Spring naar bijdragen

Bestaat er 'zoiets' als de doop in de Heilige Geest?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 115
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Skippy legt goed uit wat ik bedoel. Uiteraard is het voor christenen mogelijk vervuld te worden met de Heilige Geest. Dat is echter niet hetzelfde als een 'doop'. De aanleiding voor dit topic was een vraag: 'ben je al gedoopt met de Heilige Geest?'. Dat verondersteld een (vast) moment waarop een christen, na zijn of haar waterdoop de doop met de Geest ontvangt en (vanaf dan?) gaven van die Geest en tongentaal heeft of kan gebruiken. Daar geloof ik niet zo in en in de Bijbel zie ik daar ook geen aanwijzingen voor.

De Bijbel zegt toch zelf dat vervuld met de Geest hetzelfde is als de doop in de Geest?

Hnd 1:5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

10 dagen later:

Hand 2 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Dat gaat over Pinksteren. Dat was een eenmalige gebeurtenis. De HG werd uitgestort. Zou dat nog een keer moeten dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Skippy legt goed uit wat ik bedoel. Uiteraard is het voor christenen mogelijk vervuld te worden met de Heilige Geest. Dat is echter niet hetzelfde als een 'doop'. De aanleiding voor dit topic was een vraag: 'ben je al gedoopt met de Heilige Geest?'. Dat verondersteld een (vast) moment waarop een christen, na zijn of haar waterdoop de doop met de Geest ontvangt en (vanaf dan?) gaven van die Geest en tongentaal heeft of kan gebruiken. Daar geloof ik niet zo in en in de Bijbel zie ik daar ook geen aanwijzingen voor.

De Bijbel zegt toch zelf dat vervuld met de Geest hetzelfde is als de doop in de Geest?

Hnd 1:5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

10 dagen later:

Hand 2 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Dat gaat over Pinksteren. Dat was een eenmalige gebeurtenis. De HG werd uitgestort. Zou dat nog een keer moeten dan?

nee, dat was een eenmalige gebeurtenis. petrus zei: Nu Jezus verhoogd is en de belofte van de Heiligen Geest van de Vader ontvangen heeft, heeft Hij dit uitgestort. dat was eenmalig.

iedereen kan die doop ontvangen. Tegen 'slapende, dode' heidenen zei Paulus: 'Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Bedrinkt u niet aan wijn, maar wordt vervuld met de Geest.'

Als je eenmaal gedoopt bent in de Geest wordt het een bron in je binnenste. maar zoals iemand al eerder in dit forum zei: Je moet wel samenwerken met de Heilige Geest (getuigen, demonen uitwerpen, discipelen maken, zieken genezen), want Hij is gekomen om je kracht te geven. Je hoeft niet opnieuw gedoopt te worden, want Jezus beloofde dat de Heilige Geest tot in eeuwigheid bij je en in je blijft. Ik moest wel een stuk of duizend keer 'ontstopt' worden. :$

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Bijbel legt inderdaad de relatie tussen de Doop in de Geest en het spreken in tongen en profeteren.

Hand. 2:3-4

en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

Hand. 10

44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. 45 En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, 46 want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op: 47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige Geest hebben ontvangen?

Hand. 19

6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

spreken in "tongen" en de Heilige Geest hebben inderdaad heel veel met elkaar te maken, maar vermoedelijk niet zoals de meeste pinkstergemeenten / charismatici denken:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1 De apostelen en de broeders die in Judea waren, hoorden dat ook de heidenen het Woord van God aangenomen hadden.

2 En toen Petrus naar Jeruzalem gegaan was, bestreden zij die van de besnijdenis waren, hem

3 en zeiden: U bent binnengegaan bij mannen die onbesneden zijn, en u hebt met hen gegeten.

4 Maar Petrus begon het hun in goede orde uiteen te zetten en zei:

(....)

15 En toen ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals op ons in het begin.

16 En ik herinnerde mij het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden.

17 Als God dan aan hen dezelfde gave gegeven heeft als aan ons die in de Heere Jezus Christus geloven, wie was ik dan dat ik bij machte zou zijn God tegen te houden?

18 En toen zij dit hoorden, waren zij gerustgesteld, en zij verheerlijkten God en zeiden: Zo heeft God dus ook aan de heidenen de bekering gegeven die tot het leven leidt.

Volgens Petrus was de gave die Cornelius+huisgenoten kregen, dezelfde gave als die Petrus+andere discipelen met Pinksteren kregen. En die gave was ..... verstaanbare (buitenlandse) talen spreken

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.

2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen [tongen], zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

5 Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

6 Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

7 En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Asia,

10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten,

11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

12 En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid, en de één zei tegen de ander: Wat wil dit toch zeggen?

13 Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn.

Soms is alleen sprake van tongentaal, soms ook van profetie.

Er is in Handelingen spraken van "tongentaal" in de zin van "spreken in een vreemde taal" (dat is wat het grieks ook kan betekenen. En uit vergelijking van verschillende stukken van Handelingen blijkt, dat die betekenis het beste past).

Link naar bericht
Deel via andere websites
iedereen kan die doop ontvangen. Tegen 'slapende, dode' heidenen zei Paulus: 'Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Bedrinkt u niet aan wijn, maar wordt vervuld met de Geest.'

Jup, katholieken noemen dat het sacrament van het Vormsel. Heel bijbels uitgevoerd trouwens qua rituelen inclusief de apostelen die aan het sacrament meewerken. ;)

Overigens spreken mensen dan niet - net als in de Bijbel - allemaal automatisch meteen in tongen. Hoewel het best kan gebeuren, althans je ziet het wel binnen de katholieke charismatische spiritualiteit.

Link naar bericht
Deel via andere websites
een vreemde taal op aarde, maar ook een hemelse taal

1Co 13:1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak

Uit zo'n hypothetische opmerking kun je weinig opmaken. Paulus zegt niet dat het mogelijk is. Hij zegt slechts: zelfs al was het mogelijk dat .... Vergelijk het maar met bv. Psalm 139:

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan,

waar Uw aangezicht ontvluchten?

8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;

of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.

9 Nam ik vleugels van de dageraad,

woonde ik aan het einde van de zee,

10 ook daar zou Uw hand mij leiden

en Uw rechterhand mij vasthouden.

11 Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –

dan is de nacht een licht om mij heen.

12 Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,

maar de nacht licht op als de dag,

de duisternis is als het licht.

Als ik X zou doen .... dan....

Betekent lang niet altijd: "ik kan X doen"

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 4 weeks later...

Er wordt in dit topic veel over het spreken in tongen gesproken. Gebeurt dat bij degenen die in kerken komen waar in tongen gesproken word ook met een vertaler?

1 Korintiërs 14:

5 Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.

27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 28 Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er wordt in dit topic veel over het spreken in tongen gesproken. Gebeurt dat bij degenen die in kerken komen waar in tongen gesproken word ook met een vertaler?

1 Korintiërs 14:

5 Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.

27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 28 Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.

Ja, vertolking van tongen, niet zomaar de hele gemeente die op zondag door elkaar heen in tongen bidt. Maar bij ons bidt wel iedereen in niet verstaanbare tongen op een bidstond waar iedereen in tongen spreekt, maar dan is er wel ook vertolking en gebed in Nederlands en zodra er ook gelovigen aanwezig zijn die niet in tongen spreken doen we het niet, omdat men anders evt. denkt dat je wartaal spreekt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er wordt in dit topic veel over het spreken in tongen gesproken. Gebeurt dat bij degenen die in kerken komen waar in tongen gesproken word ook met een vertaler?

1 Korintiërs 14:

5 Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.

27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 28 Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.

Ja, vertolking van tongen, niet zomaar de hele gemeente die op zondag door elkaar heen in tongen bidt. Maar bij ons bidt wel iedereen in niet verstaanbare tongen op een bidstond waar iedereen in tongen spreekt, maar dan is er wel ook vertolking en gebed in Nederlands en zodra er ook gelovigen aanwezig zijn die niet in tongen spreken doen we het niet, omdat men anders evt. denkt dat je wartaal spreekt.

Wie is de vertaler van jouw tongentaal en kun je het ook zelf vertalen? En wat zijn de boodschappen die jij en anderen doorkrijgen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er wordt in dit topic veel over het spreken in tongen gesproken. Gebeurt dat bij degenen die in kerken komen waar in tongen gesproken word ook met een vertaler?

1 Korintiërs 14:

5 Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.

27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 28 Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.

Ja, vertolking van tongen, niet zomaar de hele gemeente die op zondag door elkaar heen in tongen bidt. Maar bij ons bidt wel iedereen in niet verstaanbare tongen op een bidstond waar iedereen in tongen spreekt, maar dan is er wel ook vertolking en gebed in Nederlands en zodra er ook gelovigen aanwezig zijn die niet in tongen spreken doen we het niet, omdat men anders evt. denkt dat je wartaal spreekt.

Wie is de vertaler van jouw tongentaal en kun je het ook zelf vertalen? En wat zijn de boodschappen die jij en anderen doorkrijgen?

In de dienst is het niet vaak, tongen en vertolking, meestal gewoon een woord van profetie. Met de bidstond is het gewoon af en toe een woord vertolking van waar we voor moeten bidden of een Bijbeltekst, maar in hoeverre dat echt vertolking van tongen is weet ik ook niet.

Ik heb het zelf sinds kort twee keer gehad bij gewoon thuis alleen in tongen bidden. Ik bad voor een man die op sterven lag en kreeg ineens een boodschap in tongen (klonk heel anders dan anders) en als vertolking Bijbelteksten waaruit bleek dat hij gered was.

En een tijd terug toen ik God vroeg of Hij wilde dat ik hertrouwde en met wie. Toen kreeg ik een boodschap in tongen en daarna de vertolking: Trouw met Mij. De tijd is kort. Zij huwden en zij huwden uit. En ook nog een droom ter bevestiging.

Link naar bericht
Deel via andere websites

In de dienst is het niet vaak, tongen en vertolking, meestal gewoon een woord van profetie. Met de bidstond is het gewoon af en toe een woord vertolking van waar we voor moeten bidden of een Bijbeltekst, maar in hoeverre dat echt vertolking van tongen is weet ik ook niet.

Ik heb het zelf sinds kort twee keer gehad bij gewoon thuis alleen in tongen bidden. Ik bad voor een man die op sterven lag en kreeg ineens een boodschap in tongen (klonk heel anders dan anders) en als vertolking Bijbelteksten waaruit bleek dat hij gered was.

En een tijd terug toen ik God vroeg of Hij wilde dat ik hertrouwde en met wie. Toen kreeg ik een boodschap in tongen en daarna de vertolking: Trouw met Mij. De tijd is kort. Zij huwden en zij huwden uit. En ook nog een droom ter bevestiging.

Ok maar 1 Kor 14 is duidelijk genoeg volgens mij hoe het op vergaderingen moet toegaan:

1 Korintiërs 14:

5 Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft.

27 Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 28 Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.

Dus ik ben benieuwd wie de tolk is en wat de boodschappen zijn die hij vertaald. Maar dit gebeurd dus niet vaak?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 month later...

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid