Spring naar bijdragen

Spiritueel Bijbellezen


Aanbevolen berichten

Op 8-5-2023 om 18:00 zei Barnabas:

Het hele gedeelte is Matt 4;1-11: "Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel, en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem."

Dit gedeelte is één geheel waarin Jezus eerst door de Heilige Geest naar de woestijn geleid wordt en daarna vanuit de woestin door de satan meegenomen wordt, eerst naar de tempel en daarna naar een hoge berg. Er staat overigens dat de tempel in de heilige stad is (Jeruzalem) maar dat de hoge berg onderdeel is van een andere "reis". Je volgende zin die aanleiding tot de discussie was klopt dus niet: 

Jebt gezegd: "Er is geen hoge berg in Jerusalem dat hij de hele wereld kan zien." 

Het gaat dus niet om een hoge berg in Jeruzalem. Ook staat er dat de satan hem meenam naar deze hoge berg én dat hij hem alle koninkrijken van de aarde liet zien. Er staat niet bij hoe de satan dat liet zien maar wat we wel weten is dat satan een engel is en dus geest. Er is dus sprake van een geestelijke dismensie dei verder gaat dan een berg vanwaaruit je met je fysieke ogen alle koninkrijken zou kunnen zien.

IK begrijp van je woorden, het gaat dus niet om een berg in Jeruzalem,  

De vraag is waarom nam hij Jezus mee naar een top van berg, dan hoeft het niet naar een berg te gaan, , Satan kan ook zonder dat hij Jezus naar een hoge berg nam, alle koninkrijken van de wereld laat zien. 
 

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 100
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dag Willempie, Vanuit de Bronervaring die ik gehad heb mag ik weten dat de waarheid eenvoudig is. Die is er echter Één vol Liefde, Harmonie en Schoonheid welke geen moment verveelt en waar je puu

Uiteindelijk gaat het mij om wat ik je al eens eerder schreef: je bent het per definitie niet eens met iemand wiens levensfundament zijn geloof is. Dat maakt jouw per definitie ongeschikt als gespreks

Prediker 3-3: Er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Je bent hier aan het afbreken, Noppert. Wellicht kun je beter opbouwen, dan komt er nog wat van de wereld terecht. 

1 uur geleden zei fyg:

IK begrijp van je woorden, het gaat dus niet om een berg in Jeruzalem,  

De vraag is waarom nam hij Jezus mee naar een top van berg, dan hoeft het niet naar een berg te gaan, , Satan kan ook zonder dat hij Jezus naar een hoge berg nam, alle koninkrijken van de wereld laat zien. 

Het kan natuurlijk ook zijn, dat Mattheüs wil aangeven dat Jezus in de geest werd meegenomen. Het hele verhaal speelt zich af in de onzienlijke wereld. Na 40 dagen vasten kan ik me heel goed voorstellen, dat Jezus in geestvervoering raakte. Perslot van rekening is de satan een onzienlijk wezen en is hetgeen deze toont waarschijnlijk óók letterlijk onzienlijk.

Er staat ook dat Hij de Geest als een duif op Hem zag neerdalen en 'een' stem uit de hemel hoorde (Matt. 3:16-17). Ik neem echter aan, dat de meeste omstanders geen flauw idee hadden wat er op dat moment plaatsvond. Johannes de Doper zag het wel, maar hoorde hij ook de stem?

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 11-5-2023 om 12:39 zei fyg:

IK begrijp van je woorden, het gaat dus niet om een berg in Jeruzalem,  

De vraag is waarom nam hij Jezus mee naar een top van berg, dan hoeft het niet naar een berg te gaan, , Satan kan ook zonder dat hij Jezus naar een hoge berg nam, alle koninkrijken van de wereld laat zien. 
 

Weet jij waarom de satan in de tuin van Eden kwam? Weet jij wat Adam had moeten doen? Weet jij waarom mensen ziekten moeten dragen? Kun jij antwoord geven op alle vragen die het heelal met zich meebrengt?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 22-2-2023 om 08:38 zei Petra.:

"Spiritueel Bijbellezen" is een boek van de Franciscaan Richard Rohr waarin ie oproept om de Bijbel te gebruiken zoals Jezus die gebruikte.  Dat is dus lezen op een heilzame en spirituele manier.  

Jezus zelf sprong eerder lichtzinnig dan fundamentalistisch of wettisch om met de Bijbelteksten, hij noemt het culturele onwetendheid als je dat niet inziet. 

Kennen jullie het boek ?

Wat vinden jullie ervan om net zoals Jezus dat deed, de Bijbel op een meer spirituele manier te gebruiken  ? 

 

Hier citaatjes uit een recensie:

https://www.eo.nl/artikel/richard-rohr-laten-we-de-bijbel-gebruiken-zoals-jezus-die-gebruikte

"Jezus aarzelde nooit zichzelf ‘Gods zoon’ te noemen, of te laten noemen. In dat opzicht hebben we hem niet erg goed nagevolgd. We hebben daarentegen van Jezus een exclusief kind van God gemaakt, in plaats van een inclusief model voor ieder van ons, terwijl we net zo goed zoons en dochters zijn – dit laatste was precies zijn punt."

"We wilden Jezus voor de ‘orthodoxie’ of correcte inhoud (die kun je opleggen en afdwingen), maar we verloren hierbij het unieke proces waarmee hij ons daar wilde brengen: zijn levenshouding; de manier waarop hij doorzag dat sociale orde, economie en klasse de plekken zijn om je te verstoppen; hoe scherp hij door de vermommingen van de menselijke schaduwkanten heen wist te prikken. Die zijn uiteraard veel bedreigender voor het ego, en daarom zijn we ons vooral gaan richten op de gebruikelijke ‘klassieke zonden’, waardoor we mensen makkelijker via schuldgevoelens en schaamte onder controle konden houden.

Jezus ging niet lichtzinnig met de bijbel  om. Hij nam de schrift heel serieus. HIj waarschuwde dat Hij niet gekomen was om de wet te ontbinden maar om de wet te vervullen.
Mattheüs 5;17-19: "Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen;"
Jezus is dus de vervulling van de wet en dat betekent dat Hij de wet getrouw nakwam en deze toepaste in Zijn leven. Daarbij stelt Hij dat de hele wet geldig is en blijft. Dat is totdat alles vervult is en dat betreft alles wat de profeten voorzegd hebben en er scheiding is gemaakt tussen de schapen ne de bokken, tussen degenen die Christus aanvaarden en degenen die Christus afwijzen. Totdat het laatste oordeel scheiding heeft gemaakt tussen die groepen.
Hij zegt dat niet één onderdeel, zelfs niet het geringste, van de wet afgeschaft zal worden. HIj gaat dus zeer minitieus met de wet om en dat is bepaalt niet lichtzinnig te noemen.

Overigens blijkt dat ook uit de volgende tekst: Efeze 5;1-4: "Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging."

Dus het navolgen van God is geen lichtzinnige zaak. Het geliefd zijn houdt dus niet in dat men lichtzinnig met Zijn zaak omgaat.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is overigens wel zo dat ook het oude testament er al over spreekt dat de mensen zonen (en docthters) van God zijn. Psalm 82 spreekt er over (vers 6-7): "Ík heb wel gezegd: U bent goden, u bent allen zonen van de Allerhoogste; toch zult u sterven als een mens, zoals iedere andere vorst zult u vallen."

Hier tipt God de status van iedere mens aan. Hij is een zoon (of dochter) van God maar de zonde heeft gemaakt dat de persoon zal sterven. In het begin van de psalm wordt de reden hiervan gegeven, er is sprake van een onrechtvaardig oordeel waarbij de goddeloze bevoordeeld wordt. Dat neemt niet weg dat de status van zoon of dochter gehandhaaft blijft. Er is geen sprake van dat men zijn zoonschap verliest, slechts dat men zal sterven.

De gedachte uit het nieuwe testament dat wij kinderen van God zijn is dus gebaseerd op het oude testament. Het is dus geen nieuwe gedachte of invulling van het NT die losstaat van het OT.

Zoals er staat dat de mens uit water en geest geboren moet worden hoort zijn hele levensloop aards en geestelijk te zijn zoals ook Jezus lihcaamlijk en geestelijk groeide. De geboorte is slechts een moment in het hele groeiproces en daarom is er ook sprake van een geestelijke verwekking. Omdat de verwekking aan het begin staat is dit startpunt voor iedereen gelijk en wordt ieder mens bij de bevruchting geestelijk verwekt. Daarom is de geest van God in iedereen aanwezig zoals God de levensgeest in Adam inblies. Maar door de zonde groeien wij geestelijk niet mee en blijft onze geestelijke ontwikkeling achter. Bij Jezus was dit niet zo en daarom werd Hij de Zoon van God genoemd.

Overigens blijkt uit een NT tekst waarin Jezus deze tekst op zichzelf of zelfs de Farizeeén betrekt dat deze tekst van toepassing is op mensen.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Dat men een zoon van God is betekent niet dat iedereen gered is. Redding is nodig omdat er een oordeel dreigt en dat oordeel is voor ieder mens. Want het oordeel ontstaat door de zonde en dat oordeel is gescheiden te zijn van de levende God. Dat is de dood en het eeuwog verblijf in de verdoemenis. En allen hebben gezondigd dus allen vereisen redding. Die redding is de genade van God die Zijn eerstgeboren Zoon Jezus Christus gestuurd heeft om ons tot herstel voor Zijn aanschijn te brengen.

Daarom is dus zelfs Jezus Christus aan het kruis veroordeelt door de Vader terwijl Hij geen zonde gedaan had. Maar het oordeel is over Hem gekomen omdat Hij onze zonde op zich nam en in onze plaats tot zonde is geworden. Het zoonschap is dus van God verkregen maar geen middel tot redding en tot eeuwig leven. Nadat Jezus tot de dood veroordeelt was is Hij weer opgestaan omdat het oordeel geen vat op Hem kon blijven houden. Nadat Hij met de zonde had afgerekend heeft HIj bewezen God te zijn en is uit de doden weergekeert en heeft redding gebracht voor iedereen. Daarom is er redding in Hem en alleen in Hem. Ons zoonschap is dus geen garantie tot redding maar het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonde en dat is het middel waardoor wij verzoent raken met God en weer terug kunnen keren tot het eeuwige leven.

Op 22-2-2023 om 08:38 zei Petra.:

Jezus zelf sprong eerder lichtzinnig dan fundamentalistisch of wettisch om met de Bijbelteksten, hij noemt het culturele onwetendheid als je dat niet inziet. 

Het lijkt mij gebrek aan bijbels en geestelijk inzicht om Jezus lichtzinnig te durven noemen. Het getuigt van geestelijke blindheid. Een cultuur kan voortkomen uit zondig gedrag en zich wijdt verspreiden. Zo is ook gebeurt in Sodom en Gomorra waar twee mannen slachtoffer dreigden te worden van groepsverkrachting.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

 

De Bijbel leren lezen zoals Jezus dat deed, hier een aardig stukje daarover: 

https://www.theologie.nl/blogs/de-bijbel-leren-lezen-zoals-jezus-dat-deed/

"Wat vind je de meest inspirerende gedachte uit het boek Spiritueel Bijbellezen?

Rohr is er heel helder over dat de Bijbel op zichzelf genomen niet echt iets zegt, of juist heel veel dingen zegt, die elkaar ook nog eens tegenspreken. Zijn kernidee is dat je de Bijbel moet leren lezen zoals Jezus dat deed. Hij windt er geen doekjes om dat Jezus er niet voor terugschrok om soms rechtstreeks tegen de heilige teksten van zijn tijd in te gaan. Als je de Bijbel er zomaar bij pakt als handleiding voor je leven, pik je er vaak uit wat je toch al vond, of wat goed aansluit bij de traditie of de cultuur waar je onderdeel van bent."

 

"In Spiritueel Bijbelezen legt Richard Rohr uit hoe je de Bijbel kunt lezen op een heilzame en spirituele manier. Voorbeelden van slecht Bijbelgebruik zijn er helaas ook. Met de Bijbel in de hand zijn kruistochten ondernomen. Slavernij, apartheid en homohaat zijn goedgepraat met Bijbelteksten. Volgens Richard Rohr is er maar één manier waarop we de Bijbel kunnen lezen: de manier waarop Jezus de Schriften las. De Bijbel is een door de Geest van God geïnspireerde bundel teksten die alleen door spiritueel getransformeerde mensen kan worden verstaan. Rohr laat zien hoe je de Bijbel niet moet lezen en hij geeft puntsgewijs de kenmerken en voorbeelden van Jezus’ Bijbelgebruik."

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
20 minuten geleden zei Petra.:

"In Spiritueel Bijbelezen legt Richard Rohr uit hoe je de Bijbel kunt lezen op een heilzame en spirituele manier. Voorbeelden van slecht Bijbelgebruik zijn er helaas ook. Met de Bijbel in de hand zijn kruistochten ondernomen. Slavernij, apartheid en homohaat zijn goedgepraat met Bijbelteksten. Volgens Richard Rohr is er maar één manier waarop we de Bijbel kunnen lezen: de manier waarop Jezus de Schriften las. De Bijbel is een door de Geest van God geïnspireerde bundel teksten die alleen door spiritueel getransformeerde mensen kan worden verstaan. Rohr laat zien hoe je de Bijbel niet moet lezen en hij geeft puntsgewijs de kenmerken en voorbeelden van Jezus’ Bijbelgebruik."

Naar mijn mening, is dit een goede samenvatting van mijn standpunt, dat ik in vele gedachten hier op dit forum heb verdedigd.

Het punt is echter, dat we over algemeen de manier van Bijbelgebruik reduceren tot een methode. En een methode is statisch (dus leerbaar). Terwijl Jezus liet zien dat Hij de methode beheerste, dus dynamisch toepaste. Dynamisch is afgeleid van het Griekse 'dumanis', dat we ook herkennen in dynamo. Het betekent onder andere 'kracht'. 

Ik denk dus dat Jezus' methode om de Schrift uit te leggen, werd geïnspireerd én bekrachtigd door de Geest van God (zie ook Rohr) en dat, als we de Schrift op dezelfde wijze (dat is dynamisch > met kracht) willen begrijpen en willen toepassen, dat we toegang zullen moeten hebben tot dezelfde Geest. Slechts dan kan de 'methode' van schriftuitleg ook de 'onze' worden.

Tot dat - voor een ieder van ons afzonderlijk - realiteit wordt, zullen we elk onze eigen interpretaties, methodes blijven volgen en dus niet éénsgezind kúnnen worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Petra.:

"In Spiritueel Bijbelezen legt Richard Rohr uit hoe je de Bijbel kunt lezen op een heilzame en spirituele manier. Voorbeelden van slecht Bijbelgebruik zijn er helaas ook. Met de Bijbel in de hand zijn kruistochten ondernomen. Slavernij, apartheid en homohaat zijn goedgepraat met Bijbelteksten. Volgens Richard Rohr is er maar één manier waarop we de Bijbel kunnen lezen: de manier waarop Jezus de Schriften las. De Bijbel is een door de Geest van God geïnspireerde bundel teksten die alleen door spiritueel getransformeerde mensen kan worden verstaan. Rohr laat zien hoe je de Bijbel niet moet lezen en hij geeft puntsgewijs de kenmerken en voorbeelden van Jezus’ Bijbelgebruik."

 

Helemaal eens ben ik het niet met Richard Rohr , ieder mens legt de Bijbel uit naar zijn of haar geestelijke toestand.  Jezus sprak niet voor niks in gelijkenissen.  Als het rechtstreeks gedaan kon worden dan had hij niet in gelijkenissen hoeven te spreken.   Daarom bestaat de Bijbel ook uit lagen, als je je geestelijk ontwikkelt ga je ook daadwerkelijk begrijpen waar het überhaupt over gaat.  En daarom verschillen we op een forum als deze ook steeds van mening over wat er staat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
22 uur geleden zei Hopper:

Ieder mens legt de Bijbel uit naar zijn of haar geestelijke toestand.  Jezus sprak niet voor niks in gelijkenissen.  Als het rechtstreeks gedaan kon worden dan had hij niet in gelijkenissen hoeven te spreken.   Daarom bestaat de Bijbel ook uit lagen, als je je geestelijk ontwikkelt ga je ook daadwerkelijk begrijpen waar het überhaupt over gaat.  En daarom verschillen we op een forum als deze ook steeds van mening over wat er staat.

Ja, op zich best wel logisch toch. We hebben niet voor niks ook verschillende scholen voor verschillende denk- en leerniveaus.  De ene is gebaat bij wat eenvoudiger handvatten en de ander juist voor diepere lagen. Jezus gaf ook heel verschillende adviezen aan mensen, al gelang de persoon en situatie. 

 

22 uur geleden zei Hopper:

Helemaal eens ben ik het niet met Richard Rohr

Had je wel eens wat boeken van hem gelezen ? 

Naar ik las schrijft ie over innerlijke leegheid, zelfonderzoek, non dualisme en mystiek e.d.. Allemaal dingen die jou wel aanspreken. 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 15-5-2023 om 09:48 zei Hetairos:

Tot dat - voor een ieder van ons afzonderlijk - realiteit wordt, zullen we elk onze eigen interpretaties, methodes blijven volgen en dus niet éénsgezind kúnnen worden.

Dat is een cirkelredenering die alleen maar voor de enkeling waarde heeft als hij veronderstelt en er in legt, dat zijn dynamische bevindelijkheid van een hogere orde is dan die van de anderen. Terwijl als hij dezelfde logica van toepassing verklaart bij allen op gelijke voet, en het liefst bij anderen meer dan bij hemzelf, hij ook bij allen moet onderzoeken wat daarvan en daarin van die hogere gezindheid getuigt, waarin iets van die alsdan inmiddels abstract bevonden eenheid schuilt.

Of anders aangevlogen: de eenheid zit reeds in elk punt waarover de bijbel concreet spreekt. Mits je de tijd neemt en de rust en de geestelijke afstemmende verwonderende afvraging, wat het toch is, dat de Geest door deze woorden wil zeggen.

Savert zegt bijvoorbeeld: ‘Het heeft me vooral geïnspireerd de Bijbel er weer eens wat vaker bij te pakken. En om dat aandachtig te doen. Om er niet te snel een uitleg aan te geven, of conclusies te trekken, maar om op de woorden te kauwen, in het vertrouwen dat er dan een nieuw inzicht of inspiratie kan groeien.’ 

En dan is ook aan de orde en het punt van aandacht, of je daarbij ervan uitgaat dat de bijbel kan kletsen en menselijke rommel kan bevatten, of anders dat de bijbel waarheid brengt die we nog niet voldoende doorzien. En het verschil tussen die twee bepaalt of we uitkomen bij wat de heilige geest tegen de mens zegt, of bij wat de heilige geest in de mens zegt. Het eerste is uit God, en van God tot heil en stichting voor de mens; het tweede is uit de godgeworden mens, en van de mens tot heil en stichting zonder God.

Dat laatste is eigenlijk heel paradoxaal of in tegenspraak met zichzelf: de mens die meer van God in zichzelf aan zijn eigen geestelijke oordeelsvinding toerekent, laat meer van God los, dat God toch echt wel aan de mens gegeven had. Of anders, ook moeilijk, geformuleerd: de mens die ervan uitgaat dat de bijbel kan kletsen rekent méér met een goddelijke waarde die wordt gecommuniceerd in zichzelf, dan de mens die meent dat goddelijke waarden zijn gecommuniceerd, en die begint met zijn eigen menselijke inbreng uit te schakelen en te onderwerpen aan wat door God is gecommuniceerd. Wat elk voorzichtig mens ertoe zou moeten brengen om er maar van uit te gaan dat er iets van God is gecommuniceerd, en dat er ook iets van de mens in wordt verwerkt en ermee wordt vervlochten. De procesmensen en de diepgaande geestdoorwroeters zouden dan heel nadrukkelijk heel eenvoudig kunnen beginnen met het proces van communicatie en de stukken van communicatie te zuiveren en aandachtig te beschouwen en de verwerking in de eigen geest te onderwerpen en voortdurende te blijven toetsen aan wat zuiver is bevonden, om zo tot de waarheid te komen die er steeds al was, in woord en in geest en in de natuur.

Wat natuurlijk weer zoveel geprut is, dat je je maar beter kunt richten op elk afzonderlijk woord,
en wat daarvan reeds uit God is gehoord. Wat daarin één is, is reeds in eenheid uit en met en van God.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Petra.:

Ja, op zich best wel logisch toch. We hebben niet voor niks ook verschillende scholen voor verschillende denk- en leerniveaus.  De ene is gebaat bij wat eenvoudiger handvatten en de ander juist voor diepere lagen. Jezus gaf ook heel verschillende adviezen aan mensen, al gelang de persoon en situatie. 

Wat ik poogde te verduidelijken is dat een ieder uit de Bijbel kan halen wat hem of haar uitkomt. (Het cherry picken) Slavernij, apartheid en homohaat zijn goedgepraat met Bijbelteksten.  Maar iemand die dat doet laat zich toch niets zeggen door Richard Rohr of door mij.  Die vergoelijkt zijn haat door de 'instemming' van God.  

Citaat

Naar ik las schrijft ie over innerlijke leegheid, zelfonderzoek, non dualisme en mystiek e.d.. Allemaal dingen die jou wel aanspreken. 

Ja, dat spreekt mij aan.  Ik ben de opvatting toegedaan dat de Bijbel voor een groot deel over mystiek gaat.  Wie leeg is van zelf wordt vervuld van liefde, wat dan weer de volheid Gods is.   Maar in het cherry picken willen gelovigen soms niet leeg van zelf zijn, die willen met dat zelf naar het hiernamaals.  Helaas bestaat er geen hiernamaals.....

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 2 weeks later...
Op 14-5-2023 om 15:49 zei Barnabas:

Weet jij waarom de satan in de tuin van Eden kwam? Weet jij wat Adam had moeten doen? Weet jij waarom mensen ziekten moeten dragen? Kun jij antwoord geven op alle vragen die het heelal met zich meebrengt?

even later terug op je woorden, kan je uitleggen wat je bedoelt ?

over je vragen zeg ik het volgende: 

Waarom Satan in het verhaal van de schepping kwam, je bedoelt de slang,

Maar jonden en christenen verschillende over de interpretatie van de slang in het verhaal,

Adem deed wat hij moet doen, er was geen andere keuze, anders staat het verhaal niet in de bijbel.

 

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-5-2023 om 21:25 zei fyg:

even later terug op je woorden, kan je uitleggen wat je bedoelt ?

over je vragen zeg ik het volgende: 

Waarom Satan in het verhaal van de schepping kwam, je bedoelt de slang,

Maar jonden en christenen verschillende over de interpretatie van de slang in het verhaal,

Adem deed wat hij moet doen, er was geen andere keuze, anders staat het verhaal niet in de bijbel.

 

 

 

Je gelooft niet in de vrije keuze van de mens? Dat wij niet meer zijn dan karma, oorzaak en gevolg? Atomen die hun natuurlijke werk doen en meer niet? Het geestelijke is louter bedacht? Dan kan ik je niet kan uitleggen wat ik leer. Een blinde ziet niet en licht werpen op een zaak heeft geen zin. Betoog wat je zelf begrijpt en wellicht is er iemand die met je in discussie kan gaan en worden je ogen geopend.

Link naar bericht
Deel via andere websites
22 minuten geleden zei Barnabas:

Je gelooft niet in de vrije keuze van de mens? Dat wij niet meer zijn dan karma, oorzaak en gevolg? Atomen die hun natuurlijke werk doen en meer niet? Het geestelijke is louter bedacht? Dan kan ik je niet kan uitleggen wat ik leer. Een blinde ziet niet en licht werpen op een zaak heeft geen zin. Betoog wat je zelf begrijpt en wellicht is er iemand die met je in discussie kan gaan en worden je ogen geopend.

Keuzevrijheid is relatief. Afhankelijk van waar en wie je bent. In sommige landen mag je niet laten blijken dat je christen bent. Je mag het denken maar niet hardop zeggen. Levensgevaarlijk. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 27-5-2023 om 21:25 zei fyg:

Maar jonden en christenen verschillende over de interpretatie van de slang in het verhaal,

Adem deed wat hij moet doen, er was geen andere keuze, anders staat het verhaal niet in de bijbel.

Hi fyg,

Ik weet het verschil niet zo goed. Wat zijn volgens jou dan de verschillen over de interpretatie van de slang tussen de joden en christenen ? 

Ik denk ook dat in het Bijbelse verhaal Adam deed wat ie moest doen, evenals Eva. Een mooie uitleg vond ik die van Rabbi Manis Friedman waarin hij het Adam en Eva verhaal op een (voor mij) nieuwe wijze uitlegt.  Die YT had ik hier op dit forum gelinkt: Adam & Eva

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
23 uur geleden zei Hermanos2:

Keuzevrijheid is relatief. Afhankelijk van waar en wie je bent. In sommige landen mag je niet laten blijken dat je christen bent. Je mag het denken maar niet hardop zeggen. Levensgevaarlijk. 

Je hebt helemaal gelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
35 minuten geleden zei Barnabas:

Je hebt helemaal gelijk.

Maar ook hier in Nederland is minder vrijheid dan men denkt. Als je er openlijk voor uitkomt dat je christen bent wordt je al gauw voor idioot versleten. En dan ben je nog niet eens begonnen over schepping ipv evolutie. Dan ben je al helemaal de dorpsgek. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 uur geleden zei Hermanos2:

Maar ook hier in Nederland is minder vrijheid dan men denkt. Als je er openlijk voor uitkomt dat je christen bent wordt je al gauw voor idioot versleten. En dan ben je nog niet eens begonnen over schepping ipv evolutie. Dan ben je al helemaal de dorpsgek. 

Helemaal mee eens. op scholen is het niet toegestaan om schepping als waarheid te onderwijzen ondanks de vele duidelijke aanwijzingen. Want dan zouden zij God moeten erkennen en zich moeten bekeren van hun losbandige leven. Maar dat willen zij niet en daarom komt het oordeel over hen.

Het doen van de waarhied brengt vervolging met zich mee. Maar wij hebben te lijden omwille van het Koninkrijk van God en Hij zal de zaligheid geven ook al staan de omstandigheden tegen.

Wij worden geacht als slachtschapen en beroofd van onze waardigheid door de minachting van de duivel. Maar wij hebben gelijk en wij weten dat wij gelijk hebben. Ook de discussie in de wetenschap toont steeds aan dat de evolutionisten maar een beetje zitten te knutselen. Wie eerlijk is moet dat erkennen.

Psalm 2 zegt dat God lacht om het woelen van de natieën. God weet het beter en is sterker. Zo ook hebben wij ons geloof en de waarheid waarin wij staande kunnen blijven en wij moeten bij elkaar horen en heersen over de duivel opdat wij niet ten onder gaan.

De waarheid is sterker dan de leugen.

 

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Het onderwijs is in principe seculier in Nederland.   Daar wordt volgens de wetenschappelijke normen onderwezen.   En dat is uiteraard gewoon de evolutie.   Dat veel christenen het begrip 'schepping' niet begrijpen is uiteraard geen zaak voor het onderwijs.

Joh 1:3

"" Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. ""

Wat in Joh 1:3 staat is dat evolutie (evolutie is voortdurend wordend) zijn oorzaak kent in het Woord.  Uiteraard had de evangelist Johannes geen notie van evolutie, maar het past er precies in.

Wettische gelovigen vestigen liever de dictatuur in het onderwijs i.p.v. zich in de Schoonheid van de Bijbel te verdiepen.

bewerkt door Hopper
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 30-5-2023 om 07:58 zei Petra.:

Hi fyg,

Ik weet het verschil niet zo goed. Wat zijn volgens jou dan de verschillen over de interpretatie van de slang tussen de joden en christenen ? 

Ik denk ook dat in het Bijbelse verhaal Adam deed wat ie moest doen, evenals Eva. Een mooie uitleg vond ik die van Rabbi Manis Friedman waarin hij het Adam en Eva verhaal op een (voor mij) nieuwe wijze uitlegt.  Die YT had ik hier op dit forum gelinkt: Adam & Eva

 

Hoi Petra, 

het verhaal is op interessante manier verteld en het is inderdaad anders dan klassikaal verteld

 hij verteld dat bijbel verhalen verschillende niveau/lagen hebben,

hij raad ons aan om erin diep te graven.

Ik heb de volgende punten genoteerd:

Adem en Eva hadden niet gezondigd

Vanuit de video is te merken dat Slang een symbool van wijsheid is

Hij heeft het woord (Satan) niet genoemd,

Er is inderdaad verschillende interpretaties tussen Joden en christenen over 

Dit verhaal

Link naar bericht
Deel via andere websites
Geplaatst (bewerkt)
12 uur geleden zei fyg:

Hoi Petra, 

het verhaal is op interessante manier verteld en het is inderdaad anders dan klassikaal verteld

 hij verteld dat bijbel verhalen verschillende niveau/lagen hebben,

hij raad ons aan om erin diep te graven.

Ik heb de volgende punten genoteerd:

Adem en Eva hadden niet gezondigd

Vanuit de video is te merken dat Slang een symbool van wijsheid is

Hij heeft het woord (Satan) niet genoemd,

Er is inderdaad verschillende interpretaties tussen Joden en christenen over 

Dit verhaal

Hi Fyg, 

Ja. ik vond het ook een verfrissende nieuwe manier van interpreteren die vooral logischer op mijn overkwam dan het idee dat het meteen al een rommeltje was met de schepping, alsof God niet zo goed kon scheppen. 

 

 

bewerkt door Petra.
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 5 weeks later...
Op 7-3-2023 om 07:19 zei Petra.:

 Ja, dat wist ik wel.  Sja, we verschillen van mening, vandaar dat ik je al eerder vroeg waarom je jezelf zo tergt door op een christenforum te zitten. Er zijn meer ex-christenen die met enorme frustratie of boosheid o.i.d. blijven zitten. Ik vraag me af wat dt precies is...of ze teleurgesteld zijn in God of ... wacht..ik ga er een topic voor maken..

Dat heb je inderdaad gedaan, heel goed dat je @Noppert1998 op zijn negatieve houding hebr gewezen, Hou dat vol. Maar dat je er zelf een topic met bewuste titel van gemaakt hebt stuit tegen de borst, graag een beetje inhouden. Je kunt negatieveiteit aankaarten wanneer het gebeurt maar je hoeft er geen aanstootgevend topic voor te openen, daarmee haal je het juist aan en bevorder je de negatieviteit op een christelijk forum. Het is de kat op het spek binden.

bewerkt door Barnabas
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid