Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Hier verder want in het andere topic begint het m.i. 'off topic' vormen aan te nemen.

Volgens @Barnabas is uitlachen gezond:

23 minuten geleden zei Barnabas:

Uitlachen is gezond. Een gezond effect is dat zij die het niet kunnen aan het denken worden gezet en uitgedaagd worden om het goed te doen.

Elia was op de berg Karmel en hij had het aan de stok met de Baäl en er waren vele Baälprofeten die door hem uitgelachen werden. In Psalm 2 staat ook dat de Heere lacht om het woelen van de heersers van de wereld en hen daarna stukslaat. Zo gek is het dus nog niet.

Barnabas,

Hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar Mattheüs 9:

23 Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag,

24 zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit.

?

Ben je bewust van het feit dat er bij uitlachen altijd iemand is die daar onder lijdt? Het is dus niet hetzelfde als lachen uit blijdschap. Uitlachen is bespotten

Mattheüs 27:

28 En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om,

29 vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!

30 Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd.

31 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 5 weeks later...
Op 4-11-2023 om 12:04 zei Monachos:

Hoe kijk je dan bijvoorbeeld naar Mattheüs 9:

23 Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam, en de fluitspelers en de misbaar makende menigte zag,

24 zei Hij tegen hen: Vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit.

?

Ben je bewust van het feit dat er bij uitlachen altijd iemand is die daar onder lijdt? Het is dus niet hetzelfde als lachen uit blijdschap. Uitlachen is bespotten

Mattheüs 27:

28 En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om,

29 vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!

30 Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op Zijn hoofd.

31 En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen.

Dat heb je goed gezien.

Er is een gezond uitlachen en een ongezond uitlachen. De duivel imiteert het gezonde uitlachen en daaruit komt het uitlachen/bespotten van Jezus voort.

Zie Psalm 2:1-6:

"Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg."

Maar het pesten en bespotten zoals kinderen dat op school met elkaar doen in onaardigheid, uitlachen van anderen, is de vorm zoals de duivel die gebruikt. Zoals Jezus uitgelachen werd. Daarom staat er ook:

Spreuken 22:10: "Verdrijf een spotter, en de ruzie is weg, en het geschil zal mét de schande ophouden."

Verder geeft Psalm 2 instructie aan de koningen om het (op tijd) goed te maken met God en Zijn gezalfde (vers 7-12):

"Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: Hand. U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!"

Daar gaat het om.

 

bewerkt door Barnabas
Psalm 2 in zijn geheel
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Er is een gezond uitlachen en een ongezond uitlachen.

Het kan aan mij liggen maar ik kan me echt niets voorstellen bij 'gezond uitlachen'.

Zoals eerder getypt: bij uitlachen is er altijd iemand de dupe. Het is dus niet hetzelfde als lachen vanuit blijdschap. Uitlachen is per definitie bespotten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Verder is lachen wel gezond natuurlijk.   Wie zonder antipathie of sympathie naar iemand als Wilders kijkt, die buldert van het lachen. Is dat uitlachen?  Ik zou het niet weten.   De humor schuilt er in dat het lijkt alsof Wilders zijn eigen clowneske gedrag serieus neemt.  En dat vind ik dan weer komisch.  Zodoende kijk ik altijd even naar de nabeschouwingen en andere politieke kolder. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-12-2023 om 16:47 zei Monachos:

Het kan aan mij liggen maar ik kan me echt niets voorstellen bij 'gezond uitlachen'.

Zoals eerder getypt: bij uitlachen is er altijd iemand de dupe. Het is dus niet hetzelfde als lachen vanuit blijdschap. Uitlachen is per definitie bespotten. 

Ben je overtuigd dat God de koningen der aarde bespot wanneer zij zich bespottelijk gedragen (Psalm 2). Dat heeft ook te maken met blijdschap, maar wanneer je je dat niet kunt voorstellen kun je je beter houden bij wat je wel kunt.

NB Elia bespot tevens de Baälprofeten (zie 1 Koningen 18:21-46 waaruit 25-27: 

"Elia zei tegen de profeten van de Baäl: Kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw god aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Zij namen de jonge stier die hij hun had gegeven, en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baäl aan, van de morgen tot de middag: O Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan, dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!"

Daarna worden de Baälprofeten afgeslacht wegens hun ongeloof en deelname aan het samenspannen tegen de Heere en zijn gezalfde.

bewerkt door Barnabas
vetgedrukt aangegeven
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-12-2023 om 17:42 zei Hopper:

Verder is lachen wel gezond natuurlijk.   Wie zonder antipathie of sympathie naar iemand als Wilders kijkt, die buldert van het lachen. Is dat uitlachen?  Ik zou het niet weten.   De humor schuilt er in dat het lijkt alsof Wilders zijn eigen clowneske gedrag serieus neemt.  En dat vind ik dan weer komisch.  Zodoende kijk ik altijd even naar de nabeschouwingen en andere politieke kolder. 

Je kunt beter voor ze bidden.

Zie 1 Tim 2:1-6:

"Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd."

Want: Rom 13:1 "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,"

Dus zij verdienen onze gebeden opdat de boze geen vat op hen heeft en hun bestuur rechtvaardig zal zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Barnabas:

Ben je overtuigd dat God de koningen der aarde bespot wanneer zij zich bespottelijk gedragen (Psalm 2). Dat heeft ook te maken met blijdschap, maar wanneer je je dat niet kunt voorstellen kun je je beter houden bij wat je wel kunt.

NB Elia bespot tevens de Baälprofeten (zie 1 Koningen 18:21-46 waaruit 25-27: 

"Elia zei tegen de profeten van de Baäl: Kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw god aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Zij namen de jonge stier die hij hun had gegeven, en maakten die klaar. Ze riepen de naam van de Baäl aan, van de morgen tot de middag: O Baäl, antwoord ons! Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Zij sprongen tegen het altaar aan, dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en zei: Roep met luide stem! Hij is immers een god. Hij is vast in gedachten! Of hij heeft zich vast afgezonderd! Of hij is vast op reis! Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden!"

Daarna worden de Baälprofeten afgeslacht wegens hun ongeloof en deelname aan het samenspannen tegen de Heere en zijn gezalfde.

Er wordt echter geen verder oordeel over het bespotten gegeven in de Schrift. We weten dus niet of God het spotten goedkeurde of niet. Ergo: na die brute afslachting vlucht Elisa weg voor zijn belagers en wordt zodanig depressief, dat een engel hem tot twee maal moet aansporen iets te eten en weer verder te gaan. Het spotten leverde hem dus uiteindelijk geen bijzonder goede vruchten op. Daarna ontmoet Hij God niet in een storm, een aardbeving of een vuur, maar in een zacht briesje (vgl. 1 Kon 19). Het lijkt er dus meer op dat God de hardvochtige, gedreven Elisa zo een belangrijke les wilde leren.

Of God de hoogmoedigen bespot, weten we niet. Psalm 2 is een gedicht met oorlogsretoriek en naar mijn idee dus geen letterlijke openbaring over Gods gedrag of een gedragsinstructie voor ons. Laat staan dat de psalmen feilloos zijn; er staan ook genoeg teksten in die je nu niet zonder meer kunt overnemen als christen. Maar ook al zou God letterlijk er bespotten, dan nog is het dus Gód die dat doet. Niet wij. En we worden ook in die psalm nergens opgedragen zelf mensen te bespotten. Jezus zelf bespotte ook niemand in de evangelieën, maar liet integendeel zichzélf bespotten.

Het probleem met spot is dat je er gemakkelijk cynisch van wordt. En cynisme kan een pantser om je hart leggen dat al het goede, mooie, fijnzinnige en liefdevolle in de wereld bagatelliseert, wantrouwt of ronduit minacht. Dat kan zelfs heel onbewust gebeuren, zonder dat je het doorhebt. Het is ook feitelijk vrij nutteloos: je wordt er niet liefdevoller van, degene die bespot wordt gaat zich er niet liefdevoller door gedragen en het schept niet zelden een kille sfeer. Natuurlijk kan humor ook een krachtig en belangrijk wapen zijn tegen hoogmoed en kun je daarmee je gevoelens soms zelfs nog beter uiten. Maar zodra het echte spot wordt, wordt het uiteindelijk zelf hetgene wat het bespot.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-12-2023 om 17:42 zei Hopper:

Verder is lachen wel gezond natuurlijk.   Wie zonder antipathie of sympathie naar iemand als Wilders kijkt, die buldert van het lachen. Is dat uitlachen?  Ik zou het niet weten.   De humor schuilt er in dat het lijkt alsof Wilders zijn eigen clowneske gedrag serieus neemt.  En dat vind ik dan weer komisch.  Zodoende kijk ik altijd even naar de nabeschouwingen en andere politieke kolder. 

Dit is mijn klacht (zie Matthe"s 17:17-18: 

"Jezus antwoordde en zei: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. En Jezus bestrafte hem, en de demon ging van hem uit; en het kind was vanaf dat moment genezen."

Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Robert Frans:

Of God de hoogmoedigen bespot, weten we niet. Psalm 2 is een gedicht met oorlogsretoriek en naar mijn idee dus geen letterlijke openbaring over Gods gedrag of een gedragsinstructie voor ons. Laat staan dat de psalmen feilloos zijn; er staan ook genoeg teksten in die je nu niet zonder meer kunt overnemen als christen.

De waarheid van de schrift is controleerbaar door hetgeen men begrijpt toe te passen in je eigen leven. Daarom zegt de wet om God lief te hebben. Wie God liefheeft doet wat hij zegt en wie doet wat hij zegt groeit in geloof en in inzicht. Daarom moet men zich bemoeien met gedeelten die men begrijpt en niet tegenspreken wat men niet doorgrond. Dat zou hoogmoedig zijn. Schoenmaker, blijf bij je leest. Wanneer men dat doet zal de Heer meer openbaren aangaande de Heilige Schrift. En daarbij moet men blijven.

Zo groeiden ook de Israëlieten door de wonderen en tekenen die God deed toen zij uit Egypte geleid werden totdat zij de opdracht ontvingen om het beloofde land in te nemen onder leiding van Jozua.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Ben je overtuigd dat God de koningen der aarde bespot wanneer zij zich bespottelijk gedragen (Psalm 2). Dat heeft ook te maken met blijdschap, maar wanneer je je dat niet kunt voorstellen kun je je beter houden bij wat je wel kunt.

Gewoon even menselijk bekeken, zonder de Bijbel erbij te betrekken: er zit een rare kronkel in je gedachtegang als je 'bespotten' associeert met 'blijdschap'.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Je kunt beter voor ze bidden.

Zie 1 Tim 2:1-6:

"Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd."

Want: Rom 13:1 "Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,"

Dus zij verdienen onze gebeden opdat de boze geen vat op hen heeft en hun bestuur rechtvaardig zal zijn.

Mijn gemoed raakt op geen enkele wijze in beweging als ik naar bv Wilders kijk. Er blijft alleen de pret over.   Voor Wilders zelf zou het goed zijn als hij zijn onheilzame weg staakt, maar die beslissing kan hij alleen zelf nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

 

Het probleem met spot is dat je er gemakkelijk cynisch van wordt. 

Er bestaat ook zoiets als zelfspot.   Zelfspot is een goede zaak, we hoeven ons zelf niet zo serieus te nemen , dat is nergens goed voor.   Maar zelfspot heeft als neven-effect dat  mensen die zichzelf ontzettend serieus nemen een beetje lachwekkend overkomen.    Je hoeft dus niet cynisch te worden van spot, ergo zelfspot zorgt voor een opgeruimd gemoed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Robert Frans:

Het spotten leverde hem dus uiteindelijk geen bijzonder goede vruchten op.

Elia was net als de Heere Jezus die gedreigd werd met de dood. Jezus had het voor zijn kruisiging ook moeilijk en bad tot de Heere. De vrucht die Jezus voortbracht voor ons was dat de weg tot het eeuwige leven vrij kwam en wij verenigd konden worden met God in de hemel. De vrucht die Elia voortbracjht was het geloof en de keuze van de Israëliten die genoeg hadden van het aanbidden van de Baäl en terugkeerden tot Jehovah. Dus de vrucht die Elia voortbracht was groot.

Zie Johannes 12 waarin Jezus over zijn kruisiging spreekt zoals ook Elia vervolgd werd:

Johannes 12:23-24: "Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht."

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Barnabas:

Jouw menselijke gedachten zijn kennelijk hoger dan de schrift.

Bedankt voor het compliment maar dat zie ik zelf niet zo. Ik probeer gewoon kritisch te blijven denken. Kun jij nog zelfstandig denken als je de Bijbel even dichtslaat en naast je neerlegt of is jouw denken afhankelijk van de Bijbel? Ben je net zo hulpeloos zonder de Bijbel als een jongere zonder diens smartphone?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Barnabas:

Jullie zijn gek.

Ongetwijfeld, hoewel volgens de bergrede je weer moet uitkijken met dat woord. Maar in het Evangelie en in de brieven worden we nergens opgedragen minachtend te spotten, de wet en de profeten schrijven dat nergens voor, Christus spotte ook niet en daar waar gespot en geminacht wordt in de Schrift heeft het veelal een negatieve connotatie en straalt het zeker geen blijdschap en vreugde uit. In sommige gevallen kan spot een krachtig wapen zijn, zoals tegen de duivel zelf, maar in de meeste gevallen kun je het maar beter laten.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Er is imo een hemelsbreed verschil tussen zelfspot of -samen spot- waarbij je mét elkaar lacht, en spot waarbij je iemand uitlacht.  Helemaal kwalijk om daartoe op te roepen om er een groepsuitlacherij van te maken. Daar beschadig je mensen mee.  En in dit geval.. waar Bas dit topic over opende.. ging het om het uitlachen van transgenders.  Ik.. doe daar niet alleen niet aan mee (sowieso niet aan welke uitlacherij dan ook), maar zeg daar op ook driewerf BAH ! ! ! 

Het lijkt mij dat dit ook op geen enkele manier Bijbels goed te keuren kan zijn. Kijk ik naar de handel en wandel van Jezus.. die zie ik zich immer bekommeren om iedereen die het nodig heeft maar helemaal om de 'geminachte mens', de armoedigen, de lagere klasse, de misvormden, ...de roep maar hoe je het noemen wilt. 

Waar Jezus nou juist op afgeeft zijn de Farizeeërs, de Wetsgeleerden e.d.  die het allemaal zo goed zeggen te weten en zo strikt de Bijbel volgen dat ze de medemenselijkheid uit het oog verliezen. 

Mijn gedachte @Barnabas; neem dáár je voorbeeld aan! 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 3-12-2023 om 17:42 zei Hopper:

Verder is lachen wel gezond natuurlijk.   Wie zonder antipathie of sympathie naar iemand als Wilders kijkt, die buldert van het lachen. Is dat uitlachen?  Ik zou het niet weten.   De humor schuilt er in dat het lijkt alsof Wilders zijn eigen clowneske gedrag serieus neemt.  En dat vind ik dan weer komisch.  Zodoende kijk ik altijd even naar de nabeschouwingen en andere politieke kolder. 

Pas maar op, straks komen er 42 beren op je af:

2 Koningen. 2: 23-25: “En hij ging van daar op naar Beth-el. Als hij nu den weg opging, zo kwamen kleine jongens uit de stad; die bespotten hem, en zeiden tot hem: Kaalkop, ga op, kaalkop, ga op! En hij keerde zich achterom, en hij zag ze, en vloekte hen, in den Naam des HEEREN. Toen kwamen twee beren uit het woud, en verscheurden van dezelve twee en veertig kinderen. 

3 uur geleden zei Barnabas:

Jullie zijn gek.

Op die manier vraag je er om dat er om je wordt gelachen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 uur geleden zei Robert Frans:

Ongetwijfeld, hoewel volgens de bergrede je weer moet uitkijken met dat woord. Maar in het Evangelie en in de brieven worden we nergens opgedragen minachtend te spotten, de wet en de profeten schrijven dat nergens voor, Christus spotte ook niet en daar waar gespot en geminacht wordt in de Schrift heeft het veelal een negatieve connotatie en straalt het zeker geen blijdschap en vreugde uit. In sommige gevallen kan spot een krachtig wapen zijn, zoals tegen de duivel zelf, maar in de meeste gevallen kun je het maar beter laten.

Bedankt voor je opmerking.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Uiteindelijk kan er bij elke grap iemand wel zichzelf het slachtoffer vinden. Maar dan zou je nooit meer grappen kunnen maken en dat zou maar een trieste wereld worden. Daarom: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En ben je zelf eens het mikpunt, zie dat dan als gratis feedback en doe er wat mee. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid