Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Quote:

Bij ons is een man in de gemeente geweest, die ook naar een dienst van Jan Zijlstra is geweest en deze man was er nogal slecht aan toe, hij is naar eigen zeggen volledig opgeknapt, zijn verhaal kun je hier lezen:

ik zou een beetje voorzichtig zijn met het veroordelen van iemand als Jan Zijlstra, hij geeft de eer ook aan God en zegt erbij dat hij het niet uit eigen kracht doet.

uiteraard is iedereen vrij om te denken wat hij/zij wilt, helaas schaadt men er soms anderen mee (reputatie)

Geweldig, ik zie het hier ook: link (o.a. video).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Dat wel. Wat ik alleen nooit zo goed begrijp. Stel nou dat God wil dat ik beter word. Dan word ik beter. Waarom zou ik daar dan Jan Zijlstra bij nodig hebben?

Om de volgende reden.

Ef. 4

11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, 13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde.

Jan Zijlstra is een evangelist en God heeft onder meer evangelisten aan de gemeente gegeven tot opbouw van deze gemeente.

Mat 18,19       

Wederom, [voorwaar] Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.

Het gaat om een eenparig gebed. Als je zelf genoeg geloof hebt, kan je zelf genezen door de kracht van God, maar je kan ook je geloof 'samenvoegen' met het (grote(re)) geloof van iemand anders.

In het volgende gedeelte zie je ook dat het niet alleen om het persoonlijke geloof hoeft te gaan, maar dat je je geloof kan verenigen met dat van anderen, bijvoorbeeld het geloof van de oudsten/ouderlingen/bisschoppen.

Jak. 5

14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. 16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

[...]

Wat is nvm?

Nevermind.

Maar lieverds, - hoewel interessant - kan dit beter in een ander topic. De vraag is hier wat men van Jan Zijlstra vind, en niet waarom God mensen gebruikt voor het genezen of andere taken.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Ik geloof dat vandaag de dag nog steeds dergelijke genezingen kunnen plaatsvinden. Ik geloof echter ook dat God geen half werk afleverd. Dat je ziek bent, genezen bent, en 2 dagen later weer ziek bent vind ik dan een beetje discutabel.

Vaak gebeurt zo'n genezing in één keer. Zelfs bij Jezus vond het soms pas in twee keer plaats (Mar. 8:24) en soms kon Hij zelfs maar weinig grote wonderen doen (Mat. 13:58).

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mijn bezwaar tegen Zijlstra is dat hij suggereert dat God op zijn commando geneest. Daarnaast is de informatie op zijn website over genezenen niet altijd correct en moet ik aan een rondreizend circus denken als ik reclameborden zie overal in het land dat Jan Zijlstra ergens genezingsdiensten komt houden. Kort samengevat ik heb mijn twijfels over de betrouwbaarheid van Zijlstra. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat genezing op gebed niet bestaat!

Link naar bericht
Deel via andere websites

Quote:

Mijn bezwaar tegen Zijlstra is dat hij suggereert dat God op zijn commando geneest.

Zelf zegt hij dat dat niet zo is.

Quote:

Daarnaast is de informatie op zijn website over genezenen niet altijd correct

In welk geval?

Quote:

en moet ik aan een rondreizend circus denken als ik reclameborden zie overal in het land dat Jan Zijlstra ergens genezingsdiensten komt houden.

Waarom? Dus? En misschien leek Jezus' bediening ook wel op een rondreizend circus met een stoet van 13 mensen en veel andere geïnteresseerde volgelingen, uitlopende dorpjes, onderzoekende farizeeërs en vaak rumoer en opstootjes, schreeuwende demonen enz. .

Quote:

Kort samengevat ik heb mijn twijfels over de betrouwbaarheid van Zijlstra.

Waarom?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is inderdaad niet de bedoeling en het is triest als mensen negatieve conclusies uit zoiets trekken. Helaas zit de mens na de zondeval vaak zo in elkaar: er gebeurt iets en vrij snel verbinden mensen daar negatieve conclusies aan.

Spr 24,16

want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed.

Deze tekst slaat niet helemaal op de situatie, maar zie ik wel als een illustratie.

Het hart van de gelovige is zo dat hem/haar vele malen dingen kan overkomen (het getal 7, het getal van de volheid, dus volledige misere), maar dat deze steeds weer nieuwe hoop en moed vindt in Christus en weer opstaat uit de situatie en uiteindelijk de overwinning haalt in elke situatie.

Een gelovige is werkelijk nooit te stoppen, in elke situatie.

Jes. 40

29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Het is goed om nooit de moed op te geven, maar altijd weer opnieuw het vertrouwen op God te stellen, totdat iemand volkomen gezond is geworden. (En ook daarna is het natuurlijk goed om op God te blijven vertrouwen, in elke situatie.)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Mat 24,11

En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

Mar 13,22

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen tekenen en wonderen doen om, ware het mogelijk, de uitverkorenen te verleiden.

1 Joh 4,1

Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Op 16,14

want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ter aanvulling:

Ex. 7

6 Aldus deden Mozes en Aäron; zoals de HERE hun geboden had, zo deden zij. 7 Mozes nu was tachtig jaar oud en Aäron drieëntachtig jaar, toen zij tot Farao spraken.

8 En de HERE zeide tot Mozes en Aäron: 9 Wanneer Farao tot u zegt: vertoon een wonderteken, dan zult gij tot Aäron zeggen: neem uw staf en werp die neer voor het aangezicht van Farao; dan zal hij een slang worden.

10 Mozes en Aäron kwamen tot Farao en zij deden, zoals de HERE geboden had; Aäron wierp zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren, en hij werd een slang. 11 Daarop riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, deden door hun toverkunsten hetzelfde. 12 Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven. 13 Maar het hart van Farao verhardde en hij luisterde niet naar hen – zoals de HERE gezegd had.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid