Spring naar bijdragen

Thinkfree

Members
 • Aantal bijdragen

  3551
 • Geregistreerd

 • Laatst bezocht

Waarderingsactiviteit

 1. Like
  Thinkfree ontving een reactie van Modestus in Pasen!   
  Dank en het zelfde iedereen.
 2. Like
  Thinkfree reageerde op Progton in Muziek topic   
 3. Like
  Thinkfree ontving een reactie van Ricky Tjin in Ban @Willempie   
  Heb lang gehoopt op een ontwikkeling ten goede @sjako als moderator, echter is die ontwikkeling totaal de verkeerde kant opgeslagen Sjako gebruikt zijn positie als moderator enkel voor eigen gewin en ten koste van alles voor het wtg. 
  modereren doet ie zeer zuinig, behalve als het betrekking heeft op hem en zijn geloof.(dat noemt men machtsmisbruik)
  De ban van @Willempie is daar ook weer zo'n voorbeeld van.
   
   
   
  Mijn conclusie is dat als Sjako eerlijk bij hemzelf te rade gaat niet geschikt is voor de functie moderator.
   
 4. Like
  Thinkfree reageerde op Dat beloof ik in Ban @Willempie   
  Willempie heeft een ban van een week gekregen:
  @Trajecto schreef daarover:
  De ban volgde op dit:
  en eerder schreef @Willempie:
  Dat dit niet netjes is moge duidelijk. 
  Maar dat er een ban op volgt is opmerkelijk, omdat het inhoudelijk niet afwijkt van manier waarop aanhangers van verschillende denominaties hier met elkaar in discussie gaan over elkanders geloof.
  Meestal gaat dat met woorden als: Ontkennen, vals geloof aanhangen, liegen, bedriegen etc. Daar is echter nooit iemand op aangesproken.
  Daarnaast leeft bij veel forumleden het idee dat de forumleiding bij uitlatingen over het WTG strenger modereert dan bij uitlatingen over andere geloofsrichtingen. Het is daarom des te opmerkelijker dat nu uitgerekend in een geval waarin de WTG wordt aangesproken, degene die dat doet, @Willempie, een ban krijgt. 
  Uitermate bedenkelijk is dat het @Sjako, die notabene regelmatig aangeeft streng op te treden tegen onrespectvol gedrag, regaeert met:
   
  Ik vind dit een erg onhandige actie van de moderatoren.
  Deze handelswijze legt een zware hypotheek op toekomstige uitspraken over andere geloofsrichtingen op dit forum, óóḱ door WTG leden. 
 5. Like
  Thinkfree ontving een reactie van Hermanos2 in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ja,
  Hebreeën 2
  16 Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan 
  voor de gevallen engelen is er geen weg terug, enkel voor de gevallen mensen.
  Het concept dat mensen gevallen engelen zijn is een duivels concept.
   
   
 6. Like
  Thinkfree reageerde op thom in Nieuwstopic   
  Ondertussen aan de oostgrens van West Europa;
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/navo-gewaarschuwd-rusland-rijdt-drie-rs-24-kernraketten-uit-hangars/
 7. Like
  Thinkfree reageerde op Willempie in Nieuwstopic   
  Ik ook. Maar het wordt inmiddels steeds duidelijker dat onze democratie is afgeschaft. We worden nu al bestuurd door niet verkozen mensen en organisaties. Het heeft m.i. ook nauwelijks nog zin om te stemmen, tenzij op een paar personen die nog wel oprecht zijn maar geen enkele kans meer maken om het beleid mede te bepalen. Die mensen kunnen ten hoogste nog een lichtje zijn in de duisternis.
 8. Like
  Thinkfree reageerde op Willempie in Dagelijkse Bijbelstudie   
  Lezen: spreuken 28
  Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
  Wie vrede wil smaken in zijn ziel en God wil dienen in waarheid, moet volkomen oprecht en open zijn. Voor de alwetende God kan men toch niets bedekken. Hij kan ons eerst helpen als wij volkomen waar en eerlijk zijn voor Zijn aangezicht. wij hebben de verlossing door Zijn bloed, leert ons de Apostel. Maar die verlossing heeft dan ook des Heilands bitterste lijden gekost. Wie nu echter zijn zonde voor God wil verbloemen, en iets achterhoudt van wat hij heeft misdreven, die heeft geen deel aan de verlossing, want de waarheid is in hem niet. Slechts wie zijn zonden bekent en Gods kracht vraagt in zijn zwakheid, slechts die kan barmhartigheid verkrijgen van de heilige God, Wiens naam is groot van goedertierenheid. Vragen wij telkens weer dat God ons lere oprecht te wandelen voor Zijn aangezicht. Laten wij niets bedekken, wat naakt of geopend moet liggen voor Hem. Niets verzwijgen voor Hem, die alles weet, nog vóór er een woord op onze tong is, maar die nochtans met vaderlijke ontferming tot elk mensenhart de vraag heeft gericht: Toon Mij uw gedaante, laat Mij uw stem horen. Zal onze stem heden in de hemel gehoord worden?
  Zijn Heilandshart lijdt mede
  Met 't lijden van Zijn kind,
  Totdat de ziel weer vrede
  In Zijn gemeenschap vindt.
   
 9. Like
  Thinkfree reageerde op Noel2 in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Ja want hoe weet je anders wat de wet echt is.
 10. Like
  Thinkfree reageerde op Willempie in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Dit is niet mijn ervaring en ook niet van de andere christenen die ik ken. Ik denk dat veel mensen God te ver weg zoeken, terwijl de Bijbel zegt dat Hij dichterbij is dan de adem van onze mond. Anderzijds zoeken mensen naar wonderen zonder te beseffen dat we omgeven zijn door wonderen. Zelf heb ik zeer speciale wonderen meegemaakt maar een grassprietje is ook een wonder. We zijn erdoor omgeven maar er zo aan gewend dat we ze niet eens meer zien.
 11. Like
  Thinkfree reageerde op Willempie in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  We nemen het natuurlijk uiterst serieus. Maar het begrip genade kan niet samengaan met voorwaarden. Anders is het geen genade meer maar een transactie. Nogmaals: Ik denk dat de sacramenten bedoeld zijn om ons te helpen, niet als voorwaarden om gered te worden.
 12. Like
  Thinkfree ontving een reactie van Willempie in Jacobus 2:26 Geloof zonder werken is dood   
  Moordenaar aan het kruis dan?
 13. Like
  Thinkfree reageerde op Willempie in Dagelijkse Bijbelstudie   
  Lezen: Psalm 62
  Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij mijn Hoog vertrek.
  Hoe nodig is dat in het gewoel des levens, bij de drukte van ons dagelijks werk, eens "stil" te zijn! Daar zijn zoveel stemmen om ons heen, vertienvoudigd door de echo van duizenden verwijderde stemmen, als daar door de media tot ons komen! Dat alles dreigt ons zozeer ons de rust te benemen, en verhindert ons vaak tot dat Hoog Vertrek de toevlucht te nemen, waarvan de Psalmist spreekt. En toch gevoelen wij het wel, hoe nodig het voor ons is, andere stemmen te laten zwijgen, opdat de Rotssteen onzes heils binnen in ons aan het woord moge komen. God legt Zijn anker slechts daar vast waar het stil is geworden! - Stil te midden van de drukte en de belangen der voorbijgaande wereld, stil ook in dagen van beproeving en hoogstaand leed. - De Here zij gedankt, wij hebben een Rotssteen der hulpe in Jezus Christus, de grote Stomstiller. Laten wij tot Hem opzien, wanneer de onrust de overhand neemt, wanneer het binnen in ons niet stil wil worden. Hij kan het maken met één wenk Zijner almacht. Laat ook heden uw hart één ogenblik zwijgen voor al het andere, om naar de stem van uw God te horen en van Hem uw heil en uw vrede te ontvangen.
  In God is al mijn heil, mijn eer,
  Mijn Sterke rots, mijn Tegenweer,
  God is een toevlucht t'allen tijde.
   
 14. Like
  Thinkfree reageerde op Mohawk in Christenvervolging van Jehovah’s Getuigen in Rusland   
  Dat er niets buiten Gods wil om kan gebeuren is een logisch gevolg van het uitgangspunt dat God almachtig is. Als er dingen gebeuren die tegen Zijn wil indruisen laat God het toe als daarmee een hoger doel wordt gediend. Immers God is Liefde, Wijsheid en Almacht. Het hogere doel in dit geval is dat de dwaling aan het licht moet worden gebracht. Dat de bokken van de schapen moeten worden gescheiden en alleen het ware geloof de overwinning behaald. Maar voordat de laatste geloofsstrijd in alle hevigheid losbarst staat de mensheid een natuurcatastrofe te wachten van ongekende omvang, veroorzaakt door een hemellichaam (ster) zoals in het boek Openbaring staat beschreven. Door deze natuurcatastrofe zal de aarde in een chaos verkeren en dan is de laatste fase aangebroken, dan openbaart de antichrist zich en zal de geloofsstrijd pas in alle hevigheid losbarsten. Wat wij nu zien gebeuren is slechts een voorproefje ..., een aanloopje naar de meest heftige fase die nog moet komen. Dus het zou iedere christen eraan gelegen moeten zijn zich hierop voor te bereiden en de enige manier om goed voorbereid te zijn is het gebod van de liefde na te volgen en het kruis op te nemen, wat onherroepelijk een weg van lijden en nood met zich meebrengt. Alleen als wij uit vrije wil ons wezen omvormen tot liefde zal Gods geest ons in de waarheid leiden en beschermen als wij in gevaar zijn. Alleen dan behoren wij tot Zijn kudde die Hij door alle gevaren van de eindtijd heen loodst.
 15. Like
  Thinkfree reageerde op Mohawk in Christenvervolging van Jehovah’s Getuigen in Rusland   
  Het is Gods wil dat alle dwaling, die door kerkelijke organisaties wordt verspreid, schipbreuk lijdt. Het is Zijn wil dat al deze, door mensen in het leven geroepen, organisaties ten gronde worden gericht. Er zal geen steen op de andere blijven staan en God zal dat zeker niet voorkomen of tegenhouden. Dat heeft niks met een wraakzuchtige God te maken. Het is het gevolg van een in dwaling verkerend christendom met de nadruk op dom. Want als de gave van het verstand goed zou worden gebruikt zouden de christenen niet in dwaling verkeren. Maar ze volgen klakkeloos op wat hun door priesters en leraren aan onzin wordt verkondigt, op een enkeling na. Zij menen gered te zijn door met de lippen te verkondigen een christen te zijn en netjes volgens de regels van hun genootschap te leven. Zij menen er zelf niets voor te hoeven doen dan alleen het offer van Jezus Christus te accepteren als waarheid om gered te zijn. Maar uit de meeste topics op dit forum blijkt wel dat veel christenen er geen idee van hebben wat Gods wil is .., dat wij er alles aan moeten doen om de eigenliefde te bestrijden .., dat wij er alles aan moeten doen om de naastenliefde in praktijk te brengen en dat uit vrije wil. Niet omdat wij een gebod op moeten volgen of omdat wij een plaats in Gods koninkrijk willen verdienen maar uit liefde voor God, onze hemelse Vader en Schepper van eeuwigheid. En daarom wordt het geloof ernstig op de proef gesteld in de laatste fase van deze verlossingsperiode op aarde, de eindtijd waarover Jezus vertelde. Alleen het ware geloof zal standhouden in de laatste geloofsstrijd en er zal geen kerkelijke organisatie die dwaling verkondigt blijven bestaan en daar zijn alle door mensen opgerichte kerkelijke organisaties onder te verstaan. De schapen die horen naar Zijn stem worden van de bokken gescheiden en dat gebeurt op zeer hardhandige wijze en gaat ons bevattingsvermogen te boven. De satan zal alles uit de kast trekken, want hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft en zijn aanhang is tot de meest gruwelijke daden in staat. Ook in Nederland zullen wij de dans niet ontspringen, niemand die beweert in Jezus Christus te geloven zal gered zijn zonder zelf de weg van het kruis te gaan ...
 16. Like
  Thinkfree ontving een reactie van Progton in Muziek topic   
 17. Like
  Thinkfree reageerde op Tomega in Romeinen 7 - het goede dat ik wil, doe ik niet (de toestand van voor de wedergeboorte)   
  Het begrip overtreding, wet, en geweten zijn logische begrippen. Dat is voor ons moeilijk omdat wij zijn grootgebracht met de dubbele lading van wet in je hart en wet op papier en wet die straft tot de dood en wet die in het hart een norm stelt, terwijl er geen straf wordt gegeven. Mattheüs 5 leert hoe wet en norm samenhangen, en Rom. 7 leert de logica. Maar dat terzijde.

  Tot het moment dat de wet wordt gesteld, is er geen overtreding,
  want de overtreding zonder de wet is geen overtreding van de wet. Die is er immers niet.
  Het geweten volgt dus de natuur. Het geweten stelt zichzelf de wet.
  De natuur bedriegt zichzelf en het geweten in de natuur kent God niet volkomen,
  dat is het Licht dat er is, maar niet gegrepen wordt, hoewel het er wel is.
  God heeft tot Noach de mens voldoende leeftijd gegeven om te leren in de natuur en om te groeien tot kennis van God en van het Licht. Dat dat kan bewijzen Henoch en Noach en waarschijnlijk veel meer dan we denken.
  Maar; als systeem was het corrupt er komt als een zuurdesem steeds meer kwaad in de wereld, terwijl het goede steeds wegen vindt om verduisterd te worden. Het vuile komt vanzelf, en het goede behoeft altijd strijd.
  Daarom heeft God overeenkomstig zijn belofte een weg en een wet en een leerweg gemaakt,
  waarin Hij de mens leert goed van kwaad te onderscheiden.
  maar dat leren brengt dus ook méér zonde in de wereld,
  want de wet die liefde is en rechtvaardigen voor eeuwig doet leven,
  toont in de praktijk alleen maar ellende van de mens,
  dat is de afstand die de mens nog heeft tot de wet.
  En zo zie je dat je gelijk hebt. De mens gaat er ten onrechte van uit dat het geweten
  de letter volgt van de wet van God. Maar de mens moet die wet wel liefhebben, in Christus,
  of anders gewoon houden. En op geen enkele wijze is er ruimte om de wet te haten, en God lief te hebben.
  Wat ook niet logisch zou zijn, omdat Christus voor die wet en de rechtvaardiging onder die wet is gestorven,
  en dat uitsluitend deed uit liefde voor de liefde, dat is de wet, de Vader die Wettig is, en al de Zijnen die deelnemen in de liefde van de Vader en de Zoon en dat ook met hart en mond belijden door de heiige Geest.
  De katholieken zeggen dat de bijbel onfeilbaar is, maar voor de tijd van toen.
  De protestanten zeggen dat de bijbel onfeilbaar is, van kaft tot kaft.
  En wie wat anders zegt is geen echte katholiek of protestant.

  Ik zeg, dat het een gelijk is aan het ander, met maar één verschil:
  de heilige Geest liegt niet. Dus blijft het oude normatief,
  in het verband van het geheel in Christus, geldig tot in eeuwigheid.  
  De katholieken krijgen zo een zure boodschap dat ze niet langer deden wat de heilige Geest beval.
  De protestanten krijgen zo een zure boodschap dat genade en Geest niet alle kennis (leiding) geeft.
  En elke logisch denker begrijpt dat de heilige Geest, als die leeft,
  gewoon graag zoekt te doen wat de heilige Geest heeft gezegd.
  Daar is geen mysterie, maar logica en wet en een God,
  die van eeuwigheid tot eeuwigheid steeds dezelfde is,
  bij verdorven en verdraaide generaties die eigenlijk nooit iets anders doen,
  dan in de tijd alles traineren en tornen en omturnen wat eens recht was,
  en ook nog gewoon recht en waar en zeker in hun bezit is,
  als ze er maar naar zouden willen grijpen.
 18. Like
  Thinkfree reageerde op Gaitema in Romeinen 7 - het goede dat ik wil, doe ik niet (de toestand van voor de wedergeboorte)   
  Geouwehoer. Ik ben het met hem eens. De apostelen hadden de Heilige Geest en dwaalden niet. Alles wat ze schreven kwam van God. En helaas is dat met de katholieken en de protestanten niet het geval. Zij dwalen beiden.
 19. Like
  Thinkfree reageerde op Hermanos2 in Romeinen 7 - het goede dat ik wil, doe ik niet (de toestand van voor de wedergeboorte)   
  https://www.wholesomewords.org/poetry/biblepoems/when.html
  Een oproep speciaal voor jou om eindelijk eens dat boek te gaan lezen. Lees op z'n minst de psalmen. Dan word je hopelijk geprikkeld om ook de rest te lezen. 
 20. Like
  Thinkfree reageerde op thom in Vaccineren of niet?   
  Huisarts dr. Vernon Coleman wordt met meer dan 100 boeken, waaronder diverse bestsellers, beschouwd als de meest gelezen medische auteur van Groot Brittannië. Vanwege zijn ingetogen presentatie, enorme kennis en altijd goed onderbouwde boeken en artikelen heeft hij in de loop der jaren altijd zeer positieve kritieken van de media ontvangen.
  Sinds vorig jaar is dat echter totaal veranderd, want Coleman heeft zich radicaal tegen het corona beleid gekeerd. Ook zijn YouTube kanaal is geblokkeerd. Op alternatieve videokanalen geeft hij in een nieuwe lezing zijn tot nu toe hardste en meest angstwekkende waarschuwing ooit: de Covid-19 vaccins kunnen volgens hem ‘het hele menselijke ras uitroeien’. Vele miljoenen vaccindoden zijn nu al niet meer te voorkomen.
  Maar het lijkt nu waarschijnlijk dat de Covid vaccins ook verantwoordelijk zullen zijn voor de dood van honderden miljoenen die niet zijn gevaccineerd.
   
  In plaats van een gevierde arts en medische auteur werd hij nu in één klap een ‘in diskrediet geraakt complotdenker’ genoemd. Veel andere bekende namen die eveneens twijfelden aan het coronabeleid, ondergingen hetzelfde lot.
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/meest-gelezen-britse-medische-auteur-geeft-ongekende-waarschuwing-af-voor-covid-vaccins/ 
 21. Like
  Thinkfree reageerde op Fundamenteel in Vaccineren of niet?   
  Ik weet waarvoor ik ben en wat tegen ons is. 
  Strip alle ideologie en kijk naar de vruchten zonder woorden. Ik heb me in segregatie moeten afzonderen om niet zot(ter) te worden. Mijn kinderen gaan ook vanaf volgend jaar thuisonderwijs krijgen en meer richting Bijbel geïndoctrineerd worden. Ze zijn tot in de school gedrongen, zij die van hun vader de duivel zijn en 1935 technieken toepassen. Want strip de woorden en kijk naar de vrucht. Het einddoel was al bepaald achter gesloten deuren. Covid en de coronafoben hun angst rechtvaardigt alle middelen.
  Wanneer ieder land dezelfde “fouten” maakt met gevolgen van ongeziene proportie, weest maar zeker dat het een samenzwering is. Het is van de geest van de anti christ.
  SOLUS CHRISTUS
   
 22. Like
  Thinkfree reageerde op Willempie in Een biddende Rutte; een gelovige of een hypocriet?   
  Ja, die had ik ook al gezien. Sindsdien is er veel veranderd. Trump is wel één van de weinigen die nog beseffen op welke fundamenten de eerste ware democratie ter wereld werd gebouwd. De meesten zijn dat allang vergeten en denderen dus onbekommerd in de richting van een dictatuur. 
 23. Like
  Thinkfree ontving een reactie van Dat beloof ik in Muziek topic   
  Denk dat je gelijk hebt.
   
 24. Like
  Thinkfree ontving een reactie van Willempie in Sabbath   
  Mooie dag gehad God houdt van geestelijke offeranden dat betekent handelingen in liefde tot en voor hem, niet naar menselijke inzettingen.
 25. Like
  Thinkfree reageerde op IlonkavanVliet in Sabbath   
  Het vierde gebod; Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die. Exodus 20:8
  En dit geldt voor iedere levende ziel.
  Ook hier is een heel groot misverstand ontstaan; de meeste mensen eren /heiligen de zondag terwijl de Zaterdag DE Heilige dag van God is.
  Logisch dat we misleid zijn, want dat is namelijk het grote doel van de antichrist!: ons misleiden zodat we de verkeerde dag eren!
  (Als we zijn geboden niet volgen kunnen wij niet Zijn Koninkrijk ingaan. Dit wordt heel vaak vermeld in de bijbel.)
  Wat zegt de Rooms-Katholieke kerk hierover? Onderstaande citaten hebben betrekking op de verandering van de Sabbat in de zondag.
  Citaat van RK kerk;
  "De zondag is de eerste dag der week. De Heilige Kerk heeft in de nieuwe wet deze dag aan God zonderling toegewijd, in plaats van de Sabbatdag die, volgens Gods gebod, onder de Oude Wet gevierd werd. Hoewel de tien geboden als natuurwetten onveranderlijk zijn, kon de Heilige Kerk nochtans die verandering doen.” 
  (Mechelschen Catechismus; Mgr. Lambrecht, blz. 194)
  Vraag: Waarom vieren wij zondag in plaats van de Sabbatdag? 
  Antwoord: We vieren zondag in plaats van de Sabbatdag, omdat de Katholieke Kerk op het Concilie van Laodicea (in het jaar 364) de plechtigheid van de zaterdag op de zondag heeft overgebracht”
  (Uit een Roomse catechismus, die de apostolische zegen van paus Pius X meekreeg, Rev. Peter Geiermann; The Convert’s Catechismus of Catholic Doctrine; blz. 659 uit A. de Linge, Daniël een profeet voor onze tijd, blz. 122)
  Staat er niet geschreven in de bijbel In het boek openbaringen 22: 18 en 19?: “Ik betuig aan een ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; als iemand van de woorden van het boek van deze profetie afneemt, zal God zijn deel afnemen van de boom van het leven en uit de heilige stad van de dingen die in dit boek beschreven zijn.”
  Hoe moeten we deze heilige dag eren en heiligen?
  Precies zoals het in het gebod staat geschreven, en dat betekent in onze tijd;
  niet werken, niet die dingen doen die je door de weeks vaak/altijd doet.(ook niet je familieleden en (huis)dieren)
  Niet iets doen waar je geld voor moet gebruiken, bijv met het openbaar vervoer, naar de film of naar een museum gaan,enz.
  Geen vuur ontsteken; exodus 35:3 dwz geen kaarsen branden, of een echt vuurtje stoken.
  Niet leuk? Nee? maar is één dag offeren dan al te veel? Kijk eens wat Hij voor ons gedaan heeft! Is dat niet veel méér dan dat ene dagje offeren voor Hem? Het is het echt waard, en ik kan het weten....
  Wat mag je dan wel??
  Heel veel, zoals naar een kerkdienst gaan, rusten, genieten van de natuur, familie  bezoeken, film of tv kijken, boeken lezen, spelletjes doen en God gedenken, overdenken van de bijbel..... en hoe ik dat weet? God zelf heeft het mij allemaal geopenbaard.
   
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Belangrijke informatie

We hebben cookies op je apparaat geplaatst om de werking van deze website te verbeteren. Je kunt je cookie-instellingen aanpassen. Anders nemen we aan dat je akkoord gaat. Lees ook onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid