Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Hallo Sjako je schrijft heel veel dingen die ik wel heel anders lees  interpreteer maar ik vind het wel heel interessant, hoe jij ze opgepakt hebt en begrijpt, tis maar welke bril je opzet 

dat laatste voorbeeld  in daniel  hoofd de babeloniers (nebucanezer) goud naar beneden zilver de meden en de perzen dan de grieken koper en dan wat jij bedoelt met ijzer vermengd met leem de romeinen dit is volgens mij ook weer allemaal geschiedenis want de feiten zijn dat tijdens de geboorte van jezus wat daniel zag als een steen die rolde naar beneden die tegen de voeten aanbotsten en dit omver wierp. volgens mij heel duidelijk geschiedenis 

ten tijde van Jezus de romeinen de baas waren,die op dat moment door tien koningen het romeinse rijk regeerde eerst geheel door een man en later (de voeten ) toen die vermenging door toen 10 onderkoningen (namen zo niet bij de hand ha ha ) is op te zoeken 

Dit koningrijk is omvergehaald en de steen groeide over de hele wereld 

zijn gemeente groeit nog steeds en de steen (jezus)  zal zichtbaar worden over de gehele aarde 

 

Hallo Sjako bij deze  nog een studie over Mattheüs 24 we denken er dus echt heel anders over zal met de bril (filter te maken hebben) hoe we God zien, Hoe hij ons ziet, en daarom hoe we de wereld zien , en de  toekomst van deze wereld en die van jou zelf 

De tekenen van de terugkomst van Jezus:

Jezus vertelde zijn eerste eeuw discipelen over de geprofeteerde beëindiging van het oude verbondsvolk Israel, over gebeurtenissen die in hun nabije toekomst zouden plaatsvinden…..

Jezus ging (zojuist) de (eerste eeuw Hebreeuwse door Herodes gemaakte) tempel uit en vertrok. En zijn (eerste eeuw) discipelen kwamen tot Hem om Hem te wijzen op de gebouwen van de tempel (waar ze naar keken).

En Hij antwoordde hen (zijn eerste eeuw discipelen) en zeide tot hen, “Ziet gij dit alles niet (nu, met je eigen ogen)? Voorwaar, Ik zeg u (mijn eerste eeuw discipelen), er zal hier (in het eerste eeuw Jeruzalem) geen (tempel)steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden afgebroken (gebeurde op 10 Augustus in het jaar 70 jaar na Christus).”

Toen Hij op de Olijfberg gezeten was (later die dag), kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: zeg ons, wanneer zal dat geschieden (de stenen van de tempel die afgebroken zouden worden etc.), en wat is het teken van uw komst (in oordeel) en van de voleinding van de wereld (oude verbondssysteem)? ( daarom moest de Hebreeuwse tempel worden vernietigd – de wet, het priesterschap, de offeranden, de feesten, etc.)”

En Jezus antwoordde en zeide tot hen, “zie toe, dat niemand u verleide! (de eerste eeuw discipelen – hoe konden ZIJ “DAT ZIEN” als Jezus niet direct tot HUN sprak??).

Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ‘Ik ben de Christus’, en zij zullen velen verleiden (vervuld – zie in Handelingen 5:36; 8:9; 2 Petrus 2; 1 Johannes 17:18,19).

Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet (er is maar één einde, de verwoesting van de tempel – de Mozaische eeuw).

Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn (vervuld – Handelingen 11:28; 16:26; –  er waren vele gedocumenteerde  aardbevingen in die tijd in die gebieden – Babylon, Smyrna, Greece, Loadicea, Kreta, Miletos, Samos, Rome, Judea etc. – zie Josephus boek “De Joodse Oorlog” en Philips Schaff’s “De Historie van de kerk).

Doch dat alles is het begin der weeën (de weeën van de geboorte van een nieuwe verbondsgemeente en de dood van het oude verbondsvolk).

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijn Naams wil (vervuld – Romeinen 5:3; 8:35; 12:12; Efeziërs 3:13; 1 Tessalonicenzen 1:6; Hebreeën 10:33; Openbaring 1:9; 2:9).

En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten (vervuld – Handelingen 4:3; 17; 5:40; 7:54-60; 8:1; 9:1; 12:1-3; 14:19; 26:6; 2 Tessalonicenzen 2; 1 Johannes 2:11).

En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden (1 Petrus 2:1 ev).

En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen (2 Timoteüs 1:15; 4:10, 16; 1 Johannes 2:17 e.v.).

Maar wie volhardt tot het einde (er is maar één einde, de verwoesting van de tempel – de Mozaische eeuw), die zal behouden worden.

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld (“wereld” = “wereld van Judaïsme”, zie Lucas 2:1-3; Johannes 12:19; 18:20) gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken (zoals verspreid was door heel het oude Romeinse Rijk – Romeinen 1:8; 10:18; Kolossenzen 1:6, 23; Handelingen 11:28 etc.), en dan zal het einde gekomen zijn (is maar één einde, de verwoesting van de tempel – de Mozaische eeuw – de Joden (Gods verbondsvolk) kregen de kans om Jezus aan te nemen als hun Messias, voor de definitieve verwoesting van het oude verbondssysteem).

Wanneer gij (mijn eerste eeuw discipelen) dan de gruwel der verwoesting (Lucas 21:20), waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (met je eigen ogen) – wie het leest, geve er acht op (begrijpt het) – laten dan wie in Judea zijn,

 vluchten naar de bergen (Zacharia 14:5). ( In Lucas 21 vertelt Jezus zijn discipelen dat ze moeten “vluchten naar de bergen” wanneer zij de Romeinse legers Jeruzalem zien omsingelen – dit is de gruwel der verwoesting waar Daniël over sprak in Daniël 9:27 – Daniël zei dat het einde zou komen op het tijdstip dat het vierde beest over Israel zou heersen (voorstellende het oude Rome) – en dat was de reden waarom Jezus zijn eerste eeuw discipelen vertelde dat het einde nabij was, precies zoals Daniël voorspeld had).

Wie (op dat tijdstip) op het dak is (een oud Palestijns gebruik en architectuur), ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen,

en wie in het veld is (vroegere agrarische samenleving), kere niet terug om zijn kleed (kleding uit die tijd) mede te nemen.

Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen.

Bidt (mijn eerste eeuw discipelen), dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat (een oud Joods gebruik – de joden in die tijd mochten niet op de sabbat reizen – ze waren bang dat de autoriteiten hun tegen hielden om te “vluchten”).

Want er zal dan een grote verdrukking zijn (de gebeurtenissen in het boek Openbaring), zoals die niet geweest is van het begin van de (Hebreeuwse) wereld tot nu toe (die tijd) en ook nooit meer wezen zal (omdat de Joodse natie – als Gods verbondsvolk – zou ophouden te bestaan).

En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen (Hebreeuws) vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen (de christenen – de geredden) zullen die dagen worden ingekort (gelimiteerd in aantal – 1 Korintiërs 7:29-30; Openbaring 11:1 ev).

Indien (in die tijd) dan iemand tot u (de eerste eeuw discipelen) zegt: zie, hier is de Christus, of: hier, gelooft het niet (Jezus zei niet , “let op, Ik spreek niet tot jullie discipelen die op dit moment naar mij luisteren – maar ik spreek over de mensen die over een paar duizend jaar in Palestina zullen leven – jullie zijn er dan al lang niet meer  – dus schrijf dit op zodat anderen er profijt van zullen hebben. Dit klopt natuurlijk niet, Hij beantwoord hun directe vragen m.b.t. tot het einde).

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen (vervuld – Handelingen 5:37; 21:38), zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen (geredde Joden – valse Messiassen zouden de heidenen (de Grieken, Romeinen, Babyloniërs etc.) niet verleiden, want zij hadden niets op met de Joodse religie).

Zie, Ik heb het u voorzegd (waar zouden de eerste eeuw Joodse discipelen zich druk om maken als Jezus hun van te voren zou waarschuwen over eindtijd gebeurtenissen die helemaal niet voor hun bedoeld waren? Jezus sprak natuurlijk tegen hun, “Ik heb het je nu verteld, dus bereid je voor.” Het ging over een einde die hen zou overkomen – niet ons). Merk op, dat Jezus Zijn komst associeert met dode lichamen en verwoestingen (oorlogen, hongersnoden, aardbevingen etc. – zie Openbaring 6)!

Indien men dan tot u (mijn eerste eeuw discipelen) zegt: zie: Hij is in de woestijn (Hij is gekomen), ga er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer (van de tempel), gelooft het niet.

Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn (het zal overduidelijk zijn – Openbaring 11:19).

Waar het aas is (het dode volk Israel), daar zullen de arenden (het symbool van het Romeinse leger was een arend) zich vergaderen (ze verslinden).

Terstond na de verdrukking (christenen en Joodse vervolging) dier dagen (40 jaar later) zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren  (beeld van Israel, zie de droom van Jozef, Genesis 37:9-10) zullen van de hemel vallen (Israel als Gods verbondsvolk – zal eens en voor altijd verdelgd worden – zie Deuteronomium 32:19 ev) en de machten van de hemelen zullen wankelen (op dezelfde manier zoals God ook het oude Babylon verwoeste – Jesaja 13:1-11; en Egypte – Jesaja 19:1 ev etc.).

En dan zal het teken (indicatie) van de Zoon des mensen (de bekrachtiging van het nieuwe verbondskoninkrijk – Daniël 7) verschijnen in de hemel (kijk wat er plaats vindt “in de hemel” in de tijd van Daniël 7) en dan zullen alle (12 Hebreeuwse) stammen van de aarde (heilige land) zich op de borst slaan (omdat ze de Messias hebben afgewezen) en zij (en niemand anders) zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid (Daniël 7:13-14; Zacharia 12:10; Mattheüs 26:64; – de eerste eeuw Hebreeuwse Hogepriester zou deze gebeurtenis zien – dit was de vervulling van een oude Hebreeuwse profetie – dat betrof de oude natie Israel, aan het einde van zijn wettische verbondssysteem, het einde van het Judaïsme).

En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn (Joodse) uitverkorenen verzamelen (opname – daarom vluchten ze naar de bergen van Perea – Mattheüs 24:16) uit de vier windstreken (oud testamentische uitdrukking voor het beloofde land van Israel), van het ene uiterste van de hemelen tot het andere (zie Daniël 12).

Leert dan van de vijgeboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is (in de dezelfde versie van de gelijkenis in Lucas zegt Jezus, “let op de vijgeboom en al de bomen” – in meervoud dus. Jezus bedoeld meer de eigenschappen van de bomen dan dat Hij doelde op het opnieuw ontstaan van de staat Israel in 1948 – als Hij dat wel zou bedoelen – dan zouden er een veelvoud aan Israëls “bomen” moet zijn. Daarnaast, het huidige Israel is ver verwijdert van de 12 verbondsstammen – die door God verworpen zijn als Zijn representatieve volk en verwoest in de eerste eeuw (Mattheüs 21:43).

Zo moet ook gij (mijn eerste eeuw discipelen), wanneer gij dit (wat ik zojuist allemaal gezegd heb, inclusief de komst van de Zoon des mensen, om de uitverkorenen van Israel te redden van de toekomstige goddelijke toorn)  alles (niet gedeeltelijk) ziet (met je eigen ogen), (dan moet je) weten, dat het nabij is, voor de deur (vervuld – Jacobus 5:9).

Voorwaar, Ik zeg u (God liegt niet), dit (huidige) geslacht (van de Israëlieten – Mattheüs 11:16; 12:41-45; 23:36; Handelingen 2:40; Hebreeën 3:10) zal geenszins voorbij gaan (eindigen), voordat DIT ALLES geschiedt.

De hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan (metaforisch voor het oude verbondssysteem en volk – Jesaja 1:1; 51:15,16; Openbaring 20:11 (oude verbond voorbijgaan); 21:1 (nieuwe verbond gekomen)).

Doch van die (juiste) dag (van 24 uur) en van die ure (60 minuten duur – toen het tempel systeem werd vernietigd etc. – herinner je dat dit de vraag van de discipelen was – Mattheüs 24:3) weet niemand, ook de engelen van de hemel niet, maar de Vader alleen (Markus voegt er aan toe, “ook de Zoon niet”. Jezus, als God, legde al zijn Goddelijke voorrechten af, en één daarvan was zijn alwetendheid).

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst (in oordeel) van de Zoon des mensen zijn (zoals een lokale vloed van goddelijk oordeel over Gods vijanden – zie Daniël 9:26 – Lucas in zijn versie (Lucas 17:29,30) spreekt van een lokaal oordeel zoals die van Sodom en Gomorra).

Want zoals zij (de generatie van Noach) in die dagen voor de zondvloed (het komende oordeel) waren, etende en drinkende, huwen en ten huwelijk gevende (ze leefden zoals gebruikelijk), tot op de dag (en uur), waarop Noach in de ark ging (niemand dan God wist wanneer dat zou gebeuren),

en zij niets bemerkten (van wat er zou gebeuren), eer de zondvloed kwam EN HEN ALLEN WEGNAM (ze stierven allemaal ), zo zal ook (op dezelfde manier) de komst van de Zoon de mensen zijn (en zo gebeurde het ook).

Dan (ten tijde van het oordeel over het overspelige Israel) zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden (om te werken, als slaaf gevangen genomen door de Romeinen – en zo gebeurde het 70 na Christus) en één zal achtergelaten worden (gedood – zie vers 39);

twee (Hebreeuwse) vrouwen ( herinner je – Jezus sprak deze dingen niet tegen de niet-Joden) zullen aan het malen (koren) zijn met de molen (volgens oud agrarische gebruik), één zal aangenomen worden, en één zal achtergelaten (gedood) worden.

Waakt dan, want gij (mijn eerste eeuw discipelen) weet niet, op welke dag uw Here komt (in oordeel – “net als in de dagen van Noach” – Jezus richtte niet Zijn een eigen menselijke Koninkrijk op, toch? Kijk ook naar het oordeel dat over Sodom en Gomorra kwam).

Maar weet dit (mijn eerste eeuw discipelen): als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken (dus zorg dat je klaar bent).

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen (als een dief – dus vergeet niet voorzorgsmaatregelen te nemen en bereidt je op tijd voor).

Wie is dan (onder jullie) de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk (Israel) gesteld heeft om hun op tijd (het is nu de tijd) hun voedsel (het evangelie van de waarheid) te geven?

Zalig de slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden.

Voorwaar, Ik zeg u (mijn eerste eeuw discipelen), dat hij (de Zoon des mensen) hem over al zijn bezit zal stellen.

Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen:

mijn heer blijft uit (hij komt toch niet), en hij zou beginnen zijn medeslaven (christenen) te slaan (te vervolgen)en met de dronkaards zou eten en drinken (de wettelozen),

Dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur,

dat hij het niet weet (zoals in de dagen van Noach en Sodom en Gomorra), en hij zal hem folteren (afscheiden – doden met het Romeinse zwaard – zie Mattheüs 25:29-30) en hem in het (Hebreeuwse) lot van de huichelaars (Mattheüs 23) doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars (van oordeel – in het overwonnen Jeruzalem 70 jaar na Christus – het was een nachtmerrie – lees het boek van Josephus “De oorlog van de Joden” voor de bloedige details).

Samenvattend

Jezus sprak maar van één komst (in oordeel) en die vond plaats in het jaar 70 na Christus. Met betrekking tot het oordeel die van Jezus kwam over Jeruzalem, kijk naar wat Jezus zei:

“Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingelt ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat.” (Lucas 21:22-22)

Jezus zei dat met de verwoesting van Jeruzalem, “alles wat geschreven is, in vervulling gaat”. Alle profetieën waren in het jaar 70 na Christus vervuld. Er is geen toekomstige terugkeer te verwachten en er is geen enkele profetie die nog vervuld moet worden.

Israel had Jezus gekruisigd en in het openbaar riepen hun eigen oordeel over hun uit: “En al het volk antwoordde en zeide: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!” (Mattheüs 27:25) Gods oordeel over Israel 70 na Christus bevestigde hun misdaad, de kruisiging van Jezus. Deze kruisiging was de ergste misdaad in de geschiedenis, dus hun straf was ook de ergste straf in de geschiedenis. Om aan de “grote verdrukking” een andere invulling te geven, bagatelliseer je deze immense misdaad van die generatie.

De verwoesting van Jeruzalem was veel meer dan de verwoesting van een stad. Jeruzalem en de tempel was het centrum van aanbidding van de ene en waarachtige levende God. Met zijn verwoesting kwam een verbondsverandering definitief tot stand. Gods Koninkrijk was van hun afgenomen, en niet langer zouden de heidenen regeren over het Koninkrijk van God want Zijn Koninkrijk was nu een geestelijk Koninkrijk, niet binnengaan door een fysieke geboorte maar door een geestelijke geboorte. De oude hemel en aarde van het Judaïsme waren vernietigd en de nieuwe hemel en aarde van het Geestelijke Israel werden daar bekrachtigd. Het gaf de “voleinding der eeuwen”, de “laatste  dagen” aan. God had doelbewust de fysieke tempel vernietigd, samen met de genealogische archieven die het nageslacht van Aaron kwalificeerden om als priester te dienen, en de stad Jeruzalem. Het oude systeem van aanbidding was voor altijd voorbij, over en uit.

De verwoesting van Jeruzalem was niet de uitvoering van zo maar een plaatselijk oordeel, het was een verbondsoordeel, let op wat Jezus zei:

 “opdat over u kome al het rechtvaardig bloed, dat vergoten werd op aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar, Ik zeg u: al deze dingen zullen komen over dit geslacht.” (Mattheüs 23:35)

Het oordeel over Jeruzalem was niet zo maar een oordeel, het ging helemaal terug to aan Abel. Het bloed van Abel was gerechtvaardigd door Gods oordeel over Jeruzalem. Het was meer dan de val van  een stad, het was de “voleinding der eeuwen”. En dat is waarom Jezus zei dat er een grote verdrukking zal zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

Ik vraag je, hoe kan men zeggen dat er in de toekomst een verwoesting van Jeruzalem plaats zal vinden die hetzelfde of nog groter dan die in het jaar 70 na Christus? Jezus zei, dat er zoiets als er geweest is, er nooit meer zal zijn. De grote verdrukking is geweest, ligt achter ons, en is geschiedenis. Met de verwoesting van Jeruzalem kwam de vervulling van alle profetieën. Wij leven in een eeuw van het nieuwe verbond die nooit zal eindigen (Hebreeën 13:20,21), het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe hemel en aarde van Openbaring 21 en 22.

“De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehaaglijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid” (Hebreeën 13:20,21)

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • Antwoorden 6,4k
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

De kwestie is dat je het gebod heel individualistisch benadert, terwijl wij het als algemeen gebod voor heel de Kerk zien. De Kerk dient het evangelie te brengen en elke gelovige geeft daar op eigen w

Iemand behorende tot het joodse geloof is een jood, dus met kleine letter, iemand behorende tot het Joodse volk is een Jood, dus met hoofdletter. Net zoals je christen met kleine letter schrijft, want

Mijn visie: geen idee hoe/wat/wanneer. Ik hoop op het Koninkrijk, maar ben helaas nogal agnostisch. Maar een eind aan al t leed en onrecht juig ik uiteraard toe. En ik denk wel dat een Koninkrijk alle

Posted Images

nog even over het 1000 jaar fenomeen 

Wist je dat de uitdrukking “duizendjarige rijk van Christus” niet voorkomt in de bijbel?

Ook zul je nergens in de bijbel de frase “duizend jaar regeren” tegenkomen. Wel komen we de passage “duizend jaar heersen” tegen in Openbaring 20, de verzen 4 en 6. Daarom is niet goed om op deze symbolische passage een heel systeem van opvattingen over het einde van de tijden en de status van het koninkrijk op te bouwen. Helemaal wanneer deze uitlegging in strijd is met andere duidelijke passages uit de bijbel.

Openbaring 20:3-8 is het enige gedeelte in de hele bijbel, dat de zogenaamde premillennialisten hebben als de basis voor de “duizend jaar regeren.”, en dit heeft geleid tot diverse eindtijd variaties!

Ten eerste moet worden opgemerkt dat de Schrift niet spreekt van “de duizendjarige regering van Christus . “ Openbaring 20:4 zegt: “… en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, … en zij leefden en heersten als koningen met Christus, duizend jaren. “ Het is niet Christus die 1000 jaar regeert, maar gelovigen die gedood werden, die regeren duizend jaar met Christus.

Christus is niet het onderwerp. Openbaring 20:4 gaat niet over hoe lang Jezus zal regeren, maar hoe lang anderen zullen regeren met Jezus. En dat is een groot verschil.

Er zijn een aantal dingen die niet genoemd wordt in Openbaring 20:

Ten eerste, is het geen melding van de tweede komst van Christus.

Ten tweede, wordt er niet gesproken over een regeren op aarde.

Ten derde, spreekt deze passage niet van een lichamelijke opstanding.

Ten vierde, er wordt niet gesproken van Christus op aarde.

En ten vijfde, het gaat niet ons, maar “zij” leefden en heersten als koningen met Christus, duizend jaren.

Wie zijn de “zij” die leefden en heersten als koningen met Christus? De zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. In een eerder hoofdstuk van dit zelfde boek Openbaringen, hoofdstuk 6:9-1, is het beeld van de zielen van de martelaren onder het altaar, die waren geslacht (gedood) om het woord van God. Hier zitten de martelaren op de tronen, Gods oordeel is onvermijdelijk gekomen. De overwinning kwam in de geestelijke wereld (niet de fysieke) tot stand, en God verzegelde hun overwinning. Deze passage spreekt alleen van de “doden” die regeren met Christus, deze passage spreekt niet over diegenen die “leven” en zullen regeren met Christus.

De passage vermeldt ook de eerste opstanding, in scherp contrast met de tweede dood. Het punt is niet dat de rechtvaardige duizend jaar over de goddelozen gaat regeren, een fysieke heerschappij op aarde, maar dat werk van Jezus Christus, waarvoor de martelaren stierven gezegevierd heeft. De macht van het kwaad is voor eeuwig gebroken. God heeft overwonnen.

Deze passage zegt niets over de komst van Jezus naar deze aarde waar Hij een wereldse koninkrijk in Jeruzalem zal oprichten – dit is allemaal fictie en is geboren uit leerstellingen van de mens en niet uit de heilige schrift.

Openbaring 20:4, “… en zij leefden en heersten als koningen met Christus, duizend jaren.”

Dit is waar de uitdrukking “1000 jaar regeren” vandaan komt. Het juiste gebruik zou worden beperkt tot wat Johannes beschrijft op dit punt. De zogenaamde “premillennialisten” geloven dat ze de wereldse overwinnaars zullen zijn met Christus, wanneer Hij komt om duizend jaar op deze aarde regeren, maar Paulus zegt dat “wij meer dan overwinnaars zijn door Hem die ons heeft liefgehad”, nu! En dit is de essentie van wat Johannes in het boek Openbaring ons probeert duidelijk te maken. Er is geen reden om onderscheid te maken tussen deze twee regeringen. Er is geen reden om te geloven (anders dan ongeduld of ontevredenheid met Gods plan voor ons) dat er iets beters komt op deze aarde, dan nu hier met Hem regeren in Zijn koninkrijk.

In Openbaring 20:6, is de eerste opstanding duidelijk van toepassing op die in Christus gestorven zijn, die leefden en heersten als koningen met Christus, over een fictieve periode “1000-jaar” in afwachting op het laatste oordeel en de algehele opstanding van de rechtvaardigen en goddelozen. De tweede dood is de ultieme dood van de verlorenen die dat zullen ervaren tijdens dat oordeel, de eerste dood is dus een fysieke dood. Bij de heiligen en ware gelovigen die de eerste dood fysiek ervaren, heeft de tweede dood geen macht.

Terwijl de hoofd strekking van Openbaring 20:6 is, dat de rechtvaardige doden samen met Christus leven en regeren, is er geen reden om aan te nemen dat wij op deze aarde niet mee regeren. Een van de grote nadelen van de “premillennialisten” is dat, in hun zoektocht naar een toekomstig, werelds koninkrijk, zij niet de zegeningen van het regeren met Christus in hun leven ervaren.

Laten we nu schrift met schrift gaan vergelijken om de “duizend jaar” te kunnen interpreteren. In de bijbel, wordt het woord “duizend” wanneer het  naar tijd verwijst, altijd symbolisch gebruikt om een vooraf door God bepaalde tijd aan te geven. In andere gevallen wordt het altijd symbolisch gebruikt om een groot aantal mensen of dingen aan te geven. In ieder geval kan niemand in de volgende gevallen het getal “duizend” letterlijk interpreteren:

Personen of Dingen

Job 9:3, “Indien Hij met hem wilde gaan rechten, niet één op duizend zou hij Hem kunnen antwoorden.”

Psalmen 50:10, “Want Mij behoort al het gedierte van het woud, de beesten op duizend bergen.”

Prediker 7:28, “….een man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.”

Hooglied 4:4, “….waar er duizend schilden hangen, allemaal schilden van helden.”

Daniël 5:1, “De koning Belsazar maakte een grote maaltijd voor zijn duizend geweldigen, en hij dronk wijn voor die duizend.”

Daniël 7:10, “….duizendmaal duizenden dienden Hem, en tien duizendmaal tien duizenden stonden voor Hem.”

Dagen, Jaren, en Generaties

Deuteronomium 7:9, “….die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens hen die ….en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten;”

1 Kronieken 16:15, “Gedenk voor immer aan zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan een duizend geslachten;”

Psalmen 84:10, “Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend.”

Psalmen 90:4, “Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is,”

Psalmen 105:8, “Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, het woord, dat Hij gebood aan duizend geslachten.”

Prediker 6:6, “Ja, al leefde hij tweemaal duizend jaar, maar hij genoot het goede niet: gaat niet alles naar één plaats?”

2 Peter 3:8, “….één dag bij de Here is als duizend jaar, en een duizend jaar als één dag.”

Het zal duidelijk zijn uit bovenstaande verzen, dat elke keer als het woord “duizend” in de bijbel voorkomt, dit niet letterlijk genomen moet worden maar symbolisch gezien moet worden voor een compleetheid, een bepaald aantal of een bepaalde periode. Waarom is dan als we naar het boek Openbaring gaan(het meest symbolische boek van allemaal), dat vele christenen deze periode “duizend jaar” letterlijke interpreteren? Vooral wanneer er geen Schriftuurlijk gezag is om dit te doen?

. De waarheid is dat Christus niet duizend jaar zal regeren ergens in de nabije toekomst, maar dat Christus nu regeert, en zal blijven regeren, voor eeuwig. We hoeven niet te wachten op Zijn Koninkrijk ergens in de toekomst, voordat Hij zal gaan heersen over ons leven, want het Koninkrijk van Christus is hier en nu, en Hij verlangt dat we nu met Hem heersen, of we dat nu erkennen of niet!

Link naar bericht
Deel via andere websites
4 minuten geleden zei vredestichter:

Hallo Sjako je schrijft heel veel dingen die ik wel heel anders lees  interpreteer maar ik vind het wel heel interessant, hoe jij ze opgepakt hebt en begrijpt, tis maar welke bril je opzet 

Ja, dat klopt, maar het is allemaal te beredeneren. Leuk om dat met jou hier te doen.

6 minuten geleden zei vredestichter:

dat laatste voorbeeld  in daniel  hoofd de babeloniers (nebucanezer) goud naar beneden zilver de meden en de perzen dan de grieken koper en dan wat jij bedoelt met ijzer vermengd met leem de romeinen dit is volgens mij ook weer allemaal geschiedenis want de feiten zijn dat tijdens de geboorte van jezus wat daniel zag als een steen die rolde naar beneden die tegen de voeten aanbotsten en dit omver wierp. volgens mij heel duidelijk geschiedenis 

Dit beeld is een verbeelding van de wereldgeschiedenis. In de tijd van Jezus waren we in de benen van ijzer beland. Die steen kwam er plotseling aan en bedekte de hele wereld, direct, dus niet geleidelijk. En dit gebeurd in de tijd van de voeten (een ander tijdperk dan de benen). Jou beschrijving is dat de voeten bij de tijd van de benen hoort en dat is niet zo. Pas honderden jaren later na Jezus' tijd begonnen 'de voeten' te heersen. Trouwens een visie die de meeste theologen beamen. Merk ook op dat de steen de andere rijken (grootmachten) omverwerpt. De steen komt dus in de plaats van de andere wereldse grootmachten. Dat kan je met de beste wil van de wereld toch niet zeggen toch! De VS en Rusland zijn de grootste grootmachten nu. Daniël spreekt van een koning van het Noorden en van het Zuiden die zich in de eindtijd zouden bevinden. Koning van het Zuiden zijn de VS, koning van het Noorden is nog niet duidelijk. Allemaal tekenen dat we nu in die laatste dagen zitten. Een opmaat naar wat de Bijbel Armageddon noemt. De overlevenden daarvan worden de grote schare die niemand tellen kan genoemd. Deze worden verenigd met de doden die een opstanding krijgen. Die opstanding vind plaats in het Duizendjarig rijk. Als jij gelijk hebt dan zou er dus nu al een opstanding plaatsvinden, ook op aarde.

23 minuten geleden zei vredestichter:

ten tijde van Jezus de romeinen de baas waren,die op dat moment door tien koningen het romeinse rijk regeerde eerst geheel door een man en later (de voeten ) toen die vermenging door toen 10 onderkoningen (namen zo niet bij de hand ha ha ) is op te zoeken 

Het waren een soort van onderkoningen. De keizer had het voor het zeggen.

27 minuten geleden zei vredestichter:

zijn gemeente groeit nog steeds en de steen (jezus)  zal zichtbaar worden over de gehele aarde 

Ik weet niet of jij ooit eens een film hebt gezien van een komeetimpact, maar de gevolgen zijn daarvan niet geleidelijk, maar direct! Het Koninkrijk van God zal dus de enige regering zijn op deze aarde (en in de hemel). De andere wereldmachten worden omvergegooid zoals we zien in Daniël.

Link naar bericht
Deel via andere websites
19 minuten geleden zei vredestichter:

Wist je dat de uitdrukking “duizendjarige rijk van Christus” niet voorkomt in de bijbel?

Ja, deze term komt niet voor, maar het idee wel. In Openbaring staat dat Jezus 1000 jaar zal heersen (het Messiaanse Koninkrijk ) . Na die duizend jaar zal Hij het Koninkrijk overdragen aan Zijn Vader.

1kor 15:27 27 Want [God] „heeft alle dingen onder zijn voeten onderworpen”. Maar wanneer hij zegt dat ’alle dingen onderworpen zijn’, is het duidelijk dat dit met uitzondering is van degene die alle dingen aan hem onderwierp.  28 Wanneer echter alle dingen aan hem onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene die alle dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zij voor iedereen.

In bovenstaand vers staat dus dat alle dingen aan Jezus onderworpen zullen zijn. Satan heeft dus geen invloed meer want alles is onder de macht van Christus. Nu zien we dat duidelijk niet. De Bijbel zegt dat Satan de aarde in zijn macht heeft (relatief gezien dan). De politieke machten van nu staan ook onder zijn macht, vandaar de ellende op de wereld. Pas als alles onder zijn macht staat (Openbaring laat zien dat hierin wel een geleidelijkheid inzit want de doden worden geleidelijk opgewekt en komen dan geleidelijk tot volmaaktheid), dan wordt het Koninkrijk overgedragen aan Zijn Vader. Dan zal God 'alles zij voor iedereen.'

Link naar bericht
Deel via andere websites

hier is nog een stuk uit de studie van anne salamons (zoek de waarheid .nl)

die een verhelderend beeld kan geven op daniel en de uitleg daarvan

 Daniëls profetie.

 In Daniël hoofdstuk 9 is een profetie die vijf specifieke dingen voorspelt: het tijdstip van de komst van de Messias, Zijn dood, het einde van het Oude Verbond, de bevestiging van het Nieuwe Verbond en de komende verwoesting van Jeruzalem. We beginnen met vers 24:

“Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.” (Daniël 9:24)

God sprak tegen Israël en gaf hun een periode van 490 jaar van genade om hun de gelegenheid te geven terug te keren van hun wegen. Bijbelleraars zijn het er over eens dat de profetische numerologie laat zien dat de “zeventig weken” in deze tekst overeenkomt met 490 jaar (zie Genesis 29:27; Leviticus 25:8; Numeri 14:34 en Ezechiël 4:4-6).

In het volgende vers, verklaarde God dat Hij de klok niet onmiddellijk zou starten, maar dat de 490 jaar zou starten wanneer de Koning zei dat Jeruzalem herbouwd moest worden. Hij verklaarde ook in deze tekstpassage in welke periode Zijn Zoon, de Messias, naar Israël zou komen.

“Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden.” (Daniël 9:25)

Het bevelschrift om Jeruzalem te herbouwen was afgegeven in 457 voor Christus onder Artaxerxes, de koning van Perzië (zie Ezra 7:12-26). Vanaf de tijd dat Artaxerxes dit verklaarde (457 voor Christus) tot 27 na Christus was 483 jaar. In het jaar 27 na Christus kwam Jezus op het toneel (bevestigd in zijn doop) , precies zoals deze profetie voorspeld had. De profetie vervolgt met het voorspellen van de dood van de Messias,

“En na de tweeënzestig weken (inclusief de vorige 7 weken, totaal 69 weken ofwel 483 jaar)  zal een gezalfde (Jezus) worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;” (Daniël 9:26)

Nadat de profetie was geëindigd te spreken over de periode van 490 jaar van genade die aan Israël was gegeven (die de juiste datum van de Messias’ komst en Zijn dood profeteerde), spreekt het vervolgens over komende verwoesting van Jeruzalem.

“en het volk (de rebelse Joden) van een Vorst (Jezus) die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming (Romeinse legers); en tot het einde (van Jeruzalem) toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.” (Daniël 9:26)

Nadat dit gedeelte van de profetie neemt God een moment om duidelijkheid te scheppen over de laatste zeven jaar van de periode van 490 jaar van genade. Hij verklaart dat halverwege de laatste zeven jaar de Messias een Nieuw Verbond zal versterken (zie Mattheüs 26:28) en een einde zal maken aan het Oude Verbond met zijn offersysteem.

“En Hij (Jezus) zal velen het verbond versterken één  week; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden;” (Daniël 9:27, SV)

Deze profetie vertelde precies wanneer de Messias zou verschijnen (27 na Christus), en dat de Messias zou sterven, en dat Hij halverwege de laatste zeven jaar van de 490 jaar, een einde zou maken aan het offersysteem. En Jezus deed dit, zoals Hij beloofd had, bij Zijn dood aan het kruis, precies drie en een half jaar na het jaar 27 na Christus.

Dit brengt ons bij een fascinerend detail van de evangeliën. Toen Petrus Jezus vroeg hoeveel keer hij zijn broeder vergeven moest, daarbij suggererend dat zeven keer wel genoeg zou zijn, antwoordde Jezus dat hij zeventig maal zeven keer, dat is 490 jaar moest vergeven. Jezus verwees hierbij naar de profetie van Daniël en Hij vertelde Petrus op dezelfde manier vergevend te zijn, zoals ook God zijn volk vergaf (zie Mattheüs 18:21).

Samenvattend: Daniël hoorde de profetie van de periode van 490 jaar van genade die aan zijn volk was gegeven. Hij hoorde dat de 490 jaar zou beginnen wanneer het bevelschrift om Jeruzalem te herbouwen was uitgevaardigd. Nadat de verordening was uitgegeven begon de klok te tikken, en er zou 483 jaar voorbijgaan en daarna zou de Messias verschijnen, wat ook gebeurde in het jaar 27 na Christus, toen Jezus met zijn bediening (na Zijn zalving, de doop) begon. Vervolgens zou de Messias gedurende de laatste zeven jaar van de 490 jaar van genade ter dood gebracht worden en maakte daarmee officieel een einde aan de dierenofferanden. Dit gebeurde in het jaar 30 na Christus. Van de 490 jaar blijven er nu nog drie en een half jaar op de klok over.

Ongeveer drie en een half jaar na de dood en opstanding van Jezus, werd Stefanus terechtgesteld, onder het toeziend oog van de hogepriester van de synagoge (Handelingen 7:1, 54-60). Dit betekende het einde van Gods genade klok voor Jeruzalem. Niet veel later werd Paulus bekeerd en stuurde God hem naar de heidenen (zie Handelingen 9:1-5), daarna gaf God Petrus een visioen over onreine dieren en stuurde hem vervolgens naar het huis van Cornelius om daar het evangelie te brengen (zie Handelingen 10). Dit completeerde de periode van 490 jaar van genade die God aan zijn volk gegeven had, vanaf toen was het heil niet alleen meer voor de Joden. “God was van meet aan erop bedacht geweest een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen” (Handelingen 15:14). De vervallen hut van David weer opgebouwd, “opdat het overige deel van de mensen de Here zoeke” (Handelingen 15:16-17).

 De gruwel der verwoesting

 In Matthëus 23 lezen we van Jezus die in de tempel weeën en oordelen uitsprak over de goddeloze Israëlieten van die dagen. Hij verklaarde hun vernietiging en de verwoesting van Jeruzalem met de tempel. Daarna verwees Jezus in Matthëus 24:15 naar het laatste vers van Daniël 9.

“Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn…,” (Matthëus 24:15)

Het laatste gedeelte van Daniël 9:27 waar Jezus naar verwees zegt:

 “en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.” (Daniël 9:27)

We zien van wat Jezus zegt in Matthëus 24:15 dat wanneer zijn toehoorders in de eerste eeuw de “gruwel die de verwoesting veroorzaakt” zouden zien , zij naar de bergen in Judea zouden vluchten. Gelukkig vertelde Jezus ons precies wie de “gruwel van de verwoesting” was in de parallel evangelie van Lucas: “Zodra gij nu Jeruzalem omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is” (Lucas 21:20). Het Romeinse leger die Jeruzalem omsingelde en vervolgens de stad totaal vernietigde was de “gruwel der verwoesting”.

De profetie van Daniël 9 is hoogst opmerkelijk. Het bevat verbazingwekkende voorspellingen van de komst van Jezus, Zijn dood, het einde van het offersysteem en de bekrachtiging van het Nieuwe Verbond. Maar ook bevatte het de voorspelde verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Het is noodzakelijk dat de moderne kerk de gelovigen onderwijst aangaande de verwoesting in 70 na Christus, omdat het een letterlijk voorspeld onderdeel is van het Messiaanse evangelie van Jezus Christus. Ofschoon niet zo plezierig, is het geen goede reden om dit onderwijs buiten beschouwing te laten, want ook het kruis is een geen prettig  verhaal, maar toch is het een centraal onderwerp in de boodschap van elke rechtschapen prediker.

De verwoesting van Jeruzalem met de tempel en zijn priesterschap  is een belangrijk onderdeel van het evangelie van Jezus Christus. Als je de reikwijdte van de verwoesting van Jeruzalem 70 na Christus niet begrijpt, mis je een groot deel van het verlossingsverhaal van Jezus. De verwoesting van Jeruzalem is nauw verwant met de maagdelijke geboorte, het kruis en de opstanding van Jezus en is een belangrijke onderdeel van het evangelie.

 Een evangelie van veroordeling?

 Het verlossingsverhaal geprofeteerd in het oude testament (zie Daniël 9:24-27) bevatte:

De komst van de Messias

De dood van de Messias

Het einde van het Oude Verbond

De bekrachtiging van het Nieuwe Verbond

De komende verwoesting van Jeruzalem

Het vijfde punt, de verwoesting van Jeruzalem, was de totale verwijdering van het Oude Verbond en de bekrachtiging van het Nieuwe Verbond die in al zijn volheid arriveerde. De meeste christenen hebben nog nooit gehoord over de verwoesting 70 na Christus en dus missen zij een groot gedeelte van de boodschap van verlossing. Dramatisch eigenlijk, je zou dit kunnen vergelijken met iemand die 50 jaar christen is en dan voor het eerste hoort dat Jezus uit een maagd geboren is.

Door heel Jezus zijn bediening kunnen we de nadruk zien die Jezus legt op de komende verwoesting. Heel Matthëus werkt naar een climax, vanaf Johannes de doper die het oordeel aankondigde (“de bijl die ligt aan de wortel der bomen”) tot aan de beschrijving en de uitvoering daarvan in hoofdstuk 24, bekend als de Olijfberg Rede. In feite is de Olijfberg Rede één van de grootste en zeker de langste geregistreerde profetie van Jezus (Matthëus 24; Marcus 13; Lucas 21). En zoals we hebben gezien is dit het verhaal van Jezus over de verwoesting van Jeruzalem.

Zoals we eerder zagen, toen Jezus was gezalfd voor zijn bediening haalde Hij Jesaja 61:1-2 aan in Lucas 4:18-19, waar hij het laatste gedeelte van de tekst “en de dag der wrake van onze God” wegliet. Later voltooide hij deze tekstpassage van Jesaja in Lucas 21:21, waar hij de verwoesting van Jeruzalem voorspelde. Drie jaar lang focuste Hij zich hoofdzakelijk op het eerste gedeelte van Zijn missie; daarna verklaarde Hij in Lucas 21:21 zijn laatste gedeelte van zijn Missie, de dag van oordeel over Jeruzalem.

“De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; 2 om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN….(dit betreft het tekstgedeelte van Lucas 4:18-19). Vervolgens eindigde Hij met het aanhalen van de tekstpassage uit Jesaja in Lucas 21:22, “en een dag der wrake van onze God;” (Jesaja 61:2), met “en dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat” (Lucas 21:22).

Jezus sprak hier ook over in de diverse gelijkenissen. Bijvoorbeeld in Matthëus 21:33-46 vertelde Jezus de gelijkenis aan de Farizeeërs waar Hij sprak over de onrechtvaardige pachters en waar God “een kwade dood de kwaden (die de zoon van de heer des huizes hadden gedood) zal doen sterven” en hun Koninkrijk van hun afgenomen zou worden. Even later in Matthëus 22:5-7, waar Hij (Jezus) sprak over een koning die een bruiloft voor zijn zoon aanrichtte en Hij verderop zei dat wanneer de koning zou terugkomen om af te rekenen met hen die zijn slaven hadden gedood, Hij hun stad in brand zou steken, wat een duidelijke referentie is naar de komende verwoesting van Jeruzalem.

Toen Johannes de Doper profeteerde dat Jezus zou komen, zei hij dat Jezus zou dopen (onderdompelen) met de Heilige Geest en met vuur.

“Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.” (Matthëus 3:11)

De onderdompeling met de Heilige Geest vond plaats met Pinksteren, maar de onderdompeling met vuur vond plaats met de verwoesting van Jeruzalem waarbij de stad tot de grond toe afbrandde. Zoals we straks zullen zien werd dit ook bevestigd door Petrus in Handelingen 2.

In Matthëus 24 vroegen de discipelen Jezus over het einde van de wereld (einde Mozaïsch tijdperk), en Jezus antwoordde hierop met de uitleg over de komende verwoesting. Drie jaar lang had Hij zijn hand uitgestoken naar Zijn volk, maar “de zijnen hebben Hem niet aangenomen” (Johannes 1:11). Aan het einde van Zijn bediening focuste Hij zich speciaal op de vernietiging van het Oude Verbondssysteem. In Matthëus 22 sprak Hij van een komen om de stad in brand te steken. In Matthëus 23 wijdde Hij het hele hoofdstuk aan de komende wraak tegen religieuze leiders die eindigde met een verklaring dat Hij verlangde hun onder Zijn vleugels te vergaderen, maar “gij hebt niet gewild” (zie Matthëus 23:37). Toen verklaarde Hij dat al het bloed van de Oude Testament profeten in oordeel zou komen over het hoofd van hun generatie (zie Matthëus 23:31-36). Daarna gaf Jezus gedetailleerde antwoorden aan Zijn discipelen aangaande het komende oordeel. Zoals we kunnen zien was de “komende verwoesting” een groot deel van het evangelie van Jezus.

Op dezelfde manier vinden we aan het einde van het boek Hebreeën een tegenstelling tussen de fysieke aanbidding in het aardse Jeruzalem en de geestelijk aanbidding in het Hemelse Jeruzalem. Aan het einde van deze tegenstelling, zegt de schrijver dat alles dat kan wankelen, ook zal wankelen (een duidelijke verwijzing naar de verwoesting in 70 na Christus) en dat alleen de geestelijke aanbidding overblijft.

“Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven (een aanhaling uit Haggai 2:6). Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.” (Hebreeën 12:26-29).

Let op de verwijzing naar vuur en specifiek naar de verklaring dat “God een verterend vuur” is. deze tekstpassage was een voorafschaduwing van het feit dat God binnen niet al te lange tijd het aardse aanbiddingssysteem met een verterend vuur zou verbranden!

Door heel het Nieuwe Testament vinden we dat de eerste gemeenten gefocust waren op de komende verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Het was een integraal onderdeel van het Goede Nieuws dat Jezus gebracht had. Dat oordeel zou het eerst beginnen met het huis van God (zie 1 Petrus 4:17). God zou Zijn huis schoonwassen en Zijn geestelijk Koninkrijk in al zijn volheid bekrachtigen bij de definitieve verwijdering van de vorige instelling. De eerste gemeenten verwezen naar deze komende gebeurtenis als de “laatste dagen”, het “einde van de eeuwen”, “einde der wereld” en de “dag van oordeel”. Ook voor hun was dit een belangrijk onderdeel voor het interpreteren van de boodschap van Jezus en was het de gedachtegang van de eerste gemeenten.

Het einde van de wereld/eeuwen

Matthëus 13:39 – de oogst is de voleinding der wereld.

Matthëus 13:40 – zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.

Matthëus 13:94 – zo zal het gaan bij de voleinding der wereld.

Matthëus 24:3 – en wat is het teken van uw komst en de voleinding der wereld?

Hebreeën 9:26 – maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen verschenen.

1 Korinthiërs 10:11 over wie het einde der eeuwen gekomen is.

Het einde

Matthëus 10:22 – maar wie volhardt tot het einde, zal behouden worden.

Matthëus 24:6 – Maar het nog is het einde niet gekomen.

Matthëus 24:13 – maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

Matthëus 24 14 – en dan zal het einde gekomen zijn.

1 Korinthiërs 1:8 – Hij zal u ook bevestigen tot het einde toe.

Hebreeën 3:6 – waarin wij roemen tot het einde.

Hebreeën 3:14 – tot het einde onverwrikt vasthouden.

Hebreeën 6:11 – dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen….tot het einde toe.

1 Petrus 4:7 het einde aller dingen is nabij gekomen.

De laatste tijd, dagen etc.

1 Timotheüs 4:1 – dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof.

2 Timotheüs 3:1 – dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen.

Hebreeën 1:2 – heeft Hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon.

Jacobus 5:3 – terwijl het de laatste dagen zijn.

1 Petrus 1:5 – welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.

1 Petrus 1:20 – doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u.

2 Petrus 3:3 – dat er in de laatste dagen spotters zullen komen.

1 Johannes 2:18 – het is het laatste uur.

Judas 2:18 – aan het einde des tijds zullen er spotters komen.

De dag des Heren, God, etc.

2 Petrus 3:12 – vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods.

1 Thessalonicenzen 5:2 – dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht.

1 Korinthiërs 1:8 – zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus Christus.

1 Korinthiërs 5:5 – opdat zijn geest behouden worde in de dag des Heren.

2 Korinthiërs 1:14 – evenals gij de onze (roem zijn) op de dag des Heren.

Handelingen 2:20 – voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.

Judas 6 – voor het oordeel van de grote dag.

Romeinen 2:5 – hoopt gij uw toorn op tegen de dag des toorns.

Het “einde van de eeuwen”, “het einde”, “de laatste tijd”, “de laatste dagen”, “de dag des Heren” zijn zeer specifieke verwijzingen naar de dagen tussen Jezus’ profetie van Matthëus 24 en zijn vervulling in het jaar 70 na Christus. Dit waren de “laatste dagen” van het Judaïsme, van het Oude Verbondssysteem,  de laatste dagen van Jeruzalem met zijn tempel. Er zijn velen die niet begrijpen dat de Oude Verbondseeuw eindigde met deze verwoesting  70 na Christus terwijl heel het Nieuwe Testament daarover spreekt. Wij leven nu in een nieuw Koninkrijk, een Koninkrijk dat eeuwig is, en die groeit en zonder einde is (meer hierover wat later).

De doop van de Heilige Geest waarover Johannes de Doper profeteerde, vond plaats op de dag van het Pinksterfeest in Handelingen 2. Bij dat evenement sprak Petrus specifiek over een toekomstige doop in vuur: de verwoesting van Jeruzalem.

“maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joël (zie Joël 2:28-32): En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt (De komende verwoesting van Jeruzalem). En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.”  (de rest van Joël 2:32 eindigt met: “want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.”) (Handelingen 2:17-21)

In deze boodschap, verwees Petrus duidelijk naar dezelfde verwoestende gebeurtenis waarvan Jezus had gesproken in Matthëus 24:29-30. Petrus zei de dag van Pinksteren de vervulling was van deze profetie van Joël en vlak daarop verwees hij naar de komende verwoesting. Petrus zei dat door de uitstorting van de Heilige Geest bevestigd werd dat zij in de laatste dagen leefden en dat het volgende dat zou plaats vinden, de verwoesting van Jeruzalem zou zijn. Toen zei hij dat ieder die de naam des Heren aan zou roepen, gered zou worden, waarbij hij niet alleen verwees naar de redding door Jezus, maar ook naar de eerste eeuw christenen die beschermd zouden worden voor de verwoesting van Jeruzalem.

Dit brengt een nieuw gezichtspunt naar voren over de gave van het spreken in tongen. Naast de andere voordelen van het spreken in tongen was dit ook een profetisch teken die verwees naar de komende verwoesting van Jeruzalem.

 Spreken in Tongen

 Het idee dat het spreken in tongen een bevestiging van de komende verwoesting van Jeruzalem is, zal voor de meest lezers een nieuw concept zijn. Maar Paulus bevestigde dit idee ook in de eerste brief aan de Korinthiërs:

“In de wet staat geschreven: Door lieden van een andere taal en door lippen van vreemden zal Ik tot dit volk spreken, en toch zullen zij naar Mij niet luisteren, zegt de Here (een aanhaling uit Jesaja 28:11). Derhalve zijn de tongen een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen; de profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen, die geloven.” (1 Korinthiërs 14:21-22)

Paulus haalt hier Jesaja 28:11 aan, waar hij laat zien dat Jesaja had geprofeteerd over de gave van het spreken in tongen. Wanneer wij de rest van de profetie van Jesaja lezen, kunnen we zien dat hij niet alleen over het spreken in tongen profeteerde, maar ook over de goddeloosheid van de Joden, Jezus’ komst en Gods oordeel over Israël. Hier zijn de 3 tekstgedeeltes uit Jesaja 28 die spreken over deze drie gebeurtenissen:

1.       Goddeloosheid

 “Zo zal voor hen het woord des HEREN zijn: wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat, opdat zij bij hun gaan achterwaarts struikelen en te pletter vallen, verstrikt en gevangen worden. Daarom, hoort het woord des HEREN, gij spotters, heersers over dit volk in Jeruzalem. Omdat gij zegt: Wij hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen.” (Jesaja 28:13-15)

2.       Jezus de Hoeksteen

“daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag (zie Matthëus 21:42); hij die gelooft, haast niet. En ik zal het recht tot meetsnoer maken en de gerechtigheid tot paslood;” (Jesaja 28:16-17)

3.       Gods oordeel

“en de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen. Dan zal uw verbond met de dood uitgewist worden en uw verdrag met het dodenrijk zal geen stand houden; wanneer de voortstormende gesel doortrekken zal, dan zult gij daardoor vertrapt worden. Zo dikwijls als hij zal doortrekken, zal hij u grijpen; want morgen aan morgen zal hij doortrekken, bij dag en bij nacht, en het verstaan van de openbaring zal louter verschrikking zijn.” (Jesaja 28:17-19)

Als we deze uitgebreide tekstpassages in Jesaja 28 lezen, kunnen we duidelijk zien dat de komst van de gave van het spreken in tongen ook een teken was van de komende verwoesting van Jeruzalem.

Het wonder van Pinksteren was een schokkende boodschap voor Israël. Zij wisten wat dit betekende. Het was een teken van God dat de kostbare Hoeksteen was gekomen en dat Israël Hem had afgewezen tot hun eigen ondergang (Matthëus 21:42-44; 1 Petrus 2:6-8). Het was het teken van oordeel en afkeuring, het sein dat de goddelozen van Jeruzalem op het punt stonden “achterwaarts struikelend te pletter vallen, verstrikt en gevangen genomen te worden” (Jesaja 28:13). De laatste dagen van Israël waren gekomen: de oude eeuw was aan zijn eind gekomen, Jeruzalem zou worden weggevaagd om in een nieuwe vloed plaats te maken voor Gods Nieuwe Schepping. Zoals Paulus zei, de gave van het spreken in tongen was,

“een teken niet voor hen, die geloven, maar voor de ongelovigen” (1 Korinthiërs 14:22) – (een teken voor de ongelovige Joden voor de naderende ondergang.)

De eerste gemeente keek vooruit naar de komst van de nieuwe eeuw, het nieuwe Koninkrijk. Zij wisten dat met het zichtbare einde van het Oude Verbondssysteem, de gemeente geopenbaard zou worden als de nieuwe, en ware tempel van God; en het werk waarvoor Jezus zou komen, zou worden volbracht. Dit was een belangrijk onderdeel van de verlossing, en de eerste generatie christenen keken vooruit naar deze gebeurtenis, die in hun eigen leven zou plaats vinden. Gedurende deze periode van wachten en allerlei beproevingen verzekerde de apostel Petrus hun dat zij werden “bewaard in de kracht Gods door het geloof tot de zaligheid (verlossing), welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd” (1 Petrus 1:5). Zij stonden op de drempel van nieuwe wereld.

Dit verhaal laat de grote verschuiving zien die plaats vond tussen het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond, te beginnen met de dood en de opstanding van Jezus en met als climax de verwoesting van Jeruzalem en de tempel. Op deze manier ontvingen de vroege gelovigen het vervulde Koninkrijk in hun dagen, en de gemeente heeft sindsdien het Koninkrijk tot verdere bloei gebracht en aan deze opdracht komt geen einde.

 Conclusie

Daniël 9 profeteerde de exacte periode van:

De Komst van de Messias

De dood van de Messias

Het einde van het Oude Verbond

Het bekrachtigen van het Nieuwe Verbond

De komende Verwoesting van Jeruzalem

De verwoesting van Jeruzalem is onderdeel van de Messiaanse profetie.

Jezus’ komst dompelde Jeruzalem onder in een doop van vuur.

Jezus liet het oude systeem wankelen en bracht een onwankelbaar Koninkrijk.

Voor de eerste gemeente betekende de “laatste dagen” de periode vóór 70 na Christus.

De komst van de gaven van het spreken in tongen op de dag van Pinksteren was tevens een bevestiging van de komende verwoesting van Jeruzalem.

“Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen” (Efeziërs 3:21)

Link naar bericht
Deel via andere websites

Sjako als Jezus alle macht heeft zoals hij zelf zij mij is alle macht gegeven zoals in de hemel en ook op de aarde

en hij openlijk Publiekelijk over satan getriomfeerd  en dit aan iedereen  heeft laten zien  heeft is er dan iemand anders die dat dan ook nog kan hebben 

toen adam en eva de sleutels dus gezag weggaven ( plan a regeren met hem op aarde) aan de duivel heeft Jezus deze weer terug gepakt en ze aan zijn kerk gegeven 

nog steeds plan a  dat wij onze autoriteit niet gebruiken  omdat we het evangelie niet begrijpen van het koninkrijk blijft het beperkt, maar de laatste tijd gaat alles in een stroomversnelling luther asusa street genezingen opwekkingen bevrijdingen massa bekeringen  volgen elkaar in een record tempo op

de laatste 10 jaar zijn er meer dode opgestaan dan de afgelopen 500 jaar 

zijn bruid krijgt het door wie ze is en zal een heel groot effekt gaan hebben op deze wereld en de duivel krijgt veel te veel aandacht, hij is een loser

en wij gaan winnen

 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei vredestichter:

 Conclusie

Daniël 9 profeteerde de exacte periode van:

De Komst van de Messias

De dood van de Messias

Het einde van het Oude Verbond

Het bekrachtigen van het Nieuwe Verbond

De komende Verwoesting van Jeruzalem

De verwoesting van Jeruzalem is onderdeel van de Messiaanse profetie.

Jezus’ komst dompelde Jeruzalem onder in een doop van vuur.

Jezus liet het oude systeem wankelen en bracht een onwankelbaar Koninkrijk.

Voor de eerste gemeente betekende de “laatste dagen” de periode vóór 70 na Christus.

De komst van de gaven van het spreken in tongen op de dag van Pinksteren was tevens een bevestiging van de komende verwoesting van Jeruzalem.

“Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen” (Efeziërs 3:21)

Over Daniël 9 ben ik het een eind met je eens. Haal het zelf ook vaak aan.

Jezus bracht nog niet gelijk het Koninkrijk, pas na de Tijden der Heidenen.

Inderdaad was een heleboel eindtijdvoorspellingen van toepassing op de eerste eeuw. Maar niet allemaal!

Spreken in tongen was nodig om het Koninkrijk te verkondigen in alle gangbare talen daar. Het was niet alleen en uiting van de Heilige geest maar ook noodzakelijk . Pas in onze tijd is aan bijna iedereen het Koninkrijk gepredikt. Zoals ik aangetoond heb zal pas daarna het einde zijn (het einde van dit samenstel) Door dit einde zal ook een einde komen aan dood en verderf. De Adamitische zonde zal teniet gedaan worden.

 

 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Je hebt gelijk sjako 

maar begrippen zoals 1000  of eindtijd of laatste dagen opname verdrukking en noem maar op worden wat mijn aangaat zo vaak uit zijn context gerukt en op elke situatie toegepast van nu dat zo.n studie zeer waardevol kan zijn en je niet van de ene in de andere antichrist rolt  naar het andere beest, of andere doom scenario 

natuurlijk weer gehaald uit een context die niet van toepassing is op Hitler, Mussolini napoleon de paus de EU en ga zo maar door en aangehaald door een of ander televisie profeet waar iedereen weer achteraan rent , naar de wolken kijkt of de ammagedon nu toch echt wel eens moet gaan beginnen ipv 

de hemel op aarde te demonstreren zoals God het volgens mij bedoeld heeft 

Link naar bericht
Deel via andere websites
11 minuten geleden zei vredestichter:

de laatste 10 jaar zijn er meer dode opgestaan dan de afgelopen 500 jaar 

Dan heb ik iets gemist denk ik. Ik heb nog geen enkele dode uit de dood zien opstaan.

12 minuten geleden zei vredestichter:

zijn bruid krijgt het door wie ze is en zal een heel groot effekt gaan hebben op deze wereld en de duivel krijgt veel te veel aandacht, hij is een loser

Wie is de bruid volgens jou? En ben het helemaal met je eens dat Satan een loser is. Maar helaas laat hij zijn invloed op de huidige wereld duidelijk gelden. Of dacht je soms dat het de wil van God is al die ellende en honger? Er is een grote gebeurtenis nodig om Satan eens en voor altijd tot stoppen te brengen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei vredestichter:

ik begreep Violist dat de topic de eindtijd was , ik zit nog maar een dag op dit forum (eerste sowieso) en begrijp je vraag misschien niet helemaal goed 

Jezus is de waarheid en in de bijbel kun je heel veel over hem terug vinden, dus het een staat niet los van de ander 

maar andere kant kun je heel veel bijbel gelezen hebben en nog steeds op zoek zijn, net zoals in de tijd van Jezus er mensen waren (o.a. schriftgeleerden) die zoals hun omschrijving al aangeeft heel religieus waren, maar geen relatie hadden, violist ken je Hem, De Waarheid, Jezus ?

Volgens mij begin je een zoektocht op 0,0 en niet op 5,0. Jij begint dus een zoektocht met het idee "Jezus is de Waarheid en in de Bijbel kun je veel over hem terugvinden"? Denk je dat dan eerlijk bent? Hebben andere ideeen (islam, boeddhisme, hindoeisem, atheïsme) dan een kans? En waarom is Jezus precies de Waarheid? Omdat het in de bijbel staat? Doet mij denken aan een cirkelredenering :D

Waarom gaan hier mensen vanuit dat de Aarde altoos zal blijven bestaan? http://home.strw.leidenuniv.nl/~israel/univlif.pdf

Wat is geloofwaardiger? Een boek van 2500 jaar oud die beweerd dat de Aarde altoos zal blijven bestaan, of wetenschappers die er in gespecialiseerd zijn?

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik begrijp dat jij dit nog niet gezien hebt, maar je zult natuurlijk het wel met me eens zijn dat niets zegt over het feit dat dit overal in de wereld wel of niet gebeurt

misschien heb je ook nog nooit van roland en heidi baker of leif hetland , randyclark, tb joshua billjohnson hulkhogan en ga zo maar door gehoord er zijn zelf filmpjes van 

ik heb zelf al twee mensen gesproken die net als lazarus al meerdere dagen dood waren en weer zijn gaan leven God is Goed  zijn gemeente een koninklijke familie steeds krachtiger

 

en nog even over het koninkrijk ( uit studie anne salamons zoek de waarheid.nl met toestemming ) bij deze 

Na profetische verwijzing naar de tijd dat Rome de wereld zou regeren in Daniël 2:40, vervolgde Daniël met te zeggen in vers 44, “Maar in de dagen van die koningen (de Caesars zoals Nero), zal de God des Hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan…..”. Wanneer? Gedurende de overheersing van Rome, het bewind die tijdens de eerste eeuw de scepter zwaaide.

Als we opnieuw spreken over deze zelfde tijdsperiode in Daniël 7:13-22, Daniël zei daar, “Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze; en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen (de Wie) dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is (vers 13-14)……… daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ontvangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden (vers 18)……… Ik zag, dat die hoorn (vermoedelijk Nero) strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen (vers 21-22)” Hoe kunnen nu al deze dingen niet wijzen naar de verschrikkelijke tijden die leiden naar het jaar 70 na Christus? Bovendien……..

Laten we beseffen dat dit Koninkrijk komen moest tijdens het leven van de mensen in Matthëus 16:28 (binnen een tijdsbestek van ongeveer 40 jaar), maar ook.… en let op…. na het midden van de jaren 60 NC, toen Paulus sprak van Jezus’ komst in Zijn Koninkrijk in 2 Timotheüs 4:1 “ Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, in Zijn verschijning in Zijn koningschap”, en daarbij de komst van het Koninkrijk in het jaar 70 na Christus als enige logische keus overblijft.

 Conclusie

Het Koninkrijk van God is een geestelijk Koninkrijk dat in al zijn volheid arriveerde in het jaar 70 na Christus en is het domein van Gods autoriteit over het hart en het leven van de mensen. Het Koninkrijk is hier en nu, en het is hier reeds 2000 jaar en het groeit en het zal blijven doorgroeien.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Hallo Foppe 1986 bedankt voor je reactie

ik heb in mijn speurtocht (of er iets meer zou kunnen zijn tussen hemel en aarde of is er leven naar de dood ) heel veel bestudeerd 

12 minuten geleden zei Foppe1986:

andere ideeen (islam, boeddhisme, hindoeisem, atheïsme)

 en kwam zelf tot de conclusie en daardoor op mijn knieën, en een hele speciale ontmoeting dat God echt bestaat en dat hij een zoon heeft die Jezus heet,  toen ben ik me verder gaan verdiepen in wat God door de bijbel me verder nog meer allemaal te zeggen had (heel veel dus ) maar inderdaad God spreekt nu op vele verschillende manieren, en meestal zachtjes in mijn hart, en nu als antwoord op je vraag of al die wetenschappers het niet veel beter weten, ik ken ze niet, en er zijn veel verschillende stemmen , maar een ding weet ik wel 

ik ken wel De stem van Jezus en daarom volg ik Hem  

Link naar bericht
Deel via andere websites

hee Sjako de bruid van Christus zijn gemeente ( anne salamons op zoek naar de waarheid.nl)

vergeef me voor deze studie die weer niet zo kort is maar wel erg de moeite waard 

Er zijn heel veel christenen die nog steeds in afwachting zijn van een bruiloftsfeest van God met de kerk ergens in de toekomst. En als dat waar zou zijn, dan zou dat betekenen dat de kerk al 2000 jaar lang verloofd is met Jezus. Dat zou de langste verloving zijn ooit in de geschiedenis van een aanstaand huwelijk. Er klopt iets niet, de timing deugd niet!

Laten we eens kijken naar de gelijkenis van het bruiloftsfeest die Jezus gaf in Mattheus 22.

1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. 3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. 4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. 7En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. 8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. 10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Deze uitnodiging kwam toen het evangelie voor het eerst aan de Joden werd verkondigd. Maar zij wilden niet komen en verontschuldigden zichzelf. Kijk wat er staat in vers 5,

Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

Maar daar bleef het niet bij, ook mishandelden en vermoordden zij de mensen die erop uitgestuurd waren door de koning. Dit is waarom de discipelen en de apostelen in de eerste eeuw werden vervolgd en gemarteld. Zij hoorden hen een boodschap verkondigen die niet in overeenstemming was met hun identiteit die gebaseerd was op de wetten van Mozes. De boodschap, dat het einde van het oude verbond in aantocht was, beviel hen niet. Jezus vertelde hen dat in Mattheus 23,

31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. 32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, 35 opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. 36 Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.

Toen volgens de gelijkenis de koning het nieuws hoorde, hoe de ondankbare gasten met geweld zijn knechten aanvielen en vermoordden, zond hij zijn legers uit om de moordenaars te vernietigen en hun stad in brand te steken. Het resultaat was dat zijn knechten de straat op gingen om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen voor het bruiloftsfeest.

Deze gelijkenis is reeds vervuld omdat het gaat over gebeurtenissen die betrekking hadden op de Joden. De geschiedenis ondersteunt ons hierbij. Jezus kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan door de Romeinse legers. Met de afwijzing van Israël voor de uitnodiging van God om op het bruiloftsfeest te komen ofwel de bruiloft van het Lam en het vermoorden van de heiligen, ging daarmee de profetie van het oordeel dat over de Joden zou komen in vervulling. Omdat zij Jezus afwezen waren zij niet van plan om bij de bruiloft aanwezig te zijn. Maar God gaf hun nog de tijd om zich te bekeren, zelfs toen de heiligen tot God riepen met het verzoek om haast te maken met het oordeel. Dit is wat Johannes in Openbaring er over zegt,

9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij (Openbaring 6).

Openbaring 19 komt hier mee overeen. Nadat de hoer Babylon wordt geoordeeld en neervalt, volgt onmiddellijk de bruiloft van het Lam….

1 Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, 2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Een niet goed geklede gast – Gedurende het feest in Mattheus 22 zag de koning dat er een man was binnengekomen zonder de juiste bruiloftskleding. Dus hem werd gevraagd hoe hij hier zo was binnengekomen. Hoe zag zijn bruiloftskleed er dan uit?

Volgens Openbaring 19:7-8 is het bruiloftskleed de “rechtvaardige daden van de heiligen”. En deze rechtvaardiging wordt niet verkregen door de wet. Het is een gratis geschenk die we van God ontvangen. God maakt de mens rechtvaardig door Christus en wel uit genade, door het geloof in het evangelie van Jezus Christus.

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven (Romeinen 1:16-17).

Deze man (een Judaïst) probeerde toegang te krijgen tot het feest als een ongelovige, ongewassen en daarom niet gereinigd door het bloed van het Lam.

“Christen worden” is een uitnodiging tot het feest waarvan het echtpaar reeds een relatie zijn aangegaan en het huwelijkscontract al is ondertekend. De toegang tot het koninkrijk is niet langer gebaseerd op wat jij kan doen voor God, maar door geloof in het volbrachte werk van Jezus wat God overigens in jou uitwerkt. Geloof in Hem kleed ons met Zijn gerechtigheid.

Link naar bericht
Deel via andere websites
1 uur geleden zei vredestichter:

ik heb zelf al twee mensen gesproken die net als lazarus al meerdere dagen dood waren en weer zijn gaan leven God is Goed  zijn gemeente een koninklijke familie steeds krachtiger

Zal dat toch echt met mijn eigen ogen moeten zien om dat te geloven.

1 uur geleden zei vredestichter:

Na profetische verwijzing naar de tijd dat Rome de wereld zou regeren in Daniël 2:40, vervolgde Daniël met te zeggen in vers 44, “Maar in de dagen van die koningen (de Caesars zoals Nero), zal de God des Hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan…..”. Wanneer? Gedurende de overheersing van Rome, het bewind die tijdens de eerste eeuw de scepter zwaaide.

Misschien als je voeten als onderdeel van de benen ziet. Maar de voeten moeten een ander tijdperk zijn dan die van de benen want in die tijd zal het alle andere koninkrijken verbrijzelen, maar dat is dus (nog) niet gebeurd. We staan nog steeds onder aards bestuur. En wie waren dan die ware Christenen in de afgelopen eeuwen?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op Saturday, May 06, 2017 om 13:41 zei Dat beloof ik:

Waarom betitelt U mensen die een andere opvatting hebben dan U als 'wereldvreemd' ?

Het zijn gewoon mensen die een andere mening hebben, en ze leven in dezelfde wereld als U.  Realiseer U wel dat, als U hen wereldvreemd vind, dat andersom ook zo kan zijn. U bent dus wereldvreemd voor hen.

 

Hoe zou je een methode kunnen bedenken om te bepalen of een visie 'onzin' is? Met zoveel totaal verschillende scenario's is het immers duidelijk dat de meeste dat stempel verdienen ? 

 

 

Je vat mijn woorden anders op dan wat ik bedoel. Ik probeerde te omschrijven dat de visies mij vreemd zijn. Niet de gelovigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op Saturday, May 06, 2017 om 13:28 zei TTC:

Die visie beperkt zich vaak tot klaroengeschal maar zonder concrete invulling hoe die nieuwe wereld (cfr vredesrijk) er dan gaat uitzien. Het is mi weinig katholiek om zich daar geen beeld van te vormen, vaagheid heerst.

Totdat een katholiek het tegendeel laat zien, zal deze vaagheid mij er over eigen zijn. Maar dat kan een bewuste keuze zijn, vanwege de complexheid van het thema, om God de eer te geven de toekomstige dingen bij Hem als bron van openbaring te laten, voor in de toekomst. 

Op Saturday, May 06, 2017 om 17:25 zei violist:

Meer onduidelijk dan ingewikkeld. In de bijbel zijn meerdere mensen aan het woord die allemaal hun eigen  ideeën over de toen gangbare religie hadden. Rond 300 wilde men eenheid scheppen en verzamelde men alle bijbelboeken die globaal met elkaar overeen kwamen en daar moesten we het dan mee doen. Vanaf dat moment gold dat wat in de bijbel stond waar was en wat in andere boeken stond onwaar dan wel onbetrouwbaar. Men vergat daarbij dus dat de bijbel boeken een lange periode bestrijken met veranderende inzichten. Om dat alles met het christendom kloppend te maken moet de kerk zich in haar uitleg tot op vandaag in allerlei bochten wringen. Zo is de ene keer het volk Israël de Joodse natie en de andere keer alle gelovigen bij elkaar. Zo ook met Jeruzalem, de ene keer letterlijk en de andere keer figuurlijk. En wat de nieuwe aarde betreft laat de bijbel het helemaal afweten, hier of in de hemel. Krijg iedereen een herkansing of zijn er nu al mensen definitief in de hel. Op zich allemaal niet zo belangrijk maar het geeft wel aan dat de bijbel ook maar een gewoon verhalenboek is waar je niet te veel aan moet ophangen.  Een door God's Geest geïnspireerd boek had geen vragen opgeworpen maar was een duidelijke handleiding geworden voor het christelijk geloof. Althans, zo zie ik het.

Ik snap dat je het zo ziet. Het komt op ons ook niet helder over. Ik ga er van uit dat ik de geestelijke en elders letterlijke betekenis niet helemaal begrijp. Het is echter niet alleen de kerken die bijvoorbeeld Israël dan weer letterlijk en dan weer symbool voor de christenen gebruikt. Het zijn ook de bijbelse auteurs die het verschillend gebruiken. Wat hier en daar helderheid geeft en elders weer vragen oproept. Net als de begrippen rondom eeuwigheid, redding, verlorenheid en het koninkrijk van de hemelen of van Jezus. 

Op Saturday, May 06, 2017 om 18:02 zei sjako:

De aarde wordt niet vernietigd, wel het kwade op de aarde. De aarde is goed zoals die is. De aarde wordt vernieuwd. Dat zien we bijv in Mat. 5:5 Gelukkig zijn de zachtaardigen, want zij zullen de aarde beërven

en Psalm 37:10 En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn;En gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn.  11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten,En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede.

De aarde kan niet worden vernietigd dus want anders kunnen de zachtmoedigen niet de aarde bezitten.

De volgorde is Grote verdrukking, zichtbare wederkomst, 1000 jarige Rijk, korte loslating van Satan waarbij nog zeer veel mensen zullen vallen en dan volledige regering door God als Jezus het Rijk weer overdraagt aan zijn Vader.

 

Ik zie ook in de bijbel passages die jouw standpunt verdedigd. Even als de mijne. Dat maakt het even goed complex

3 uur geleden zei vredestichter:

hee Sjako de bruid van Christus zijn gemeente ( anne salamons op zoek naar de waarheid.nl)

vergeef me voor deze studie die weer niet zo kort is maar wel erg de moeite waard 

Er zijn heel veel christenen die nog steeds in afwachting zijn van een bruiloftsfeest van God met de kerk ergens in de toekomst. En als dat waar zou zijn, dan zou dat betekenen dat de kerk al 2000 jaar lang verloofd is met Jezus. Dat zou de langste verloving zijn ooit in de geschiedenis van een aanstaand huwelijk. Er klopt iets niet, de timing deugd niet!

Laten we eens kijken naar de gelijkenis van het bruiloftsfeest die Jezus gaf in Mattheus 22.

1 En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: 2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. 3 En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. 4 Wederom zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. 5 Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. 6 De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. 7En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. 8 Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. 9 Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot de bruiloft. 10 En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen.

11 Toen de koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen bruiloftskleed aanhad. 12 En hij zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. 13 Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Deze uitnodiging kwam toen het evangelie voor het eerst aan de Joden werd verkondigd. Maar zij wilden niet komen en verontschuldigden zichzelf. Kijk wat er staat in vers 5,

Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken.

Maar daar bleef het niet bij, ook mishandelden en vermoordden zij de mensen die erop uitgestuurd waren door de koning. Dit is waarom de discipelen en de apostelen in de eerste eeuw werden vervolgd en gemarteld. Zij hoorden hen een boodschap verkondigen die niet in overeenstemming was met hun identiteit die gebaseerd was op de wetten van Mozes. De boodschap, dat het einde van het oude verbond in aantocht was, beviel hen niet. Jezus vertelde hen dat in Mattheus 23,

31 Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. 32 Maakt ook gij de maat uwer vaderen vol! 33 Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? 34 Daarom, zie, Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommigen doden en kruisigen en van hen zult gij anderen geselen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, 35 opdat over u kome al het rechtvaardige bloed, dat vergoten werd op de aarde, van het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zacharias, de zoon van Berekja, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. 36 Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht.

Toen volgens de gelijkenis de koning het nieuws hoorde, hoe de ondankbare gasten met geweld zijn knechten aanvielen en vermoordden, zond hij zijn legers uit om de moordenaars te vernietigen en hun stad in brand te steken. Het resultaat was dat zijn knechten de straat op gingen om zoveel mogelijk mensen uit te nodigen voor het bruiloftsfeest.

Deze gelijkenis is reeds vervuld omdat het gaat over gebeurtenissen die betrekking hadden op de Joden. De geschiedenis ondersteunt ons hierbij. Jezus kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan door de Romeinse legers. Met de afwijzing van Israël voor de uitnodiging van God om op het bruiloftsfeest te komen ofwel de bruiloft van het Lam en het vermoorden van de heiligen, ging daarmee de profetie van het oordeel dat over de Joden zou komen in vervulling. Omdat zij Jezus afwezen waren zij niet van plan om bij de bruiloft aanwezig te zijn. Maar God gaf hun nog de tijd om zich te bekeren, zelfs toen de heiligen tot God riepen met het verzoek om haast te maken met het oordeel. Dit is wat Johannes in Openbaring er over zegt,

9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij (Openbaring 6).

Openbaring 19 komt hier mee overeen. Nadat de hoer Babylon wordt geoordeeld en neervalt, volgt onmiddellijk de bruiloft van het Lam….

1 Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel zeggen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, 2 want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen, want Hij heeft de grote hoer geoordeeld, die de aarde met haar hoererij verdierf, en Hij heeft het bloed zijner knechten van haar hand geëist. 7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; 8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.

Een niet goed geklede gast – Gedurende het feest in Mattheus 22 zag de koning dat er een man was binnengekomen zonder de juiste bruiloftskleding. Dus hem werd gevraagd hoe hij hier zo was binnengekomen. Hoe zag zijn bruiloftskleed er dan uit?

Volgens Openbaring 19:7-8 is het bruiloftskleed de “rechtvaardige daden van de heiligen”. En deze rechtvaardiging wordt niet verkregen door de wet. Het is een gratis geschenk die we van God ontvangen. God maakt de mens rechtvaardig door Christus en wel uit genade, door het geloof in het evangelie van Jezus Christus.

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven (Romeinen 1:16-17).

Deze man (een Judaïst) probeerde toegang te krijgen tot het feest als een ongelovige, ongewassen en daarom niet gereinigd door het bloed van het Lam.

“Christen worden” is een uitnodiging tot het feest waarvan het echtpaar reeds een relatie zijn aangegaan en het huwelijkscontract al is ondertekend. De toegang tot het koninkrijk is niet langer gebaseerd op wat jij kan doen voor God, maar door geloof in het volbrachte werk van Jezus wat God overigens in jou uitwerkt. Geloof in Hem kleed ons met Zijn gerechtigheid.

Jouw bijdragen ga ik tijd voor nemen. Dank voor het delen alvast 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Het is ook een complexe materie. Het helpt soms om het voor jezelf uit te tekenen. Bij de eindtijd komt veel kijken. Het verwarrende gegeven dat er 2 eindtijden zijn, verbonden die worden geëindigd en die worden vervangen Jeremia 31:31-33

Zie! Er komen dagen”, is de uitspraak van Jehovah, „en ik zal stellig met het huis van I̱sraël en met het huis van Ju̱da een nieuw verbond sluiten;  32 niet een gelijk het verbond dat ik met hun voorvaders heb gesloten op de dag dat ik hen bij de hand vatte om hen uit het land Egy̱pte te leiden, ’welk verbond van mij zijzelf verbroken hebben, alhoewel ikzelf hen als echtgenoot in eigendom had’, is de uitspraak van Jehovah.” 33 „Want dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van I̱sraël zal sluiten”, is de uitspraak van Jehovah. „Ik wil mijn wet in hun binnenste leggen, en in hun hart zal ik ze schrijven. En ik wil hun God worden en zíȷ́ zullen mijn volk worden.”

Hoe het Koninkrijk zal worden vormgegeven. De uitwerking van het Koninkrijk. Jesaja 65:17 17 Want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vroegere dingen zullen niet in de geest worden teruggeroepen, noch zullen ze in het hart opkomen.  18 Maar verheugt U uitbundig en weest blij voor eeuwig over wat ik schep. Want ziet, ik schep Jeru̱zalem tot een reden voor blijdschap en haar volk tot een reden voor uitbundige vreugde.  19 En ik wil blij zijn over Jeru̱zalem en mij uitbundig verheugen over mijn volk; en in haar zal niet meer worden gehoord het geluid van geween of het geluid van een klaaggeschrei.” En 21 21 En zij zullen stellig huizen bouwen en bewonen, en zij zullen stellig wijngaarden planten en [hun] vrucht eten.  22 Zij zullen niet bouwen en iemand anders [het] bewonen; zij zullen niet planten en iemand anders [ervan] eten. Want als de dagen van een boom zullen de dagen van mijn volk zijn, en het werk van hun eigen handen zullen mijn uitverkorenen geheel verbruiken.  

Dit is de belofte voor de meeste mensen. Daarbij is er een regering bestaande uit Christus en Zijn gezalfde broeders die van de aarde zijn gekocht en die in de hemel over deze aarde regeren.

Dat eerst Armageddon moet komen: Judas 1:14 Ja, over hen heeft ook de zevende [in rechte lijn afstammend] van A̱dam, He̱noch, geprofeteerd, toen hij zei: „Zie! Jehovah is met zijn heilige myriaden gekomen  15 om aan allen het oordeel te voltrekken en om alle goddelozen schuldig te verklaren betreffende al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben, en betreffende alle aanstootgevende dingen die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben.”

 

Ik weet dat Henoch niet canoniek is, maar dit boek is duizenden jaren als verloren beschouwd en midden vorige eeuw is dit boek weer opgedoken. Het wordt beschouwd als één van de oudste boeken en ver voor het Nieuwe Testament geschreven. In dit kader is hoofdstuk 46 toch interessant. Doe ermee wat je wilt, ik wil er niks mee bewijzen, maar fascinerend is het.

En daar zag ik Een die een hoofd van dagen had, en Zijn hoofd was wit als wol. En bij Hem was een ander wezen, wiens gelaat het uiterlijk van een mens had, en zijn gezicht was vol van goedgunstigheid, zoals die van de heilige engelen. 2 En ik vroeg aan de engel die mij begeleidde en mij alle verborgen dingen toonde, aangaande die Zoon des Mensen, wie hij was, waar hij vandaan kwam, en waarom hij de Hoofd van Dagen vergezelde? 3 En hij antwoordde en zei tegen mij: dit is de Zoon des Mensen die rechtvaardigheid heeft, bij wie rechtvaardigheid verblijft, en die alle schatten van wat verborgen is openbaart. Want de Heer der Geesten heeft hem verkozen, en zijn deel heeft de voorkeur voor de Heer der Geesten in oprechtheid voor eeuwig.

En deze Zoon des Mensen die gij gezien hebt,
zal de koningen en de machthebbers van hun zetels doen opstaan, en zal de regeringen der geweldenaren ontbinden,
en de tanden der zondaars breken.

Omdat zij Hem niet verheerlijken en lofprijzen,
en evenmin nederig erkennen uit welke bron hen een koninkrijk was toebedeeld.
En hij zal de vermelding van de geweldenaren omlaag halen,
en zal hen van schaamte vervullen.

En duisternis zal hun verblijfplaats zijn,
en wormen zullen een bed voor hen zijn.
En zij zullen niet de hoop verkrijgen om van hun bed op te staan, omdat zij de naam van de Heer der Geesten niet verheerlijken.

En dezen zijn degenen die zich een oordeel over de sterren van de hemel aanmeten,

en hun handen tegen de Allerhoogste verheffen,
en de aarde waar zij op verblijven vertreden.
En al hun daden spreiden onrechtvaardigheid ten toon,
en hun macht berust op hun rijkdom,
en hun geloof is bij de goden die zij met hun eigen handen gemaakt hebben.

En zij verwerpen de naam van de Heer der Geesten,
en zij vervolgen de huizen van zijn gemeenten,
en de getrouwen die de naam van de Heer der Geesten aanhangen. 

Link naar bericht
Deel via andere websites

Jij ook bedankt voor jou toelichting van jou visie, ze hebben daar een naam voor een futurist die gelooft in de dispensatie leer ha ha een mond vol 

en voor hetgene waar ik in geloof  is de omschrijving particial preterist ha ha mooie termen, zoals jij ze leest de meeste moeten nog gebeuren en ik ze met dus een andere bril zie de meeste al gebeurt zijn 

maar weet je sjako we zijn kinderen van de allerhoogste , bevrijd, gereinigd en geheiligd, geliefd, en begunstigd, door Jezus onze oudste broer en dat is de kern waar alles om draait  

zonen en dochters van de allerhoogste  weltruste 

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op 2017-5-6 om 12:59 zei Gaitema:

  Openbaringen 12 is denk ik ver voor de komst van Jezus al gebeurd. Het lijkt me het gevolg van de zondeval

Er zijn meer mensen die daar zo over denken. Als je echter Openbaring 1:1 leest, dan zie je dat er melding van gemaakt wordt dat de gebeurtenissen die besproken zullen worden toen nog in de toekomst lagen. En het boek Openbaring is opgeschreven na Jezus hemelvaart. Ook kunnen we in de Bijbel terugvinden dat Jezus na zijn hemelvaart aan Gods rechterhand moest wachten totdat God zijn vijanden als zijn voetbank zou maken. - Zie Hebr.10:13. Volgens Opb.12 is dus eerst de hemel gereinigd. 

Link naar bericht
Deel via andere websites
13 uur geleden zei Gaitema:

Totdat een katholiek het tegendeel laat zien, zal deze vaagheid mij er over eigen zijn. Maar dat kan een bewuste keuze zijn, vanwege de complexheid van het thema, om God de eer te geven de toekomstige dingen bij Hem als bron van openbaring te laten, voor in de toekomst. 

Zit wat in, het is ook mogelijk om een slepende ziekte voor ons uit te blijven duwen en er bestaat ook zoiets als de kracht van eenvoud. Anders gezegd, we houden onszelf gevangen in complexiteit, Christenen weten dat maar al te goed.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Op ‎6‎-‎5‎-‎2017 om 12:59 zei Gaitema:

Betekend dit ook dat katholieken helemaal geen visie op de eindtijd hebben? Ik kan het me niet voorstellen, maar tref ook nergens de katholieke visie.

Ik moet je daarop het antwoord schuldig blijven. Het enige wat mij bijstaat is dat we zouden eindigen in de hemel, tussen de heiligen, pap etend van gouden bordjes met gouden lepeltjes. Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht als je daar de eeuwigheid mee moet vullen :(

Misschien kan @Robert Frans als rechtgeaarde katholiek hier duidelijkheid over verschaffen (als hij daartoe genegen is).

Link naar bericht
Deel via andere websites
16 minuten geleden zei Mullog:

Ik moet je daarop het antwoord schuldig blijven. Het enige wat mij bijstaat is dat we zouden eindigen in de hemel, tussen de heiligen, pap etend van gouden bordjes met gouden lepeltjes. Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht als je daar de eeuwigheid mee moet vullen

Gesteld dat dit waar is, wie maakt die rijstpap dan?

Link naar bericht
Deel via andere websites
  • sjako locked this discussie
  • sjako unlocked this discussie
Gast
Deze discussie is nu afgesloten voor verdere antwoorden.

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid