Spring naar bijdragen

Opzettelijke foutieve vertalingen in de Bijbel ontmaskerd.


Aanbevolen berichten

Er zijn gewoon geen drie nachten en drie dagen.

Hij is wel verrezen op de derde dag. vr-za-zo

Het teken van Jona is drie dagen en drie nachten.

Je krijgt onmogelijk drie dagen en drie nachten tussen vrijdag en zondag.

En daarom is Jezus op woensdag namiddag gestorven om 15:00 u en niet op goede vrijdag. Je kent je leer bEngel. Jezus zelf vermeld ergens in de Bijbel dat een dag 12 uur is + nacht 12 uur = 24 uur

24 uur × 3 = 72 uur.

Lijkt me allemaal onnodige scherpslijperij... Want dezelfde Mattheus die spreekt over dat teken van Jona (Mat 12:40) zegt elders "doodleuk":

16:21 Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel moest lijden door toedoen van de oudsten, hogepriesters en schriftgeleerden, dat Hij ter dood gebracht zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt.

17:22 Terwijl ze bij elkaar waren in Galilea, zei Jezus tegen hen: ‘De Mensenzoon zal overgeleverd worden in de handen van mensen, 17:23 die Hem zullen doden, en op de derde dag zal Hij tot leven worden gewekt.’ En zij werden buitengewoon verdrietig.

20:19 Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen om Hem te bespotten, te geselen en te kruisigen, en op de derde dag zal Hij tot leven worden gewekt.

Drie keer is de aanduiding veel onbepaalder "opgewekt τῇ Ï„Ïίτῃ ἡμέÏá¾³", "op de derde dag"... En niet na drie dagen en drie nachten...

Die vergelijking met Jona zoek ik eerder in andere aspecten van de levensgeschiedenis van die profeet... Bijvoorbeeld in de inhoud van zijn gebed (vooral de slotregels! - Jona 2) en van vers 11:

"Het is God die redt en God die weer doet leven"...

τῇ Ï„Ïίτῃ ἡμέÏá¾³

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 96
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Lijkt me allemaal onnodige scherpslijperij...

Mee eens. Maar tegelijk is het natuurlijk wel de bedoeling dat het Woord in scherpte kan dienen tot onderricht en inzicht. Dus het is ter ondersteuning van jouw woorden dat het onnodige scherpslijperij is, dat ik toch ook enigszins scherpslijp :)

1. Beveiliging / bewaking

We kunnen er veilig vanuit gaan dat als de Farizeeërs het genoeg vonden, het ook genoeg was. immers; het was hun belang om die termijn niet een dag te kort te nemen.

Mattheüs 26: 62 ev

Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de Farizeën tot Pilatus, Zeggende: Heer, wij zijn indachtig, dat deze verleider, nog levende, gezegd heeft: Na drie dagen zal Ik opstaan.

Beveel dan, dat het graf verzekerd worde tot den derden dag toe, opdat Zijn discipelen misschien niet komen bij nacht, en stelen Hem, en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden; en zo zal de laatste dwaling erger zijn, dan de eerste.

En Pilatus zeide tot henlieden: Gij hebt een wacht; gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat.

En zij heengaande, verzekerden het graf met de wacht, den steen verzegeld hebbende.

2. Het teken is drie dagen/nachten?

Verder over het teken van Jona:

Wie kan precies vertellen wat dat teken is?!!

Mattheüs 16:1 ev

En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.

Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg.

Lukas 11:29-35

En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; het verzoekt een teken, en hetzelve zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.

Want gelijk Jonas den Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn dezen geslachte.

De koningin van het Zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht, en zal ze veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Salomo; en ziet, meer dan Salomo is hier.

De mannen van Nineve, zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier!

En niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, noch onder een koornmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mogen.

De kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister.

Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij.

Het teken van Jona is hier de verkondiging. Jona verkondigde tot bekering.

Lees maar: Er staat den Ninevieten. Wat is het teken van de Ninevieten? Oordeel aankondiging en een getuigenis dat deze profeet drie dagen in de afgrond is geweest. Meer hebben de Ninevieten echt niet gehad. En dat was genoeg.

Want gelijk Jonas den Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn dezen geslachte.

Jezus: zegt dan: Meer dan Jona is hier. Het teken is dus dat er wordt opgeroepen tot geloof, en en getuigenis, en wie gelooft krijgt uitredding.

Aldus Lukas

En bezien we dan ook Mattheüs opnieuw:

Mattheüs 12:39

Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, den profeet.

40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde.

Hier is de aandacht voor de tijd, namelijk die [drie dagen en drie nachten]. Maar opnieuw staat er bij: Het teken van Jonas en Gelijk Jonas.

Dit teken van Jonas was een getuigenis van Jonas dat de Heere God met zekerheid iets heeft gedaan aan Jonas, opdat de Ninevieten het oordeel en bekering werd verkondigd.

En de Ninevieten bekeerden zich op het teken van Jonas.

En het onderwerp is niet voor de gelovigen maar voor het boze geslacht.

het boze geslacht, dat zijn zij die het niet mogen weten.

Dat zijn zij die door Johannes niet gedoopt werden.

Nu dan; de vraag is vervolgens waarom gelovigen in de Heiland

zich onderling stoten aan en verslikken in het teken dat werd gegeven aan een boos geslacht

dat geen tekenen en geen wet en geen berouw in het hart kende.

Maar verharding en liefdeloosheid.

Dus ik zou het houden op betekenistoekenning aan de taal, en wat er wordt gezegd op verschillende plekken over "ten derden dage".

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er zijn gewoon geen drie nachten en drie dagen.

Hij is wel verrezen op de derde dag. vr-za-zo

Het teken van Jona is drie dagen en drie nachten.

Je krijgt onmogelijk drie dagen en drie nachten tussen vrijdag en zondag.

En daarom is Jezus op woensdag namiddag gestorven om 15:00 u en niet op goede vrijdag. Je kent je leer bEngel. Jezus zelf vermeld ergens in de Bijbel dat een dag 12 uur is + nacht 12 uur = 24 uur

24 uur × 3 = 72 uur.

Precies, en dat was in het jaar 27

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nee het Comma Johanneum is geen uitzondering.

Ook de tien geboden werden vervalst en aangepast.

Ook deze werd pas laat in de vorige eeuw weer terug gemodereerd.

Simpel omdat het niet meer vol te houden was.

Ook Marcus 16:9-19 komt niet in de oorspronkelijke bronteksten voor.

Deze staat er in om vooral de zondagsverering vol te houden.

NB: misschien wel een leuk weetje.

Het enige heilige gebod in de bijbel is de viering van de Sabbat.

maar dat terzijde..

Dit naast de vele manipulatieve en onjuiste vertalingen van woorden.

Alsof je er zelf bij bent geweest :P De ene vertaling is uiteraard wat beter dan de andere maar het idee dat je als kerkgemeenschap de enige ware bijbelvertaling hebt dat is pas sectarisch en wordt door geen een bijbelvertaler serieus genomen,

Ik heb geen specifieke bijbel.

Zodra ik e.e.a. niet vertrouw duik ik in de Hebreeuwse en Griekse bronteksten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het Comma en t eind van Marcus zijn idd later toegevoegd. Ik ben wel benieuwd naar wat er volgens bEngel allemaal nog meer toegevoegd en veranderd is? Heb je een lijstje of meer info?

een ander goed voorbeeld is Efeziërs 2:15 en de wet (dogma) met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen.

Daar wordt het woord dogma dus vertaald met wet.

en dat is een schaamteloze misleidende vertaling.

Nomos is het griekse woord voor wet, en dogma is gelijk aan het Nederlandse woord dogma.

Dat heeft nogal een flinke impact op de betekenis wat er feitelijk geschreven staat.

Met wet wordt in de bijbel de wet van JHWH bedoeld en met name de tien geboden.

Dogma is de verzameling van leerstellingen vastgesteld door de schriftgeleerden en farizeeërs, gelijk de roomsche kerk idem gedaan heeft.

Een dogma (Grieks: δόγμα, meervoud: δόγματα) is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie.

Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.

Maar ik begrijp wel waarom dit doelbewust verkeerd vertaald wordt.

Immers, het dogma van de christelijke kerken is dat de wet teniet werd gedaan.

Dat is echter geenszins het geval.

Jeshua zei immers zelf:

Matteüs 5:17-20 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen.

Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zodra ik e.e.a. niet vertrouw duik ik in de Hebreeuwse en Griekse bronteksten.

Doe dat hier ook maar eens:

Het Comma en t eind van Marcus zijn idd later toegevoegd. Ik ben wel benieuwd naar wat er volgens bEngel allemaal nog meer toegevoegd en veranderd is? Heb je een lijstje of meer info?

een ander goed voorbeeld is Efeziërs 2:15 en de wet (dogma) met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen.

Daar wordt het woord dogma dus vertaald met wet.

en dat is een schaamteloze misleidende vertaling.

Nomos is het griekse woord voor wet, en dogma is gelijk aan het Nederlandse woord dogma.

Dat heeft nogal een flinke impact op de betekenis wat er feitelijk geschreven staat.

Met wet wordt in de bijbel de wet van JHWH bedoeld en met name de tien geboden.

Dogma is de verzameling van leerstellingen vastgesteld door de schriftgeleerden en farizeeërs, gelijk de roomsche kerk idem gedaan heeft.

Een dogma (Grieks: δόγμα, meervoud: δόγματα) is een leerstelling die als onbetwistbaar wordt beschouwd door een religie, ideologie of andere organisatie.

Een dogma is een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed, daarom wordt de aanhanger van dit gedachtegoed geacht er niet van af te wijken en het nooit te betwisten of te betwijfelen.

Maar ik begrijp wel waarom dit doelbewust verkeerd vertaald wordt.

Immers, het dogma van de christelijke kerken is dat de wet teniet werd gedaan.

Dat is echter geenszins het geval.

Want wat staat er in het Grieks?

15τὴν ἔχθÏαν á¼Î½ τῇ σαÏκὶ αá½Ï„οῦ, τὸν νόμον τῶν á¼Î½Ï„ολῶν á¼Î½ δόγμασιν, καταÏγήσας· ἵνα τοὺς δÏο κτίσῃ á¼Î½ ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθÏωπον, ποιῶν εἰÏήνην... (zie: http://biblehub.com/interlinear/ephesians/2.htm)

Daar wordt het woord νόμος gebruikt, en niet het woord δόγμα. En dat woord (νόμος dus, en niet δόγμα!!) wordt vervolgens in de vier vertalingen die ik er zo snel op heb nageslagen (SV, NBG51, KBG95 en NBV) gewoon keurig vertaald met "wet".

Wat bedoel je hier dus precies? En waar haal je je wijsheid vandaan??

Link naar bericht
Deel via andere websites

nu de "vervalsingen" in de bijbel vallen heus wel mee hoor.

Dat ze niet uit de SSV of de KJV zijn gehaald heeft niets te maken met het feiten dat dit slechte vertalingen zouden zijn, maar gewoon met het feit dat ze nog niet over de kennis beschikten die wij nu wel bezitten door de hoeveelheid manuscripten die zijn gevonden.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het Comma Johanneum is veel eerder een illustratie en een bewijs ervan

hoe zorgvuldig men omging met de bijbel en hoe belangrijk men het vind om precies te zijn,

dan hoe onzorgvuldig men ermee omging en hoe onverschillig men met de waarheid van God omging.

Was dezelfde houding en gezindheid nu nog aanwezig geweest,

dan waren veel moderne vertalingen niet uitgekomen maar weggecensureerd.

Maar nu zijn er in onze tijd vertalingen gekomen voor de wereld (Groot Nieuws BIjbel),

die niet bestemd waren voor de kerk,

waarna de wereld en de kerken de handen ineen sloegen,

en een wereldse vertaling maakten voor de kerk (NBV).

Werelds = opzettelijk foutief vertalen.

Erasmus schreef zelf:

Si mihi contigisset unum exemplar m quo fuisset

quod nos Icgimus nimirum illinc adiecissem quod m caetens aberat Id quia

non contigit quod solum hcuit feci mdicaui quid in Graecis codicibus minus

esset

Als er een enkel manuscript in mijn handen was gekomen in welke stond wat we lezen (in de Vulgata), dan zou ik dat zeker hebben gebruikt om in te vullen wat miste in de andere manuscripten die ik had. Aangezien dat niet het geval was, heb ik de enige weg gevolgd die toegestaan is, en dat is dat ik heb aangegeven in de annotaties wat miste in de Griekse manuscripten.

bron: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/1023/279_050.pdf

Link naar bericht
Deel via andere websites
Want wat staat er in het Grieks?

15τὴν ἔχθÏαν á¼Î½ τῇ σαÏκὶ αá½Ï„οῦ, τὸν νόμον τῶν á¼Î½Ï„ολῶν á¼Î½ δόγμασιν, καταÏγήσας· ἵνα τοὺς δÏο κτίσῃ á¼Î½ ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθÏωπον, ποιῶν εἰÏήνην... (zie: http://biblehub.com/interlinear/ephesians/2.htm)

Daar wordt het woord νόμος gebruikt, en niet het woord δόγμα. En dat woord (νόμος dus, en niet δόγμα!!) wordt vervolgens in de vier vertalingen die ik er zo snel op heb nageslagen (SV, NBG51, KBG95 en NBV) gewoon keurig vertaald met "wet".

Wat bedoel je hier dus precies? En waar haal je je wijsheid vandaan??

Je hebt gelijk.

per abuis verwisselde ik beide woorden.

Maar kan je mij dan uitleggen hoe dit vers in harmonie is met Matteüs 5:17-20

Immers daar zegt Jeshua expliciet dat de wet niet afgeschaft is.

en dat is een erg duidelijk statement.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Het Comma Johanneum is veel eerder een illustratie en een bewijs ervan

hoe zorgvuldig men omging met de bijbel en hoe belangrijk men het vind om precies te zijn,

dan hoe onzorgvuldig men ermee omging en hoe onverschillig men met de waarheid van God omging.

Was dezelfde houding en gezindheid nu nog aanwezig geweest,

dan waren veel moderne vertalingen niet uitgekomen maar weggecensureerd.

Maar nu zijn er in onze tijd vertalingen gekomen voor de wereld (Groot Nieuws BIjbel),

die niet bestemd waren voor de kerk,

waarna de wereld en de kerken de handen ineen sloegen,

en een wereldse vertaling maakten voor de kerk (NBV).

Werelds = opzettelijk foutief vertalen.

Erasmus schreef zelf:

Si mihi contigisset unum exemplar m quo fuisset

quod nos Icgimus nimirum illinc adiecissem quod m caetens aberat Id quia

non contigit quod solum hcuit feci mdicaui quid in Graecis codicibus minus

esset

Als er een enkel manuscript in mijn handen was gekomen in welke stond wat we lezen (in de Vulgata), dan zou ik dat zeker hebben gebruikt om in te vullen wat miste in de andere manuscripten die ik had. Aangezien dat niet het geval was, heb ik de enige weg gevolgd die toegestaan is, en dat is dat ik heb aangegeven in de annotaties wat miste in de Griekse manuscripten.

bron: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/1023/279_050.pdf

Nergens in de bijbel komt de triniteit aan de orde.

Behalve dan in de schriftplaatsen waar men zelf een aanvulling heeft gemaakt.

Wanneer de triniteit werkelijk aan de orde zou zijn, dan is het bizar dat dit nergens in de bijbel wordt benoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Net zoals de bijbel dus eigenlijk. Bizar dat zoveel mensen überhaupt waarde aan de bijbel hechten terwijl er nergens in de bijbel staat wat de bijbel is, moet bevatten enz enz.

Wanneer de bijbel werkelijk aan de orde zou zijn, dan is het bizar dat dit nergens in de bijbel wordt genoemd.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Nergens in de bijbel komt de triniteit aan de orde.

Behalve dan in de schriftplaatsen waar men zelf een aanvulling heeft gemaakt.

Wanneer de triniteit werkelijk aan de orde zou zijn, dan is het bizar dat dit nergens in de bijbel wordt benoemd.

@ DE TRINITEIT:

Merk je wel dat je een automatische koppeling hebt tussen:

1. de tekst en een zekere eenheid

2. een zekere eenheid en de triniteit

3. de triniteit en een zeker belijden daarover.

Dat maakt dat je belemmerd wordt om om deze tekst te gaan begrijpen in de eigen context.

Vergelijk het met Luther en Jacobus.

De kerk leert goede werken en Luther kan daardoor niets met Paulus' waarheid,

omdat de kerk Jacobus inbrengt als bewijs.

Dus met het zicht op de "hogere" waarheid zegt Luther dat Jacobus een strooien brief is waar het geloof alleen maar last van heeft.

Dat is zijn frustratie en zijn zicht op waarheid die hij daadwerkelijk onderuit gehaald ziet. Maar het probleem zit niet in die bewuste brief en ook hier in de bewuste tekst, maar in het accepteren dat een tekst wordt geclaimd door een bepaald leerinzicht.

Dat is wat minder handig, omdat je op die manier elke dwaling die solide is gekoppeld aan een concrete tekst als breekijzer laat zijn om de bijbel uit elkaar te trekken en te ontwaarden.

Het zou denk ik meer brengen als je niet in allerlei automatismen schiet over een leer,

maar meer inhoudelijk ingaat op wat je denkt dat onderscheidend is.

Niet onderscheidend voor of iets wel of niet origineel is, is "de triniteit".

En de twee discussies (leer-inzicht <> wat is de originele tekst) gelijk op 1 hoop gooien,

geeft gewoon steeds ruimte om een inhoudelijke discussie af te breken op een leerpunt,

en een leerdiscussie op een verschil in teksten.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Net zoals de bijbel dus eigenlijk. Bizar dat zoveel mensen überhaupt waarde aan de bijbel hechten terwijl er nergens in de bijbel staat wat de bijbel is, moet bevatten enz enz.

Wanneer de bijbel werkelijk aan de orde zou zijn, dan is het bizar dat dit nergens in de bijbel wordt genoemd.

Elke ketter heeft een letter. Maar jouw letter lijkt buiten de bijbel te liggen.

Accepteer jij de bijbel als gezonde bron van gezonde leer?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Net zoals de bijbel dus eigenlijk. Bizar dat zoveel mensen überhaupt waarde aan de bijbel hechten terwijl er nergens in de bijbel staat wat de bijbel is, moet bevatten enz enz.

Wanneer de bijbel werkelijk aan de orde zou zijn, dan is het bizar dat dit nergens in de bijbel wordt genoemd.

Elke ketter heeft een letter.

Ik ben geen ketter en heb dus geen eigen letter.

Maar jouw letter lijkt buiten de bijbel te liggen.

Nope, maar niet exclusief binnen de bijbel.

Accepteer jij de bijbel als gezonde bron van gezonde leer?

Ik accepteer de bijbel als verslaggeving van de Bron en met behulp van de bijbel kan gezonde leer voortvloeien, tevens is het onderdeel van gezonde leer. Uit enkel de bijbel (zoals bijbelisme) komt enkel (onchristelijke) ketterij en verwijdering van Christus.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Want wat staat er in het Grieks?

15τὴν ἔχθÏαν á¼Î½ τῇ σαÏκὶ αá½Ï„οῦ, τὸν νόμον τῶν á¼Î½Ï„ολῶν á¼Î½ δόγμασιν, καταÏγήσας· ἵνα τοὺς δÏο κτίσῃ á¼Î½ ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθÏωπον, ποιῶν εἰÏήνην... (zie: http://biblehub.com/interlinear/ephesians/2.htm)

Daar wordt het woord νόμος gebruikt, en niet het woord δόγμα. En dat woord (νόμος dus, en niet δόγμα!!) wordt vervolgens in de vier vertalingen die ik er zo snel op heb nageslagen (SV, NBG51, KBG95 en NBV) gewoon keurig vertaald met "wet".

Wat bedoel je hier dus precies? En waar haal je je wijsheid vandaan??

Je hebt gelijk.

per abuis verwisselde ik beide woorden.

Maar kan je mij dan uitleggen hoe dit vers in harmonie is met Matteüs 5:17-20

Immers daar zegt Jeshua expliciet dat de wet niet afgeschaft is.

en dat is een erg duidelijk statement.

Jezus stopt niet na de uitspraak "dat Hij niet is gekomen om de wet af te schaffen". Hij zei: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten buiten werking te stellen. Ik ben niet gekomen om ze buiten werking te stellen, maar om ze tot vervulling te brengen. Want Ik zeg jullie met klem: voordat de hemel en de aarde vergaan, zal er niet één kleine letter, niet één leesteken uit de wet verdwijnen, totdat alles gebeurd zal zijn." (vers 17-18)

Blijkbaar hadden de toehoorders kunnen denken dat "Jezus gekomen was om de Wet of de Profeten buiten werking te stellen". Iets in zijn prediking zal aanleiding gegeven hebben om die gedachte (die beschuldiging?!) te voeden. Want Jezus reageert op die gedachte. Met de mededeling dat die Wet "tot de laatste punt en komma" vervuld zou moeten worden - tot een moment waarop die Wet tot vervulling gekomen is...

Paulus geeft aanvullende uitleg over die "Wet". Die hij verbonden weet met het verbond tussen God en Israël:

Ef 2:11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 2:12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.

Paulus wijst hier (in dat gedeelte van de brief) op Christus als "middelaar" en "nieuwe mens", in wie de heiden zich verbonden mag weten met God en met Israël. En het sleutelwoord is hier volgens mij het woord διαθήκη, verbond. Volgens Paulus is er nu één nieuwe mens, die (en dan volgt "mijn" uitleg van de kwestie) dat verbond tussen God en Israël heeft vervuld, en tegelijk een nieuw verbond tot stand heeft gebracht, waardoor Israël en heidenen nu samen "voor God één nieuwe mens mogen zijn" - via een nieuw verbond, zonder verbonds-scheidsmuren:

2:14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 2:15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 2:16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.

Maar is die Wet dan toch afgeschaft, tegen de leer van Jezus in?

Nee: die Wet is niet afgeschaft, maar is vervuld - door Jezus. Daarbij: Jezus sprak over "de Wet en de Profeten"... Wat m.i. het accent minder legt op de "verbondsbepalingen", maar meer op de "heilsgeschiedenis", het doel van die Wet...

Nee: dat betekent niet direct dat wij moeten leren dat de bepalingen in de Wet nu "waardeloos" zijn geworden. Dat zijn ze niet - tot het kleinste leesteken aan toe. Want: ALS Jezus die Wet tot het kleinste leesteken heeft vervuld, dan is dat voor "het Koninkrijk" van grote betekenis! En dienen we dat tot in de details serieus te nemen, en door te geven aan anderen.

Daarbij: ook uit de Wet spreekt God tot ons. En Jezus leerde ons heel duidelijk dat men "het niet zoeken moet in slechts een strikt naleven van de letter", maar door moet stoten naar de bedoeling achter die Wet; zijn oproep is: "Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is."

Maar niet omdat een verbond je daartoe verplicht, maar omdat de Geest maakt dat je dat wil...

Ef 2:17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 2:18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

Ik zie niet zo in dat wat Paulus leert botst met dat wat Jezus leert. Paulus leert geen "wetteloosheid". Het tegendeel ervan. Maar het kernbegrip is "διαθήκη", "verbond". Is dat rond de vraag hoe die "volkeren", de "gojiem" zich nu verhouden tot God, tot Israël, tot Christus, tot "de Wet"... En wat dit alles nu voor betekenis heeft voor de verhouding tussen God en Israël...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Net zoals de bijbel dus eigenlijk. Bizar dat zoveel mensen überhaupt waarde aan de bijbel hechten terwijl er nergens in de bijbel staat wat de bijbel is, moet bevatten enz enz.

Wanneer de bijbel werkelijk aan de orde zou zijn, dan is het bizar dat dit nergens in de bijbel wordt genoemd.

Elke ketter heeft een letter.

Ik ben geen ketter en heb dus geen eigen letter.

Dat zo zeggen, kenmerkt bij uitstek een ketter. Welkom. (YY):)

Maar jouw letter lijkt buiten de bijbel te liggen.

Nope, maar niet exclusief binnen de bijbel.

Dan kunnen we vanaf nu de bijbel als gemeenschappelijke norm nemen,

en tussen ons ervan uitgaan, dat de bijbel als kennisbron juist en betrouwbaar is,

en alle reden geeft om deze te leren en na te volgen. :=

Accepteer jij de bijbel als gezonde bron van gezonde leer?

Ik accepteer de bijbel als verslaggeving van de Bron en met behulp van de bijbel kan gezonde leer voortvloeien, tevens is het onderdeel van gezonde leer. Uit enkel de bijbel (zoals bijbelisme) komt enkel (onchristelijke) ketterij en verwijdering van Christus.

:? Waarom zou je een dergelijk karikatuur aan iemand toerekenen,

en dat in onredelijkheid te pas en te onpas voor de voeten werpen?

Matt.22 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods.

Marc.12:24 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom, dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?

Dus wat is raadzaam: De Schrift kennen en de kracht van God erkennen.

En dan zijn er vele leermeesters in Christus. Wat zullen wij dan doen tot vasthouding van het evangelie? Lees hoe Paulus ermee omgaat. Hij erkent dat er vele leermeesters in Christus zijn, maar vermaant de gemeente te Corinthe om Paulus te zien als vader die nagevolgd wordt. Dat is Paulus die voor ogen ziet dat er geen apostelen overblijven, en die er zijn worden vervolgd en gedood.

Lees maar:

1 Cor.4:9

Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot den dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den engelen, en den mensen.

Wij zijn dwazen om Christus' wil, maar gij zijt wijzen in Christus; wij zijn zwakken, maar gij sterken; gij zijt heerlijken, maar wij verachten.

Tot op deze tegenwoordige ure lijden wij honger, en lijden wij dorst, en zijn naakt, en worden met vuisten geslagen, en hebben geen vaste woonplaats; En arbeiden, werkende met onze eigen handen; wij worden gescholden, en wij zegenen; wij worden vervolgd, en wij verdragen;

Wij worden gelasterd, en wij bidden; wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel tot nu toe.

Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u.

Want al hadt gij tien duizend leermeesters in Christus, zo hebt gij toch niet vele vaders; want in Christus Jezus heb ik u door het Evangelie geteeld.

Zo vermaan ik u dan: zijt mijn navolgers.

Daarom heb ik Timotheüs tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is in den Heere, welke u zal indachtig maken mijn wegen, die in Christus zijn, gelijkerwijs ik alom in alle Gemeenten leer.

Doch sommigen zijn opgeblazen, alsof ik tot ulieden niet komen zou.

Maar ik zal haast tot u komen, zo de Heere wil, en ik zal dan verstaan, niet de woorden dergenen, die opgeblazen zijn, maar de kracht.

Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht.

Wat wilt gij? Zal ik met de roede tot u komen, of in liefde en in den geest der zachtmoedigheid?

Nu dan, er zijn hier twee vaders naar de leer. Jij bent van Petrus (en diens opvolgers) en ik van van Paulus en diens nalatenschap. Paulus claimt hier leer-vaderschap over de Corinthiërs. Waarbij een verdieping optreedt dat in het navolgen het sterke minder tot sterkte is en het zwakke dat Paulus claimt te hebben in het vlees, wordt aangeprezen als meer kenmerkend voor de kracht van God.

Zullen wij dan elkaar vereten en elkaar de mond snoeren met oneigenlijke argumenten en wegzettingen? of zullen wij niet liever onze vaderen eren en als kinderen tot eer van onze afzonderlijke vaders getuigen wat van onze vaderen uit God is? Want wij worden niet geoordeeld in het kindschap van een ander, maar in ons eigen kindschap. Wij worden niet geoordeeld als de dienstknechten van een andere heer, maar elke dienstknecht dient zijn eigen heer. Wat uit God is kan het daglicht verdragen en is nuttig tot lering toetsing, en confrontatie met wat nog meer uit God is.

En wat in de duisternis is, heeft gezag en beklemming en overheersing onder mensen nodig, om overeind te blijven. Want in het licht kan het niet gaan, en eenmaal in het licht gekomen blijft daarvan niet verborgen dat het tot de duisternis behoort.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat zo zeggen, kenmerkt bij uitstek een ketter. Welkom. (YY):)

Geen enkel benul dus van het woord ketter en hoe het toegepast werd.

Wat is dan eigenlijk nog onze basis om überhaupt een zinvol gesprek te kunnen voeren?

Daarnaast kunnen we de bijbel niet als gemeenschappelijke norm nemen, dat blijkt wel uit mijn reactie. Je bent toch niet verstandelijk beperkt dat je dit nog steeds niet door hebt? Waarom druk je in elk topic anderen jouw uitgangspunt door de strot?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geen enkel benul dus van het woord ketter en hoe het toegepast werd.

Dat is best een interessante. Want het "hoe het werd toegepast" staat vaak haaks op de oorspronkelijke betekenis van de term:

Ontleend aan Laatlatijn catharus ‘Novatiaan’, in het middeleeuws Latijn ook ‘ketter’ [voor 1184; Niermeyer]. Deze naam werd oorspr. gebruikt voor de secte der Novatianen (aanhangers van tegenpaus Novatianus, 3e eeuw), die zichzelf katharoi (e.v.: ΚαθαÏος), Grieks voor ‘de zuiveren’, noemden.

bron: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ketter

De ironie wil dat die term vaak op "de ander" geplakt wordt, omdat die "onzuiver in de leer" zou zijn, door personen die menen dat ze zélf juist "zuiver in de leer zijn"... En als dat "geruzie" over vermeende onzuiverheid bij de ander de achterliggende dynamiek vormt, dus in feite degene die het "scheldwoord" gebruikt juist "de ketter" (= "de zuivere") is... ;)

Iets soortgelijks geldt m.i. voor de term "sektarisch" (van sectarius, afgesneden) die er mee samenhangt: als er twee partijen onverzoenlijk tegenover elkaar staan, zijn ze strikt genomen beide sektarisch (en "onkatholiek") te noemen...

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geen enkel benul dus..

Je bent toch niet verstandelijk beperkt..

Hou toch eens continu op je biblicisme in andermans mond te leggen.

Doe je dit bewust iedere keer?

Lees het nou gewoon eens op je gemak door.

Dan zul je ontdekken dat je verstand wel welwillend is in eigen context,

maar dat er een emotionele factor meespeelt, waardoor je jezelf verliest,

als er bepaalde prikkels van ergernis opkomen.

Biblicisme is niet mijn term of mijn leer,

maar jullie term en jullie verketterende afstandneming,

om achteroverleunend te excommuniceren,

zonder daarbij een discussie aan te hoeven gaan.

Je zou eens kunnen overwegen om te onderbouwen,

of om gewoon wat minder snel geërgerd te zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Wat valt er niet te snappen aan mijn post waatin ik jou citeer en direct daaronder een op t citaat betrekking hebbende alinea plaats. Ik ben me prima bewust van mijn emotie (de irritatie die jij opwekt) en schrijf desondanks bij volle verstand mijn post.

Jij zou eens kunnen overwegen de behoorlijke verzameling kritiek die je van diverse mensen hier hebt gekregen tot je te nemen en er wat mee te doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jezus stopt niet na de uitspraak "dat Hij niet is gekomen om de wet af te schaffen". Hij zei: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten buiten werking te stellen. Ik ben niet gekomen om ze buiten werking te stellen, maar om ze tot vervulling te brengen. Want Ik zeg jullie met klem: voordat de hemel en de aarde vergaan, zal er niet één kleine letter, niet één leesteken uit de wet verdwijnen, totdat alles gebeurd zal zijn." (vers 17-18)

Blijkbaar hadden de toehoorders kunnen denken dat "Jezus gekomen was om de Wet of de Profeten buiten werking te stellen". Iets in zijn prediking zal aanleiding gegeven hebben om die gedachte (die beschuldiging?!) te voeden. Want Jezus reageert op die gedachte. Met de mededeling dat die Wet "tot de laatste punt en komma" vervuld zou moeten worden - tot een moment waarop die Wet tot vervulling gekomen is...

Inderdaad, Jeshua zegt expliciet dat de wet niet buiten werking gesteld wordt maar dat Hij gekomen is om deze tot vervulling te brengen.

Maar waarom moest Jeshua de wet tot vervulling brengen?

Wat is de belofte van JHWH aan degene die zonder zonde blijft?

Waarom wordt Jeshua de tweede Adam genoemd?

Heb je enig idee?

Paulus geeft aanvullende uitleg over die "Wet". Die hij verbonden weet met het verbond tussen God en Israël:

Ef 2:11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 2:12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.

Romeinen 11:13-18

13 Ik spreek nu tot degenen onder u die uit heidense volken komen. Zeker, ik ben een apostel voor de heidenen, maar ik schat mijn taak juist dáárom zo hoog

14 omdat ik hoop afgunst bij mijn volksgenoten op te wekken en een deel van hen te redden.

15 Als God zich met de wereld heeft verzoend toen hij hen verwierp, wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweegbrengen dan hun opstanding uit de dood?

16 Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook.

17 En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel,

18 dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u.

Paulus wijst hier (in dat gedeelte van de brief) op Christus als "middelaar" en "nieuwe mens", in wie de heiden zich verbonden mag weten met God en met Israël. En het sleutelwoord is hier volgens mij het woord διαθήκη, verbond. Volgens Paulus is er nu één nieuwe mens, die (en dan volgt "mijn" uitleg van de kwestie) dat verbond tussen God en Israël heeft vervuld, en tegelijk een nieuw verbond tot stand heeft gebracht, waardoor Israël en heidenen nu samen "voor God één nieuwe mens mogen zijn" - via een nieuw verbond, zonder verbonds-scheidsmuren:

2:14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 2:15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 2:16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.

“...de wet met zijn geboden†moet zijn de wet met zijn dogma’s (menselijke leer) en voorschriften.

Dogma’s zijn geen geboden..

Er wordt verwezen naar wat de schriftgeleerden en Farizeeërs van de Wet gemaakt hadden. De uitleg die ze er aan gaven.

Jeshua ging ook flink tekeer juist over dat fenomeen. Bijvoorbeeld de bizarre uitleg die ze van de sabbatsdag hadden gemaakt.

En JA!, Jeshua is apostel, middelaar en hogepriester.

Hebreeën 3

1 U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden,

2 die trouw is aan wie hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde.

3 Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis zelf.

4 Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.

5 Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende openbaringen,

6 Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij hopen.

Hebreeën 8

1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit

2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht.

6 Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.

Bemiddeld God tussen zichzelf en de mensen?

Is God zijn eigen hogepriester?

Maar is die Wet dan toch afgeschaft, tegen de leer van Jezus in?

Nee: die Wet is niet afgeschaft, maar is vervuld - door Jezus. Daarbij: Jezus sprak over "de Wet en de Profeten"... Wat m.i. het accent minder legt op de "verbondsbepalingen", maar meer op de "heilsgeschiedenis", het doel van die Wet...

Nee: dat betekent niet direct dat wij moeten leren dat de bepalingen in de Wet nu "waardeloos" zijn geworden. Dat zijn ze niet - tot het kleinste leesteken aan toe. Want: ALS Jezus die Wet tot het kleinste leesteken heeft vervuld, dan is dat voor "het Koninkrijk" van grote betekenis! En dienen we dat tot in de details serieus te nemen, en door te geven aan anderen.

Daarbij: ook uit de Wet spreekt God tot ons. En Jezus leerde ons heel duidelijk dat men "het niet zoeken moet in slechts een strikt naleven van de letter", maar door moet stoten naar de bedoeling achter die Wet; zijn oproep is: "Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is."

Maar niet omdat een verbond je daartoe verplicht, maar omdat de Geest maakt dat je dat wil...

Ef 2:17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 2:18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

De wet wordt in het hart geschreven

Jeremia 31

31 De dag zal komen – spreekt JHWH – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,

32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt JHWH.

33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt JHWH: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.

34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer JHWH kennen,†want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt JHWH. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

en dit wordt nogmaals herhaald in Hebreeën 10

16 ‘Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,’

17 en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ 18 Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

28 Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven.

29 Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade veracht?

..en precies wat je zegt. Het is de Geest die er voor zorgt dat de vijandschap tussen de wet en het vlees verdwijnt.

De Wet wordt in het hart geschreven.

Maar kan je mij uitleggen waarom bijvoorbeeld de sabbatsdag (het enige heilige! gebod) vervangen is voor de zondag? Waar staat in de bijbel dat dit zo moet zijn?

Ik zie niet zo in dat wat Paulus leert botst met dat wat Jezus leert. Paulus leert geen "wetteloosheid". Het tegendeel ervan. Maar het kernbegrip is "διαθήκη", "verbond". Is dat rond de vraag hoe die "volkeren", de "gojiem" zich nu verhouden tot God, tot Israël, tot Christus, tot "de Wet"... En wat dit alles nu voor betekenis heeft voor de verhouding tussen God en Israël...

De bedoeling is dat wij gelijkvormig aan Christus worden.

Romeinen 6:5

'Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding'

Romeinen 8:29

'Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.'

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid