Spring naar bijdragen

Miljoenen mensen verdwenen, 2e kans?


Aanbevolen berichten

  • Antwoorden 205
  • Created
  • Laatste antwoord

Top Posters In This Topic

Vorige week las ik in mn sportbijbeltje deze tekst

40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

plaatjes (funny)

303433689.jpg?1305999266

poster4194.jpg

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens de bijbel zal er een moment komen dat de opname van de gemeente komt, ineens miljoenen mensen die verdwenen zijn, is er voor de achtergebleven mensen dan een 2e kans van bekering en geloof?

Ja volgens mij wel hoor.

Ik denk zelf ook wel dat het aardig nabij is.

Bij ons in de kerk wordt er niet of nauwelijks over gesproken,

maar het is wel iets wat ik aan het onderzoeken ben.

Kijk maar eens op; http://xandernieuws.punt.nl/category/vi ... d-profetie

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens de bijbel zal er een moment komen dat de opname van de gemeente komt, ineens miljoenen mensen die verdwenen zijn, is er voor de achtergebleven mensen dan een 2e kans van bekering en geloof?

Ja volgens mij wel hoor.

Ik denk zelf ook wel dat het aardig nabij is.

Bij ons in de kerk wordt er niet of nauwelijks over gesproken,

maar het is wel iets wat ik aan het onderzoeken ben.

Kijk maar eens op; http://xandernieuws.punt.nl/category/vi ... d-profetie

waarom zou ik xander moeten geloven en volgen?

Jezus en de engelen weten niet eens wanneer de einde nabij is. Waarom zullem wij als verdorven zondaars wel weten?

En nog 1 vraag, hoeveel voorspellingen heeft xander ooit correct gehad?

succes met die psychotische zooi, ben blij dat ik er van af ben. Heeft 2 jaar van mij leven gekost ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens de bijbel zal er een moment komen dat de opname van de gemeente komt, ineens miljoenen mensen die verdwenen zijn, is er voor de achtergebleven mensen dan een 2e kans van bekering en geloof?

Even een studie inkijken betreffende de theorie van de opname in vergelijking met Gods Woord

DE THEORIE VAN DE GEHEIME OPNAME

Korte samenvatting van deze theorie :

• 'In de toekomst zal 7 jaar voordat Jezus echt terugkomt naar de aarde een 'geheime opname' zijn van 'de gemeente'; dit zijn de mensen (levend en gestorven) die bij God horen. Dit zal stiekem gebeuren, niemand zal Jezus zien of horen aankomen, maar in een fractie van een seconde verdwijnen de mensen die worden opgenomen.

• Dat zal natuurlijk tot veel verwarring en chaos leiden bij degenen die achterblijven. Maar voor hen niet getreurd. Eerst zal er dan (volgens de theorie) 3,5 jaar vrede zijn en kunnen zij zich alsnog bekeren tot Jezus. Ze weten nu immers dat Hij echt bestaat.

• En daarna zal de antichrist voor 3,5 jaar een nieuw wereldrijk starten met een totalitair regime. Ieder die dan niet voor Jezus kiest, zal dan pas het merkteken van het beest ontvangen. In deze 3,5 jaar zal er een enorme verdrukking zijn, zoals er nooit eerder geweest is op aarde. De geheime opname vindt plaats om de getrouwen deze verdrukking te besparen .

• Na deze 2e 3,5 jaar komt Jezus definitief terug . Daarna volgt de oorlog van Armageddon, waarin de goddelozen worden uitgeroeid . Daarop volgt het oordeel, en daarna zal Jezus met zijn volgelingen voor altijd regeren op aarde .

Argumenten vóór de theorie

• In 1 Tess. 4:13-18 wordt gesproken over 'opname' in de wolken. Het woord voor opname is hier het grieks 'arpazo', wat wegplukken of wegnemen betekent.

• In 1 Kor 15: 51,52 staat dat in een punt des tijds de mensen die bij Jezus horen veranderd zullen worden.

• God heeft Noach en Lot toch ook gered voordat Hij zijn toorn uitstortte, dus dat zal ook wel zo zijn in de eindtijd. Gods volk moet worden opgenomen voordat er grote verdrukking zal komen in de wereld. Ook hield God zijn volk in Egypte apart voor de 10 plagen.

• Jezus komt terug 'als een dief in de nacht'. De mensen zijn door de opname verdwenen, zonder dat men doorheeft dat Jezus ze kwam weghalen. Ook staat in Matt. 24:36-42 dat mensen niets van tekenen merkten van de komende zondvloed. Zo zal het ook in de eindtijd zijn. Mensen die niet bij Jezus horen, merken niets van te voren, maar ineens zijn er dan mensen verdwenen, dezen zijn dan opgenomen.

• 1 Tess.1:10 zegt dat Jezus ons verlost voor de komende toorn van GOD. Dus voor zijn volgelingen geen verdrukking, maar een vroegtijdige opname. Ook Openbaring 3:10 spreekt er over dat Jezus ons bewaart voor het uur van verzoeking dat over de aarde zal komen.

Conclusie/veronderstellingen aanhangers opname-theorie:

Jezus wil zijn volk bewaren voor de grote verdrukking en daarom moet Hij wel eerder terugkomen om zijn volk stiekem 'weg te plukken', zonder voortekenen, vóórdat deze verdrukking begint in de eindtijd. Daarna zal Hij pas echt terugkomen.

Hoe komt men tot deze theorie?

Deze theorie is gedeeltelijk gebaseerd op de profetie van een 15-jarig Rooms katholiek Apostolisch meisje genaamd Margret Mac Donald, dat in 1830 aanwezig was bij een opwekkingsdienst in Schotland. Samen met haar zus ging zij profeteren en sprak over een opname vóór de grote verdrukking (uit de eindtijd). Deze profetie heeft bepaalde leiders van toen aan het denken gezet en er mede toe bijgedragen dat deze theorie verder werd uitgewerkt.

Verder is deze theorie gebaseerd op een plaatsing van de 70e week uit de profetie van Daniël in de eindtijd. In deze profetie wordt 1 week (van 'de 70-jaar weken' = 490 jaren) afgesneden voor Gods volk. In plaats van deze ene week te plaatsen rond de kruisdood van Jezus, met 3,5 jaar voor zijn dood en 3,5 jaar erna, wordt deze week in de eindtijd geplaatst vóór de wederkomst van Jezus. Omdat deze week is afgesneden voor Gods volk, zo zegt de opnametheorie, moet Gods volk (de gemeente) wel aan het begin van de 7 jaar (week) worden opgenomen. Na deze week moet dan de echte wederkomst zijn.

________________________________________

Is er een Bijbelse basis voor deze theorie?

In o.a Mattheus 24, Lucas 21 en Marcus 13 spreekt Jezus zelf over de wederkomst. Wat kun je dan beter doen dan Jezus’ eigen woorden als uitgangspunt nemen ? Hij zelf onderwijst zijn discipelen, zijn volgelingen over de eindtijd.

Jezus noemt deze tijd (Mattheus 24:29) de tijd der grote benauwdheid, Wat er te gebeuren staat en hoe ze hierin staande kunnen blijven:

• Jezus waarschuwt voor valse Christussen en valse profeten, die zeggen: "Ik ben de Christus". Ze zullen zelfs grote tekenen en wonderen doen .Geloof het niet ! (Matth.24:5 en 13, Luc.21:8, Marc.13:21-22)

• Er zullen oorlogen, hongersnoden, en aardbevingen zijn. Ze vormen slechts het begin van de ellende die ons te wachten staat (Matth.24:6-8, Luc.21:9, Marc. 13:8)

• Christenen zullen worden overgeleverd aan verdrukking en vervolging en zelfs gedood worden, ze zullen door iedereen gehaat worden ter wille van Christus . Maar wie volhardt tot het einde zal behouden blijven .( Matth.24:9-11en13, Luc.21:12-19, Marc.13:9-13)

• De zon zal verduisterd worden, en de maan zal haar glans niet meer geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemel zullen wankelen (Matth.24:29, Luc.21:25-26, Marc.13:24-25)

• Daarna zal het teken van de zoon des mensen verschijnen aan de hemel… en zullen zij de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid .Matth.24:30, Luc. 21:27. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn . Matth.24:27. Elk oog zal Hem zien ! Op.1:7

• En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, en van het ene uiterste der hemelen tot het andere.Matth.24:31, Marc. 13:26-27

Conclusie: de theorie van de geheime opname is niet bijbels

Uit het bovenstaande blijkt dus overduidelijk, dat de opnametheorie van o.a. Tim LaHaye niet klopt met wat de Bijbel schetst en wat Jezus erover vertelt...

• Jezus spreekt zelf helemaal niet over een geheime opname van christenen vóór de grote verdrukking in de eindtijd, die zonder voortekenen zou plaatsvinden en waarin Hij zijn uitverkorenen stiekem ophaalt.

• Jezus heeft het er ook niet over dat die grote verdrukking aan de christenen voorbij zal gaan. Van hen wordt juist volharding gevraagd in deze periode. De grote verdrukking zal een zware tijd zijn, juist voor de christenen. Want naast de toenemende ellende in de wereld, krijgen zij nog eens extra te maken met vervolging en afwijzing; zelfs door mensen die heel dicht bij hen staan (stonden).

• Matth 24:22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden . ( zie ook Marc. 13:20)

• Paulus verwoordt het als volgt : 1Thess.4:15-18 : Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. 18 Vermaant elkander dus met deze woorden.

• En verder 1Kor.15:51-53 : Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

• Wanneer Jezus terugkomt, zal iedereen op Aarde Hem zien . Het zal heel indrukwekkend zijn, met macht en majesteit. Het zal zeker niet stiekem gebeuren .

• Op.6:14-17 : En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

De vijgenboom en de dagen van Noach Matt. 24:32-42

Jezus wil ons nog twee dingen leren nadat Hij de tekenen genoemd heeft, die aan zijn wederkomst voorafgaan.

1. Hij vraagt dat wij ons voorbereiden op de grote verdrukking en om waakzaam te zijn voor Zijn terugkomst.

Het is niet zo dat we ons geen zorgen hoeven maken, omdat Hij ons toch zal wegplukken van de aarde vóórdat we ellende komt. Nee, Hij roept op tot volharding en standvastigheid in de grote verdrukking. Zie ook Openbaring 14:12, waar staat dat je standvastig bent door de geboden van God en het getuigenis van Jezus te bewaren. Het zal dus in de eindtijd moeilijk zijn om al Gods geboden te kunnen houden en om Jezus trouw te blijven.

2. Hij leert ons te kijken naar de tekenen die Hij geeft.

Niet om het precieze tijdstip van zijn komst te berekenen, maar wel om de tekenen der tijden te onderscheiden . Niemand weet precies wanneer Jezus terugkomt; ook Jezus zelf niet en de engelen ook niet. Alleen GOD weet het! Matth.24:36

In de dagen van Noach waarschuwde Noach zijn volk wel degelijk en Lot heeft ook zijn stadsgenoten gewaarschuwd, maar zij hadden er geen boodschap aan. Zij hebben de 'tekenen' niet opgemerkt, waardoor de zondvloed en de verwoesting van Sodom en Gomorra voor hen onverwachts kwam.

Dus hoewel het gewone leven van eten en drinken, trouwen en werken gewoon door zal gaan tot het moment dat Jezus terugkomt, kun je je weldegelijk op zijn komst voorbereiden door naar de tekenen te kijken die hij noemt. Net zoals veranderingen aan een boom de seizoenen aangeeft. Voor sommigen zal zijn komst dus zeker onverwachts zijn, want zij zullen totaal onvoorbereid zijn.

________________________________________

De grote verdrukking is niet Gods toorn en ook niet Gods Oordeel

Het is goed om te realiseren dat de grote verdrukking (waarover Jezus spreekt in o.a. Matt. 24, niet hetzelfde is als Gods toorn in Openbaringen (de 7 plagen) en ook niet hetzelfde is als Gods Oordeel.

• De grote verdrukking is ellende die voortkomt uit de zondeval. Hierdoor is er o.a. ziekte en haat in de wereld gekomen. Dit treft alle mensen op aarde. Héél de schepping verzucht zich hieronder en wacht op de wederkomst van Jezus. De grote verdrukking treft dus ook Christenen!

• Gods toorn is echter een reactie van God hierop. Het is als het ware Gods wraak tegen degenen die Hem haten en vervloeken. Zij die in Babylon horen en het merkteken van het Beest ontvangen hebben.

• Gods Oordeel is voor allen die gezondigd hebben (iedereen dus!). Echter zij die hun klederen hebben gewassen in Jezus’ bloed en zijn offer hebben aangenomen, kunnen bij Gods Oordeel van de mensheid worden vrijgesproken. Als Jezus terugkomst, is het oordeel al bekend!

Oproep tot bekering

In de grote verdrukking wordt standvastigheid gevraagd voor de geboden van God en het getuigenis van Jezus Openbaring 12:17 en 14:12. Zij die dit doen hebben het zegel van God.

Jezus pleit en bidt voor ons, als Middelaar, voor de troon van God. In Hem kunnen wij genade vinden bij God totdat de genadetijd is afgelopen en het uitstorten van de 7 plagen over Babylon met zijn aanhangers zal plaatsvinden.

Voor die tijd wordt iedereen opgeroepen zich te bekeren en uit Babylon te gaan; dit is waartoe de 3 engelen uit Openbaring 14 oproepen! (vers 9)

Wanneer de 7 plagen beginnen is er geen genade meer; geen '2e kans dus'. De toorn van God wordt "onvermengd" uitgegoten over hen die tegen God gekozen hebben. Ze hebben de oproep tot bekering niet aangenomen en ook geen afstand genomen van Babylon en alles wat daarbij hoort. Hierdoor hebben zij het merkteken van het Beest ontvangen. [Openbaring 16:19 en Openbaring 18:6]

God zal zijn volk beschermen tijdens het uitstorten van deze plagen. Niet door hen vooraf op te nemen in de hemel. Hij haalde het volk Israël immers ook niet weg uit Egypte vóór de plagen, maar beschermde hen wel zodat zij niet door deze plagen getroffen werden.

Na de 7 plagen keert Jezus terug naar Aarde. De mensen die bij Hem horen, maar al gestorven zijn, worden opgewekt (dit wordt in de Bijbel de eerste opstanding genoemd) en gaan samen met de christenen die nog leven naar de hemel voor 1000 jaar. 1 Tess. 4:16

De goddelozen worden allen gedood (de eerste dood) en als ze al dood waren, worden ze niet opgewekt. Hun lichamen blijven achter op de Aarde.

Het 1000-jarig rijk (Het millennium)

Voor een periode van 1000 jaar regeert Jezus met hen die bij Hem horen (de rechtvaardigen) in de hemel. Zij ontvangen onsterfelijkheid. In een punt des tijds 1 Kor 15:51-52 worden zij veranderd en krijgen ze een volmaakt nieuw lichaam. Over hen heeft de tweede dood geen macht meer. De rechtvaardigen zullen met Jezus oordelen over de goddelozen.

Op de aarde blijft dus niemand meer levend achter, alleen de duivel zelf, die door ketenen gebonden wordt en in de afgrond (op de aarde) moet blijven gedurende die 1000 jaar. Op.20:1-6

Na 1000 jaar

Na het millennium worden goddelozen opgewekt, dit is de tweede opstanding . Satan wordt voor een korte tijd losgelaten en zal de goddelozen verzamelen voor de strijd tegen Christus en de heiligen . “ En zij kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad ; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in een poel van vuur en zwavel “: Dit is de strijd van Gog en Magog Op.20:7-10. De goddelozen worden vernietigd door vuur uit de hemel,: dit is de “tweede dood †Op: 20:14-15.

Er is dus geen 2de kans, geen onopgemerkte, plotselinge opname . Het is hier en nu dat we onze keuze maken: Christus volgen of niet . We zijn vrij te kiezen : maar we zullen de gevolgen dragen van onze keuze . De theorie van de geheime opname heeft geen bijbelse grond

Link naar bericht
Deel via andere websites

(Mattheüs 24:40) Dan zullen er twee mannen op het veld zijn: de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden;

We zullen waakzaam moeten blijven op de komst van de Heer Jezus Christus, als we geestelijk waakzaam zijn en blijven worden we gered......

Degenen die gereed blijken te zijn, zullen „meegenomen†of gered worden wanneer de goddeloze wereld wordt vernietigd. Anderen worden „achtergelatenâ€; ze zullen vernietigd worden omdat ze zelfzuchtig hun eigen belangen hebben nagejaagd. Tot die groep kunnen heel goed mensen behoren die eens verlicht waren maar die niet waakzaam zijn gebleven.

Vele miljoenen ware christenen zullen in een aards paradijs eeuwig mogen leven na de grote verdrukking en Gods ingrijpen in Armageddon.......

(Openbaring 7:9, 10) . . .Na deze dingen zag ik, en zie! een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natiën en stammen en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, gehuld in lange witte gewaden, en er waren palmtakken in hun handen. 10 En zij blijven met een luide stem roepen en zeggen: „Redding [hebben wij te danken] aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het Lam.â€

Maar een klein deel van de gehoorzame christenen zullen met Christus in de hemel regeren, Christus broeders, de kleine kudde........

(Openbaring 14:1) . . .En ik zag, en zie! het Lam stond op de berg Sion, en met hem honderd vierenveertig duizend, die zijn naam en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven droegen. 

Christus (koning en hogepriester) en deze groep koningen en priesters zijn "het Koninkrijk Gods", de goddelijke regering.

(Mattheüs 6:9, 10) . . .Onze Vader in de hemelen, uw naam worde geheiligd. 

10 Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, zo ook op aarde.

kom heer Jezus!

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik wil niet bij een opperwezen in de buurt zijn die alle achterblijvers vernietigd. Ik vind het een afschuwelijke gedachte dat mensen een dergelijk wezen aanbidden en in zijn nabijheid willen zijn. Eigenlijk heel egoïstisch.

Ik wil wel bij een Wezen zijn die zijn leven heeft opgeofferd voor mij , die aan al mijn medemensen de gelegenheid heeft gegeven ( en dit vele malen en op verschillende wijzen) om Hem en hun medemens te eerbiedigen.

Maar die uiteindelijk optreedt om mij te beschermen tegen hen die door hun houding uiteindelijk een gevaar betekenen voor het (eeuwige) leven van hen die Gods geboden bewaken en bewaren.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens de bijbel zal er een moment komen dat de opname van de gemeente komt, ineens miljoenen mensen die verdwenen zijn, is er voor de achtergebleven mensen dan een 2e kans van bekering en geloof?

Er staat nergens geschreven dat er dan geen tweede kans meer zou zijn, dus waarom niet? Zoals ik het bekijk lijkt God maar niet op te houden om de mensheid steeds maar weer nieuwe kansen te geven, het zou mij dan ook helemaal niet verbazen als die mogelijkheid er na de gebeurtenis van de tekst dat de ene persoon wordt weggenomen en de ander achterblijft er ook nog steeds zal zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Volgens de bijbel zal er een moment komen dat de opname van de gemeente komt, ineens miljoenen mensen die verdwenen zijn,
Waar staat dat, en wat staat er dan precies?
... is er voor de achtergebleven mensen dan een 2e kans van bekering en geloof?

Wat denk jij daarover?

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er staat nergens geschreven dat er dan geen tweede kans meer zou zijn, ....

"Het laatste oordeel", "eindtijd". Voldoen die niet? Het lijkt er toch sterk op dat het daarna voorbij is.

Dat is een kwestie van woordgebruik. Het Laatste Oordeel betekend niet hetzelfde als 'De Laatste Veroordeling'. Bij het Laatste Oordeel vind het oordeel plaats. Dat kan goed voor je uitpakken, of slecht, of God beoordeeld toch weer anders en verleend alsnog genade voor ongelovigen?

Of de tijd begint op nieuw.

Of of of

Link naar bericht
Deel via andere websites

Vele miljoenen ware christenen zullen in een aards paradijs eeuwig mogen leven na de grote verdrukking en Gods ingrijpen in Armageddon.......

(Openbaring 7:9, 10) . . .Na deze dingen zag ik, en zie! een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natiën en stammen en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, gehuld in lange witte gewaden, en er waren palmtakken in hun handen. 10 En zij blijven met een luide stem roepen en zeggen: „Redding [hebben wij te danken] aan onze God, die op de troon is gezeten, en aan het Lam.â€

Opmerkelijk want openbaringen 19 vers 1 zegt weldegelijk dat de grote schare zich in de hemel bevindt:

openb 19:1

Hierna hoorde ik als een luide stem ener grote schare in de hemel!! zeggen: Halleluja! Het heil en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God,

Hoe verklaar jij deze tekst? want hier staat dat de Grote schare zich in de hemel bevindt.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Er staat nergens geschreven dat er dan geen tweede kans meer zou zijn, ....

"Het laatste oordeel", "eindtijd". Voldoen die niet? Het lijkt er toch sterk op dat het daarna voorbij is.

Als het gaat over het gedeelte in Mattheüs dan staat er dat 'daarna' het einde zal komen. De vraag is hoe je dat einde moet interpreteren, sowieso wordt er daarna nog vrolijk verder gegaan met een nieuwe Hemel en Aarde. Je zou vooral kunnen zeggen dat er een einde komt aan de wereld zoals wij die nu kennen.

Verder zul je over het laatste oordeel verrassend weinig tegenkomen in de Bijbel. Wat ik heb kunnen vinden is dat het één keer wordt genoemd in Hebreeën (in de NBV iig) en daar is eigenlijk totaal niet duidelijk wat er dan verder mee bedoeld zal zijn. Een veel gebruikelijkere term is die van de dag van het oordeel die inderdaad heel goed te koppelen is aan het einde van deze wereld. Maar net zoals God niet genoeg heeft aan één eeuwigheid maar meerdere eeuwigheden noemt en zelfs een eeuwigheid der eeuwigheden (wat zou dat überhaupt betekenen?), kun je ook heel goed verschillende einden aannemen of verschillende oordelen. Wel is het zo dat wij eigenlijk alleen iets weten over het einde van deze wereld en het oordeel dat daarop volgt. En zelfs wat er daarover gezegd wordt is niet bijzonder duidelijk voor maar één interpretatie vatbaar.

Interessant punt bijvoorbeeld: als de nakomelingen van David voor eeuwig op de troon van David zouden zitten, maar die troon toch echt na een paar honderd jaar leeg was, hoe lang zal een eeuwigheid in de hel dan duren? Niet dat ik het proefondervindelijk uit zou willen zoeken, maar woorden als 'einde', 'eeuwigheid' en 'laatste' zijn vaak minder absoluut dan wij ze nu vaak begrijpen. Hoewel aan de andere kant ook niet uit te sluiten valt dat ze wel zo absoluut zijn, beide opties zijn mogelijk.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Henkjan37,

(Mattheüs 24:40) Dan zullen er twee mannen op het veld zijn: de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden;

'Meegenomen' worden betekent inderdaad redding en 'achtergelaten' vernietiging.

Meegenomen worden en vergaderd door en bij de ware Heer Jezus betekent redding.

Voor dit vers had Jezus gewaarschuwd dat er valse christussen zouden opstaan (lees Mattheüs 24:23-28) maar hij zei ook waar de ware Christus te vinden zou zij.

Lees a.u.b. de volgende verzen.....

(Mattheüs 24:27, 28) . . .Want evenals de bliksem komt uit oostelijke streken en schijnt tot westelijke streken, zo zal de tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. 28 Waar maar ook het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden.

Uitleg:

Terwijl Jezus verder spreekt, geeft hij hun de waarschuwing niet achter valse christussen aan te lopen. Er zullen pogingen worden gedaan, zo zegt hij, „ten einde, indien mogelijk, zelfs de uitverkorenen te misleidenâ€. Maar net als arenden, met hun scherpe gezichtsvermogen, zullen deze uitverkorenen zich vergaderen waar het werkelijke geestelijke voedsel gevonden kan worden, namelijk, bij de ware Christus tijdens zijn onzichtbare tegenwoordigheid. Zij zullen niet misleid worden en tot een valse christus vergaderd worden.

Dus 'meegenomen' worden staat hier synoniem met 'tot de ware Christus vergaderd worden' en hier vindt men verkwikking en uiteindelijk, bij het goddelijke ingrijpen, redding.

fijne dag,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

@ Ed

! 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

39 en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

39 en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon.

40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.

Met anderen woorden: Noach en de zijnen werden niet weggevoerd, de anderen wel. Die analogie toepassend op het stukje er meteen na, degenen die worden weggenomen zijn dus juist de verlorenen.

Dat zou dus betekenen dat in dit geval de opgenomen juist naar de Hel gaan, in plaats van de Hemel.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik wil niet bij een opperwezen in de buurt zijn die alle achterblijvers vernietigd. Ik vind het een afschuwelijke gedachte dat mensen een dergelijk wezen aanbidden en in zijn nabijheid willen zijn. Eigenlijk heel egoïstisch.

Ooit komt er een keer een eind aan de ellende en pijn die mensen elkaar aandoen. Ergens (en vraag me niet waar, want ik ben niet van het "ware zaligmakende geloof en anders ga je voor eeuwig verloren"), is er een grens tussen mensen die voor het goede kiezen en mensen die voor het kwade kiezen. De tweede groep blijft achter. Dat jij bij die groep wilt horen, is je eigen keus. Dat moet je het Opperwezen niet kwalijk nemen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Betreffende de 2e kans: Wanneer Jezus sterft, daalt hij af in het dodenrijk. Daar bevrijdt hij de zielen van de gelovigen. Die gelovigen bevinden zich gescheiden van de ongelovigen, maar ze kunnen elkaar wel zien (het verhaal van de rijke en de arme lazarus). Het verhaal van de overwinning van Jezus op de dood is dus bekend bij de ongelovige doden in het dodenrijk. Persoonlijk denk ik dat zeg maar de al dan niet aanvaarding van het verhaal van de overwinning van Jezus en de wegvoering van de gelovige doden mede bepalend zal zijn in het laatste oordeel.

Anders gezegd: ik geloof niet dat Gods genade zich in de tijd laat beperken, omdat mensen zijn gestorven voordat ze ooit de mogelijkheid hebben gehad voor een keuze voor of tegen Jezus.

Wat dat betreft vindt ik het verhaal van de twee moordenaars aan het kruis prachtig. De ene spot met Jezus, en de ander berispt hem, omdat zij schuldig zijn en Jezus onschuldig ter dood wordt veroordeeld. Dat heel simpele besef van schuld en onschuld, zonder maar enige vorm van theologie, laat staan van geloof, maakt al dat Jezus zegt dat die ene moordenaar binnenkort bij Hem in het paradijs zal zijn.

Link naar bericht
Deel via andere websites

×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid