Spring naar bijdragen

Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood


Aanbevolen berichten

11 uur geleden zei Mohawk:
15 uur geleden zei Dat beloof ik:

De vraag rijst dan,  waarop je baseert wat Jezus zegt.  Zelf heeft  hij niets opgeschreven dat bewaard is gebleven en er is alleen dat wat door anderen is opgeschreven.  Dat staat in de bijbel,  maar daar baseer jij je volgens eigen zeggen niet op. 

Ik herken Zijn stem.

Jezus heeft zelf inderdaad niets opgeschreven en ook de Bijbel heeft Hij niet geschreven, het komt er dus op aan dat ik Zijn stem herken in dat wat wordt gezegd en is geschreven.

Wat dus niet kan. Als hij zelf niets heeft geschreven, kun je het ook niet herkennen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 387
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderz

Amen Thom Maar alleen Zijn schapen herkennen de stem van hun Herder en volgen Hem.

Moordenaar aan het kruis dan?

11 minuten geleden zei thom:

Of misschien op een geloofsforum of zoiets.. 😁

De paasdagen zijn bijna voorbij ..., het is fijn dat het op dit geloofsforum de afgelopen dagen ook over het offer aan het kruis is gegaan, wat God zelf uit liefde voor ons heeft gebracht. Mijn taak zit erop .., ik heb meer uitdagingen aan te gaan op mijn weg. Ik wens je uit de grond van mijn hart het allerbeste toe Thom. Laat je niet gek maken en luister naar wat de geest in je hart openbaart. Misschien kom ik nog een langs om te zien of de harmonie op dit geloofsforum doorgebroken is. Ik hou van je broer .., tot ooit ...

Link naar bericht
Deel via andere websites
12 uur geleden zei thom:

 

Nu gaat het een andere kant op van rechtspreken en vergeven. Maar zo'n context was niet het plan, maar van broeders onder elkaar als liefde tot elkaar of tot de zoekende broeder, doordat de godsvrucht getoond kan worden, als zoals ik al schreef opbouwend of zegenend.

De context was niet het plan, schrijf je. Je bedoelt jouw plan? Je geeft er een andere betekenis aan? 

Reden dat ik dit vraag is omdat het een vers is dat vaak gebruik wordt door kerken. Om het belang van samenzijn aan te geven. Daar gaat dit vers niet over. Jezus is ook bij je als je alleen bent. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Hermanos2:
13 uur geleden zei thom:

 

Nu gaat het een andere kant op van rechtspreken en vergeven. Maar zo'n context was niet het plan, maar van broeders onder elkaar als liefde tot elkaar of tot de zoekende broeder, doordat de godsvrucht getoond kan worden, als zoals ik al schreef opbouwend of zegenend.

De context was niet het plan, schrijf je. Je bedoelt jouw plan? Je geeft er een andere betekenis aan? 

Reden dat ik dit vraag is omdat het een vers is dat vaak gebruik wordt door kerken. Om het belang van samenzijn aan te geven. Daar gaat dit vers niet over. Jezus is ook bij je als je alleen bent.

Laat ik het dan zo schrijven; er kan alleen ontvangen worden als er gegeven wordt. 

En er kan alleen gegeven worden als men heeft.

Math. 13

9 Wie oren heeft om te horen, die hore.

10 En de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?

11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven.

12 Want wie heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden, ook dat hij heeft.

13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.

14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.

15 Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
44 minuten geleden zei thom:

Daar gaat dit vers niet over. Jezus is ook bij je als je alleen bent.

Maar daar gaat de context van het samenzijn in Zijn naam niet over.

Jesaja 55. Een vers uit het OT maar eens;

1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 5-4-2021 om 09:09 zei Mohawk:

Een menselijk lichaam werd bewoond door een ziel.

Volgens Genesis IS een mens een ziel. Hij heeft geen ziel, maar is er een. (Genesis 2:7) En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

1Kor 15:45 Zo staat er geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.’*t De laatste Adam werd een levengevende geest.46  Maar wat geestelijk is, is er niet als eerste. Wat fysiek is, is er als eerste, en daarna wat geestelijk is.47  De eerste mens is uit de aarde en is van stof gemaakt. De tweede mens is uit de hemel.

*levende ziel

De laatste Adam is hier Jezus Christus. Hij werd een levengevende geest. Hij kreeg dus een geestelijk lichaam. Als wij straks een opstanding krijgen zal ons lichaam ook anders zijn, niet louter stoffelijk, maar een lichaam dat we vanuit de hemel krijgen, een geestelijk opstandingslichaam. Een geestelijk lichaam kan eruit zien als een stoffelijk lichaam. Jezus was na zijn opstanding ook aan te raken en zag eruit als een vleselijk mens.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 uur geleden zei sjako:
Op 5-4-2021 om 09:09 zei Mohawk:

Een menselijk lichaam werd bewoond door een ziel.

Volgens Genesis IS een mens een ziel. Hij heeft geen ziel, maar is er een. (Genesis 2:7) En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

1Kor 15:45 Zo staat er geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.’*t De laatste Adam werd een levengevende geest.46  Maar wat geestelijk is, is er niet als eerste. Wat fysiek is, is er als eerste, en daarna wat geestelijk is.47  De eerste mens is uit de aarde en is van stof gemaakt. De tweede mens is uit de hemel.

*levende ziel

De laatste Adam is hier Jezus Christus. Hij werd een levengevende geest. Hij kreeg dus een geestelijk lichaam. Als wij straks een opstanding krijgen zal ons lichaam ook anders zijn, niet louter stoffelijk, maar een lichaam dat we vanuit de hemel krijgen, een geestelijk opstandingslichaam. Een geestelijk lichaam kan eruit zien als een stoffelijk lichaam. Jezus was na zijn opstanding ook aan te raken en zag eruit als een vleselijk mens.

Er staat in dat bericht; '' Een menselijk lichaam werd bewoond door een ziel. Maar Zijn ziel was een ziel van het licht. Toch was ze als mens aan dezelfde verzoekingen blootgesteld als ieder ander mens. Maar daar de ziel van Jezus vol van liefde was, gaf deze liefde haar ook de kracht de verzoekingen te weerstaan.''

Is een mens alleen een lichaam? Of is een mens alleen een ziel? Of is een mens een bezield lichaam. Ik meen het laatste.

Wellicht een bijpassend stukje;

De zeven fasen van het christelijke inwijdingsmysterie vinden hun bekroning in de glorievolle opstanding. De ziel heeft op de symbolische weg van Bethlehem tot Golgotha de natuurlijke weerstanden van zijn leerling, de uiterlijke mens, definitief overwonnen.

In de microkosmos is een onsterfelijk opstandingslichaam tot stand gekomen, waardoor deze bevrijd is van het wiel van geboorte en dood. De microkosmos is ‘geheeld’, beschikt weer over een instrumentarium om mee te werken aan de uitvoering van het goddelijke scheppingsplan.

Wat sterft in het proces dat de kruisiging wordt genoemd, is de invloed van de uiterlijke mens op de innerlijke mens. Wat vrijkomt uit zijn gevangenschap en werkelijk gaat leven, is de innerlijke mens. De ‘gekruisigde’ mens doet wat nodig is in de materiële wereld, met vol bewustzijn en volle toewijding aan zijn naasten, maar ook niet meer dan dat. Hij kent de wereld en laat zich er niet meer door gevangennemen. Zijn bewustzijn is evenwichtig, open, integer en licht en is zich voortdurend bewust van de levende Andere-in-hem.

Bij de kruisafname wordt de scheiding tussen het grove en het fijne definitief voltrokken. Deze scheiding tussen het stoffelijke lichaam en het opstandingslichaam werd al voorbereid in de hof van Getsemane. En op de opstandingsmorgen, de eerste dag van de week, ontdekken Maria Magdalena en twee andere vrouwen dat de steen voor het graf is weggerold.

Het graf ligt in de ‘hof van Jozef van Arimathea’. Jozef van Arimathea is symbool voor die mens die de spirituele tempel in zijn innerlijk heeft gebouwd, de beker heeft vervaardigd waarin het bloed van Christus kan worden opgevangen. Zijn hof is de microkosmos die op het gnostieke pad is vrijgemaakt van zijn gevangenschap in de materiële wereld.
 

https://rozenkruis.us7.list-manage.com/track/click?u=8a8672b6a4e4b4b3f1dde4598&id=911454a597&e=f658d4e643 

 

 

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
20 uur geleden zei thom:

Is een mens alleen een lichaam? Of is een mens alleen een ziel? Of is een mens een bezield lichaam. Ik meen het laatste.

Nee, het is een lichaam met daarin de levensadem (Genesis 2:7). De levensadem is de levensvonk die van God afkomt en die in stand wordt gehouden door de ademhaling. Na je dood gaat die levensadem weer terug naar God. Alle levende wezens worden zielen genoemd. Dat blijkt o.a. uit Genesis 7:21 en 22. 

En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens.

22 Al wat een adem des geestes des levens (levensadem) in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven.

Dus elk levend wezen, zowel dier als mens, heeft dezelfde 'adem des geestes des levens (levensadem)' 

Prediker 3:19 zegt dit ook. Want wat den kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten; en enerlei wedervaart hun beiden; gelijk die sterft, alzo sterft deze, en zij allen hebben enerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen; want allen zijn zij ijdelheid.

Of in hedendaags Nederlands: Want er is een afloop voor mensen en een afloop voor dieren — ze hebben allemaal dezelfde afloop. Zoals de één sterft, zo sterft de ander, en ze hebben allemaal maar één geest. De mens heeft dus niets voor op de dieren, want alles is zinloos. 20  Ze gaan allemaal naar dezelfde plaats. Ze zijn allemaal uit stof ontstaan en ze keren allemaal tot stof terug.

Dus een ziel=lichaam + levensadem. Haal je de levensadem weg, dood. Dan heb je slechts een lichaam over die tot stof vergaat.

Een mens heeft echter een enorm voordeel bij God. Een dier krijgt geen opstanding, een mens wel. De Bijbel leert een opstanding als bevrijding van de dood. Nergens staat er dat er een 'ziel' naar de hemel of hel gaat. Een mens gaat na zijn dood naar het symbolische Graf, Sjeool of Hades. Daar wacht de mens in alle rust op de wederkomst van Christus.

De onsterfelijke ziel is een uitvinding van Plato. Door Griekse invloed werd al snel de Bijbelse waarheid uitgelegd in het licht van het Griekse denken. Zoals aangetoond is wat de Bijbel leert heel anders en eigenlijk veel mooier. Het geeft vertrouwen in God en je hoeft geen angst te hebben voor de dood. Je weet dat je in Gods herinnering bent en dat Hij je terugbrengt onder veel betere condities dan dat we nu leven.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2-4-2021 om 12:15 zei sjako:

Leer de Bijbel eens begrijpen. Ik zal het je uitleggen.

Dit is arrogantie ten top maar ik ben niet anders van je gewend. Wat ik ook niet oké van je vind is dat je het, nadat je voor mij een ban had geregeld, niet kon nalaten nog even op me te reageren, wel wetende dat ik toch niet kon antwoorden. Dat siert je niet.

 

Op 2-4-2021 om 12:15 zei sjako:

We gaan naar Hebreeën 12. In vers 22 lezen we: Maar jullie zijn wel bij de berg Sion gekomen en bij de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en bij myriaden engelen

Er is dus een aards Sion en een geestelijk Sion, zoals er een aards Jeruzalem is en een geestelijk Jeruzalem, net zoals er een aards Israël en een geestelijk Israël is en net zoals zovele aardse zaken een geestelijke of hemelse tegenhanger hebben. De schrijver van de brief bedoelt duidelijk niet dat de lezers nu letterlijk zijn aangekomen bij een aards of hemels Jeruzalem. Hij bedoelt het dus geestelijk.

 

Op 2-4-2021 om 12:15 zei sjako:

de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn

Hier staat dus helemaal niet dat dit op 144.000 "gezalfden" slaat. Jullie maken er maar wat van om het in de WTG leer in te passen.

 

Op 2-4-2021 om 12:15 zei sjako:

Dit vers verwijst direct naar Openbaring 14.

Dit maken jullie er maar van. Het staat er gewoonweg niet. 

 

Op 2-4-2021 om 12:15 zei sjako:

Hier wordt gesproken over de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn.

In Openbaring wordt gesproken over de eerste oogst. Zeer waarschijnlijk, en ook zo begrepen door de meeste bijbelleraren die ik ken, wordt hier de eerste oogst van Israël bedoeld. En na die eerste oogst volgt dus nog een andere, grotere oogst. Dat kun je ook lezen in hetzelfde hoofdstuk.

 

Op 2-4-2021 om 12:15 zei sjako:

De berg Sion is volgens vers 22 onderdeel van het hemelse Jeruzalem, zoals de aardse berg Sion bij het aardse Jeruzalem hoort.

In mijn Bijbel staan er twintig verzen in het hoofdstuk, geen 22. Het staat dan ook nergens wat jullie beweren.

 

Op 2-4-2021 om 12:15 zei sjako:

Als iedereen naar de hemel zou gaan waarom wordt dan in vers 23 explicit gesproken over ‘de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn’? Dat zou een beetje onzinnig zijn want iedereen zou in de hemel ingeschreven zijn volgens jou.

De Bijbel leert inderdaad dat onze namen ingeschreven staan in de hemel, ook die van jou, hoop ik. Daar is niets onzinnigs aan. Dat is gewoon wat de Bijbel ons vertelt.

 

Op 2-4-2021 om 12:15 zei sjako:

Het is duidelijk een aparte groep.

Inderdaad, 12.000 uit elke genoemde stam van Israël. Predikers uit Israël, waardoor er een ontelbare menigte uit de grote verdrukking tot geloof komt en waardoor God, zoals Hij belooft, uiteindelijk toch tot Zijn doel komt met Zijn volk. Zo genadig, trouw en wijs is God. Wat jullie doen is God van Zijn genade beroven.

bewerkt door Willempie
Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 1 year later...
Op 3-4-2021 om 10:03 zei Mohawk:

Je kunt beter Harry Potter gaan lezen, dat is makkelijker te begrijpen zonder door Gods geest te worden geleid.

 

Daar heb jij wel gelijk in.  Toen ik nog niet gelovig was heb ik enorm genoten van de boeken en films van Harry Potter.  Nadat ik tot geloof gekomen was deden christenen heel spastisch en lelijk over Harry Potter. Hoewel ik het niet met hen eens was besloot ik er het zwijgen maar toe te doen.  Onlangs bekeek ik sommige films weer eens opnieuw en toen openbaarde zich een hele nieuwe dimensie in het Harry Potter Epos.   Die dimensie had er al die tijd al ingezeten maar die was me bij de eerste keer dat ik de films zag en de boeken las  niet opgevallen.  Met name het tweede deel van de Harry Potter reeks, “the Chamber of Secrets”  blijkt het hart van het Evangelie in zich te dragen.  
 

Professor Dumbledore (the door) als een beeld van Christus (de rechtvaardige rechter, de goede herder, de deur, iemand die je altijd mag roepen), het zwaard van Christus (het eerste dat je ziet als het uit de hoed verschijnt is het blinkende kruis bovenaan het zwaard) dat uit de hoed komt wanneer Harry “the Chamber of Secrets” betreedt om de Slang te bestrijden die in die kamer blijkt te leven. Op het zwaard staat de naam van de eigenaar van dat zwaard, Godrick Gryffindor.  En de kamer zelf waarin de slang woont blijkt het hart van een kwaadwillige te zijn, die van zijn hart een moordkuil heeft gemaakt. De Farizeeers die zich op regels beroepend Dumbledore steeds proberen zwart te maken en uit te schakelen. Harry die met het zwaard de ogen van de slang verblindt waardoor deze misleid wordt en Harry het meisje kan bevrijden dat in de macht van de slang was.

De christelijke symboliek kan iemand dus al aanspreken terwijl hij niet weet dat het christelijke symboliek betreft. 

Om zich bewust te kunnen worden van de metafysische dimensie in de bijbel, het Evangelie en het leven zelf is het van groot belang dat de fantasie van kinderen op positieve wijze wordt gestimuleerd en niet wordt afgeknepen.  Gek genoeg zijn het juist vaak christenen die de hele tijd roepen dat je moet oppassen voor chrislam, die in hun levenshouding juist zelf die chrislam belichamen door onder andere de fantasie en de creativiteit van de mens als des duivels af te schilderen.  Christenen die dat doen schuren heel dicht tegen de islam aan, waar alles wat met creativiteit en fantasie cq imaginatie te maken heeft bij kinderen ook al taboe is.

Een hele mooie scène uit The Chamber of Secrets vind ik deze.   Vanaf 3 minuut 30 geeft professor  Dumbledore aan dat hij zich niet verzet tegen zijn verbanning door de farizeeërs maar ook dat zij erachter zullen komen dat hulp altijd gegeven zal worden aan hen die erom vragen. Symboliek van de Heilige Geest die gestuurd wordt.  Vervolgens wordt Dumbledore later inderdaad verbannen en ontvangt Harry inderdaad op magische wijze hulp van het zwaard dat hij uit de lucht ontvangt.

 

 

Niet iedereen heeft misschien de intelligentie ervoor om die dingen erin te ontdekken, maar het is zeker niet wijs om het imaginatievermogen van mensenkinderen te blokkeren. 

Overigens heb ik nadat ik besmet was geraakt  met die kortzichtige houding van veel christenen ten aanzien van Harry Potter, zelf ook die fout gemaakt mbt de Narnia Chronicles.  Jezelf, je visie, bewust of onbewust aanpassen aan een christelijke groepering kan tot gevolg hebben dat je de besmetting voortzet.   Groeien in Christus houdt ten diepste individuatie in, want je kunt geen twee heren dienen. In mijn geval paste ik mijn visie niet bewust aan maar door maar te blijven zwijgen liet ik me wel onderdrukken waardoor ik onbewust besmet raakte met die houding . Dat is niet wijs. Dit soort boeken en films kunnen op onbewust niveau al ver voordat het Evangelie ontvangen wordt al ontvankelijkheid voor het Evangelie opwekken. 

bewerkt door Divine_will
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 23-1-2021 om 11:24 zei sjako:

Handelingen 16:31 zegt 'Geloof in de Heer Jezus en gij zult gered worden, gij en uw huisgezin.'

Wij Christenen geloven in Jezus Christus. Ons geloof in Jezus en Zijn loskoopoffer zal ons redden en verlossen. Enkel door dit geloof en niets anders. Maar Jacobus zegt in Jacobus 2:26 dat dit geloof zonder werken toch dood is. Kunnen wij dan toch onze redding verdienen met werken? Ik heb daar wel een visie op, maar ik ben benieuwd hoe jullie er over denken. 

Nou, je kan geloven dat iets waar is of geloven in iemand. God is iemand. Door in Hem te geloven, geloof je ook in wat Hij zegt en handel je daarnaar. Door de vruchten zie je dat je geloofd in God, in alles waar God voor staat.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Gaitema:

Nou, je kan geloven dat iets waar is of geloven in iemand. God is iemand. Door in Hem te geloven, geloof je ook in wat Hij zegt en handel je daarnaar. Door de vruchten zie je dat je geloofd in God, in alles waar God voor staat.

Met je eens. Dat houdt ook in dat je je niet langer klakkeloos kunt voegen naar de wensen, ideeën en regels van een sociologische massa, zelfs niet als dat een christelijke is.  Wanneer de Here Jezus in je is opgestaan, en je van Hem houdt kun je de massa niet volgen in het kwaad. Ook niet als het maar een klein kwaad is. Als Hij die in ons is groter is dan hij die in de wereld is dan zullen er zo nu en dan regels gebroken  worden. 
 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid