Spring naar bijdragen

Aanbevolen berichten

Ik ben wel benieuwd hoe jullie denken over Psalm 1.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1 Welzalig de man

die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars,

die niet zit op de zetel van de spotters,

2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE

en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,

die zijn vrucht geeft op zijn tijd,

waarvan het blad niet afvalt;

al wat hij doet, zal goed gelukken.

4 Maar zo zijn de goddelozen niet:

die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.

5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht,

de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.

6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen,

maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Als ik om me heen kijk, lijkt het toch vaak zo anders. De goddelozen die het succes hebben, terwijl de rechtvaardigen het juist vaak moeilijk lijken te hebben enz. Ik ben daarom wel benieuwd hoe jullie tegen deze psalm aankijken. Begrijpen we de Psalm niet goed? Wat houdt Welzalig of welgelukzalig of hoe het woord ook vertaald wordt in?

Als ik wat verder ga denken, kom ik ook uit bij de vraag: Brengt het geloof in God ons voorspoed? En hoe moeten we die voorspoed zien? Geestelijk? Materieel? ...?

Uiteindelijk genoeg stof voor een discussie, lijkt me.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Als het goed om wat ik het stuk wat ik onder de Psalm schreef: Mijn gedachte gaan toch vaak al snel uit naar de 'vrome' christenen, al is dat niet echt een definitie. Ik vergat in de beginpost juist te vragen wie jullie nu precies zien als de rechtvaardige in deze psalm.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Iedereen is eigenlijk wel op een bepaalde manier een zondaar, dus als rechtvaardige 'iemand die geen zonden begaan heeft' is, is niemand rechtvaardig (vers 5b).

Rom. 5:8 - Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

God is het die ons als rechtvaardig ziet, ook al zondigen we. Onze identiteit als christen is dat we rechtvaardig zijn in Zijn ogen, niet dat we zo perfect zijn. De waterbeken in deze psalm is 'de wet van de HEERE', die zorgt dat er stromen van levend water van binnen uit je komen (Joh.7:38). Ik weet dat ik het niet 100% kan weten, maar ik geloof dat mensen die op Hem vertrouwen zullen slagen in wat zij doen en zullen ontvangen wat ze nodig hebben en zo niet er anders rijkelijk voor beloond worden na dit leven. Maar goed, dat is inderdaad niet "al wat hij doet, zal goed gelukken". Hmm..

Wel grappig als je het erg precies leest:

Bij hem die "Zijn wet dag en nacht overdenkt", "zal al wat hij doet, goed gelukken". Maar, al wat hij doet is dag en nacht Zijn wet overdenken :P Conclusie: het dag en nacht Zijn wet overdenken lukt hem goed ;)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Ik ben wel benieuwd hoe jullie denken over Psalm 1.

Bijbelcitaat {SIMPLETEXT}:1 Welzalig de man

die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars,

die niet zit op de zetel van de spotters,

2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE

en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,

die zijn vrucht geeft op zijn tijd,

waarvan het blad niet afvalt;

al wat hij doet, zal goed gelukken.

4 Maar zo zijn de goddelozen niet:

die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast.

5 Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht,

de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.

6 Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen,

maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Als ik om me heen kijk, lijkt het toch vaak zo anders. De goddelozen die het succes hebben, terwijl de rechtvaardigen het juist vaak moeilijk lijken te hebben enz. Ik ben daarom wel benieuwd hoe jullie tegen deze psalm aankijken. Begrijpen we de Psalm niet goed? Wat houdt Welzalig of welgelukzalig of hoe het woord ook vertaald wordt in?

Als ik wat verder ga denken, kom ik ook uit bij de vraag: Brengt het geloof in God ons voorspoed? En hoe moeten we die voorspoed zien? Geestelijk? Materieel? ...?

Uiteindelijk genoeg stof voor een discussie, lijkt me.

Meer uitleg en het volledig begrijpen van hetgeen in Psalm 1 geschreven staat is eigenlijk te vinden in Psalm 73 en verder in hetgeen Christus beloofd aan de apostelen (en zijn volgelingen) bij zijn afscheidsrede (joh 14:27) alsook wat het volgen van Christus in een anti christelijke wereld inhoud (Lucas 9: 23 / joh 15:2)

Hierbij een paar uittreksels uit psalm 73 die het duidelijk stellen:

Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken,

bijna waren mijn schreden uitgegleden.

3 Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen,

toen ik de voorspoed der goddelozen zag.

4 Want moeiten hebben zij niet,

gaaf en welgedaan is hun lichaam;

5 in de kwelling der stervelingen delen zij niet,

en met andere mensen worden zij niet geplaagd.

6 Daarom is de trots hun een halssieraad,

Zie, zo zijn de goddelozen,

altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit.

13 Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden,

mijn handen in onschuld gewassen.

14 De ganse dag word ik geplaagd,

mijn bestraffing is er elke morgen.

15 Indien ik gezegd had: Ik zal aldus spreken,

zie, dan ware ik afvallig geweest

van het geslacht uwer kinderen.

16 Ik tobde erover om dit te begrijpen,

een kwelling was het in mijn ogen,

17 totdat ik in Gods heiligdommen inging,

en op hun einde lette.

27 Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. Joh 14:27

Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.(Lucas 9: 23)

Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. (joh 15:2

Wat beide Psalmen benadrukken wordt in feite op veel andere plaatsen in Gods woord ook nog bevestigd. Namelijk het volgen van christus is een keuze die met overleg moet gebeuren omdat dit geen gemakkelijke opdracht is daar deze eigenlijk ingaat tegen de menselijk (gevallen) natuur van het egoïsme, Of met andere woorden christendom is in wezen "onmenselijk" en dient dus ondersteunt te worden door krachten buiten de mens om.

In dit leven wordt het karakter voor de eeuwigheid gevormd, weliswaar met Gods hulp maar toch met de nodige inspanning geleverd door de mens zelf

Christus benadrukt daarom ook dat men eerst de kosten moet berekenen voordat men tot het besluit komt om hem te volgen en zich te laten dopen

Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij tot hen: 26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.

28 Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? 29 Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, 30 zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien.

31 Of, welke koning, die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen, of hij in staat is met tienduizend man iemand te ontmoeten, die met twintigduizend tegen hem optrekt? 32 En zo niet, dan zendt hij, als de ander nog veraf is, een gezantschap en vraagt om de vredesvoorwaarden. 33 Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn.

34 Het zout is wel goed, maar wanneer zelfs het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? 35 Noch voor het land, noch voor de mesthoop is het geschikt: men werpt het weg. Wie oren heeft om te horen, die hore

Lucas 14: 25-33

Want de uiteindelijke prijsuitdeling gebeurt pas aan de eindstreep en niet onderweg want God belooft geen rustige vaart maar wel een behouden thuiskomst.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Iedereen is eigenlijk wel op een bepaalde manier een zondaar, dus als rechtvaardige 'iemand die geen zonden begaan heeft' is, is niemand rechtvaardig (vers 5b).

Wat u schrijft is volledig in overeenstemming met Gods Woord.

Niemand is rechtvaardig, ook niet één, 11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden;

er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één.

Romeinen 3:10-11

Maar de Bijbel is niet een paar losse onafhankelijk van elkaar staande zinnen, maar een geheel zodat wat hier beweerd wordt verder in het hoofdstuk (of op andere plaatsen) uitgelegd wordt.

21 Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, 22 en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden – 26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.

27 Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. 28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. 29 Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. 30 Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof

De mens is dus onrechtvaardig omdat hij een afstammeling is van Adam en zodoende de opstand tegen God( de zonde)overgeërfd heeft en zelf verder uitbouwt.

Maar hij kan GERECHTVAARDIGD worden doordat Christus in zijn plaats de zondelast (de dood) heeft overgenomen of ondergaan.

Daarbij is de wet op zich geen middel tot verlossing maar wel de onveranderlijke waardemeter of het richtsnoer om de overtreding te doen kennen of vast te stellen.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Psalm 1 gaat in eerste instantie over het geestelijke welzijn van iemand die Gods Woord dagelijks leest en toepast. Maar zo iemand zal door God ook fysiek worden verzorgd, omdat hij/zij het Koninkrijk Gods zoekt en Zijn/Gods rechtvaardigheid.

Mattheüs 6 gaat daarover.

Goddeloosheid heeft bij de ware God geen kans, Hij laat het voortbestaan om spoedig voor eeuwig te vernietigen.

(Psalm 37:10, 11) 10 En nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; En gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn. 11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, En zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede. . .

(Psalm 37:29) . . .De rechtvaardigen, díé zullen de aarde bezitten, En zij zullen er eeuwig op verblijven.

groet,

Ed

Link naar bericht
Deel via andere websites

Ik adviseer Psalm 73 en Deut. 28:1-14 te lezen.

Psalm 73:

17 totdat ik in Gods heiligdommen inging,

en op hun einde lette.

18 Waarlijk, Gij stelt hen op glibberige plaatsen,

Gij doet hen instorten tot puin.

19 Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting,

zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen;

20 gelijk een droom na het ontwaken, o Here,

versmaadt Gij, als Gij opwaakt, hun beeld.

[...]

27 Want zie, wie verre van U zijn, gaan te gronde,

Gij verdelgt al wie overspelig U verlaat

De psalmschrijver Asaf verwonderde zich volgens Psalm 73 over de voorspoed van de goddelozen. Hun einde was echter zeer slecht.

De Bijbel leert in Deut. 28 en op veel andere plaatsen dat God onder meer zorgt voor voorspoed, gezondheid/genezing, rust, vrede, blijdschap, vrijheid en bescherming voor gelovigen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
Namelijk het volgen van christus is een keuze die met overleg moet gebeuren omdat dit geen gemakkelijke opdracht is....

Ik vrees dat u zich vergist. De wet naleven was geen gemakkelijke opdracht maar de geboden van Jezus zijn GEEN zware last.

Mat 11

28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

'Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen;

en Zijn geboden zijn geen zware last.' (1 Joh 5,3)

Link naar bericht
Deel via andere websites
Namelijk het volgen van christus is een keuze die met overleg moet gebeuren omdat dit geen gemakkelijke opdracht is....

Ik vrees dat u zich vergist. De wet naleven was geen gemakkelijke opdracht maar de geboden van Jezus zijn GEEN zware last.

Mat 11

28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

'Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen;

en Zijn geboden zijn geen zware last.' (1 Joh 5,3)

sorry maar ik vrees dat u , doordat u één enkel zinnetje pikt uit mijn reactie,(een ziekte die hier veel voorkomt)totaal naast de kwestie antwoord

Link naar bericht
Deel via andere websites
Namelijk het volgen van christus is een keuze die met overleg moet gebeuren omdat dit geen gemakkelijke opdracht is....

Ik vrees dat u zich vergist. De wet naleven was geen gemakkelijke opdracht maar de geboden van Jezus zijn GEEN zware last.

Mat 11

28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.

29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;

30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

'Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen;

en Zijn geboden zijn geen zware last.' (1 Joh 5,3)

sorry maar ik vrees dat u , doordat u één enkel zinnetje pikt uit mijn reactie,(een ziekte die hier veel voorkomt)totaal naast de kwestie antwoord

Beste Bernard3, het was precies dat zinnetje wat er voor mij uitsprong en vandaar dat ik zo vrij was er op te reageren. Het leek er even op dat u het nieuwe verbond wat een licht juk is verwarde met het oude verbond wat een zwaar juk was. Het was zeer zeker niet mijn bedoeling om naast de kwestie te antwoorden. Gelukkig dat u zo vriendelijk was dat even te verhelderen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Bijbel leert in Deut. 28 en op veel andere plaatsen dat God onder meer zorgt voor voorspoed, gezondheid/genezing, rust, vrede, blijdschap, vrijheid en bescherming voor gelovigen.

Ik weet niet precies hoe ik deze opmerking moet plaatsen. Bedoel je hiermee een welvaartsevangelie? Want in dat geval ben ik het niet eens met jou. Ik geloof niet dat het evangelie een welvaartsevangelie is, dat als je geloof al je problemen verholpen zijn, dat je materiële voorspoed ontvangt etc. In mijn bijbel wordt in ieder geval een heel ander beeld geschetst. Ja, er zijn zeker voorbeelden te noemen in de bijbel waarbij de persoon ook materieel gezegend wordt, maar er zijn ook genoeg gevallen waarbij personen juist te maken krijgen met lijden en moeilijkheden. En die gevallen zie je veel vaker in de bijbel. In die situatie wil God ons echter wel de rust, de vrede, de blijdschap geven om vol te houden.

Psalm 1 is volgens mij een profetie voor Christus.

Ik ben wel benieuwd naar je uitleg. Ik wilde uiteindelijk zelf ook nog het een en ander uiteen zetten, maar heb daar niet de tijd voor gehad. Een paar dingen waar ik zelf aan moest denken zijn al genoemd en dit is er zelf ook een. Ik kan me alleen voorstellen dat niet iedereen Psalm 1 als een profetie voor Christus opvat. Dat heb ik lange tijd zelf ook niet ingezien.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Bijbel leert in Deut. 28 en op veel andere plaatsen dat God onder meer zorgt voor voorspoed, gezondheid/genezing, rust, vrede, blijdschap, vrijheid en bescherming voor gelovigen.

Ik weet niet precies hoe ik deze opmerking moet plaatsen. Bedoel je hiermee een welvaartsevangelie? Want in dat geval ben ik het niet eens met jou. Ik geloof niet dat het evangelie een welvaartsevangelie is, dat als je geloof al je problemen verholpen zijn, dat je materiële voorspoed ontvangt etc. In mijn bijbel wordt in ieder geval een heel ander beeld geschetst. Ja, er zijn zeker voorbeelden te noemen in de bijbel waarbij de persoon ook materieel gezegend wordt, maar er zijn ook genoeg gevallen waarbij personen juist te maken krijgen met lijden en moeilijkheden. En die gevallen zie je veel vaker in de bijbel. In die situatie wil God ons echter wel de rust, de vrede, de blijdschap geven om vol te houden.

Nee, ik geloof niet in een welvaartsevangelie. Ik geloof exact in wat God in de Bijbel zegt over Zijn zegeningen van rust, vrede, blijdschap, genezing/gezondheid, bescherming enz. Het staat in Deut. 28, ook in de hele Bijbel, bijvoorbeeld ook in Spreuken. Ook na de regeringen van David en Salomo staat uitvoerig beschreven dat het goed ging met de koningen die Jahweh dienden en dat het slecht ging met de koningen die spotten met God. Soms ging het slecht met een verkeerde koning, maar als deze zich bekeerde, ging het daarna goed met deze koningen. Zie Koningen en Kronieken.

Link naar bericht
Deel via andere websites
De Bijbel leert in Deut. 28 en op veel andere plaatsen dat God onder meer zorgt voor voorspoed, gezondheid/genezing, rust, vrede, blijdschap, vrijheid en bescherming voor gelovigen.

Ik weet niet precies hoe ik deze opmerking moet plaatsen. Bedoel je hiermee een welvaartsevangelie? Want in dat geval ben ik het niet eens met jou. Ik geloof niet dat het evangelie een welvaartsevangelie is, dat als je geloof al je problemen verholpen zijn, dat je materiële voorspoed ontvangt etc. In mijn bijbel wordt in ieder geval een heel ander beeld geschetst. Ja, er zijn zeker voorbeelden te noemen in de bijbel waarbij de persoon ook materieel gezegend wordt, maar er zijn ook genoeg gevallen waarbij personen juist te maken krijgen met lijden en moeilijkheden. En die gevallen zie je veel vaker in de bijbel. In die situatie wil God ons echter wel de rust, de vrede, de blijdschap geven om vol te houden.

Nee, ik geloof niet in een welvaartsevangelie. Ik geloof exact in wat God in de Bijbel zegt over Zijn zegeningen van rust, vrede, blijdschap, genezing/gezondheid, bescherming enz. Het staat in Deut. 28, ook in de hele Bijbel, bijvoorbeeld ook in Spreuken. Ook na de regeringen van David en Salomo staat uitvoerig beschreven dat het goed ging met de koningen die Jahweh dienden en dat het slecht ging met de koningen die spotten met God. Soms ging het slecht met een verkeerde koning, maar als deze zich bekeerde, ging het daarna goed met deze koningen. Zie Koningen en Kronieken.

Ik ga zeker niet beweren dat er zeker gevallen zijn waarbij God materiële zegen gaf, omdat diegene God diende. Er zijn echter ook genoeg voorbeelden van mensen die God diende en daarom juist geen materiële zegen hadden. Je moet eens na gaan wat er bekend is over de dood van de meeste die Jezus diende in het nieuwe testament. Niet allemaal opgeschreven in de bijbel, maar men gaat er wel vanuit dat bijna niemand op een natuurlijke manier gestorven is. Allemaal hebben ze het geloof met de dood moeten bekopen. Ook denk ik aan het stuk in 2 Korinthe 11 waarin Paulus een rijtje opsomt van wat hem allemaal is overkomen. Stokslagen, gevangenissen, schipbreuk, weinig eten, weinig drinken, etc. Zo zijn er nog zat teksten te verzinnen die jouw keuze om Jezus te volgen in verband brengen met het veel moeten gaan lijden door die keus.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Nou ja, je standpunt m.b.t. het welvaartsevangelie bepaalt denk ik toch wel grotendeels hoe je Psalm 1 leest. Eulogía vat het 'al wat hij doet, zal goed gelukken' op als het ontvangen van 'voorspoed, gezondheid/genezing, rust, vrede, blijdschap, vrijheid en bescherming'. Dan lijkt me een terechte vraag: Wat is voorspoed? Als dit om welvaart gaat, dan is ook een vraag die n.a.v. Psalm 1 opkomt: Waarom zijn er toch genoeg goddelozen waarbij het materieel wel gaat, terwijl er in de Psalm beschreven staat dat de goddelozen als kaf in de wind weg waaien.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Psalm 73 werd al aangehaald inderdaad. Eulogia gaat wat de mist in als hij Deuteronomium 28 aanhaalt; dat gaat immers over het verbond tussen God en Israël. Een gelovige kan het in het aardse leven slecht hebben, maar in het leven na dit leven zal hij sowieso beter af zijn.

Wat ik trouwens wel mooi vind aan Psalm 1 is de opbouw in het begin. Ik haal er even de vertaling bij van NBG'51, dan zie je het beter:

1 Welzalig de man die niet wandelt

in de raad der goddelozen,

die niet staat op de weg der zondaars,

noch zit in de kring der spotters;

Dus: wandelt, staat, zit. Er zit een overtreffende trap in. Stel je een gelovige voor die wandelt en luistert naar een goddeloze. Hij zou door moeten lopen maar blijft staan en laat zich verleiden tot een verkeerde afslag. Dan zit hij in de kring der spotters; niet zij die zonder God leven of graag zonden begaan maar ook nog eens de spot drijven met alles wat heilig is. Als je wandelt kun je nog doorlopen. Staan is al erger, zitten in de verkeerde kring is nog erger. Je komt er ook moeilijk weer weg.

Link naar bericht
Deel via andere websites

Welzalig de man

die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars,

die niet zit op de zetel van de spotters,

Volgens mij staat het even duidelijk in de HSV. Ik vind het in de HSV zelfs meer naar voren springen.

Link naar bericht
Deel via andere websites
×
×
  • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid