Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 86
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

28. Hij die traag is in gebed, en traag en nalatig in het dienen van zijn broeders en in het uitvoeren van andere heilige taken, wordt door de apostel uitdrukkelijk een leegloper genoemd en veroordeel

48. Geen kleine strijd is van ons vereist om de dood te doorbreken. Christus zegt: 'Het koninkrijk van God is in u' (Lucas 17:21); maar hij die tegen ons vecht en ons gevangen neemt, vindt ook een man

49. De ziel die door lusteloosheid wordt overmand, is duidelijk ook bezeten door gebrek aan geloof. Daarom laat het dag aan dag voorbijgaan zonder acht te slaan op de evangeliën. Zonder aandacht te sc

  • 2 weeks later...

42. Net zoals veel lampen kunnen worden aangestoken door dezelfde olie en door een enkel licht, en toch vaak niet dezelfde uitstraling geven, zo reflecteren de gaven die voortkomen uit verschillende deugden het licht van de Heilige Geest op verschillende manieren. Of zoals de vele inwoners van een enkele stad allemaal brood en water gebruiken, hoewel sommigen van hen mannen, sommige zuigelingen, sommige kinderen, sommige oude mensen zijn, en er is een grote verscheidenheid en verschil tussen hen; of zoals op hetzelfde veld gezaaide tarwe verschillende korenaren kan dragen, hoewel ze allemaal naar dezelfde dorsvloer worden gebracht en in dezelfde schuur worden opgeslagen: zo lijkt het mij dat bij de opstanding van de doden verschillende graden van heerlijkheid zullen worden onderscheiden en erkend onder degenen die zijn opgewekt, afhankelijk van het niveau van deugd dat ze hebben bereikt en de mate van hun deelname tijdens dit huidige leven in de Heilige Geest die al in hen woont. Dit is de betekenis van de uitdrukking, 'Ster verschilt van ster in heerlijkheid' (1 Kor. 15:41).

Link naar bericht
Deel via andere websites

43. Zelfs als sommige sterren kleiner zijn dan andere, schijnen ze allemaal met een enkel licht. Het beeld is vrij duidelijk; maar laten we maar aan één ding aandacht schenken: na geboren te zijn in de Heilige Geest, om onze inwonende zonde weg te wassen. Als deze geboorte door de Heilige Geest eenmaal heeft plaatsgevonden, betekent dit dat er een beeld van volmaaktheid in ons actief is in een aanvankelijke vorm, hoewel het nog niet wordt uitgedrukt in termen van kracht, intellect of moed. Wie de volledige mate van volwassen mannelijkheid heeft bereikt, legt natuurlijk kinderlijke dingen af (vgl. 1 Kor. 13:11). Daarom zegt de heilige Paulus dat er een einde zal komen aan het spreken in tongen en profetieën (vgl. 1 Kor. 13:8). Net zoals een volwassene geen voedsel eet of woorden gebruikt die passen bij een kind, maar ze minacht als hem onwaardig, aangezien hij een andere levensfase is binnengegaan, zo houdt de persoon die de volmaaktheid in de evangelische deugden nadert, op een kind te zijn met betrekking tot die perfectie. Om de heilige Paulus opnieuw te citeren: 'Toen ik opgroeide, eindigde ik met kinderachtige dingen' (1 Kor. 13:11).

Link naar bericht
Deel via andere websites

44. De persoon die in de Geest geboren is, is op een bepaalde manier perfect, net zoals we een baby perfect noemen als al zijn ledematen gezond zijn. Maar de Heer heeft de genade van de Geest niet geschonken om tot zonde te vervallen. De mensen zijn zelf de oorzaak van het kwaad waarin ze vervallen: niet levend in overeenstemming met de genade worden ze gevangen genomen door het kwaad. De mens kan door zijn eigen natuurlijke gedachten vervallen als hij nalatig of onoplettend of aanmatigend is. De heilige Paulus zegt zelf: Om te voorkomen dat ik overdreven opgetogen zou worden, kreeg ik een doorn in het vlees, de boodschapper van Satan (2 Kor. 12:7). Je ziet hoe zelfs degenen die zulke grote hoogten hebben bereikt als Paulus bescherming nodig hebben. Maar als de mens de duivel niet de kans zou geven, zou hij niet met geweld door hem worden gedomineerd. Daarom mogen zijn daden noch aan Christus, noch aan de duivel worden toegerekend. Maar als hij zich uiteindelijk onderwerpt aan de genade van de Geest, staat hij aan de kant van Christus. Als dit niet het geval is, hoewel hij in de Geest geboren is - dat wil zeggen, ook al heeft hij deel aan de Heilige Geest - volgt hij door zijn daden toch de wil van Satan. Want als het de Heer of Satan was die hem met geweld had vastgegrepen, dan zou hij zelf niet de oorzaak zijn van zijn val in de hel of het bereiken van Gods koninkrijk.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

45. Hij die het spirituele pad volgt, moet grote aandacht besteden aan discriminatie (onderscheidingsvermogen), aangezien het vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en om de verschillende trucs te onderzoeken en te begrijpen waarmee de duivel door middel van plausibele fantasieën de meeste mensen op een dwaalspoor brengt, ons veilig houdt en helpt ons op alle mogelijke manieren. Als een man die de deugdzaamheid van zijn vrouw wil testen, 's nachts naar haar toe komt, vermomd als iemand anders, en ze stoot hem af, zal hij zich hierover verheugen en de zekerheid die het geeft verwelkomen. Bij ons is het precies hetzelfde met betrekking tot de aanvallen van de boze geesten. Ook al stoot je de hemelse geesten af, ze zullen hierdoor blij zijn en je helpen om nog meer deel te hebben aan de genade: vanwege dit bewijs van je liefde voor de Heer zullen ze je overspoelen met geestelijk genoegen. Dus geef jezelf niet vanuit lichtzinnigheid snel over aan de visitaties van geesten, ook al zijn het hemelse engelen, maar wees op je hoede en onderwerp ze aan de meest zorgvuldige controle. Zo zul je het goede verwelkomen en het kwade afstoten. Zo vermeerder je in jezelf de werkingen van de genade, die de zonde, hoezeer ze ook de schijn van het goede mag aannemen, niet helemaal kan simuleren. Volgens de heilige Paulus kan Satan zichzelf zelfs veranderen in een engel van het licht om zijn bedrog te praktiseren (vgl. 2 Kor. 11,14); maar hoewel hij zich op zo'n glorieuze manier kan manifesteren, kan hij, zoals we zeiden, niet de effecten van genade in ons teweegbrengen, en dus wordt het heel duidelijk dat het visioen vals is. Want de duivel kan geen liefde tot stand brengen, noch voor God, noch voor de naaste, of zachtmoedigheid, of nederigheid, of vreugde, of vrede, of evenwicht in iemands gedachten, of haat voor de wereld, of geestelijke rust, of verlangen naar hemelse dingen; evenmin kan hij hartstochten en sensueel genot bedwingen. Deze dingen zijn duidelijk de werkingen van genade. Want de vruchten van de Geest zijn liefde, vreugde, vrede, enzovoort (vgl. Gal. 5, 22), terwijl de duivel het meest geschikt en machtig is in het bevorderen van ijdelheid en hoogmoed. Je kunt aan het effect ervan zien of het intellectuele licht dat in je ziel schijnt, van God of van Satan komt. Inderdaad, als het eenmaal zijn onderscheidingsvermogen heeft ontwikkeld, is het onderscheid onmiddellijk duidelijk voor de ziel zelf door intellectuele waarneming. Net zoals de keel door zijn smaakzintuig het verschil onderscheidt tussen azijn en wijn, hoewel ze op elkaar lijken, zo kan de ziel door haar intellectuele zintuig en energie de gaven van de Geest onderscheiden van de fantasieën van de duivel.

Link naar bericht
Deel via andere websites

46. De ziel moet zorgvuldig waken en anticiperen, zodat ze zelfs niet voor een oogwenk gevangen wordt genomen door de macht van de duivel. Zelfs als slechts een deel van een dier in een val zit, wordt het hele dier vastgehouden en valt het in de handen van de jagers; en hetzelfde kan de ziel overkomen door toedoen van haar vijanden. De psalmist maakt dit heel duidelijk als hij zegt: 'Ze maakten een val voor mijn voeten en bogen mijn ziel neer' (Ps. 57:6. LXX).

Link naar bericht
Deel via andere websites

47. Wie door de nauwe poort het huis van de sterke man wil binnengaan en er met zijn goederen vandoor wil gaan (vgl. Matt. 7:14; 12:29), moet zich niet overgeven aan weelde en zwaarlijvigheid, maar moet zich versterken in de Heilige Geest, met de zin in gedachten: 'Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven' (1 Kor. 15:50). Maar hoe moet hij zich versterken in de Geest? Hier moet hij acht slaan op de woorden van de heilige Paulus, dat de wijsheid van God door de mensen als dwaasheid wordt beschouwd (vgl. 1 Kor. 1,23), evenals op die van Jesaja, dat hij de Zoon des mensen had gezien en dat zijn gedaante was veracht, en Hij werd in de steek gelaten door alle mensenkinderen (vgl. Jes. 53:3). Dus wie een zoon van God wil zijn, moet zich eerst op dezelfde manier vernederen en als dwaas en verachtelijk worden beschouwd, zijn gezicht niet afwenden wanneer erop wordt gespuugd (vgl. Jes. 50:6), niet de glorie en schoonheid van deze wereld of iets dergelijks najagen, hebbend nergens om zijn hoofd neer te leggen (vgl. Matt. 8:20), verguisd, bespot, vertrapt, door iedereen beschouwd als een voorwerp van minachting, onzichtbaar en zichtbaar aangevallen, maar zich verzettend in zijn geest. Het is dan dat de Zoon van God, - die zei: 'Ik zal in uw midden wonen en wandelen' (vgl. Lev. 26:12), - zich in zijn hart zal manifesteren, en hij zal kracht en vermogen ontvangen zodat hij de sterke man kan binden en met zijn goederen ervandoor gaan (vgl. Matt. 12:29), en trappen op de adder en basilisk (vgl. Ps. 91:13. LXX), slangen en schorpioenen (vgl. Lukas 10:19).

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

48. Geen kleine strijd is van ons vereist om de dood te doorbreken. Christus zegt: 'Het koninkrijk van God is in u' (Lucas 17:21); maar hij die tegen ons vecht en ons gevangen neemt, vindt ook een manier om in ons te zijn. De ziel moet daarom niet rusten voordat ze hem heeft gedood die haar gevangen neemt. Dan zal alle pijn, verdriet en zuchten wegvluchten (vgl. Jes. 35:10), omdat er water is ontsprongen in de dorstige aarde (vgl. Jes. 43:20) en de woestijn vol water is geworden (vgl. Jes. 41:18). Want Hij heeft beloofd het onvruchtbare hart met levend water te vullen, sprekend eerst door de profeet Jesaja, zeggende: 'Ik zal water geven aan hen die dorst hebben en die door droog land gaan' (Jes. 44:3. LXX); en daarna door Hemzelf, met de woorden: ‘Wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen’ (Johannes 4:14).

Link naar bericht
Deel via andere websites

49. De ziel die door lusteloosheid wordt overmand, is duidelijk ook bezeten door gebrek aan geloof. Daarom laat het dag aan dag voorbijgaan zonder acht te slaan op de evangeliën. Zonder aandacht te schenken aan de innerlijke strijd, wordt het gevangen genomen door verwaandheid en vaak opgetogen door dromen. Hoogmoed verblindt de ziel en laat haar haar eigen zwakheid niet zien.

Link naar bericht
Deel via andere websites

50. Zoals het pasgeboren kind het beeld is van de volwassen mens, zo is de ziel in zekere zin het beeld van God die haar heeft geschapen. Het kind begint bij het opgroeien geleidelijk aan zijn vader te herkennen, en wanneer het volwassen is, regelen ze de dingen onderling en gelijk, vader met zoon en zoon met vader, en de rijkdom van de vader wordt onthuld aan de zoon. Iets soortgelijks had met de ziel moeten gebeuren. Vóór de zondeval zou de ziel vooruit zijn gegaan en dus de volle volwassenheid hebben bereikt (vgl. Ef. 4,13). Maar door de val werd het gedompeld in een zee van vergetelheid, in een afgrond van begoocheling, en woonde binnen de poorten van de hel. Alsof het door een grote afstand van God gescheiden was, kon het zijn Schepper niet naderen en Hem niet goed herkennen. Maar eerst riep God het door de profeten terug en bracht het tot kennis van Zichzelf. Uiteindelijk verdreef Hij door Zijn eigen komst op aarde de vergeetachtigheid, de begoocheling; toen, door de poorten van de hel heen brekend, ging Hij de misleide ziel binnen en gaf Zichzelf aan haar als een model. Door middel van dit model kan de ziel tot volwassenheid groeien en de volmaaktheid van de Geest bereiken. Het is daarom ter wille van ons dat de Logos van God met goddelijke toestemming door de duivel wordt verleid, en dan lasterlijke opmerkingen, bespottingen, afranselingen door wilde mannen en ten slotte de dood aan het kruis doorstaat, ons tonend, zoals we zeiden, wat voor houding we moeten aannemen tegenover degenen die ons belasteren en bespotten en ons tot onze dood brengen. Zo worden we alsof we doofstom zijn voor hen, zonder onze mond open te doen, zodat we, duidelijk de subtiliteit en de kracht van het kwaad waarnemend, en alsof we aan het kruis genageld zijn, luid kunnen roepen tot Hem die ons van de dood kan verlossen (vgl. Hebr. 5:7) en ons reinigen van onze geheime fouten (vgl. Ps. 19:12); want 'als zij geen heerschappij over mij hebben, zal ik onberispelijk zijn' (Ps. 19:13). Als we onberispelijk zijn, vinden we Hem 'die alle dingen tot onderwerping heeft gebracht' (Psalm 8:6), en we regeren en genieten van rust met Christus. Overweldigd door de val door stoffelijke en onreine gedachten, werd de ziel als verstandeloos. Het resultaat is dat er geen geringe inspanning voor nodig is om uit de stoffelijkheid te komen en de subtiliteit van het kwaad te begrijpen, zodat zij zich kan vermengen met niet-origineel intellect.

bewerkt door Modestus
Link naar bericht
Deel via andere websites

Liefde is zonder waarheid een hol begrip. 

1 Korintiërs 13:12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Dezelfde schrijver (Paulus den apostel) :

Romeinen 1:25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

... 32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Fundamenteel:

Liefde is zonder waarheid een hol begrip. 

1 Korintiërs 13:12 Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. 13 En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

Dezelfde schrijver (Paulus den apostel) :

Romeinen 1:25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen. 26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; 27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

... 32 Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn) niet alleen dezelve doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen, die ze doen.

1 Kor 13 zegt ook:

De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig

5zij handelt niet ongepast,

zij zoekt niet haar eigen belang,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

6zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,

maar verheugt zich over de waarheid,

7zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.

Er zijn dus meerdere interpretaties, uitgangspunten mogelijk.

Welke je daarvan kiest, is een persoonlijke keuze. Jij maakt een keuze. Dat kan. Maar het is een keuze, niet de absolute waarheid die de bijbel verkondigt.

Interessante vraag: waarom maken wij de keuze die wij maken ?

De bijbel biedt beide mogelijkheden.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 uur geleden zei Fundamenteel:

Liefde is zonder waarheid een hol begrip. 

 

Geheel eens.  Daarom zegt Jezus ook: Ik bén die waarheid.  Heb je die waarheid al ontdekt en kun je er wat over vertellen?  Want anders is het een hol begrip volgens je eigen woorden.  

Let wel: waarheid is een ander begrip dan 'geloof'.

1 uur geleden zei PeterJan:

1 Kor 13 zegt ook:

De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig

5zij handelt niet ongepast,

zij zoekt niet haar eigen belang,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

6zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,

maar verheugt zich over de waarheid,

7zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.

Er zijn dus meerdere interpretaties, uitgangspunten mogelijk.

Welke je daarvan kiest, is een persoonlijke keuze. Jij maakt een keuze. Dat kan. Maar het is een keuze, niet de absolute waarheid die de bijbel verkondigt.

Interessante vraag: waarom maken wij de keuze die wij maken ?

De bijbel biedt beide mogelijkheden.

 

1 Kor 13 geeft een aantal karakteriseringen aan van de liefde.  Maar ik zie dat niet als meerdere interpretaties.  En ook het karakteriseringen van de liefde is niet de liefde zelf.  

Overigens zijn een aantal karakteriseringen in negatie geschreven.  Dat vind ik zelf de beste omschrijving van liefde: in negatie.  Ontkennen wat zij niet is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei Hopper:

Geheel eens.  Daarom zegt Jezus ook: Ik bén die waarheid.  Heb je die waarheid al ontdekt en kun je er wat over vertellen?  Want anders is het een hol begrip volgens je eigen woorden.  

Let wel: waarheid is een ander begrip dan 'geloof'.

1 Kor 13 geeft een aantal karakteriseringen aan van de liefde.  Maar ik zie dat niet als meerdere interpretaties.  En ook het karakteriseringen van de liefde is niet de liefde zelf.  

Overigens zijn een aantal karakteriseringen in negatie geschreven.  Dat vind ik zelf de beste omschrijving van liefde: in negatie.  Ontkennen wat zij niet is.

Ik heb de waarheid op mijn schouder voelen tikken en sedert dien is alles veranderd. Ik ben meer dan ooit op de Bijbel beginnen vormen en heb mijn wereldse overtuigingen overboord gegooid. Ben ik perfect geworden? Totaal niet. Daarom is Christus en de Bijbel de autoriteit en niet ik of de wereld. 

2 uur geleden zei PeterJan:

1 Kor 13 zegt ook:

De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig

5zij handelt niet ongepast,

zij zoekt niet haar eigen belang,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

6zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,

maar verheugt zich over de waarheid,

7zij bedekt alle dingen,

zij gelooft alle dingen,

zij hoopt alle dingen,

zij verdraagt alle dingen.

Er zijn dus meerdere interpretaties, uitgangspunten mogelijk.

Welke je daarvan kiest, is een persoonlijke keuze. Jij maakt een keuze. Dat kan. Maar het is een keuze, niet de absolute waarheid die de bijbel verkondigt.

Interessante vraag: waarom maken wij de keuze die wij maken ?

De bijbel biedt beide mogelijkheden.

 

Of ze zijn allemaal van toepassing en de som daarvan is DE liefde? :)

bewerkt door Fundamenteel
Link naar bericht
Deel via andere websites
30 minuten geleden zei Hopper:

 

Overigens zijn een aantal karakteriseringen in negatie geschreven.  Dat vind ik zelf de beste omschrijving van liefde: in negatie.  Ontkennen wat zij niet is.

Dan wordt dan een heel lange rij met wat het allemaal niet is.

Voor mij is het helderder als iets omschreven wordt met wat het wel is.

Overigens: volgens mij kun je liefde niet beschrijven, je zou het moeten ervaren, zijn.

Karakteriseringen zijn niet de liefde zelf, dat ben ik met je eens. Het geeft hooguit richting en is een weergave van ervaringen.

20 minuten geleden zei Fundamenteel:

 

Of ze zijn allemaal van toepassing en de som daarvan is DE liefde? :)

Als de liefde alles verdraagt, en het kwade niet toerekent, dan is het waarschuwen tegen mannenliefde niet nodig. Liefde verdraagt immers alles. En rekent het niet toe.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei PeterJan:

Voor mij is het helderder als iets omschreven wordt met wat het wel is.

Overigens: volgens mij kun je liefde niet beschrijven, je zou het moeten ervaren, zijn.

Karakteriseringen zijn niet de liefde zelf, dat ben ik met je eens. Het geeft hooguit richting en is een weergave van ervaringen.

Daar zijn we het over eens, het dient een ervaren te zijn.  En dan kan -indachtig de woorden van Paulus- de liefde zich bij mij niet anders voordoen dan bij een ander.  Kortom, Paulus heeft het over 'iets' wat universeel is.

Citaat

Dan wordt dan een heel lange rij met wat het allemaal niet is.

Ik vind het helderder in negatie.  Omdat liefde vooral met 'willen' te maken heeft.  In feite predikt Jezus het niet-willen (Niet mijn wil geschiedde).  Dat kun je als een gebod lezen (je mag niet dit, je mag niet dat).  Doch ik zie het meer zo dat de mens in zichzelf kan zoeken naar wat hij of zij 'wil'.    Liefde is i.m.o. het opgeven van de eigenwillendheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Hopper:

Daar zijn we het over eens, het dient een ervaren te zijn.  En dan kan -indachtig de woorden van Paulus- de liefde zich bij mij niet anders voordoen dan bij een ander.  Kortom, Paulus heeft het over 'iets' wat universeel is.

In de kern zal het hetzelfde zijn. In de uitingen is het een veelvoud van diverse uitingen.

Citaat

Ik vind het helderder in negatie.  Omdat liefde vooral met 'willen' te maken heeft.  In feite predikt Jezus het niet-willen (Niet mijn wil geschiedde).  Dat kun je als een gebod lezen (je mag niet dit, je mag niet dat).  Doch ik zie het meer zo dat de mens in zichzelf kan zoeken naar wat hij of zij 'wil'.    Liefde is i.m.o. het opgeven van de eigenwillendheid.

Zo zie je maar dat al bij de omschrijving er diverse voorkeuren zijn. Beide past in de liefde (kern), de uitingen (hoe omschrijf je het) kan al diverse kanten op gaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Fundamenteel:

Het gaat mij niet over waarschuwen wat anderen doen, maar hoe ze dat over de volgende generatie projecteren.

Snap ik, had je helder gemaakt.

Je gaf eerder aan dat ouders hun eigen kinderen op eigen wijze mogen opvoeden en eigen normen/waarden mee mogen geven,

Dan projecteren ze toch al op de volgende generatie ? Hoe zou je dat willen voorkomen ?

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei PeterJan:

Jij denkt dat op deze manier jij voorkomt dat woke ouders hun kinderen woke opvoeden ?

Heb je het gevoel dat jouw boodschap landt bij deze mensen ?

Mijn invloed is 0,0 en ik heb 0,0 intentie invloed uit te oefenen. Ik toets af, sprokkel en bundel om dan in beperkte kring te handhaven.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid