Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 590
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Niet zelf doen wat je een ander verwijt, Bernard 3. Jezus zei niet "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden". Hij zei "dat er geen jota of titel van de wet mag veranderd worden eer a

Het is inmiddels duidelijk dat de 7e dag/sabbat/zaterdag heilig is voor Bernard. En een ieder die daar niet in mee wil gaan moet het ontgelden. Simpelweg elkaar de ruimte gunnen om zelf de rustdag te

Mag ik aangeven wat Joseph Prince aanhaalt? Handelingen 13:38-39 SVV 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; 39 En dat van alles, w

100 feiten over het sabbatvraagstuk
*60 Bijbelse feiten betreffende zevende dag*
1. God ruste op de zevende dag na de eerste zes dagen van de week te hebben gewerkt bij de schepping van deze aarde. (Gen. 2:1-3)
2. Dit bestempelde die dag als Gods rustdag, omdat de sabbat rust betekent. Bijvoorbeeld: De dag waarop iemand geboren is, zijn geboortedag. Toen God dus ruste op de zevende, werd die dag Zijn rust- of sabbatdag.
3. Daarom moet de zevende dag altijd Gods sabbatdag zijn. Kunt u uw geboortedag veranderen? Nee. Evenmin kunt uw Gods rustdag veranderen naar een dag waarop Hij niet heeft gerust. Daarom is de zevende dag nog steeds Gods sabbatdag.
4. De Schepper heeft de zevende dag gezegend. (Gen. 2:3)
5. Hij heeft de zevende dag geheiligd. (Ex. 2:11)
6. Hij maakte de sabbat in de hof van Eden. (Gen. 2:1-3)
7. Hij werd gemaakt voor de zondeval; daarom is het geen afschaduwing van iets dat nog moest komen, want symbolen zijn pas ingevoerd na de zondeval.
8. Jezus zei dat de sabbat gemaakt was voor de mens (Mark. 2:27), dat is voor het mensdom, dus zowel voor de heiden als voor de jood.
9. Het is een gedenkteken aan de schepping. (Ex. 20:11, 31:17). Telkens als we op de zevende dag rusten, zoals God bij de schepping heeft gedaan, gedenken wij die grote gebeurtenis.
10. De sabbat werd Adam gegeven, als hoofd van het menselijk geslacht. (Mark. 2:27; Gen. 2: 1-3)
11. Door hem, onze vertegenwoordiger, is deze aan alle volken doorgegeven. (Hand. 17:26).
12. Het is een geen Joodse inzetting, want de sabbat werd gemaakt 2300 jaar voordat er een jood was.
13. De bijbel noemt het nooit een joodse sabbat, maar zegt steeds ‘de sabbat van de Here uw God’. Mensen moeten voorzichtig zijn hoe ze Gods heilige rustdag noemen.
14. Door heel de tijd van de patriarchen heen, is naar de sabbat verwezen. (Gen. 2:1-3, 8:10-12, 29:27,28)
15. Het was deel van Gods wet vóór de wetgeving op de berg Sinaï. (Ex.16:4,27-29)
16. Toen plaatste God de sabbat in het hart van zijn zedenwet. (Ex. 20:1-17). Waarom plaatste Hij deze daar, als dit gebod anders was dan de andere negen geboden, die volgens iedereen onveranderlijk zijn?
17. De sabbat van de zevende dag werd geboden door de stem van de levende God. (Deut. 4:12,13)
18. Hij schreef dit gebod met eigen vinger. (Ex.31:18)
19. Hij graveerde het in steen, waarmee het onveranderlijke karakter werd aangeduid. (Deut. 5:22)
20. De wet met de sabbat werd bewaard in de ark in het heilige der heiligen. (Deut. 10:1-5)
21. God verbood werk op sabbat, zelf in de drukste tijden. (Ex. 34:21)
22. God doodde de Israëlieten in de woestijn omdat ze de sabbat ontheiligden. (Ezech. 20:12,13)
23. Het teken van de ware God, waardoor Hij van de afgoden wordt onderscheiden. (Ezech. 20:20)
24. God beloofde dat Jeruzalem voor eeuwig zou bestaan als de joden de sabbat zouden vieren. (Jer. 17:24,25)
25. Hij zond hen in Babylonische ballingschap omdat ze de sabbat overtraden. (Neh. 13:18)
26. Hij verwoestte Jeruzalem omdat ze de sabbat schonden. (Jer. 17:27)
27. God heeft een bijzondere zegen beloofd aan alle heidenen die deze dag vieren. (zie Jes. 56)
28. Dit is een profetie die volledig verwijst naar de christelijke bedeling. (zie Jes. 56)
29. God heeft beloofd iedereen te zegenen die de sabbat zal vieren. (Jes. 56:2)
30. De Here eist van ons de sabbat te `eren’. (Jes. 58:13)
31. Nadat de heilige sabbat gedurende ‘vele geslachten’ was vertreden, zal deze in de laatste dagen worden hersteld. (Jes. 58:12,13)
32. Alle heilige profeten hielden de zevende dag.
33. Toen Gods Zoon kwam, hield Hij heel zijn leven de zevende dag. (Luk. 4:16; Joh. 15:10). Zo volgde Hij het voorbeeld van zijn Vader bij de schepping. Zullen wij niet veilig zijn als we het voorbeeld van zowel de Vader als de Zoon volgen?
34. De zevende dag is de dag des Heren. (zie Openb. 1:10, Mark. 2:28, Jes. 58:13, Ex. 20:10)
35. Jezus was Heer van de sabbat. (Mark. 2:28) Dat betekent, heb ik de sabbat lief en bescherm hem, zoals de man heer is van de vrouw, haar moet liefhebben en beschermen. (1 Petr. 3:6)
36. De sabbat maakte Hij een inzetting van barmhartigheid, bedoeld voor het bestwil van de mens. (Mark. 2:23-28)
37. In plaats van de sabbat af te schaffen, leerde Hij zorgvuldig hoe die dag moet worden gevierd. (Matth. 12:1-13)
38. Hij onderwees zijn discipelen dat zij niets op de sabbat moesten doen, behalve wat ‘geoorloofd’ was. (Matth. 12:12)
39. Hij onderwees Zijn discipelen dat ook nog veertig jaar naar Zijn opstanding de sabbat biddende gehouden moest worden. (Matth. 24: 20)
40. De godvrezende vrouwen die bij Jezus waren geweest, eerbiedigen de sabbat na zijn dood. (Luc. 23:56)
41. Dertig jaar na de opstanding van Christus noemt de Heilige Geest deze dag nadrukkelijk ‘de sabbatdag’. (Hand. 13:14)
42. Paulus, de apostel der heiden, noemde het ‘de sabbatdag’ in het jaar 45. (Hand. 13:27) Wist Paulus het niet? Of moeten wij moderne leraars geloven, die beweren dat de sabbat na de opstanding van Christus niet langer de sabbat was?
43. Lucas, de geïnspireerde christelijke geschiedschrijver, die het jaar 62 schreef, noemt het, de sabbatdag’. (Hand.13:44)
44. De heidense bekeerlinge noemde het de sabbat. (Hand.13:42)
45. Op het eerste christelijk Concilie, in het jaar 52, noemde Jakobus het tegenwoordigheid van de apostelen en tal van discipelen ‘de sabbatdag’. (Hand. 15:21)
46. Het was gebruikelijk op die dag bidstonden te houden. (Hand. 16: 13)
47. Paulus las in het openbaar de Schriften op die dag. (Hand.17:2,3)
48. Hij was gewoon op die dag te prediken. (Hand. 17:2)
49. Het boek Handelingen alleen al vermeld 84 vergaderingen, op die dag gehouden. (Hand.13:14,44; 16:13; 17:2; 18:11)
50. Er was nooit een dispuut tussen christenen en joden wat betreft de sabbatdag. Dat is een bewijs dat de christenen dezelfde dag vierden als de joden.
51. Onder alle beschuldigingen tegen Paulus beschuldigden ze hem er nooit van dat hij de sabbat niet eerbiedigde. Waarom niet, als hij die niet hield?
52. Paulus zelf verklaarde nadrukkelijk dat hij de wet had gehouden. “Terwijl Paulus zich aldus verdedigde: Ik heb noch tegen de wet der joden noch tegen de tempel, noch tegen de keizer iets misdreven.” (Hand. 25:8) Hoe kon dit waar zijn als hij de sabbat hield?
53. De sabbat wordt 59 keer in het Nieuwe Testament genoemd, altijd met eerbied en onder dezelfde naam als in het Oude Testament, ‘de sabbatdag’.
54. In het Nieuwe Testament wordt geen een woord gezegd over het afschaffen, veranderen of wegdoen van de sabbat of iets dergelijks.
55. God heeft nooit toestemming gegeven om op die dag te werken. Lezer, op grond van welk gezag gebruikt u de zevende dag voor werk?
56. Geen enkele christen in het Nieuwe Testament, hetzij voor of na de opstanding, deed ooit gewoon werk op de zevende dag. Noem één geval, en we laten de vraag varen. Waarom zouden moderne christenen anders zijn dan bijbelse christen?
57. Er word nergens gezegd dat God zijn zegen of heiliging van de zevende dag heeft weggenomen.
58. Zoals de sabbat in het paradijs werd gehouden vóór de zondeval, zo zal die dag voor eeuwig worden gevierd op de vernieuwde aarde als alles is hersteld. (Jes. 66:22,23)
59. De sabbat van de zevende dag was een belangrijk deel van Gods wet, deze uit Gods eigen mond kwam, en met zijn eigen vinger werd geschreven op stenen tafelen op de berg Sinaï. (zie Ex. 20) Toen Jezus zijn werk begon, zei Hij nadrukkelijk dat Hij niet gekomen was om de wet te ontbinden. (Matth. 5:17)
60. Jezus bestrafte de Farizeeën streng als huichelaars omdat ze voorgaven God lief te hebben, terwijl ze gelijktijdig een van de “10 Geboden” teniet deden door hun overleveringen. Het vieren van de zondag is alleen maar een overlevering van mensen.
We hebben nu 60 duidelijke bijbelse feiten gegeven betreffende de zevende dag. Wat doet u ermee?

*40 Bijbelse feiten betreffende de eerste dag van de week*
1. Het eerste dat in de Bijbel wordt vermeldt is werk dat op zondag, de eerste dag der week werd gedaan. (Gen. 1:1-5) Dit werd door de Schepper zelf gedaan. Als God de aarde op zondag heeft gemaakt, kan het dan voor ons verkeerd zijn om op zondag te werken?
2. God gebod de mensen om op de eerste dag der week te werken. (Ex. 20:8-11) Is het verkeerd om God te gehoorzamen?
3. Geen van de patriarchen heeft de zondag gevierd.
4. Geen van de heilige profeten heeft het ooit gedaan.
5. Op uitdrukkelijk bevel van God zelf gebruikte Zijn heilig volk gedurende tenminste 4000 jaar de eerste dag der week als werkdag.
6. God zelf noemt het een ‘werkdag’. (Ezech. 46:1)
7. Op die dag heeft God niet gerust.
8. Hij heeft die dag nooit gezegend.
9. Christus heeft nooit op die dag gerust.
10. Jezus was timmerman (Mark. 6:3) en werkte in die bezigheid tot Hij 30 jaar oud was. Hij hield de sabbat en werkte zes dagen per week, zoals iedereen erkent. Hij heeft dus heel wat zwaar werk op die dag gedaan.
11. De apostelen werkten op diezelfde dag.
12. De apostelen hebben nooit op die dag gerust.
13. Christus heeft die dag nooit gezegend
14. Nooit is die dag door goddelijk gezag gezegend.
15. Die dag is nooit geheiligd.
16. Er is geen gebod gegeven om die dag te vieren, noch is het ooit verboden op die dag te werken. “Want waar geen wet is, is ook geen overtreding.” (Rom. 4:15; Joh. 3:4)
17. In het Nieuwe Testament staat geen verbod om op die dag te werken.
18. Er wordt geen straf gegeven voor het werken op die dag.
19. Er wordt geen zegen beloofd voor de viering ervan.
20. Nergens wordt gezegd hoe die dag gevierd moet worden. Zou dat niet het geval zijn als onze Heer wilde dat wij die dag vieren?
21. Nergens wordt hij de christelijke sabbat genoemd.
22. Hij wordt nooit zelf een sabbat genoemd.
23. In de Schrift wordt hij nooit de dag des Heren genoemd.
24. Hij wordt zelf nooit een rustdag genoemd.
25. Er wordt geen heiligheid aan verbonden. Waarom zouden wij het dan wel doen?
26. Hij wordt gewoon ‘de eerste dag der week’ genoemd.
27. Jezus heeft nooit die dag genoemd, en zelf de naam niet op zijn lippen genomen, zover de bijbel vermeld.
28. Het woord ‘zondag’ komt in de hele Bijbel niet voor.
29. God, Christus of geïnspireerde mannen hebben nooit een woord ten gunste van de zondag als geheiligde dag gezegd.
30. De eerste dag der week wordt slechts acht keer in het Nieuwe Testament genoemd. (Matth. 38:1, Mark. 16:2,9, Luc. 24:1, Joh. 20:1,19, Hand. 20:7, 1Kor.16:2.)
31. Zes van deze verzen verwijzen naar dezelfde eerste dag der week.
32. Paulus spreekt met de gelovigen over dagelijkse zaken op die dag. (1Kor16:2)
33. In het hele Nieuwe Testament hebben we slechts één verslag van een godsdienstige bijeenkomst op die dag, en dat was ‘s avonds. (Hand. 20:5-12)
34. Er wordt nergens de gedachte geopperd dat er ooit eerder of later een bijeenkomst werd gehouden.
35. Het was niet gebruikelijk op die dag samen te komen.
36. Het was geen vereiste om op die dag het brood te breken.
37. We kennen slechts één voorval waar dat gebeurde. (Hand.20:7)
38. Dat vond midden in de nacht plaats (vs. 7-11). Jezus deed het op donderdagavond (Luc. 22). De discipelen deden het dagelijks. (Hand. 2: 42-46)
39. De Bijbel zegt nergens dat de eerste dag der week de opstanding van Christus herdenkt. Dat is een menselijke traditie, die de wet van God teniet doet. (Matth. 15:1-9). Om de dood en de opstanding van Christus te gedenken werd de doop ingesteld. (Rom. 6:3-5)
40. Tenslotte zwijgt het Nieuwe Testament over een eventuele veranderingen van de sabbatdag of heiligheid van de eerste dag.
Hier zijn 100 duidelijke bijbelse gegevens over deze vraag die duidelijk laten zien dat de zevende dag de sabbat des heren is zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 minuten geleden zei Thinkfree:

100 feiten over het sabbatvraagstuk
*60 Bijbelse feiten betreffende zevende dag*
1. God ruste op de zevende dag na de eerste zes dagen van de week te hebben gewerkt bij de schepping van deze aarde. (Gen. 2:1-3)
2. Dit bestempelde die dag als Gods rustdag, omdat de sabbat rust betekent. Bijvoorbeeld: De dag waarop iemand geboren is, zijn geboortedag. Toen God dus ruste op de zevende, werd die dag Zijn rust- of sabbatdag.
3. Daarom moet de zevende dag altijd Gods sabbatdag zijn. Kunt u uw geboortedag veranderen? Nee. Evenmin kunt uw Gods rustdag veranderen naar een dag waarop Hij niet heeft gerust. Daarom is de zevende dag nog steeds Gods sabbatdag.
4. De Schepper heeft de zevende dag gezegend. (Gen. 2:3)
5. Hij heeft de zevende dag geheiligd. (Ex. 2:11)
6. Hij maakte de sabbat in de hof van Eden. (Gen. 2:1-3)
7. Hij werd gemaakt voor de zondeval; daarom is het geen afschaduwing van iets dat nog moest komen, want symbolen zijn pas ingevoerd na de zondeval.
8. Jezus zei dat de sabbat gemaakt was voor de mens (Mark. 2:27), dat is voor het mensdom, dus zowel voor de heiden als voor de jood.
9. Het is een gedenkteken aan de schepping. (Ex. 20:11, 31:17). Telkens als we op de zevende dag rusten, zoals God bij de schepping heeft gedaan, gedenken wij die grote gebeurtenis.
10. De sabbat werd Adam gegeven, als hoofd van het menselijk geslacht. (Mark. 2:27; Gen. 2: 1-3)
11. Door hem, onze vertegenwoordiger, is deze aan alle volken doorgegeven. (Hand. 17:26).
12. Het is een geen Joodse inzetting, want de sabbat werd gemaakt 2300 jaar voordat er een jood was.
13. De bijbel noemt het nooit een joodse sabbat, maar zegt steeds ‘de sabbat van de Here uw God’. Mensen moeten voorzichtig zijn hoe ze Gods heilige rustdag noemen.
14. Door heel de tijd van de patriarchen heen, is naar de sabbat verwezen. (Gen. 2:1-3, 8:10-12, 29:27,28)
15. Het was deel van Gods wet vóór de wetgeving op de berg Sinaï. (Ex.16:4,27-29)
16. Toen plaatste God de sabbat in het hart van zijn zedenwet. (Ex. 20:1-17). Waarom plaatste Hij deze daar, als dit gebod anders was dan de andere negen geboden, die volgens iedereen onveranderlijk zijn?
17. De sabbat van de zevende dag werd geboden door de stem van de levende God. (Deut. 4:12,13)
18. Hij schreef dit gebod met eigen vinger. (Ex.31:18)
19. Hij graveerde het in steen, waarmee het onveranderlijke karakter werd aangeduid. (Deut. 5:22)
20. De wet met de sabbat werd bewaard in de ark in het heilige der heiligen. (Deut. 10:1-5)
21. God verbood werk op sabbat, zelf in de drukste tijden. (Ex. 34:21)
22. God doodde de Israëlieten in de woestijn omdat ze de sabbat ontheiligden. (Ezech. 20:12,13)
23. Het teken van de ware God, waardoor Hij van de afgoden wordt onderscheiden. (Ezech. 20:20)
24. God beloofde dat Jeruzalem voor eeuwig zou bestaan als de joden de sabbat zouden vieren. (Jer. 17:24,25)
25. Hij zond hen in Babylonische ballingschap omdat ze de sabbat overtraden. (Neh. 13:18)
26. Hij verwoestte Jeruzalem omdat ze de sabbat schonden. (Jer. 17:27)
27. God heeft een bijzondere zegen beloofd aan alle heidenen die deze dag vieren. (zie Jes. 56)
28. Dit is een profetie die volledig verwijst naar de christelijke bedeling. (zie Jes. 56)
29. God heeft beloofd iedereen te zegenen die de sabbat zal vieren. (Jes. 56:2)
30. De Here eist van ons de sabbat te `eren’. (Jes. 58:13)
31. Nadat de heilige sabbat gedurende ‘vele geslachten’ was vertreden, zal deze in de laatste dagen worden hersteld. (Jes. 58:12,13)
32. Alle heilige profeten hielden de zevende dag.
33. Toen Gods Zoon kwam, hield Hij heel zijn leven de zevende dag. (Luk. 4:16; Joh. 15:10). Zo volgde Hij het voorbeeld van zijn Vader bij de schepping. Zullen wij niet veilig zijn als we het voorbeeld van zowel de Vader als de Zoon volgen?
34. De zevende dag is de dag des Heren. (zie Openb. 1:10, Mark. 2:28, Jes. 58:13, Ex. 20:10)
35. Jezus was Heer van de sabbat. (Mark. 2:28) Dat betekent, heb ik de sabbat lief en bescherm hem, zoals de man heer is van de vrouw, haar moet liefhebben en beschermen. (1 Petr. 3:6)
36. De sabbat maakte Hij een inzetting van barmhartigheid, bedoeld voor het bestwil van de mens. (Mark. 2:23-28)
37. In plaats van de sabbat af te schaffen, leerde Hij zorgvuldig hoe die dag moet worden gevierd. (Matth. 12:1-13)
38. Hij onderwees zijn discipelen dat zij niets op de sabbat moesten doen, behalve wat ‘geoorloofd’ was. (Matth. 12:12)
39. Hij onderwees Zijn discipelen dat ook nog veertig jaar naar Zijn opstanding de sabbat biddende gehouden moest worden. (Matth. 24: 20)
40. De godvrezende vrouwen die bij Jezus waren geweest, eerbiedigen de sabbat na zijn dood. (Luc. 23:56)
41. Dertig jaar na de opstanding van Christus noemt de Heilige Geest deze dag nadrukkelijk ‘de sabbatdag’. (Hand. 13:14)
42. Paulus, de apostel der heiden, noemde het ‘de sabbatdag’ in het jaar 45. (Hand. 13:27) Wist Paulus het niet? Of moeten wij moderne leraars geloven, die beweren dat de sabbat na de opstanding van Christus niet langer de sabbat was?
43. Lucas, de geïnspireerde christelijke geschiedschrijver, die het jaar 62 schreef, noemt het, de sabbatdag’. (Hand.13:44)
44. De heidense bekeerlinge noemde het de sabbat. (Hand.13:42)
45. Op het eerste christelijk Concilie, in het jaar 52, noemde Jakobus het tegenwoordigheid van de apostelen en tal van discipelen ‘de sabbatdag’. (Hand. 15:21)
46. Het was gebruikelijk op die dag bidstonden te houden. (Hand. 16: 13)
47. Paulus las in het openbaar de Schriften op die dag. (Hand.17:2,3)
48. Hij was gewoon op die dag te prediken. (Hand. 17:2)
49. Het boek Handelingen alleen al vermeld 84 vergaderingen, op die dag gehouden. (Hand.13:14,44; 16:13; 17:2; 18:11)
50. Er was nooit een dispuut tussen christenen en joden wat betreft de sabbatdag. Dat is een bewijs dat de christenen dezelfde dag vierden als de joden.
51. Onder alle beschuldigingen tegen Paulus beschuldigden ze hem er nooit van dat hij de sabbat niet eerbiedigde. Waarom niet, als hij die niet hield?
52. Paulus zelf verklaarde nadrukkelijk dat hij de wet had gehouden. “Terwijl Paulus zich aldus verdedigde: Ik heb noch tegen de wet der joden noch tegen de tempel, noch tegen de keizer iets misdreven.” (Hand. 25:8) Hoe kon dit waar zijn als hij de sabbat hield?
53. De sabbat wordt 59 keer in het Nieuwe Testament genoemd, altijd met eerbied en onder dezelfde naam als in het Oude Testament, ‘de sabbatdag’.
54. In het Nieuwe Testament wordt geen een woord gezegd over het afschaffen, veranderen of wegdoen van de sabbat of iets dergelijks.
55. God heeft nooit toestemming gegeven om op die dag te werken. Lezer, op grond van welk gezag gebruikt u de zevende dag voor werk?
56. Geen enkele christen in het Nieuwe Testament, hetzij voor of na de opstanding, deed ooit gewoon werk op de zevende dag. Noem één geval, en we laten de vraag varen. Waarom zouden moderne christenen anders zijn dan bijbelse christen?
57. Er word nergens gezegd dat God zijn zegen of heiliging van de zevende dag heeft weggenomen.
58. Zoals de sabbat in het paradijs werd gehouden vóór de zondeval, zo zal die dag voor eeuwig worden gevierd op de vernieuwde aarde als alles is hersteld. (Jes. 66:22,23)
59. De sabbat van de zevende dag was een belangrijk deel van Gods wet, deze uit Gods eigen mond kwam, en met zijn eigen vinger werd geschreven op stenen tafelen op de berg Sinaï. (zie Ex. 20) Toen Jezus zijn werk begon, zei Hij nadrukkelijk dat Hij niet gekomen was om de wet te ontbinden. (Matth. 5:17)
60. Jezus bestrafte de Farizeeën streng als huichelaars omdat ze voorgaven God lief te hebben, terwijl ze gelijktijdig een van de “10 Geboden” teniet deden door hun overleveringen. Het vieren van de zondag is alleen maar een overlevering van mensen.
We hebben nu 60 duidelijke bijbelse feiten gegeven betreffende de zevende dag. Wat doet u ermee?

*40 Bijbelse feiten betreffende de eerste dag van de week*
1. Het eerste dat in de Bijbel wordt vermeldt is werk dat op zondag, de eerste dag der week werd gedaan. (Gen. 1:1-5) Dit werd door de Schepper zelf gedaan. Als God de aarde op zondag heeft gemaakt, kan het dan voor ons verkeerd zijn om op zondag te werken?
2. God gebod de mensen om op de eerste dag der week te werken. (Ex. 20:8-11) Is het verkeerd om God te gehoorzamen?
3. Geen van de patriarchen heeft de zondag gevierd.
4. Geen van de heilige profeten heeft het ooit gedaan.
5. Op uitdrukkelijk bevel van God zelf gebruikte Zijn heilig volk gedurende tenminste 4000 jaar de eerste dag der week als werkdag.
6. God zelf noemt het een ‘werkdag’. (Ezech. 46:1)
7. Op die dag heeft God niet gerust.
8. Hij heeft die dag nooit gezegend.
9. Christus heeft nooit op die dag gerust.
10. Jezus was timmerman (Mark. 6:3) en werkte in die bezigheid tot Hij 30 jaar oud was. Hij hield de sabbat en werkte zes dagen per week, zoals iedereen erkent. Hij heeft dus heel wat zwaar werk op die dag gedaan.
11. De apostelen werkten op diezelfde dag.
12. De apostelen hebben nooit op die dag gerust.
13. Christus heeft die dag nooit gezegend
14. Nooit is die dag door goddelijk gezag gezegend.
15. Die dag is nooit geheiligd.
16. Er is geen gebod gegeven om die dag te vieren, noch is het ooit verboden op die dag te werken. “Want waar geen wet is, is ook geen overtreding.” (Rom. 4:15; Joh. 3:4)
17. In het Nieuwe Testament staat geen verbod om op die dag te werken.
18. Er wordt geen straf gegeven voor het werken op die dag.
19. Er wordt geen zegen beloofd voor de viering ervan.
20. Nergens wordt gezegd hoe die dag gevierd moet worden. Zou dat niet het geval zijn als onze Heer wilde dat wij die dag vieren?
21. Nergens wordt hij de christelijke sabbat genoemd.
22. Hij wordt nooit zelf een sabbat genoemd.
23. In de Schrift wordt hij nooit de dag des Heren genoemd.
24. Hij wordt zelf nooit een rustdag genoemd.
25. Er wordt geen heiligheid aan verbonden. Waarom zouden wij het dan wel doen?
26. Hij wordt gewoon ‘de eerste dag der week’ genoemd.
27. Jezus heeft nooit die dag genoemd, en zelf de naam niet op zijn lippen genomen, zover de bijbel vermeld.
28. Het woord ‘zondag’ komt in de hele Bijbel niet voor.
29. God, Christus of geïnspireerde mannen hebben nooit een woord ten gunste van de zondag als geheiligde dag gezegd.
30. De eerste dag der week wordt slechts acht keer in het Nieuwe Testament genoemd. (Matth. 38:1, Mark. 16:2,9, Luc. 24:1, Joh. 20:1,19, Hand. 20:7, 1Kor.16:2.)
31. Zes van deze verzen verwijzen naar dezelfde eerste dag der week.
32. Paulus spreekt met de gelovigen over dagelijkse zaken op die dag. (1Kor16:2)
33. In het hele Nieuwe Testament hebben we slechts één verslag van een godsdienstige bijeenkomst op die dag, en dat was ‘s avonds. (Hand. 20:5-12)
34. Er wordt nergens de gedachte geopperd dat er ooit eerder of later een bijeenkomst werd gehouden.
35. Het was niet gebruikelijk op die dag samen te komen.
36. Het was geen vereiste om op die dag het brood te breken.
37. We kennen slechts één voorval waar dat gebeurde. (Hand.20:7)
38. Dat vond midden in de nacht plaats (vs. 7-11). Jezus deed het op donderdagavond (Luc. 22). De discipelen deden het dagelijks. (Hand. 2: 42-46)
39. De Bijbel zegt nergens dat de eerste dag der week de opstanding van Christus herdenkt. Dat is een menselijke traditie, die de wet van God teniet doet. (Matth. 15:1-9). Om de dood en de opstanding van Christus te gedenken werd de doop ingesteld. (Rom. 6:3-5)
40. Tenslotte zwijgt het Nieuwe Testament over een eventuele veranderingen van de sabbatdag of heiligheid van de eerste dag.
Hier zijn 100 duidelijke bijbelse gegevens over deze vraag die duidelijk laten zien dat de zevende dag de sabbat des heren is zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Interessant, is de zevende dag dan niet gewoon een dag om onze werken te overschouwen, om te zien of we het doel niet gemist hebben? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Thinkfree:

Hij werd gemaakt voor de zondeval; daarom is het geen afschaduwing van iets dat nog moest komen, want symbolen zijn pas ingevoerd na de zondeval.

Waarom dan nu zoveel moeite doen om van de sabbat een symbool te maken ? 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-3-2021 om 15:29 zei TTC:

Interessant, is de zevende dag dan niet gewoon een dag om onze werken te overschouwen, om te zien of we het doel niet gemist hebben? 

Een apart geheiligde dag tot rust voor ziel, geest en lichaam.

Onze geest rust de gehele week in Christus, sabbat is de dag waarop ons gehele wezen rust.

Op 20-3-2021 om 16:20 zei Dat beloof ik:

Waarom dan nu zoveel moeite doen om van de sabbat een symbool te maken ? 

 

Op 20-3-2021 om 16:20 zei Dat beloof ik:
Op 20-3-2021 om 15:14 zei Thinkfree:

Hij werd gemaakt voor de zondeval; daarom is het geen afschaduwing van iets dat nog moest komen, want symbolen zijn pas ingevoerd na de zondeval.

Waarom dan nu zoveel moeite doen om van de sabbat een symbool te maken ? 

Menselijke symbolen bedoelt men hier, kwestie van welwillend lezen.

bewerkt door Thinkfree
Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 20-3-2021 om 15:14 zei Thinkfree:

100 feiten over het sabbatvraagstuk
*60 Bijbelse feiten betreffende zevende dag*
1. God ruste op de zevende dag na de eerste zes dagen van de week te hebben gewerkt bij de schepping van deze aarde. (Gen. 2:1-3)
2. Dit bestempelde die dag als Gods rustdag, omdat de sabbat rust betekent. Bijvoorbeeld: De dag waarop iemand geboren is, zijn geboortedag. Toen God dus ruste op de zevende, werd die dag Zijn rust- of sabbatdag.
3. Daarom moet de zevende dag altijd Gods sabbatdag zijn. Kunt u uw geboortedag veranderen? Nee. Evenmin kunt uw Gods rustdag veranderen naar een dag waarop Hij niet heeft gerust. Daarom is de zevende dag nog steeds Gods sabbatdag.
4. De Schepper heeft de zevende dag gezegend. (Gen. 2:3)
5. Hij heeft de zevende dag geheiligd. (Ex. 2:11)
6. Hij maakte de sabbat in de hof van Eden. (Gen. 2:1-3)
7. Hij werd gemaakt voor de zondeval; daarom is het geen afschaduwing van iets dat nog moest komen, want symbolen zijn pas ingevoerd na de zondeval.
8. Jezus zei dat de sabbat gemaakt was voor de mens (Mark. 2:27), dat is voor het mensdom, dus zowel voor de heiden als voor de jood.
9. Het is een gedenkteken aan de schepping. (Ex. 20:11, 31:17). Telkens als we op de zevende dag rusten, zoals God bij de schepping heeft gedaan, gedenken wij die grote gebeurtenis.
10. De sabbat werd Adam gegeven, als hoofd van het menselijk geslacht. (Mark. 2:27; Gen. 2: 1-3)
11. Door hem, onze vertegenwoordiger, is deze aan alle volken doorgegeven. (Hand. 17:26).
12. Het is een geen Joodse inzetting, want de sabbat werd gemaakt 2300 jaar voordat er een jood was.
13. De bijbel noemt het nooit een joodse sabbat, maar zegt steeds ‘de sabbat van de Here uw God’. Mensen moeten voorzichtig zijn hoe ze Gods heilige rustdag noemen.
14. Door heel de tijd van de patriarchen heen, is naar de sabbat verwezen. (Gen. 2:1-3, 8:10-12, 29:27,28)
15. Het was deel van Gods wet vóór de wetgeving op de berg Sinaï. (Ex.16:4,27-29)
16. Toen plaatste God de sabbat in het hart van zijn zedenwet. (Ex. 20:1-17). Waarom plaatste Hij deze daar, als dit gebod anders was dan de andere negen geboden, die volgens iedereen onveranderlijk zijn?
17. De sabbat van de zevende dag werd geboden door de stem van de levende God. (Deut. 4:12,13)
18. Hij schreef dit gebod met eigen vinger. (Ex.31:18)
19. Hij graveerde het in steen, waarmee het onveranderlijke karakter werd aangeduid. (Deut. 5:22)
20. De wet met de sabbat werd bewaard in de ark in het heilige der heiligen. (Deut. 10:1-5)
21. God verbood werk op sabbat, zelf in de drukste tijden. (Ex. 34:21)
22. God doodde de Israëlieten in de woestijn omdat ze de sabbat ontheiligden. (Ezech. 20:12,13)
23. Het teken van de ware God, waardoor Hij van de afgoden wordt onderscheiden. (Ezech. 20:20)
24. God beloofde dat Jeruzalem voor eeuwig zou bestaan als de joden de sabbat zouden vieren. (Jer. 17:24,25)
25. Hij zond hen in Babylonische ballingschap omdat ze de sabbat overtraden. (Neh. 13:18)
26. Hij verwoestte Jeruzalem omdat ze de sabbat schonden. (Jer. 17:27)
27. God heeft een bijzondere zegen beloofd aan alle heidenen die deze dag vieren. (zie Jes. 56)
28. Dit is een profetie die volledig verwijst naar de christelijke bedeling. (zie Jes. 56)
29. God heeft beloofd iedereen te zegenen die de sabbat zal vieren. (Jes. 56:2)
30. De Here eist van ons de sabbat te `eren’. (Jes. 58:13)
31. Nadat de heilige sabbat gedurende ‘vele geslachten’ was vertreden, zal deze in de laatste dagen worden hersteld. (Jes. 58:12,13)
32. Alle heilige profeten hielden de zevende dag.
33. Toen Gods Zoon kwam, hield Hij heel zijn leven de zevende dag. (Luk. 4:16; Joh. 15:10). Zo volgde Hij het voorbeeld van zijn Vader bij de schepping. Zullen wij niet veilig zijn als we het voorbeeld van zowel de Vader als de Zoon volgen?
34. De zevende dag is de dag des Heren. (zie Openb. 1:10, Mark. 2:28, Jes. 58:13, Ex. 20:10)
35. Jezus was Heer van de sabbat. (Mark. 2:28) Dat betekent, heb ik de sabbat lief en bescherm hem, zoals de man heer is van de vrouw, haar moet liefhebben en beschermen. (1 Petr. 3:6)
36. De sabbat maakte Hij een inzetting van barmhartigheid, bedoeld voor het bestwil van de mens. (Mark. 2:23-28)
37. In plaats van de sabbat af te schaffen, leerde Hij zorgvuldig hoe die dag moet worden gevierd. (Matth. 12:1-13)
38. Hij onderwees zijn discipelen dat zij niets op de sabbat moesten doen, behalve wat ‘geoorloofd’ was. (Matth. 12:12)
39. Hij onderwees Zijn discipelen dat ook nog veertig jaar naar Zijn opstanding de sabbat biddende gehouden moest worden. (Matth. 24: 20)
40. De godvrezende vrouwen die bij Jezus waren geweest, eerbiedigen de sabbat na zijn dood. (Luc. 23:56)
41. Dertig jaar na de opstanding van Christus noemt de Heilige Geest deze dag nadrukkelijk ‘de sabbatdag’. (Hand. 13:14)
42. Paulus, de apostel der heiden, noemde het ‘de sabbatdag’ in het jaar 45. (Hand. 13:27) Wist Paulus het niet? Of moeten wij moderne leraars geloven, die beweren dat de sabbat na de opstanding van Christus niet langer de sabbat was?
43. Lucas, de geïnspireerde christelijke geschiedschrijver, die het jaar 62 schreef, noemt het, de sabbatdag’. (Hand.13:44)
44. De heidense bekeerlinge noemde het de sabbat. (Hand.13:42)
45. Op het eerste christelijk Concilie, in het jaar 52, noemde Jakobus het tegenwoordigheid van de apostelen en tal van discipelen ‘de sabbatdag’. (Hand. 15:21)
46. Het was gebruikelijk op die dag bidstonden te houden. (Hand. 16: 13)
47. Paulus las in het openbaar de Schriften op die dag. (Hand.17:2,3)
48. Hij was gewoon op die dag te prediken. (Hand. 17:2)
49. Het boek Handelingen alleen al vermeld 84 vergaderingen, op die dag gehouden. (Hand.13:14,44; 16:13; 17:2; 18:11)
50. Er was nooit een dispuut tussen christenen en joden wat betreft de sabbatdag. Dat is een bewijs dat de christenen dezelfde dag vierden als de joden.
51. Onder alle beschuldigingen tegen Paulus beschuldigden ze hem er nooit van dat hij de sabbat niet eerbiedigde. Waarom niet, als hij die niet hield?
52. Paulus zelf verklaarde nadrukkelijk dat hij de wet had gehouden. “Terwijl Paulus zich aldus verdedigde: Ik heb noch tegen de wet der joden noch tegen de tempel, noch tegen de keizer iets misdreven.” (Hand. 25:8) Hoe kon dit waar zijn als hij de sabbat hield?
53. De sabbat wordt 59 keer in het Nieuwe Testament genoemd, altijd met eerbied en onder dezelfde naam als in het Oude Testament, ‘de sabbatdag’.
54. In het Nieuwe Testament wordt geen een woord gezegd over het afschaffen, veranderen of wegdoen van de sabbat of iets dergelijks.
55. God heeft nooit toestemming gegeven om op die dag te werken. Lezer, op grond van welk gezag gebruikt u de zevende dag voor werk?
56. Geen enkele christen in het Nieuwe Testament, hetzij voor of na de opstanding, deed ooit gewoon werk op de zevende dag. Noem één geval, en we laten de vraag varen. Waarom zouden moderne christenen anders zijn dan bijbelse christen?
57. Er word nergens gezegd dat God zijn zegen of heiliging van de zevende dag heeft weggenomen.
58. Zoals de sabbat in het paradijs werd gehouden vóór de zondeval, zo zal die dag voor eeuwig worden gevierd op de vernieuwde aarde als alles is hersteld. (Jes. 66:22,23)
59. De sabbat van de zevende dag was een belangrijk deel van Gods wet, deze uit Gods eigen mond kwam, en met zijn eigen vinger werd geschreven op stenen tafelen op de berg Sinaï. (zie Ex. 20) Toen Jezus zijn werk begon, zei Hij nadrukkelijk dat Hij niet gekomen was om de wet te ontbinden. (Matth. 5:17)
60. Jezus bestrafte de Farizeeën streng als huichelaars omdat ze voorgaven God lief te hebben, terwijl ze gelijktijdig een van de “10 Geboden” teniet deden door hun overleveringen. Het vieren van de zondag is alleen maar een overlevering van mensen.
We hebben nu 60 duidelijke bijbelse feiten gegeven betreffende de zevende dag. Wat doet u ermee?

*40 Bijbelse feiten betreffende de eerste dag van de week*
1. Het eerste dat in de Bijbel wordt vermeldt is werk dat op zondag, de eerste dag der week werd gedaan. (Gen. 1:1-5) Dit werd door de Schepper zelf gedaan. Als God de aarde op zondag heeft gemaakt, kan het dan voor ons verkeerd zijn om op zondag te werken?
2. God gebod de mensen om op de eerste dag der week te werken. (Ex. 20:8-11) Is het verkeerd om God te gehoorzamen?
3. Geen van de patriarchen heeft de zondag gevierd.
4. Geen van de heilige profeten heeft het ooit gedaan.
5. Op uitdrukkelijk bevel van God zelf gebruikte Zijn heilig volk gedurende tenminste 4000 jaar de eerste dag der week als werkdag.
6. God zelf noemt het een ‘werkdag’. (Ezech. 46:1)
7. Op die dag heeft God niet gerust.
8. Hij heeft die dag nooit gezegend.
9. Christus heeft nooit op die dag gerust.
10. Jezus was timmerman (Mark. 6:3) en werkte in die bezigheid tot Hij 30 jaar oud was. Hij hield de sabbat en werkte zes dagen per week, zoals iedereen erkent. Hij heeft dus heel wat zwaar werk op die dag gedaan.
11. De apostelen werkten op diezelfde dag.
12. De apostelen hebben nooit op die dag gerust.
13. Christus heeft die dag nooit gezegend
14. Nooit is die dag door goddelijk gezag gezegend.
15. Die dag is nooit geheiligd.
16. Er is geen gebod gegeven om die dag te vieren, noch is het ooit verboden op die dag te werken. “Want waar geen wet is, is ook geen overtreding.” (Rom. 4:15; Joh. 3:4)
17. In het Nieuwe Testament staat geen verbod om op die dag te werken.
18. Er wordt geen straf gegeven voor het werken op die dag.
19. Er wordt geen zegen beloofd voor de viering ervan.
20. Nergens wordt gezegd hoe die dag gevierd moet worden. Zou dat niet het geval zijn als onze Heer wilde dat wij die dag vieren?
21. Nergens wordt hij de christelijke sabbat genoemd.
22. Hij wordt nooit zelf een sabbat genoemd.
23. In de Schrift wordt hij nooit de dag des Heren genoemd.
24. Hij wordt zelf nooit een rustdag genoemd.
25. Er wordt geen heiligheid aan verbonden. Waarom zouden wij het dan wel doen?
26. Hij wordt gewoon ‘de eerste dag der week’ genoemd.
27. Jezus heeft nooit die dag genoemd, en zelf de naam niet op zijn lippen genomen, zover de bijbel vermeld.
28. Het woord ‘zondag’ komt in de hele Bijbel niet voor.
29. God, Christus of geïnspireerde mannen hebben nooit een woord ten gunste van de zondag als geheiligde dag gezegd.
30. De eerste dag der week wordt slechts acht keer in het Nieuwe Testament genoemd. (Matth. 38:1, Mark. 16:2,9, Luc. 24:1, Joh. 20:1,19, Hand. 20:7, 1Kor.16:2.)
31. Zes van deze verzen verwijzen naar dezelfde eerste dag der week.
32. Paulus spreekt met de gelovigen over dagelijkse zaken op die dag. (1Kor16:2)
33. In het hele Nieuwe Testament hebben we slechts één verslag van een godsdienstige bijeenkomst op die dag, en dat was ‘s avonds. (Hand. 20:5-12)
34. Er wordt nergens de gedachte geopperd dat er ooit eerder of later een bijeenkomst werd gehouden.
35. Het was niet gebruikelijk op die dag samen te komen.
36. Het was geen vereiste om op die dag het brood te breken.
37. We kennen slechts één voorval waar dat gebeurde. (Hand.20:7)
38. Dat vond midden in de nacht plaats (vs. 7-11). Jezus deed het op donderdagavond (Luc. 22). De discipelen deden het dagelijks. (Hand. 2: 42-46)
39. De Bijbel zegt nergens dat de eerste dag der week de opstanding van Christus herdenkt. Dat is een menselijke traditie, die de wet van God teniet doet. (Matth. 15:1-9). Om de dood en de opstanding van Christus te gedenken werd de doop ingesteld. (Rom. 6:3-5)
40. Tenslotte zwijgt het Nieuwe Testament over een eventuele veranderingen van de sabbatdag of heiligheid van de eerste dag.
Hier zijn 100 duidelijke bijbelse gegevens over deze vraag die duidelijk laten zien dat de zevende dag de sabbat des heren is zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Interessante lijst. Jezus heeft de Sabbath zeker niet afgeschaft. Waarom zou Hij ook? 

Ik lees regelmatig dat zaken zoals Sabbath en waterdoop als symbolen worden gezien. Onbegrijpelijke visie. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
42 minuten geleden zei Hermanos2:

Ik lees regelmatig dat zaken zoals Sabbath en waterdoop als symbolen worden gezien. Onbegrijpelijke visie. 

Daarom is het OT onnodig geworden bij het begrijpen van het NT; Joh. 5

 

16 En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.

17 En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

Die tekst wist ik niet eens te staan, maar bij de eerste de beste klik om de Bijbel te openen; recht in de face.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Thinkfree:
Op 20-3-2021 om 16:20 zei Dat beloof ik:

Waarom dan nu zoveel moeite doen om van de sabbat een symbool te maken ? 

Menselijke symbolen bedoelt men hier, kwestie van welwillend lezen.

Dat verandert niets aan de vraag.

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei thom:

Daarom is het OT onnodig geworden bij het begrijpen van het NT; Joh. 5

 

16 En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.

17 En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

Die tekst wist ik niet eens te staan, maar bij de eerste de beste klik om de Bijbel te openen; recht in de face.

Wat voor werk is dat? Geestelijk of werelds?

Link naar bericht
Deel via andere websites
25 minuten geleden zei Thinkfree:
4 uur geleden zei thom:

Daarom is het OT onnodig geworden bij het begrijpen van het NT; Joh. 5

 

16 En daarom vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat Hij deze dingen op den sabbat deed.

17 En Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook.

Die tekst wist ik niet eens te staan, maar bij de eerste de beste klik om de Bijbel te openen; recht in de face.

Expand  

Wat voor werk is dat? Geestelijk of werelds?

Man man...

Over begrip gesproken.. en geloof.. het is een innerlijke aangelegenheid Thinkfree.

bewerkt door thom
Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei Dat beloof ik:

Dat verandert niets aan de vraag.

Het is geen moeite meer een genoegen om te leren wat de bijbel leert ongeacht hoe je het wil noemen, en het tegengaan van menselijke inzettingen.

 

16 minuten geleden zei thom:

Man man...

Over begrip gesproken.. en geloof..

Het is een werken van God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

Jezus genas de naaste hij gehoorzaamde Gods gebod, de farizeeërs waren zondig bezig met hun menselijke regeltjes.

Link naar bericht
Deel via andere websites
8 minuten geleden zei Thinkfree:
24 minuten geleden zei thom:

Man man...

Over begrip gesproken.. en geloof..

Het is een werken van God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

Jezus genas de naaste hij gehoorzaamde Gods gebod, de farizeeërs waren zondig bezig met hun menselijke regeltjes.

Komen we hier ooit nog uit de regeltjes? Of komen de werken tot uiting.

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • 3 weeks later...

 

Deze jonge gereformeerde baptist volg ik nu al een tijdje. Ik vind zijn uitleg vrij overtuigend. 

Ik ben zelf wel denk ik zover om te stellen dat de Sabbath iets is wat voor de Joden is ingesteld, Hij noemt ook ergens dat het ook niet expliciet aan ons wordt opgelegd in het NT. 

Daarnaast ook wel een interessant punt de eerste dag, is de zondag de dag des Heeren, hij geeft wel wat verklaringen weer. Maar mogelijk moet dat eerste filmpje in een ander topic worden gezet?
 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
3 uur geleden zei Progton:

Deze jonge gereformeerde baptist volg ik nu al een tijdje. Ik vind zijn uitleg vrij overtuigend. 

Twee punten van zijn aandacht zijn: (waarschuwen voor) dwaalleer en (recht) oordelen.
Laat ik die nemen als leidraad.

Sabbat
Hij zegt dat de sabbat een herinnering is => Dat is geen recht oordeel, maar een dwaling,
- want God zegt: "Zo zij in mijn rust zouden ingaan!" 
- want de heilige Geest zegt: "zo blijft er nog een rust over" en: "benaarstig u om die in te gaan!"

Hij zegt dat Christus aannemen ook de rust geeft => Dat is geen recht oordeel, maar dwaling,
- want Christus zegt: "Mijn juk is zacht en mijn last is licht."
- want de heilige Geest zegt: "Werk wanneer het dag is." en "Een geloof zonder werken is dood."

Hij zegt dat de sabbat alleen voor de Israëlieten is => Dat is geen recht oordeel, maar dwaling,
- want Christus zegt in Mat.8 dat velen zullen komen en aanzitten met Abraham en Izak.
- want de heilige Geest zegt dat de heidenen de zonen van Izak zijn, en de joden die van Hagar.   

Hij zegt dat het vierde gebod gaat over de scheppingswerken = > Dat is geen recht oordeel, maar dwaling,
- want de rust van God is het beloofde land en de rust van God is de opstanding, en bij elke rust na een voorgaande rust, is de rust en de heiligheid en de rijkdom groter dan de laatste rust die eraan voorafging van een heilige werkzaamheid van een schepping in heerlijkheid tot een heilig volk in een omgeving van verdorvenheid, tot een heilige geest in heerlijkheid in een omgeving van verdorvenheid tot een heilig herstel waarin God samenleeft met de mens in Zijn Nieuwe schepping.

Hij zegt dat de sabbat genoemd wordt in Kolossenzen 2:16. Dat is geen recht oordeel, maar dwaling,
- want het niet oordelen over het 'leerstuk' van de sabbat zegt niets de normatieve gelding die er ondertussen is.
- want er bestaan vele vormen van heilige sabbatten, welke alle een schaduw zijn van de werkelijkheid die is.
- want de heilige Geest zegt erbij dat het inzettingen van mensen zijn die door het gebruik vergaan = > dat slaat derhalve op de Joodse heiligingswetten die immers tijdelijk van karakter zijn, tot de volgende offerdienst.

Hij zegt dat de sabbat een ceremoniële wet is. Dat is geen recht oordeel, maar dwaling,
- want de tien geboden zijn uit hun aard niet ceremonieel, maar moreel. Bovendien is de kern van de sabbat een verootmoediging en heiliging omwille van de heiligheid van God, en wordt het sabbatsgebod juist als een GROOT gebod aangeduid.  

Hij plukt de sabbat als schaduw uit de tien geboden => Dat is geen recht oordeel, maar dwaling,
- want de tien geboden gelden eeuwig, en gelden ook in het paradijs en zelfs in de hemel. 
- want ook de schaduw van de liefde in het verleden, getuigt van de norm van de liefde in het heden. Als bijvoorbeeld de ouders geëerd moeten worden, kun je zeggen dat in de rust van Christus dat gebod niet meer geldt. Ook doodslag is in de volmaakte liefde geen gebod meer, maar een hartelijke wens. Met de scherpte dat zelfs de gedachte tot overtreding gelijkstaat aan liefdeloosheid, die zonder bekering en vergeving tot een hogere strafmaat leidt, dan onder de joodse wet.

Hij stelt dat de rust van Christus reeds de werkelijkheid van de rust van God is. => Dat is geen recht oordeel, maar dwaling,
-want dat staat er niet, en dat is ook logisch ongerijmd. Want de rust van Christus en de rust van het koninkrijk van God, is de rust van het beloofde land: rust van de vijanden rondom. Dat bewijst dat die rust een waakzame rust is, die onmiddellijk tot bedreiging en nood leidt, als niet de wapenrusting van het Koninkrijk hoog wordt gehouden, en de tempel van God wordt dan bedreigd. En het bewijs van die waakzaamheid, is dat de zonde tegen de heilige Geest altijd lokt: immers de heilige Geest kan bedroefd worden, en Gods gelaat kan afgewend worden en velen zullen komen en zeggen dat zij van Christus zijn, maar dan zal aan de poort gezegd worden: ik ken u niet. dat bewijst overvloedig dat er nog een wedren te lopen is, en nog een rust om in te gaan, wat de heilige Geest ook letterlijk zegt in Hebreeën vier, dat die een benaarstiging benodigd die vèrder gaat dan die van het volk in de woestijn: weest heilig want God is heilig, en: als uw rechtvaardigheid niet heiliger is dan die van de schriftgeleerden en farizee:ers, dan zult u niet ingaan.

En zo zien we dat de heilige Geest ons leert dat de Rust van God ons de toekomst spiegelt van de opstanding en samenleving met onze Heiland, welke rust in het heden nog niet is aangebroken, maar welke wel is gewaarborgd achter de muren van het Koninkrijk der hemelen, wat in naamgeving ook al bewijst dat het geestelijk is, en derhalve nog een harde werkelijkheid heeft in een vijandig lichaam en een hartelijke werkzaamheid benodigd, tot we er letterlijk bij neervallen. Zelfs zo hartgrondig letterlijk, dat we in de leer staan dat we oprecht en vrijwillig ons vlees kruisigen, dat wil zeggen afsterven en er tegen strijden, opdat het met moeite en pijn ingericht wordt als tempel van Gods heilige Geest. 

De dwaling drijft geheel en al op het elkaar niet veroordelen, wat een algemene wet is, omdat iedereen van God gekend is, en ten tweede op de het niet herhaald zijn van de wet, wat een complete revolutie is tegenover wat God bewijsbaar gezegd, heeft, omdat immers het argument gebruikt wordt dat God het had moeten herhalen, om er nog gelding aan te kunnen krijgen. terwijl een kind begrijpt dat bij een bestaande sabbat en een bestaande rustdag en een bestaande joodse wet en bestaande joodse kerkleden, er niet zonder misvatting gesproken kan worden over dit gebod, terwijl ook de geestelijke norm is om de wet niet te doen als verplichting, maar uit vrijwilligheid in hartelijke liefde. pas als er kennis is van de geestelijke normen en wetten, kun je in oprechtheid uit hartelijke liefde invulling geven aan wat voor geboden dan ook. Dus het ligt wat genuanceerder dan hier wordt verondersteld.

Maar ik moet toegeven: deze dwaling van deze jonge gereformeerde baptist is populair en sterk en zelfs zodanig vervlochten met de moderne geloofsleren, dat àls God echt de sabbat zou willen herstellen, hij de wereld moet tuchtigen met milieurampen en wereldwijde ziektes, tot de goddelozen weer rustdagen of autoloze zondagen gaan instellen, of wat God verhoede dat vervloekte afgodendiensten de macht krijgen om weer iets van een sabbat in te voeren.

Man, wat is bekering en liefde voor Gods wet eenvoudiger !!! 

Disclaimer: Als ik dit soort dingen zeg, dan krijg ik reacties als: waarom houd je dan de sabbat niet op zaterdag, en waarom houd je je niet een de joodse wetten. Ik kan dat niet serieus nemen, maar ik zeg wel dat als mensen dit niet onderscheiden kunnen, dat zij het zichzelf moeilijk maken: door er meer in te leggen dan ik zeg, ontzeg je jezelf toegang tot wat ik zeg. De norm is deze: de wet geldt volledig en onverkort, maar dat is: volledig en onverkort geestelijk. Geestelijk is de norm van de wet hooghouden, nog hoger dan de letter; en dat is weer iets anders dan de wet negeren of zelfs verkrachten.

bewerkt door Tomega
Link naar bericht
Deel via andere websites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Antwoord op deze discussie...

×   Plakken als rijke tekst.   Opmaak herstellen

  Er zijn maximaal 75 emoticons toegestaan.

×   Je link is automatisch geïntegreerd.   In plaats daarvan als link tonen

×   Je voorgaande bijdrage is hersteld.   Tekstverwerker leegmaken

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen in vanaf URL.


×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid