Spring naar bijdragen

Het doel van de mens op aarde


Aanbevolen berichten

Hi, lieve mensen,

Ik ben Ilonka van Vliet, geboren te Utrecht/Nederland op 24 september 1964,
dienaar van de Allerhoogste, mijn Vader en Zijn Zoon Christus Jezus.
Ik zweer bij Hem die leeft tot in alle eeuwigheden, 
die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarop is,
dat ik Zijn waarheid schrijf en zal schrijven.
Zalig hij die deze woorden leest, hoort en bewaart, want de wederkomst van onze Heer is spoedig en er zal geen uitstel meer zijn.

Het doel van de mens op aarde ; een volmaakt mens te worden zoal Hij.

Zodra je de Heer Christus Jezus , Zoon van de Almachtige God, schepper van hemel en aarde , hebt aangenomen, begint het reinigen van je hele wezen. Dat kan omdat Christus Zijn bloed heeft gegeven voor al onze zonden.
Hebr. 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus...reinigen.
1Petr.1:19 (vrijgekocht) met het kostbare bloed van Christus.
1Joh.1:7 ..het bloed van Jezus...reinigt ons van alle zonde.  

( en dit zijn nog maar 3 voorbeelden van bijbelteksten)

Ten eerst moet je weten dat jouw lichaam een tempel van God is,
1 Cor.3:6 weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt
1Cor.6:17-19 Maar die zich aan de Here hecht, is één geest ( met Hem) ...of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Dus met behulp van God kun je jouw lichaam, ziel en geest reinigen en steeds meer  gereinigd  en geheiligd worden, zodat je hier op aarde al, en straks in de hemel, Zijn Koninkrijk ( dat is o.a. de liefde, vrede, vreugde, zegeningen..) kan ervaren, en daardoor net zoals Hem zullen worden, zodat je samen met onze Vader/Christus Jezus één wordt.

Christus heeft zelf het voorbeeld gegeven hoe je als mens volmaakt kan worden, want dat is namelijk Zijn doel; dat wij als mens, worden als God! Natuurlijk gaan wij niet als mens zoals wij nu zijn, met een fysiek lichaam naar de hemel maar als een geestelijk wezen.
Dat is een langdurig proces maar zeker mogelijk.

Er staan in de bijbel vele voorbeelden hierover. Ik geef hier een aantal, maar er zullen er vast nog veel meer in staan.

*..Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan...(in het vredesrijk en later de hemel) Jes.60;19-22
*In de Bergrede, de zaligsprekingen oftewel, de leer van karma va vereffening. Matth.5:8
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
*Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. Matt.9:21
* Gij zult dan volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Matt. 5:48
* En ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één...Johannes17:20-21
*..laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods. 2Kor.7:1
*Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Kol.1:28
* ..want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. kol.2:9-10
*..wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn hele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Jak.3:2-12
*..wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn..Jak.3:9-10
*En Hij (Christus Jezus) heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in ALLEN volmaakt. Efez.1:23
*Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de roeping waardig achtte  en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake, opdat de naam van onze Heer Jezus in u verheerlijkt worde, en gij Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus. 2Tessal.1:11-12
* het volmaakte offer...Hebr.10 
*...zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hebr. 10:10  en Hebr. 10:14-18
* Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. 1Petr.5:10
*En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen; indien wij Zijn geboden bewaren. Wie zegt; Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde volmaakt. 1Joh.2:3-4.
*...nu zijn wij kinderen Gods..wij aan Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 1Joh.2:28-29 tot 1Joh.3:1-4...en ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.
*..dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn. Filip.1:10

Moge God u zegenen.

God houd van jullie, Christus houd van jullie en ik hou van jullie.
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid