Spring naar bijdragen

De bijbel is onfeilbaar, onze vertalingen niet...


Aanbevolen berichten

41 minuten geleden zei Ton:

Gebaseerd op de worden van Jezus: "wek de doden op", genees de zieken, drijf gevallen geesten uit", zou de normale reactie hier moeten zijn: "O wow. Glorie voor God!"

Nee, voor wedergeborenen zou de reactie moeten zijn: "Dit is heel gewoon". Probleem is dat de meeste gelovigen zich beperken tot het zichtbare en de vergeving van zonden. Nu is het zo dat ALS de vergeving van zonden het enige geweest was dat HIJ voor ons gedaan had, dan hebben we nog alle reden om zeer dankbaar te zijn. Echter, Gods Liefde gaat oneindig veel verder. HIJ vergeeft ons niet 'slechts', maar, HIJ voorziet ons in alles, geeft leven in overvloed, geneest, geeft rust en vrede, enz. enz. enz. Wat wij 'moeten' doen? In dankbaarheid aanvaarden en toestaan dat HIJ in en door ons werkt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 362
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Hierin zit dus het hele probleem van je schrijfsels. Op pagina X schijf je dat “als ik juist gelezen heb” de priesters aan abortus deden. En gaandeweg verhef je het op pagina Y tot waarheid en schrijf

Na 22 jaar stevig grasduinen in de bijbel en Gods Geest vragen om geleid te worden in de waarheid vielen me steeds meer tegenstrijdigheden op in het nieuwe testament. Dus.... de grondtekst er maa

Een vraag is dan: welke bijbel is dan zogenaamd 'onfeilbaar'? Die met of zonder het Comma Johanneum en Marcus 16:9-20? Alleen al het feit dat er blijkbaar verschillende versies zijn met of zonder bepa

46 minuten geleden zei Ton:

Helaas. "Het nieuws" reageert net zo als velen hier. Schamper, onzin, fake-news. Daar branden we onze vingers niet aan. 

Hoe kwamen ze eigenlijk aan die 600 dode mensen?

2 minuten geleden zei WdG:

Nee, voor wedergeborenen zou de reactie moeten zijn: "Dit is heel gewoon".

Hoeveel doden heb jij zien opwekken eigenlijk als dat zo gewoon is?

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Hoe kwamen ze eigenlijk aan die 600 dode mensen?

 

Door de 10-tallen jaren heen. Mensen uit hun kerk, de dorpen, pastors die vermoord werden door de mafia.

Je zou sowieso mogen geloven dat het kan, omdat Degene die jij navolgt het zegt.

 

1 uur geleden zei Mullog:

Dat hebben jullie nu altijd. Oncontroleerbare verklaringen. Het is dat ik niet wantrouwend ben maar anders zou ik denken dat het allemaal verzonnen wordt. 

 

Jullie....? als in wij en zij?

Ik ben gewoon je broer, die sinds 22 jaar een uurtje per dag in de bijbel met God bezig is, roept om inzicht, verandert naar Zijn beeld en wonderen meemaakt.

"Jullie" niet dan?

 

2 uur geleden zei thom:

48 Hoedanig de aardse is, zodanige zijn ook de aardsen; en hoedanig de Hemelse is, zodanige zijn ook de hemelsen.

49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.

De laatste Adam is een proces dat volbracht kan worden in de mens, inderdaad.

 

Exact!

Het is de Geest van Jezus die alles aan je openbaart, zodat je er ook naar gaat handelen.

"Make the tree good and the fruit will be good".

"De Geest brengt voort naar Zijn aard" staat er ergens.

Dus: Get alone with Him. Vraag Hem je in de waarheid te leiden en dat goddelijke leven aan je te openbaren.

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei sjako:

Hoeveel doden heb jij zien opwekken eigenlijk als dat zo gewoon is?

 

Je zou sowieso mogen geloven dat het kan, omdat Degene die jij navolgt het zegt.

Het is hierboven voldoende uitgelegd. 

Vraag Jezus, je leidsman je te vullen met Zijn Geest, te leiden in de volle waarheid, te veranderen naar Zijn Beeld en ga handelen naar de mate van je geloof. Je bent al een nieuwe schepping, meegezeten in Hem, compleet in Hem, Zijn natuur deelachtig geworden, dus: ga, genees de zieken, wek de doden op, drijf gevallen geesten, spreek in tongen, doe krachten, ontvange woorden van kennis, krijg wijsheid, etc.

Je kunt nog 10 jaar hier wat debatteren, nooit op iemand de handen leggen en genezing uit spreken, terwijl al die tijd het Koninkrijk van God al in je gekomen is.

Als je je er niet naar uit wilt strekken. Prima. Maar stop dan met negatief commentaar geven. Wil je weten hoe het zit. Prima. Ik leg het je graag uit.

 

 

2 minuten geleden zei thom:

Dan is ook de boom de Geest. 

De "boom des levens"..... God.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 minuut geleden zei Willempie:

Kleine correctie, als het mag. De boom des levens is eveneens deel van de schepping van God, en dus niet God zelf.

Ik zie het meer als een metafoor voor God.

"Ik ben de stam, jullie de takken...." zegt Jezus. Hij vergelijkt zichzelf hier met een Boom. Is Hij een boom? Nee.

Net zoals het appeltje van Adam en Eva. Beeldspraak.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei Ton:

Ik zie het meer als een metafoor voor God.

"Ik ben de stam, jullie de takken...." zegt Jezus. Hij vergelijkt zichzelf hier met een Boom. Is Hij een boom? Nee.

Net zoals het appeltje van Adam en Eva. Beeldspraak.

Joden beschouwen de boom des levens als de Thora. Christenen beschouwen de boom des levens als Jezus, de Gezalfde Gods die de vervulling is van de Thora. Beiden zien de boom des levens dus als het Woord van God en beiden zijn correct. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
5 minuten geleden zei thom:

Joh. 1 vers 4 geeft het antwoord op zowel wie ´je´dan moet zijn, alsook wie de boom des levens is.

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.

Ja mooi.

Het is oneness. Het herstel naar Genesis 1:26-27. "Het geeft de Vader plezier jullie het koninkrijk te schenken". Van zichzelf, Zijn Geest in ons.  Zijn plan om mensen te herstellen naar hoe het begon en zeer goed was: het beeld van Jezus: agape-liefde en het bovennatuurlijke van God in ons zoals dat uitgelegd wordt in 1 kor 12.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Zojuist zei Willempie:

Dat is geen appeltje.

Nope. Het is de hele gevallen mindset, het egoisme, leven zonder Gods natuur, etc, etc,

Daar komen ook alle andere religies vandaan he. Allemaal ontstaan na de val.

Iedereen blind, vervreemd van God, compleet de weg kwijt en dan God die in Jezus tevoorschijn komt en zegt: "ik ben de weg de waarheid en/naar het goddelijke leven".

En daar komen wij met onze "ja-maren", sarcasme, afwijzing, strijd, ongeloof en debatteren over wat Hij zegt ipv aannemen wat Hij zegt en hem Zijn gang laten gaan in ons.

We are so lost. Holy Spirit come....

8 minuten geleden zei thom:

Nee, Hem gelijkvormig. Als Hem, omdat Hij in ons is. ´Ik in hen, en Gij in Mij´opdat zij 1 zijn.

Precies en dan lijken we op?..... Jezus ?.

Hij de pottenbakker, wij de klei. Geweldig niet? En dat allemaal uit liefde van Hem naar ons en onze overgave aan Hem. Ik ben benieuwd hoe ik er uit zie als Hij met me klaar is.

Link naar bericht
Deel via andere websites
2 minuten geleden zei thom:

Als Joh. de Doper waarschijnlijk, want die had zichzelf helemaal weggecijferd en de weg des Heeren voorbereid.

Tel uit je winst.. ?

Hahaha.

Opvallend trouwens he, dat Johannes de Doper zelf ook de weg kwijt was gezien Zijn vraag via zijn vrienden aan Jezus: "Bent u het, die we kunnen verwachten of komt er nog een ander". Het antwoord van Jezus is te groot voor op deze site.

Het laat zien hoe ook gelovigen soms Jezus niet herkennen, mee gaan in wat Hij voor ons heeft. Keeps me very humble.

18 minuten geleden zei WdG:

Waar breng je de eeuwigheid door, nadat jij je huidige lichaam verlaten hebt?

Je vraag impliceert dat je het weet. Laat maar horen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
28 minuten geleden zei thom:
34 minuten geleden zei Ton:

Opvallend trouwens he, dat Johannes de Doper zelf ook de weg kwijt was gezien Zijn vraag via zijn vrienden aan Jezus: "Bent u het, die we kunnen verwachten of komt er nog een ander". Het antwoord van Jezus is te groot voor op deze site. 

Ik denk dat jij in de war bent hierover, want Joh. de Doper was erg duidelijk in zijn streven en leven.

Joh.1

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.

31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

Volgens Lucas waren Jezus en Johannes neven, aangezien Maria en Elisabeth nichten van elkaar waren. Of wellicht was Elisabeth de tante van Maria. Dan is het toch raar dat in de verzen hierboven de suggestie wordt gewekt dat Johannes niet wist wie Jezus was, terwijl het z'n eigen neef was?

Lucas 1 HSV

13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.

...

31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.

...

35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.

...

39 In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda,

40 en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet.

41 En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest,

42 en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot.

14 minuten geleden zei WdG:
34 minuten geleden zei Ton:

Je vraag impliceert dat je het weet. Laat maar horen.

Zwijgen is goud in dit geval. Waar brengen zij die Jezus afwijzen de eeuwigheid door?

Zucht. Word je zelf nooit moe van je vervelende boodschap? Ik wel eigenlijk.

IEDEREEN DIE NIET ZO (ENG) ALS WDG GELOOFT ZAL VOOR EEUWIG BRANDEN IN DE HEL.

Dat was 'm toch?

bewerkt door Bastiaan73
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei Bastiaan73:

Zucht. Word je zelf nooit moe van je vervelende boodschap? Ik wel eigenlijk.

Je mag me negeren. Maar, nu je er toch bent...

Citaat

 

IEDEREEN DIE NIET ZO (ENG) ALS WDG GELOOFT ZAL VOOR EEUWIG BRANDEN IN DE HEL.

Dat was 'm toch?

 

Dat bedoel ik dus. Je hebt het niet begrepen. Het antwoord is uiteraard "nee". Moet ik het weer opnieuw uitleggen...?

7 minuten geleden zei thom:

In de tijd.

Totdat men zich het geloof (weer) bewust wordt.

Iets van reincarnatie?

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 minuten geleden zei thom:

1 Kor.15

De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Zijn er volgens jou al vijanden tenietgedaan? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Tevens: Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.

En: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei thom:

Ik denk dat jij in de war bent hierover, want Joh. de Doper was erg duidelijk in zijn streven en leven.

Joh.1

29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.

31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

34 En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is.

(..)

Nee hoor. Ik ben verre van in de war.

Keurige aanhalingen van Johannes de doper.

Maar lees eens verder. Wat zei Johannes de Doper toen Hij door een list in de gevangenis terecht kwam?

Matt11: 2Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: 3Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 4En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. 6En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.

Johannes was hier een beetje in de war. Had natuurlijk niet verwacht dat hij de bak in zou gaan. Hij begon te twijfelen over wie Hij zojuist als Zoon van God had geïntroduceerd.

Doen veel christenen ook. Er gebeurt wat en meteen van slag. Waarom gebeurt dit nou weer? Waar bent U God? Welke deur heb ik opengezet? Wat heb ik gedaan dat dit mij overkomt? In plaats van: Dank u Jezus. U bent met mij. U woont in Mij. Ik sta in een onverbrekelijk verbond met U. U en ik zijn 1. Glorie, en dan door wandelen met een grote glimlach op je gezicht, met je aandacht op God en de mensen om je heen in plaats van op je eigen sores.  Your live is not your own.

 

 

1 uur geleden zei Bastiaan73:

31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.

32 En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb den Geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.

33 En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welken gij den Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

Kennen, niet naar het vlees als z'n Neef, maar kennen als de zoon van God.

Meeste mensen kennen Jezus als historisch figuur, niet als verlosser, genezer, brenger van nieuwe goddelijk leven.

Het is wel uit de strong's te halen.

Kennen: het woordje Eido.

Definitie: to know, remember, appreciate.

Origin: to see (literally or figuratively)

Gebruik: to be aware, to behold, to perceive, to understand, to know, to consider.

Als neven in gelijke leeftijd zullen ze vast met elkaar gestoeid hebben. Pas toen De Hemel boven Jezus openging zag Hij Jezus als "Hem die doopt met de Heilige Geest".

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
7 uur geleden zei thom:

Ah.

Ik zie het als het roemloze einde van de oude natuur, omdat het betreft het reinigen/voorbereiden helemaal uitgewerkt is, niet meer nodig, afgedankt en dit ingezien wordt maar alsnog de bevestiging wil. 

Maar door Jezus als de hoogste ontwikkeling gewaardeerd in deze wereld, juist omdat Joh., of 'de Johannes-mens', zich bewust is van een leven 'in de woestijn'; de wereld, de dualiteit, die in feite niets te bieden heeft betreffende waarde voor het Koninkrijk Gods en dit uitdroeg in woord en daad.

En het 'U en ik zijn 1", dus alleen U is geworden, en 'ik' uitgewerkt, kop eraf.. :-)

Oh ja, tel uit je winst.. 

Zijn mensen die dit wél begrijpen :wacko:

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 uur geleden zei WdG:
19 uur geleden zei Bastiaan73:

:N

Ik snap niet dat jullie dit kunnen geloven.

Tja, dat begrepen velen ook niet in de tijd van Jezus. Geloof je wel dat Jezus opgestaan is uit de dood? Of twijfel je daar ook aan? En Lazarus? En hoe zit het met de opdracht doe God Zijn volgelingen geeft: wek doden op, drijf demonen uit, genees zieken, verkondig het evangelie.

Daar ga ik door jouw uitingen en die van @Ton nu ook wel aan twijfelen ja.

Link naar bericht
Deel via andere websites
48 minuten geleden zei Bastiaan73:

Daar ga ik door jouw uitingen en die van @Ton nu ook wel aan twijfelen ja.

Tja, de Bijbel leert ons dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, demonen uitdrijven, enz. De Bijbel leert ons tevens dat zowel Jezus als Zijn volgelingen niet altijd succes hebben. In het geval van Jezus lag het aan het ongeloof van de ontvangers (Hij kon slechts weinigen genezen, en niet iedereen aanvaardt Hem als God en Verlosser). In het geval van de volgelingen lag het niet alleen aan het ongeloof van de ontvangers, maar ook aan het ongeloof van de volgelingen zelf. Denk aan de maanzieke jongen die niet door de discipelen genezen kon worden, vw. hun ongeloof. Daarnaast zijn er ook mensen die beweren dat ze zieken genezen, dat ze het evangelie verkondigen, dat ze demonen uitdrijven, maar het helemaal niet doen. Deze mensen heeft Jezus nooit gekend. Helaas zijn er veel nep-genezingen, nep-duivels-uitdrijvingen. En, als laatste: Jezus en Zijn volgelingen werden bespot, denk aan Jezus die een duivel uitdrijft, maar denk ook aan Stefanus. Ook nu wordt Jezus nog bespot. Ook nu worden Zijn volgelingen nog bespot. Laat je leiden door de Heilige Geest, en je zult zeker ontdekken wat waar is, en wat niet waar is. Ik beweer dus NIET dat ieder youtube-filmpje m.b.t. genezingen waar is. Er zijn - nogmaals - veel nep-genezingen, zoals er ook veel nep-bekeringen zijn.

Dan is en blijft het dus een kwestie van geloven: Geloof je dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, doden opwekken, demonen uitdrijven of niet?

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei WdG:

Tja, de Bijbel leert ons dat Jezus en Zijn volgelingen het evangelie verkondigen, zieken genezen, demonen uitdrijven, enz.

Vooral de toegevoegde tekst in de SV leert dat. Goede vertalingen laten deze teksten weg, want in de oudste afschriften staan ze niet.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid