Spring naar bijdragen

Bijbellezen, telkens weer opnieuw


Aanbevolen berichten

Op 15-6-2022 om 19:06 zei Hetairos:

Tuurlijk, het is een openbaar forum.

Hieronder volgt nu mijn inhoudelijke reactie op jouw antwoord. Maar voordat je die leest en op je in laat werken, raad ik je aan eerst de laatste alinea van dit bericht te lezen.

Ik breek je hier even af, voor het stellen van een retorische vraag: "Is deze genade, die je noemt, al inbegrepen in de wet?" Zo ja, dan hield Jezus zich aan de wet. Zo nee, dan hield Jezus zich in elk geval niet aan de letter van de wet, doch handelde naar de 'geest van de wet'.

De opmerking, die Hij vervolgens tegen de aspirant rechters maakte, luidt: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen". Ook deze maakte geen onderdeel van de wet uit. Met andere woorden: Jezus manifesteerde zich als Heer over de wet, door klip en klaar duidelijk te maken, dat er een bedoeling achter de wet schuil ging, die de leraren van de wet klaarblijkelijk hadden gemist.

Ze brachten de overspelige vrouw niet bij Jezus omdat ze graag wilde weten, wat Hij er van dacht, maar om Jezus op een misstap te kunnen betrappen en Hem vervolgens voor de het gerecht te brengen.

Zie mijn opmerkingen maar als een aanvulling op jouw uitleg van dat wat Job overkomt en waarom. Dat is een kwestie van interpretatie en die van jou is net zoveel waard als die van mij. Zie het dus alsjeblieft niet als een aanval, dat ik het anders zie, Barnabas.

Ten eerste geeft Elihu antwoord namens God. God zelf antwoord Job in een storm (38:1). Ten tweede antwoorden de vier vrienden van Job elk naar eigen inzicht. De eerste drie vanuit de grondgedachte dat God rechtvaardig is en Job onrechtvaardig is, puur vanwege wat hem overkomt. Elihu daarentegen ziet God als rechtvaardig en laat de onrechtvaardigheid van Job buiten beschouwing, maar wijst er wel op dat God niets doet zonder reden. Elihu verwijt Job dus dat hij God ter verantwoording roept, echter zonder in te gaan op de reden achter Job's ellende. Daarom eindigt Elihu zijn reden met: 'De Almachtige, die wij niet begrijpen, is groot van kracht en recht; Hij, die groot is in gerechtigheid, buigt haar niet." Job 37:23 (NBG1951)

Maar als God zelf Job antwoordt, zegt Hij als eerste: "Wie is het toch, die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand?" En vervolgens legt Hij Job uit dat er krachten in het spel zijn, die de mens weliswaar zelf niet ziet en dus ook niet kan beheersen, maar die wel alle onder controle van God vallen. God doet dat in beelden en symbolen.

Het gevolg is dat Job begrijpt dat zijn aanklacht aan het adres van God niet terecht was, maar dat hij ook niet werd gestraft voor een onrechtvaardigheid, die hij zelf niet kon benoemen. Job zegt dan ook als eerste: "Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer; ja tweemaal, maar ik ga er niet mee voort" Job 39:37-38 (NBG1951).

Als God dan nog wat concreter wordt in het uitbeelden van de 'ware' vijand, zegt Job uiteindelijk: "Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld. „Wie is het toch, die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand?” Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. „Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.” Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as" Job 42:2-6 (NBG1951).

Ik adviseer de meelezers, zowel jouw bericht, Barnabas, als mijn antwoord daarop, te lezen. En uit beide te halen wat hem of haar tot stichting of bemoediging is. Op die manier kunnen we echt met elkaar 'samenwerken'. Want samenwerken is elkaar aanvullen en niet bestrijden.

Moge de Heer onze samenwerking zegenen.

Dat is een goede vraag, of de genade inbegrepen was in de wet. Of er geboden zijn in de wet die over genade, vergeven van zonden, spreken. De wet voorziet in plaatsvervangende offers, dierenoffers. Deze offers verwijzen naar Christus. En het offer van Christus is de verzoening en de genade. De wet voorziet dus in de genade. Er staat dat Christus de wet vervult en dat is dus door de verzoening te bewerken door aan de eis van de wet te voldoen dat er zonder bloedloeiing geen verzoening is.

Van mij mag je best iets anders zien dan ik. Discussie kan dan helpen verder onderzoek naar de waarheid te doen. Het enige is in acht te nemen om elkanders mening aan de ander te laten, zoals er staat (2 Korinthe 1:24): "Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want u staat vast door het geloof." Dus het principe van de bijbel is "niet heersen over andermans geloof en hem iets opdringen.

Bij mij in de HSV spreekt Elihu over vinden: "De almachtige, wij kunnen hem niet vinden". Maar of het nu om vinden of begrijpen gaat, God kan zichzelf wel laten vinden en kan zichzelf openbaren. Wij begrijpen hem niet ten volle maar wel ten dele. Christus kwam om zichzelf en de Vader bekend te maken en ook het oude testament openbaart wie God is. En wij begrijpen dat ten dele.
In de rede van God tot Job geeft Hij geen antwoord op de vraag van Job: "Hoe kan het zijn dat de zegen mij onthouden wordt en bederf mij overvalt terwijl ik geen zonden heb begaan." Dat is de centrale vraag en daar geeft God zelf geen antwoord op. Maar Elihu wel: Namelijk het acht slaan op Zijn stem.

En er staat (Johannes 10;27-28): "Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken."
En (Johannes 10;2-4): "Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen."
Christus is die Herder en Hij spreekt en leidt ons naar grazige weiden, voorziening en zegen (Psalm 23;1-3): "De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam."
Ook is het geloof (in Christus) uit het horen (Romeinen 10;17) : "Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God." Het woord van God is door Zijn stem.
Zo spreekt God dus opdat wij leven en zegen ontvangen, de hemel. Dat is het doel van God met ons en ook Job komt daar terecht. Maar de discipelen zijn gericht op de schuldvraag, God niet:
Het boek van Job wordt samengevat in het verhaal van de blindgeborene: (Johannes 9;1-3): "En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug."

In het boek Job zijn de eerste drie vrienden ook op zoek naar zonde, zoals de discipelen, maar Jezus zegt dat niemand gezondigd heeft. Hij zegt dat het doel is dat de werken Gods openbaar worden. En Jezus geneest de man zoals ook Job geneest. De blindgeborene wordt gezonder dan hij in zijn jeugd was (hij was immers vanaf zijn geboorte blind) zoals ook Elihu zegt dat Gods doel is de mens frisser te maken dan in zijn jeugd. God is niet uit op zonde maar de vergeving er van en de genezing van de mens.

Maar hoe zit het dan met de rechtvaardigheidsvraag: Wanneer God rechtvaardig is dan straft hij niet zonder reden (één of andere zonde). Het gaat om vergeving van zonde, maar er is wel zonde en dat is dus niet letten op Zijn stem.
Elihu zegt ook: Job33;23-24 "Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal Hij hem genadig zijn, en zeggen: Verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf; Ik heb verzoening gevonden." Dit gaat over de verzoening door Jezus offer. Jezus is de afgezant van God. Ook is Hij de middelaar tussen ons en de Vader. Onze rechtvaardiging is door het geloof (Rom 3;28).

Jezus was bij de blindgeborene en Hij was gekomen om te vergeven en Hij vergaf de zonden van de blindgeborene omdat hij met Jezus sprak en Jezus zei: Vrijspraak, niemand heeft gezondigd. Want die bestonden niet meer.

Persoonlijk heb ik een voorganger gehad die sprak over het horen van Gods stem. Dat wilde ik ook graag en daar ben ik naar op zoek gegaan. Maar ik werd ziek als Job en ik besloot dat ik zou genezen waneer ik Zijn stem zou volgen. Dat is gebeurt en nu ben ik genezen van schizofrenie, een ongeneeslijke ziekte. Maar bij God is niets onmogelijk.
Een voorbeeld van het verstaan van Gods stem: Een bekende van mij vroeg ooit of het goed was twee verschillende banen te nemen, één voor drie dagen en één voor twee dagen. Hij zat in de auto op de snelweg en zag onmiddelijk een bord met "2 + 3" er op. Hij was verrast over het antwoord en vroeg: Is het zo simpel?, meteen daarna zag hij een bord met "ja" er op. Het spreken van God hoeft niet ingewikkeld te zijn, wel is er geloof voor nodig om het antwoord aan te nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 105
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Jezus is aanwezig in ieder die in Hem gelooft, gedoopt is en naar zijn heilige Wil leeft. En Hij is aanwezig in de sacramenten, in het bijzonder de eucharistie, waarin Hij onder de gedaanten van brood

1 Petrus 3:8-22 En eindelijk, zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk; Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden vo

In het begin las ik tien hoofdstukken per dag, volgens een bepaald schema. 1 Kor. 13 en Hebr. 11 las ik iedere dag. Dat was onderdeel van het leesschema. Nu lees ik twee hoofdstukken per dag. Eén uit

Posted Images

3 uur geleden zei Barnabas:

Dat is een goede vraag, of de genade inbegrepen was in de wet. Of er geboden zijn in de wet die over genade, vergeven van zonden, spreken. De wet voorziet in plaatsvervangende offers, dierenoffers. Deze offers verwijzen naar Christus. En het offer van Christus is de verzoening en de genade. De wet voorziet dus in de genade. Er staat dat Christus de wet vervult en dat is dus door de verzoening te bewerken door aan de eis van de wet te voldoen dat er zonder bloedloeiing geen verzoening is.

Ik zie de wet anders. Voor mij is de wet een instrument, dat mij vertelt wat ik fout doe. De wet bestaat uit regels "doe dit" of "doe dat". Het is de rechter! die aan de hand van de wet rechtspreekt en bepaalt of de wet correct wordt toegepast. Als zodanig en in ons geval is de aangeklaagde (de mens) en de rechter God zelf (in het OT) of Jezus Christus (in het NT), en de aanklager altijd satan.

Zoals ik het dus zie, maakt de genade geen deel uit van de wet, maar wordt ze, al dan niet, toegepast door de Rechter. De wet zelf is onpartijdig, maar wordt misbruikt door de aanklager, tenzij de Rechter daar een stokje voor steekt in zijn uitspraak.

Citaat

Van mij mag je best iets anders zien dan ik. Discussie kan dan helpen verder onderzoek naar de waarheid te doen. Het enige is in acht te nemen om elkanders mening aan de ander te laten, zoals er staat (2 Korinthe 1:24): "Niet dat wij heersen over uw geloof, maar wij zijn medearbeiders aan uw blijdschap, want u staat vast door het geloof." Dus het principe van de bijbel is "niet heersen over andermans geloof en hem iets opdringen.

Van mij mag je ook best anders zien dan ik. We verschillen in onze uitgangspunten. Je zou ook kunnen zeggen: mijn godsbeeld wijkt af van dat van jou. En dat uit zich in de manier waarop we de Bijbel lezen (filter) en begrijpen (interpreteren). Het enige wat we dan kunnen doen, is de tekst nemen en die voor ons respectievelijke Godsbeeld laten spreken.

We discussiëren eigenlijk helemaal niet, maar we disputeren.

Jouw berichten vertellen mij een hoop over hoe jij denkt. En uiteraard vertellen mijn berichten jou een hoop over hoe ik denk. Maar daar hang ik verder geen waardeoordeel aan. Al erken ik wel, dat ik pas recentelijk tot dat inzicht ben gekomen.

3 uur geleden zei Barnabas:

Bij mij in de HSV spreekt Elihu <knip> In de rede van God tot Job geeft Hij geen antwoord op de vraag van Job: "Hoe kan het zijn dat de zegen mij onthouden wordt en bederf mij overvalt terwijl ik geen zonden heb begaan." Dat is de centrale vraag en daar geeft God zelf geen antwoord op.

Ik heb het gedeelte met betrekking tot Elihu weggeknipt, omdat ik wat hij zegt niet zo interessant vind met betrekking tot ons onderwerp.

Het gedeelte dat ik in het citaat heb laten staan, is dat voor mij wel. Ik denk namelijk dat Job zelf het niet met je eens is: "Toen antwoordde Job de HERE: Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld. „Wie is het toch, die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand?” Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. „Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.” Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as." Job 42:1-6 (NBG1951)

Jouw verdere bericht laat ik maar even voor wat het is. Niet dat je geen interessante dingen zegt, maar omdat ik denk dat het aan ons wederzijds begrip niet echt meer iets toevoegt.

Jouw persoonlijke ontboezemingen aan het eind van het bericht, heb ik met interesse gelezen, maar ik denk dat het niet aan mij is daar verder iets over te zeggen. Maar met het laatste ben ik het van harte eens

3 uur geleden zei Barnabas:

Persoonlijk heb ik een voorganger gehad die sprak over het horen van Gods stem. (....) Het spreken van God hoeft niet ingewikkeld te zijn, wel is er geloof voor nodig om het antwoord aan te nemen.

 

bewerkt door Hetairos
Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat is geen antwoord op mijn vraag, dat topic bestaat niet.

We zijn het hier daar allemaal over eens, dus ik gaf een voorbeeld. Maar kreeg ik eentje terug? Helaas pindakaas...

23 uur geleden zei Hetairos:

Ik denk dan: "als dat zo is, waarom dan nog geloven"?

Omdat je het veel zaken uit de Bijbel niet kan bewijzen of aantonen, dus je gelooft het. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hetairos:

Ik zie de wet anders. Voor mij is de wet een instrument, dat mij vertelt wat ik fout doe. De wet bestaat uit regels "doe dit" of "doe dat". Het is de rechter! die aan de hand van de wet rechtspreekt en bepaalt of de wet correct wordt toegepast. Als zodanig en in ons geval is de aangeklaagde (de mens) en de rechter God zelf (in het OT) of Jezus Christus (in het NT), en de aanklager altijd satan.

Zoals ik het dus zie, maakt de genade geen deel uit van de wet, maar wordt ze, al dan niet, toegepast door de Rechter. De wet zelf is onpartijdig, maar wordt misbruikt door de aanklager, tenzij de Rechter daar een stokje voor steekt in zijn uitspraak.

Van mij mag je ook best anders zien dan ik. We verschillen in onze uitgangspunten. Je zou ook kunnen zeggen: mijn godsbeeld wijkt af van dat van jou. En dat uit zich in de manier waarop we de Bijbel lezen (filter) en begrijpen (interpreteren). Het enige wat we dan kunnen doen, is de tekst nemen en die voor ons respectievelijke Godsbeeld laten spreken.

We discussiëren eigenlijk helemaal niet, maar we disputeren.

Jouw berichten vertellen mij een hoop over hoe jij denkt. En uiteraard vertellen mijn berichten jou een hoop over hoe ik denk. Maar daar hang ik verder geen waardeoordeel aan. Al erken ik wel, dat ik pas recentelijk tot dat inzicht ben gekomen.

Ik heb het gedeelte met betrekking tot Elihu weggeknipt, omdat ik wat hij zegt niet zo interessant vind met betrekking tot ons onderwerp.

Het gedeelte dat ik in het citaat heb laten staan, is dat voor mij wel. Ik denk namelijk dat Job zelf het niet met je eens is: "Toen antwoordde Job de HERE: Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld. „Wie is het toch, die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand?” Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. „Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.” Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as." Job 42:1-6 (NBG1951)

Jouw verdere bericht laat ik maar even voor wat het is. Niet dat je geen interessante dingen zegt, maar omdat ik denk dat het aan ons wederzijds begrip niet echt meer iets toevoegt.

Jouw persoonlijke ontboezemingen aan het eind van het bericht, heb ik met interesse gelezen, maar ik denk dat het niet aan mij is daar verder iets over te zeggen. Maar met het laatste ben ik het van harte eens

 

Dat klopt, de wet maakt zonde bekend.
Het gedeelte in Job dat je aanhaalt is ook erg mooi. Wanneer je Gods stem gaat volgen ontdek je de rest ook.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 16-6-2022 om 15:04 zei Hermanos2:

Ja, als je zelfs onder de radar door vliegt om een account te verkrijgen dan is er echt iets niet in de haak. 

Ik vind de aanwezigheid van ongelovigen geen probleem. Maar waarom zijn het telkens van die vreemde types als Dbi en foppe? Er moeten toch ook gewone ongelovigen zijn? Of blijven die wijselijk uit de buurt van verslavende fora? 

Het is geregeld. Hij is geband (voor de tweede maal)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid