatie. Ik vind het prima als jij het met zijn paginalange onderbouwing niet eens bent maar voor mij is zijn uitleg overtuigend.

Justin Lee kwam tot de overtuiging dat de kerk het op dit punt verkeerd heeft en dat de meerderheid van de Christenen betreffende Bijbelteksten fout interpreteert. Hij vind dat het niet alleen toegestaan is om geboden over deze issue als cultuur-afhankelijk naast zich neer te leggen, maar dat dit zelfs noodzakelijk is. Het tegen een homorelatie zijn noemt Lee zondig. Dus hoezo zou hij accepteren dat er 2 gelijkwaardige opvattingen zouden zijn betreffende homoseksuele relaties?

Dat is een redelijk eenzijdige citaat uit de strijd die Justin met zichzelf voert want zo zwart-wit is het uiteindelijk niet "Of mijn interpretatie van wat de Bijbel over het homohuwelijk zegt nu klopte of niet, één ding was duidelijk: wij christenen slaagden er niet bijzonder goed in om de homogemeenschap tegemoet te treden met de genade die Jezus gehad zou hebben. Het allerminste wat christenen zouden moeten doen, is luisteren naar hun homoseksuele vrienden, proberen hen te begrijpen, zich inleven in hun vreugden en hun worstelingen."

Lee’s grootste probleem

Deze Lee die dus maar één eindconclusie als bijbels standpunt accepteert, deze lee zou volgens jou een groot probleem hebben met mensen die in het licht van de bijbel maar 1 bijbels standpunt zien ??

Zie mijn tweede citaat uit Justin's boek hier boven.

Nee, wat Lee als grootste probleem ondervind is wat hij noemt de cultuuroorlog tussen Homo’s versus Christenen. En de diepere oorzaak hiervan is volgens hem mis-informatie. Aan beide zijden.

In beide gemeenschappen voelde hij zich daardoor misplaatst. Het hele conflict voerde zich ook af in zijn eigen persoon. Hij voelde zich de belichaming van het schisma. Hij voelde zich verscheurd, vervreemd en onbegrepen.

Hij voelde zich alsof hij zou moeten kiezen tussen jezelf veroordelen tot een leven lang doen-alsof, of jezelf te veroordelen tot een eeuwigheid in hel. Hij vond dat hij niet de waarheid over zichzelf zou kunnen ontkennen maar ook dat hij geen twee levens kon leiden. Zijn oplossing was: ik laat de cultuur-oorlog niet mijn leven bepalen; ik zal mijn weg vinden met Gods hulp ongeacht wat anderen ervan vinden. Hierin zag hij voor zichzelf een rol als bruggenbouwer. Hij beloofde God celibatair te zijn als dat was wat God van hem vroeg.

En bij het concreet vragen wat God van je wil lag het antwoord in de Bijbel. Niet alleen een snelle inzage van wat de Bijbel te zeggen had, maar een eerlijke, biddend, diepgaande studie. Na bestudering van de standaardteksten kwam hij niet tot een eenduidig eindoordeel, en hij was toen van plan het zekere voor het onzekere te nemen en te kiezen voor het celibaat. Totdat zijn visie wijzigde over de positie van de wet in combinatie met de liefde. Dit veranderde zijn standpunt tot het menen dat een homo-relatie geoorloofd zou zijn.

Genoemde tekst over de rol van de wet en liefde vormt dus het theologisch hart van zijn boek.

Ik meen echter dat deze visie onvoldoende draagvlak biedt in de bijbel. Zie onderstaande redenen.

Maar zijn hoofdpunt is dus om niet alles te plaatsen in de vermaledijde homo versus Christenen cultuuroorlog. Dus niet het afgeven op anderen die iets niet zouden willen accepteren. Niet maar veronderstellen dat de ander maar iedereen veroordeelt die het niet met zijn standpunt eens is.

Dingo, met wat jij claimde dat Justin zou vinden, blijkt juist het hoofdpunt te zijn waartegen hij ageert.

De strijd waar Justin het over heeft gaat wel over de (grote) conservatieve meerderheid die met bijbel in de hand homoseksualiteit als immoreel afwijzen tegen een minderheid die christelijke homoseksuele relaties accepteert. Desondanks vraagt Justin ook ruimte, steun en aandacht voor homo's die op basis van hun bijbeluitleg celibatair willen leven en dus oneens zijn met zijn bijbeluitleg.

Ongeacht geaardheid of standpunt, in iemand die onvoorwaardelijk God wil dienen en oprecht de bijbel na wil navorsen om Zijn wil te leren, daar herken ik eerder een broederband mee dan met bijvoorbeeld iemand die wel met mij eens zou zijn, maar zijn mening zou baseren op vooroordelen. Zou het niet onze roeping zijn om als volgers van Christus eenheid te zoeken via Zijn Woord? Niet dat dit altijd lukt, maar wel dat dit ons streven en missie is. Vandaar dat ik inhoudelijk inging op Lee’s zijn standpunten en bijbel-interpretatie.

Het gaat ook niet specifiek over jou maar over het standpunt wat je inneemt.
Ook dan blijft staan:

Als je meent dat mijn standpunt iets te maken heeft met het veroordelen van personen, spreek mij dan op mijn standpunt aan. Anders gaat het klaarblijkelijk niet over mijn standpunt.

Lee geeft zijn interpretatie van Romeinen 13, namelijk dat men de liefde zou mogen gebruiken als excuus om het gebod te overtreden. Of anders gezegd, omdat het om liefde zou gaan, zou het simpelweg geen overtreding meer zijn.

Ik gaf je meerdere bewijzen dat Lee’s interpretatie voorlopig niet bijbels blijkt.

Maar dat hij tegenstrijdig is met zichzelf, met de logica, en bovenal met de Schrift (2 bewijsteksten gaf ik). En op die manier God buitenspel zou zetten:

1) Want ten eerste spreekt hij zichzelf tegen. De SAMENVATTING van de wet gebruikt hij om de wet te overtreden. Een samenvatting is een verkorte versie, een simplificatie om de hoofdpunten uit te lichten. En kan nimmer gebruikt worden om de uitdrukkelijke geboden zelf, te gaan overtreden. Dat zou tegenstrijdig zijn.

2) Ten tweede, Neem bijvoorbeeld genoemde gebod “Gij zult niet echtbrekenâ€. Wat nu als beide partners in volle openheid en overeenstemming besluiten het huwelijk te verbreken omdat méér liefde voor een ander is ontstaan.Volgens Justin Lee’s logica zou echtbreuk dan geoorloofd zijn, maar God zegt: "Gij zult niet echtbreken!â€.

3) Ten derde, is het tegenstrijdig met de Schrift. Er bestaat geen liefde die ingaat tegen Gods geboden. “Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren†(1Joh.5:3). “En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.†(2Joh1:5,6).

4) In zijn definitie van liefde negeert Justin de bijbelse definitie ( zie vorig punt), en gaat voorbij aan het feit dat God er onlosmakelijk mee verbonden is:

Egoïsme is ook sprake van als heel de maatschappij zondigt tegen God, en dan met elkaar besluit om de zonde maar gewoon geheel en volmondig van elkaar te accepteren. Want de naastenliefde is de liefde tegen iedereen maar het meest tegenover degene die het meest naast is. Met God als meest Naaste. Maar als er geen liefde meer is voor God, dan wordt wat God zelf ervan vindt steeds minder belangrijk. En Gods Woord verstomt tot wat goed is in de ogen van de gelovigen.

En het zijn juist de verguisde geboden onder Mozes die zo sterk getuigen dat God het is die alle eer opeist en alle onderwerping vraagt. Technisch gezien was wat Eva deed aan Adam zuiver een liefde werk ‘Agape’. Want ze kregen kennis en de vrucht was begeerlijk om daar kennis van te krijgen. Maar het is liefdeloosheid, omdat het ze bracht op zeer grote afstand van God. En ook egoïsme omdat er argumenten worden gebruikt om het eigen straatje schoon te vegen ten koste van anderen die daardoor schade lijden.

Ik gaf je meerdere bewijzen dat Lee’s interpretatie voorlopig niet bijbels blijkt.

Maar dat hij tegenstrijdig is met zichzelf, met de logica, en bovenal met de Schrift (2 bewijsteksten gaf ik). En op die manier God buitenspel zou zetten. Zie bovengenoemde punt 1 t/m 4.

Dit bewijst dat Lee’s interpretatie voorlopig niet bijbels blijkt.

Als je meent dat dit bewijs niet klopt geef dan gerust aan waarom niet.

Als je meent dat dit bewijs wel klopt hoef je niet te reageren.

Ik ben het eens met de paginalange onderbouwing die Justin Lee levert. Die onderbouwing ken je want je hebt het boek gelezen hebt.

Gebod overtreden uit naam van liefde. Christus deed dit volgens Justin Lee ook.

Dat is een half citaat, wat Justin o.a. zegt is "In 1 Samuel 21 is David op de vlucht voor koning Saul en het enige voedsel dat hij kan bemachtigen zijn de toonbroden. Hoewel Gods wet hem verbiedt daarvan te eten, eet hij ze toch. Jezus keurde dit goed, en zei in feite dat het soms nodig is om de letter van de wet te overtreden om te kunnen doen wat juist is en om de geest van de wet te eerbiedigen." Hij geeft een hele serie voorbeelden maar deze is het meest sprekend wat mij betreft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 weeks later...

Geen nieuwe wet

De wet is de wet, en de wet is goed, want zij geeft Gods liefde.

De liefde is de hoofdzaak van de wet. Dat is waar heel de wet aan opgehangen is. De "besnijdenis van het hart" was een term van Mozes uit het oude testament. En ook de liefde voor God en de barmhartigheid was reeds vanaf het begin het doel en de inhoud van de wet. Het oude testament leert dus om Gods geboden te onderhouden en in het hart te hebben en zo God liefhebben met hart en verstand; en de naaste lief te hebben als onszelf (Deut.6:5 & Lev.19:18). Het centrale thema van de wet, zo blijkt onmiskenbaar, is de liefde. Niet slechts uiterlijke naleving, maar het verlangen Zijn wil te doen; het diep in ons koesteren van Zijn wet (ps.40:9).

In het NT is er geen nieuwe wet. Het is nog steeds diezelfde oude wet.

"weest elkander niets anders schuldig dan de liefde", zegt Paulus in Romeinen 8. Dat heeft een doel en een nut. Niet om de wet buitenspel te zetten. Maar het slaat op de hoofdsom van de wet, de OudTestamentische samenvatting: Liefhebben van God en onze naaste.

Steeds blijkt dat de prediking van Jezus een prediking van de joodse wetten is. Dat is ook precies de strekking van de bergrede, en van de boodschap van Jezus wanneer hij zegt: ik ben hier gekomen om de wet te vervullen.

Helemaal nergens is een nieuwe wet is ingevoerd om de wetten van God op een lager pitje te zetten. Integendeel, waar eerst het vlees werd getuchtigd, wordt nu het hart getuchtigd. waar eerst het vlees werd besneden, wordt nu het hart besneden. Het eerste is uiterlijk en zonder voortgaande pijniging, maar het tweede vraagt voortdurende aandacht en scherping.

Justin Lee vervangt de wet

Liefde staat niet tegenover de wet.

Liefde is geen vervanging van de wet.

Liefde is de samenvatting van de Joodse wet.

Maar Justin Lee knipt de samenvatting van de wet los van de wet.

Want hij schakelt de liefde los van de wet.

En deze vrije ongedefinieerde liefde, geeft hij een nieuwe invulling.

Een hogere liefde.

En die hogere liefde is een liefde die niet gedefinieerd wordt met de wetten, maar met een gemoedstoestand van opoffering. En die liefde is de nieuwe liefde van Justin Lee.

En dat is fout. Wat Justin Lee hier doet, is gewoon eerst de wet breken.

Dat doet hij door de samenvatting los te knippen van de wet zelf, en vervolgens de samenvatting te gebruiken als vrije ongedefinieerde liefde (begeerte).

En dan vervolgens vervangt hij die feilbare wet door een verbeterde versie (Agape).

Neem bijvoorbeeld genoemde gebod “Gij zult niet echtbrekenâ€. Wat nu als beide partners in volle openheid en overeenstemming besluiten het huwelijk te verbreken omdat méér liefde voor een ander is ontstaan. Volgens Justin Lee’s verbeterde versie zou echtbreuk dan geoorloofd zijn, maar God zegt: "Gij zult niet echtbreken!â€.

De samenvatting van de wet is: Liefde. Dat kan ook anders worden geformuleerd: aan de wet van de liefde is de echtbreukwet opgehangen. Dat betekent dat de liefde de wet wil vervullen. Dat betekent dat de liefde geen echtbreuk zal willen.

"In 1 Samuel 21 is David op de vlucht voor koning Saul en het enige voedsel dat hij kan bemachtigen zijn de toonbroden. Hoewel Gods wet hem verbiedt daarvan te eten, eet hij ze toch. Jezus keurde dit goed, en zei in feite dat het soms nodig is om de letter van de wet te overtreden om te kunnen doen wat juist is en om de geest van de wet te eerbiedigen." Hij geeft een hele serie voorbeelden maar deze is het meest sprekend wat mij betreft.

Inderdaad een erg sprekend voorbeeld!

1. Jezus kàn de Joodse wet niet gebroken hebben. Hij was het reine Lam zonder zonde,

dat werd geofferd voor onze zonden.

1 joh.3:5 En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.

2. Jezus hééft de Joodse wet hier niet gebroken. Dat lijkt alleen maar zo voor slechte lezers. In werkelijkheid is wat Jezus doet gewoon de bedoelde Joodse toepassing van de Joodse wet. Het zijn de farizeeërs zelf die de Wet zijn kwijtgeraakt door hun liefdeloosheid.

DE WET

Deut.8

1 Alle geboden, die ik u heden gebiede, zult gij waarnemen om te doen,

7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land,

9 Een land, waarin gij brood zonder schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal;

Ez.20:12 Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilige.

DE WET EIST EERBIED EN LIEFDE

In het land overvloeiende van melk en honing is geen gebrek; en nood moet gelenigd worden.

Als dan de wet overvloed en rijkdom brengt, dan is ook duidelijk dat een gebrek en nood niet thuishoort in het land van overvloed.

Een kalf in de put moet gered worden, en een nooddruftige geholpen.

Luk.14:3 En Jezus, antwoordende, zeide tot de wetgeleerden en farizeeën, en sprak: Is het ook geoorloofd op den sabbat gezond te maken?

4 Maar zij zwegen stil. En Hij nam hem, en genas hem, en liet hem gaan.

5 En Hij, hun antwoordende, zeide: Wiens ezel of os van ulieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op den dag des sabbats?

6 En zij konden Hem daarop niet weder antwoorden.

Luk.13:15 De Heere dan antwoordde hem en zeide: Gij geveinsde, maakt niet een iegelijk van u op den sabbat zijn os of ezel van de kribbe los, en leidt hem heen om te doen drinken?

16 En deze, die een dochter Abrahams is, welke de satan, ziet, nu achttien jaren gebonden had, moest die niet losgemaakt worden van dezen band, op den dag des sabbats?

17 En als Hij dit zeide, werden zij allen beschaamd, die zich tegen Hem stelden; en al de schare verblijdde zich over al de heerlijke dingen, die van Hem geschiedden.

Het voorgaande is een voorbeeld van de zogenaamde hogere wet die Justin Lee ziet. De zogenaamde hogere liefde. Maar is dat dan een nieuwe, hogere wet? Helemaal niet!

Deut. 22:1 Gij zult uws broeders os of klein vee niet zien afgedreven, en u van die verbergen; gij zult ze uw broeder ganselijk weder toesturen.

2 En indien uw broeder niet nabij u is, of gij hem niet kent, zo zult gij ze binnen in uw huis vergaderen, dat zij bij u zijn, totdat uw broeder die zoeke, en gij ze hem wedergeeft.

3 Alzo zult gij ook doen aan zijn ezel, en alzo zult gij doen aan zijn kleding, ja, alzo zult gij doen aan al het verlorene uws broeders, dat van hem verloren zal zijn, en dat gij zult hebben gevonden; gij zult u niet mogen verbergen.

4 Gij zult uws broeders ezel of zijn os niet zien, vallende op den weg, en u van die verbergen; gij zult ze met hem ganselijk oprichten.

Ex.23:4 Wanneer gij uws vijands os, of zijn dwalenden ezel, ontmoet, gij zult hem denzelven ganselijk wederbrengen.

5 Wanneer gij uws haters ezel onder zijn last ziet liggen, zult gij dan nalatig zijn, om het uwe te verlaten voor hem? Gij zult het in alle manier met hem verlaten.

12 Zes dagen zult gij uw werken doen; maar op den zevenden dag zult gij rusten; opdat uw os en uw ezel ruste, en dat de zoon uwer dienstmaagd en de vreemdeling adem scheppe.

Het is onmiskenbaar: het is de oude wet van Mozes die qua inhoud oproept tot barmhartigheid en liefdewerken.

Gebrek en nood krijgen alle aandacht onder de wet van Mozes. Want de wet is een wet van Liefde en barmhartigheid. De brandoffers zijn het teken van de onderwerping, maar het gaat God om het hart vol liefde: niet de uiterlijke brandoffers geven de inhoud van de Wet van Mozes weer, maar de liefde en de barmhartigheid.

Ex.23:25 En gij zult den HEERE uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren.

26 Er zal geen misdrachtige, noch onvruchtbare in uw land zijn; Ik zal het getal uwer dagen vervullen.

27 Ik zal Mijn schrik voor uw aangezicht zenden, en al het volk, tot hetwelk gij komt, versaagd maken; en Ik zal maken, dat al uw vijanden u den nek toekeren.

David en de zijnen leden gebrek. Er was nood: zij hadden erge honger.

En op grond van de wet was de priester verplicht om de nood te lenigen. Er is nood, en als een beest geholpen moet worden, dan ook zeker een mens.

Mat 12:12 Hoe veel gaat nu een mens een schaap te boven? Zo is het dan op de sabbatdagen geoorloofd wel te doen.

Mat 6:26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?

De dienst des Heeren

Maar de toonbroden gaan niet alleen over nood. Het gaat voorbij de nood. Want belangrijker nog is de heiligheid van God. Die staat boven alles. De toonbroden zijn daarmee ook in noodsituatie nog niet geschikt om die ontheiligd te maken. Als een offer wordt genuttigd, dan is dat uitsluitend door de priesters. En ook zijn huis en zijn kinderen onder bepaalde omstandigheden. Dat is afhankelijk van ten eerste de noodzaak en ten tweede het heilig houden van de intentie om God te blijven heiligen bij de afwijking.

Lev.22: 10 Ook zal geen vreemde het heilige eten; een bijwoner van de priester, en een dagloner, zullen het heilige niet eten.

11 Wanneer dan nog de priester een ziel met zijn geld zal gekocht hebben, die zal daarvan eten; en de ingeborene van zijn huis, die zullen van zijn spijs eten.

12 Maar als de dochter van de priester een vreemde man zal toebehoren, zij zal van het hefoffer der heilige dingen niet eten.

13 Doch als de dochter van de priester een weduwe of verstotene zal zijn, en geen zaad hebben, en tot het huis van haar vader, als in haar jonkheid, zal weergekeerd zijn, zo zal zij van de spijs van haar vader eten; maar geen vreemde zal daarvan eten.

15 Zo zullen zij niet ontheiligen de heilige dingen van de kinderen Israëls, die zij de HEERE zullen geheven hebben; 16 En hen doen dragen de ongerechtigheid der schuld, als zij hun heilige dingen zouden eten; want Ik ben de HEERE, Die hen heilig!

maar een vreemde zal ze niet eten, want ze zijn heilig.

Lev.22

1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:

2 Spreek tot Aäron en tot zijn zonen, dat zij zich van de heilige dingen van de kinderen Israëls, die zij Mij heiligen, afzonderen, opdat zij de Naam van Mijn heiligheid niet ontheiligen; Ik ben de HEERE!

3 Zeg tot hen: Alle man onder uw geslachten, die uit uw zaad tot de heilige dingen, die de kinderen Israëls de HEERE heiligen, naderen zal, als zijn onreinheid op hem is, die mens zal voor Mijn aangezicht uitgeroeid worden; Ik ben de HEERE!

4 Niemand van het zaad van Aäron, die melaats is, of een vloed heeft, zal van die heilige dingen eten, totdat hij rein is; alsook die iets aanroert, dat onrein is door een dood lichaam, of iemand, wie het zaad der bijligging ontgaat.

5 Of zo wie aangeroerd zal hebben enig kruipend gedierte, waardoor hij onrein is, of een mens, waardoor hij onrein is, naar al zijn onreinheid.

6 De mens, die dat aangeroerd zal hebben, zal onrein zijn tot aan de avond, en hij zal van die heilige dingen niet eten; maar zal zijn vlees met water baden.

Num18:26

zo zult gij daarvan een hefoffer des HEEREN offeren, de tienden van die tienden;

27 En het zal u gerekend worden tot uw hefoffer, als koren van de dorsvloer, en als de volheid van de perskuip.

28 Alzo zult gij ook een hefoffer des HEEREN offeren van al uw tienden, die gij van de kinderen Israëls zult hebben ontvangen; en gij zult daarvan het hefoffer des HEEREN geven aan de priester Aäron.

29 Van al uw gaven zult gij alle hefoffer des HEEREN offeren; van al het beste van die, van wat daarvan geheiligd is.

30 Gij zult dan tot hen zeggen: Als gij het beste daarvan offert, zo zal het de Levieten toegerekend worden als een inkomen van de dorsvloer, en als een inkomen van de perskuip.

31 En gij zult dat eten in alle plaatsen, gij en uw huis; want het is u een loon voor uw dienst in de tent der samenkomst.

32 Zo zult gij daarover geen zonde dragen, als gij het beste daarvan offert; en gij zult de heilige dingen van de kinderen Israëls niet ontheiligen, opdat gij niet sterft.

1 Kor.9:8-15

8 Spreek ik dit naar de mens, of zegt ook de wet hetzelfde niet?

9 Want in de wet van Mozes is geschreven: Gij zult een dorsende os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen?

10 Of zegt Hij dat geheel om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven; aangezien die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijn hoop deelachtig worden.

13 Weet gij niet, dat zij, die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten? en die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen?

14 Alzo heeft ook de Heere geordineerd voor hen, die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven.

15 Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven, opdat het alzo aan mij geschieden zou; want het ware mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken.

En in het voorbeeld van de toonbroden zien we een gesprek tussen David en de priester, waarin wordt ingegaan op de heiligheid van de toonbroden, en de heiligheid van de mannen, en de tijdelijkheid van de toonbroden die door veroudering onheilig en afgedankt worden.

En de geest van David en de priester waren niet gericht op de begeerte van David; maar op de heiligheid van God en de reinheid van David. Om precies te zijn, van begeerte is helemaal geen sprake, want David en de zijnen waren in nood. En dan wordt overwogen dat de toonbroden weliswaar heilig zijn, maar ook om de zoveel dagen worden gewisseld, waardoor ze heel hun heiligheid verliezen. Dat is een overweging die heel zuiver de vorm van de ceremonie afstemt met de geest van de wet.

Maar stel dat de priester farizeeïstisch was geweest, dan had hij met stelligheid gezegd: Nee, nee, nee dit is het brood van God, terwijl hij het daarna zelf wel gaat eten. Dat is dan niet de begeerte voor de eer en de wet van God maar gewoon de zelfrechtvaardiging en de eigen begeerte van het eigen vlees. Maar de priester en David doen het keurig.

Inderdaad dus een erg sprekend voorbeeld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik vind het prima als jij bij deze uitleg blijft maar kun je accepteren dat mensen tot een andere uitleg komen? En niet goedkoop als eigen rechtvaardiging maar na serieuze bijbelstudie? Zoals ik, hetero en toch overtuigd dat liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht niet tegen God's geboden in gaat?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben ook benieuwd tegen welke wet.

Justin Lee voert nl. juist aan dat je niet tegen de wet in kunt gaan, als je vanuit liefde handelt.

Volgens mij post jij hier niet zo vaak... Oceanos ook niet. Maar als t over homo's gaat verschijnt ie opeens na maanden weer en komt ie even posten dat homo's zondaren zijn. Dat je t even weet :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Oceanos, jij zou liefde nog niet herkennen als je er op klaarlichte dag over zou struikelen :) Veel praten over de Joodse wetten die je zelf ws niet eens allemaal onderhoudt.

Enneh, wat is 'noodruftig' nou voor een woord? Iets met ruften in nood?

Dat is taalverkrachting. Het juiste woord is nooddruftig. Op klaarlichte dag struikel je erover omdat je leest met je geest.

Maar wie bekend is met het woord nooddruftig, is ook bekend met wat David schrijft:

Ps.40:18

Ik ben wel ellendig en nooddruftig,

maar de HEERE denkt aan mij;

Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder;

o mijn God! vertoef niet.

Ps.70:6

Doch ik ben ellendig en nooddruftig;

o God, haast U tot mij;

Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder;

HEERE, vertoef niet!

Ps.86:1

Een gebed van David.

HEERE! neig Uw oor, verhoor mij;

want ik ben ellendig en nooddruftig.

Ps.109:22

Want ik ben ellendig en nooddruftig,

en mijn hart is in het binnenste van mij doorwond.

Eigenlijk is het woord een uitnodiging tot gebed, om verlichting van de geest.

Bij deze.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat is taalverkrachting. Het juiste woord is nooddruftig. Op klaarlichte dag struikel je erover omdat je leest met je geest.

Dat is geen taalverkrachting, dat heet slapeloosheid.
Maar wie bekend is met het woord nooddruftig, is ook bekend met wat David schrijft:

Ps.40:18

Ik ben wel ellendig en nooddruftig,

maar de HEERE denkt aan mij;

Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder;

o mijn God! vertoef niet.

Ps.70:6

Doch ik ben ellendig en nooddruftig;

o God, haast U tot mij;

Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder;

HEERE, vertoef niet!

Ps.86:1

Een gebed van David.

HEERE! neig Uw oor, verhoor mij;

want ik ben ellendig en nooddruftig.

Ps.109:22

Want ik ben ellendig en nooddruftig,

en mijn hart is in het binnenste van mij doorwond.

Eigenlijk is het woord een uitnodiging tot gebed, om verlichting van de geest.

Bij deze.

Je kunt gelukkig ook prima bekend zijn met wat David schreef en dit archaische woord niet kennen :)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind het prima als jij bij deze uitleg blijft maar kun je accepteren dat mensen tot een andere uitleg komen? En niet goedkoop als eigen rechtvaardiging maar na serieuze bijbelstudie? Zoals ik, hetero en toch overtuigd dat liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht niet tegen God's geboden in gaat?

Jij accepteert dus hetvolgende als gefundeerd op de Bijbel:

1. Geen nieuwe wet

Helemaal nergens is een nieuwe wet ingevoerd

2. Justin Lee vervangt de wet

Justin Lee knipt de samenvatting van de wet los van de wet.

Want hij schakelt de liefde los van de wet.

En deze vrije ongedefinieerde liefde, geeft hij een nieuwe invulling.

Een hogere liefde.

En die hogere liefde is een liefde die niet gedefinieerd wordt met de wetten, maar met een gemoedstoestand van opoffering. En die liefde is de nieuwe liefde van Justin Lee.

En dat is fout. Wat Justin Lee hier doet, is gewoon eerst de wet breken.

3. Matt.12

Jezus hééft de Joodse wet hier niet gebroken. Dat lijkt alleen maar zo voor slechte lezers

Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste leden,

Graag On-Topic blijven ;). Verwijten en dergelijke achterwege laten en op een respectvolle manier met elkaars argumenten omgaan. Als mensen zich beledigd voelen door reacties dan moeten zij een Topicreport maken.

Hartelijke groet,

Aer

Check. Maar het is een beetje hetzelfde hetzelfde liedje als met mijn ban van een week terug. Er zijn meerdere manieren om onfatsoenlijk te zijn. Uiteraard ben ik geen mod en bepaal ik geen beleid hier, maar in mijn boekje is bijna alleen maar komen posten als t hier over homo's gaat en dan iedere keer te beargumenteren dat homo's zondig zijn erger dan n stevige opmerking over dat gedrag. Dat wou ik even kwijt.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Beste leden,

Graag On-Topic blijven ;). Verwijten en dergelijke achterwege laten en op een respectvolle manier met elkaars argumenten omgaan. Als mensen zich beledigd voelen door reacties dan moeten zij een Topicreport maken.

Hartelijke groet,

Aer

Check. Maar het is een beetje hetzelfde hetzelfde liedje als met mijn ban van een week terug. Er zijn meerdere manieren om onfatsoenlijk te zijn. Uiteraard ben ik geen mod en bepaal ik geen beleid hier, maar in mijn boekje is bijna alleen maar komen posten als t hier over homo's gaat en dan iedere keer te beargumenteren dat homo's zondig zijn erger dan n stevige opmerking over dat gedrag. Dat wou ik even kwijt.

+1

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik vind het prima als jij bij deze uitleg blijft maar kun je accepteren dat mensen tot een andere uitleg komen? En niet goedkoop als eigen rechtvaardiging maar na serieuze bijbelstudie? Zoals ik, hetero en toch overtuigd dat liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht niet tegen God's geboden in gaat?

Jij accepteert dus hetvolgende als gefundeerd op de Bijbel:

1. Geen nieuwe wet

Helemaal nergens is een nieuwe wet ingevoerd

2. Justin Lee vervangt de wet

Justin Lee knipt de samenvatting van de wet los van de wet.

Want hij schakelt de liefde los van de wet.

En deze vrije ongedefinieerde liefde, geeft hij een nieuwe invulling.

Een hogere liefde.

En die hogere liefde is een liefde die niet gedefinieerd wordt met de wetten, maar met een gemoedstoestand van opoffering. En die liefde is de nieuwe liefde van Justin Lee.

En dat is fout. Wat Justin Lee hier doet, is gewoon eerst de wet breken.

3. Matt.12

Jezus hééft de Joodse wet hier niet gebroken. Dat lijkt alleen maar zo voor slechte lezers

Nee, want ik deel jouw opvatting en jouw uitleg niet maar van mij mag je alleszins die opvatting hebben. Het vervelende is dat Justin Lee, ik en vele anderen van jou kennelijk geen andere opvatting of uitleg van de bijbel dan die van jou mogen hebben.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jij accepteert dus hetvolgende als gefundeerd op de Bijbel:

1. Geen nieuwe wet

Helemaal nergens is een nieuwe wet ingevoerd

2. Justin Lee vervangt de wet

Justin Lee knipt de samenvatting van de wet los van de wet.

Want hij schakelt de liefde los van de wet.

En deze vrije ongedefinieerde liefde, geeft hij een nieuwe invulling.

Een hogere liefde.

En die hogere liefde is een liefde die niet gedefinieerd wordt met de wetten, maar met een gemoedstoestand van opoffering. En die liefde is de nieuwe liefde van Justin Lee.

En dat is fout. Wat Justin Lee hier doet, is gewoon eerst de wet breken.

3. Matt.12

Jezus hééft de Joodse wet hier niet gebroken. Dat lijkt alleen maar zo voor slechte lezers

Nee, want ik deel jouw opvatting en jouw uitleg niet maar van mij mag je alleszins die opvatting hebben. Het vervelende is dat Justin Lee, ik en vele anderen van jou kennelijk geen andere opvatting of uitleg van de bijbel dan die van jou mogen hebben.

Jij accepteert mijn standpunt niet als gefundeerd op de Bijbel.

Ik accepteer jouw standpunt niet als gefundeerd op de Bijbel. Want ik toonde je aan waar je uitleg mank ging.

Link naar bericht
Deel via andere websites
beargumenteren dat homo's zondig zijn erger dan n stevige opmerking over dat gedrag.
Vanzelfsprekend niet. Ik onderbouw vanuit de Bijbel dat het gedrag van het liggen bij mannen zondig is.

Waar is jouw onderbouwing van de opmerking die op mijn persoon gericht was?

Het verschil is dat jij met jou argumentatie mensen veroordeeld als zijnde zondig en afgedwaald van Gods woord. Mystic en dingo zijn het niet met je eens maar gunnen je jou mening, maar veroordelen je er niet om en respecteren dat iemand de bijbel anders kan interpreteren. Waar jij de mist in gaat is dat je niet alleen je eigen bijbel interpretatie als de enig juiste acht, maar met die interpretatie een oordeel over mensen geeft, over hun leven en over wie ze zijn, daarmee mensen met een andere mening of een andere levenstijl dan die van jou enorm disrespectvol behandeld.
Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee, want ik deel jouw opvatting en jouw uitleg niet maar van mij mag je alleszins die opvatting hebben. Het vervelende is dat Justin Lee, ik en vele anderen van jou kennelijk geen andere opvatting of uitleg van de bijbel dan die van jou mogen hebben.

Jij accepteert mijn standpunt niet als gefundeerd op de Bijbel.

Ik accepteer jouw standpunt niet als gefundeerd op de Bijbel. Want ik toonde je aan waar je uitleg mank ging.

Ik accepteer jouw standpunt als één mogelijke uitleg van de Bijbel. Dat hoor ik jou van mijn standpunt niet zeggen, want mijn uitleg "gaat mank" en niet ik maak andere vertalingskeuzes wat betreft sommige gebruikte woorden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
dat jij met jou argumentatie mensen veroordeeld als zijnde zondig (..)
Nee. Ik veroordeel geen mensen. Ik wijs alleen erop dat de Bijbel het liggen bij mannen als zondig veroordeelt, zolang niet is aangetoond dat de uitleg van 1 Kor.6:10 onjuist is.

mensen met een andere mening (..) dan die van jou enorm disrespectvol behandeld.
Zie vorige punt. En verder:

Mijn mening: "Dwaalt niet: noch (...), noch die bij mannen liggen, (...) zullen het Koninkrijk Gods beërven."

Deze mening respecteer je dus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik accepteer jouw standpunt als één mogelijke uitleg van de Bijbel. (..)

Ik probeer je te volgen, het is dus wél: Jij accepteert dus wél hetvolgende als gefundeerd op de Bijbel:

1. Geen nieuwe wet

Helemaal nergens is een nieuwe wet ingevoerd

2. Justin Lee vervangt de wet

Justin Lee knipt de samenvatting van de wet los van de wet.

Want hij schakelt de liefde los van de wet.

En deze vrije ongedefinieerde liefde, geeft hij een nieuwe invulling.

Een hogere liefde.

En die hogere liefde is een liefde die niet gedefinieerd wordt met de wetten, maar met een gemoedstoestand van opoffering. En die liefde is de nieuwe liefde van Justin Lee.

En dat is fout. Wat Justin Lee hier doet, is gewoon eerst de wet breken.

3. Matt.12

Jezus hééft de Joodse wet hier niet gebroken. Dat lijkt alleen maar zo voor slechte lezers

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nee. Ik veroordeel geen mensen.
Je hebt slechts een voorkeur om bijna alleen te posten hier als het over homo's gaat en dan opeens ellenlange verhalen te typen over hoe zondig homoseksualiteit is.
Ik wijs alleen erop dat de Bijbel het liggen bij mannen als zondig veroordeelt, zolang niet is aangetoond dat de uitleg van 1 Kor.6:10 onjuist is.
Ha! Ik wijs er alleen op dat de Bijbel het liggen bij mannen niet als zondig veroodeelt, zolang het niet is aangetoond dat de uitleg van 1 Kor 6:10 juist is.
Zie vorige punt. En verder:

Mijn mening: "Dwaalt niet: noch (...), noch die bij mannen liggen, (...) zullen het Koninkrijk Gods beërven."

Deze mening respecteer je dus.

Zie mijn antwoord achter je 2e citaat in deze post. In mijn Bijbels staat nl.

have ye not known that the unrighteous the reign of God shall not inherit? be not led astray; neither whoremongers, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor sodomites,

of

Don't you realize that this is not the way to live? Unjust people who don't care about God will not be joining in his kingdom. Those who use and abuse each other, use and abuse sex, 10 use and abuse the earth and everything in it, don't qualify as citizens in God's kingdom

of

Weet u niet dat wie onrecht doet geen deel zal hebben aan het koninkrijk van God? Vergis u niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars, overspeligen, schandknapen noch knapenschenders,

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik accepteer jouw standpunt als één mogelijke uitleg van de Bijbel. (..)

Ik probeer je te volgen, het is dus wél: Jij accepteert dus wél hetvolgende als gefundeerd op de Bijbel:

1. Geen nieuwe wet

Helemaal nergens is een nieuwe wet ingevoerd

2. Justin Lee vervangt de wet

Justin Lee knipt de samenvatting van de wet los van de wet.

Want hij schakelt de liefde los van de wet.

En deze vrije ongedefinieerde liefde, geeft hij een nieuwe invulling.

Een hogere liefde.

En die hogere liefde is een liefde die niet gedefinieerd wordt met de wetten, maar met een gemoedstoestand van opoffering. En die liefde is de nieuwe liefde van Justin Lee.

En dat is fout. Wat Justin Lee hier doet, is gewoon eerst de wet breken.

3. Matt.12

Jezus hééft de Joodse wet hier niet gebroken. Dat lijkt alleen maar zo voor slechte lezers

Nee, ik accepteer dat mensen de bijbel zo kunnen uitleggen zoals jij dat doet. Dat betekent niet dat ik die uitleg als de enige juiste uitleg accepteer want ik kan de bijbel ook zo uitleggen dat de liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht helemaal niet veroordeeld wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid