Spring naar bijdragen

Er zijn geen protestanten meer


Aanbevolen berichten

Er zijn geen protestanten meer; wij zijn nu alle katholieken.

Tot dit besluit kwam de Anglicaanse bisschop Tony Palmer tijdens een toespraak voor honderden charismatische en pinkster verantwoordelijken van Noord- Amerika.

Waarbij hij benadrukt dat sedert het ondertekenen in 1999 van een gemeenschappelijk akkoord tussen de wereldwijde Lutherse kerk ( later gevolgd door de Methodistenkerk) en de Roomse Kerk het protest van de protestanten is gestopt. Waardoor vanaf dan in feite aan het bestaan van het Protestantisme een einde is gekomen.

En zij nu allen broeders en zusters zijn geworden waarbij doctrines geen voorrang meer hebben maar de broederliefde boven alles moet primeren.

In dit alles werd deze anglicaanse bisschop bijgestaan en ondersteund door de huidige Paus zelf die door middel van video- beelden de vergadering rechtstreeks toesprak.

Dit alles is te horen en te zien op onderstaande site

Hiermede is dan ook een belangrijke stap gezet in de richting van de totale eenmaking van alle kerken in een groot oecumenisch verbond onder de leiding van de Paus.

Een eenmaking die door de profeten (de boeken Daniel en Openbaring) reeds werd voorspeld en die uiteindelijk zal uitmonden in een samenwerking met staat en een gezamenlijk vervolgen van hen die de geboden Gods en het geloof van Christus zullen bewaren en bewaken.

Een uitgebreide commentaar ( voorzien van Nederlandse onderschriften) op deze gebeurtenis is te volgen op

http://adventmedia.nl/video/play/paus-0 ... t-profetie

Link naar bericht
Deel via andere websites

Zo kan je natuurlijk al het positieve nieuws in het diepzwarte negatieve trekken.

Gelukkig zijn er her en der nog dappere gallische groepjes die hevig verzet bieden en niet te beroerd zijn om alles en iedereen behalve zichzelf toe te schrijven aan satan. Want waarom een geloof belijden met overeenkomsten met andere christenen als een anti-geloof zo veel lekkerder de haat voed en het speciale superieure gevoel geeft. Een beproefd concept wat keer op keer werkt om mensen aan te wakkeren in extremisme.

Link naar bericht
Deel via andere websites
fantastische ontwikkelingen. Één kerk voor iedere christen, het herstellen van het lichaam. Dat is zo belangrijk.

De sektes van haat zijn daartegen.

iig wordt kiezen makkelijk.

voor de Kerk of tegen Christus

of tegen de Kerk en voor Christus

Link naar bericht
Deel via andere websites
fantastische ontwikkelingen. Één kerk voor iedere christen, het herstellen van het lichaam. Dat is zo belangrijk.

De sektes van haat zijn daartegen.

iig wordt kiezen makkelijk.

voor de Kerk of tegen Christus

of tegen de Kerk en voor Christus

De Kerk is het Lichaam van Christus. Hoe kan je nou tegen het Lichaam van Christus zijn maar voor Christus. :E

Link naar bericht
Deel via andere websites
fantastische ontwikkelingen. Één kerk voor iedere christen, het herstellen van het lichaam. Dat is zo belangrijk.

De sektes van haat zijn daartegen.

iig wordt kiezen makkelijk.

voor de Kerk of tegen Christus

of tegen de Kerk en voor Christus

De Kerk is het Lichaam van Christus. Hoe kan je nou tegen het Lichaam van Christus zijn maar voor Christus. :E

30 Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. 31 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 33 Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? 34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 35 En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. 36 Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

37 Ik weet, dat gij Abrahams nageslacht zijt; maar gij tracht Mij te doden, omdat mijn woord bij u geen plaats vindt. 38 Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik; zo doet ook gij, wat gij van uw vader gehoord hebt. 39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen: Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham; 40 maar nu tracht gij Mij te doden, een mens, die u de waarheid gezegd heeft, welke Ik van God gehoord heb; dit deed Abraham niet. 41 Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben één Vader, God. 42 Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. 43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. 45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet. 46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? 47 Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.

48 De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt? 49 Jezus antwoordde: Ik ben niet bezeten, maar Ik eer mijn Vader, en gij onteert Mij. 50 Maar Ik zoek niet mijn eer; Eén is er, die haar zoekt en die oordeelt. 51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. 52 De Joden zeiden tot Hem: Nu weten wij, dat Gij bezeten zijt. Abraham is gestorven en ook de profeten, en Gij zegt: indien iemand mijn woord bewaard heeft, zal hij de dood in eeuwigheid niet smaken. 53 Gij zijt toch niet meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven; voor wie houdt Gij Uzelf? 54 Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf eer, betekent mijn eer niets; mijn Vader is het, die Mij eert, van wie gij zegt: Hij is onze God, 55 en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem

Joh 8:30-55

Link naar bericht
Deel via andere websites
Iets zegt me dat Thorgrem zelf ook een Bijbel heeft en het dus niet zoveel nut heeft uit het verband gerukte lappen tekst te plaatsen zonder enig commentaar.

Klop, ik heb meerdere bijbels zelfs.

En het klopt ook dat het knippen en plakken van lappen tekst die multi-interpreteerbaar zijn zonder verder enige toelichting ontzettend weinig zin heeft.

Link naar bericht
Deel via andere websites
@ Bernard3: het zo maar knippen/plakken van (bijbel)teksten wordt niet gewaardeerd. Zou je enige uitleg kunnen geven?

Het is mij er steeds om te doen om Gods Woord te brengen hopende dat dit gewaardeerd wordt.

Maar blijkbaar is dit bij bepaalde mensen niet het geval en kan of wil men niet begrijpen wat ik met mijn antwoord bedoelde.

Mijn reactie kwam op onderstaande uitleg:

“De Kerk is het Lichaam van Christus. Hoe kan je nou tegen het Lichaam van Christus zijn maar voor Christus.â€

Waarbij men er blijkbaar van uitgaat dat wanneer een groep of instituut zich als lichaam van Christus verklaart het dan voor God ook automatisch zo is.

Welnu ook de joden, beschouwden zichzelf als de “ kinderen van Abraham “ enkel omdat ze nakomelingen van Abraham waren.

Maar Christus maakte hen duidelijk ( zie vorige Bijbeltekst ) dat enkel gehoorzaamheid aan Hem en zijn geboden de maatstaf is om voor God als “kinderen van Abraham†aanvaard te kunnen worden.

En daar ik mij enkel op de Bijbel beroep zal ik nog maar enkele uitspraken van Christus en Paulus in dit verband medegeven

Mat 7:2321

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Marcus 7:7-13

Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij.

7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

8 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. 9 En Hij zeide tot hen: Het gebod Gods stelt gij wel fraai buiten werking om úw overlevering in stand te houden. 10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, zal de dood sterven. 11 Maar gij zegt: Indien een mens tot zijn vader of moeder zegt: Het is korban, dat is, offergave, al wat gij van mij hadt kunnen trekken, 12 dan laat gij hem niet toe ook nog maar iets voor zijn vader of moeder te doen. 13 En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele.

Romeinen 9:7

Maar het is niet mogelijk, dat het woord Gods zou vervallen zijn. Want niet allen, die van Israël afstammen, zijn Israël, 7 en zij zijn ook niet allen kinderen, omdat zij nageslacht van Abraham zijn, maar: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken

Dit betekent dan ook dat een groep of instituut die zichzelf beschouwd en aan ieder die het horen wil verklaart dat zij het volk van God zijn of het lichaam van Christus zijn of Gods gemeente vertegenwoordigen.

Maar zich niet houden noch in de leer noch in de praktijk aan hetgeen Christus zelf heeft geboden en opgeschreven, zij volgens Gods Woord niets van dit alles zijn ,wel integendeel zij worden beschouwd als hen die “de begeerte van de duivel volbrengen†en “werkers der wetteloosheid “

Waardoor het dan Bijbels gezien wel mogelijk is wat Raido eerder opmerkte dat mensen tegen een kerk of instituut zijn omdat ze voor Christus gekozen hebben

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid