Spring naar bijdragen

Aanval van Hamas op Israel


Aanbevolen berichten

9 uur geleden zei Flawless victory:

De Joodse Messias is waarlijk opgestaan. 
Hij zal terugkeren naar Zijn volk!
Hij zal regeren vanuit Zijn stad in de herbouwde tabernakel van David.
De Leeuw van Juda (oei oei, de Bijbel gebruikt beelden) zal niet regeren vanuit Palestina!

(Naar Amir Tsarfati op Telegram. Amen!)

Tsja, de schrijvers van de Bijbel dachten nog dat je met een dikke muur om je stad de vijand buiten kunt houden. Zij wisten niet dat je in 2024 met een raketaanval ( oei, oei, de Palestijnen gebruiken raketten) gewoon over de muren heen kunt komen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 1,3k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Bedankt dat je voor mij opkwam, HJW 💐 En Monachos bedankt voor de verduidelijking 👍💐   Ik zie het met lede ogen aan. 

Volgens mij staat niet de gruwelijke ernst van Hamas' terreurdaden ter discussie, maar alleen in hoeverre oorlogsrecht ook geldt in een oorlog als deze. Het doel van oorlogsrecht is niet om oorlog te

Het enige land dat de Koerden steunt en zoveel mogelijk bijstaat is Israël.  De Bijbel zegt dat geldzucht de wortel is van alle (soorten van) kwaad, De Egyptenaar Yasser Arafat (werkelijke naam: 

Posted Images

7 uur geleden zei Dat beloof ik:

Tsja, de schrijvers van de Bijbel dachten nog dat je met een dikke muur om je stad de vijand buiten kunt houden. Zij wisten niet dat je in 2024 met een raketaanval ( oei, oei, de Palestijnen gebruiken raketten) gewoon over de muren heen kunt komen. 


Zij rekenen, net als alle overige antisemieten, buiten de waard.

 

Joël 3

1 Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden;

2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;

3 En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer, en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten drinken.

4 En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen.

5 Omdat gij Mijn zilver en Mijn goud hebt weggenomen, en hebt Mijn beste kleinodiën in uw tempels gebracht.

6 En gij hebt de kinderen van Juda en de kinderen van Jeruzalem verkocht aan de kinderen der Grieken, opdat gij hen verre van hun landpale mocht brengen.

7 Ziet, Ik zal ze opwekken uit de plaats, waarhenen gij ze hebt verkocht; en Ik zal uw vergelding wederbrengen op uw hoofd.

8 En Ik zal uw zonen en uw dochteren verkopen in de hand der kinderen van Juda, die ze verkopen zullen aan die van Scheba, aan een vergelegen volk; want de HEERE heeft het gesproken.

9 Roept dit uit onder de heidenen, heiligt een krijg; wekt de helden op, laat naderen, laat optrekken alle krijgslieden.

10 Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik ben een held.

11 Rot te hoop, en komt aan, alle gij volken van rondom, en vergadert u! (O HEERE, doe Uw helden derwaarts nederdalen!)

12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten alle heidenen van rondom.

13 Slaat de sikkel aan, want de oogst is rijp geworden; komt aan, daalt henen af, want de pers is vol, en de perskuipen lopen over; want hunlieder boosheid is groot.

14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in het dal des dorswagens.

15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken.

16 En de HEERE zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel en aarde beven zullen; maar de HEERE zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte der kinderen Israëls zijn.

17 En gijlieden zult weten, dat Ik de HEERE, uw God ben, wonende op Sion, den berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan.

18 En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren.

19 Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij onschuldig bloed vergoten hebben.

20 Maar Juda zal blijven in eeuwigheid, en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.

21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en de HEERE zal wonen op Sion.


Zie o.a.  ook Micha 4,  Jesaja 43,  Jesaja 49, Psalm 96.

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites

Ezechiël 38

 

1 Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:

2 Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem,

3 En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal!

4 En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, met rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen;

5 Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm voeren;

6 Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, aan de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u.

7 Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht.

8 Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve land uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.

9 Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u.

10 Alzo zegt de Heere HEERE: Te dien dage zal het ook geschieden, dat er raadslagen in uw hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken,

11 En zult zeggen: Ik zal optrekken naar dat dorpland, ik zal komen tot degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben.

12 Om buit te buiten, en om roof te roven; om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die nu bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des lands.

13 Scheba, en Dedan, en de kooplieden van Tarsis, en alle hun jonge leeuwen zullen tot u zeggen: Komt gij, om buit te buiten? hebt gij uw vergadering vergaderd, om roof te roven? om zilver en goud weg te voeren, om vee en have weg te nemen, om een groten buit te buiten?

14 Daarom profeteer, o mensenkind! en zeg tot Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult gij het, te dien dage, als Mijn volk Israël zeker woont, niet gewaar worden?

15 Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir;

16 En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israël, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.

17 Zo zegt de Heere HEERE: Zijt gij die, van welken Ik in verleden dagen gesproken heb, door den dienst Mijner knechten, de profeten Israëls, die in die dagen geprofeteerd hebben, jaren lang, dat Ik u tegen hen zou aanbrengen?

18 Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israëls zal aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen.

19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls!

20 Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen.

21 Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.

22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.

23 Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-10-2023 om 22:12 zei Chaim:

Zoals reeds een aantal malen eerder gezegd, gaat het er Israel voornamelijk om dat dit conflict naar Iran gaat leiden. Er zal ongetwijfeld hard gaan worden gevochten door het IDF in Gaza en omdat de Hamas zich tussen de burgers verschuilt, zullen er helaas ook een flink aantal IDF militairen sneuvelen (en heeeeeeeel veel burgers), maar het is slechts een opmaat tot het uitschakelen van de mogelijkheid dat Iran atoomwapens kan gaan ontwikkelen.

Vandaag of morgen gaat het beginnen. Iran zal vandaag of morgen zelf toeslaan of via z'n proxies. En voila!

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/londen-trekt-rode-lijn-voor-wapenleveranties-aan-israel

 

Citaat

De internationale positie van Israël begint steeds meer te verzwakken vanwege de ongekend wrede oorlog die de extreemrechtse regering voert tegen Palestijnen. De conservatieve Britse vicepremier Oliver Dowden heeft verklaard dat zijn land de levering van wapens aan het Israëlische leger zal staken als de eigen adviseurs constateren dat er sprake is van schending van het internationaal recht. Volgens Dowden is de steun van Londen aan Israël niet "onvoorwaardelijk". Hij constateerde dat Israël "grote fouten" heeft gemaakt. Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken, voormalig premier David Cameron, is wat minder enthousiast over het beleid van Netanyahu. Directe aanleiding is het ombrengen van zeven Westerse hulpverleners door het Israëlische leger.

De opvallende koerswijziging is ook ingegeven door praktische bezwaren. Mocht Israël schuldig bevonden worden dan kan het Verenigd Koninkrijk als leverancier aangeklaagd worden wegens medeplichtigheid.

Héél langzaam begint het westen in te zien dat steun aan een genocidaal regime medeplichtigheid oplevert.  Goed zo.  Het eerste ontwaken is er.

Link naar bericht
Deel via andere websites

5,5 miljoen doden in Congo: 🥱

500.000 doden in Syrië: 🥱

500.000 doden in Soedan: 🥱

400.000 doden in Jemen: 🥱

300.000 doden in Irak: 🥱

250.000 doden in Afghanistan: 🥱

30.000 doden in Gaza: genocide!


Geen Joden, geen nieuws. Ze geven alleen om Gaza vanwege het antisemitisme.

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://nos.nl/liveblog/2515952-netanyahu-moet-weg-als-hij-rafah-niet-binnenvalt

 

Citaat

Extreemrechtse politici in de Israëlische regering hebben intussen om tekst en uitleg gevraagd. Minister van Financiën Smotrich, leider van de zionistische Nationale Religieuze partij, eiste dat premier Netanyahu een zitting van het Veiligheidskabinet bijeen zou roepen.

Smotrich, die veel aanhang heeft in Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, schreef een brief aan Netanyahu waarin hij zijn zorgen uit over de terugtrekking van sommige Israëlische troepen uit Gaza en de geplande teruggang van Palestijnen naar het noorden van het gebied, "die in feite neerkomen op het stoppen van de oorlog". Smotrich wil van Netanyahu een update over de oorlog en het "zeer brede mandaat" dat de Israëlische onderhandelaars hebben kregen om met Hamas tot een overeenkomst te komen.

Als extreemrechts zich zorgen maakt, dan gaat het de goede kant op.   Heeft Netanyahu iets bereikt?  Jazeker, hij heeft de goodwill in de wereld (voorzover dat überhaupt nog aanwezig was) verspeeld.  En Hamas zit nog stevig in het zadel, ze schoten al weer raketten af las ik ergens.

En het 'antisemitisme' verwijt is hol geworden.  Het argument van de radelozen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Flawless victory:

5,5 miljoen doden in Congo: 🥱

500.000 doden in Syrië: 🥱

500.000 doden in Soedan: 🥱

400.000 doden in Jemen: 🥱

300.000 doden in Irak: 🥱

250.000 doden in Afghanistan: 🥱

30.000 doden in Gaza: genocide!


Geen Joden, geen nieuws. Ze geven alleen om Gaza vanwege het antisemitisme.

Dat is heel helder. Ook jouw voorbeeld maakt dat zonneklaar. En hoe zat het ook alweer in Rwanda? 800.000 doden in 100 dagen. Geen enkele demonstratie gezien; maar een handjevol dode Palestijnen - waaronder notabene 12000 Hamas terroristen - en de antisemitische zooi komt in drommen naar buiten.

bewerkt door Chaim
Link naar bericht
Deel via andere websites
4 uur geleden zei Chaim:

Dat is heel helder. Ook jouw voorbeeld maakt dat zonneklaar. En hoe zat het ook alweer in Rwanda? 800.000 doden in 100 dagen. Geen enkele demonstratie gezien; maar een handjevol dode Palestijnen - waaronder notabene 12000 Hamas terroristen - en de antisemitische zooi komt in drommen naar buiten.

The magik of television 

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://www.nrc.nl/nieuws/2024/04/13/gazablog-13-april-a4195952

 

Bij een grootscheepse aanval door gewapende Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever zijn tientallen Palestijnen gewond geraakt en is zeker één Palestijn om het leven gekomen. Dat schrijft persbureau AP. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen door kolonisten dit jaar. De Israëliërs staken ook huizen en auto’s in brand. 

Tientallen kolonisten vielen het dorp Al-Mughayyir ten oosten van Ramallah aan. Palestijnse inwoners werden onder vuur genomen en bekogeld met stenen. Een Israëlische ngo zei tegen persbureau AP dat de kolonisten naar een 14-jarige jongen zochten die wordt vermist. De jongen zou nog niet zijn gevonden.

De Joden worden steeds gewelddadiger en dat terwijl er -mogelijk- een oorlog met Iran aanstaande is.

Iran heeft militair materieel, waaronder drones en kruisraketten, verplaatst in eigen land. Dat meldt CNN op basis van bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten. De actie zou er volgens de Amerikaanse zender op wijzen dat Iran zich voorbereidt om vanaf eigen grondgebied doelen in Israël aan te vallen. Zeker honderd kruisraketten zouden zijn klaargemaakt voor een eventuele aanval.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei Hopper:

 

Een Israëlische ngo zei tegen persbureau AP dat de kolonisten naar een 14-jarige jongen zochten die wordt vermist. De jongen zou nog niet zijn gevonden.

 


Het dode lichaam van de dertienjarige jonge schaapsherder is inmiddels gevonden.  Er wordt nu onderzocht of hij is vermoord door terroristen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Flawless victory:

De Palestijnse terroristen hebben hun sores aan henzelf te danken. En hun lijden zal nog vele malen worden vermenigvuldigd zolang ze zich met terrorisme blijven bezighouden.

Ze moorden, verkrachten, paraderen de ontzielde ontkleede vrouwenlichamen door hun straten, martelen zelfs kinderen dood voor de ogen van hun ouders, nemen het op met hun webcams en genieten er met volle teugen van, maar als Israel terugslaat en de terroristen - die hun eigen burgers als schild gebruiken -, uitschakelt, dan gaan ze piepen en zielig doen.

Laat ze maar lekker piepen. Het gaat nog vele malen erger worden zolang ze zich blijven toeleggen op terrorisme.

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei Chaim:

De Palestijnse terroristen hebben hun sores aan henzelf te danken. En hun lijden zal nog vele malen worden vermenigvuldigd zolang ze zich met terrorisme blijven bezighouden.

Ze moorden, verkrachten, paraderen de ontzielde ontkleede vrouwenlichamen door hun straten, martelen zelfs kinderen dood voor de ogen van hun ouders, nemen het op met hun webcams en genieten er met volle teugen van, maar als Israel terugslaat en de terroristen - die hun eigen burgers als schild gebruiken -, uitschakelt, dan gaan ze piepen en zielig doen.

Laat ze maar lekker piepen. Het gaat nog vele malen erger worden zolang ze zich blijven toeleggen op terrorisme.


Ja. Ook voor Israël wordt het heel spannend want Iran is volop bezig de Palestijnen op de Westbank te voorzien  van wapens. Dat kan nog heel spannend worden, want het is een  hele lange grens met Jordanië die amper te verdedigen is. Over zowat de gehele lengte van Israël.  Er moet uiteindelijk hulp van boven komen anders is het “dag” met Israël. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
9 minuten geleden zei Flawless victory:


Ja. Ook voor Israël wordt het heel spannend want Iran is volop bezig de Palestijnen op de Westbank te voorzien  van wapens. Dat kan nog heel spannend worden, want het is een  hele lange grens met Jordanië die amper te verdedigen is. Over zowat de gehele lengte van Israël.  Er moet uiteindelijk hulp van boven komen anders is het “dag” met Israël. 

Binnen een uurtje zullen er legio drones op Israel neerkomen en heeft Israel eindelijk het excuus dat ze nodig hadden de Iraanse nucleaire faciliteiten uit te schakelen voordat Iran kernwapens kan ontwikkelen. Dat was waar 7 oktober voor diende: een excuus deze faciliteiten uit te schakelen.

Ja, Israel zal worden bestookt met duizenden raketten en drones van alle kanten: Libanon (Hezbollah), Iran en Irak, en er zullen veel doden vallen, maar Israel heeft alle oorlogen eenvoudig gewonnen. Egypte, Syrië, Jordanië, Irak en anderen werden in de 6 daagse oorlog door Israel verslagen; Egypte en Syrië werden in de Jom Kipoeroorlog verslagen. Ook de Libanon-oorlog werd door Israel gewonnen. Oorlog is een hel, maar Israel is het enige land dat nog nooit een oorlog heeft verloren. Zelfs de VS hebben in Vietnam en Korea verloren, maar Israel nog nooit. 

Ze hebben de beste inlichtingendiensten en een enorm goed georganiseerd leger met enorm veel expertise dat overal ter wereld anti-terrorisme teams opleidt en - indien nodig: atoomwapens.

Heb een paar dagen geleden nog een video van 'Amir Tsarfati gezien -- een geschikt en interssant persoon, hoewel we niet hetzelfde geloof delen. Maar een gebedje voor Israel kan nooit kwaad.

Binnen een uur gaat het eindelijk beginnen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei Flawless victory:

Klopt @Chaim. Ik zit Breaking News van Amir Tsarfati te bekijken en het was net ook op het NOS-journaal.  

Amir is blij dat Iran zo dom is geweest dit te doen want nu heeft Israël een reden om de nucleaire installaties van Iran te treffen.

Haha, ik ben ook blij! Fanatieke stomkoppen met teveel ego. Het lag al op 7 oktober voor de hand. Nu kunnen ze wel fluiten naar het ontwikkelen van kernwapens waar ze zo dichtbij waren, want Israel weet exact waar de 15 locaties zijn waar ze deze ontwikkelen en zal ze allemaal vernietigen.

Maar goed, oorlog is een hel en Israel zal onvermijdelijk tienduizenden raketten om z'n oren krijgen, maar uiteindelijk al z'n doelstellingen bereiken: Hezbollah, en Hamas decimeren en de nucleaire faciliteiten van Iran vernietigen. Het is de moeite van een oorlog meer dan waard.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

https://nos.nl/collectie/13959/artikel/2516680-iran-het-kan-hierbij-blijven-mits-israel-niet-vergeldt

 

Citaat

Iran zegt dat de situatie in het Midden-Oosten niet verder hoeft te escaleren als Israël de aanval van deze nacht niet vergeldt. Het Israëlische leger heeft echter al gezinspeeld dat er een reactie kan worden verwacht.

De Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties bevestigde dat de aanval een vergelding was voor het Israëlische bombardement op het consulaat in Damascus, wat hij "zionistische agressie" noemde. Hij voegde eraan toe dat het om een conflict tussen Iran en Israël gaat en riep de Verenigde Staten expliciet op zich er niet mee te bemoeien.

Als Israel wat om haar burgers geeft dan laat ze het hierbij.   En hopelijk is de VS verstandig, dit fascistische regime verdiend geen steun.  Het westen mag niet meegezogen worden in een oorlog welke ons niet aan gaat.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 8-4-2024 om 17:05 zei Flawless victory:

5,5 miljoen doden in Congo: 🥱

500.000 doden in Syrië: 🥱

500.000 doden in Soedan: 🥱

400.000 doden in Jemen: 🥱

300.000 doden in Irak: 🥱

250.000 doden in Afghanistan: 🥱

30.000 doden in Gaza: genocide!


Geen Joden, geen nieuws. Ze geven alleen om Gaza vanwege het antisemitisme.

Anderzijds hebben wij met Israël natuurlijk wel een veel sterkere band als met die andere door jou genoemde landen en delen wij met de Joodse gemeenschap in het bijzonder een veel intensere geschiedenis. Het is dan niet zo vreemd als eventuele wandaden van Israël daardoor eveneens sneller worden gezien en veroordeeld. In het gewone leven zul je immers ook sneller boos worden op je vriend als deze kwaad handelt, dan wanneer een vage bekende dat doet. Of zul je eerder rouwen om de dood van je geliefde dan om de dood van een verre naaste.

Het lijkt mij ook niet juist om kritiek op Israëls handelen meteen als antisemitisch neer te zetten. Er komt weliswaar antisemitisme uit voort, gezien de bekladdingen van Joodse scholen en synagogen en het intimideren en pesten van Joden op straat, omdat die haat inderdaad direct op Joden is gericht. Maar men kan (en moet!) prima het antisemitisme streng veroordelen, maar daarnaast ook Israëls rol in het Midden-Oosten kritisch volgen en waar nodig veroordelen.

Overigens zijn al die doden afschuwelijk en kunnen we alleen maar hopen op Gods genade en vergeving.

Link naar bericht
Deel via andere websites
29 minuten geleden zei Robert Frans:

Anderzijds hebben wij met Israël natuurlijk wel een veel sterkere band als met die andere door jou genoemde landen en delen wij met de Joodse gemeenschap in het bijzonder een veel intensere geschiedenis. Het is dan niet zo vreemd als eventuele wandaden van Israël daardoor eveneens sneller worden gezien en veroordeeld.

Juist jij slaat je vriend op zijn bek als deze wordt aangevallen, mooie vriend ben jij.

Daarnaast gaat dat stukje van @Flawless victory over de hypocrisie van moslims.

Je zit dus twee keer mis.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Juist jij slaat je vriend op zijn bek als deze wordt aangevallen, mooie vriend ben jij.

Daarnaast gaat dat stukje van @Flawless victory over de hypocrisie van moslims.

Je zit dus twee keer mis.


Juist. En het gaat over de hypocrisie en de domheid van de hele wereld.  Zelfs queers protesteren voor Gaza en tegen Israël, terwijl queers in Gaza ten dode zijn opgeschreven en in Israël veilig kunnen leven. Henk Binnendijk heeft eens gezegd dat elke kritiek op Israël antisemitisme is. Ik ben tot de conclusie gekomen dat hij gelijk heeft. En de kerk heeft in de geschiedenis een hele slechte rol gespeeld, die heeft al helemaal geen recht op kritiek op Israël.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thinkfree:

Juist jij slaat je vriend op zijn bek als deze wordt aangevallen, mooie vriend ben jij.

Een goede vriend verteld je de waarheid als je fout zit.  Een goede vriend verteld: als jij provoceert, dan help ik je niet.  Israel heeft geen goede vrienden in de VS en de Europese landen.  

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Chaim:

 

Ja, Israel zal worden bestookt met duizenden raketten en drones van alle kanten: Libanon (Hezbollah), Iran en Irak, en er zullen veel doden vallen, maar Israel heeft alle oorlogen eenvoudig gewonnen. Egypte, Syrië, Jordanië, Irak en anderen werden in de 6 daagse oorlog door Israel verslagen; Egypte en Syrië werden in de Jom Kipoeroorlog verslagen. Ook de Libanon-oorlog werd door Israel gewonnen. Oorlog is een hel, maar Israel is het enige land dat nog nooit een oorlog heeft verloren. Zelfs de VS hebben in Vietnam en Korea verloren, maar Israel nog nooit. 

 

Israël heeft Michaël de aartsengel.  Daniël 10: 20-21

30 minuten geleden zei Hopper:

Een goede vriend verteld je de waarheid als je fout zit.  Een goede vriend verteld: als jij provoceert, dan help ik je niet.  Israel heeft geen goede vrienden in de VS en de Europese landen.  


Israël provoceert niks. Dat is allemaal antisemitische leugen en laster. De twee door Israël in de ambassade gedode Iraanse generaals waren de architecten van 7/10. 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Thinkfree:

Juist jij slaat je vriend op zijn bek als deze wordt aangevallen, mooie vriend ben jij.

Vreemde reactie. Ik geef enkel aan dat wat Israël doet ons meer raakt, juist omdat wij dichter met haar verbonden zijn. Daardoor raakte ook hetgeen Israël overkwam op 7 oktober ons veel meer.

Maar in één ding heb je wel gelijk: veel vriendschappen zijn onder meer gebouwd op het vertrouwen dat men elkaar op vermeend verkeerd gedrag kan aanspreken, ook bij een aangrijpende toedracht, en dat bij eventuele twist daarover de vriendschap niet tot vijandschap hoeft over te gaan. Zo kunnen wij ook volop vrienden blijven met Israël, 7 oktober net zo verschrikkelijk vinden en op geen enkele wijze goed te praten, alle vormen van antisemitisme afwijzen, haar recht zichzelf te verdedigen volkomen legitiem vinden en haar daarin willen ondersteunen, maar ook grenzen daarin willen blijven stellen. Discussie over in hoeverre zij die grens overschreden heeft of niet gaat dan niet over antisemitisme, maar over oorlogsrecht.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid