Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

 

Uiteindelijk van alles wat de val ons bracht. Zelfzucht, God niet kennen, geldzucht, hardheid, eigengerechtigheid, totale zwakte, liegen, bedriegen, seksuele gekte, machtswellust, manipulatie, etc, etc.

Dat kwaad zit door de val in ons. De wet, eigen goede werken, eigen inspanning maken ons daar niet los van. Als dat wel had gekund, was het de Joden na duizenden jaren van de wet houden vast wel gelukt. Daarom kwam Jezus, om de zonde weg te nemen. We zaten vast aan de verkeerde boom van zonde en dood. Hij ent ons op weer op zich zelf, de Boom des levens. In dat opzicht zijn we inderdaad slachtoffers, schapen die de weg kwijt zijn, die zich laten redden en compleet nieuw leven ontvangen.

Het is maar net waar je de nadruk op legt: "Jij bent zondig, bekeer je!" Of: "al die ellende die je ziet en meemaakt komt door de val. Er is een compleet nieuw leven mogelijk door Gods Geest. Hij verandert je naar Zijn Beeld en gelijkenis, wil je dat?". 

Alles wat iemand vervolgens in zijn/haar eigen leven constateert dat afwijkt van het leven van Jezus breng hij/zij, of bij Hem, of wordt door de Heilige Geest aan diegene geopenbaard. Dat is het: "zij die door de Geest de werking van het vlees doden zullen Zoe-leven", alsmede het "genade door geloof werkende". Ik kom in geloof bij de Vader: "Vader, ik ben niet gemaakt om voor mezelf te leven, met eigen rechten, oude sentimenten, gevallen natuur verlangens, maar voor Uw beeld en gelijkenis en Uw glorie. Als Uw Zoon, de eerstgeborene van deze nieuwe schepping. Vader kom met Uw Geest en verander mij". Genade en de werking van Gods Geest brengt je daar.

Jezus zegt niet tegen z'n eerste vrienden: Jullie zijn zondig! Bekeer je! Nee. Hij zegt: kom, ik maak jullie vissers van mensen. M.a.w.: ik geef jullie gratis Mijn Koninkrijk, Ik ben het die de zonden van de wereld wegneemt, genees de zieken, wek de doden op, jullie en ik zijn 1 en daar gingen ze. Ze werden rein door het woord/onderwijs wat Jezus hun gaf. 

Persoonlijk denk ik daarom nooit meer aan de zonde. Ik denk, zoals Paulus aanbeveelt, aan Zijn Koninkrijk, waar ik in gezeten ben samen met Hem. Rein, heilig, smetteloos door Zijn bloed, overgeplaatst naar Zijn Koninkrijk, compleet in Hem (Kol 1:13, 1:22, 2:8-9). Een nieuwe schepping, uit God geboren, gratis Zijn Goddelijke natuur deelachtig. Zondebesef brengt mij daar niet. Het houdt mijn gezicht bedekt en houdt mij juist van intimiteit van Mijn redder en schepper weg. Het veroordeelt mij, terwijl er geen veroordeling meer is. Ik ben niet meer schuldig dankzij Zijn bloed. Hij nam mijn zonde weg. Ik ben vrij. Ik vertrouw op Hem die mij gerechtvaardigd heeft door Zijn bloed. De rechtvaardige zal door geloof leven. Hij is mijn redder en heeft mij zijn koninkrijk geschonken en ALS ik zondig, (niet WANNEER ik zondig,) dan is Hij getrouw om mijn zonden te vergeven en de tegenstander heeft GEEN vat op mij. 

We worden door genade gered en horen te veranderen door wat Hij openbaart in Zijn Woord (we zijn Zonen/Dochters van God, erfgenamen van God, Zijn goddelijke natuur deelachtig) en Zijn Geest naar Zijn beeld. 

Rom 5:17 For if by the trespass of the one (Adam), death reigned through the one (Adam), much more surely will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign as Kings in Zoe life through the One, Jesus Christ.

Kol 3:10  Jullie zijn nieuwe mensen geworden. En jullie zullen steeds verder volmaakt worden, totdat jullie helemaal op jullie Maker lijken. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 291
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Probleem is alleen dat je zo werken en geloof tegen elkaar uitspeelt, terwijl ze beiden een geheel vormen. Door je deugdzaamheid vermeerder je je geloof en door je geloof vermeerder je je deugdzaamhei

Een raammodel? Onze Lieve Heer is toch geen manager? In het Evangelie spreekt Hij dan ook helemaal niet over een raammodel. Hij zegt heel eenvoudig: "Gij moet daarom zo bidden." (Mt 6,9) Dus wordt het

In Genesis werd de mens geschapen naar Zijn beeld (Zijn beeld?: Als Jezus: onzelfzuchtige liefde en vol  goddelijke kracht). Door Adam's gruwelijke schuiver is de mens gevallen en worden allemaal g

Posted Images

1 uur geleden zei Ton:

Het is maar net waar je de nadruk op legt: "Jij bent zondig, bekeer je!" Of: "al die ellende die je ziet en meemaakt komt door de val. Er is een compleet nieuw leven mogelijk door Gods Geest. Hij verandert je naar Zijn Beeld en gelijkenis, wil je dat?".

En wie wordt er verantwoordelijk gehouden voor die val?

Link naar bericht
Deel via andere websites

De eerste mens, Adam en Eva en in hun wij ook.

De bijbel stelt dat we allemaal in die gevallen natuur geboren zijn, iedereen gezondigd heeft, de heerlijkheid Gods mist en gratis gerechtvaardigd wordt door het offer van Jezus. Wees vrij!

Daarom kwam Hij. Om ons te redden en te herstellen van deze afschuwelijke schuiver. We zijn verloren Zonen en Dochters. Het kostte Hem Zijn uiterlijk en Zijn leven om ons gratis te herstellen naar Zijn beeld, gelijkenis en ons Zijn Goddelijke natuur te geven. Dat is overigens een sterke analogie. Toen de zondeval klaar was met de mens leek zij in niets meer waartoe God hen geschapen had: Zijn beeld en gelijkenis. Daarom moest Jezus gestalte niet meer menselijk zijn. Hij droeg de straf die ons toe kwam opdat wij zouden worden als Hem. Dat zie je gebeuren in zijn eerste vrienden.

Paulus legt uit dat het kwaad in ons zit en dat Jezus ons daarvan bevrijdt. In Romeinen schrijft hij 6-8x dat we vrij van / dood voor de zonde zijn. Nu ik dood ben voor de zonde, dan ben ik dus levend voor God, een nieuwe schepping, groeiend in alle dingen in Hem.

Natuurlijk kan ik als heilige nog stomme dingen doen of bewust/onbewust nare karaktereigenschappen hebben. Dat leg je af in communicatie met Gods Geest (Rom 8:13). Dan Mohler legt dat hier onder mooi uit.

 

Nogmaals, zonde en de duivel zijn niet meer onze issue. Wie Jezus is, wat Hij heeft gedaan om ons te redden, bevrijden, genezen, een nieuwe schepping maken, Zijn Goddelijke natuur te geven dat is onze focus. "Bedenk de dingen die boven zijn.......". Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen.

De duivel is ook niet meer ons probleem. We zijn overgeplaatst buiten de macht en controle van satan, naar het koninkrijk van de zoon van Zijn liefde (en die zei na Zijn verrijzenis: Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde) Kol 1:13. Dus meegezeten in Hem zoals Joh 14-17, Ef 2, Kol 2, 2Pet1, etc, verklaart. Gratis door Zijn bloed. Dit aannemen, je hier aan over te geven, aan Zijn waarheid en Geest, maakt je "ready to roll!"

Laten we het hier verder on topic houden: getuigenissen van wat Jezus in ons doet en wat we in die nieuwe schepping meemaken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
36 minuten geleden zei Ton:

Laten we het hier verder on topic houden: getuigenissen van wat we in die nieuwe schepping meemaken.

Dat is prima, echter lees ik in jou getuigenissen over aanspreken van mensen die Jezus niet kennen. Bij die mensen heeft de duivel en de zonde vrij spel en kan je onmogelijk beginnen met dat deze zaken geen issue (meer) zijn. Wij zijn geen slachtoffers van de zondeval, maar daders. Pas als we dat inzien, er spijt van hebben en God vragen om vergeving zijn deze zaken geen issue meer.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 1/10/2018 om 12:07 zei Ton:

Het is maar net waar je de nadruk op legt: "Jij bent zondig, bekeer je!" Of: "al die ellende die je ziet en meemaakt komt door de val. Er is een compleet nieuw leven mogelijk door Gods Geest. Hij verandert je naar Zijn Beeld en gelijkenis, wil je dat?". 

Ben je met me eens dat zodra iemand Christus aanvaard heeft als Verlosser, God zijn of haar zonden niet eens meer herinnert? God ziet ons door Christus, dus compleet smetteloos. We hoeven dus niet meer te "werken". Het enige dat we "moeten" doen is aanvaarden dat we een nieuwe schepping in Christus zijn. In praktijk betekent het bijvoorbeeld dat wanneer de tegenstander ons aanvalt of misleidt, we moeten belijden dat wij de gerechtigheid Gods in Christus zijn! Gerechtigheid is een geschenk, niet door onze werken, maar door het perfecte werk van Christus. Gevolg is de complete ruil: HIJ werd arm, zodat wij in rijkdom mogen leven. HIJ werd geslagen, gemarteld, zodat wij genezing ontvangen HEBBEN, HIJ werd gestraft, zodat wij vrij zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei WdG:

Ben je met me eens dat zodra iemand Christus aanvaard heeft als Verlosser, God zijn of haar zonden niet eens meer herinnert? God ziet ons door Christus, dus compleet smetteloos. We hoeven dus niet meer te "werken". Het enige dat we "moeten" doen is aanvaarden dat we een nieuwe schepping in Christus zijn. In praktijk betekent het bijvoorbeeld dat wanneer de tegenstander ons aanvalt of misleidt, we moeten belijden dat wij de gerechtigheid Gods in Christus zijn! Gerechtigheid is een geschenk, niet door onze werken, maar door het perfecte werk van Christus. Gevolg is de complete ruil: HIJ werd arm, zodat wij in rijkdom mogen leven. HIJ werd geslagen, gemarteld, zodat wij genezing ontvangen HEBBEN, HIJ werd gestraft, zodat wij vrij zijn.

100 punten. Die onuitsprekelijke rijkdom die wij ontvangen hebben, is Christus zelf in ons. Zijn Geest. Paulus zegt dat het geheim is geopenbaard: Christus in ons! Hij waarschuwt daar niets aan toe te voegen of af te doen. Menselijk redeneren, doctrines, opvoeding, wetenschap kan ons gruwelijk in de weg zitten. We hebben te maken met God die het zichtbare uit het onzichtbare te voorschijn roept. Nu in ons.

In Genesis waren we geschapen naar Zijn beeld/gelijkenis. M.a.w.: Liefde. Want God is liefde! Dat ging kapot door de val. Daarom egoisme, terrorisme, manipulatie, ziekte, dood, ellende. Mensen weten niet wie ze zouden kunnen zijn in Christus. Daarom doen ze ook dingen die ze nooit zouden doen als ze in Christus zouden zijn.

Praktisch in elke brief staat dat wij veranderd zullen worden naar het beeld van God door de Geest die in ons is gekomen. Het beeld van God is prachtig openbaar geworden in Christus. We worden dus als Hem; liefde (de vruchten) en bekleed met Zijn Goddelijke gaven. Gratis.

"Het doel van al onze instructies is liefde". Staat in de brief aan Timotheus. Als wij zien wie wij geworden zijn door Zijn volmaakte werk; zonen dochters God, Zijn natuur deelachtig kunnen we dat in liefde en bewogenheid gaan uitdelen, wijzend naar de bron: Jezus.

Tot Christus kwam had God 400 jaar niet gesproken tot Zijn volk. Niemand was, net als nu, zonder zonde of had "het geloof" voor genezing. Jezus ging rond en zei: "het Koninkrijk van God is gekomen" en genas iedereen die Hij tegenkwam. Vervolgens zegt Hij tegen z'n vrienden: "Jullie en ik zijn 1. Dit is Mijn koninkrijk, gratis geef ik het, deel het gratis uit. Genees de zieken, drijf boze geesten uit, wek de doden op".

Het team dat voor ons in Mozambique bij IRIS op outreach was geweest heeft dat laatste overigens zelf meegemaakt. Ze waren een dorp binnengelopen met de woorden: "We zijn hier om de zieken te genezen en de doden op te wekken". Dat kwam goed uit, want er was net die ochtend een kind aan malaria gestorven. Ze baden met het kind. 30 minuten later liep het kind weer rond. Gaven gaf Hij aan de mensen. Heb Ik niet gezegd: "gij zijt goden". Jezus!

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Kaasjeskruid:

Zit Christus in iedereen? Gelovigen zowel als ongelovigen?

Nee. Alleen in gelovigen. Het Evangelie is geen alverzoeningsleer.

9 You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. 10 But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life[d] because of righteousness. 11 And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of[e] his Spirit who lives in you.

Link naar bericht
Deel via andere websites
34 minuten geleden zei Ton:

100 punten. Die onuitsprekelijke rijkdom die wij ontvangen hebben, is Christus zelf in ons. Zijn Geest. Paulus zegt dat het geheim is geopenbaard: Christus in ons! Hij waarschuwt daar niets aan toe te voegen of af te doen. Menselijk redeneren, doctrines, opvoeding, wetenschap kan ons gruwelijk in de weg zitten. We hebben te maken met God die het zichtbare uit het onzichtbare te voorschijn roept. Nu in ons.

En wat gebeurt er met diegenen die Christus niet accepteren als Verlosser?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Die worden allemaal tot in de eeuwigheid gruwelijk gemarteld met vuur en drietanden en ananassen, zelfs hen die hun hele leven hebben gespendeerd aan het redden van bijv weeskinderen, zwakkeren, verstotenen, gevangenen, gehandicapten etc. Zij die geloven maar bijv stiekem kinderen verkrachten al dan niet met medeweten van hun kerkelijke leiders, staat een eeuwig banket met heerlijke gerechten en harpmuziek te wachten.

 

Al die teksten over dat God Liefde is, en dat wie Liefde kent God kent, en over christenen die zelfs demonen konden uitdrijven in Jezus' naam, maar toch niet in de hemel komen, over dat de bedoeling van de Wet en de profeten is de ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden etc.... die moet je anders zien...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Die missen nu het goddelijke leven dat al mogelijk is geworden en voor zover ik dat goed begrijp worden ze geoordeeld naar hun werken c.q zijn niet gered.

Als het nodig is dat God, uit liefde voor ons, Zijn heerlijkheid verlaat, in Christus laat zien wij Hij is en zich laat vermoorden om onze afdwaling, dan is dat ontzettend heftig en het laat zien dat de zondeval maar op 1 manier is op te lossen. Door God zelf. Zijn perfecte reine bloed is het eens en voor altijd perfecte offer. Zoals duidelijk uit Rom 8:9-11 hierboven blijkt dat zij die hun neus daar voor ophalen, of het verwachten van de wet, Hem niet aannemen, hebben Zijn Geest niet in zich. Hoe het gaat met mensen die het Evangelie niet gehoord hebben heb ik geen openbaring over.

Teksten in dit verband:

1 joh 4:17 This is how love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment: In this world we are like Jesus..... Omdat Zijn Geest al in ons woont, herkent Hij zichzelf in ons. Vergelijkbaar met het bloed aan de deurposten in Egypte.

en

Romans 1:20 For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.

 

14 minuten geleden zei MysticNetherlands:

Die worden allemaal tot in de eeuwigheid gruwelijk gemarteld met vuur en drietanden en ananassen, zelfs hen die hun hele leven hebben gespendeerd aan het redden van bijv weeskinderen, zwakkeren, verstotenen, gevangenen, gehandicapten etc. Zij die geloven maar bijv stiekem kinderen verkrachten al dan niet met medeweten van hun kerkelijke leiders, staat een eeuwig banket met heerlijke gerechten en harpmuziek te wachten.

 

Al die teksten over dat God Liefde is, en dat wie Liefde kent God kent, en over christenen die zelfs demonen konden uitdrijven in Jezus' naam, maar toch niet in de hemel komen, over dat de bedoeling van de Wet en de profeten is de ander behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden etc.... die moet je anders zien...

?

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Ton:

Die missen nu het goddelijke leven dat al mogelijk is geworden en voor zover ik dat goed begrijp worden ze geoordeeld naar hun werken c.q zijn niet gered.

Inderdaad. En, wanneer iemand geoordeeld wordt op zijn of haar werken, redt hij of zij het niet. Als iemand gestraft wordt voor een misdaad, kan diegene zich niet beroepen op "goede werken". Een misdaad, bijvoorbeeld een moord, kan niet gecompenseerd worden met het redden van weeskinderen, het geven van geld aan de armen of welk goed(bedoeld) werk dan ook. De straf moet betaald worden. Als iemand het aanbod van Christus aanneemt, is diegene gered. Wanneer iemand Christus niet aanneemt, moet de eeuwige straf helaas zelf betaald worden.

Ik ben gered, niet slechts omdat God genadig is, maar omdat God rechtvaardig is! Jezus heeft betaald - dat is de Genade. Ik hoef niet nogmaals te betalen. Daarom ben ik de gerechtigheid Gods in Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei WdG:

Inderdaad. En, wanneer iemand geoordeeld wordt op zijn of haar werken, redt hij of zij het niet. Als iemand gestraft wordt voor een misdaad, kan diegene zich niet beroepen op "goede werken". Een misdaad, bijvoorbeeld een moord, kan niet gecompenseerd worden met het redden van weeskinderen, het geven van geld aan de armen of welk goed(bedoeld) werk dan ook. De straf moet betaald worden. Als iemand het aanbod van Christus aanneemt, is diegene gered. Wanneer iemand Christus niet aanneemt, moet de eeuwige straf helaas zelf betaald worden.

Ik ben gered, niet slechts omdat God genadig is, maar omdat God rechtvaardig is! Jezus heeft betaald - dat is de Genade. Ik hoef niet nogmaals te betalen. Daarom ben ik de gerechtigheid Gods in Christus.

En iemand die zijn hele leven weeskinderen redt en geen grote zonden heeft begaan zoals in de categorie moorden, verkrachten, martelen, of anderen op wat voor manier dan ook bewust enrstige schade berokennen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
32 minuten geleden zei Ton:

Die missen nu het goddelijke leven dat al mogelijk is geworden en voor zover ik dat goed begrijp worden ze geoordeeld naar hun werken c.q zijn niet gered.

En wat gebeurd er met niet geredde mensen?

32 minuten geleden zei Ton:

Hoe het gaat met mensen die het Evangelie niet gehoord hebben heb ik geen openbaring over.

Er is niemand die voor God verschijnt en zich kan beroepen op: ik heb het niet geweten. Dat werkte alleen bij Duitsers.

Link naar bericht
Deel via andere websites
18 minuten geleden zei WdG:

 

Ik ben gered, niet slechts omdat God genadig is, maar omdat God rechtvaardig is! Jezus heeft betaald - dat is de Genade. Ik hoef niet nogmaals te betalen. Daarom ben ik de gerechtigheid Gods in Christus.

........

we hebben gezien hoe ver je elders reeds was gegaan in je hoogmoedige veroordelingen. En hierboven laat je zien waar het je kennelijk heeft gebracht.... Je beseft niet eens meer wat je schrijft. 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

De Bijbel leert ons, zonder enige twijfel:

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Dat betekent inderdaad dat ik de gerechtigheid Gods ben in Christus. God is een rechtvaardig God en straft dus niet tweemaal voor dezelfde zonde. Omdat ik gereinigd BEN door het bloed van Christus kan ik volmondig verkondigen dat ik de gerechtigheid Gods in Christus ben (2 KORINTHE 5). Zo eenvoudig is het!

Wat grote en kleine zonden betreft: wanneer iemand op basis van werken het eeuwige leven wil verdienen, zal diegene alle wetten ieder moment moeten houden. Een foutje is fataal, denk aan de rijke jongeling, die zijn bezit boven God stelde. Het eeuwige leven kunnen we slechts ontvangen door Christus aan te nemen als Verlosser. Gerechtigheid is een geschenk, dat we kunnen aannemen, zonder er iets voor te doen. Inderdaad, grote moordenaars kunnen rechtvaardig worden, terwijl "nette mensen" verloren gaan.

30 minuten geleden zei MysticNetherlands:

En iemand die zijn hele leven weeskinderen redt en geen grote zonden heeft begaan zoals in de categorie moorden, verkrachten, martelen, of anderen op wat voor manier dan ook bewust enrstige schade berokennen?

Iemand die dus kleine zonden begaan heeft, zoals een paar kleine diefstallen, zwart werken tijdens een vakantie of een keertje vreemd gegaan is? Wat versta je onder kleine zonden? Wat versta je onder grote zonden?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei WdG:

e dus kleine zonden begaan heeft, zoals een paar kleine diefstallen, zwart werken tijdens een vakantie of een keertje vreemd gegaan is? Wat versta je onder kleine zonden? Wat versta je onder grote zonden?

Er staat "beoordeeld naar daden" dat impliceert volgens mij een soort van gradering. Laat ik het omdraaien: zie jij scenario's voor je waarin niet-christenen alleen maar gezondigd hebben in de minder zwaar wegende categorien en daarnaast bijv heel veel goede werken hebben verricht, toch in de hemel komen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei MysticNetherlands:

Er staat "beoordeeld naar daden" dat impliceert volgens mij een soort van gradering. Laat ik het omdraaien: zie jij scenario's voor je waarin niet-christenen alleen maar gezondigd hebben in de minder zwaar wegende categorien en daarnaast bijv heel veel goede werken hebben verricht, toch in de hemel komen?

Nee. Als het wel zo zou zijn, zou dat betekenen dat Jezus niet hoefde te sterven voor de zonden uit de "minder zwaar wegende categorie". Jezus is heeft geleden, is gestorven en opgestaan uit de dood voor alle zonden. HIJ heeft dus de straf op Zich genomen. Wanneer iemand denkt op basis van goede daden iets te kunnen verdienen, zal diegene zwaar teleurgesteld worden. Overigens ben ik niet tegen "goede werken".

Link naar bericht
Deel via andere websites

De een zegt dit, de ander zegt dat...... er zijn heel wat overtuigingen en filosofieën. Gelukkig kwam Jezus waarheid brengen.

De bijbel zegt idd dat wij de gerechtigheid Gods zijn in Christus. Wonderlijk maar waar. Iemand die dit in dankbaarheid aanneemt laat zien dat hij geen eigengerechtigheid meer heeft en is juist een teken van nederigheid.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Maar terug on topic. Getuigenissen.

Een paar weken geleden nog wat moois meegemaakt een (absoluut niet gelovige) vriendin van ons (ze haat gristenen en is gek op hardrock) kwam bij ons langs. Ze kan ons wel accepteren, want "wij zijn anders" heeft ze wel gezegd. Ik heb haar het evangelie meerdere keren uitgelegd en getuigd van wat we meemaken. Haar reactie was dan: "Tja, het zal allemaal wel, leuk voor jou, ik moet het niet, ik heb teveel hypocrisie in de kerk gezien". Gelijk heeft ze. De meesten in de kerk zien de noodzaak van verlossing wel, maar moeten niets van de Geest hebben. Resultaat: halfwederomgeboren christenen die hun gevallen natuur lekker meenemen de kerk in. Geen verandering naar zijn beeld en gelijkenis. Dat geeft de "zulken" waar Dolce Vita het over heeft. 

Maar goed een paar weken geleden onze vriendin dus gesproken. Haar man (geen christen) was sinds enige tijd totaal van het padje af. Psychotisch. Ze wist niet meer wat ze moest doen. Ik zei: ik ga nu voor je man bidden. Weer die meewarige blik "het zal wel!". Maar daar heb ik niks mee te maken. Als Jezus z'n wandel had losgelaten vanwege de woedende niet begrijpende Joden, hadden we nu geen evangelie gehad. Dus....: Vader dank u wel voor Uw aanwezigheid, dank u wel voor uw liefde voor dit gezin, Vader, kom in dit gezin en laat uw vrede, liefde regeren in dit gezin en dat wat Jan (verzonnen naam) ook lastig valt, dat het verdwijnt in uw machtige naam. Dank u wel voor uw koninkrijk, uw geest in ons.

Na een week belt ze. Die God van jou bestaat kennelijk toch wel. Het is nu al een week helemaal goed met Jan....

Rom 5:9 0 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden (gered, bevrijd, genezen, behouden, volmaakt) worden door Zijn leven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

"I'm on a highway to hell" van AC-DC bijvoorbeeld. Nog niet op de highway naar Goddelijk leven dus ;). Je mag het van mij draaien hoor, maar het geeft geen waarheid of nieuw goddelijk leven. Als je oren open gaan voor wat ze zingen, krijg je een andere fav-lijst.

Het is overigens niet zo dat ik mensen daarom veroordeel. Ik weet inmiddels: "ze weten niet wat ze doen" en zie hun potentie in Christus: wandelen in die nieuwe schepping. Verloren dochters en zonen die, uit deze gevallen wereld, thuis mogen komen en nieuw leven kunnen krijgen.

Die switch kan zo gemaakt worden. Mooi voorbeeld daarvan in de bijbel.

Na de uitstorting van de Heilige Geest, trekt Petrus de verlamde overeind. Complete verwarring onder de Joden. Petrus neemt het woord en zegt: "Deze verlamde is gezond geworden door de kracht van Hem die jullie vermoord hebben!!!". Dat raakt de menigte in het hart. Ze realiseerden zich: we hebben fout gezeten! Ze roepen: "Petrus, wat moeten we doen?". Petrus antwoordt: "Bekeer je, (wens dat je het niet gedaan had, kom tot juiste inzichten) en je zult de gave van de heilige geest ontvangen". In 1 klap van de moordenaars van de zoon van God, naar zonen van God.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei Ton:

In 1 klap van de moordenaars van de zoon van God, naar zonen van God.

 

For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Mensen denken in termen van "kleine" zonden en "grote" zonden. God herinnert zonden niet meer. Inderdaad, een kinderverkrachter of een moordenaar, een dief of een leugenaar die zich bekeert kan met een gerust hart zeggen "Ik ben de gerechtigheid Gods in Christus".

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De mate waarin iemand gezondigd heeft, doet niet ter zake.

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Ton:

"I'm on a highway to hell" van AC-DC bijvoorbeeld. Nog niet op de highway naar Goddelijk leven dus ;). Je mag het van mij draaien hoor, maar het geeft geen waarheid of nieuw goddelijk leven. Als je oren open gaan voor wat ze zingen, krijg je een andere fav-lijst.

Het is overigens niet zo dat ik mensen daarom veroordeel. Ik weet inmiddels: "ze weten niet wat ze doen" en zie hun potentie in Christus: wandelen in die nieuwe schepping. Verloren dochters en zonen die, uit deze gevallen wereld, thuis mogen komen en nieuw leven kunnen krijgen.

Die switch kan zo gemaakt worden. Mooi voorbeeld daarvan in de bijbel.

Na de uitstorting van de Heilige Geest, trekt Petrus de verlamde overeind. Complete verwarring onder de Joden. Petrus neemt het woord en zegt: "Deze verlamde is gezond geworden door de kracht van Hem die jullie vermoord hebben!!!". Dat raakt de menigte in het hart. Ze realiseerden zich: we hebben fout gezeten! Ze roepen: "Petrus, wat moeten we doen?". Petrus antwoordt: "Bekeer je, (wens dat je het niet gedaan had, kom tot juiste inzichten) en je zult de gave van de heilige geest ontvangen". In 1 klap van de moordenaars van de zoon van God, naar zonen van God.

 

Maar je kunt met een mes iemand vermoorden of gewoon net zoals de andere 99.9999999% van t mensen er je brood mee snijden of besmeren. Dan ga je toch niet mensen die een mes thuis hebben ofzo erop ehm... in een hokje duwen? Alsof hardrock in zijn geheel antichristelijk is of zo. Sterker nog er is genoeg christelijke hardrock. Er is meer dan AC/DC hoor...

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid