Spring naar bijdragen

Heeft de Duivel koninkrijken op aarde?


Aanbevolen berichten

In de Bijbel staat o.a. dat de Satan heerser op aarde is. Volgens preek heeft de Satan ook koninkrijken. Dit zou je kunnen opmaken dat de Satan, Jezus wilde verleiden door ergens van af te gaan springen en Jezus koninkrijken te gaan geven. Nu weet ik niet of je dat zo kunt stellen omdat de Duivel liegt? Hoe kan Satan nu heerser op aarde zijn? Want God heeft toch alle macht?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 77
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Hieronder enkele bijbelteksten in verband met de satan .

DE GEVALLEN ENGELEN .

De satan is een gevallen engel .

Johannes .8:44 : Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

De satan heeft gevallen engelen onder zich .

Openbaring 12:7-9 : En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog

te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon

geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak

werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de

gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

De gevallen engelen zijn uit de hemel gebannen, en hebben de aarde als werkterrein .

Joh 12:30 30 Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u. 31 Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden;

Joh.30:14 : 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. 30 Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, 31 maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft.

Lukas 10:18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

Openbaring 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

De gevallen engelen proberen de mensen te verleiden .

1 Petrus 5:8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Efeze 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

1 Timotheus 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Mattheus 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

2Corinthe 11:13-15 : 13 Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Op.13:16 : 13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; 14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

De schrift zegt dat er op het einde der tijden moeilijke tijden zullen zijn .

II Timotheus 3:1-5 : 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

II Timotheus 4:3-5 : 3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

----------------------

Link naar bericht
Deel via andere websites
In de Bijbel staat o.a. dat de Satan heerser op aarde is. Volgens een preek heeft de Satan ook koninkrijken. Dit zou je kunnen opmaken dat de Satan, Jezus wilde verleiden door ergens van af te gaan springen en Jezus koninkrijken te gaan geven. Nu weet ik niet of je dat zo kunt stellen omdat de Duivel liegt? Hoe kan Satan nu heerser op aarde zijn? Want God heeft toch alle macht?

De macht van de satan is gepland en gewenst. Want goed krijgt pas betekenis als er kwaad bestaat. En liefde krijgt pas een essentie van warmte als er ook liefdeloosheid bestaat.

Nu weet ik niet of je dat zo kunt stellen omdat de Duivel liegt? Hoe kan Satan nu heerser op aarde zijn? Want God heeft toch alle macht?

De duivel heeft niet nodig om te liegen om de mens tegen God op te zetten. De mens en de duivel hebben een gemeenschappelijk punt van zwakte dat hoe meer ze door God werden verwend, hoe minder ze inzien dat ze zovéél minder zijn dan God. De paradox is dat hoe meer liefde God geeft aan de mens en de engelen, hoe eerder het verschil tussen God en zijn schepselen vervaagt. Liefde en gezag worden in ervaring betekenislozer door Gods grotere liefde en het niet afdwingen van Zijn gezag. Zonde wordt betekenislozer. Denk aan Salomo die het leven schonk aan een vijand, onder voorwaarde dat de vijand niet de heerlijke stad Jeruzalem zou verlaten. Wat een weelde! Dat gaat net zolang goed, tot het uitblijven van sancties door gehoorzaamheid zorgeloos maakt en de overtreding minder ernstig doet inschatten. Het verlaten van Jeruzalem om een paar stomme beesten wordt een beslissing des doods, net als het eten van de vrucht in het paradijs die niet mocht worden gegeten; en de doodstraf volgde.

Satan als machthebber

De satan is machthebber als overste van deze wereld. Dat weet je ook zeker omdat de dood heerst. Ook de satan zoekt een ‘vrederijk’, maar dan wel een van zichzelf. Daarom bood hij Jezus aan om zich aan hem te onderwerpen. En waar Gods heilsplan ergens doorgang vindt, daar legt hij lagen en breekt hij alles af wat er af te breken valt. Net als bij Job. Die macht heeft hij en die kracht is hem gegeven door de zondewens van de mens. En kennelijk leeft ook de satan met de gedachte dat hij nog verschil kan maken en uitstel kan bewerken. Maar Jozef werd door een engel gewaarschuwd en de satan had het nakijken. Maar op het moment dat de door God bepaalde tijd was aangebroken gaf Jezus zichzelf over aan de machthebbers van deze wereld.

Maar wat betekent dat concreet?

Dat alles wat de mens zelf berekent een getal van het kwaad is. Want wat berekend wordt en geteld wordt, is beheersbaar door het kwaad. Ezau de eerstgeborene had het verbruid, maar Jakob kreeg de zegen in zonde. Herodes legde een valstik voor Jezus, maar kon hem niet doden. Maar wie zal daarvan hebben geroemd toen de dochters van Rama in geweeklaag uitbarsten om alle vermoorde zonen (min 1) van Bethlehem? Mozes werd verleid en mocht het volk niet de rust inleiden. David vergoot veel bloed en mocht daarom de tempel niet bouwen. David die man naar Gods hart, werd verleid en luidde daarmee eeuwige strijd in om zijn troon. Johannes de doper was de grootste der profeten, maar in het aangezicht van de verlossing van heel het volk werd zijn hoofd op een schotel gebracht. Jezus werd verraden door een van zijn discipelen die Hijzelf had verkozen en versterkt. Jezus verzucht meermaals over het ongeloof van de mens en de genade van de Vader die aan de redding van de gelovige vooraf moet gaan en de hopeloosheid van het kwaad dat ook grootste gelovigen doet verharden en vervallen tot liefdeloosheid of vatbaarheid voor dwalingen.

Koninkrijk der hemelen

Concreet heerst de satan over het vlees, en God over de geest. Dat is gelijktijdig.

Wie leeft naar het getal en de beheersbaarheid van de mens, die houdt zichzelf met één hand vast aan iets in het koninkrijk, maar is er grotendeels buiten.

Wie daarentegen leeft naar het geloof zonder getal en zonder te steunen op aardse rust en zekerheden, die hoeft maar één vinger te leggen bij iets in het Koninkrijk, en hij wordt geteld als er volkomen in te zijn. Hoewel zijn vlees erbuiten is.

De sleutel tot God

Uit het voorgaande blijkt dat Jezus aannemen, vraagt om te bouwen op het geloof alleen. Jezus is de Weg, maar het Koninkrijk der hemelen moet in de Kracht van Jezus ook worden gezocht en een poort moet nog worden ingegaan. En om van de aardse koninkrijken in het hemelse Koninkrijk te komen, biedt het Woord van God de betekenisgevende sleutel. Niet als toverformule, of metafysisch voorbeeldboek, maar als Schatkaart en Handleiding om de tweede Adam te voeden van de boom des levens om immuun te worden voor de satan. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.

Geloof is emotie en geest. Het koninkrijk der hemelen is groei en volharding en het door de vruchten van de kennis van goed en kwaad steeds nader komen tot God. Sommigen zullen al groeiende pas ontdekken wie zij zijn, Sommigen zullen nooit geweten hebben wie zij zijn, sommigen wisten het al wie ze waren en worden alleen bevestigd. En de meesten weten het wel een beetje maar blijven ergens steken in goede bedoelingen en een beetje hoop, gemengd met het gevonden hebben van relatieve eigen rust. Wol met linnen gemengd. Dat was niet de bedoeling van het leven onder de boom van kennis van goed en kwaad. De bedoeling was om evenzovele lichten van Gods heil te doen opgaan, als er gelovigen zijn. Een heerlijke lichtstraal komt uit de ogen van de gelovigen; tot spot van de wereld en tot bevestiging van het geloof. Wat het geloof ziet, dat is niet van deze wereld. Wat het oog ziet dat is altijd van deze wereld.

Samenvatting:

God heeft alle macht op hemel en op aarde; en zijn Koninkrijk is in de Geest onwankelbaar en onwrikbaar gegrondvest; maar het vlees is overgegeven aan de dood om overheerst te worden door de machten van deze wereld.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik kom hier net binnenwandelen en verbaas me over de hoeveelheid kennis die hier aanwezig is.

De macht van satan niet oneindig omdat het maar een schepsel is. Machtig op grond van het feit dat het louter geest is maar nog altijd een schepsel, hij kan grondvesting van het Rijk van God niet verhinderen. Dit wil volgens mij zeggen dat hij geen eigen land kan hebben, hij komt het Rijk van God gewoon niet in. Hoewel satan in de wereld werkzaam is wegens God en zijn rijk in Jezus Christus, en zijn handelingen zware beschadigingen toebrengt van geestelijke en soms zelfs fysieke aard, aan ieder mens afzonderlijk en aan de maatschappij in haar geheel, wordt dit handelen toegelaten door de goddelijke voorzienigheid, die met kracht en met zachte hand de geschiedenis van de mens en de wereld leidt. Zo iets staat ongeveer in mijn catechismus. Ik was eigenlijk van plan om het er mee eens te zijn maar ik zet nu al een heleboel vraagtekens en dit is nog maar mijn 'eigen' tekst. De macht van satan voelt vaak veel sterker aan dan de macht van grond en waarom zou het rijk van de ervaring onder moeten doen voor het woordenrijk. God bevordert in alles heil maar waarom hij het handelen van satan dan niet kan tegengaan is een groot mysterie.

Ik ga er maar even van uit dat macht van satan inderdaad niet oneindig is omdat het kwade uiteindelijk toch altijd weer ten goede keert. De macht van satan is naar mijn levende ervaring in het rijk van de schepselen even groot als de macht van God.

Pff, knap ingewikkeld en dan heb ik mijn gedachten rond de erfzonde nog niet eens geformuleerd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God laat het toe en daardoor heeft hij ook alle macht, Satan kan niets voor God toelaten, maaar dus wel andersom.

Wie heeeft dan almachtiggheid dat is God.

Dus Epicurus heeft gelijk?

Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is impotent. Is he able, but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Whence then is evil?

Link naar bericht
Deel via andere websites
God laat het toe en daardoor heeft hij ook alle macht, Satan kan niets voor God toelaten, maaar dus wel andersom.

Wie heeeft dan almachtiggheid dat is God.

Dus Epicurus heeft gelijk?

Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is impotent. Is he able, but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Whence then is evil?

Als het enkel een kwestie was geweest van macht vs. onmacht, dan zou Epicurus (schreef hij in het Engels?) misschien wel een punt kunnen hebben...

Maar: een God die al het onrecht de wereld "uithamert", zou je die "liefdevol" kunnen noemen? Stel een God die "zonde" niet wil, maar intussen "de zondaar" een kans wil gunnen, wat moet zo'n God volgens jou met dat "kwaad" moeten doen???

Ik denk dat de tegenstelling onmacht/goeierd vs. macht/kwaadaardig een valse tegenstelling is, geen rekening houdend met een begrip als "liefde" en "genade" en "(eigen) verantwoordelijkheid" (van de mens welteverstaan).

De tegenstelling die ik de Schriften zie schetsen is veel meer "gerechtigheid" vs. "genade"... Een God die gehoorzaamheid niet wil afdwingen, maar mensen er toe probeert te brengen "uit vrije wil" te gaan gehoorzamen... En precies daarom heb ik bezwaar tegen de gedachte dat een God die zijn macht niet tot uiting laat komen (op de manier waarop je dat zelf verwacht) een onmachtig God zou zijn... Ik denk dat die uitspraak meer iets zegt over het godsbeeld ("vaderbeeld") dat die Epicurus had... Een vader die of slaat, of een slappe sul is...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Bovendien is de stelling dat God alle macht zou hebben ook redelijk onzin. Als God mij de macht geeft om zelf keuzes te maken, dan heeft God kennelijk al afstand gedaan van een deel van Zijn macht en heeft Hij dus niet meer alle macht. De stelling dat God niet alle macht heeft is hiermee volledig in overeenstemming met de Christelijke traditie (uitgezonderd een klein groepje dat de vrije wil van de mens ontkent).

Link naar bericht
Deel via andere websites
Bovendien is de stelling dat God alle macht zou hebben ook redelijk onzin. Als God mij de macht geeft om zelf keuzes te maken, dan heeft God kennelijk al afstand gedaan van een deel van Zijn macht en heeft Hij dus niet meer alle macht. De stelling dat God niet alle macht heeft is hiermee volledig in overeenstemming met de Christelijke traditie (uitgezonderd een klein groepje dat de vrije wil van de mens ontkent).
Ligt eraan. De feit dat God ervoor kiest Zijn macht niet uit te oefenen om jouw wil te dwingen wil niet zeggen dat Hij die macht niet heeft.

Hij heeft dus nog steeds alle macht maar hij kiest er niet voor om in die macht al het mogelijke te bewerken wat in potentie mogelijk is; iets dat logisch onmogelijk zijn aangezien dan allerlei tegenovergestelde zaken tegelijk plaats zouden moeten vinden wat de hele aard van de schepping zou vernietigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

broer konijn » 16 nov 2013 20:15 schreef :

(vette druk & onderlijning is van mij)

De macht van de satan is gepland en gewenst. Want goed krijgt pas betekenis als er kwaad bestaat. En liefde krijgt pas een essentie van warmte als er ook liefdeloosheid bestaat.

Met deze stelling kan ik hoegenaamd niet akkoord gaan .

Satan kwam in opstand tegen God, maar dit was zeker niet Gods plan .

Jesaja 14:12-16 : 12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! 13 En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; 14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen. 15 Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve.

Ezechiël 28:15-17 : 15 Onberispelijk waart gij in uw wandel,

vanaf de dag dat gij geschapen werdt,

totdat er onrecht in u werd gevonden:

16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt

met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde.

Van de berg der goden verbande Ik u

en deed u weg, gij beschuttende cherub,

van tussen de vlammende stenen.

17 Trots was uw hart op uw schoonheid –

met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan.

Ter aarde wierp Ik u neer,

en maakte u tot een schouwspel voor koningen

De eerste mens was God ongehoorzaam : ook dat was zeker niet Gods plan .

1Tim.2:14 : 14 En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen …

Link naar bericht
Deel via andere websites

Binnen de gereformeerde (en ik denk ook andere) theologie is er verschil tussen de termen `de wil van God`, `de raad van God`, `de macht van God` en `de toelating van God`. Hoe het exact in elkaar steekt zul je aan de gereformeerde theoloog moeten vragen, niet aan mij. Het verschil zit hem grotendeels in de `activiteit` van God.

Wanneer je geloofd in de alwetendheid en de almacht van God kom je op een gegeven moment in soortgelijke discussies toch een keer op het hete hangijzer. Namelijk, als God alles weet en alles kan, waarom liet Hij Satan dan vallen en Adam en Eva verleid worden door Satan. We weten uit de Bijbel dat God niet de auteur is van de zonde, maar als Hij alles weet en alles kan en Hij is niet de Auteur wat is Hij dan wel? De Hoofdredacteur?

Zodoende kan ik zowel meevoelen in jou afkeurende reactie als de post waar hij op gericht is. Zonder goed bestaat er geen kwaad, zoals er geen licht is zonder duisternis. De boom in de hof heet echter geen `Boom van de komst van het goed en het kwaad`, maar de `Boom van de kennis van goed en kwaad`. We kenden God. We aten de vrucht, daarna kenden we goed en kwaad. Daarvoor was daar geen sprake van. Voor onze beleving was er geen goed en kwaad, zoals er voor een blinde geen licht en donker is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
broer konijn » 16 nov 2013 20:15 schreef :
De macht van de satan is gepland en gewenst. Want goed krijgt pas betekenis als er kwaad bestaat. En liefde krijgt pas een essentie van warmte als er ook liefdeloosheid bestaat.

Met deze stelling kan ik hoegenaamd niet akkoord gaan .

Satan kwam in opstand tegen God, maar dit was zeker niet Gods plan .

1. Ik schreef de macht van de satan. Dat is niet het kwaad van de satan. De macht van de satan is de macht van de satan om tegen God te kiezen. Dat is geen andere macht dan Adam en Eva kregen. Echter: de satan kon niet het proces doorlopen dat Adam en Eva wel konden. En waarom niet? Omdat Adam en Eva nieuwe schepselen waren, maar nu speciaal door God gemaakt met een hoedanigheid om de satan te overwinnen. Ik denk dat omdat Adam en Eva de keuze kregen van goed en kwaad, en uit stof gemaakt waren, en alleen al door hun stoffelijke hoedanigheid van 'zijn' met de tijdelijkheid verbonden zijn, terwijl de satan als engel gemaakt was om net als God in eeuwigheid te leven. Maar ook hier kun je terecht tegenwerpen dat God dat vast niet vooropgezet deed, maar dat aan satan de keuze was om de mens als eigendom van God met rust te laten.

2.Ik schreef dit vanwege het nut om te spreken over Adam en Eva en het kwaad. Vanzelfsprekend is er geen nut om de satan te gaan bespreken en te gaan narekenen hoe hetgeen werkt dat buiten ons zicht ligt. En vanzelfsprekend is het niet Gods plan geweest om ellende tegen zich te krijgen. Maar wel wilde hij schepselen die met Hem zouden samenleven, en van die schepselen vroeg Hij meer en gaf Hij meer. Hoe meer hij gaf, hoe eerder het tegen Hem gebruikt kon worden. Dat is de paradox van "te" goed en "te" liefdevol zijn. Daarover in een aparte post, direct hierna.

Link naar bericht
Deel via andere websites
God laat het toe en daardoor heeft hij ook alle macht, Satan kan niets voor God toelaten, maar dus wel andersom.

Wie heeft dan almachtigheid dat is God.

Dus Epicurus heeft gelijk?

God kan kwaad voorkomen, maar moet dat niet; want God is almachtig.

God kan het wel, maar doet het niet. Want God is liefdevol.

De liefde blijkt uit een plan om ook aan schepselen de liefde te leren van God.

Als God het kwaad voorkomen kan en dat niet doet; en een plan heeft om de mens Zijn Liefde te leren; waar komt dan het kwaad vandaan? Daar vandaan. Om de mens te leren wat Gods liefde en wat Gods genade is. Zodat de mens geschikt wordt gemaakt om te kunnen samenleven met God.

Ik denk dat de tegenstelling onmacht/goeierd vs. macht/kwaadaardig een valse tegenstelling is, geen rekening houdend met een begrip als "liefde" en "genade" en "(eigen) verantwoordelijkheid" (van de mens welteverstaan).

De tegenstelling die ik de Schriften zie schetsen is veel meer "gerechtigheid" vs. "genade". Een God die gehoorzaamheid niet wil afdwingen, maar mensen er toe probeert te brengen "uit vrije wil" te gaan gehoorzamen.

Voor de beantwoording van het gefrustreerde niet-begrijpen van Epicurus en zijn citanten, sluit ik me aan bij deze woorden van Hendrik-NG. En ik ga nader in op de twee centrale vragen waar Epicurus kennelijk niet uit komt: Waar komt het kwaad vandaan; en waarom past dat in een wereld waar God heerst?

Samenleven met God - De eerste Adam:

De wereld begint met een leven zonder kwaad; het was een leven in heerlijkheid. De schepping leeft in kennis en aanwezigheid van God.

In de eerste Adam was de schepping volmaakt gemaakt, maar niet zonder de keuze voor kennis van goed en kwaad. Dat is de keuze voor het verwerpen van het gezag (gij zult die niet eten) en voor het verwerpen van de liefde van God (Je krijgt van mij alles, slechts dat ene ding niet). Dat is ook in essentie de kennis dat het kwaad ook macht heeft. Want door het kwaad bestaat er een middel om te breken met het goede en op dat punt zelf te heersen over of tenminste gelijk te willen zijn aan God. Aangezien er geen besef is van verschillende vormen van kwaad - zolang er geen kwaad is gedaan - is het kwaad uiterst principieel: ongehoorzaamheid aan God. Naar de mens die uitsluitend leeft in het kwaad een minuscuul oneffenheidje, maar naar de maat van uitsluitend heerlijkheid en kennis van God, een doodzonde.

Samenleven met God - de tweede Adam:

In de tweede Adam (Christus) is het leven een leven in de dood met keuze voor het goede. De schepping leeft zonder kennis en heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God wordt niet getoond. Waarom niet: omdat de mens God verworpen heeft. Het is de systematisch logische tegenhanger van de mens die heeft geleefd in aanwezigheid van God, en dat verwierp.

In de tweede Adam is de aarde opnieuw volmaakt (volledig) gemaakt, en opnieuw niet zonder keuze van goed en kwaad. Dat is niet een toekomstige, maar onze huidige aarde. Maar nu vanuit een diepe en met zelfs een voor de engelen ongekende ervaring en scherpte van wat de kennis van goed en kwaad teweeg brengt in keuzes en spanningsvelden. De mens wordt zo in heel de scheppingsorde bij uitstek de beheerser van goed en kwaad. Er is geen kwaad dat de mens niet heeft gezien, en er is geen soort van ellende waarin de mens niet heeft gewenteld en geworsteld. Met steeds een vraag van God: hoe ga je met de kennis van goed en kwaad om, en hoe geef je daarin aan God de eer?! Het vlees wordt afgebroken om daarin de geest te versterken en aan engelen en legermachten te tonen hoe deze schepselen leven, en hopen, en volharden, in God.

Een volmaakte schepping

Het kwartje viel misschien nog niet. Ik herhaal dat de huidige aarde volmaakt is, net zoals de eerste schepping in Adam en Eva. Want de dood was er toen ook al bij het eeuwige leven, maar zij was niet te nadele van Adam en Eva, om bij de heerlijkheid te kunnen behoren en daarvoor te kunnen kiezen. Er was een boom van het eeuwige leven en een boom van kennis van goed en kwaad. De dood was er en zal altijd blijven, maar de heerlijkheid van God verdrijft alle zicht erop; en alle kennis van de dood doet geen pijn omdat de dood uitdrukkelijk tegen God kiest, en daarin juist de liefde bevestigt en versterkt als normatieve bron voor heerlijkheid en zaligheid. Weldadig is het - met zicht op de mogelijkheid van de dood - om in de heerlijkheid van de liefde te blijven! Vreselijk is het om de keuze te maken voor de dood, die niet gemaakt hoeft te worden.

Zo is de dood ook in de tweede Adam aanwezig en beschikbaar, zonder nadeel te kunnen brengen. Opnieuw is zij niet ten nadele van wie in de tweede Adam leeft om bij de heerlijkheid te kunnen behoren en daarvoor te kunnen kiezen. Want net als in het paradijs is er een boom van kennis van goed en kwaad en er is een boom van leven. Vreselijk is het - met zicht op de mogelijkheid van het leven - om in de ellende van de dood te blijven! Vreselijk is het om niet de keuze voor het leven te maken, die niet gemaakt hoeft te worden. En diep is de ervaring van liefde om met het zicht op de keuze van een nieuw leven - in ellende en dood de liefde te mogen tonen en te mogen presenteren als uitredding aan heel de wereld: De dood is waarlijk overwonnen, en niet heersend!

Verschil van perspectief

De eerste Adam leefde in heerlijkheid van de boom des levens, om te leren wat die boom hem bracht. En de vruchten zijn zoet, en de mens leert er de heerlijkheid van God door kennen. Maar hij kan altijd kiezen voor de boom van kennis van goed en kwaad. Die boom heet niet de boom van het kwaad. Die boom heet de boom van kennis van goed en kwaad. En wie net als God kennis wil hebben van goed en kwaad, die moet van die vrucht eten. Maar hij kiest dan voor de dood. Maar de kennis zelf is geen zonde en in die dood is die keuze niet zonder nut. Daarom heeft de mens ook de keuze om het te willen kennen en daarin gelijk te willen zijn aan God. En als de mens dan dat gekozen heeft tegen Gods bevelen in, en zo door de nood en dood een hogere bestemming krijgt, zegt God dat ook Hijzelf die keuze zal maken om daarin ook in liefde aan het lijden deel te krijgen waaraan de mens bloot werd gesteld om aan God gelijk te worden - toepassende de kennis van goed en kwaad.

De tweede Adam leeft daadwerkelijk van de vruchten in kennis van goed en kwaad, om te leren wat die boom hem brengt. Deze boom heet de boom van kennis van goed en kwaad, maar het is de boom van ware liefde. En de vruchten zijn te bitter voor de maag. Maar hij kan altijd kiezen voor de boom des levens.

En de derde Adam, dat is herstel tot de staat van de eerste Adam die onschuldig gehouden wordt, maar toch alle kennis van goed en kwaad in zijn nieren heeft verwerkt en daarin ook heeft volgehouden in de keuze voor God. Die derde Adam die zal leven in heerlijkheid en kennis in gemeenschap met God zelf, zoals de profeten van oudsher hebben geprofeteerd. Die derde Adam leeft opnieuw onder de boom van leven en de boom van liefde. Maar zowel het leven als de liefde zijn diep verzonken in zijn identiteit. En van hem wordt gezegd dat hij door het vuur is gegaan en is gelouterd als het zuiverste goud. Goud dat alles heeft doorstaan en alleen nog de glans en de heerlijkheid tot verrukking van zijn omgeving brengt.

Leerdoel 1: Het nut van het kwaad

Hendrik-NG zei het al: het bijbrengen van de begrippen genade en liefde. Om de genade te begrijpen moet je eerst leren dat je zelf niet als God bent. En om de liefde te begrijpen moet je eerst leren wat liefde eigenlijk is. In hoeverre de mens de genade zou verwerpen en de liefde niet zou begeren was aan de mens om te onderzoeken. Vanuit het paradijselijk begin is elke verwerping even erg. Maar het is genade en liefde dat de mens nieuwe kansen krijgt en tijd om het weer goed te maken. Zolang er een boom van leven is en een boom van kennis van goed en kwaad, is er alles aanwezig om gezag en rechtvaardigheid, en liefde en genade als begrippen te begrijpen. En er zijn twee gelijkwaardige periodes met verschillende beklemtoningen:

Periode 1: Kennis van liefde en heerlijkheid van God is een feit; en voor de kennis van goed en kwaad is een beslissing nodig van verwerping. Maar het resultaat van de goede keuze is daadwerkelijk een eeuwig leven.

Periode 2: Kennis van het kwaad is een feit; en voor de kennis van liefde en genade is een oordeel beslissing nodig. Maar het resultaat van de goede keuze is daadwerkelijk het eeuwige leven.

De dood leeft in de eerste periode: namelijk in de keuze voor het kwaad, terwijl het leven een euwig feit is. Maar evenzo geldt: Het leven leeft in de tweede periode; namelijk in de keuze voor God, terwijl de dood een eeuwig feit is.

Wie in de eerste periode God verwerpt die verdient ook echt de dood; zeker met de hedendagse kennis dat eenmaal een verwerping van God er een aaneenschakeling van nieuwe verwerpingen worden ingeluid die oneindig diep gaat in ellende en onwerkelijk diep in gruwelijkheid. Het bewijst dat God loslaten uiteindelijk altijd hetzelfde is als de volslagen duisternis. Want bij elke loslating en verwerping worden er kansen gegeven om het weer goed te maken. En de mens kàn het wel, maar weigert het en wil het echt van harte niet. Pas als de ellende zo groot wordt dat een vonk van goddelijkheid groot licht brengt, is de mens in zichzelf in staat om te kiezen voor God en zichzelf uit te schakelen als monster van geweld en liefdeloosheid.

Leerdoel 2: De schade en gruwelijkheid van het kwaad

Er is kwaad en er is meer kwaad. Er zijn vreselijke onvoorstelbare diepten van kwaad. Er is geen kwaadheid zo kwaad en gruwelijk en wreed en hatelijk, of de mens heeft het wel bedacht. Was dat nodig? Nee, dat was niet nodig. Maar door het leven in de duisternis is er niets uiterlijks meer dat de mens doet denken aan de liefde van God, of althans Zijn almacht en gezag als schepper. En alle vormen van kwaad en verleiding worden omarmd en gevolgd. Maar voor God zijn al die vormen en gradaties van kwaad tot erger, allemaal hetzelfde: allemaal doodzonden. De liefde of gerechtigheid wordt in helemaal niets onderuit gehaald door dat kwaad, want het is kwaad dat wordt bedacht en verricht vanuit de dood. De kleine zonden zijn even ernstig als de grote zonden, want elke zonde brengt de mens geheel weg van God. Maar waar dus een grotere zonde geen ernstiger lot brengt, daar brengt wel de liefde een heerlijker lot. Want elke redding is een redding uit de ernst van ellende. Een rechtvaardige wordt gered in zijn rechtvaardigheid, en een grote zondaar wordt gered uit de diepten van zijn zonde. God kan zo onmetelijke liefde bewijzen, en omgekeerd kan de rechtvaardige mens ook onmetelijk uitstijgen boven de diepste ellende. Maar geen mens kan hetuit eigen kracht volbrengen. Dat moet ook zo zijn, omdat de mens wordt klaargestoomd om weer met God te kunnen samenleven. En dat kan niet als de mens denkt het zelf te kunnen en God niet geheel nodig te hebben. De satan dacht God niet nodig te hebben en koninkrijken te kunnen stichten. En hij kan dat ook. En de satan heeft nog steeds hoop dat hij de mens als geheel kan onderwerpen. Maar er komt een tijd dat ook de satan weet dat de tijd op is. En vanaf dat moment is er geen sprake meer van blindheid en dwalingen en onnavolgbaarheden, maar dan barst er een bittere strijd los tussen haat en haat, en alles wat liefde heeft wordt verdrukt en verpulverd en geheel van de aarde geweerd. Dat is het moment dat Gods Woord niet meer nodig is, omdat heel de schepping in ademnood en vertering smacht naar uitkomst en redding. Waar dan Gods Woord niet meer wordt gevolgd en geen rol meer heeft voor de mens, omdat de satan het net zo heeft gekruisigd als Christus gekruisigd is, daar is het dat de gelovigen weten dat de tijd aangebroken is. En door de ellende en doodssmart is er geen rust die meer wordt gezocht op aarde; en die rust kan zonder Gods Woord ook niet meer gevonden worden. En dat hoeft ook niet omdat er geen andere rust meer wordt gevraagd en gezocht dan de wederkomst van Christus.

En wat is het dat ons scheidt van die periode? De christenen zelf, die bidden tot God om aardse rust op deze aarde en aardse vrede op deze aarde. Zolang de mens God vraagt om genade en uitstel; hoe zou God deze niet verlenen? Het is daarom alweer de mens die zèlf bepaalt dat de ellende en het kwaad nog lang niet voldoende is om deze te doen stoppen door God. Maar dat betekent ook dat de aarde nog steeds als vruchtbaar akkerland kan gelden waar er nog gezaaid en geoogst kan worden!

Maar God heeft geprofeteerd dat hij de mens zal redden op Zijn tijd, die eerder is dan de mens zelf kiest en wenst, en God zal dat doen uit genade en liefde om het lijden te stoppen. Maar vooralsnog stopt Hij reeds 2000 jaar op individuele basis elk lijden en alle onhoudbaarheid voor de mens, en neemt Hij de Zijnen tot zich op Zijn tijd. Daarmee is voor elk levend mens de komst van Gods verlossing en de jongste dag in principe niet verder dan het moment van aannemen van Christus; en in feitelijke beleving niet later dan aan het einde van zijn leven. Dat is per definitie erg tijdelijk.

Dus:

Het paradijs is het leven in het Licht van de vruchten van de boom des levens met een keuze om uit het licht naar de Duisternis te gaan. Een boom van leven geeft eeuwigheid, en een boom van kennis een keuze voor begrip van liefde. Maar de vruchten van de boom van kennis worden niet gesmaakt. Hoewel de geest er wel naar kan verlangen.

Onze huidige aarde is het leven in de duisternis van de vruchten van de boom van kennis, met een keuze om uit de duisternis naar het Licht te gaan. Een boom van kennis van goed en kwaad geeft kennis van liefde en genade en een boom des levens een keuze voor de eeuwigheid. Maar de vruchten van de boom des levens worden niet gesmaakt. Hoewel de geest er wel naar kan verlangen.

Hoewel de schepping nu niet volledig lijkt, is zij wel volmaakt in principiële zin. Want niemand op aarde heeft God verdiend. Het is duisternis alom, waardoor de liefde en eer aan God zich als natuurlijke logica opdringt aan al wat leeft. En in die natuurlijke behoefte om liefde te bewijzen en te waarderen en een leven met God te verlangen en te zoeken, geeft God de Boom des levens waarvoor de mens mag kiezen. Iedereen die zich dit aantrekt is dus gered. En wie gered is, die mag er ook net zoveel bij redden als hij er kan behappen en God hem geeft. En God heeft in vele mensen een kiem gelegd van geloof, waardoor deze kiemen tot ontkieming en opgroeiing kunnen komen. Die liefde en die genade is groter dan de genade van het niet hoeven straffen van Adam en Eva omdat die zich zo voorbeeldig gedragen ! Maar wel is nodig dat die kiemen groeien en tot onderdelen worden van het Koninkrijk der hemelen. Want alleen de opgegroeide ranken van het geloof, hebben nut gehad van het leven onder de boom van kennis van goed en kwaad.

Dit systeem van opvoeding van schepselen om als God te worden in kennis van goed en kwaad (=liefde) en met Hem te kunnen samenleven, is zo ontzettend geavanceerd en logisch, dat ook voor een ongelovige de logica en wijsheid ervan te bevatten is. Zelfs wereldse vrede is mogelijk, als de mens begint de eigen realiteit te geloven. Wijsheid wordt door haar eigen kinderen gekend. Maar het is niet iets waar de wijzen van zullen leven. In Gods wijsheid heeft hij de verstandigen en de wijzen onverstandig en blind gemaakt en heeft de gemiddelde gelovige door zijn eigen ellendebesef en zijn geraakt zijn door de Geest genoeg aan het eenvoudige geloof in Jezus Christus. Maar dat neemt ook niet weg dat Gods Woord recht en waarheid biedt, en Zijn heilsplan van een hogere orde en makelij is dan de mens kan bedenken. Geloofd zij onze God en Vader, Schepper van hemel en aarde; Halleluja!

Link naar bericht
Deel via andere websites
God laat het toe en daardoor heeft hij ook alle macht, Satan kan niets voor God toelaten, maaar dus wel andersom.

Wie heeeft dan almachtiggheid dat is God.

Dus Epicurus heeft gelijk?

Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is impotent. Is he able, but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Whence then is evil?

Als het enkel een kwestie was geweest van macht vs. onmacht, dan zou Epicurus (schreef hij in het Engels?) misschien wel een punt kunnen hebben...

Maar: een God die al het onrecht de wereld "uithamert", zou je die "liefdevol" kunnen noemen?

En God die daarmee alleen liefde/goedheid overhoudt op aarde zou ik inderdaad liefdevol noemen.
Stel een God die "zonde" niet wil, maar intussen "de zondaar" een kans wil gunnen, wat moet zo'n God volgens jou met dat "kwaad" moeten doen???

Volgens mij is er een verschil tussen mensen vrije wil geven en 'de zondaar een kans geven'.

Ik denk dat de tegenstelling onmacht/goeierd vs. macht/kwaadaardig een valse tegenstelling is, geen rekening houdend met een begrip als "liefde" en "genade" en "(eigen) verantwoordelijkheid" (van de mens welteverstaan).

De tegenstelling die ik de Schriften zie schetsen is veel meer "gerechtigheid" vs. "genade"... Een God die gehoorzaamheid niet wil afdwingen, maar mensen er toe probeert te brengen "uit vrije wil" te gaan gehoorzamen... En precies daarom heb ik bezwaar tegen de gedachte dat een God die zijn macht niet tot uiting laat komen (op de manier waarop je dat zelf verwacht) een onmachtig God zou zijn... Ik denk dat die uitspraak meer iets zegt over het godsbeeld ("vaderbeeld") dat die Epicurus had... Een vader die of slaat, of een slappe sul is...

Epicurus heeft het m.i. niet enkel over kwaad door mensen. Wat te zeggen van tsunami's, droogte, orkanen, vulkanen, aardbevingen, etc.?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dus Epicurus heeft gelijk?

Is God willing to prevent evil, but not able? Then he is impotent. Is he able, but not willing? Then he is malevolent. Is he both able and willing? Whence then is evil?

Als het enkel een kwestie was geweest van macht vs. onmacht, dan zou Epicurus (schreef hij in het Engels?) misschien wel een punt kunnen hebben...

Maar: een God die al het onrecht de wereld "uithamert", zou je die "liefdevol" kunnen noemen?

En God die daarmee alleen liefde/goedheid overhoudt op aarde zou ik inderdaad liefdevol noemen.
Stel een God die "zonde" niet wil, maar intussen "de zondaar" een kans wil gunnen, wat moet zo'n God volgens jou met dat "kwaad" moeten doen???

Volgens mij is er een verschil tussen mensen vrije wil geven en 'de zondaar een kans geven'.

Ik denk dat de tegenstelling onmacht/goeierd vs. macht/kwaadaardig een valse tegenstelling is, geen rekening houdend met een begrip als "liefde" en "genade" en "(eigen) verantwoordelijkheid" (van de mens welteverstaan).

De tegenstelling die ik de Schriften zie schetsen is veel meer "gerechtigheid" vs. "genade"... Een God die gehoorzaamheid niet wil afdwingen, maar mensen er toe probeert te brengen "uit vrije wil" te gaan gehoorzamen... En precies daarom heb ik bezwaar tegen de gedachte dat een God die zijn macht niet tot uiting laat komen (op de manier waarop je dat zelf verwacht) een onmachtig God zou zijn... Ik denk dat die uitspraak meer iets zegt over het godsbeeld ("vaderbeeld") dat die Epicurus had... Een vader die of slaat, of een slappe sul is...

Epicurus heeft het m.i. niet enkel over kwaad door mensen. Wat te zeggen van tsunami's, droogte, orkanen, vulkanen, aardbevingen, etc.?

Die vraag heeft wel wat betrekking tot het topic.

Alleen is het lastig te bepalen wie/wat er achter die rampen zitten. Veel mensen of ze nou gelovig zijn of niet gelovig geven God hier de schuld van, tja maar is dit niet iets wat de satan gebruikt om mensen van God weg te houden?.

Lastig te bevatten, wellicht dat iemand anders hier wat meer concreets over kan vertellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens mij gaat dit topic over de macht van Satan. Gelieve ontopic te blijven.

Maar ik denk dat we ook gewoon on topic aan het spreken zijn. Want stel je de vraag op een iets andere manier (-> "is de Duivel, het Kwaad, een zelfstandige macht tegenover God, het Goede"?), en is je antwoord "nee!", dan is het logisch om de vraag te onderzoeken hoe het kan dat een almachtige, goede God kwaad zou toelaten in een (naar men zegt ooit) goede schepping...

En dan komt ook een vraag opzetten als "Wat te zeggen van tsunami's, droogte, orkanen, vulkanen, aardbevingen, etc.?"

Mijn antwoord daarop zou zijn:

- Nee, dat Kwaad is niet een zelfstandige macht tegenover God.

- Het is ook niet zo dat die oneindig goede God de bron zou zijn van dat Kwaad.

- Het is juist dat Kwade in de wereld dat ons toont dat wij mensen niet "autonoom" zijn, maar dat wij onze Schepper nodig hebben, ook om het kwade van tsunami's, droogte, orkanen, vulkanen, aardbevingen, etc te "keren". Al was het alléén maar door te weten waar je op welk moment van de tijd niet zou moeten zijn om...

En daarmee zie ik dat Kwaad niet als zelfstandige macht bestaan, maar lijkt het ons wel alsof dat Kwaad zich als zodanig gedraagt...

Het antwoord op de vraag van de TS: nee, die duivel is hier niet de koning, maar hij kan zich zo wel gedragen... En die ruimte "krijgt" hij enkel en alleen opdat wij mensen door krijgen dat niet hij die koning zou moeten zijn maar enkel die oneindig goede God...

(Ofwel: dat Kwaad kan alléén maar een "acceptabele" rol spelen in deze schepping als er een groter Goed uit tevoorschijn zal komen...

Het alternatief (veel andere zie ik niet) is dat dat Kwaad er nu eenmaal gewoonweg is en wij stakkers daarmee moeten "dealen" - zie kernwoord "dualistisch wereldbeeld"; dan heeft die duivel inderdaad koninkrijken op aarde... En dat weiger ik te accepteren!!

Op die manier vat ik het volgende bijbelgedeelte op: Mat 4:8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.â€â€™)

Link naar bericht
Deel via andere websites
In de Bijbel staat o.a. dat de Satan heerser op aarde is. Volgens preek heeft de Satan ook koninkrijken. Dit zou je kunnen opmaken dat de Satan, Jezus wilde verleiden door ergens van af te gaan springen en Jezus koninkrijken te gaan geven. Nu weet ik niet of je dat zo kunt stellen omdat de Duivel liegt? Hoe kan Satan nu heerser op aarde zijn? Want God heeft toch alle macht?

De vraag is of Satan loog over zijn macht over alle koninkrijken van de wereld in Lukas 4:6 toen hij zei: "zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil". Was het echt een verzoeking voor Jezus geweest als de koninkrijken niet van Satan waren? Als de koninkrijken wel van Satan waren en Jezus in ruil voor een daad van aanbidding de macht over de koninkrijken zou ontvangen, dan was dat wel een verzoeking. Hij zou dan de macht kunnen krijgen zonder te hoeven lijden. Eén daad van aanbidding was genoeg.

Dat Satan ook echt macht heeft over de koninkrijken op aarde, zou je ook kunnen opmaken uit Openbaring 13:1,2. Hier gaat het over een beest dat opstijgt uit de zee. Het boek Daniël helpt om te begrijpen wat dit beest betekent. In Dan.7:2-8 wordt ook over beesten gesproken die opstijgen uit de zee. Dan.7:17 laat zien dat het over "koningen" of koninkrijken gaat.

Nu staat er in Openbaring 13:2 wie het beest of koninkrijken "kracht" geeft, een "troon" en "grote macht". Het is de "draak" of Satan.- Zie Opb.12:9.

In het boek Daniël staat nog een aanwijzing dat Satan en de demonen heersen over de koninkrijken van deze aarde. In Dan.10 lees je dat er een engel bij Daniël komt om hem aan te moedigen. De engel legt uit waarom hij laat is in 10:13. Hij had namelijk tegenstand gehad van "de vorst van het koninkrijk der Perzen". Deze vorst kon niet een aardse vorst zijn. Want welk mens kan een engel tegenhouden? De aartsengel Michaël moest deze engel te hulp komen om hem te bevrijden. Deze vorst of heerser over Perzië was een demon. En ook Griekenland had zo'n vorst, staat in 10:20.

In Gen. 3 lees je dat Satan beweert dat God een slechte regeerder is. En door leugens te verkondigen, krijgt hij Adam en Eva zo ver dat ze God als regeerder afwijzen. Ze wilden zelf bepalen wat goed en kwaad was en dat onder Satans bestuur. God heeft Satan toegestaan over de mensheid te heersen. En dit zal zo zijn totdat het voor iedereen duidelijk is dat het een grote mislukking is. Natuurlijk kan ieder voor zich nu al laten zien dat hij voor God kiest als regeerder door naar zijn Woord te leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites
In de Bijbel staat o.a. dat de Satan heerser op aarde is. Volgens preek heeft de Satan ook koninkrijken. Dit zou je kunnen opmaken dat de Satan, Jezus wilde verleiden door ergens van af te gaan springen en Jezus koninkrijken te gaan geven. Nu weet ik niet of je dat zo kunt stellen omdat de Duivel liegt? Hoe kan Satan nu heerser op aarde zijn? Want God heeft toch alle macht?

De vraag is of Satan loog over zijn macht over alle koninkrijken van de wereld in Lukas 4:6 toen hij zei: "zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil". Was het echt een verzoeking voor Jezus geweest als de koninkrijken niet van Satan waren? Als de koninkrijken wel van Satan waren en Jezus in ruil voor een daad van aanbidding de macht over de koninkrijken zou ontvangen, dan was dat wel een verzoeking. Hij zou dan de macht kunnen krijgen zonder te hoeven lijden. Eén daad van aanbidding was genoeg.

Ook als die duivel niet daadwerkelijk die koninkrijken in bezit zou hebben is hier sprake van een verleiding:

ALS Christus het Kwaad in de wereld zou erkennen als "zelfstandige macht tegenover God", dan zou "de gang naar het kruis" niet nodig zijn geweest. God zou dan erkennen dat dit Kwaad er nu eenmaal is en men hiermee "te dealen" heeft in het leven.

Maar Christus laat het spanningsveld bestaan tussen enerzijds Gods gerechtigheid (= afschuw van het kwade) en anderzijds genade (= het tijdelijk dulden van dat kwade met het oog op een hoger goed). En dat spanningsveld brengt lijden: God moet dat kwade "dulden" - en gaat daarbij zo ver, dat Hij Zich "ultiem vernedert" - Zich aan een kruis laat spijkeren en laat bespotten...

En JUIST daardoor wordt dat Kwade ontmaskert en (uiteindelijk) onschadelijk gemaakt... Het "zie de Mens" (of: "Alexamenos, zie je God!") omgebogen naar: "Zie de mens!!" = Zie eens waar jij, mens, toe in staat bent en hoe ver je bij Me kan gaan!! Wil je dit echt???

Golgotha

Guernica

Verdun

Shoah

Killing Fields

Ruanda

Syrië

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Nakomelingen van Jakob, kom mee,

laten wij leven in het licht van de HEER.

Link naar bericht
Deel via andere websites

De macht van de satan is gepland en gewenst. Want goed krijgt pas betekenis als er kwaad bestaat. En liefde krijgt pas een essentie van warmte als er ook liefdeloosheid bestaat.

Hier heb ik moeite mee. Is het echt zo dat ware liefde pas betekenis krijgt als er haat bestaat? etc. Hoe moeten we dan het paradijs zien toen de mens nog in volmaakte harmonie samenleefde met God. De satan bestond al, maar voor de mens speelde deze geen enkele rol, slechts de omgang met God deed ertoe. De mens genoot met volle teugen van al het goede dat God hen had gegeven, maar had geen idee van wat er aan slechts, vuils, kwaads, etc. buiten God en het paradijs kon zijn.

groeten, Kees

Link naar bericht
Deel via andere websites
In de Bijbel staat o.a. dat de Satan heerser op aarde is. Volgens preek heeft de Satan ook koninkrijken. Dit zou je kunnen opmaken dat de Satan, Jezus wilde verleiden door ergens van af te gaan springen en Jezus koninkrijken te gaan geven. Nu weet ik niet of je dat zo kunt stellen omdat de Duivel liegt? Hoe kan Satan nu heerser op aarde zijn? Want God heeft toch alle macht?

De duivel spreekt:

Luk.4:6 En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, aan wie ik ook wil.

De duivel zegt hier zelf zijn beperking: "want zij is mij overgegeven". Dat hoor je ook als grapje wel veel terug: "Ik ben de baas in huis, en van mijn vrouw mag ik dat zeggen."

En Jezus verklaart:

Als Jezus koning is over land en vlees en aardse machten, dan zal Hij dat ook besturen; want dat is dan zijn ambt. Maar Zijn Koninkrijk is nu nog geestelijk:

Mat.13:41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Die oren heeft om te horen, die hore.

En ook de wereldse vertegenwoordigers van de keizer krijgen uitleg:

Joh 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik de Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

De duivel is niet alwetend of almachtig.

En als de duivel zich misgaat, dan heeft God het voorzien en van tevoren geprofeteerd en toegelaten. Het is dus steeds God Zelf die toeziet wat de duivel tegen het vlees doet.

Mat.2: 16 Toen Heródes zag, dat hij door de Wijzen uit het Oosten bedrogen was, toen werd hij zeer toornig, en enigen afgezonden hebbende, heeft omgebracht al de kinderen, die binnen Bethlehem, en in heel zijn gebied waren, van twee jaren oud en daaronder, naar de tijd, die hij van de wijzen naarstig onderzocht had.

Toen is vervuld geworden, wat gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende: Een stem is in Rama gehoord, geklag, geween en veel gekerm; Rachel beweende haar kinderen, en wilde niet vertroost wezen, omdat zij niet zijn!

En God bevestigt:

Op.11:15 De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heere en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

De duivel is naast werelds (vleselijk) vooral principieel geestelijk

En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen;

En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk; en het onkruid zijn de kinderen van de boze; En de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen. Gelijk dan het onkruid vergaderd, en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding van deze wereld. De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; En zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk van hun Vader. Die oren heeft om te horen, die hore.

En de christenen krijgen uitleg:

Rom.12:2 En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.

Ef.6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

En allen worden uitgedaagd:

1Cor.1:20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want aangezien in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; Aangezien de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid;

Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen.

Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken.

Niet de duivel maar God heeft het hoogste of het laatste woord over aarde en vlees, over geesten en machten, of over krachten en natuur.

In de natuur zie je goed terug dat alle krachten op aarde onderworpen zijn aan, en speelballen zijn in, de handen van God: Jes.45:5 Ik ben de HEERE, en niemand meer, buiten Mij is er geen God; Ik zal u gorden, hoewel gij Mij niet kent. Opdat men wete, van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak de vrede, en schep het kwaad; Ik, de HEERE, doe al deze dingen. Drupt, gij hemelen! van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid; en de aarde opene zich, en dat allerlei heil uitwast, en gerechtigheid tesamen uitspruit; Ik, de HEERE, heb ze geschapen.

Wee hem, die met zijn Formeerder twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven! Zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen: Wat maakt gij? of zal uw werk zeggen: Hij heeft geen handen?

Deuteronomium 32:39 Ziet nu, dat Ik, Ik DIE ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel; en er is niemand, die uit Mijn hand redt!

Maar troost ook voor het vlees is altijd voor wie geloven

Jes.44:8 Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gij zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers er is geen andere rotssteen: Ik ken er geen.

Dus:

De mens leert God niet kennen als lieve goede sint, maar als machtige toornende Heerser over het kwaad van de mens en de schepping. De toorn rust op heel de schepping en al het vlees. Maar dat is niet Zijn laatste woord, want degenen die God erkennen en liefhebben zullen dat ook terugzien in Gods liefdewerken aan hen hier op deze aarde, en zullen bovendien terugkrijgen wat zijzelf in de eerste Adam hadden weggeworpen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid