Spring naar bijdragen

Songteksten 2


Aanbevolen berichten

Quote:

[...]

En nu ga ik natuurlijk grenzen opzoeken:

Hooglied

Het Hooglied, hetwelk van Salomo is.

Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.

Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief.

Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.

Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo.

Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.

Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden Uwer metgezellen?

Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen.

Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao.

Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.

Wij zullen u gouden spangen maken, met zilveren stipjes.

Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.

Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.

Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.

Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen.

Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede.

De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen.

Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.

Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.

Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.

Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.

Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterkt mij met de appelen, want ik ben krank van liefde.

Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.

Ik bezweer u, gij, dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën, of bij de hinden des velds zijt, dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve luste!

Dat is de stem mijns Liefsten, ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen!

Mijn Liefste is gelijk een ree, of een welp der herten; ziet, Hij staat achter onzen muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën.

Mijn Liefste antwoordt, en zegt tot mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn schone, en kom!

Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan;

De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land.

De vijgeboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, Mijn vriendin! Mijn schone, en kom!

Mijn duive, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene ener steile plaats, toon Mij uw gedaante, doe Mij uw stem horen; want uw stem is zoet, en uw gedaante is liefelijk.

Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes.

Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn, Die weidt onder de leliën,

Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden; keer om, mijn Liefste! wordt Gij gelijk een ree, of een welp der herten, op de bergen van Bether.

Ik zocht des nachts op mijn leger Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet; ik zeide:

Ik zal nu opstaan, en in de stad omgaan, in de wijken en in de straten; ik zal Hem zoeken, Dien mijn ziel liefheeft; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet.

De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij: ik zeide: Hebt gij Dien gezien, Dien mijn ziel liefheeft?

Toen ik een weinigje van hen weggegaan was, vond ik Hem, Dien mijn ziel liefheeft; ik hield Hem vast, en liet Hem niet gaan, totdat ik Hem in mijner moeders huis gebracht had, en in de binnenste kamer van degene, die mij gebaard heeft.

Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem! die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het haar luste!

Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder des kruideniers?

Ziet, het bed, dat Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israël;

Die altemaal zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege den schrik des nachts.

De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon.

De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper; het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem.

Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! den koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op den dag der vreugde Zijns harten.

Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen tussen uw vlechten; uw haar is als een kudde geiten, die het gras van den berg Gileads afscheren.

Uw tanden zijn als een kudde schapen, die geschoren zijn, die uit de wasstede opkomen; die al te zamen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos.

Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is liefelijk; de slaap uws hoofds is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten.

Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondassen aan hangen, altemaal zijnde schilden der helden.

Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de leliën weiden.

Totdat de dag aankomt, en de schaduwen vlieden, zal Ik gaan tot den mirreberg, en tot den wierookheuvel.

Geheel zijt gij schoon, Mijn vriendin, en er is geen gebrek aan u.

Bij Mij van den Libanon af, o bruid! kom bij Mij van den Libanon af; zie van den top van Amana, van den top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden.

Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid! gij hebt Mij het hart genomen, met een van uw ogen, met een keten van uw hals.

Hoe schoon is uw uitnemende liefde, Mijn zuster, o bruid! hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uwer oliën dan alle specerijen!

Uw lippen, o bruid! druppen van honigzeem; honig en melk is onder uw tong, en de reuk uwer klederen is als de reuk van Libanon.

Mijn zuster, o bruid! gij zijt een besloten hof, een besloten wel, een verzegelde fontein.

Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus;

Nardus en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, mitsgaders alle voornaamste specerijen.

O fontein der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien!

Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!

Ik ben in Mijn hof gekomen, o Mijn zuster, o bruid! Ik heb Mijn mirre geplukt met Mijn specerij; Ik heb Mijn honigraten met Mijn honig gegeten; Ik heb Mijn wijn, mitsgaders Mijn melk gedronken. Eet, vrienden! drinkt, en wordt dronken, o liefsten!

Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.

Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen?

Mijn Liefste trok Zijn hand van het gat der deur; en mijn ingewand werd ontroerd om Zijnentwil.

Ik stond op, om mijn Liefste open te doen; en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre, op de handvaten des slots.

Ik deed mijn Liefste open, maar mijn Liefste was geweken, Hij was doorgegaan; mijn ziel ging uit vanwege Zijn spreken; ik zocht Hem, maar ik vond Hem niet, ik riep Hem, doch Hij antwoordde mij niet.

De wachters, die in de stad omgingen, vonden mij, zij sloegen mij, zij verwondden mij; de wachters op de muren namen mijn sluier van mij.

Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem! indien gij mijn Liefste vindt, wat zult gij Hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde.

Wat is uw Liefste meer dan een ander liefste, o gij schoonste onder de vrouwen! wat is uw Liefste meer dan een ander liefste, dat gij ons zo bezworen hebt!

Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tien duizend.

Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud; Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf.

Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kasjes der ringen.

Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes; Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirre.

Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois; Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren.

Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud; Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen.

Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn Liefste; ja, zulk een is mijn Vriend, gij dochters van Jeruzalem!

Waar is uw Liefste heengegaan, o gij schoonste onder de vrouwen? Waarheen heeft uw Liefste het aangezicht gewend, opdat wij Hem met u zoeken?

Mijn Liefste is afgegaan in Zijn hof, tot de specerijbedden, om te weiden in de hoven, en om de leliën te verzamelen.

Ik ben mijns Liefsten, en mijn Liefste is mijn, Die onder de leliën weidt.

Gij zijt schoon, Mijn vriendin, gelijk Thirza, liefelijk als Jeruzalem, schrikkelijk als slagorden met banieren.

Wend uw ogen van Mij af, want zij doen Mij geweld aan; uw haar is als een kudde geiten, die het gras van Gilead afscheren.

Uw tanden zijn als een kudde schapen, die uit de wasstede opkomen, die al te zamen tweelingen voortbrengen, en onder dezelve is geen jongeloos.

Uw wangen zijn als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten.

Er zijn zestig koninginnen en tachtig bijwijven, en maagden zonder getal.

Een enige is Mijn duive, Mijn volmaakte, de enige harer moeder, zij is de zuivere dergenen, die haar gebaard heeft; als de dochters haar zien, zo zullen zij haar welgelukzalig roemen, de koninginnen en de bijwijven; en zij zullen haar prijzen.

Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon, gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren?

Ik ben tot den notenhof afgegaan om de groene vruchten der vallei te zien; om te zien, of de wijnstok bloeide, de granaatbomen uitbotten.

Eer ik het wist, zette mij mijn ziel op de wagens van mijn vrijwillig volk.

Keer weder, keer weder, o Sulammith! Keer weder, keer weder, dat wij u mogen aanzien. Wat ziet gijlieden de Sulammith aan? Zij is als een rei van twee heiren.

Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter! de omdraaiingen uwer heupen zijn als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen eens kunstenaars.

Uw navel is als een ronde beker, dien geen drank ontbreekt; uw buik is als een hoop tarwe, rondom bezet met leliën.

Uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree.

Uw hals is als een elpenbenen toren, uw ogen zijn als de vijvers te Hesbon, bij de poort van Bath-rabbim; uw neus is als de toren van Libanon, die tegen Damaskus ziet.

Uw hoofd op u is als Karmel, en de haarband uws hoofds als purper; de koning is als gebonden op de galerijen.

Hoe schoon zijt gij, en hoe liefelijk zijt gij, o liefde, in wellusten!

Deze uw lengte is te vergelijken bij een palmboom, en uw borsten bij druif trossen.

Ik zeide: Ik zal op den palmboom klimmen, ik zal zijn takken grijpen; zo zullen dan uw borsten zijn als druif trossen aan den wijnstok, en de reuk van uw neus als appelen.

En uw gehemelte als goede wijn, die recht tot mijn Beminde gaat, doende de lippen der slapenden spreken.

Ik ben mijns Liefsten, en Zijn genegenheid is tot mij.

Kom, mijn Liefste! laat ons uitgaan in het veld, laat ons vernachten op de dorpen.

Laat ons vroeg ons opmaken naar de wijnbergen, laat ons zien, of de wijnstok bloeit, de jonge druifjes zich opendoen, de granaatappelbomen uitbotten; daar zal ik U mijn uitnemende liefde geven.

De dudaim geven reuk, en aan onze deuren zijn allerlei edele vruchten, nieuwe en oude; o mijn Liefste! die heb ik voor U weggelegd.

Och, dat Gij mij als een Broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder! dat ik U op de straat vond, ik zou U kussen, ook zouden zij mij niet verachten.

Ik zou U leiden, ik zou U brengen in mijner moeders huis, Gij zoudt mij leren; ik zou U van specerijwijn te drinken geven, en van het sap van mijn granaatappelen.

Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en Zijn rechterhand omhelze mij.

Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem! dat gij die liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelve lust!

Wie is zij, die daar opklimt uit de woestijn, en liefelijk leunt op haar Liefste? Onder den appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht, daar heeft zij u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft.

Zet mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm; want de liefde is sterk als de dood; de ijver is hard als het graf; haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des HEEREN.

Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen; ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken; al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem te enenmale verachten.

Wij hebben een kleine zuster, die nog geen borsten heeft; wat zullen wij onze zuster doen in dien dag, als men van haar spreken zal?

Zo zij een muur is, wij zullen een paleis van zilver op haar bouwen; en zo zij een deur is, wij zullen haar rondom bezetten met cederen planken.

Ik ben een muur en mijn borsten zijn als torens. Toen was ik in Zijn ogen als een, die vrede vindt.

Salomo had een wijngaard, te Baäl-hamon; hij gaf dezen wijngaard aan de hoeders, een ieder bracht voor deszelfs vrucht duizend zilverlingen.

Mijn wijngaard, dien ik heb, is voor mijn aangezicht; de duizend zilverlingen zijn voor u, o Salomo! maar tweehonderd zijn voor de hoeders van deszelfs vrucht.

O gij bewoonster der hoven! de metgezellen merken op uw stem; doe ze Mij horen.

Kom haastelijk, mijn Liefste! en wees Gij gelijk een ree, of gelijk een welp der herten op de bergen der specerijen.

heb je hier ook de akkoorden van puh2.gif?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 359
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Carrie Underwood — Jesus, Take the Wheel

She was driving last Friday on her way to Cincinnati

On a snow white Christmas Eve

Going home to see her Mama and her Daddy with the baby in the backseat

Fifty miles to go and she was running low on faith and gasoline

It been a long hard year

She had a lot on her mind and she didn't pay attention

She was going way too fast

Before she knew it she was spinning on a thin black sheet of glass

She saw both their lives flash before her eyes

She didn't even have time to cry

She was sooo scared

She threw her hands up in the air

Jesus take the wheel

Take it from my hands

Cause I can't do this all on my own

I'm letting go

So give me one more chance

To save me from this road I'm on

Jesus take the wheel

It was still getting colder when she made it to the shoulder

And the car came to a stop

She cried when she saw that baby in the backseat sleeping like a rock

And for the first time in a long time

She bowed her head to pray

She said I'm sorry for the way

I've been living my life

I know I've got to change

So from now on tonight

Jesus take the wheel

Take it from my hands

Cause I can't do this all my own

I'm letting go

So give me one more chance

To save me from this road I'm on

Jesus take the wheel

I'm letting go

So give me one more chance

Save me from this road I'm on

From this road I'm on

Jesus take the wheel

take it, take it from me


Samengevoegd:

Josh Groban

So She Dances

A waltz when she walks in the room

She pulls back the hair from her face

She turns to the window to sway in the moonlight

Even her shadow has grace

A waltz for the girl out of reach

She lifts her hands up to the sky

She moves with the music

The song is her lover

The melody's making her cry

So she dances

In and out of the crowd like a glance

This romance is

From afar calling me silently

A waltz for the chance I should take

But how will I know where to start?

She's spinning between constellations and dreams

Her rhythm is my beating heart

So she dances

In and out of the crowd like a glance

This romance is

From afar calling me silently

I can't keep on watching forever

I give up this view just to tell her

When I close my eyes I can see

The spotlights are bright on you and me

We've got the floor

And you're in my arms

How could I ask for more?

So she dances

In and out of the crowd like a glance

This romance is

From afar calling me silently

I can't keep on watching forever

And I'm givin' up this view just to tell her

Link naar bericht
Deel via andere websites

Eindelijk leven in eeuwigheid!

1. Ziet u reeds door uw geloof

Volken vredig te zamen?

Nergens meer wee. Eind’lijk vree!

Niemand heeft leed of pijn.

(Refrein)

2. Mens en dier vreedzaam bijeen,

Doen elkaar nu geen kwaad meer.

Voedsel zó veel: Elk zijn deel

Van al wat God verschaft.

(Refrein)

3. Wat een vreugd: ’Oud wordt weer jong,

Huid weer jeugdig als vroeger!’

Leed is voorbij, wees dus blij!

Geen reden meer voor vrees.

(Refrein)

4. Vreugd vervult Gods paradijs;

Ieder zingt van Zijn glorie.

Ja, elke dag, met een lach,

Brengt men de Schepper dank.

(REFREIN)

Zing vrolijk, want die tijd

Is ook voor u bereid.

U zegt dan blij: „Eind’lijk vrij,

Leven in eeuwigheid!â€

Link naar bericht
Deel via andere websites

Pé Daalemmer & Rooie Rinus - Carnaval in t Noorden

carnaval in t noorden, dat is n feest mit pit

van veendam noar olle pekel, elkenain dut mit

van hoogezand tot sappemeer

van grönnen tot an stad

elkenain gaait plat

oom rieks dij was ontsloagen doar bie avebe

hai zat moar aals te kloagen en hij was nait half tevree

moar nou werd hai weer vrolijk mit carnaval in t zicht

en zulfs bie dit refrain holt hai zien bek nait dicht

het gaait nait aal te best mit de grunneger fc

moar dat ligt an t seizoen en dat wordt wel weer oké

want zo rondom carnaval din kriegen ze smoak te pakken

en dai aandere voetbalclubs dai kinnen goan zakjes plakken!

de oom van rooie rinus is buschauffeur in stad

as hai over de grode maarkt scheurt goan alle fietsers plat

lest had e ain te pakken in de buurt van v&d

en alle mensen in de bus dai zongen toun tevree

oom rieks en tante greta oet oosterhogebrug

dai mozzen ains noar stad tou en doarnoa ook weer terug

ze stonden op zuderdaip in hun dikke slee

oom rieks zee:' hou in hemelsnoam kommen wie bie v&d?'

de zesde keer op t zuderdaip zee greta tot heur man:

'man dat is gain doun hier mit dat circuloasieplan

van al dai domme pielen roak ik doaneg in de war

ik koop veurtoan mien pinda's weer gewoon bie onze spar!

lutje jan

olle kloas

en din nog netuurlek de overbuurvraauw van

mien zwoager zien dochter oet wirdumerdraai

dai kreeg in december al kriebel in t gat

en is nou nog steeds an de zwier en de zwaai

en is t nog laang nait zat!

widegrin.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

February Song

Josh Groban

Where has that old friend gone

Lost in a February song

Tell him it won't be long

Til he opens his eyes

Where is that simple day

Before colors broke into shades

And how did I ever fade

Into this life, into this life

And I never want to let you down

Forgive me if I slip away

When all that I've known is lost and found

I promise you I, I'll come back to you one day

Morning is waking up

And sometimes it's more than just enough

When all that you need to love

Is in front of your eyes

It's in front of your eyes

And I never want to let you down

Forgive me if I slip away

Sometimes it's hard to find my ground

Cause I keep on falling as I try to get away

From this crazy world

And I never want to let you down

Forgive me if I slip away

When all that I've known is lost and found

I promise you I, I'll come back to you one day

Where has that old friend gone

Lost in a February song

Tell him it won't be long

Til he opens his eyes

Opens his eyes

link


Samengevoegd:

Het is liedjes dag vandaag.

Nog een heel mooie tekst...Josh Groban weer

Through the darkness

I can see your light

And you will always shine

And I can feel you’re heart in mine

Your face I memorized

I idolize just you

I look up to

Everything you are

In my eyes you do no wrong

I’ve loved you for so long

And after all is said and done

You’re still you

After all

You’re still you

You walk past me

I can feel your pain

Time changes everything

One thruth always stays the same

You’re still you

After all

You’re still you

I look up to

Everything you are

In my eyes you do know all

And I believe in you

Although you never asked me to

I will remember you

And what life put you through

And in this cruel and lonely world

I’ve found one love

You’re still you

After all

You’re still you

Link naar bericht
Deel via andere websites

Overdrachtelijk gezien best wel toepasselijk de laatste tijd. cry.gif

Klein orkest - De Muur

Oost-Berlijn, unter den Linden:

Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels.

Waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan.

En iedereen werkt, hamers en sikkels,

Terwijl in parade-pas de wacht wordt gewisseld.

40 Jaar socialisme er is in die tijd veel bereikt...

Maar wat is nou die heilstaat,

Als er muren omheen staan?

Als je bang bent, voorzichtig met je mening moet omgaan?

Ach, wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is ie waard,

Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard?

Ref.

En alleen de vogels vliegen van Oost- naar West-Berlijn.

Worden niet truggefloten, ook niet neergeschoten.

Over de muur, over het IJzeren Gordijn,

Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn.

Omdat ze soms in het westen soms ook in het oosten willen zijn.

West-Berlijn: de Kurfurstendamm!

Er wandelen mensen langs porno en peepshow.

Waar Mercedes en Cola, nog steeds op een voetstuk staan.

En de neonreclames, die glitterend lokken:

Kom dansen! Kom eten! Kom zuipen! Kom gokken!

Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt...

Maar wat is nou die vrijheid, zonder huis, zonder baan?

Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan.

Goed... je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur

En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur.

Ref.

En de vogels vliegen van West- naar Oost-Berlijn.

Worden niet truggefloten, ook niet neergeschoten.

Over de muur, over het IJzeren Gordijn,

Omdat ze soms in het oosten soms ook in het westen willen zijn.

Omdat er brood ligt soms bij de Gedachtniskirche, soms op het Alexanderplein!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Uit de wonderschone musical Aïda.

Elke sage en legende

ieder sprookje, elk verhaal

de geringste anekdote

oud of nieuw, in elke taal

Als een tijdloos web van woorden

dat de eeuwen overspant

genoteerd voor generaties

of geschreven in het zand

Vol van vreugde, nat van tranen

warm en teder, scherp en zwart

over duizend personages

of een eenzaam kloppend hart

Elk verhaal van alle mensen

dat ons doorgegeven wordt

gaat uiteindelijk over liefde

en het menselijk tekort

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dr. Doom - The Keys To My Heart

Love @ hotmail

In comes tragedy

Death of romance

Keys of love for me

Dots kill my eyes

Electricity

No more blind emotions

Data set me free

Romance, sold

Loveless, cold

Bloodshed eyes, when the image is gone, I'm left

With a kiss on my LCD

What's left to destroy a young man's heart

Key combo's set into our minds

Link naar bericht
Deel via andere websites

Fearscape - Deathwalker

"My God, My God, Why have You forsaken me?"

(Eloi, Eloi, Lama Sabacthani)

The dowry of creation, one Man's holocaust

Drunk on the martyr's blood, whore of Babylon

30 silver talents priced the Rose of Sharon

Inner sanctum torn aveil exposed for redemption

MY NAIL, YOUR HANDS

ON MY HATRED YOU HUNG

"IT IS FINISHED!"

The ponderance remaining still, existence waits its fate

Darkness shrouds the grave of God, buried in human hate

Eden's beauty the wreath that lay for a Garden tomb

Death's dance 3 days stepping, Zion's shout that looms

MY NAILS,YOUR HANDS

ON MY HATRED,YOU HUNG

Tears of the prophets have all gone dry

Behold the noose of Death, fraying away

Hanging heavily, history's guilt

The temple, will it be rebuilt?

Eruption of life eternal

Humanity's tomb stone removed

Behold the choruses of Creation

Majestic Son of light, risen DeathWalker

MY NAILS,YOUR HANDS

ON MY HATRED,YOU HUNG

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Dat is toch het nummer 'over de muur van Berlijn' van Stef Bos?

Het origineel is van Klein Orkest. (Over de muur)


Samengevoegd:

Van Dik Hout

met andere ogen

Min of meer de gebeten hond

Nooit iets waar ik echt voor stond

Geen slingers en geen rozen

Zeg me wat je ziet

Geen eelt op mijn ellebogen, een lachend stuk verdriet

Ik voelde niets geen lach geen pijn

Altijd iets om klein te zijn

Maar ik heb nooit gelogen

Zeg me wat je ziet

Mijn hart gebroken, wachten kon ik niet

Voor het eerst in heel mijn leven

Zie ik helder, tref ik zeker

Het lijkt of ik met andere ogen zie

En ik kan het niet geloven

Maar langzaam kom ik boven

Ik weet dat ik met andere ogen zie

Een optimist van de koude grond

Tranen als een lach vermomd

Een clown met tien gezichten

Zeg me wat je ziet

De kansen die we misten, missen doe ik ze niet

Voor het eerst in heel mijn leven

Zie ik helder, tref ik zeker

het lijkt of ik met andere ogen zie

En ik kan het niet geloven

Maar langzaam kom ik boven

Ik weet dat ik met andere ogen zie

Link naar bericht
Deel via andere websites

ALICIA KEYS - THE THING ABOUT LOVE

love

love will come find you

just to remind you

of who you are

hold on

it will forsake you

threaten to break you

take what you got

everybody laughs

everybody cries

sure it could hurt you baby

but give it a lil try

see that's the thing about love

friends

sometimes will blind you

sneak up behind you

you cant give enough

then life

it will embrace you

totally amaze you

so you don't give up

everybody laughs

everybody cries

sure it could hurt you baby

but give it a lil try

see that's the thing about love

don't tell me that i'm not the only that's going thru it all

ohhh sometimes I feel like i'm the only that's going thru it all

but its time

oh its time

for me to shine

hey

its my time

oh its time

for me to shine

its my time

said its my time

for me to shine

its my time

its bout time

for me to shine

everybody laughs

everybody cries

sure it could hurt u baby

but give it a lil try

that's the thing about love

that's the thing about love

that's the thing about

Link naar bericht
Deel via andere websites

John Denver- cowboy's delight

sing songs of the sunrise into the night

the stars as your timepiece will make it all right

make friends with the darkness talk to the moon

and when the light lifts you can let out a tune

've been to the mountains, climbed trough the sky

showed them their wildness, watched their gold fly

shad in their tresures, shuck out their might

spoke softly of wonders, cowboy's delight

sing songs of the sunrise into the night

a song of the mountains, cowboy's delight

the stars as your timepiece will make it allright

sing songs of the mountains, cowboy's delight

Golden earring- another 45 miles

Here comes the night A veil over the light

In the distance some shadows, of the clouds in the sky

I've got to get home to my child, my wife

Here comes the night Got to get back, got to get me a ride

It look's like the road is swallowing me up

Got to hurry home Don't dare to look back,

Blueville is straight ahaed

(refrein)

Another 45 miles to go, Another 45 miles before I'm home

I wish that the sunlight, was burning in my eyes

Instead of shades, black faces of the skys

Another 45 miles to go, Another 45 miles before I'm home

I wish I could pay the sun to run

And I had some more time with my wife my sun

Clouds in the sky Gathering for a fight

Chasing there prey till they can't go on

I mend my pace, Because my bride is waiting home

Here comes the night, I'm scared to death got to get me a ride

It looks like the road is swallowing me up

Got to hurry home Don't dare to look back,

Blueville is straight ahead

Another 45 miles to go, Another 45 miles before I'm home

I wish that the sunlight, was burning in my eyes

Instead of shades, black faces of the skys

Another 45 miles to go, Another 45 miles before I'm home

I wish I could pay the sun to run

And I had some more time with my wife my sun

Ooh.. Another 45 miles to go Another 45 miles before I'm home

I wish that the sunlight, was burning in my eyes

Instead of shades, black faces of the skys

Another 45 mileees to goo....

Link naar bericht
Deel via andere websites

Opwekking 429

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie

Langs wegen die geen mens bedenkt

maakt Hij mij zijn wil bekend

Hij geeft elke dag nieuwe liefde nieuwe kracht

Als ik mijn hand in Zijn hand leg

wijst Hij mij de weg

wijst Hij mij de weg

Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij

Hij toont mij een rivier in de woestijn

Alles zal ooit vergaan maar Zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag

Link naar bericht
Deel via andere websites

Van mijn favoriete artiest. Iedere keer vind ik het weer prachtig.

Leonard Cohen - Everybody knows

Everybody knows that the dice are loaded

Everybody rolls with their fingers crossed

Everybody knows that the war is over

Everybody knows the good guys lost

Everybody knows the fight was fixed

The poor stay poor, the rich get rich

Thats how it goes

Everybody knows

Everybody knows that the boat is leaking

Everybody knows that the captain lied

Everybody got this broken feeling

Like their father or their dog just died

Everybody talking to their pockets

Everybody wants a box of chocolates

And a long stem rose

Everybody knows

Everybody knows that you love me baby

Everybody knows that you really do

Everybody knows that youve been faithful

Ah give or take a night or two

Everybody knows youve been discreet

But there were so many people you just had to meet

Without your clothes

And everybody knows

Everybody knows, everybody knows

Thats how it goes

Everybody knows

Everybody knows, everybody knows

Thats how it goes

Everybody knows

And everybody knows that its now or never

Everybody knows that its me or you

And everybody knows that you live forever

Ah when youve done a line or two

Everybody knows the deal is rotten

Old black joes still pickin cotton

For your ribbons and bows

And everybody knows

And everybody knows that the plague is coming

Everybody knows that its moving fast

Everybody knows that the naked man and woman

Are just a shining artifact of the past

Everybody knows the scene is dead

But theres gonna be a meter on your bed

That will disclose

What everybody knows

And everybody knows that youre in trouble

Everybody knows what youve been through

From the bloody cross on top of calvary

To the beach of malibu

Everybody knows its coming apart

Take one last look at this sacred heart

Before it blows

And everybody knows

Everybody knows, everybody knows

Thats how it goes

Everybody knows

Oh everybody knows, everybody knows

Thats how it goes

Everybody knows

Everybody knows

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...

Hatebreed - Facing What Consumes You

Facing what consumes you is the only way to be free.

Released from those poisonous fears.

Resurrected once and for all.

You want me to hold my tongue

Then why the duck am I here?

You want me to bottle my rage

Cause you never had the heart to say what I say.

My life, my body, my pride.

You have no opinion, no right.

I've built myself nothing like you.

My refusal is my way of life.

Doubt me, Hate me

You're the inspiration I need

My life, my body, my pride

You have no say

My life, my body, my pride

You don't have say

Facing what consumes you is the only way to be free.

Though I'm still far from perfection.

I stay relevant, I'm still vigilante.

I have so much more to say.

I have so much more to fight for.

I've used your lack of inspiration.

As my awakening, its my ability to live forever

By my own command.

To be vehement, remain confident.

Doubt me, Hate me

You're the inspiration I need

You're all the inspiration I need.

Your doubt, it fuels me.

Your hate, it drives me.

The challenge ignites me.

You make me fight harder.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Leonard Cohen - If It Be Your Will

If it be your will

That I speak no more

And my voice be still

As it was before

I will speak no more

I shall abide until

I am spoken for

If it be your will

If it be your will

That a voice be true

From this broken hill

I will sing to you

From this broken hill

All your praises they shall ring

If it be your will

To let me sing

From this broken hill

All your praises they shall ring

If it be your will

To let me sing

If it be your will

If there is a choice

Let the rivers fill

Let the hills rejoice

Let your mercy spill

On all these burning hearts in hell

If it be your will

To make us well

And draw us near

And bind us tight

All your children here

In their rags of light

In our rags of light

All dressed to kill

And end this night

If it be your will

If it be your will.

Link naar bericht
Deel via andere websites

The Christmas Shoes - Newsong

It was almost Christmas time, there I stood in another line

Tryin' to buy that last gift or two, not really in the Christmas mood

Standing right in front of me was a little boy waiting anxiously

Pacing 'round like little boys do

And in his hands he held a pair of shoes

His clothes were worn and old, he was dirty from head to toe

And when it came his time to pay

I couldn't believe what I heard him say

Refrein:

Sir, I want to buy these shoes for my Mama, please

It's Christmas Eve and these shoes are just her size

Could you hurry, sir, Daddy says there's not much time

You see she's been sick for quite a while

And I know these shoes would make her smile

And I want her to look beautiful if Mama meets Jesus tonight

He counted pennies for what seemed like years

Then the cashier said, "Son, there's not enough here"

He searched his pockets frantically

Then he turned and he looked at me

He said Mama made Christmas good at our house

Though most years she just did without

Tell me Sir, what am I going to do,

Somehow I've got to buy her these Christmas shoes

So I laid the money down, I just had to help him out

I'll never forget the look on his face when he said

Mama's gonna look so great

Sir, I want to buy these shoes for my Mama, please

It's Christmas Eve and these shoes are just her size

Could you hurry, sir, Daddy says there's not much time

You see she's been sick for quite a while

And I know these shoes would make her smile

And I want her to look beautiful if Mama meets Jesus tonight

Bridge:

I knew I'd caught a glimpse of heaven's love

As he thanked me and ran out

I knew that God had sent that little boy

To remind me just what Christmas is all about

refrein

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sinai Beach - The Serpent's Letter

I send this to Hell in the expression of the hate that is mine.

No forgiveness for your lies,

So take my two cents as I give you a piece of my mind.

And this is my letter to Hell.

Dear author of rape, vain, murder,

And greed, lust, lies, molest, and envy,

From me you get no sympathy.

Eye for an eye, tooth for a tooth.

From me you get no sympathy.

I send this to Hell in the expression of the hate that is mine.

No forgiveness for your lies,

So take my two cents as I give you a piece of my mind.

And this is my letter to Hell.

As they open up Hell’s gates to eternally damn you,

I will be there to spit on you.

With all that I love, I hate you.

Dear author of rape, vain murder,

And greed, lust, lies, molest, and envy,

From me you get no sympathy.

I long to see your face of pain,

To see you flinch in the heat of the flame.

But one thing will cool you:

I’ll piss on your tortured soul.

I send this to Hell in the expression of the hate that is mine.

No forgiveness for your lies.

You’ve infected the body,

So the body will treat you as an infection.

Dispose of the infliction.

I pray for Armageddon.

I’ll piss on your tortured soul.

Ja tis toch echt een christelijke band nosmile.gif

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dance with spirit, closer, near it

Feel the presence now, don't fear it

I can take you with me, if you follow

Fly through forests, hear their stories

Learn of thing they've seen before us

I will share this all

If you follow

If you trust me

Paradise everywhere

My heart will take you there

If you love me

My world is open to you

If you follow

Drink the rain and taste the sweetness

See the sky the way it seen us

Hold the sun and more, if you follow

Touch the clouds and race the moonlight

Play with stars and capture midnight

All of this is yours

If you follow

If you trust me

Paradise everywhere

My heart will take you there

If you love me

My world is open to you

If you follow

This is not just fantasy

It's real if you want it to be

If you dare to follow

Follow

If you trust me

Paradise everywhere

My heart will take you there

If you love me

My world is open to you

If you follow

What are you going to do

Will you follow

Ilse de Lange - Follow

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

Leona Lewis - Bleeding Love

Closed off from love

I didn’t need the pain

Once or twice was enough

And it was all in vain

Time starts to pass

Before you know it you’re frozen

But something happened

For the very first time with you

My heart melts into the ground

Found something true

And everyone’s looking round

Thinking I’m going crazy

But I don’t care what they say

I’m in love with you

They try to pull me away

But they don’t know the truth

My heart’s crippled by the vein

That I keep on closing

You cut me open and I

Keep bleeding

Keep, keep bleeding love

I keep bleeding

I keep, keep bleeding love

Keep bleeding

Keep, keep bleeding love

You cut me open

Trying hard not to hear

But they talk so loud

Their piercing sounds fill my ears

Try to fill me with doubt

Yet I know that the goal

Is to keep me from falling

But nothing’s greater

Than the rush that comes with your embrace

And in this world of loneliness

I see your face

Yet everyone around me

Thinks that I’m going crazy, maybe, maybe

But I don’t care what they say

Link naar bericht
Deel via andere websites

Evanescence - Even in death

Give me a reason to believe that you're gone

I see your shadow so I know they're all wrong

Moonlight on the soft brown earth

It leads me to where you lay

They took you away from me but now I'm taking you home

I will stay forever here with you

My love

The softly spoken words you gave me

Even in death our love goes on

Some say I'm crazy for my love,oh my love

But no bonds can hold me from your side,oh my love

They don't know you can't leave me

They don't hear you singing to me

I will stay forever here with you

My love

The softly spoken words you gave me

Even in death our love goes on

And I can't love you anymore than I do

I will stay forever here with you

My love

The softly spoken words you gave me

Even in death our love goes on

And I can't love you anymore than I do

Link naar bericht
Deel via andere websites

Depeche Mode - Precious

Precious and fragile things

Need special handling

My God what have we done to you

We always tried to share

The tenderest of care

Now look what we have put you through

Things get damaged

Things get broken

I thought we'd manage

But words left unspoken

Left us so brittle

There was so little left to give

Angels with silver wings

Shouldn't know suffering

I wish I could take the pain for you

If God has a master plan

That only He understands

I hope it's your eyes He's seeing through

Things get damaged

Things get broken

I thought we'd manage

But words left unspoken

Left us so brittle

There was so little left to give

I pray you learn to trust

Have faith in both of us

And keep room in your hearts for two

Things get damaged

Things get broken

I thought we'd manage

But words left unspoken

Left us so brittle

There was so little left to give

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid