Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

In een ander topic attendeerde iemand mij op de ’toorn van God’, waardoor de vraag in mij opkwam: „Wat is eigenlijk de toorn van God? Komt die voort uit een wispelturig karakter van een God die eist dat de mens Hem gehoorzaamt? Een God die eigenlijk niet weet hoe Hij met de mens en de schepping om moet gaan en om die reden Zijn toevlucht neemt tot wetten en het uitvoeren van straffen.

Het is mijn mening dat ongelovigen, maar helaas ook veel gelovigen de toorn van God niet goed kunnen duiden, omdat hun denken teveel is verduisterd door dogma’s (vooroordelen), die zijn voortgekomen uit menselijk inzicht. Met andere woorden: velen projecteren hun menselijk begrip in een Godsbeeld, dat vervolgens de plaats van God zelf inneemt. Kortom, het is tijd voor een nieuw topic.

Als ik het topic aftrap, wijs ik alvast op de volgende teksten:

  • Deut. 31:17-18 (NBG1951) „Te dien dage zal mijn toorn tegen hen ontbranden, Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij verteerd worden en vele rampen en benauwdheden hen treffen. Dan zullen zij te dien dage zeggen: Hebben die rampen ons niet daarom getroffen, omdat onze God niet in ons midden is? Doch Ik zal te dien dage mijn aangezicht volkomen verbergen vanwege al het kwaad, dat zij gedaan hebben: dat zij zich tot andere goden hebben gewend“. (zie ook verderop: Mich. 3:1-4)
  • Deut. 32:18-20 (NBG1951) „De Rots, die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God, die u heeft voortgebracht. Toen de HERE dat zag, heeft Hij hen verworpen, omdat Hij gekrenkt was door zijn zonen en dochteren; Hij zeide: Ik wil mijn aangezicht voor hen verbergen en zien, wat hun einde wezen zal, want zij zijn een verkeerd geslacht, kinderen, die geen trouw kennen“.

Als je deze teksten nauwkeurig leest, dan valt je misschien op dat het ‘ontbranden van Gods toorn’ samenhangt met ‘het verbergen van Gods aangezicht’. Als het volk Israël niet goed handelt, verbergt God zijn aangezicht. Israël stelt dan niet zijn vertrouwen op God, maar wijst Hem in feite af. God geeft hem dus in feite over aan zichzelf, waardoor de machten der duisternis ruimte krijgen hun destructieve werk te doen.

De toorn van God is dus het onheil dat over het volk komt, omdat ze de bescherming van God op dat moment afwijzen. Bekeren ze zich echter weer, dan ontfermt God zich weer over hen en is er weer bescherming. Het punt is dus niet dat God gehoorzaamheid vraagt voor Zichzelf, maar omwille van de zwakheid van Israël.

Het is een principe dat ook wij, mensen, kennen ten opzichte van onze kinderen. Zolang het kind vertrouwt op de ouder, is het beschermt; wil het kind het echter zelf uitzoeken en zijn vertrouwen stellen op een ‘ander’, zal een ouder het wel moeten loslaten. Dat wat het kind dan vervolgens overkomt, is niet veroorzaakt door de ouder, maar door die ‘ander’ waaraan het kind zich heeft verbonden. Dit is de wanhoop, die veel ouders uit ervaring kennen.

NOTA BENE

Nog een paar teksten om over na te denken:

  • Psalms 13:2-5 (NBG1951) „Hoelang, HERE? Zult Gij mij voortdurend vergeten? Hoelang zult Gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoelang zal ik plannen koesteren in mijn ziel, kommer hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoelang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch, antwoord mij, HERE, mijn God! Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode; opdat mijn vijand niet zegge: Ik heb hem overmocht; opdat mijn tegenstanders niet juichen, wanneer ik wankel“.
  • Ez. 39:28-29 (NBG1951) „En zij zullen weten, dat Ik de HERE hun God ben, zowel wanneer Ik hen in ballingschap wegvoer onder de volken, als wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat. En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis Israëls heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE“.
  • Mich. 3:1-4 (NBG1951) „En ik zeide: Hoort toch, hoofden van Jakob en leidslieden van het huis Israëls, moest gij het recht niet kennen? Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun gebeente; ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een pot of in een ketel. Dan zullen zij roepen tot de HERE, maar Hij zal hun niet antwoorden, en Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen te dien tijde, omdat zij slecht hebben gehandeld.“
Link naar bericht
Deel via andere websites

De toorn van God is niet een kwestie van verbergen en bescherming opheffen zodat kwade machten hun gang kunnen gaan. De toorn van God is Zijn eigen heilige toorn en Zijn eigen reactie op menselijke zonde en ongehoorzaamheid.

De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; (Zef.1:14-15, SV)

Er is maar één manier om daaraan te ontsnappen. En reken er maar op dat God geen verstoppertje speelt op die dag.

bewerkt door sandingisaskill
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sandingisaskill:

De toorn van God is niet een kwestie van verbergen en bescherming opheffen zodat kwade machten hun gang kunnen gaan. De toorn van God is Zijn eigen heilige toorn en Zijn eigen reactie op menselijke zonde en ongehoorzaamheid.

De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; (Zef.1:14-15, SV)

Er is maar één manier om daaraan te ontsnappen. En reken er maar op dat God geen verstoppertje speelt op die dag.


Met je eens. Dit is m.i. 100 % waarheid.   Een mens kan dan ook uitsluitend oog in oog met de Vader staan indien Jezus Christus in hem of haar aanwezig is door de Heilige Drievuldigheid.

En om God (‘s) Goed te kunnen leren kennen is het noodzakelijk om voordien een poos in het bestaan van een duivel te geloven, zodat je in de Goedheid van God kúnt geloven.  Zodat je in staat bent om Gods Goedheid te leren kennen en te onderscheiden van Zijn heilige toorn. Want Hij wenst ons niets dan goeds toe en koestert geen kwade gedachten over ons. 
 

Jeremia 29: 11 Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Wanneer de Heilige Drievuldigheid in ons leeft, alleen dan kunnen we van aangezicht tot aangezicht staan met de Vader.  Hij ziet alleen de Zoon in ons dan. We zijn dan niet langer zondaars. De zonde leeft nog wel in ons omdat we nog in het lichaam leven maar we zijn geen zondaar meer (want wij zijn dood  en Hij leeft in ons). 

De 24 “oudsten” rond Gods Troon in de bijbel staan voor de Gemeente, het Lichaam, zoals deze dame helder beschrijft:

 

bewerkt door Flawless victory
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-5-2022 om 19:32 zei sandingisaskill:

De toorn van God is niet een kwestie van verbergen en bescherming opheffen zodat kwade machten hun gang kunnen gaan. De toorn van God is Zijn eigen heilige toorn en Zijn eigen reactie op menselijke zonde en ongehoorzaamheid.

De grote dag des HEEREN is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des HEEREN; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke donkerheid; (Zef.1:14-15, SV)

Er is maar één manier om daaraan te ontsnappen. En reken er maar op dat God geen verstoppertje speelt op die dag.

Ik ben van mening dat je in deze reactie appels met peren vergelijkt en dus een onterechte conclusie trekt. Ik heb het idee dat je niet begrijpt wat ik in de topic-opener wil zeggen. Maar leg het me maar uit, als ik dit niet goed zie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Hetairos:

Ik ben van mening dat je in deze reactie appels met peren vergelijkt en dus een onterechte conclusie trekt. Ik heb het idee dat je niet begrijpt wat ik in de topic-opener wil zeggen. Maar leg het me maar uit, als ik dit niet goed zie.

Jij denkt echt dat jij alles weet he over God, en anderen niet? Heb je een geheim lijntje met boven of zo?

Toorn is gewoon woede. Het is een mooie manier om gelovigen aan te kweken, omdat die gelovigen angst hebben voor Gods toorn. Zonder die toorn zou het christendom de helft zijn wat het nu is geworden. Zonder de hemel of de nieuwe Aarde waar gelovigen mogen komen, en zonder hel en verdoemenis is christendom weinig meer dan andere religies. Die andere religies hebben ook toornige goden en hellen waar ongelovigen in belanden. Als je de psyche van de mens kent dan weet je dat dit heel logisch is, en heel menselijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Hetairos:

Ik ben van mening dat je in deze reactie appels met peren vergelijkt en dus een onterechte conclusie trekt. Ik heb het idee dat je niet begrijpt wat ik in de topic-opener wil zeggen. Maar leg het me maar uit, als ik dit niet goed zie.

Als je eerst es je mening verduidelijkt waarom appels met peren worden vergeleken, wellicht krijg ik dan een idee van waarom ik een onterechte conclusie trek.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-5-2022 om 19:32 zei sandingisaskill:

Er is maar één manier om daaraan te ontsnappen. En reken er maar op dat God geen verstoppertje speelt op die dag.

Oei, de ongelovigen worden al bang...

Maar was God tijdens de holocaust (een van de ergste, zo niet de ergste, gruwel van de mensheid). Toen speelde God wel verstoppertje.

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei sandingisaskill:
1 uur geleden zei Hetairos:

Ik ben van mening dat je in deze reactie appels met peren vergelijkt en dus een onterechte conclusie trekt. Ik heb het idee dat je niet begrijpt wat ik in de topic-opener wil zeggen. Maar leg het me maar uit, als ik dit niet goed zie.

Als je eerst es je mening verduidelijkt waarom appels met peren worden vergeleken, ....

Oké, dat is een fair voorstel.

Ik schreef dit topic, omdat ik elders in gesprek was over het karakter van God. Maar, omdat dat gesprek verzandde in allerlei niet ter zake doende reacties, besloot ik er een nieuw topic aan te wijden. En dan met name over de achtergrond van Gods toorn. Ik vroeg me namelijk tegelijk af, waarom de God in het nieuwe testament zo anders van karakter lijkt, dan de God van het oude testament.

Sinds de komst van Christus kunnen we inmiddels weten dat God een goed God is; Zijn karakter is in één eigenschap samen te vatten en dat is liefde. Daarnaast weten we inmiddels ook dat God onveranderlijk is (in eeuwigheid dezelfde), maar ook dat het wezen van God vóór Jezus Christus in feite onbekend was. Gods karakter wordt slechts gekend IN Jezus Christus.

Inmiddels is mij gebleken dat ook het oude testament zelf, een glimp laat zien van Gods eigenlijke karakter. Zie de teksten die ik noem in het openings-bericht. En dan blijkt dat Gods toorn in verband staat met de zonde van het volk en wel zodanig dat de zonde in feite de toorn van God oproept. Maar omdat God - dat leren we uit het NT - niet het kwaad voortbrengt dat het volk treft, heb ik mijn visie uiteengezet en leg ik uit, ten eerste, wat dat kwaad veroorzaakt en, ten tweede, waar het vandaan komt.

Voor het oudtestamentische Israël kwam echter alles, dat hem overkwam, van God zelf. Soms was er inzicht (zie sommige profeten), maar vaak was er geen inzicht. Hoe het ook zij, de toorn van God komt over de mens wanneer er zonde is. Denk ook aan de nieuwtestamentische uitspraak dat 'het loon van de zonde de dood is' Vandaar dat ik al in het openingsbericht schreef al schreef: Als Israël er voor kiest, zich buiten het verbond te begeven, ze dan recht in de armen van de boze lopen. Ze plaatsen zich buiten de bescherming van God en worden meterdaad een speelbal van het rijk der duisternis. En dat wordt symbolisch aangeduid met: God verbergt Zijn aangezicht. Gods toorn is derhalve geen indicatie dat God zich wreekt op het volk, maar dat de boze de ruimte krijgt zijn destructieve spel te spelen. Maar zolang het volk er voor kiest die weg te gaan, zijn als het ware Gods handen gebonden; immers Hij respecteert de wil van het volk. Die houding (van God) kun je herkennen bij alle profeten.

Jouw citaat uit Zefanja vertelt in feite hetzelfde verhaal. Het volk zondigt en daarom overkomt hen allerlei rampspoed. Die rampspoed komt echter niet bij God vandaan (dit is in feite een nieuwtestamentisch inzicht), maar komt uit de koker van de (geestelijke) vijand, waar het oudtestamentische Israël in feite blind voor was. De toorn Gods wordt in Zefanja een aantal keer genoemd. Maar steeds kun je het principe, wat ik hierboven uiteenzet, herkennen:

  • Zephaniah 2:1-3 (NBG1951) "Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, voordat het besluit tot uitvoering komt - als kaf gaat een dag voorbij - voordat over u komt de brandende toorn des HEREN, voordat over u komt de dag van de toorn des HEREN. Zoekt de HERE, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des HEREN." 
  • Zephaniah 3:8 (NBG1951) "Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des HEREN, ten dage dat Ik zal opstaan tot de buit; want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden".

Maar let ook op de verzen die direct op het laatste vers volgen:

  • Zephaniah 3:9-11 (NBG1951) "Maar dan zal Ik de volken andere, reine lippen geven, opdat zij allen de naam des HEREN aanroepen; opdat zij Hem dienen met eenparige schouder. Van gene zijde der rivieren van Ethiopië zullen mijn aanbidders, mijn verstrooiden, mijn offer brengen. Te dien dage zult gij u niet behoeven te schamen over al de daden waarmede gij tegen Mij hebt overtreden, want dan zal Ik uit uw midden uw hoogmoedig juichenden verwijderen. En voortaan zult gij niet meer overmoedig zijn op mijn heilige berg".

De toorn van God is dus een uitdrukking om het uiteindelijke gevolg van de zonde aan te duiden. Ze komt echter niet voort uit een God, die nu op het punt staat, korte metten te maken met Israël of de volkeren, maar is het resultaat van het verbond dat de mens met de boze heeft gesloten. God heeft met de inhoud van de toorn van God eigenlijk niets van doen, maar neemt er wel de verantwoording voor. Op die wijze blokkeert Hij elke poging van de mens, het zelf met het rijk der duisternis op een akkoordje te willen gooien. Met andere woorden: Wil je onder de toorn van God uit? Dan zul je bij Mij moeten zijn.

NASCHRIFT

Ook hier ventileer ik mijn - waarschijnlijk onvolkomen - visie. Mocht je het anders zien? Prima, even goede vrienden. Maar als je een andere visie hebt - en je wilt die hier neerleggen - probeer deze dan AUB met Bijbelse en ter zake doende argumenten te onderbouwen. Dat bevordert het goede gesprek én een goede verstandhouding hier op het forum.

Link naar bericht
Deel via andere websites
6 minuten geleden zei Hetairos:

Maar omdat God - dat leren we uit het NT - niet het kwaad voortbrengt dat het volk treft, heb ik mijn visie uiteengezet en leg ik uit, ten eerste, wat dat kwaad veroorzaakt en, ten tweede, waar het vandaan komt.

Ik denk dat hier het verschil van inzicht ligt. Uiteraard komt kwaad in morele zin niet voort uit God. Echter de heilige toorn van God over de zonde is terecht en in bestraffend opzicht komt deze wel degelijk bij God zelf vandaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
17 minuten geleden zei sandingisaskill:

Ik denk dat hier het verschil van inzicht ligt.

Dat denk ik niet alleen, maar weet ik zeker 😉 . Maar, zoals gezegd, is dit natuurlijk helemaal geen punt. 

19 minuten geleden zei sandingisaskill:

Echter de heilige toorn van God over de zonde is terecht en in bestraffend opzicht komt deze wel degelijk bij God zelf vandaan.

Daar heb je natuurlijk gelijk in, al geloof ik wel, dat de 'bestraffing' zich uiteindelijk richt tegen de veroorzakers van de zonde. Het rijk der duisternis al ten onder gaan aan z'n eigen kwaad. Zie ook Openbaring 20:7-10. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hetairos:

Daar heb je natuurlijk gelijk in, al geloof ik wel, dat de 'bestraffing' zich uiteindelijk richt tegen de veroorzakers van de zonde. Het rijk der duisternis al ten onder gaan aan z'n eigen kwaad. Zie ook Openbaring 20:7-10. 

De oorzaak van de ten ondergang is het morele kwaad dat wordt bedreven door mensen en duivelen. De toorn van God over dat morele kwaad komt bij God zelf vandaan. Hij is degene die uiteindelijk de bedrijvers van dat kwaad zal straffen. Niet door zich te verbergen, maar door actief zelf uiting te geven aan Zijn heilige toorn. En die zal vele malen vreselijker zijn dan wat boze machten aan destructie kunnen genereren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sandingisaskill:

De oorzaak van de ten ondergang is het morele kwaad dat wordt bedreven door mensen en duivelen. De toorn van God over dat morele kwaad komt bij God zelf vandaan. Hij is degene die uiteindelijk de bedrijvers van dat kwaad zal straffen. Niet door zich te verbergen, maar door actief zelf uiting te geven aan Zijn heilige toorn. En die zal vele malen vreselijker zijn dan wat boze machten aan destructie kunnen genereren.

Oei oei, wat zijn we weer bang zeg...

In feite geef je toe dat God nog erger is dan boze machten (wat je daar voor mythisch ook maar onder verstaat) maar je noemt het heilige toorn, want dan mag het wel blijkbaar. De boze die kwaad is mag niet, maar God mag blijkbaar alles. Als je het maar heilig (wat je daar ook maar onder verstaat) noemt.

4 uur geleden zei Foppe86:

Maar was God tijdens de holocaust (een van de ergste, zo niet de ergste, gruwel van de mensheid). Toen speelde God wel verstoppertje.

Aangezien God de holocaust heeft gadegeslagen zonder een hand uit te steken is God uitgespeeld lijkt me.

Duivelen bestaan overigens niet, meervoud van duif is duiven en niet duivelen.

2 uur geleden zei Hetairos:

Daar heb je natuurlijk gelijk in, al geloof ik wel, dat de 'bestraffing' zich uiteindelijk richt tegen de veroorzakers van de zonde. Het rijk der duisternis al ten onder gaan aan z'n eigen kwaad. Zie ook Openbaring 20:7-10. 

Daar staat helemaal niet dat het rijk der duisternis ten onder zal gaan aan eigen kwaad. Er staat "en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden." Openbaring 20:17

Jullie proberen nog steeds te laten lijken dat God niet toornig handelt maar dat het in feite het kwaad zelf is dat zichzelf ten val brengt. Helaas, pindakaas, de Bijbel leert ons anders. Omdat de schrijvers uit die tijd een toornige God niet vies vonden. In die tijd vonden de mensen om de haverklap toornige goden uit. Om mensen in het gareel te houden denk ik. De bijbel niet anders.

 

Op 23-5-2022 om 13:26 zei Hetairos:

Het is mijn mening dat ongelovigen, maar helaas ook veel gelovigen de toorn van God niet goed kunnen duiden, omdat hun denken teveel is verduisterd door dogma’s (vooroordelen), die zijn voortgekomen uit menselijk inzicht. Met andere woorden: velen projecteren hun menselijk begrip in een Godsbeeld, dat vervolgens de plaats van God zelf inneemt. Kortom, het is tijd voor een nieuw topic.

vetgedrukt van mij:

ook de bijbel kent haar godbeelden. Het probleem van godsbeelden is dat de aanhangers van die godsbeelden denken met de werkelijke god te maken te hebben, dat ze zelf ook maar een godsbeeld aanhangen ontgaat ze. Kom je vooral tegen bij zogenaamde wedergeborenen.

Die wedergeborenen zijn ook vaak zo arrogant dat ze mensen met andere meningen afdoen als "verduisterd of verblind". Paulus had er ook een handje van door de joden als versluierd weer te geven. Daarom namen ze zijn onzin niet aan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-5-2022 om 19:32 zei sandingisaskill:

Er is maar één manier om daaraan te ontsnappen. En reken er maar op dat God geen verstoppertje speelt op die dag.

Klopt, en daarom zoveel mogelijk mensen zien te benaderen om te waarschuwen. Die dag is nodig om een overgang te maken naar de nieuwe aarde.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei sjako:

Klopt, en daarom zoveel mogelijk mensen zien te benaderen om te waarschuwen. Die dag is nodig om een overgang te maken naar de nieuwe aarde.

Waarschuwen waarvoor? Er zit nogal verschil tussen het waarschuwen van jou en van mij. De annihilatie is niet om te vrezen, heeft niks met straffen uit te staan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sandingisaskill:

Waarschuwen waarvoor? Er zit nogal verschil tussen het waarschuwen van jou en van mij. De annihilatie is niet om te vrezen, heeft niks met straffen uit te staan.

Weer een ontkenner van Gods toorn.. Wat is het toch met gelovigen, hebben jullie Openbaring niet? Dat mensen dood willen maar niet kunnen, want de straf moet zwaar zijn? Alle plagen die God over de ongelovige wereld zend?

Allemaal bangmakerij wat mij betreft, maar jullie nemen Openbaring toch wel serieus? Waarom willen gelovigen toch altijd hun God goedpraten of zo?

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei sandingisaskill:

Waarschuwen waarvoor? Er zit nogal verschil tussen het waarschuwen van jou en van mij. De annihilatie is niet om te vrezen, heeft niks met straffen uit te staan.

Voor de dag van Jehovah. Door deze maatschappij houden de mensen zich niet meer bezig met God, terwijl dat wel een keuze is. 2Tim 3:1 zegt over nu:

Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn.  2 Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw.  3 Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben.  4 Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God.  5 Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten.

De dag van Jehovah of van de Heer zoals Jij dat noemt is GEEN annihilatie. Het is een overgang naar een nieuwe wereld bestuurd door Christus. Waarom zou God Zijn schepping vernietigen wat Hij bestempelde als ‘zeer goed’.? Het gaat om vernietiging van mensen die God haten of moedwillig niet willen kennen. De aarde is goed, alleen wat er op gebeurd is slecht. De heerser, satan, zal dan voor 1000 jaar worden gebonden. Alles wat slecht is zal worden weg gedaan.

Zefanja 2 gaat verder

Kom samen, ja, kom bijeen, o volk dat geen schaamte kent.  2 Voordat het besluit in werking treedt, voordat de dag voorbijgaat als kaf, voordat de brandende woede van Jehovah over jullie komt, voordat de dag van Jehovah’s woede over jullie komt, 3 moeten jullie Jehovah zoeken, zachtmoedigen van de aarde, die zijn rechtvaardige besluiten naleven.  Zoek rechtvaardigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien word je verborgen op de dag van Jehovah’s woede.

Jezus heeft zijn discipelen erop uitgestuurd om die rechtvaardige zachtmoedigen te vinden. Kan niet zonder evangelisatie.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:

Kom samen, ja, kom bijeen, o volk dat geen schaamte kent.  2 Voordat het besluit in werking treedt, voordat de dag voorbijgaat als kaf, voordat de brandende woede van Jehovah over jullie komt, voordat de dag van Jehovah’s woede over jullie komt, 3 moeten jullie Jehovah zoeken, zachtmoedigen van de aarde, die zijn rechtvaardige besluiten naleven.  Zoek rechtvaardigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien word je verborgen op de dag van Jehovah’s woede.

In de Statenvertaling staat het zo geformuleerd:

Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt! Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des HEEREN toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des HEEREN over ulieden nog niet komt. Zoekt den HEERE, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des HEEREN.

Ik denk niet dat de profeet hier bedoeld dat het maar afwachten is of God je wil verlossen en in genade ontvangen. Het lijkt me een manier van spreken waaruit hoop klinkt. Een hopen op de mens die zich bekeerd. Het is maar net hoe je die deugden vorm geeft. Ze kunnen door zowel een bekeerd als onbekeerd hart worden gedaan.

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 uur geleden zei Foppe86:

Weer een ontkenner van Gods toorn.. Wat is het toch met gelovigen, hebben jullie Openbaring niet? Dat mensen dood willen maar niet kunnen, want de straf moet zwaar zijn? Alle plagen die God over de ongelovige wereld zend?

Allemaal bangmakerij wat mij betreft, maar jullie nemen Openbaring toch wel serieus? Waarom willen gelovigen toch altijd hun God goedpraten of zo?

Waarom kunnen christenen het volgens jou nooit goed doen? Spreken ze over Gods liefde, dan doen ze aan goedpraterij. Spreken ze over Gods toorn, zoals dus in dit topic, dan doen ze aan bangmakerij. Dat kan alleen maar betekenen dat Gods karakter voor jou helemaal niet de kwestie is, maar dat je het christelijk geloof sowieso onzin vindt en het dus totaal geen zin heeft om hierover met jou in discussie te gaan. Immers, als bij een vraag geen enkel antwoord de goede kan zijn, dan is die vraag vrij duidelijk de vraag niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites
40 minuten geleden zei Robert Frans:

Waarom kunnen christenen het volgens jou nooit goed doen? Spreken ze over Gods liefde, dan doen ze aan goedpraterij

Christenen kunnen het bij wel goed doen hoor..

Tevens is het zo dat als gelovigen zeggen "God is liefde" ik dan wijs op hun eigen boek waarin het bewijs staat dat God geen liefde is. Want in het verleden (dat geloven de gelovigen toch, dat de verhalen in de bijbel waar zijn gebeurd) kun je lezen dat God geen liefde was, met het uitroeien van hele groepen en volkeren tot de kleine kinderen en oude van dagen aan toe (!).

En de dingen die hierboven worden aangehaald zijn toekomstbeelden. Dit heeft dus te maken met bangmakerij. "als je A niet doet dan zal God je straffen"..

Als je dit niet snapt Robert of Frans, dan houdt het op natuurlijk.. Dan snap ik ook wel dat je nog gelovig blijft tegen beter (alhoewel) weten (alhoewel) in.

Link naar bericht
Deel via andere websites
14 minuten geleden zei Foppe86:

Christenen kunnen het bij wel goed doen hoor..

Tevens is het zo dat als gelovigen zeggen "God is liefde" ik dan wijs op hun eigen boek waarin het bewijs staat dat God geen liefde is. Want in het verleden (dat geloven de gelovigen toch, dat de verhalen in de bijbel waar zijn gebeurd) kun je lezen dat God geen liefde was, met het uitroeien van hele groepen en volkeren tot de kleine kinderen en oude van dagen aan toe (!).

En de dingen die hierboven worden aangehaald zijn toekomstbeelden. Dit heeft dus te maken met bangmakerij. "als je A niet doet dan zal God je straffen"..

Als je dit niet snapt Robert of Frans, dan houdt het op natuurlijk.. Dan snap ik ook wel dat je nog gelovig blijft tegen beter (alhoewel) weten (alhoewel) in.

Jij hebt echt nul komma nul kennis. Laat staan inzicht. Net als Dbi alleen maar wat meppen op losse regeltjes, totaal uit hun context gerukt. 

Maar volgens jezelf ken je de bijbel van haver tot gort? Dat waren toch jouw woorden? En dat je vroeger bekend stond om je bijbel kennis? Dat moet dan toch wel in het land der blinden zijn geweest?

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 minuten geleden zei Hermanos2:

Jij hebt echt nul komma nul kennis. Laat staan inzicht. Net als Dbi alleen maar wat meppen op losse regeltjes, totaal uit hun context gerukt. 

Jij bent als die vrouw van de laatste aflevering van "thijs zeeman confronteert". Haar man bleek de stalker, alle feiten wezen erop. Maar ze wilde er niet aan. Congnitieve dissonantie heet dat.

Zo zijn ook gelovigen als je hun godsbeeld letterlijk uit de bijbel haalt.  Eerst heb je de ontkenningsfase, dan wordt men boos, dan verdrietig, dan pas kan men het aanvaarden.

En gelovigen gaan dan tekeer tegen de boodschapper, dat is een beschermingsmechaniek. "jij snapt er niks van", "jij hebt de HG niet". Maar geloof me, als je er nog een tijdje over nadenkt ga je verdrietig worden en daarna pas aanvaard je het. En word je agnost. Er zijn al miljoenen mensen je voor gegaan, waaronder ik.

11 minuten geleden zei Hermanos2:

Maar volgens jezelf ken je de bijbel van haver tot gort?

Eerder van Genesis tot Openbaring. Haver en gort zaten niet in mijn bijbel. Misschien een nieuwe vertaling?

12 minuten geleden zei Hermanos2:

Dat waren toch jouw woorden? En dat je vroeger bekend stond om je bijbel kennis? Dat moet dan toch wel in het land der blinden zijn geweest?

Neen, dat was in Nederland. En ik kan je verzekeren dat ik weinig blinden ken in mijn leven.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
45 minuten geleden zei Foppe86:

Want in het verleden (dat geloven de gelovigen toch, dat de verhalen in de bijbel waar zijn gebeurd) kun je lezen dat God geen liefde was, met het uitroeien van hele groepen en volkeren tot de kleine kinderen en oude van dagen aan toe (!).

 

Goed dan, meneertje de bijbel kenner. 

Gaarne de context van deze gebeurtenis waarmee je komt om God in een kwaad daglicht te zetten. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Hermanos2:

Goed dan, meneertje de bijbel kenner. 

Gaarne de context van deze gebeurtenis waarmee je komt om God in een kwaad daglicht te zetten. 

Welke context bedoel je precies? De context dat hele volkeren werden uitgeroeid?

Saul moest hele volkeren doden, zelfs de kinderen en ouden van dagen. Ook het vee. Hij besloot 1 koning te sparen en die werd door Samuel zelf in zijn buik gestoken dat hij toch dood ging.. De context is dat God het volk Israel een stuk grond had belooft dat toevallig al door vele volkeren bewoond werd. Maar God kan alles, dus hij had ook in de woestijn een stukje leefbaar kunnen maken en daar het volk kunnen zetten.. Daarom snap ik gelovigen ook nooit als ze zeggen dat het volk Israel het recht heeft op het land en dat de palestijnen maar moeten moven. Want het volk Israel heeft (volgens hun eigen verhalen) het land met zwaar geweld veroverd.

Citaat

1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij;

2 En de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn.

3 Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen.

4 Want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen; en de toorn des HEEREN zou tegen ulieden ontsteken, en u haast verdelgen.

5 Maar alzo zult gij hun doen: hun altaren zult gij afwerpen, en hun opgerichte beelden verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen, en hun gesnedene beelden met vuur verbranden.

Deut 7.

 

Citaat

1 Toen zeide Samuël tot Saul: de HEERE heeft mij gezonden, dat ik u ten koning zalfde over Zijn volk, over Israël; hoor dan nu de stem van de woorden des HEEREN.

2 Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Ik heb bezocht, hetgeen Amalek aan Israël gedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op den weg, toen hij uit Egypte opkwam.

3 Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe.

4 Dit verkondigde Saul het volk, en hij telde hen te Telaim, tweehonderd duizend voetvolks, en tien duizend mannen van Juda.

5 Als Saul tot aan de stad Amalek kwam, zo leide hij een achterlage in het dal.

6 En Saul liet den Kenieten zeggen: Gaat weg, wijkt, trekt af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u met hen niet wegruime; want gij hebt barmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls, toen zij uit Egypte opkwamen. Alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten.

7 Toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af, tot daar gij komt te Sur, dat voor aan Egypte is.

1 Sam 15

 

Citaat

32 Toen zeide Samuël: Breng Agag, den koning der Amalekieten, hier tot mij; Agag nu ging tot hem weeldelijk; en Agag zeide: Voorwaar, de bitterheid des doods is geweken!

33 Maar Samuël zeide: Gelijk als uw zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hieuw Samuël Agag in stukken, voor het aangezicht des HEEREN te Gilgal.

Ook 1 sam vers 15...

 

Ik lees tevens allemaal gelovigen dit goed praten. Maar een volk vernietigen is niet goed te praten.. Welke context je er ook aan geeft (allemaal verzonnen, moet je tussen de regels door lezen).

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei Foppe86:

Welke context bedoel je precies? De context dat hele volkeren werden uitgeroeid?

Saul moest hele volkeren doden, zelfs de kinderen en ouden van dagen. Ook het vee. Hij besloot 1 koning te sparen en die werd door Samuel zelf in zijn buik gestoken dat hij toch dood ging.. De context is dat God het volk Israel een stuk grond had belooft dat toevallig al door vele volkeren bewoond werd. Maar God kan alles, dus hij had ook in de woestijn een stukje leefbaar kunnen maken en daar het volk kunnen zetten.. Daarom snap ik gelovigen ook nooit als ze zeggen dat het volk Israel het recht heeft op het land en dat de palestijnen maar moeten moven. Want het volk Israel heeft (volgens hun eigen verhalen) het land met zwaar geweld veroverd.

Deut 7.

 

1 Sam 15

 

Ook 1 sam vers 15...

 

Ik lees tevens allemaal gelovigen dit goed praten. Maar een volk vernietigen is niet goed te praten.. Welke context je er ook aan geeft (allemaal verzonnen, moet je tussen de regels door lezen).

Precies de stukjes die iemand uit de bijbel plukt na een eerste lezing. Geen wonder dat je van je geloof gevallen bent. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Foppe86:

Christenen kunnen het bij wel goed doen hoor..

Tevens is het zo dat als gelovigen zeggen "God is liefde" ik dan wijs op hun eigen boek waarin het bewijs staat dat God geen liefde is. Want in het verleden (dat geloven de gelovigen toch, dat de verhalen in de bijbel waar zijn gebeurd) kun je lezen dat God geen liefde was, met het uitroeien van hele groepen en volkeren tot de kleine kinderen en oude van dagen aan toe (!).

En de dingen die hierboven worden aangehaald zijn toekomstbeelden. Dit heeft dus te maken met bangmakerij. "als je A niet doet dan zal God je straffen"..

Als je dit niet snapt Robert of Frans, dan houdt het op natuurlijk.. Dan snap ik ook wel dat je nog gelovig blijft tegen beter (alhoewel) weten (alhoewel) in.

Lees ook eens wat voor volkeren dat waren en hoeveel waarschuwingen zij vooraf kregen.

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sodom_en_Gomorra

Engelen redde wederom een groep mensen van een tragische dood. Was dit een vulkaanuitbarsting?

Zie ook: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ahab

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid